EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000PC0346(02)

Ehdotus: neuvoston asetus tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1103/97 muuttamisesta

/* KOM/2000/0346 lopull. - CNS 2000/0134 */

OJ C 177E , 27.6.2000, p. 99–99 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0346(02)

Ehdotus: neuvoston asetus tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1103/97 muuttamisesta /* KOM/2000/0346 lopull. - CNS 2000/0134 */

Virallinen lehti nro C 177 E , 27/06/2000 s. 0099 - 0099


Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1103/97 muuttamisesta

(komission esittämä)

PERUSTELUT

Komissio antoi 3 päivänä toukokuuta 2000 perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti ehdotuksen neuvoston päätökseksi, jonka mukaan Kreikka täyttää yhtenäisvaluuttaan siirtymiseen vaadittavat edellytykset ja Kreikkaa koskeva poikkeus kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2001 alkaen.

Mikäli neuvosto tekee myönteisen päätöksen, sen on vahvistettava sen jälkeen euron ja drakman välinen muuntokurssi, joka tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001, ja ryhdyttävä muihin euron käyttöön ottamisen edellyttämiin toimiin Kreikassa.

I. Yleiset perustelut

Tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä säännöksistä annettu asetus (EY) N:o 1103/97 [7] ja euron käyttöönotosta annettu asetus (EY) N:o 974/98 [8] täydentävät toisiaan. Asetuksessa (EY) N:o 1103/97 on säännökset, joita tarvittiin kiireellisesti oikeusvarmuuden vuoksi ennen sitä päivämäärää, jona voitiin ryhtyä toimiin perustamissopimuksen 123 artiklan 4 kohdan (entinen 109 l artikla 4 kohta) perusteella. Jälkimmäistä artiklaa voitiin käyttää oikeusperustana vasta sen jälkeen kun oli vahvistettu, mitkä jäsenvaltiot täyttivät yhtenäisvaluuttaan siirtymiseen vaadittavat edellytykset. Nämä kaksi asetusta muodostavat yhdessä euron oikeudellisen kehyksen ja niihin sisältyy eräitä valuutan käsitteeseen liittyviä yleisiä määritelmiä. Ehdotetun tarkistuksen tarkoituksena on varmistaa, että näihin kahteen asetukseen sisältyvät määritelmät säilyvät samanlaisina oikeusvarmuuden säilyttämiseksi.

[7] EYVL L 162, 19.6.1997, s. 1-3.

[8] EYVL L 139, 11.5.1998, s. 1-5.

II. Artiklakohtaiset perustelut

1 artikla

Tällä artiklalla muutetaan kahta asetuksen (EY) N:o 1103/97 1 artiklaan sisältyvää määritelmää: "muuntokurssin" määritelmää laajennetaan käsittämään perustamissopimuksen 123 artiklan 5 kohdan (entinen 109 l artiklan 5 kohta) perusteella talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen alkamisen jälkeen vahvistetut muuntokurssit ja "kansallisia rahayksiköitä" koskevaa määritelmää laajennetaan käsittämään entiset kansalliset rahayksiköt, jotka korvataan eurolla kolmannen vaiheen alkamisen jälkeen.

2 artikla

Tällä artiklalla määrätään asetuksen voimaantulopäiväksi 1 päivä tammikuuta 2001 ja siten varmistetaan, että uusia määritelmiä voidaan soveltaa siitä päivästä lähtien, jolloin muutettu asetus (EY) N:o 974/98, joka sisältää samat määritelmät, tulee voimaan.

2000/0134 (CNS)

Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1103/97 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 308 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen [9],

[9] ...

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon [10],

[10] ...

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon [11],

[11] ...

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä säännöksistä annettu asetus (EY) N:o 1103/97 [12] sisältää säännöksiä euron ja euron käyttöön ottavien jäsenvaltioiden valuuttojen välisistä muuntokursseista ja näiden kurssien käytöstä valuuttamääräisten summien muuntamisessa. Nämä säännökset koskevat niiden jäsenvaltioiden valuuttojen muuntokursseja, jotka ottivat euron käyttöön yhteisön siirtyessä talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen. Säännökset on ulotettava koskemaan sellaisten jäsenvaltioiden valuuttojen muuntokursseja, jotka ottavat euron käyttöön myöhemmin.

[12] EYVL L 162, 14.6.1997, s. 1-3.

(2) Niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden valuutta korvataan eurolla sen päivämäärän jälkeen, jolloin yhteisö siirtyi talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen, "kansallisten rahayksiköiden" määritelmällä viitataan jäsenvaltion rahayksikköön sellaisena kuin se oli välittömästi ennen euron käyttöönottoa siinä jäsenvaltiossa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1103/97 1 artiklan

- kolmannen luetelmakohdan loppuun lisätään sanat "tai sen 5 kohdan mukaisesti",

- neljännen luetelmakohdan loppuun lisätään sanat "tai euron käyttöönottoa edeltävänä päivänä sellaisen jäsenvaltion valuuttayksikön osalta, joka ottaa euron käyttöön myöhemmin".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Tehty Brysselissä [...] päivänä [...]kuuta [...].

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Top