EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42020Y1204(01)

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma Euroopan unionin urheilualan työsuunnitelmasta (1. tammikuuta 2021 – 30. kesäkuuta 2024) 2020/C 419/01

OJ C 419, 4.12.2020, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 419/1


Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma Euroopan unionin urheilualan työsuunnitelmasta (1. tammikuuta 2021 – 30. kesäkuuta 2024)

(2020/C 419/01)

NEUVOSTO JA NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEET JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka

1.

PALAUTTAVAT MIELEEN Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 6 artiklan, jonka mukaisesti urheilu on ala, jolla EU:n tason toimin olisi tuettava, koordinoitava ja täydennettävä jäsenvaltioiden toimia.

2.

PALAUTTAVAT MIELEEN, että Unioni myötävaikuttaa Euroopan urheilun edistämiseen ottaen huomioon sen erityispiirteet, vapaaehtoisuuteen perustuvat rakenteet sekä yhteiskunnallisen ja kasvatuksellisen tehtävän (1).

3.

PALAUTTAVAT MIELEEN, että unionin toiminnalla pyritään kehittämään urheilun eurooppalaista ulottuvuutta edistämällä urheilukilpailujen rehellisyyttä ja avoimuutta sekä urheilusta vastaavien järjestöjen välistä yhteistyötä samoin kuin suojelemalla urheilijoiden, erityisesti kaikkein nuorimpien urheilijoiden, fyysistä ja henkistä koskemattomuutta (2).

4.

TOTEAVAT, että urheilu voisi tukea toimia, jotka koskevat EU:n yleisiä poliittisia painopisteitä, ja erityisesti tavoitteiden saavuttamista joillakin muilla politiikan aloilla, joita ovat koulutus, terveydenhoito, nuoriso, sosiaaliasiat, osallisuus, tasa-arvo, sukupuolten tasa-arvo, kaupunki- ja maaseutukehitys, liikenne, ympäristö, turismi, työllisyys, innovointi, kestävyys, digitalisaatio sekä talous, ja että näillä politiikan aloilla voitaisiin tukea urheilun edistämistä osana monialaista yhteistyötä.

5.

PAINOTTAVAT, että YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman mukaisesti urheilu on myös tärkeä kestävän kehityksen edistäjä (3), ja sen avulla voidaan siksi tukea kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

6.

PALAUTTAVAT MIELEEN neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselmat Euroopan unionin urheilualan työsuunnitelmista vuosiksi 2011–2014 (4), 2014–2017 (5) ja 2017–2020 (6).

7.

PITÄVÄT TERVETULLEINA EU:n urheilualan työsuunnitelman 2017–2020 täytäntöönpanon tuloksia sekä komission kertomusta sen täytäntöönpanosta ja tarkoituksenmukaisuudesta (7).

8.

TOTEAVAT, että on tehtävä asianmukaista yhteistyötä urheiluliikkeen ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien sekä toimivaltaisten kansainvälisten valtiollisten organisaatioiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa, mukaan lukien Euroopan neuvosto, Maailman terveysjärjestö (WHO), Yhdistyneiden kansakuntien huumausaine- ja kriminaalipolitiikan toimisto (UNODC), YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö (Unesco) ja Maailman antidopingtoimisto (WADA).

LAATIVAT EUROOPAN UNIONIN URHEILUALAN TYÖSUUNNITELMAN 1. TAMMIKUUTA 2021 JA 30. KESÄKUUTA 2024 VÄLISELLE AJALLE.:

9.

Euroopan unionin urheilualan työsuunnitelman, jäljempänä ’EU:n työsuunnitelma’, OHJAAVAT TAVOITTEET ovat seuraavat:

Lujitetaan integriteettiin ja arvoihin perustuvaa urheilua EU:ssa.

Vahvistetaan urheilualan toipumista ja kriisinsietokykyä covid-19-pandemian aikana ja sen jälkeen.

Tuetaan kestävää ja tietoon pohjautuvaa urheilupolitiikkaa.

Kasvatetaan urheilua ja terveyttä edistävää liikuntaa harrastavien määrää ja edistetään aktiivista ja ympäristöystävällistä elämäntapaa, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja aktiivista kansalaisuutta.

Varmistetaan monialaisen yhteistyön avulla, että muilla EU:n politiikan aloilla ollaan tietoisia siitä, että urheilu voi antaa merkittävän panoksen Euroopan yhteiskunnan ja ympäristön kannalta kestävään kasvuun, digitalisaatioon sekä covid-19-pandemiasta toipumiseen ja tulevaan selviytymiskykyyn sekä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Vahvistetaan EU:n urheilupolitiikan kansainvälistä ulottuvuutta, erityisesti vaihtamalla tietoja ja tekemällä yhteistyötä EU:n ulkopuolisten hallitusten ja sidosryhmien kanssa.

Toteutetaan jatkotoimia kolmen edellisen EU:n urheilualan työsuunnitelman ja muiden EU:n urheiluun liittyvien asiakirjojen, kuten neuvoston päätelmien ja päätöslauselmien, pohjalta.

Jatketaan tietojen ja kokemusten jakamista EU:n jäsenvaltioiden ja komission välillä.

Tiivistetään vuoropuhelua ja yhteistyötä EU:n tasolla urheiluliikkeen ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien ja instituutioiden kanssa sekä urheilun ja liikunnan alalla että sen ulkopuolella.

Tuetaan asianmukaisesti Erasmus+ -ohjelman urheilua koskevan osa-alueen täytäntöönpanoa.

10.

EU:n työsuunnitelmassa keskitytään seuraaviin painopistealueisiin:

Urheilun integriteetin ja arvojen suojeleminen;

Urheilun sosioekonomiset ja ympäristöön liittyvät ulottuvuudet;

Urheilun ja terveyttä edistävän liikunnan harrastamisen edistäminen.

Konkreettiset keskeiset kysymykset, aihealueet, tavoitteet, kokoonpanot, mahdolliset tulokset, määräpäivät ja vastuut on esitetty ja selitetty tämän asiakirjan liitteissä I ja II.

11.

EU:n työsuunnitelma on joustava väline. Muutokset tai korjaukset voivat olla tarpeen myöhemmin, jotta urheilun ja liikunnan alalla voidaan vastata ajoissa tuleviin tai odottamattomiin kehityssuuntauksiin ja kiireellisiin kysymyksiin ottaen samalla huomioon neuvoston tulevien puheenjohtajavaltioiden painopisteet.

KEHOTTAVAT JÄSENVALTIOITA:

12.

Sitoutumaan tämän EU:n työsuunnitelman täytäntöönpanoon ja tarvittaessa osallistumaan asiantuntemuksellaan ja kokemuksillaan eri työmenetelmiin.

13.

Harkitsemaan tämän EU:n työsuunnitelman täytäntöönpanosta saatujen tietojen ja tulosten ottamista huomioon kehittäessään urheilupolitiikkoja tai muita asiaankuuluvia politiikkoja kansallisella ja alueellisella tasolla kunnioittaen samalla toissijaisuusperiaatetta ja urheilun riippumattomuutta.

14.

Tiedottamaan kansalliselle urheiluliikkeelle ja muille asiaankuuluville sidosryhmille EU:n työsuunnitelman täytäntöönpanosta ja tarvittaessa kuulemaan niitä asian suhteen sekä jakamaan tietoa ja tuloksia toimien käytännön merkityksen ja näkyvyyden lisäämiseksi.

PYYTÄVÄT NEUVOSTON KULLOISTAKIN PUHEENJOHTAJAVALTIOTA:

15.

Ottamaan tämän EU:n työsuunnitelman huomioon ohjelmia kehittäessään ja rakentamaan jo saavutettujen tulosten pohjalle.

16.

Harkitsemaan, että asiaankuuluvien urheiluliikkeen edustajien ja muiden urheilualan sidosryhmien kanssa järjestettäisiin käytännön tason kokouksia, joissa muun muassa vaihdettaisiin tietoja tämän EU:n työsuunnitelman täytäntöönpanosta, selvitettäisiin yhteisiä tavoitteita ja jaettaisiin tietoa seuraavien puheenjohtajavaltioiden suunnitelluista painopisteistä (8).

17.

Tarvittaessa ehdottamaan tämän päätöslauselman kattaman jakson lopussa ja komission laatiman kertomuksen pohjalta uutta EU:n työsuunnitelmaa seuraavaksi kaudeksi.

KEHOTTAVAT KOMISSIOTA:

18.

Sitoutumaan yhdessä jäsenvaltioiden, urheiluliikkeen ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa EU:n työsuunnitelman täytäntöönpanoon ja tukemaan jäsenvaltioita asiantuntemuksellaan ja kokemuksellaan kaikilla asianmukaisilla politiikanaloilla tämän päätöslauselman liitteiden I ja II mukaisesti.

19.

Edistämään näyttöön perustuvia toimintapolitiikkoja EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa erityisesti tutkimusten ja selvitysten avulla.

20.

Tiedottamaan edelleen jäsenvaltioille, urheiluliikkeelle ja muille asiaankuuluville sidosryhmille meneillään olevista ja suunnitelluista aloitteista ja rahoitusmahdollisuuksista urheilualalla sekä muilla urheilun kannalta merkityksellisillä EU:n politiikanaloilla ja tarvittaessa kuulemaan jäsenvaltioita etukäteen neuvoston valmisteluelinten ja -kanavien (9) välityksellä EU:n työsuunnitelman aloitteiden toimeenpanosta.

21.

Edistämään urheilun ja liikunnan valtavirtaistamista muilla EU:n politiikanaloilla.

22.

Jakamaan tämän EU:n työsuunnitelman täytäntöönpanosta saatuja tietoa ja tuloksia toimien käytännön merkityksen ja näkyvyyden varmistamiseksi.

23.

Harkitsemaan sellaisen verkkoalustan perustamista, jonka avulla voitaisiin tallentaa ja vaihtaa raportteja, parhaita käytäntöjä tai asiaankuuluvia asiakirjoja ja siten helpottaa jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa.

24.

Antamaan vuoden 2023 toisella puoliskolla jäsenvaltioiden vapaaehtoisten lausuntojen pohjalta kertomuksen tämän työsuunnitelman täytäntöönpanosta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Kertomuksen perusteella laaditaan vuoden 2024 alkupuoliskolla mahdollinen seuraava EU:n työsuunnitelma.

KEHOTTAVAT URHEILULIIKETTÄ JA MUITA ASIAANKUULUVIA SIDOSRYHMIÄ:

25.

Sitoutumaan yhdessä jäsenvaltioiden ja komission kanssa tämän EU:n työsuunnitelman täytäntöönpanoon ja osallistumaan asiantuntemuksellaan ja kokemuksellaan työskentelyyn eri kokoonpanoissa.

26.

Harkitsemaan tämän EU:n työsuunnitelman täytäntöönpanosta saatujen tietojen ja tulosten levittämistä ja ottamista huomioon omassa toiminnassaan.

(1)  Ks. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 165 artiklan 1 kohdan toinen alakohta.

(2)  Ks. SEUT-sopimuksen 165 artiklan 2 kohta.

(3)  https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E (ks. kohta 37).

(4)  EUVL C 162, 1.6.2011, s. 1.

(5)  EUVL C 183, 14.6.2014, s. 12.

(6)  EUVL C 189, 15.6.2017, s. 5.

(7)  Asiak. 9469/20 + ADD 1.

(8)  Kokous voitaisiin toteuttaa esimerkiksi vuosittaisen Euroopan urheilufoorumin yhteydessä. EU-osapuolta kokouksessa voisivat edustaa vuorossa olevan ja tulevan puheenjohtajakolmikon sekä komission edustajat.

(9)  Erityisesti neuvoston urheilutyöryhmä.


LIITE I

Painopisteala: Urheilun integriteetin ja arvojen suojeleminen

Keskeinen kysymys

Aihealue

Tavoite

Kokoonpano

(mahd.) Tulos/määräaika

Vetäjä(t)

Turvallinen ympäristö urheilulle (1)

Häirinnän, hyväksikäytön ja väkivallan, myös seksuaalisen väkivallan, ja syrjinnän kaikkien muotojen ehkäiseminen

Tiedotus

Parhaiden käytäntöjen vaihtaminen

Tietämyksen lisääminen

Nuorten urheilijoiden suojelemisesta ja lasten oikeuksien turvaamisesta urheilussa annettujen suositusten (2016) (2) ja lasten turvallisesta urheilusta annettujen neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätelmien jatkotoimet (3)

Neuvosto ja valmisteluelimet

(mahd.) Neuvoston päätelmät tai periaatekeskustelu

Vuoden 2023 jälkipuolisko

Puheenjohtajavaltio ES

Antidoping (4)

Koordinoinnin ja tietojenvaihdon varmistaminen erityisesti WADAn ja CAHAMAn kokousten yhteydessä

EU:n ja sen jäsenvaltioiden kantojen valmistelu Maailman antidopingtoimiston eurooppalaisen ad hoc -komitean (CAHAMA) ja Maailman antidopingtoimiston (WADA) kokouksia varten EU:n jäsenvaltioiden edustuksesta WADAn hallintoneuvostossa ja jäsenvaltioiden kantojen koordinoinnista ennen WADAn kokouksia annetun neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselman (5) (tai siihen liittyvien myöhempien asiakirjojen) mukaisesti

Parhaiden käytäntöjen vaihtaminen

Tietämyksen lisääminen

Neuvosto ja sen valmisteluelimet (tarvittaessa asiantuntijoiden avustamana)

(mahd.) EU:n koordinointi ja kanta

(2021–2024)

Puheenjohtajavaltiot, komissio

Urheilu ja koulutus

Urheilu kehyksenä henkilökohtaisille, sosiaalisille ja oppimistaidoille ja suvaitsevaisuuden, solidaarisuuden ja osallistavuuden sekä muiden urheilun ja eurooppalaisten arvojen edistämiselle (6)

Tiedotus

Parhaiden käytäntöjen vaihtaminen

Tietämyksen lisääminen

EU:n yhteisten arvojen edistämisestä urheilun avulla annettujen neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätelmien jatkotoimet (7)

Asiasta kiinnostuneiden jäsenvaltioiden ryhmä (vertaisoppimistoiminta)

2021–2022

DE

Konferenssi lasten urheilusta ja sen vaikutuksista

Vuoden 2022 alkupuolisko

Puheenjohtajavaltio FR

Pääjohtajakokous (keskittyy erityisesti ammattiurheilijoihin ja urheiluliikkeisiin roolimalleina)

Vuoden 2022 jälkipuolisko

Puheenjohtajavaltio CZ

Urheilualan taidot ja tutkinnot: urheilijat ja henkilöstö, erityisesti valmentajat

Konferenssi

2021–2023

Komissio

 

Urheilijoiden kaksoisurat

Tiedotus

Parhaiden käytäntöjen vaihtaminen

Urheilijoiden kaksoisurasta annettujen neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätelmien jatkotoimet (8)

Neuvosto ja valmisteluelimet

Periaatekeskustelu

(Vuoden 2021 jälkipuolisko)

Puheenjohtajavaltio SI

Sukupuolten tasa-arvo

Naisten osuuden kasvattaminen erityisesti valmennus- ja johtotehtävissä urheilujärjestöissä ja -seuroissa

Urheilijoiden, valmentajien, virkailijoiden, työntekijöiden jne. tasavertaiset ehdot (mukaan lukien palkka) sukupuolesta riippumatta

Naisten urheilukilpailuja koskevan uutisoinnin lisääminen, stereotypioiden torjuminen jne.

Parhaiden käytäntöjen vaihtaminen

Tietämyksen lisääminen

Neuvoston päätelmien, annettu 21 päivänä toukokuuta 2014 , sukupuolten tasa-arvosta urheilussa (9) ja sukupuolten tasa-arvoa urheilussa koskevien hyvää hallintotapaa käsittelevän asiantuntijaryhmän suositusten (2016) (10) jatkotoimet

Konferenssi

2022–2023

Komissio

Neuvosto ja valmisteluelimet

(mahd.) Neuvoston päätelmät (vuoden 2023 jälkipuolisko)

Puheenjohtajavaltio ES

Urheiludiplomatia

Urheiludiplomatia EU:n ulkosuhdepolitiikan yhteydessä

Parhaiden käytäntöjen vaihtaminen

Tietämyksen lisääminen

Urheiludiplomatiasta annettujen neuvoston päätelmien (11) jatkotoimet

Konferenssi

Vuoden 2021 alkupuolisko

Puheenjohtajavaltio PT

Asiasta kiinnostuneiden jäsenvaltioiden ryhmä

Vuoden 2023 alkupuolisko

HR

Urheilun eurooppalainen malli

Suljettujen urheilukisojen vaikutus järjestetyn urheilun järjestelmään ottaen huomioon urheilun erityisluonne

Eurooppalaisten urheilujärjestöjen ja -liittojen mahdolliset haasteet (alustava otsikko)

Tietämyksen lisääminen

Tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen analyysi

Tiedotus

Neuvosto ja valmisteluelimet

(mahd.) Neuvoston päätelmät (vuoden 2021 jälkipuolisko)

Puheenjohtajavaltio SI

(mahd.) Tutkimus

2022

Komissio

Urheilijoiden oikeudet

Urheilijoiden oikeudet ja työolot, jotka liittyvät erityisesti urheilutapahtumiin osallistumiseen (muun muassa markkinointioikeudet, sananvapaus, oikeusturva, syrjimättömyys)

Tiedotus

Tietämyksen lisääminen

Tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen analyysi

Seminaari

2023

Komissio

(mahd.) Tutkimus

 

Komissio

Hyvän hallinnon kehittäminen ja edistäminen urheilualalla

Hallintoon liittyvien, poistettavien esteiden tunnistaminen urheilualalla

Parhaiden käytäntöjen vaihtaminen

Vertailuanalyysi

Konferenssi

2022–2023

BG

SE

Urheilukilpailujen manipuloinnin torjunta

Euroopan neuvoston yleissopimus urheilukilpailujen manipuloinnista (Macolinin sopimus)

Tarkastellaan yhdessä komission kanssa keinoja ratkaista yleissopimusta koskeva umpikuja, jotta EU ja kaikki sen jäsenvaltiot voisivat saattaa päätökseen ratifiointimenettelynsä ja liittyä yleissopimukseen

Korruption torjunnasta urheilussa annetun neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien ehdotuksen päätelmien (12) jatkotoimet

Neuvosto ja valmisteluelimet

2021–2022

Puheenjohtajavaltiot

Komissio

Painopisteala: Urheilun sosioekonomiset ja ympäristöön liittyvät ulottuvuudet

Keskeinen kysymys

Aihealue

Tavoite

Kokoonpano

(mahd.) Tulos/määräaika

Vetäjä(t)

Innovaatiot ja digitalisaatio

Innovaatiot urheilussa eri näkökulmista ja tasoilla (myös paikallistasolla)

Parhaiden käytäntöjen vaihtaminen

Tietämyksen lisääminen

Urheilusta innovoinnin ja talouskasvun veturina annettujen neuvoston ja neuvostossa kokoontuvien jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätelmien (13) jatkotoimet

Neuvosto ja valmisteluelimet

(mahd.) Neuvoston päätelmät urheiluinnovaatiosta

(Vuoden 2021 alkupuolisko)

Puheenjohtajavaltio PT

Seminaari

Vuoden 2021 alkupuolisko

Puheenjohtajavaltio PT

Asiasta kiinnostuneiden jäsenvaltioiden ryhmä

Vuoden 2021 alkupuolisko

BG

Asiasta kiinnostuneiden jäsenvaltioiden ryhmä (keskittyy erityisesti digitaalisten välineiden käyttöön valmentajien koulutuksessa (14))

2021–2022

DE

HR

Seminaari

Vuoden 2023 jälkipuolisko

BE

Vihreän kehityksen urheilu

Kestävää urheilua koskeva koulutus

Ympäristöystävälliset urheiluharrastukset, -tilat ja -tapahtumat

Urheilun ja sen harrastamisen kehitys ilmastonmuutoksen yhteydessä

Parhaiden käytäntöjen vaihtaminen

Tietämyksen lisääminen

Tiedotus

Yhteistä kehystä ja yhteisiä sitoumuksia koskevan ehdotuksen laatiminen eurooppalainen ilmastosopimus huomioon ottaen

Asiantuntijaryhmä

2021–2023

Komissio

Asiasta kiinnostuneiden jäsenvaltioiden ryhmä

2021 – vuoden 2022 alkupuolisko

Puheenjohtajavaltio FR

 

 

NL

Neuvosto ja valmisteluelimet

(mahd.) Neuvoston päätöslauselma urheilualan vihreän kehityksen ohjelmasta, ja mahdollisesti myös sidosryhmien yhteinen julistus

(Vuoden 2022 alkupuolisko)

Puheenjohtajavaltio FR

Urheilu-/liikuntapaikkarakentaminen

Kestävä suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito

Parhaiden käytäntöjen vaihtaminen

Tietämyksen lisääminen

Tiedotus

Asiasta kiinnostuneiden jäsenvaltioiden ryhmä (vertaisoppimistoiminta)

2021

DE

Konferenssi

Vuoden 2022 jälkipuolisko

Puheenjohtajavaltio CZ

Neuvosto ja valmisteluelimet

(mahd.) Neuvoston päätelmät kestävästä ja kaikille avoimesta urheiluinfrastruktuurista (vuoden 2022 jälkipuolisko)

CZ

CZ

Urheilun suurtapahtumat

Euroopan tulevaisuus urheilun suurtapahtumien järjestäjänä

Urheilun suurtapahtumien järjestäminen useiden maiden kesken

Kestävä suunnittelu ja toteutus

Positiivinen perintö isäntäkaupungeille ja -alueille (mukaan lukien nuorten osallistuminen)

Parhaiden käytäntöjen vaihtaminen

Rehellisyyden, avoimuuden ja hyvän hallintotavan tehostamisesta suurissa urheilutapahtumissa annettujen neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden edustajien päätelmien (15) ja suuria urheilutapahtumia koskevien, erityisesti perinnenäkökohtien osalta sosiaaliseen, taloudelliseen ja ekologiseen kestävyyteen keskittyen laadittujen urheilun taloudellista ulottuvuutta käsittelevän asiantuntijaryhmän suositusten (2016) (16) jatkotoimet

Pariisissa epävirallisen ministerikokouksen yhteydessä 31. toukokuuta 2018 allekirjoitetun julistuksen (17) jatkotoimet

Asiasta kiinnostuneiden jäsenvaltioiden ryhmä tai konferenssi

Vuoden 2021 jälkipuolisko

FI

 

2022–2023

NL

 

2024

ES

EU:n urheilualan näkökulma vuoden 2024 olympialaisiin ja paralympialaisiin

Pääjohtajakokous

Vuoden 2022 alkupuolisko

Puheenjohtajavaltio FR

Investoinnit urheiluun ja liikuntaan

Urheilun vaikutus aluekehitykseen

EU:n rahoitusohjelmien (elpymis- ja palautumistukiväline, REACT-EU, rakennerahastot ja muut EU:n rahoitusohjelmat) hyödyntämismahdollisuudet

Tilannearvio

Parhaiden käytäntöjen vaihtaminen

Tietämyksen lisääminen

Urheilun taloudellisesta ulottuvuudesta ja sen sosioekonomisista hyödyistä annettujen neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätelmien (18) jatkotoimet

Covid-19-pandemian vaikutuksista ja urheilualan elpymisestä annettujen neuvoston päätelmien (2020) (19) jatkotoimet

Asiasta kiinnostuneiden jäsenvaltioiden ryhmä

2021

IT

Klusterikokous

2022

Komissio

Urheilualan toipumisen ja kriisinsietokyvyn vahvistaminen covid-19-pandemian aikana ja sen jälkeen

Pandemian keskipitkän ja pitkän aikavälin vaikutus ammatti-, huippu- ja ruohonjuuritason urheiluun

Urheilujärjestelmän rakenteellisten muutosten mahdollinen tarve

Julkishallinnon rooli

Rahoitusmahdollisuudet

Tilanneanalyysi

Parhaiden käytäntöjen vaihtaminen

Strategian kehittäminen

Covid-19-pandemian vaikutuksista ja urheilualan elpymisestä annettujen neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätelmien (20) jatkotoimet

Konferenssi

2021

ES

Asiantuntijaryhmä

2021–2023

Komissio

Painopisteala: Urheilun ja terveyttä edistävän liikunnan harrastamisen edistäminen.

Keskeinen kysymys

Aihealue

Tavoite

Kokoonpano

Tulos/määräaika

Vetäjä(t)

Riittävien urheilu- ja liikuntamahdollisuuksien luominen kaikille ikäryhmille

Urheilun ja liikunnan strateginen kehittäminen paikallisella tasolla

Parhaiden käytäntöjen vaihtaminen

Tietämyksen lisääminen

Lasten motoristen taitojen sekä liikunta- ja urheilutoiminnan edistämisestä annettujen neuvoston päätelmien (21) jatkotoimet.

Asiasta kiinnostuneiden jäsenvaltioiden ryhmä

2021–2022

DE

Lasten urheilun asema ja sen vaikutuksen kehittäminen

Konferenssi

Vuoden 2022 alkupuolisko

Puheenjohtajavaltio FR

Neuvosto ja valmisteluelimet

(mahd.) Neuvoston päätelmät (vuoden 2022 alkupuolisko)

Puheenjohtajavaltio FR

Liikunnan edistäminen

Elinikäisen liikunnan seuranta

Monialainen yhteistyö asiaankuuluvien instituutioiden kanssa (muun muassa koulujen kanssa)

Tiedotusvälineiden rooli

Tiedotus

Tietämyksen lisääminen

Parhaiden käytäntöjen vaihtaminen

Konferenssi

Vuoden 2021 jälkipuolisko

Puheenjohtajavaltio SI

Neuvosto ja valmisteluelimet

(mahd.) Neuvoston päätelmät (vuoden 2021 jälkipuolisko)

Puheenjohtajavaltio SI


(1)  SEUT 165 artiklan 2 kohta: ”Unionin toiminnalla pyritään (…) kehittämään urheilun eurooppalaista ulottuvuutta (…) suojelemalla urheilijoiden, erityisesti kaikkein nuorimpien urheilijoiden, fyysistä ja henkistä koskemattomuutta.”.

(2)  https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=25000&no=1&Lang=FI

(3)  EUVL C 419, 12.12.2019, s. 1.

(4)  SEUT 165 artiklan 2 kohta: ”Unionin toiminnalla pyritään (…) kehittämään urheilun eurooppalaista ulottuvuutta edistämällä urheilukilpailujen rehellisyyttä ja avoimuutta (…).”.

(5)  EUVL C 192, 7.6.2019, s. 1.

(6)  SEUT 165 artiklan 1 kohta: ”Unioni myötävaikuttaa Euroopan urheilun edistämiseen ottaen huomioon sen (…) yhteiskunnallisen ja kasvatuksellisen tehtävän.”.

(7)  EUVL C 196, 8.6.2018, s. 23.

(8)  EUVL C 168, 14.6.2013, s. 10.

(9)  EUVL C 183, 14.6.2014, s. 39.

(10)  https://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/policy_documents/expert-group-gender-equality_en.pdf

(11)  EUVL C 467, 15.12.2016, s. 12.

(12)  EUVL C 416, 11.12.2019, s. 3 (ks. 26 kohta).

(13)  EUVL C 436, 5.12.2014, s. 2.

(14)  Valmentajien roolista yhteiskunnassa annettujen neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätelmien (EUVL C 423, 9.12.2017, s.6.) ja valmentajien vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä parantamalla mahdollisuuksia hankkia osaamista ja taitoja annettujen neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätelmien (EUVL C 196, 11.6.2020, s. 1) jatkotoimet.

(15)  EUVL C 212, 14.6.2016, s. 14.

(16)  https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=23271&no=1&Lang=FI

(17)  https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/declarationjop2024_europe_en.pdf

(18)  EUVL C 449, 13.12.2018. s. 1.

(19)  EUVL C I 214, 29.6.2020, s. 1.

(20)  Ks. alaviite 28.

(21)  EUVL C 417, 15.12.2015, s. 46.


LIITE II

Kokoonpanoja ja raportointia koskevat periaatteet

1.   

EU:n urheilualan työsuunnitelma pannaan täytäntöön erityisesti asiantuntijaryhmien, asiasta kiinnostuneiden jäsenvaltioiden ryhmien (eli vertaisoppimistoimien), klusterikokousten, neuvoston päätelmien, konferenssien ja tutkimusten kautta.

2.   

Asiantuntijaryhmien tarkoituksena on laajentaa osallistumista jäsenvaltioista tuomalla mukaan urheiluliike ja muita asiaankuuluvia EU:n tason sidosryhmiä. Kaikki jäsenvaltiot ovat tervetulleita osallistumaan ryhmiin milloin tahansa. Jäsenvaltiot voivat (myös) harkita soveltuvissa tapauksissa kansallisen urheiluliikkeensä edustajien nimittämistä asiantuntijaryhmään.

Komissio toimii asiantuntijaryhmien puheenjohtajana päätöksen C(2016) 3301 (1) mukaisesti. Valitessaan urheiluliikkeen tai muiden urheilun sidosryhmien edustajia komissiota pyydetään huomioimaan erityisesti kyseisen instituution merkitys ja nimitettävien edustajien asiantuntemus.

3.   

Jäsenvaltiot voivat perustaa asiasta kiinnostuneiden jäsenvaltioiden ryhmiä muun muassa tiettyjä kysymyksiä tai aiheita koskevaa yksityiskohtaista tiedonvaihtoa varten. Kaikki jäsenvaltiot voivat osallistua asiasta kiinnostuneiden jäsenvaltioiden ryhmiin. Mukana voi olla myös urheiluliikkeen tai muiden asiaankuuluvien sidosryhmien edustajia. Jäsenvaltiot voivat myös muodostaa asiasta kiinnostuneiden jäsenvaltioiden ryhmiä kysymyksistä, joita ei ole lueteltu liitteessä I.

Asiasta kiinnostuneiden jäsenvaltioiden ryhmät voivat, jos ne katsovat sen tarpeelliseksi, määrittää omat työmenetelmänsä ja -rakenteensa omien tarpeidensa ja tulosten mukaisesti. Komissio osallistuu näiden ryhmien työhön, ja talousarvioedellytysten täyttyessä komissio voi tarjota taloudellista tukea asiasta kiinnostuneiden jäsenvaltioiden ryhmien työtä varten (vertaisoppimistoimintana).

4.   

Komissio järjestää tiettyjä aihealueita käsitteleviä klusterikokouksia, joissa esitellään Erasmus+ -ohjelman urheilua koskevan osion tai muiden EU:n rahoitusohjelmien kautta rahoitettujen, asiaankuuluvien projektien työn ja tulosten esittelyä varten.

5.   

Jäsenvaltioiden osallistuminen työsuunnitelman täytäntöönpanoon on vapaaehtoista.

6.   

Asiantuntijaryhmien ja asiasta kiinnostuneiden jäsenvaltioiden ryhmien kokoukset, konferenssit ja klusterikokoukset voidaan soveltuvissa tapauksissa järjestää myös virtuaalisesti.

7.   

Komissio raportoi urheilutyöryhmälle asiantuntijaryhmien työn edistymisestä ja konferensseista/klusterikokouksista/tutkimuksista ja esittelee sille näiden tulokset. Neuvoston puheenjohtajavaltio toimii samoin järjestämiensä tapahtumien osalta. Asiasta kiinnostuneiden jäsenvaltioiden ryhmät voivat nimetä tätä varten oman edustajansa.

8.   

Kaikkien ryhmien esityslistat ja raportit ovat kaikkien jäsenvaltioiden saatavilla riippumatta siitä, missä määrin ne osallistuvat tietyn aiheen käsittelyyn. Ryhmien tulokset julkaistaan ja levitetään sekä EU:n että kansallisella tasolla asianmukaisten kanavien välityksellä.


(1)  Komission päätös, annettu 30 päivänä toukokuuta 2016, komission asiantuntijaryhmien perustamista ja toimintaa koskevien horisontaalisten sääntöjen vahvistamisesta (C(2016) 3301 final): https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-3301-EN-F1-1.PDF.


Top