EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000PC0106

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa annetun direktiivin 95/50/EY muuttamisesta

/* KOM/2000/0106 lopull. - COD 2000/0044 */

OJ C 177E , 27.6.2000, p. 96–97 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0106

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa annetun direktiivin 95/50/EY muuttamisesta /* KOM/2000/0106 lopull. - COD 2000/0044 */

Virallinen lehti nro C 177 E , 27/06/2000 s. 0096 - 0097


Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa annetun direktiivin 95/50/EY muuttamisesta

(komission esittämä)

PERUSTELUT

A Yleistä

Nykytilanne

Vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21. marraskuuta 1994 annetulla neuvoston direktiivillä 94/55/EY otettiin käyttöön jäsenvaltioiden välisiä sekä jäsenvaltion sisäisiä vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevat yhdenmukaiset säännöt.

Direktiivin 94/55/EY liitteessä A luetellaan vaaralliset aineet, joita voidaan kuljettaa teitse, ja vahvistetaan säännöt aineiden pakkaamisesta, merkinnöistä ja kuvaamisesta kuljetusasiakirjoissa. Liitteessä B vahvistetaan puolestaan ajoneuvoja ja kuljetuksia koskevat säännöt.

Neuvosto antoi 6. lokakuuta 1995 direktiiviin 94/55/EY liittyvän direktiivin 95/50/EY yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa. Kyseisellä direktiivillä pyritään nostamaan vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuustasoa sekä varmistamaan, että tarkastusten taso on riittävä ja että ne tehdään yhdenmukaisella tavalla. Direktiivi tuli voimaan 17. lokakuuta 1995, ja jäsenvaltioiden oli ryhdyttävä noudattamaan sitä 1. tammikuuta 1997 mennessä. Direktiiviin sisältyy yhdenmukaistettu tarkastusluettelo, jota jäsenvaltiot ovat velvollisia käyttämään, sekä rikkomuksia koskeva luettelo.

Direktiivin 95/50 liitteet liittyvät direktiivin 94/55/EY liitteisiin siten, että viimeksi mainittujen mukauttaminen tieteen ja tekniikan kehitykseen voi vaikuttaa myös ensiksi mainittuihin.

Direktiivin 94/55/EY liitteet mukautetaan tieteen ja tekniikan kehitykseen komiteamenettelyä noudattaen. Direktiiviin 95/50/EY ei toistaiseksi liity komiteamenettelyä.

Edellä mainittu seikka aiheuttaa kaksi ongelmaa:

Ensimmäiseksi direktiivin 95/50/EY liitettä I on tarpeellista muuttaa, jotta siinä voitaisiin ottaa huomioon direktiivin 94/55/EY viimeisin mukauttaminen tekniikan kehitykseen.

Toiseksi direktiiviä 95/50/EY varten tarvitaan samanlainen komiteamenettely kuin direktiivissä 94/55/EY jo säädetty menettely, jotta voitaisiin varmistaa, että nämä kaksi toisiinsa liittyvää direktiiviä mukautetaan tulevaisuudessa yhdenmukaisella tavalla tieteen ja tekniikan kehitykseen.

B Perustelut yhteisötason toiminnalle

I. Toissijaisuus

a) Mitkä ovat suunnitellun toimen tavoitteet yhteisön velvoitteiden kannalta?

Direktiivin 95/50/EY muuttamisen ensimmäinen tavoite on muuttaa sen liitettä I, jotta siinä otettaisiin huomioon 21. toukokuuta 1999 annettu komission direktiivi 1999/47/EC, joka koskee vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 94/55/EY mukauttamista tekniikan kehitykseen toisen kerran.

Toisena tavoitteena on säätää tehokkaasta menettelystä, jolla direktiivin 95/50/EY liitteitä voidaan muuttaa erityisesti kehysdirektiiviin 94/55/EY tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi. Yhteisön kannalta on tärkeä varmistaa, että sen lainsäädäntö, kuten kehysdirektiivin 94/55/EY ja direktiivin 95/50/EY liitteiden säännökset, ovat keskenään johdonmukaisia.

b) Kuuluuko suunniteltu toiminta yhteisön yksinomaiseen toimivaltaan vai yhteisön ja jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan?

Jaettuun toimivaltaan. Toiminta kuuluu EY:n perustamissopimuksen 71 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan.

c) Mikä on ongelman ulottuvuus yhteisössä (esim. montako jäsenvaltiota asia koskee ja miten asia on ratkaistu tähän mennessä)?

Direktiivi 95/50/EY on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

d) Miten asia voidaan ratkaista tehokkaimmin: yhteisön vai jäsenvaltioiden toiminnan avulla?

Asiasta on jo säädetty yhteisön lainsäädännössä. Sen vuoksi kyseisen lainsäädännön muuttaminen on ainoa tehokas tapa ratkaista ongelmat.

e) Mitä todellista lisäarvoa ehdotettu yhteisön toiminta tuottaa ja mitkä olisivat toimen toteuttamatta jättämisen seuraukset?

Jos ensimmäistä tavoitetta ei saavuteta, yhteisön lainsäädäntö jää tältä osin epäjohdonmukaiseksi.

Jos toista tavoitetta ei saavuteta, se merkitsee sitä, että toisiinsa liittyviin säädöksiin tehdään samankaltaisia muutoksia eri aikoihin, mikä estäisi jäsenvaltioita tekemästä kansalliseen lainsäädäntöönsä vastaavia samankaltaisia muutoksia samanaikaisesti. Tämä aiheuttaisi jäsenvaltioille ja teollisuudelle ylimääräisiä kustannuksia. Yhteisön toiminnan erityinen arvo on siinä, että sillä vältetään tarpeettomat kustannukset.

f) Mitä toimintakeinoja yhteisöllä on käytettävissään (esim. suositus, rahoitustuki, sääntely, vastavuoroinen tunnustaminen)?

Direktiivin muuttaminen on ainoa keino ratkaista ongelmat, jotka liittyvät voimassa olevan direktiivin tiettyjen säännösten soveltamiseen.

g) Onko yhtenäinen sääntely tarpeen vai riittääkö direktiivi, jossa asetetaan yleiset tavoitteet ja jätetään täytäntöönpano jäsenvaltioille?

Direktiivin muuttaminen on riittävä keino ratkaista tiettyjen direktiivin säännösten soveltamiseen liittyvät ongelmat.

II. Edellytysten yhdenmukaistaminen

Direktiiviin 95/50/EY tehtävillä muutoksilla ei muuteta yhdenmukaistamisen tasoa, joka vallitsee yhteisössä vaarallisten aineiden tiekuljetuksien alalla.

III. Yhdenmukaisuus yhteisön muun politiikan kanssa

Direktiivin 95/50/EY muuttamisella ei ole vaikutusta muuhun yhteisöpolitiikkaan.

C Ehdotuksen tavoite

Direktiiviin 95/50/EY ehdotettujen muutosten tarkoituksena on ratkaista ongelmat, jotka on esitetty edellä kohdassa A ("Yleistä").

Ensimmäisen ongelman ratkaisuna ovat direktiivin 95/50/EY liitteeseen I tehtävät muutokset, koska monet kyseisen liitteen kohdat eivät ole enää direktiivin 94/55/EY mukaisia, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna.

Toisen ongelman ratkaisuna on ottaa käyttöön komiteamenettely, jolla direktiivin liitteitä voidaan muuttaa tulevaisuudessa.

Ehdotuksella pyritään valmistamaan direktiivien 94/55/EY ja 95/50/EY liitteiden johdonmukaisuus.

D Ehdotuksen sisältö

Ehdotuksen 1 artiklassa esitetään direktiivin 95/50/EY ehdotetut muutokset.

Mainitun artiklan 1 kohdassa direktiivin lisätään kaksi uutta artiklaa, 9 a ja 9 b artikla, joissa vahvistetaan menettely direktiivin 95/50/EC liitteiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen. Tähän menettelyyn osallistuu direktiivin 94/55/EY 9 artiklalla perustettu vaarallisten aineiden kuljetuksia käsittelevä komitea. Kyseinen komitea on menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28. kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan mukainen sääntelykomitea.

Mainitun artiklan 2 kohdassa muutetaan direktiivin liitettä I seuraavasti:

Kyseisen kohdan a alakohdassa muutetaan liitteen 13 kohta korvaamalla ilmaisu "Vaarallisen aineen bruttomassa kuljetusyksikköä kohden" ilmaisulla "Vaarallisten aineiden kokonaismäärä kuljetusyksikköä kohden".

Kyseisen kohdan b alakohdassa muutetaan liitteen 15 kohta korvaamalla ilmaisu "astiayhdistelmänä" ilmaisulla "monisäiliöajoneuvossa".

Kyseisen kohdan c alakohdassa muutetaan liitteen 32 kohta korvaamalla ilmaisu "Työkalut satunnaisia korjauksia varten" ilmaisulla "Yksi taskulamppu jokaista ajoneuvon miehistön jäsentä varten".

Kyseisen kohdan d alakohdassa muutetaan liitteen 34 kohta korvaamalla ilmaisu "Kaksi oranssinväristä valoa antavaa merkkilamppua" ilmaisulla "Kaksi itsestään seisovaa varoitusmerkkiä".

Kyseisen kohdan e alakohdassa muutetaan liitteen 36 kohta korvaamalla ilmaisu "Kuljettajan henkilökohtaiset suojavarusteet" ilmaisulla "Sopiva varoitusliivi tai varoitusvaatetus jokaista ajoneuvon miehistön jäsentä varten".

Ehdotuksen 2, 3 ja 4 artiklan säännökset koskevat direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä tämän direktiiviä 95/50/EY muuttavan säädöksen voimaantuloa.

2000/0044 (COD)

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden iekuljetusten tarkastuksissa annetun direktiivin 95/50/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen ja erityisesti sen 71 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen [1],

[1] EYVL C

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon [2],

[2] EYVL C

ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon [3],

[3] EYVL C

toimii perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen [4],

[4] EYVL C

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä marraskuuta 1994 annetussa neuvoston direktiivissä 94/55/EY [5] vahvistettiin yhdenmukaiset säännöt vaarallisten aineiden kuljetuksista yhteisössä.

[5] EYVL L 319, 12.12.1994, s. 7.

(2) Yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa 6 päivänä lokakuuta 1995 annetun neuvoston direktiivin 95/50/EY [6] liitteet liittyvät direktiivin 94/55/EY liitteisiin. Direktiivin 94/55/EY liitteiden mukauttaminen tieteen ja tekniikan kehitykseen voi vaikuttaa direktiivin 95/50/EY liitteisiin.

[6] EYVL L 249, 17.10.1995, s. 35.

(3) Direktiivin 94/55/EY liitteet mukautetaan tieteen ja tekniikan kehitykseen komiteamenettelyä noudattaen.

(4) Direktiivin 95/50/EY liitteet on oltava mahdollista mukauttaa nopeasti tieteen ja tekniikan kehitykseen. Tästä syystä myös kyseistä direktiiviä varten olisi perustettava komitea.

(5) Koska kyseisen direktiivin täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet ovat menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston päätöksen 1999/468/EY [7] 2 artiklassa tarkoitettuja laajakantoisia toimenpiteitä, niistä olisi päätettävä kyseisen päätöksen 5 artiklan mukaista sääntelymenettelyä noudattaen.

[7] EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6) Direktiivin 95/50/EY liite I olisi muutettava vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 94/55/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen toisen kerran 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun komission direktiivin 1999/47/EY [8] huomioon ottamiseksi.

[8] EYVL L 169, 5.7.1999, s. 1.

(7) Tästä syystä direktiiviä 95/50/EY olisi muutettava vastaavasti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 95/50/EY seuraavasti:

1. Lisätään seuraavat artiklat:

"9 a artikla

Tarvittavat muutokset liitteiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen tämän direktiivin soveltamisaloilla ja erityisesti direktiiviin 94/55/EY tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi on tehtävä 9 b artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

9 b artikla

1. Komissiota avustaa direktiivin 94/55/EY [9] 9 artiklalla perustettu vaarallisten aineiden kuljetuksia käsittelevä komitea, joka koostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

[9] EYVL L 319, 12.12.1994, s. 7.

2. Tähän kohtaan viitattaessa sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä kyseisen päätöksen 7 artiklan 3 kohdan ja 8 artiklan mukaisesti.

3. Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika on kolme kuukautta.

2. Muutetaan liite I seuraavasti:

a) Korvataan 13 kohdassa ilmaisu "Vaarallisen aineen bruttomassa kuljetusyksikköä kohden" ilmaisulla "Vaarallisten aineiden kokonaismäärä kuljetusyksikköä kohden".

b) Korvataan 15 kohdassa ilmaisu "astiayhdistelmänä" ilmaisulla "monisäiliöajoneuvossa".

c) Korvataan 32 kohdassa ilmaisu "Työkalut satunnaisia korjauksia varten" ilmaisulla "Yksi taskulamppu jokaista ajoneuvon miehistön jäsentä varten".

d) Korvataan 34 kohdassa ilmaisu "Kaksi oranssinväristä valoa antavaa merkkilamppua" ilmaisulla "Kaksi itsestään seisovaa varoitusmerkkiä".

e) Korvataan 36 kohdassa ilmaisu "Kuljettajan henkilökohtaiset suojavarusteet" ilmaisulla "Sopiva varoitusliivi tai varoitusvaatetus jokaista ajoneuvon miehistön jäsentä varten".

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään... ( [10]). Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

[10] Kuusi kuukautta tämän direktiivin voimaantulon jälkeen.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän direktiivin alalla antamansa keskeiset kansalliset säännökset komissiolle kirjallisina.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

Top