EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42011Y0601(01)

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma Euroopan unionin urheilualan työsuunnitelmasta vuosiksi 2011–2014

EUVL C 162, 1.6.2011, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 162/1


Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma Euroopan unionin urheilualan työsuunnitelmasta vuosiksi 2011–2014

2011/C 162/01

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO JA JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT

1.   JOHDANTO

PALAUTTAVAT MIELEEN Euroopan unionille erityisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 6 artiklassa ja 165 artiklassa annetun toimivallan, jonka mukaisesti urheilu on ala, jolla EU:n tason toimin olisi tuettava, koordinoitava ja täydennettävä jäsenvaltioiden toimia.

TOTEAVAT, että Lissabonin sopimuksen tultua voimaan EU:n tasolla on vahvistettava urheilualan yhteistyötä.

SUHTAUTUVAT MYÖNTEISESTI komission tiedonantoon Urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden kehittäminen  (1) ja urheilun valkoiseen kirjaan (2) perustuvien teemaosien keskeisiin toiminta-aloihin. Tiedonanto on tärkeä askel yhteistyöalueiden määrittämiseksi EU:n tasolla urheilun hallintorakenteiden riippumattomuutta kunnioittaen ja toissijaisuusperiaatetta noudattaen.

TOTEAVAT, että urheilu voi osaltaan edistää älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden toteuttamista.

PALAUTTAVAT MIELEEN 18 päivänä marraskuuta 2010 annetun neuvoston päätöslauselman, jossa neuvosto päätti säännöllisesti kutsua koolle, yleensä neuvoston istunnon yhteydessä, EU:n viranomaisten ja EU:n urheiluliikkeen johtavat edustajat epäviralliseen kokoukseen keskustelemaan EU:n urheilualan asioista (3).

OVAT YHTÄ MIELTÄ SIITÄ, että edistetään urheilualan eurooppalaisia yhteistyöpuitteita laatimalla EU:n kolmivuotinen urheilualan työsuunnitelma jäsenvaltioiden ja komission toimia varten sekä tunnistamalla ja ottamalla huomioon ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa perustettujen epävirallisten rakenteiden työn tulokset.

2.   URHEILUN EUROOPPALAISEN ULOTTUVUUDEN KEHITTÄMINEN EU:n TYÖSUUNNITELMAN AVULLA

KATSOVAT, että EU:n kolmivuotisen urheilualan työsuunnitelman johtavien periaatteiden tulisi olla seuraavia:

edistetään yhteistyöhön perustuvaa yhteistä lähestymistapaa jäsenvaltioiden keskuudessa ja komission kanssa, jotta pitkällä aikavälillä urheilualalla saadaan aikaan lisäarvoa EU:n tasolla,

linjataan olemassa olevat epäviralliset rakenteet tässä työsuunnitelmassa määriteltyjen painopistealojen kanssa,

tarpeen mukaan vauhditetaan ja tuodaan esiin komission toimia tällä alalla,

vastataan rajatylittäviin haasteisiin EU:n koordinoidulla lähestymistavalla,

tuodaan esiin urheilun erityisluonne ja otetaan urheilu huomioon muilla EU:n toiminta-aloilla,

pyritään näyttöön perustuvaan urheilupolitiikkaan.

PAINOTTAVAT, että tämän EU:n työsuunnitelman tulisi olla joustava kehys, ja siinä olisi voitava tarpeen mukaan ottaa huomioon urheilualalla tapahtuva kehitys.

SUHTAUTUVAT MYÖNTEISESTI tiedonannossa ja valkoisessa kirjassa määriteltyihin aiheisiin, joita voidaan käyttää tulevan yhteistyön yleisenä pohjana ja joita ovat:

a)

urheilun yhteiskunnallinen merkitys

dopingin torjunta

urheilualan koulutus ja tutkinnot

väkivallan ja suvaitsemattomuuden ehkäiseminen ja torjunta

terveyttä edistävä liikunta

sosiaalisen osallisuuden edistäminen urheilussa ja urheilun avulla

vapaaehtoistoiminta urheilun alalla

yhteistyö kolmansien maiden ja järjestöjen kanssa

kestävä kehitys urheilussa ja urheilun avulla

b)

urheilun taloudellinen ulottuvuus

näyttöön perustuva päätöksenteko urheilun alalla

urheilun kestävä rahoitus

EU:n valtiontukisääntöjen soveltaminen urheiluun

alueellinen kehittäminen ja työllistyvyys

c)

urheilualan järjestäytyminen

hyvä hallintotapa urheilun alalla

urheilun erityisluonne

urheilijoiden vapaa liikkuvuus ja kansallisuus

siirtosäännöt ja urheiluagenttien toiminta

urheilukilpailujen rehellisyys, mukaan lukien sopupelien, korruption, rahanpesun ja muiden talousrikosten torjunta

työmarkkinaosapuolten eurooppalainen vuoropuhelu urheilun alalla

alaikäisten suojelu

seurojen lisenssijärjestelmä

mediaoikeudet ja teollis- ja tekijänoikeudet.

OVAT edellä esitetyn yleisen luettelon pohjalta YHTÄ MIELTÄ siitä, että jäsenvaltioiden ja komission olisi otettava seuraavat aiheet painopisteiksi tämän työsuunnitelman kattamana ajanjaksona (vuoden 2014 puoliväliin saakka). Kukin puheenjohtajavaltio voi täydentää näitä painopisteiksi valittuja aiheita alan uusimman kehityksen mukaisesti:

urheilun rehellisyys, erityisesti dopingin ja sopupelien torjunta sekä hyvän hallintotavan edistäminen

urheilun yhteiskunnalliset arvot, erityisesti terveys, sosiaalinen osallisuus, koulutus ja vapaaehtoisuus

urheilun taloudelliset näkökohdat, erityisesti ruohonjuuritason urheilun kestävä rahoitus ja näyttöön perustuva päätöksenteko.

SOPIVAT erityistoimia koskevasta luettelosta, joka on näiden ensisijaisten aiheiden mukainen, ja toimien toteuttamisaikataulusta liitteessä I esitetyn mukaisesti.

3.   TYÖMENETELMÄT JA -RAKENTEET

 

TOTEAVAT seuraavaa:

On tarpeen vahvistaa jäsenvaltioiden ja komission välistä yhteistyötä Lissabonin sopimuksen tultua voimaan työsuunnitelman osiossa 2 lueteltujen johtavien periaatteiden mukaisesti.

On myös tarpeen, että EU tekee tiivistä yhteistyötä urheiluliikkeen ja asiaan liittyvien toimivaltaisten järjestöjen kanssa kansallisella ja Euroopan tasolla sekä kansainvälisellä tasolla muun muassa Euroopan neuvoston kanssa erityisesti jäsennellyn vuoropuhelun avulla.

 

OVAT YHTÄ MIELTÄ siitä, että

EU:n tason urheilualan toiminnassa olisi keskityttävä tässä työsuunnitelmassa lueteltuihin ensisijaisiin aiheisiin, toimiin ja työmenetelmiin.

Tämän työsuunnitelman täytäntöönpanoa tukevat monet epäviralliset asiantuntijaryhmät, jotka jatkavat niiden kuuden olemassa olevan asiantuntijaryhmän (4) työtä, jotka on perustettu vuodesta 2005 lähtien.

Asiantuntijaryhmiä pyydetään kohdistamaan työnsä osiossa 2 esitettyihin ensisijaisiin aiheisiin sekä liitteessä I lueteltuihin toimiin ja määräaikoihin. Neuvosto ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajat voivat tarkastella uudelleen liitteen I toimia siihen mennessä saavutettujen tulosten ja EU:n toimintapolitiikan kehityksen pohjalta.

Asiantuntijaryhmien jäsenyyttä ja toimintaa koskevat periaatteet esitetään liitteessä II.

Asiantuntijaryhmien ohella muihin työmenetelmiin voi kuulua esimerkiksi puheenjohtajavaltion järjestämiä konferensseja, urheilualan johtajien ja ministerien epävirallisia tapaamisia sekä komission tutkimuksia ja konferensseja.

Neuvosto arvioi vuoden 2014 alkupuoliskolla tämän työsuunnitelman täytäntöönpanoa komission vuoden 2013 loppuun mennessä toimittaman kertomuksen pohjalta.

 

EDELLÄ MAINITUN PERUSTEELLA

neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajat pyytävät komissiota ja jäsenvaltioita perustamaan asiantuntijaryhmiä seuraavista aiheista työsuunnitelman keston ajaksi:

antidoping

hyvä hallintotapa urheilun alalla

urheilualan koulutus

urheilu, terveys ja osallistuminen

urheilua koskeva tilastointi

urheilun kestävä rahoitus.

4.   TOIMET

KEHOTTAVAT JÄSENVALTIOITA

toimimaan yhdessä komission tuella ja käyttämään tässä päätöslauselmassa määriteltyjä työmenetelmiä,

ottamaan tämän työsuunnitelman huomioon kansallisen tason urheilupolitiikan laadinnassa toissijaisuusperiaatetta noudattaen ja urheilun hallintorakenteiden riippumattomuutta kunnioittaen,

informoimaan urheilualan sidosryhmiä säännöllisesti EU:n työsuunnitelman täytäntöönpanon edistymisestä toiminnan oikean kohdentamisen ja näkyvyyden varmistamiseksi.

PYYTÄVÄT NEUVOSTON KULLOISTAKIN PUHEENJOHTAJAVALTIOTA

ottamaan EU:n työsuunnitelman ensisijaiset aiheet huomioon laatiessaan puheenjohtajakolmikon ohjelmaa, raportoimaan työsuunnitelman täytäntöönpanosta ja hyödyntämään saavutettuja tuloksia,

ehdottamaan tämän päätöslauselman kattaman kolmivuotisjakson lopussa ja komission laatiman kertomuksen pohjalta uutta työsuunnitelmaa seuraavaksi kaudeksi.

PYYTÄVÄT KOMISSIOTA

tiedottamaan jäsenvaltioille EU:n muilla toiminta-aloilla käynnissä olevista tai suunnitelluista aloitteista, joilla on vaikutusta urheilualaan, sekä komission ja neuvoston muiden kokoonpanojen tähän liittyvistä toimista,

työskentelemään jäsenvaltioiden kanssa ja kannustamaan niitä yhteistyöhön tämän päätöslauselman puitteissa,

tarkastelemaan keinoja, joilla voidaan helpottaa jäsenvaltioiden mahdollisimman laajaa osallistumista asiantuntijaryhmien kokoukseen,

järjestämään vuosittain EU:n urheilufoorumin, joka kokoaa yhteen kaikki keskeiset sidosryhmät urheilun eri tasoilta, ottaen erityisesti huomioon ruohonjuuritason urheilujärjestöt ja niiden edustajat,

tekemään vaikutustenarvioinnin, joka perustuu muun muassa urheilualan tähänastisten valmistelevien toimien arviointiin, urheilualan toimet kattavan erityisen rahoitusohjelman tuoman lisäarvon määrittämiseksi,

antamaan ennen vuoden 2013 loppua työsuunnitelman täytäntöönpanoa ja tarkoituksenmukaisuutta koskevan loppukertomuksen jäsenvaltioiden vapaaehtoisten lausuntojen pohjalta. Kertomuksen pohjalta laaditaan vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla neuvoston uusi työsuunnitelma.

KEHOTTAVAT JÄSENVALTIOITA JA KOMISSIOTA TOIMIVALTUUKSIENSA PUITTEISSA JA TOISSIJAISUUSPERIAATTEEN MUKAISESTI

1.

jatkamaan läheistä yhteistyötä asiantuntijatasolla tämän päätöslauselman liitteen I ja II mukaisesti,

2.

ottamaan urheilun huomioon muiden alojen politiikkojen ja toimien valmistelussa, täytäntöönpanossa ja arvioinnissa, kiinnittäen erityistä huomiota siihen, että urheilu otetaan huomioon tosiasiallisesti ja varhaisessa vaiheessa politiikkojen laadintaprosessissa,

3.

edistämään urheilun merkityksen tiedostamista Eurooppa 2020 -strategian yleisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta ottaen huomioon, että urheilu tarjoaa hyvät mahdollisuudet edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua ja työpaikkojen luomista, koska sillä on myönteisiä vaikutuksia sosiaalisen osallisuuden, koulutuksen, kansanterveyden ja aktiivisen ikääntymisen kannalta,

4.

edistämään yhteistyötä kolmansien maiden, erityisesti nykyisten ja potentiaalisten ehdokasmaiden, sekä urheilun alalla toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen, myös Euroopan neuvoston, kanssa.


(1)  KOM(2011) 12.

(2)  KOM(2007) 391.

(3)  EUVL C 322, 27.11.2010, s. 1.

(4)  Aiemmin näitä kutsuttiin EU:n työryhmiksi, jotka käsittelivät seuraavia aiheita: antidoping, koulutus urheilun alalla, urheilu ja terveys, sosiaalinen osallisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet urheilun alalla, urheilu ja talous sekä voittoa tavoittelemattomat urheilujärjestöt.


LIITE I

Ensisijaisiin aiheisiin perustuvat toimet

Toimi

Asiantuntijaryhmä

Tavoite ja määräaika

Urheilun rehellisyys, erityisesti dopingin ja sopupelien torjunta sekä hyvän hallintotavan edistäminen

Laaditaan ehdotus EU:n kommenteiksi Maailman antidopingtoimiston (WADA) säännöstön tarkistamiseksi.

Asiantuntijaryhmä: antidoping

Alustava ehdotus EU:n kommenteiksi vuoden 2012 alussa ja siihen liittyvä seuranta

Kehitetään urheilun rehellisyyden eurooppalainen ulottuvuus keskittyen aluksi sopupelien torjuntaan.

Asiantuntijaryhmä: hyvä hallintotapa urheilun alalla

Suositukset myöhempään käsittelyyn vuoden 2012 puoliväliin mennessä

Kehitetään hyvää hallintotapaa koskevia avoimuuden periaatteita.

Asiantuntijaryhmä: hyvä hallintotapa urheilun alalla

Ensimmäiset suositukset vuoden 2012 loppuun mennessä

Tarkastellaan todettuja ongelmia, jotka liittyvät urheiluagentin ammattiin pääsyyn ja tämän ammatin valvontaan sekä siirtoihin joukkueurheilussa, mukaan luettuna erityisesti kysymys nuorten pelaajien siirtosäännöistä

Asiantuntijaryhmä: hyvä hallintotapa urheilun alalla

Urheiluagentteja koskevan komission konferenssin jatkotoimet vuoden 2013 puoliväliin mennessä ja tuleva tutkimus siirroista joukkueurheilussa vuoden 2013 loppuun mennessä

Urheilun yhteiskunnalliset arvot, erityisesti terveys, sosiaalinen osallisuus, koulutus ja vapaaehtoisuus

Valmistellaan ehdotus kahta uraa koskeviksi eurooppalaisiksi suuntaviivoiksi.

Asiantuntijaryhmä: koulutus urheilun alalla

Ehdotus eurooppalaisiksi suuntaviivoiksi vuoden 2012 loppuun mennessä

Seurataan urheiluun liittyvien tutkintojen sisällytystä kansallisiin tutkintojen viitekehyksiin (NQF) eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) mukaisesti.

Asiantuntijaryhmä: koulutus urheilun alalla

Seurannan yhteenveto vuoden 2013 puoliväliin mennessä

Selvitetään keinoja edistää terveyttä tukevaa liikuntaa ja osallistumista ruohonjuuritason urheiluun.

Asiantuntijaryhmä: urheilu, terveys ja osallistuminen

Toimien määrittäminen vuoden 2013 puoliväliin mennessä

Urheilun taloudelliset näkökohdat, erityisesti ruohonjuuritason urheilun kestävä rahoitus ja näyttöön perustuva päätöksenteko

Suositellaan keinoja tietojen keruun edistämiseksi, jotta EU:n urheilualan taloudellista hyötyä mitataan Vilnan määritelmän mukaisesti, ja arvioidaan tuloksia.

Asiantuntijaryhmä: urheilua koskeva tilastointi

Suositukset vuoden 2012 puoliväliin mennessä, tulosten arviointi vuoden 2013 loppuun mennessä

Suositellaan keinoja taloudellisen yhteisvastuun välineiden vahvistamiseksi urheilun alalla.

Asiantuntijaryhmä: urheilun kestävä rahoitus

Suositukset vuoden 2012 loppuun mennessä


LIITE II

Jäsenvaltioiden ja komission asiantuntijatyöryhmien jäsenyyttä ja toimintaa koskevat periaatteet vuosien 2011–2014 EU:n urheilualan työsuunnitelman yhteydessä

Jäsenyys

Jäsenvaltioiden osallistuminen työryhmien toimintaan on vapaaehtoista, ja ne voivat liittyä työryhmiin missä vaiheessa tahansa.

Jäsenvaltiot, jotka haluavat osallistua työryhmien toimintaan, nimeävät asiantuntijat työryhmien jäseniksi. Jäsenvaltio varmistaa, että nimetyillä asiantuntijoilla on asiaankuuluvaa kokemusta kyseisen alan toiminnasta kansallisella tasolla ja että he huolehtivat yhteyksistä kansallisiin toimivaltaisiin viranomaisiin. Komissio koordinoi asiantuntijoiden nimeämistä koskevia menettelyjä.

Kukin asiantuntijatyöryhmä voi päättää kutsua muita osallistujia, kuten riippumattomia asiantuntijoita, urheiluliikkeen ja muiden sidosryhmien edustajia sekä Euroopan kolmansien maiden edustajia.

Työskentelymenettelyt

Asiantuntijaryhmät keskittyvät ryhmän tavoitteiden mukaisten konkreettisten ja hyödynnettävissä olevien tulosten tuottamiseen.

Tämän työsuunnitelman täytäntöönpanoa varten kukin asiantuntijatyöryhmä nimittää puheenjohtajan/puheenjohtajat ensimmäisessä asiantuntijoiden kokouksessa työsuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Kukin asiantuntijaryhmä valmistelee työaikataulunsa tämän työsuunnitelman mukaisesti.

Jäsenvaltioilla on mahdollisuus antaa asiantuntijatyöryhmille ohjausta tulostavoitteiden saavuttamiseksi suunnitellussa aikataulussa ja työryhmien työskentelyn koordinoimiseksi.

Neuvosto ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajat päättävät, onko asiantuntijaryhmälle tarpeen ehdottaa uusia tehtäviä.

Komissio tarjoaa työryhmille asiantuntemusta, sihteeripalveluita ja avustaa järjestelyissä. Lisäksi komissio tukee mahdollisuuksien mukaan työryhmien työskentelyä muilla soveltuvilla tavoilla (mukaan lukien kunkin työryhmän käsittelemää aihetta koskevat tutkimukset).

Asiantuntijaryhmien kokoukset järjestetään pääsääntöisesti Brysselissä, mutta kokouksia voidaan järjestää myös muualla kuin Brysselissä, jos jokin jäsenvaltio esittää kutsun.

Asiantuntijaryhmät tapaavat pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa, mutta tarvittaessa voidaan sopia toisenlaisesta aikataulusta.

Raportointi ja tiedottaminen

Asiantuntijatyöryhmien puheenjohtajat raportoivat urheilutyöryhmälle asiantuntijatyöryhmien työn edistymisestä ja esittävät urheilutyöryhmälle suosituksia mahdollisista tulevista toimista.

Työryhmien kokousten esityslistat ja kokousmuistiot ovat kaikkien jäsenvaltioiden saatavilla riippumatta siitä, missä määrin ne osallistuvat tietyn aiheen käsittelyyn. Työryhmien raportit julkaistaan.

Asiantuntijatyöryhmien raportteja käytetään työsuunnitelman täytäntöönpanoa koskevan komission raportin pohjana.


Top