EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000PC0498

Ehdotus: neuvoston asetus Kiinan kansantasavallasta, Korean tasavallasta, Malesiasta ja Thaimaasta peräisin olevien mikroaaltouunien tuontia koskevan lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 5/96 muuttamisesta

/* KOM/2000/0498 lopull. */

52000PC0498

Ehdotus: neuvoston asetus Kiinan kansantasavallasta, Korean tasavallasta, Malesiasta ja Thaimaasta peräisin olevien mikroaaltouunien tuontia koskevan lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 5/96 muuttamisesta /* KOM/2000/0498 lopull. */


Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Kiinan kansantasavallasta, Korean tasavallasta, Malesiasta ja Thaimaasta peräisin olevien mikroaaltouunien tuontia koskevan lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 5/96 muuttamisesta

(komission esittämä)

PERUSTELUT

1. Tämä välivaiheen tarkastelua koskeva tutkimus, joka koskee Korean tasavallasta peräisin olevia mikroaaltouuneja, pantiin vireille polkumyynnin perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan nojalla korealaisen vientiä harjoittavan tuottajan LG Electronics Inc:n pyynnöstä.

2. Pyyntö koski sen tarkastelemista, onko tullin soveltamisen jatkaminen nykyisen suuruisena tarpeen polkumyynnin vastapainoksi kyseisen yrityksen osalta; näin ollen ei tutkittu vahinkoa tai yhteisön etua.

3. Sen jälkeen, kun ilmoitus tarkastelun vireillepanosta oli julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, toinenkin korealainen vientiä harjoittava tuottaja, Daewoo Electronics Co. Ltd, pyysi tulla otetuksi mukaan tarkastelumenettelyyn; pyyntö hyväksyttiin.

4. Todettiin, että kumpikaan yritys ei harjoittanut polkumyyntiä ajanjaksona, jota tarkastelua koskeva tutkimus koski (huhtikuu 1998 - maaliskuu 1999).

5. Polkumyynnin toistumisen todennäköisyyttä koskevat päätelmät perustuvat tuotantoon ja kapasiteettiin Koreassa, kannattavuuteen ja muualla kuin EU:n markkinoilla harjoitettuun polkumyyntiin sekä kyseisten kahden yrityksen tuotantoon yhteisössä; tässä yhteydessä ehdotetaan, että nyt voimassa olevia kyseisiä yrityksiä koskevia polkumyyntitulleja alennetaan sen polkumyyntimarginaalin tasolle, joka yritysten osalta todettiin tämän tutkimusajanjakson aikana, eli 0,0 prosenttiin.

6. Kaikkia muita korealaisia viejiä koskevat voimassa olevat polkumyyntimarginaalit, jotka ovat 3,3-24,4 prosenttia, pysyvät muuttumattomina.

Ehdotus

NEUVOSTON ASETUS

Kiinan kansantasavallasta, Korean tasavallasta, Malesiasta ja Thaimaasta peräisin olevien mikroaaltouunien tuontia koskevan lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 5/96 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 [1] ja erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan,

[1] EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 905/98 (EYVL L 128, 30.4.1998, s. 18).

ottaa huomioon komission ehdotuksen, joka on tehty komission kuultua neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

A. MENETTELY

1. Aiempi menettely

(1) Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2423/1988 [2] 7 artiklan nojalla joulukuussa 1993 vireille pannun tutkimuksen, jäljempänä 'alkuperäinen tutkimus', johdosta neuvosto otti tammikuussa 1996 käyttöön lopulliset polkumyyntitullit [asetus (EY) N:o 5/96 [3]] muun muassa Korean tasavallasta peräisin olevien mikroaaltouunien tuonnissa. Tulleja sovellettiin kaikkiin korealaisiin vientiä harjoittaviin tuottajiin ja niiden suuruus oli 3,3,- 24,4 prosenttia.

[2] EYVL L 209, 2.8.1988, s. 1.

[3] EYVL L 2, 4.1.1996, s. 1.

(2) Komissio pani joulukuussa 1996 vireille tutkimuksen siitä, ovatko vientiä harjoittavat tuottajat ottaneet kantaakseen kyseiset tullit. [4] Tämä tarkastelu päätettiin kuitenkin maaliskuussa 1998 muuttamatta voimassa olevia polkumyyntitoimenpiteitä (komission päätös 98/225/EY [5]).

[4] EYVL C 19, 18.1.1997, s. 3.

[5] EYVL L 85, 20.3.1998, s. 29.

2. Tarkastelua koskeva pyyntö

(3) Korealainen vientiä harjoittava tuottaja LG Electronics Inc esitti helmikuussa 1999 siihen sovellettavan polkumyyntitullin osittaista välivaiheen tarkastelua koskevan pyynnön. Pyyntö koski sen tarkastelemista, onko tullin soveltamisen jatkaminen nykyisen suuruisena tarpeen polkumyynnin vastapainoksi kyseisen yrityksen osalta.

(4) Yritys väitti, että olosuhteet olivat muuttuneet sen tapauksessa huomattavasti sen jälkeen, kun alkuperäinen toimenpide oli otettu käyttöön, muun muassa sen valmistuskustannusten alenemisen ja näin ollen normaaliarvojen alenemisen vuoksi ja että tämän seurauksena tulli ei enää ole tarpeen polkumyynnin vastapainoksi. Yritys väitti myös, että kustannusten aleneminen johtuu pysyvistä rakenteellisista muutoksista, eikä polkumyynnin toistuminen ole enää tulevaisuudessa todennäköistä.

3. Tutkimus

(5) Kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa komissio päätti, että oli olemassa riittävä näyttö, ja pani vireille osittaisen välivaiheen tarkastelun [6], jäljempänä 'tarkastelu', asetuksen (EY) N:o 384/96, jäljempänä 'perusasetus', 11 artiklan 3 kohdan nojalla.

[6] EYVL C 167, 15.6.1999, s. 5.

(6) Tämän ilmoituksen vuoksi myös muut korealaiset vientiä harjoittavat tuottajat pystyivät pyytämään niihin sovellettavien polkumyyntitullien määrän tarkastelua edellyttäen, että ne pystyivät toimittamaan asetetussa määräajassa riittävää näyttöä siitä, että niihin sovellettava nykyisen suuruinen tulli ei enää ole tarpeen polkumyynnin vastapainoksi.

(7) Ainoastaan yksi korealainen vientiä harjoittava tuottaja, Daewoo Electronics Co. Ltd, esitti tällaisen pyynnön asetetussa määräajassa ja toimitti vaaditun alustavan näytön. Yritys otettiin näin ollen mukaan tarkasteluun.

(8) Komissio ilmoitti tarkastelun vireillepanosta virallisesti yhteisön tuottajia edustavalle järjestölle sekä viejämaan edustajille. Osapuolille, joita asia suoraan koski, annettiin tilaisuus esittää kantansa kirjallisesti ja pyytää saada tulla kuulluiksi vireillepanoa koskevassa ilmoituksessa annetussa määräajassa.

(9) Saadakseen tutkimuksensa kannalta tarpeellisina pitämänsä tiedot ja voidakseen määrittää polkumyynnin jatkumisen tai toistumisen todennäköisyyden komissio lähetti kyselylomakkeet kahdelle asianomaiselle korealaiselle vientiä harjoittavalle tuottajalle ja tapauksen mukaan niiden yhteisössä sijaitseville tytäryhtiöille.

(10) Kyselyyn annettujen vastausten tarkistamiseksi tehtiin tarkastuskäyntejä seuraavien yritysten toimitiloihin:

Tuottajat Korean tasavallassa: - LG Electronics Inc, Soul, jäljempänä 'LGE'

- Daewoo Electronics Co. Ltd, Soul, jäljempänä 'DWE'

Yhteisön tuojat: - Daewoo Electronics Benelux b.v, Dordrecht, Alankomaat

- Daewoo Electronics S.A, Pariisi, Ranska

- Daewoo Electronics Sales UK Ltd, Wokingham, Yhdistynyt kuningaskunta

(11) Tutkimus, joka koski sitä, oliko polkumyynti jatkunut alkuperäisen tutkimuksen perusteella säädettyjen lopullisten tullien käyttöönoton jälkeen, perustui 1 päivän huhtikuuta 1998 ja 31 päivän maaliskuuta 1999 välistä ajanjaksoa koskeviin tietoihin, jäljempänä 'tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso', koskeviin tietoihin.

B. TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE JA SAMANKALTAINEN TUOTE

1. Tarkasteltavana oleva tuote

(12) Tässä tarkastelussa tarkasteltavana oleva tuote on sama kuin kahdessa aikaisemmassa tutkimuksessa: mikroaaltouunit, jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodiin 8516 50 00.

2. Samankaltainen tuote

(13) Kuten kahdessa aikaisemmassa tutkimuksessa, tässä tarkastelussa todettiin, että Koreassa valmistetut ja maan kotimarkkinoilla myydyt mikroaaltouunit olivat ominaispiirteiltään ja käyttötarkoituksiltaan riittävän samankaltaiset kuin yhteisöön viedyt mikroaaltouunit, joten niitä voidaan pitää samankaltaisina tuotteina perusasetuksen 1 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

C. POLKUMYYNTI

1. Alustavat huomiot

(14) Tarkastelun tarkoituksena on määrittää kummankin vientiä harjoittavan tuottajan osalta, onko polkumyyntitullien voimassaolon jatkaminen enää tarpeen polkumyynnin vastapainoksi (katso perusasetuksen 11 artiklan 3 kohta).

(15) Tarkastelussa määritetään, onko yritys jatkanut polkumyyntiä alkuperäisen tutkimuksen perusteella säädettyjen polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönoton jälkeen, ja onko polkumyynnin jatkuminen tai toistuminen todennäköistä, jos polkumyyntitullit poistetaan tai niitä muutetaan.

(16) Näin ollen tarkasteltiin ensin, ovatko kyseiset kaksi korealaista vientiä harjoittavaa tuottajaa harjoittaneet polkumyyntiä tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana.

2. Normaaliarvo

(17) Normaaliarvoa määritettäessä tutkittiin ensin kummankin vientiä harjoittavan tuottajan osalta, oliko se myynyt mikroaaltouuneja edustavia määriä kotimarkkinoilla eli oliko kyseinen myynti vähintään 5 prosenttia sen yhteisöön viemästä tuotemäärästä (katso perusasetuksen 2 artiklan 2 kohta). Tältä osin todettiin, että kumpikin vientiä harjoittava tuottaja oli myynyt mikroaaltouuneja huomattavasti enemmän Koreassa kuin yhteisöön.

(18) Tämän jälkeen määritettiin, oliko kunkin yhteisöön viedyn mallin kanssa samanlaisen tai sitä vastaavan mikroaaltouunimallin kokonaismyynti kotimarkkinoilla vähintään 5 prosenttia kyseisen mallin vientimyynnin määrästä.

(19) Koska yhden vientiä harjoittavan tuottajan todettiin myyneen vientimalleja vastaavia malleja kotimarkkinoilla riittävästi eli kyseisen myynnin määrä oli vähintään vaaditut 5 prosenttia viennin määrästä, tämän jälkeen määritettiin, oliko myynti tapahtunut tavanomaisessa kaupankäynnissä (katso perusasetuksen 2 artiklan 4 kohta). Todettiin, että kutakin mallia kohti määritetty yksikkötuotantokustannukset ylittävillä hinnoilla tapahtunut myynti kotimarkkinoilla oli vähintään 80 prosenttia myynnin kokonaismäärästä, joten normaaliarvo määritettiin kyseisen mallin kaikessa kotimarkkinamyynnissä tosiasiallisesti maksettujen hintojen painotetun keskiarvon perusteella.

(20) Todettiin, että toinen vientiä harjoittava tuottaja ei ollut myynyt kotimarkkinoilla yhteisöön vietyjen mallien kanssa samanlaisia tai niitä vastaavia mikroaaltouunimalleja. Tämän vuoksi tarkasteltiin mahdollisuutta määrittää kyseistä yritystä koskeva normaaliarvo toisen yhteistyössä toimineen korealaisen vientiä harjoittavan tuottajan kotimarkkinoiden myyntihintojen perusteella (katso perusasetuksen 2 artiklan 1 kohta). Koska kuitenkin kyseisten kahden vientiä harjoittavan tuottajan mikroaaltouunien fyysiset ja tekniset ominaispiirteet olivat usein huomattavan erilaiset, ja hintoihin olisi pitänyt tehdä suuria oikaisuja näiden erojen huomioon ottamiseksi, tätä lähestymistapaa ei pidetty kohtuullisena eikä käytännöllisenä.

(21) Sen sijaan normaaliarvo muodostettiin kunkin vientimallin osalta asianomaiselle tuottajalle kyseisen mallin valmistamisesta aiheutuneiden kustannusten perusteella siten, että näihin kustannuksiin lisättiin kohtuullinen määrä myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksia sekä voittoa (katso perusasetuksen 2 artiklan 3, 5 ja 6 kohta).

(22) Vientimallien valmistuskustannuksiin lisätyt myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset perustuivat vientiä harjoittavalle tuottajalle sen kaikessa Korean markkinoille suuntautuneessa mikroaaltouunien myynnissä aiheutuneisiin kustannuksiin, joiden todettiin olevan edustavia tältä osin, kuten edellä mainittiin.

(23) Käytetty voittomarginaali laskettiin yrityksen painotetun keskimääräisen voittomarginaalin perusteella niiden mikroaaltouunimallien osalta, joita oli myyty riittäviä määriä Koreassa tavanomaisessa kaupankäynnissä.

3. Vientihinta

(24) Kun vientimyynti suuntautui suoraan riippumattomille tuojille yhteisössä, vientihinnat määritettiin näiden etuyhteyttä vailla olevien tuojien maksamien tai niiden maksettavaksi tulevien hintojen perusteella (katso perusasetuksen 2 artiklan 8 kohta).

(25) Jos vienti suuntautui sellaisille yhteisön tuojille, jotka olivat etuyhteydessä korealaiseen vientiä harjoittavaan tuottajaan, veloitettuja hintoja ei pidetty luotettavina (katso perusasetuksen 2 artiklan 9 kohta). Sen sijaan vientihinnat laskettiin sen hinnan perusteella, jolla etuyhteydessä oleva tuoja jälleenmyi tuotteet riippumattomalle ostajalle, ja hintaa oikaistiin tuonnin ja jälleenmyynnin välisten kaikenlaisten kustannusten, myös tavanomaisten tullien ja polkumyyntitullien, ja kohtuullisen voittomarginaalin huomioon ottamiseksi.

(26) Koska esille ei tullut uusia tietoja siitä, että kyseisen tuotannonalan kannattavuus olisi muuttunut, vientihintoja laskennallisesti muodostettaessa pidettiin kohtuullisena säilyttää kahdessa aiemmassa tutkimuksessa käytetty 5 prosentin voittomarginaali.

4. Vertailu

(27) Tasapuolisen vertailun varmistamiseksi ja perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan mukaisesti tehtiin kummankin vientiä harjoittavan tuottajan osalta tarpeen mukaan oikaisut hintoihin ja niiden vertailtavuuteen vaikuttavien väitettyjen ja todettujen fyysisten ominaispiirteiden, tuontimaksujen, alennusten, hyvitysten, kaupan portaan, kuljetuskustannusten ja muiden siihen liittyvien kustannusten, pakkauskustannusten, luottokustannusten, myynninjälkeisten kustannusten, palkkioiden ja valuutanmuuntamiskustannusten eroavuuksien huomioon ottamiseksi.

(28) Malleittain kummankin yrityksen osalta määritettyjä vapaasti tehtaalla -normaaliarvoja verrattiin vapaasti tehtaalla -tasolla malleittain kummankin yrityksen osalta määritettyihin vientihintoihin painotetun keskiarvon perusteella (katso perusasetuksen 2 artiklan 11 kohta).

5. Polkumyyntimarginaali

(29) Normaaliarvojen ja vientihintojen vertailun mukaan polkumyyntimarginaalit ovat prosentteina CIF-hinnasta vapaasti yhteisön rajalla ilmaistuina seuraavat:

- LG Electronics Inc 0,0 %

- Daewoo Electronics Co. Ltd 0,0 %

D. POLKUMYYNNIN TOISTUMISEN TODENNÄKÖISYYS

1. Johdanto

(30) Vaikka todettiin, ettei kumpikaan tarkastelua koskevassa tutkimuksessa tutkittu vientiä harjoittava tuottaja harjoittanut polkumyyntiä tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana, kuten edellä mainittiin, oli kuitenkin tehtävä perusteltu arvio siitä, toistuisiko polkumyynti, jos jompaankumpaan yritykseen sovellettavat polkumyyntitullit poistettaisiin tai niitä muutettaisiin.

(31) Tämän vuoksi tarkasteltiin Korean käyttämätöntä tuotantokapasiteettia sekä kyseisten kahden yrityksen mikroaaltouunien myynnin kehitystä Koreassa, yhteisössä ja muilla vientimarkkinoilla kuin yhteisössä. Lisäksi tarkasteltiin, oliko kyseinen myynti muille kuin yhteisön markkinoille kannattamatonta tai polkumyynnillä tapahtunutta, sekä arvioitiin kyseisten kahden vientiä harjoittavan tuottajan mahdollisia motiiveja polkumyynnin jatkamiseen yhteisön markkinoilla.

2. Kapasiteetin käyttöaste

(32) Toimitettujen tietojen sekä tarkastuskäyntien yhteydessä saatujen ja tarkastettujen tietojen arvioinnista kävi ilmi, että kyseisten kahden vientiä harjoittavan tuottajan Koreassa sijaitsevat mikroaaltouunien tuotantolaitokset toimivat lähes täydellä tuotantokapasiteetillaan, eikä mahdollisuuksia lisätuotantoon juuri ollut.

3. Myynti

a) Määrä

(33) Tutkimuksessa vahvistettiin myös, että sekä LGE että DWE kärsivät myyntimäärien laskusta Koreassa vuoden 1997 ja tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson välillä ilmeisesti ylitarjonnan ja kyseisten markkinoiden kysynnän vähenemisen vuoksi.

(34) Viennin suhteen todettiin, että LGE:n yhteisöön suuntautuvan myynnin määrä laski väliaikaisten ja lopullisten polkumyyntitullien käyttöönoton jälkeen. Yrityksen oli siis löydettävä vaihtoehtoisia markkinoita sen Koreassa valmistetuille mikroaaltouuneille ja se onnistuikin tässä, sillä sen yhteisön ulkopuolisiin maihin suuntautuvan vientimyynnin määrä kasvoi lähes samalle tasolle kuin mitä se oli aiemmin ollut Koreassa ja yhteisössä.

(35) DWE:n osalta havaittiin, että sen vienti muille markkinoille kuin yhteisöön laski hieman vuoden 1997 ja tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson välillä, mutta toisin kuin LGE se lisäsi vientiään yhteisöön väliaikaisten polkumyyntitullien käyttöönoton jälkeen jopa niin, että kyseisen myynnin määrä korvasi melkein kokonaan yrityksen vähentyneen myynnin määrän Koreassa ja muilla vientimarkkinoilla kuin yhteisössä.

b) Hinnat

(36) Jotta voitaisiin arvioida, olisiko yrityksillä mahdollisesti motiiveja siirtää vientiään yhteisön ulkopuolisten maiden sijasta yhteisöön polkumyynnillä, jos polkumyyntitullit poistettaisiin tai niitä muutettaisiin, tehtiin myös Koreassa valmistettujen, kummankin yrityksen kyseisille markkinoille viemien mikroaaltouunien edustavaa otosta koskeva hinta-analyysi.

(37) Lähes kaikkien valittujen mallien osalta todettiin, että yhteisön ulkopuolisten maiden riippumattomille asiakkaille suuntautuneen myynnin keskimääräinen hinta oli kyseisen mallin valmistuskustannuksia suurempi. Kaikkiaan todettiin, että näistä mikroaaltouunimalleista saatu voitto oli huomattava.

(38) Lisäksi tutkittiin, tapahtuiko muualle kuin yhteisöön suuntautuva vienti polkumyynnillä, käyttäen edellä kuvattuja yleisiä menetelmiä, joita käytettiin arvioitaessa, tapahtuiko yhteisöön suuntautuva vienti polkumyynnillä tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana. Merkittävää oli, että kummankaan yrityksen ei tutkimuksessa todettu harjoittavan polkumyyntiä kyseisillä muilla markkinoilla.

4. Polkumyynnin toistumisen todennäköisyyttä koskevat päätelmät

a) LG Electronics Inc

(39) Tarkastelua pyytäessään LGE ei peitellyt sitä tosiseikkaa, että se veisi yhteisöön enemmän mikroaaltouuneja, jos nyt voimassa olevaa polkumyyntitullia alennettaisiin. Näin ollen oli tarkasteltava, tapahtuisiko lisääntynyt vienti edelleen ilman polkumyyntiä.

(40) Arvioinnissa oli otettava huomioon, aikooko yritys käyttää Koreassa olevaa rajallista ylimääräistä tuotantokapasiteettiaan valmistaakseen tavaroita kyseiseen myyntiin ja/tai suuntaisiko se uudelleen sellaisten mikroaaltouunien tuotantoa ja myyntiä, jotka nyt viedään yhteisön ulkopuolisiin maihin.

(41) Tältä osin tutkimuksesta ilmeni, että LGE:n Koreassa sijaitsevassa tehtaassa keskitytään valmistamaan kalliimpia malleja, jotka ovat paremmin varusteltuja ja sisältävät enemmän teknisiä toimintoja kuin edullisemmat massatuotetut mikroaaltouunit, joita se myös valmisti Koreassa alkuperäisen tutkimusajanjakson aikana. Tarkasteltaessa alkuperäisen tutkimuksen polkumyyntilaskelmia tämän tutkimuksen yhteydessä todettiin, että LGE:n kalliimpien mikroaaltouunimallien, joiden vientihinnat olivat korkeat, vienti yhteisöön ei yleensä tapahtunut polkumyynnillä tai polkumyynti oli paljon vähäisempää kuin halvempien mallien.

(42) Tämä suuntaus jatkui tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana, jota koskevat päätelmät osoittivat, kuten edellä todettiin, että LGE:n valmistamia kalliimpia mikroaaltouunimalleja ei myyty yhteisön markkinoilla polkumyynnillä.

(43) Lisäksi katsottiin, että jos yritys lisäisi tuotantoaan Koreassa, saavutettaisiin lisää suurtuotannon etuja, minkä ansiosta yksikkötuotantokustannukset alenisivat ja polkumyynnin toistumisen todennäköisyys tulevaisuudessa olisi pienempi.

(44) Tarkasteltaessa sitä, oliko LGE:llä motiivia suunnata Koreassa tehtyjen mikroaaltouunien vientiään muiden kolmansien maiden sijasta yhteisöön, jos polkumyyntitulli poistettaisiin tai sitä muutettaisiin, olisi muistettava, että kyseinen vienti oli kannattavaa eikä tapahtunut polkumyynnillä. Vaikka onkin mahdollista, että LGE voisi suunnata kyseistä mikroaaltouunien vientiä yhteisöön polkumyyntiä harjoittaen, sen olisi alennettava hintojaan huomattavasti ja näin myös tyydyttävä pienempiin voittoihin; tällaisille toimille ei tunnu juuri olevan taloudellisia perusteita.

(45) Arvioitaessa LGE:n yhteisössä harjoittaman polkumyynnin toistumisen todennäköisyyttä on lisäksi otettava huomioon, että yritys on merkittävä mikroaaltouunien valmistaja yhteisössä. Koska sen tuotannon osuus on yhteisössä tällä hetkellä 10-20 prosenttia kaikista yhteisössä myydyistä yhteisöstä peräisin olevista mikroaaltouuneista, katsotaan että LGE ei liene kovin halukas tulevaisuudessa horjuttamaan vallitsevaa hintatasoa tai muuten aiheuttamaan vahinkoa yhteisön markkinoille, joilla se on nykyään merkittävä toimija, tuomalla tavaraa Koreasta alhaisilla hinnoilla.

(46) Edellä esitetyt seikat huomioon ottaen pidetään epätodennäköisenä, että yrityksen vienti yhteisöön tapahtuisi tulevaisuudessa polkumyynnillä.

b) Daewoo Electronics Co. Ltd

(47) LGE:n tapaan komission oli tarkasteltava myös DWE:n osalta, jatkuisiko sen mikroaaltouunien myynti nykymääräisenä tai jopa lisääntyisi ilman polkumyyntiä, jos nyt voimassa oleva polkumyyntitulli poistettaisiin tai sitä muutettaisiin.

(48) Tutkimuksesta ilmeni erityisesti, että yritys laajensi yhteisöön suuntautuvaa vientimyyntiään kannattavin hinnoin ilman polkumyyntiä ajanjaksona, jona siihen sovellettiin polkumyyntitullia. Lisäksi sen kapasiteetin käyttöaste Koreassa oli edelleen korkea ja se myi tavaraa vietäväksi yhteisön ulkopuolisille markkinoille kannattavin hinnoin ilman polkumyyntiä.

(49) DWE:n harjoittaman polkumyynnin toistumisen todennäköisyydestä tulevaisuudessa siinä tapauksessa, että nyt voimassa oleva polkumyyntitulli poistettaisiin tai sitä muutettaisiin, todettakoon myös, että yritys on myös yksi suurimmista mikroaaltouunien valmistajista yhteisössä, jossa sen yhteisöstä peräisin oleviksi luokiteltujen mikroaaltouunien tuotanto ja myynnin määrä on samaa luokkaa LGE:n kanssa.

(50) Koska lisäksi vaikuttaa siltä, ettei DWE:llä ole taloudellisia motiiveja alkaa jälleen harjoittaa polkumyyntiä, katsotaan ettei se LGE:n tapaan liene kovin halukas tulevaisuudessa myymään Koreassa valmistettuja tuotteitaan polkumyynnillä ja horjuttamaan yhteisön markkinoita tai muuten aiheuttamaan vahinkoa näille markkinoille, joilla se on nykyään merkittävä taloudellinen toimija.

E. VAHINKO JA YHTEISÖN ETU

(51) Koska LGE:n alkuperäinen tarkastelua koskeva pyyntö (ja DWE:n tämän jälkeen esittämä pyyntö tarkasteluun mukaan ottamisesta) rajoittui tässä tutkimuksessa kumpaankin yritykseen sovellettavan polkumyyntitullin tarkasteluun ja mahdolliseen muuttamiseen perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ei ollut tarpeen tarkastella vahinkoa tai yhteisön etua.

F. PÄÄTELMÄT

(52) Edellä esitettyjen tosiasioiden ja huomioiden perusteella sekä tällä hetkellä käytettävissä olevat tiedot huomioon ottaen pidetään kohtuullisena päätellä, että on epätodennäköistä, että LG Electronics Inc:n tai Daewoo Electronics Co. Ltd:n harjoittama polkumyynti toistuisi, jos kyseiseen kahteen yritykseen tällä hetkellä sovellettavia polkumyyntitulleja alennettaisiin tässä tarkastelussa niiden kummankin osalta todettujen polkumyyntimarginaalien tasolle eli 0,0 prosenttiin. Kyseisiä kahta vientiä harjoittavaa tuottajaa voidaan joka tapauksessa tarvittaessa tarkastella vastaisuudessa uudelleen.

(53) Kaikille asianomaisille osapuolille ilmoitettiin niistä olennaisista tosiasioista ja huomioista, joiden perusteella kyseisiin kahteen vientiä harjoittavaan tuottajaan sovellettavia voimassa olevia tulleja muutetaan. Yksikään osapuoli ei kuitenkaan esittänyt näkökantojaan.

(54) Tämä tarkastelu ei vaikuta asetuksen (EY) N:o 5/96 voimassaolon päättymispäivämäärään (katso perusasetuksen 11 artiklan 2 kohta) eikä tuojien oikeuteen pyytää kannettujen polkumyyntitullien palauttamista (katso perusasetuksen 11 artiklan 8 kohta),

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 5/96 1 artiklan 2 kohdassa oleva taulukko Korean tasavallan osalta seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä [...] päivänä [...]kuuta [...].

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Top