EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51999AP0012

Decision on common position (EC) No 60/98 adopted by the Council with a view to adopting a Council Regulation establishing a special framework of assistance for traditional ACP suppliers of bananas (10460/98 - C4-0583/98 98/0014(SYN))(Cooperation procedure: second reading)

EYVL C 128, 7.5.1999, p. 67–70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999AP0012Virallinen lehti nro C 128 , 07/05/1999 s. 0067


A4-0012/99

Päätös neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta (EY) N:o 60/98 neuvoston asetuksen antamiseksi erityisen tukikehyksen vahvistamisesta perinteisille AKT-banaanien toimittajille (10460/1/98 - C4-0583/98 - 98/0014(SYN))(Yhteistoimintamenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

- ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan 10460/1/98 - 98/0014(SYN) ((EYVL C 364, 25.11.1998, s. 14.)),

- ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä ((EYVL C 210, 6.7.1998, s. 320.)) antamansa lausunnon komission ehdotuksesta neuvostolle (KOM(98)0005) ((EYVL C 108, 7.4.1998, s. 91.)),

- neuvoston kuultua sitä EY:n perustamissopimuksen 189 c artiklan ja 130 w artiklan mukaisesti (C4-0583/98),

- ottaa huomioon työjärjestyksensä 67 artiklan,

- ottaa huomioon kehitys- ja yhteistyövaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A4-0012/99);

1. Tarkistaa yhteistä kantaa seuraavasti;

2. Kehottaa puhemiestään välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

(Tarkistus 1)

Johdanto-osan 1 kappale

>Alkuperäinen teksti>

neljännessä AKT-EY-yleissopimuksessa edellytetään, että mitään AKT-valtiota ei aseteta epäedullisempaan asemaan kuin sillä on aiemmin ollut tai sillä tällä hetkellä on sen yhteisön markkinoille suuntautuvan banaaninviennin osalta ja kun on kyse pääsystä sen perinteisille markkinoille ja sen eduista näillä markkinoilla,

>EP:n äänestyksessä hyväksytty teksti>

Euroopan unionia sitovat AKT-maiden kanssa tehty Lomén sopimus ja erityisesti sen pöytäkirja N:o 5, jonka tarkoituksena on turvata AKT-valtioiden etujen säilyminen Euroopan markkinoilla ja pääsy markkinoille vähintään yhtä hyvillä ehdoilla kuin aikaisemmin ja parantaa AKT-banaanien tuotannon ja kaupan pitämisen edellytyksiä,

(Tarkistus 2)

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

>Alkuperäinen teksti>

>EP:n äänestyksessä hyväksytty teksti>

banaanialan yhteinen markkinajärjestely ja siihen liittyvä kaupallinen etuuskohtelu ovat tärkeitä välineitä monien AKT-maiden kehitykselle,

(Tarkistus 3)

Johdanto-osan 5 kappale

>Alkuperäinen teksti>

kyseiset muutokset ovat vaikuttaneet huomattavasti perinteisten AKT-toimittajien kaupan pitämisen edellytyksiin,

>EP:n äänestyksessä hyväksytty teksti>

kyseiset muutokset ovat vaikuttaneet huomattavasti perinteisten AKT-toimittajien kaupan pitämisen edellytyksiin

ja ne voivat haitata etenkin heikoimmassa asemassa olevia toimittajia,

(Tarkistus 4)

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

>Alkuperäinen teksti>

>EP:n äänestyksessä hyväksytty teksti>

oikeudenmukaisen kaupan tarkoituksena on edistää köyhyyden torjumista ja parantaa tarkoituksenmukaisia sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä olosuhteita; tällaisia aloitteita olisi kannustettava,

(Tarkistus 5)

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

>Alkuperäinen teksti>

>EP:n äänestyksessä hyväksytty teksti>

eurooppalaiset kuluttajat ovat yhä halukkaampia ostamaan «oikeudenmukaisen kaupan periaatteiden mukaisia» tuotteita ja maksamaan niistä myös hiukan korkeamman hinnan; Euroopan unioni tukee sitä, että Euroopan markkinoilla pyritään yhä enemmän tarjoamaan erittäin korkeita ympäristö- ja sosiaalinormeja noudattavien tuottajien banaaneja; siksi AKT-banaanintuottajia tulisi tukea sertifioinnissa ja viljelmien muuttamisessa näiden kriteerien mukaiseksi,

(Tarkistus 6)

Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)

>Alkuperäinen teksti>

>EP:n äänestyksessä hyväksytty teksti>

on tarpeen kannustaa niiden viljelijöiden vaihtoehtoista taloudellista toimintaa, joilla on heikoimmat mahdollisuudet mukautua uusiin markkinaoloihin; teknisen ja taloudellisen tuen ohjelmaa olisi näin ollen laajennettava siten, että se sisältää tuen tuotannon monipuolistamiselle; tämä on mahdollista ainoastaan siinä tapauksessa, että ohjelmalle myönnetty rahoitus on riittävää vastatakseen AKT-toimittajien todellisia tarpeita ja sitä myönnetään riittävän pitkän ajan kriisiajanjakson kattamiseksi,

(Tarkistus 10)

3 artiklan 2 kohdan a alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

>Alkuperäinen teksti>

- lisäämällä tuotantoa, haittaamatta kuitenkaan ympäristöä,

>EP:n äänestyksessä hyväksytty teksti>

-

lisäämällä tuotantoa, haittaamatta kuitenkaan ympäristöä ja noudattaen samalla työoloihin liittyviä sosiaalisiavähimmäisnormeja,

(Tarkistus 11)

3 artiklan 2 kohdan a alakohdan neljäs luetelmakohta

>Alkuperäinen teksti>

- perustamalla sellaisia tuottajaorganisaatioita, jotka pyrkivät parantamaan tuotteidensa kaupan pitämistä ja kilpailukykyä ja kehittämään ympäristön huomioon ottavia tuotantomenetelmiä koskevia varmentamisjärjestelmiä, mukaan lukien rehellinen banaanikauppa,

>EP:n äänestyksessä hyväksytty teksti>

- auttamalla tuottaja- ja viljelijäjärjestöjä parantamaan kilpailukykyä ja lisäämään markkinamahdollisuuksia tukemalla aloitteita, joiden avulla tuottajien on mahdollista täyttää eurooppalaisten ja kansainvälisesti tunnustettujen oikeudenmukaisen kaupan ja orgaanisten tuotteiden maahantuoja- ja markkinointijärjestöjen asettamat sosiaaliset ja ympäristön huomioon ottavat kriteerit,

(Tarkistus 12)

3 artiklan 2 kohdan a alakohdan viides luetelmakohta

>Alkuperäinen teksti>

- kehittämällä sellainen tuotantostrategia ja/tai kaupan pitämisen strategia, joka täyttää markkinoiden vaatimukset yhteisön banaanialan yhteisen markkinajärjestelyn kannalta,

>EP:n äänestyksessä hyväksytty teksti>

-

kehittämällä ja toteuttamalla sellainen tuotantostrategia ja/tai kaupan pitämisen strategia, jossa on kuultu tuottaja- ja viljelijäjärjestöjä ja joka täyttää yhteisön markkinoiden vaatimukset banaanialan yhteisen markkinajärjestelyn kannalta,

(Tarkistus 13)

3 artiklan 2 kohdan a alakohdan kuudes luetelmakohta

>Alkuperäinen teksti>

- avustamalla koulutuksessa, markkinoiden tuntemuksessa, ympäristön huomioon ottavien tuotantomenetelmien kehittämisessä rehellinen banaanikauppa mukaan lukien, ja parantamalla jakeluinfrastruktuuria sekä banaanintuottajille tarjottavia kaupallisia ja rahoituspalveluja;

>EP:n äänestyksessä hyväksytty teksti>

-

avustamalla koulutuksessa, markkinoiden tuntemuksessa, ympäristön huomioon ottavien tuotantomenetelmien kehittämisessä rehellinen banaanikauppa mukaan lukien, palkansaajien työolojen ja elämänlaadun parantamiseen liittyvien sosiaalisten hankkeiden täytäntöönpanossa ja parantamalla jakeluinfrastruktuuria sekä banaanintuottajille tarjottavia kaupallisia ja rahoituspalveluja siten, että tässä yhteydessä kuullaan tuottaja- ja viljelijäjärjestöjä;

(Tarkistus 14)

3 artiklan 2 kohdan a alakohdan kuudes a luetelmakohta (uusi)

>Alkuperäinen teksti>

>EP:n äänestyksessä hyväksytty teksti>

- oikeuttamalla Fair trade -banaanien tuottajat ja «oikeudenmukaisesta kaupasta» todistuksia antavat virastot tekniseen ja taloudelliseen tukeen liittyviin erityisiin tukitoimiin;

(Tarkistus 16)

7 artiklan 1 kohta

>Alkuperäinen teksti>

1. Komissio vahvistaa kullekin vuodelle käytettävissä olevan kokonaissumman perusteella kullekin perinteiselle AKT-toimittajalle 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen ohjelmien rahoittamiseen käytettävissä olevan enimmäismäärän, ja ottaa huomioon kilpailukyvyn tason ja banaanintuotannon merkityksen kyseisen maan taloudelle. Kun ainoastaan 3 artiklan 2 kohdan 6 alakohdassa määriteltyjä ohjelmia pannaan täytäntöön, komissio myöntää määrän, joka vastaa muille perinteisille toimittajille annettua määrää.

>EP:n äänestyksessä hyväksytty teksti>

1.

Komissio vahvistaa kullekin vuodelle käytettävissä olevan kokonaissumman perusteella kullekin perinteiselle AKT-toimittajalle 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen ohjelmien rahoittamiseen käytettävissä olevan enimmäismäärän, ja ottaa huomioon eron kilpailukyvyssä kilpailevista kolmansista maista peräisin oleviin banaaneihin nähden ja banaanintuotannon yhteiskunnallis-taloudellisen vaikutuksen kyseiselle maalle sekä alueellista integraatiota koskevaan politiikkaan ja maatalouden vientituotteiden monipuolistamiseen liittyvät olosuhteet. Kun ainoastaan 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määriteltyjä ohjelmia pannaan täytäntöön, komissio myöntää määrän, joka vastaa muille perinteisille toimittajille annettua määrää.

(Tarkistus 17)

7 artiklan 1 a kohta (uusi)

>Alkuperäinen teksti>

>EP:n äänestyksessä hyväksytty teksti>

1a. Käytettävissä olevien varojen tulee hyödyttää ensi sijassa pieniä itsenäisiä tuottajia. Monikansalliset yritykset, ts. yritykset, joilla on banaaniviljelmiä useammassa kuin yhdessä valtiossa, eivät ole oikeutettuja tämän asetuksen mukaiseen tukeen.

(Tarkistus 18)

7 a artikla (uusi)

>Alkuperäinen teksti>

>EP:n äänestyksessä hyväksytty teksti>

7 a artikla

>Alkuperäinen teksti>

>EP:n äänestyksessä hyväksytty teksti>

Komissio panee täytäntöön avoimen teknisen ja taloudellisen tuen järjestelmän, jonka avulla tuottajien tai tuottajajärjestöjen on mahdollista jakaa tukia edelleen tai hyötyä niistä mahdollisimman suoraan.

(Tarkistus 20)

9 artikla

>Alkuperäinen teksti>

Komissio esittää 31 päivään joulukuuta 2000 mennessä ja joka toinen vuosi sen jälkeen kertomuksen, tarvittaessa ehdotuksineen, tämän asetuksen toiminnasta Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

>EP:n äänestyksessä hyväksytty teksti>

Komissio esittää 31 päivään joulukuuta 2000 mennessä ja joka toinen vuosi sen jälkeen Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen toiminnasta.

Kertomuksessa keskitytään erityisesti perinteisten AKT-banaaneja toimittavien valtioiden kilpailukyvyn kohentumiseen banaanialalla ja banaanintuottajien tulojen kehitykseen.

Top