EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000SC1734

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa

/* SEK/2000/1734 lopull. - COD 97/0359 */

52000SC1734

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa /* SEK/2000/1734 lopull. - COD 97/0359 */


KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa

1. Asiakirjan tausta

Komissio antoi ehdotuksen direktiiviksi [KOM(1997)628 lopullinen - 1997/0359 (COD)] 10. joulukuuta 1997 [1].

[1] EYVL C 108, 7.4.1998, s .6.

Tämä ehdotus toimitettiin Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä talous- ja sosiaalikomitealle 21. tammikuuta 1998.

Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 9. syyskuuta 1998 [2].

[2] EYVL C 407, 28.12.1998, s. 30.

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä 10. helmikuuta 1999 [3] yhteispäätösmenettelyä noudattaen ja hyväksyi lainsäädäntöpäätöslauselman, jossa hyväksytään komission ehdotus päätöslauselmaan sisältyvin tarkistuksin, sekä pyysi komissiota muuttamaan ehdotusta näiden tarkistusten mukaisesti.

[3] EYVL C 150, 28.5.1999, s. 171.

Komissio antoi muutetun ehdotuksen 21. toukokuuta 1999 [4] perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisesti. Se sisällytti ehdotukseensa osittain tai kokonaan useita Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemistä tarkistuksista.

[4] EYVL C 180, 25.6.1999, s. 6.

Neuvosto vahvisti 28 syyskuuta 2000 direktiiviehdotusta koskevan yhteisen kannan EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisesti.

Tässä tiedonannossa esitetään perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisesti komission lausunto neuvoston yhteisestä kannasta.

2. Komission ehdotuksen tavoite

Komission ehdotuksen tarkoituksena on varmistaa, että luodaan tekijänoikeuden ja lähioikeuksien sisämarkkinat etenkin tietoyhteiskunnan (sekä online- että offline-pohjaisten) tuotteiden ja palvelujen osalta. Ehdotuksella mukautetaan ja täydennetään tekijänoikeutta koskevaa nykyistä EU:n sääntelykehystä, jotta se vastaisi teknologian asettamia uusia vaatimuksia.

Ehdotuksella pannaan lisäksi täytäntöön Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) 20. joulukuuta 1996 tekemän kahden kansainvälisen sopimuksen, WIPO:n tekijänoikeussopimuksen (WCT) ja WIPO:n esitys -ja äänitesopimuksen (WPPT), tärkeimmät määräykset. Ehdotus on välttämätön, jotta yhteisö voisi liittyä (EY:n jäsenvaltioiden suorittaman ratifioinnin yhteydessä) WIPO-sopimuksiin.

3. Neuvoston yhteistä kantaa koskevat huomautukset

3.1. Tiivistelmä komission kannasta

Komissio suhtautuu myönteisesti yhteiseen kantaan, johon on sisällytetty suurin osa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemistä tarkistuksista (jotka komissio hyväksyi muutetussa ehdotuksessaan). Yhteinen kanta on sekä rakenteeltaan että sisällöltään lähellä komission muutettua ehdotusta. Neuvosto on yhteisessä kannassaan tehnyt parannuksia tiettyihin Euroopan parlamentin tekemiin tärkeisiin tarkistuksiin, jotka komissio on hyväksynyt muutetussa ehdotuksessaan. Yhteinen kanta sisältää lisäksi sellaisten Euroopan parlamentin tekemien alkuperäisten tarkistusten taustalla olleita tärkeitä tavoitteita, joita komissio ei sisällyttänyt muutettuun ehdotukseensa.

Yhteisen kannan sisältämät säännökset tiettyjen poikkeusten edellytyksenä olevasta sopivasta hyvityksestä (5 artiklan 2 kohta) ja tiettyihin kappaleen valmistamista koskeviin tapauksiin sovellettavan pakollisen poikkeuksen edellytyksenä olevasta laillisen käytön vaatimuksesta (5 artiklan 1 kohta) sekä teknisten toimenpiteiden oikeudellista suojaa koskevien säännösten rakenne perustuvat kaikki Euroopan parlamentin ehdottamiin tarkistuksiin. Yhteinen kanta on oikeasuhteinen ratkaisu, joka tarjoaa monilta osin jäsennellympiä ja tasapainoisempia ratkaisuja kuin muutettu ehdotus.

Jotta direktiivi voitaisiin antaa nopeasti, mikä on ehdoton edellytys alan sisämarkkinoiden luomiselle, ja jotta komissio pystyisi täyttämään yhteisön kansainväliset velvoitteet, komissio on hyväksynyt kaikki neuvoston yhteiseen kantaan tekemät muutokset.

3.2. Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemät tarkistukset

3.2.1. Euroopan parlamentin tarkistukset

Euroopan parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä 56 tarkistusta Euroopan komission alkuperäiseen ehdotukseen.

Euroopan parlamentin antaman lausunnon perusteella komissio sisällytti muutettuun ehdotukseensa useita merkittäviä tarkistuksia.

Komissio sisällytti muutettuun ehdotukseensa seuraavat 44 tarkistusta Euroopan parlamentin esittämästä 56 tarkistuksesta joko kokonaan tai osittain: nrot 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58 ja 82.

3.2.2. Euroopan parlamentin tekemät tarkistukset, jotka komissio on hyväksynyt ja jotka on sisällytetty yhteiseen kantaan kokonaan, osittain tai sisällöltään

Neuvosto on sisällyttänyt yhteiseen kantaansa seuraavat komission laatimassa muutetussa ehdotuksessa hyväksytyt tarkistukset: nrot 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 29, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58 ja 82.

Yhteiseen kantaan sisällytetyistä tarkistuksista joitakin on muutettu vain hyvin vähän tai vain osittain, joitakin taas merkittävästi, mutta Euroopan parlamentin tekemien tarkistusten perustana oleva tavoite on säilytetty. Merkittäviä muutoksia selvitetään jäljempänä.

3.2.3. Euroopan parlamentin tekemät tarkistukset, jotka komissio on hyväksynyt mutta joita ei ole sisällytetty yhteiseen kantaan

Komissio on hyväksynyt muutetussa ehdotuksessaan seuraavat tarkistukset, joita neuvosto ei kuitenkaan ole sisällyttänyt yhteiseen kantaansa: tarkistukset nro 13, nro 31, nro 41 ja nro 55.

Tarkistuksessa nro 13, jonka parlamentti teki johdanto-osan kappaleeseen, joka koskee 3 artiklan mukaista oikeutta välittää ja/tai saattaa aineistoa yleisön saataville, parlamentti ehdotti, että kyseisessä kappaleessa tarkennetaan, ettei tämä oikeus kata "suoria esityksiä". Komissio hyväksyi tämän tarkistuksen muutetussa ehdotuksessaan. Vaikka neuvosto yhteisessä kannassaan hyväksyi tarkistuksen perustana olevan tavoitteen, se päätti jättää kyseisen viittauksen pois, koska se saattaisi heikentää oikeusvarmuutta yhteisön tason määritelmän puuttuessa. Sen sijaan neuvosto tarkensi 3 artiklan mukaisten ja direktiivin johdanto-osan 23 ja 24 kappaleen mukaisesti yhdenmukaistettujen oikeuksien soveltamisalan kuvaamalla oikeuksien soveltamisalaan kuuluvat toimet sekä korostamalla, että kaikki muut toimet jäävät soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistuksessaan nro 31, joka edellisen tarkistuksen tapaan koskee 3 artiklaa, Euroopan parlamentti pyysi komissiota lisäämään 3 artiklan tekstiin WIPO:n tekijänoikeussopimukseen sisältyvän 8 artiklaa koskevan julkilausuman mukaisesti uuden kohdan, joka koskee ilmauksen "fyysisten apuvälineiden toimittaminen ei itsessään" tulkintaa. Komissio teki pyydetyn lisäyksen (ks. muutetun ehdotuksen 3 artiklan 4 kohta). Neuvosto päätti kuitenkin, ettei kyseinen kohta ollut tarpeen, ja se poistettiin, koska se oli luonteeltaan toteava ja koska vastaava toteamus sisältyy jo komission laatiman muutetun ehdotuksen johdanto-osan 17 kappaleeseen (nykyinen 27 kappale).

Ehdotuksen 5 artiklan 3 kohdan a alakohtaan tekemässään tarkistuksessa nro 41 Euroopan parlamentti ehdotti, että jäsenvaltioiden olisi asetettava havainnollistamista ja tieteellistä tutkimusta koskevan poikkeuksen edellytykseksi se, että oikeudenhaltijat saavat kohtuullisen korvauksen. Komission hyväksyi tämän tarkistuksen muutetussa ehdotuksessaan. Neuvosto päätti kuitenkin olla sisällyttämättä kyseistä ehtoa yhteiseen kantaan, koska poikkeuksen soveltamisala on suppea ja koska yhteisön oikeudessa on tekijänoikeuden ja lähioikeuksien alalla jo voimassa vastaavanlainen poikkeus, jossa ei viitata "kohtuulliseen korvaukseen". Neuvosto tarkensi kuitenkin johdanto-osan uudessa 36 kappaleessa, että jäsenvaltiot voivat asettaa kaikkien poikkeusten tai rajoitusten soveltamisedellytykseksi sopivan hyvityksen. Komissio voi tämän vuoksi hyväksyä neuvoston kannan.

Ehdotuksen 8 artiklan 1 kohtaan (Seuraamukset ja oikeussuojakeinot) tekemässään tarkistuksessa nro 55 Euroopan parlamentti ehdotti lisäystä, jonka mukaan kaikkien näiden seuraamusten ja oikeussuojakeinojen on myös estettävä uusia loukkauksia. Komissio hyväksyi tämän tarkistuksen. Neuvosto päätti, ettei lisäys ollut tarpeen, ja se poistettiin, koska säännöksissä edellytetään jo, että seuraamusten on oltava tehokkaita, suhteellisia ja varoittavia. Komissio hyväksyy tämän poiston, koska 8 artiklan 1 kohdan sanamuotoa on johdonmukaisesti käytetty vastaavien yhteisön toimien yhteydessä ja koska neuvosto on sisällyttänyt samankaltaisen sanamuodon johdanto-osan 57 kappaleeseen.

3.2.4. Komission muutetun ehdotuksen ja neuvoston yhteisen kannan erot

Johdanto-osan kappaleet

Neuvosto on lisännyt johdanto-osaan uusia kappaleita ja muuttanut useita johdanto-osaan jo sisältyneitä kappaleita tiettyjen tärkeiden säännösten korostamiseksi. Etenkin laillisen käytön ja sopivan hyvityksen käsitteet (5 artikla) selitetään johdanto-osan kappaleissa (33, 35 ja 36). Lisäksi kahdessa johdanto-osan kappaleessa (51 ja 52) selvitetään sen järjestelyn yksityiskohtia, josta neuvosto säätää 6 artiklassa (teknisten toimenpiteiden oikeudellinen suoja) ja jonka tarkoituksena on varmistaa, että oikeudenhaltijat ottavat huomioon tiettyihin poikkeuksiin tai rajoituksiin oikeutettujen oikeutetut edut. Komissio katsoo, että johdanto-osan kappaleisiin tehdyillä muutoksilla selvennetään tekstiä sekä varmistetaan, että eri tahojen oikeuksien ja etujen välillä vallitseva herkkä tasapaino voidaan ottaa paremmin huomioon. Johdanto-osan kappaleisiin tehtyjä tärkeimpiä muutoksia käsitellään jäljempänä asianmukaisten säännösten yhteydessä.

1 artikla (Soveltamisala)

Euroopan parlamentti ei tehnyt ensimmäisessä käsittelyssään tarkistusta 1 artiklan säännöksiin. Neuvosto katsoi kuitenkin, että tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevien voimassa olevien direktiivien ja nyt annettavan direktiivin säännösten suhdetta oli tarkennettava.

Direktiivin 1 artiklan 2 kohdan osalta neuvosto hyväksyi muutetun ehdotuksen sanamuodon lukuun ottamatta englanninkieliseen tekstiin sisältyvää ilmausta "specific", joka poistettiin komission suostumuksella. Komissio oli tietoinen siitä, että direktiivin suhdetta yhteisön lainsäädäntöön oli tarpeen selventää, ja se hyväksyi näkemyksen, jonka mukaan kyseinen ilmaus olisi saattanut aiheuttaa epävarmuutta. Johdanto-osaan sisällytettiin uusi 20 kappale, jossa direktiivin suhde yhteisön muuhun oikeuteen selkiytetään kaikilta osin ja jonka mukaan nykyisten direktiivien säännökset tulevat sovellettaviksi, jollei toisin säädetä (kuten 11 artiklassa).

Direktiivin 3 artikla (Oikeus välittää yleisölle teoksia ja oikeus saattaa muu aineisto yleisön saataville)

Tämän artiklan otsikko on muotoiltu uudelleen yleisön saataville saattamista koskevan oikeuden soveltamisalan selkiyttämiseksi. Direktiivissä tätä oikeutta sovelletaan muuhun aineistoon kuin teoksiin, ja se olisi tältä osin erotettava yleisölle välittämistä koskevasta oikeudesta.

Johdanto-osan 23 kappaleessa käsitellään oikeuttaa välittää teoksia yleisölle ja 24 kappaleessa oikeutta saattaa 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu aineisto yleisön saataville.

Euroopan parlamentin tekemiä tarkistuksia nro 13 ja nro 31, jotka komissio on hyväksynyt muutetussa ehdotuksessaan mutta joita neuvosto ei ole hyväksynyt, on jo käsitelty edellisessä kohdassa.

4 artikla (Levitysoikeus)

Neuvosto on tehnyt 4 artiklan tekstiin pieniä muutoksia varmistaakseen, että se on yhdenmukainen 2 ja 3 artiklaan sisältyvän määritelmän sekä tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan yhteisön oikeuden kanssa. Lisäksi johdanto-osan 28 ja 29 kappaleeseen on tehty lisäyksiä, joilla selvennetään säännösten suhdetta direktiiviin 92/100/ETY [5]. Johdanto-osan 28 kappaleessa säädetään direktiivin 92/100/ETY osalta, ettei levitysoikeus rajoita vuokraus- ja lainausoikeuksia, ja johdanto-osan 29 kappaleessa, ettei oikeuksien sammuminen koske vuokra- ja lainausoikeuksia.

[5] EYVL L 346, 27.11.1992, s. 61.

5 artikla (Poikkeukset ja rajoitukset 2, 3 ja 4 artiklan säännöksiin)

5 artiklan 1 kohta

Direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa säädetään ainoasta pakollisesta kappaleen valmistusoikeutta koskevasta poikkeuksesta, jota sovelletaan välittäjiin ja tiettyihin muihin osapuoliin, kun kyseessä on tietyntyyppinen kappaleen valmistamiseen tietyissä olosuhteissa. Komissio sisällytti muutettuun ehdotukseensa Euroopan parlamentin tekemän tarkistuksen nro 33 osittain. Neuvosto on yhteisessä kannassaan edelleen muuttanut ja parantanut kyseistä säännöstä. Poikkeuksen soveltaminen edellyttää edelleen useiden ehtojen täyttymistä. Euroopan parlamentin tarkistuksen nro 33 perusteella muutettuun ehdotukseen sisällytetyt termit "välttämätön", "väliaikainen" ja "satunnainen" on säilytetty. Täyttääkseen vaaditut ehdot kappaleen valmistamisen on oltava välttämätön osa teknistä prosessia ja joko "väliaikaista" tai "satunnaista". Neuvosto erottaa lisäksi toisistaan toimet, joiden ainoana tarkoituksena on mahdollistaa kolmansien osapuolien välillä välittäjän toimesta verkossa tapahtuva siirto (lukuun ottamatta siirron vastaanottajan käyttötarkoitusta), ja toimet, joiden ainoana tarkoituksena on mahdollistaa teosten tai muun aineiston laillinen käyttö. Yhteisen kannan johdanto-osan 33 kappale sisältää nyt laillisen käytön määritelmän. Koska yhteisessä kannassa omaksutussa lähestymistavassa otetaan huomioon teoksen mahdollinen käyttötarkoitus, se on entistä lähempänä Euroopan parlamentin tekemää tarkistusta nro 33. Lisäksi johdanto-osan 33 kappaleeseen on lisätty osia sähköistä kauppaa koskevasta direktiivistä [6] ja johdanto-osan 16 kappaleen tekstiin tehty pieniä muutoksia.

[6] EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1.

5 artiklan 2 ja 3 kohta

Direktiivin 5 artiklan 2 ja 3 kohta sisältää komission muutetun ehdotuksen mukaisesti täydellisen luettelon vapaaehtoisista poikkeuksista ja rajoituksista, jotka koskevat oikeutta kappaleen valmistamiseen sekä oikeutta yleisölle välittämiseen ja/tai yleisön saataville saattamiseen. Neuvosto lisäsi kuitenkin useita uusia ja tarkkaan rajattuja poikkeuksia ja rajoituksia.

Neuvosto hyväksyi komission muutettuun ehdotukseen sisältyvät Euroopan parlamentin tekemät tarkistukset (nro 34, nro 36, nro 37 ja nro 41), joissa tiettyjen poikkeusten ja rajoitusten soveltamisedellytykseksi asetetaan oikeudenhaltijoille suoritettava kohtuullinen korvaus. Komission muutetussa ehdotuksessa ei annettu ohjeita termin "kohtuullinen korvaus" tulkinnasta. Neuvosto on sisällyttänyt nämä ohjeet johdanto-osan 35 kappaleeseen. Johdanto-osan uudessa 36 kappaleessa säädetään lisäksi, että jäsenvaltiot voivat soveltaa oikeudenhaltijoille suoritettavan sopivan hyvityksen vaatimusta kaikkiin poikkeuksiin ja rajoituksiin myös silloin, kun direktiivissä ei tätä varsinaisesti edellytetä. Tätä periaatetta sovelletaan nyt seuraaviin kolmeen poikkeukseen ja rajoitukseen: reprograafiseen kopiointiin (valokopiointi, 5 artiklan 2 kohdan a alakohta), yksityiskäyttöön tarkoitettujen kappaleiden valmistaminen (5 artiklan 2 kohdan b alakohta) ja neuvoston lisäämä uusi poikkeus tai rajoitus, joka koskee kappaleen valmistamista radio- tai televisiolähetyksistä sellaisissa yhteiskunnan laitoksissa, joiden toiminta ei ole kaupallista (5 artiklan 2 kohdan e alakohta).

Muutokset, jotka neuvosto on tehnyt poikkeuksiin ja rajoituksiin

Euroopan parlamentti ehdotti tarkistuksissaan nro 36 ja nro 37, että yksityiskäyttöön tarkoitettujen kappaleiden analogisen ja digitaalisen valmistuksen edellytykseksi asetetaan kohtuullisen korvauksen suorittaminen oikeudenhaltijoille ja että näitä kahta osa-aluetta olisi käsiteltävä erikseen. Nämä tarkistukset sisältyvät komission muutetun ehdotuksen 5 artiklan 2 kohdan b ja ba alakohtaan. Neuvosto hyväksyy periaatteen, jonka mukaan kohtuullisen korvauksen vaatimusta olisi sovellettava yksityiskäyttöön tarkoitettujen kappaleiden valmistukseen, mutta katsoo, ettei analogista ja digitaalista kopiointia ole tarpeen erottaa toisistaan. Direktiivin 5 artiklan 2 kohdan b ja ba alakohdat yhdistettiin tämän vuoksi direktiivin 5 artiklan 2 kohdan b alakohdaksi, jossa viitataan nyt "mille tahansa välineelle" valmistettuihin kappaleisiin. Johdanto-osan 38 ja 39 kappaleen mukaan olisi kuitenkin asianmukaisella tavalla otettava huomioon erot yksityiskäyttöön tarkoitettujen kappaleiden digitaalisen ja analogisen valmistamisen välillä. Neuvosto on lisäksi poistanut muutettuun ehdotukseen sisältyneen viittauksen, jonka mukaan yksityiskäyttö on "puhtaasti henkilökohtaista käyttöä", koska sen katsottiin muodostavan liian suppean määritelmän "yksityiselle käytölle". Neuvosto hyväksyi lisäksi ilmauksen "yksityiseen käyttöön valmistamat", jotta voitaisiin kattaa sekä luonnollisen henkilön valmistamat että luonnollisen henkilön toimesta valmistetut kappaleet.

Euroopan parlamentti ehdotti tarkistuksessaan nro 38, että 5 artiklan 2 kohdan c alakohta (joka koskee kirjastoja ja muita vastaavia laitoksia) rajoitetaan koskemaan vain tiettyjä erityistarkoituksia (arkistointia ja säilytystä) varten valmistettuja kappaleita mutta että poikkeukseen oikeutettujen osalta noudatetaan joustavuutta. Komissio hyväksyi tämän tarkistuksen muutetussa ehdotuksessaan. Neuvosto sisällytti kuitenkin yhteiseen kantaansa tyhjentävän luettelon kaikista poikkeukseen oikeutetuista tahoista (yleisölle avoimet kirjastot, oppilaitokset, museot ja arkistot) mutta sovelsi joustavaa lähestymistapaa kappaleen valmistustarkoitusten osalta. Kappale voidaan nyt valmistaa myös muuta kuin tietojen arkistointia tai säilyttämistä varten edellyttäen, ettei tällöin tavoitella taloudellista tai kaupallista etua.

Neuvosto hyväksyi myös poikkeuksen tai rajoituksen, jota sovelletaan yleisradio-organisaatioihin (5 artiklan 2 kohdan d alakohta) ja jonka komissio sisällytti muutettuun ehdotukseensa Euroopan parlamentin tekemän tarkistuksen nro 39 perusteella. Neuvosto muutti kuitenkin tekstiä yhdenmukaistaakseen sanamuodon Bernin yleissopimuksen 11 bis artiklan kanssa korvaamalla englanninkielisessä tekstissä sanan "fixations" (tallenne) sanalla "recordings" (tallenne). Johdanto-osan uudessa 41 kappaleessa selvennetään lisäksi ilmausta "omin välinein", joka kattaa myös yleisradio-organisaation puolesta toimivan välineet.

Direktiivin 5 artiklan 3 kohdan c alakohtaa, jossa säädetään suojattujen teosten ja muun aineiston käytöstä ajankohtaisten tapahtumien raportoinnissa, on muutettu (muun muassa lähentämällä sitä Bernin yleissopimukseen). Neuvosto säilytti kuitenkin vaatimuksen lähteen ilmoittamisesta (joka on ilmoitettava silloin kun se on mahdollista), joka lisättiin tarkistuksella nro 43.

Euroopan parlamentin tekemään tarkistukseen nro 42 perustuva 5 artiklan 3 kohdan b alakohta ja Euroopan parlamentin tarkistukseen nro 45 perustuva 5 artiklan 3 kohdan e alakohta on molemmat sisällytetty neuvoston kantaan lähes muuttamattomina.

Euroopan parlamentin tarkistusta nro 41, jonka komissio hyväksyi muutetussa ehdotuksessaan mutta jota neuvosto ei hyväksynyt, on jo käsitelty edellisessä kohdassa.

Uudet poikkeukset ja rajoitukset

Neuvosto on lisännyt 5 artiklan 2 kohtaan e alakohdan mahdollistaakseen tietyntyyppisen kappaleenvalmistuksen radio- tai televisiolähetyksistä, jotta tietyissä ei-kaupallisissa yhteiskunnan laitoksissa voitaisiin kuunnella tai katsella näitä lähetyksiä.

Neuvosto on lisännyt 5 artiklan 3 kohtaan uusia poikkeuksia ja rajoituksia, jotka koskevat poliittisten puheiden sekä julkisten esitelmien tai vastaavien teosten käyttöä (5 artiklan 3 kohdan f alakohta); käyttöä uskonnollisissa tai julkisen viranomaisen järjestämissä tilaisuuksissa (5 artiklan 3 kohdan g alakohta); pysyvästi julkisille paikoille sijoitettujen teosten käyttöä (5 artiklan 3 kohdan h alakohta); teoksen tai muun aineiston satunnaista sisällyttämistä muuhun materiaaliin (5 artiklan 3 kohdan i alakohta); käyttöä taideteosten julkisen näyttelyn tai myynnin mainostamiseksi (5 artiklan 3 kohdan j alakohta); käyttöä karikatyyrissä, parodiassa tai pastississa (5 artiklan 3 kohdan k alakohta); käyttöä laitteiden esittelyn tai korjaamisen yhteydessä (5 artiklan 3 kohdan l alakohta); rakennuksen muodossa olevan taideteoksen taikka rakennuspiirroksen tai -suunnitelman käyttöä rakennuksen jälleenrakentamista varten (5 artiklan 3 kohdan m alakohta); tietyntyyppistä käyttöä yleisölle avoinna olevissa kirjastoissa ja muissa vastaavissa laitoksissa tutkimusta tai yksityistä opiskelua varten edellyttäen, ettei aineisto kuulu hankinta- tai lisensointiehtojen piiriin (5 artiklan 3 kohdan n alakohta); jäsenvaltiot voivat lisäksi jatkaa voimassa olevien poikkeusten ja rajoitusten soveltamista merkitykseltään vähäisissä tapauksissa, joista on jo säädetty poikkeuksia tai rajoituksia kansallisessa lainsäädännössä, jos nämä koskevat ainoastaan analogista käyttöä eivätkä vaikuta tavaroiden ja palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan muita poikkeuksia ja rajoituksia (5 artiklan 3 kohdan o alakohta).

6 artikla (Teknisiä toimenpiteitä koskevat velvoitteet)

Neuvosto on säilyttänyt 6 artiklan rakenteen komission muutetun ehdotuksen mukaisesti Euroopan parlamentin tekemien tarkistusten nro 49 ja 54 mukaisena. Neuvosto on tehnyt hyvin pieniä sanamuotoa koskevia muutoksia kahteen ensimmäiseen kohtaan selkiyttääkseen tekstiä, ja se on poistanut sanat "joiden tarkoituksena on suojata tekijänoikeutta tai [...] sui generis -oikeutta" sekä sanan "luvatonta", koska nämä sisältyvät jo 3 kohdan määritelmään.

Teknisten toimenpiteiden oikeudellisen suojan ja poikkeuksien (5 artikla) välinen suhde on ollut yksi direktiiviin liittyvistä tärkeimmistä poliittisista ja samalla vaikeimmista kysymyksistä. Euroopan parlamentti on käsitellyt tätä kysymystä tarkistuksessaan nro 47. Euroopan parlamentin mukaan teknisten toimenpiteiden oikeudellisen suojan olisi aina oltava ensisijainen 5 artiklassa tarkoitettuihin poikkeuksiin nähden. Komissio ei hyväksynyt tätä periaatetta muutetussa ehdotuksessaan, vaan säilytti alkuperäisen ehdotuksen mukaisen lähestymistavan, jonka mukaan suoja kattaa vain ne tekniset toimenpiteet, joilla ehkäistään tai estetään tekijänoikeuden loukkaaminen. Neuvosto on tältä osin päätynyt tarkoituksenmukaiseen sovitteluratkaisuun, joka sijoittuu Euroopan parlamentin tekemän tarkistuksen nro 47 ja komission muutetun ehdotuksen välille ja jossa pyritään ottamaan huomioon sekä oikeudenhaltijoiden että poikkeuksiin oikeutettujen edut. Lisäksi säädetään jäsenvaltioiden mahdollisuudesta (joka voi olla joko harkinnanvarainen oikeus tai ehdoton velvollisuus) puuttua asiaan tietyissä erityistilanteissa sen varmistamiseksi, että poikkeusten edunsaajilla on käytössään poikkeuksen hyödyntämiseen tarvittavat keinot.

Yhteisen kannan 6 artiklan 3 kohta sisältää suojan piiriin kuuluvien teknisten toimenpiteiden määritelmän, joka on laajempi kuin komission muutettuun ehdotukseen sisältyvä määritelmä. Tällä määritelmällä on kaksi seurausta.

Sen perusteella voidaan ensinnäkin katsoa, että 6 artiklan 1 kohta suojaa kaikkien teknisten toimenpiteiden kiertämistä vastaan silloin, kun asianomainen teon suorittaja on tiennyt tai kun hänellä on ollut perusteltua aihetta tietää toimintansa tarkoittavan kiertämistä.

Toiseksi 6 artiklan 2 kohdan mukaan ja Euroopan parlamentin tekemän tarkistuksen nro 47 mukaisesti jäsenvaltioiden on säädettävä riittävästä oikeudellisesta suojasta asianomaisia kiertämistoimia vastaan. Tämä säännös todennäköisesti antaa oikeudenhaltijoille huomattavasti valvontavaltaa 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen toimien osalta. Komissio tukee tätä ratkaisua, koska muihin lähestymistapoihin liittyy merkittävä väärinkäytön ja laittoman valmistamisen vaara.

Neuvosto on kattavaa suojaa tasapainottaakseen lisännyt 6 artiklaan uuden 4 kohdan sekä johdanto-osaan kyseistä kohtaa tulkitsevat kappaleet (51 ja 52). 4 kohdassa otetaan huomioon oikeudenhaltijoiden sekä kaikkien muiden asianomaisten, etenkin mihin tahansa poikkeukseen tai rajoitukseen oikeutettujen, oikeutetut edut 6 artiklan 1 kohdan mukaisen suojan yhteydessä.

Direktiivin 6 artiklan 4 kohdan 1 alakohdan mukaan oikeudenhaltijoiden on joko vapaaehtoisesti tai osapuolten välisin sopimuksin tarjottava kyseisessä alakohdassa lueteltuihin poikkeuksiin ja rajoituksiin (5 artiklan 2 kohdan a, c, d, ja e alakohta sekä 3 kohdan a, b tai e alakohta) oikeutetuille keinot hyödyntää kyseistä poikkeusta tai rajoitusta. Jos oikeudenhaltijat eivät toteuta toimenpiteitä vapaaehtoisesti, jäsenvaltioiden on varmistettava, että nämä keinot ovat käytännössä saatavilla.

Direktiivin 6 artiklan 4 kohdan 2 alakohdassa säädetään kattavammasta suojasta yksityiskäyttöön tarkoitetun kappaleen valmistamisen osalta. Tämä säännös on yhdenmukainen komission muutetun ehdotuksen (5 artiklan 2 kohdan ba alakohta) ja Euroopan parlamentin tekemän tarkistuksen nro 37 kanssa, joskaan nämä eivät liity 6 artiklaan. Artiklan 4 kohdan 2 alakohdan mukaan jäsenvaltiot voivat (mutta niillä ei ole velvollisuutta) toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä varmistaakseen, että oikeudenhaltijat tarjoavat poikkeukseen tai rajoitukseen oikeutetuille mahdollisuuden tiettyihin 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisiin toimiin, jotka koskevat kappaleen valmistamista yksityiskäyttöön, jos oikeudenhaltijat eivät toteuta näitä toimenpiteitä vapaaehtoisesti. Koska yksityiskäyttöön tarkoitettujen kappaleiden valmistaminen ja etenkin yksityiskäyttöön tarkoitettujen kappaleiden digitaalisella valmistaminen saattaa aiheuttaa haittaa oikeudenhaltijalle, alakohtaan on lisätty viittaus 5 artiklan 5 kohtaan eli nk. "kolmivaihetestiin". Alakohdan tekstin mukaan näillä toimenpiteillä ei kuitenkaan estetä oikeudenhaltijoita toteuttamasta toimenpiteitä, joilla rajoitetaan valmistettavien kappaleiden määrää.

Direktiivin 6 artiklan 4 kohdan 4 alakohdan mukaan sopimusehdot, jotka koskevat teosten ja muun aineiston saattamista yleisön saataviin siten, että ne voidaan saada valittuna aikana valittuun paikkaan, ovat ensisijaisia kyseisen kohdan säännöksiin nähden. 6 artiklan 4 kohdan 5 alakohdassa säädetään, että 4 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin direktiivien 92/100/ETY ja 96/9/EY yhteydessä sovellettaviin teknisiin toimenpiteisiin.

Komission mukaan ratkaisut, jotka neuvosto on löytänyt 6 artiklaan liittyviin vaikeisiin kysymyksiin ja erityisesti 5 ja 6 artiklan suhteeseen, helpottavat merkittävästi sen varmistamista, että oikeudenhaltijoille tarjotaan riittävä ja tehokas suoja ja että samalla otetaan huomioon poikkeuksiin oikeutettujen oikeutetut edut. Komissio antaa tämän vuoksi täyden tukensa neuvoston esittämille ratkaisuille.

7 artikla (Oikeuksien hallinnointitietoja koskevat velvoitteet)

Direktiivin 7 artiklan sanamuotoa on muutettu jonkin verran artiklan tekstin lähentämiseksi WIPO:n tekijänoikeussopimukseen (WCT) ja WIPO:n esitys- ja äänitesopimukseen (WPPT) sisältyvien vastaavien määräysten tekstiin.

8 artikla (Seuraamukset ja oikeussuojakeinot)

Euroopan parlamentin tekemää tarkistusta nro 55, jonka komissio on hyväksynyt muutetussa ehdotuksessaan mutta jota neuvosto ei ole hyväksynyt, on jo käsitelty edellisessä kohdassa.

Yhteisen kannan 8 artiklan 2 kohdassa selvitetään seuraamuksiin ja oikeussuojakeinoihin liittyvät jäsenvaltioiden velvoitteet. Kohtaan on lisätty mahdollisuus 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen laittomien laitteiden, tuotteiden tai osien takavarikointiin. Vastaava lisäys on tehty johdanto-osan 57 kappaleeseen.

8 artikla sisältää uuden 3 kohdan, jota selitetään johdanto-osan uudessa 58 kappaleessa. Säännöksen mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että oikeudenhaltijoilla on mahdollisuus hakea väliaikaismääräystä sellaisia välittäjiä vastaan, joiden palveluita kolmas osapuoli käyttää tekijänoikeuden tai lähioikeuden rikkomiseen. Tätä mahdollisuutta ei voida tehdä välittäjien toimien laillisuudesta riippuvaiseksi. Komissio suhtautuu myönteisesti tähän hyödylliseen selvennykseen.

9 artikla (Muiden säännösten edelleen soveltaminen)

Muutettuun ehdotukseen lisättiin Euroopan parlamentin tekemän tarkistuksen nro 11 mukaisesti uusi johdanto-osan kappale 13a, jonka mukaan direktiivin säännöksiä ei sovelleta voimassaolevaan malleista annettuun direktiiviin. Neuvosto on hyväksynyt tämän lisäyksen, vaikka tekstiin on tehty pieniä muutoksia. Yhteinen kanta sisältää oikeusvarmuuden takaamiseksi säännöksen, jonka mukaan direktiivi ei rajoita muita osa-alueita koskevien säännösten soveltamista. Se on tältä osin yhdenmukainen tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan yhteisön oikeuden kanssa.

10 artikla (Ajallinen soveltaminen)

Neuvosto poisti osan 9 artiklan 3 kohtaa ja 9 artiklan 4 kohdan kokonaisuudessaan, koska se katsoi, ettei direktiivillä pitäisi yhdenmukaistaa sopimuksiin liittyviä kysymyksiä. Komission muutettuun ehdotukseen sisältyvän 9 artiklan 3 kohdan loppuosa (saavutettujen oikeuksien käsittely) on yhdistetty 9 artiklan 2 kohtaan (tehtyjen sopimusten käsittely). Komissio hyväksyy nämä muutokset.

11 artikla (Tekniset mukautukset)

Yhteisen kannan 11 artiklan 2 kohdassa muutetaan direktiivin 93/98/ETY3 artiklan 2 kohtaa lisäämällä kohtaan toinen virke ja näin saattamalla kohta lähemmäs WIPO:n esitys- ja äänitesopimukseen (WPPT) 17 artiklaa. Lisäksi 2 kohtaan on lisätty toinen alakohta, jossa muutoksen vaikutukset rajoitetaan siten, ettei muutos suojaa uudelleen niitä äänitteitä, jotka on julkaistu ennen muutoksen voimaantuloa.

12 artikla (Loppusäännökset)

Tämä artiklan 1 kohdasta on tehty uusi erillinen artikla (13 artikla). Uudelleentarkastelulauseke, joka nyt sisältyy 12 artiklan 1 kohtaan, on entistä yksityiskohtaisempi, ja sen tavoitteena on tehdä direktiivin soveltamisen arvioinnista entistä tehokkaampaa. Lisäksi yhteiskomiteaa koskevan 12 artiklan 3 ja 4 kohdan sanamuotoa on muutettu.

13 artikla (Täytäntöönpano)

Komission muutettuun ehdotukseen sisältyvä viittaus täytäntöönpanolle asetettuun, jo umpeutuneeseen määräaikaan, "viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2000", oli tarpeeton. Neuvosto korvasi tämän päivämäärän kahden vuoden pituisella täytäntöönpanojaksolla. Komissio olisi pitänyt lyhyempää ajanjaksoa parempana vaihtoehtona, mutta se voi hyväksyä myös neuvoston esittämän ajanjakson.

4. Päätelmät

Komissio katsoo, että yhteinen kanta, joka hyväksyttiin yksimielisesti yhden jäsenen pidättäytyessä äänestämästä, on tietoyhteiskunnan kannalta tärkeä sovitteluratkaisu, jossa kaikki oikeudet ja edut ovat tasapainossa. Se sisältää myös useimmat Euroopan parlamentin tekemistä tarkistuksista ja on samalla rakenteeltaan ja sisällöltään komission muutetun ehdotuksen mukainen. Komissio voi kaikilta osin hyväksyä neuvoston yhteisen kannan.

Top