EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42006X0728(01)

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma, annettu 27.6.2006 , etuyhteydessä keskenään olevien yritysten siirtohinnoitteluasiakirjoja Euroopan unionissa koskevista menettelysäännöistä

OJ C 176, 28.7.2006, p. 1–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

28.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 176/1


Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma, annettu 27.6.2006, etuyhteydessä keskenään olevien yritysten siirtohinnoitteluasiakirjoja Euroopan unionissa koskevista menettelysäännöistä

(2006/C 176/01)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO JA NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEET JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka

ottavat huomioon komission selvityksen ”Yhtiöverotus sisämarkkinoilla” (1),

ottavat huomioon komission tiedonantoon 23 päivältä lokakuuta 2001”Kohti sisämarkkinoita, joilla ei ole veroesteitä — Strategia yhtenäistetyn yhtiöveropohjan luomiseksi yritysten EU:n laajuista toimintaa varten” (2) sisältyvän ehdotuksen EU:n siirtohinnoittelufoorumin perustamisesta,

ottavat huomioon 11 päivänä maaliskuuta 2002 annetut neuvoston päätelmät, joissa tuettiin tätä aloitetta ja kesäkuussa 2002 tapahtunutta siirtohinnoittelufoorumin perustamista,

katsovat, että sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääoman vapaa liikkuvuus taataan,

katsovat, että kotimarkkinoiden piirteet omaavilla sisämarkkinoilla ei tulisi soveltaa eri jäsenvaltioihin sijoittautuneiden etuyhteydessä keskenään olevien yritysten välisiin liiketoimiin tiukempia vaatimuksia kuin samaan jäsenvaltioon sijoittautuneiden etuyhteydessä keskenään olevien yritysten välisiin liiketoimiin,

katsovat, että sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi on erittäin tärkeätä alentaa kustannuksia, joita aiheutuu etuyhteydessä keskenään oleville yrityksille siirtohinnoitteluasiakirjavaatimusten noudattamisesta,

katsovat, että tässä päätöslauselmassa olevat menettelysäännöt muodostavat jäsenvaltioille ja veronmaksajille tärkeän välineen, jolla voidaan ottaa käyttöön standardoidut ja osittain keskitetyt siirtohinnoitteluasiakirjat Euroopan unionissa siirtohinnoitteluvaatimusten yksinkertaistamiseksi rajat ylittävissä toiminnoissa,

katsovat, että kun jäsenvaltiot ottavat käyttöön standardoidut ja osittain keskitetyt siirtohinnoitteluasiakirjat markkinaehtoperiaatteiden mukaisen siirtohinnoittelun varmistamiseksi, yritykset voivat saada suuremman hyödyn sisämarkkinoista,

katsovat, että siirtohinnoitteluasiakirjoja on tarkasteltava Euroopan unionissa OECD:n laatimien siirtohinnoitteluohjeiden mukaisesti,

katsovat, että standardoidut ja osittain keskitetyt asiakirjat olisi otettava käyttöön joustavasti ja tällöin olisi otettava huomioon asianomaisen yrityksen erityisolosuhteet,

katsovat, että jäsenvaltio voi päättää olla soveltamatta siirtohinnoitteluasiakirjasääntöjä lainkaan tai päättää soveltaa tässä päätöslauselmassa olevissa menettelysäännöissä tarkoitettuja siirtohinnoitteluasiakirjavaatimuksia lievempiä vaatimuksia,

toteavat, että yhteiset asiakirjavaatimukset Euroopan unionissa hyödyttävät sekä veronmaksajia, koska vaatimustenmukaisuuden noudattamisesta aiheutuvat kustannukset ja asiakirjavaatimusten noudattamatta jättämisestä langetettavat seuraamukset vähenevät, että verohallintoja, koska avoimuus ja johdonmukaisuus paranevat,

pitävät myönteisenä komission tiedonantoa 7 päivältä marraskuuta 2005 (3) EU:n yhteisen siirtohinnoittelufoorumin yritysverotukseen liittyvästä työstä ja etuyhteydessä keskenään olevien yritysten siirtohinnoitteluasiakirjoja Euroopan unionissa koskevaa menettelysääntöehdotusta,

korostavat, että menettelysäännöt ovat poliittinen sitoumus ja että ne eivät vaikuta jäsenvaltioiden oikeuksiin tai velvollisuuksiin eivätkä Euroopan yhteisön perustamissopimuksesta johtuviin jäsenvaltioiden ja yhteisön asiaa koskeviin toimivaltuuksiin,

toteavat, että tässä päätöslauselmassa olevien menettelysääntöjen täytäntöönpano ei saisi haitata maailmanlaajuisemmalla tasolla tehtyjä ratkaisuja,

HYVÄKSYVÄT SEURAAVAT MENETTELYSÄÄNNÖT:

Menettelysäännöt etuyhteydessä keskenään olevien yritysten siirtohinnoitteluasiakirjoista Euroopan unionissa (EU TPD)

Nämä menettelysäännöt koskevat etuyhteydessä keskenään olevien yritysten standardoitujen ja osittain keskitettyjen siirtohinnoitteluasiakirjojen käyttöön ottoa Euroopan unionissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden ja yhteisön asiaa koskevia toimivaltuuksia. Ne on osoitettu jäsenvaltioille, mutta niillä on tarkoitus kannustaa myös monikansallisia yrityksiä soveltamaan EU TPD -lähestymistapaa.

1.

Jäsenvaltiot hyväksyvät etuyhteydessä keskenään olevien yritysten standardoidut ja osittain keskitetyt liitteessä esitetyt asiakirjat Euroopan unionissa (EU TPD) ja pitävät niitä monikansallisten yritysryhmittymien siirtohinnoittelun arvioinnissa käytettävinä perustietoina.

2.

EU TPD:n käyttö on vapaaehtoista monikansallisille yritysryhmittymille.

3.

Jäsenvaltiot soveltavat samankaltaisia asiakirjavaatimuksia luettaessa tuloa kiinteään toimipaikkaan kuuluvaksi kuin siirtohinnoittelussa.

4.

Jäsenvaltiot ottavat tarvittaessa asianmukaisella tavalla huomioon liitteessä tarkoitetut yleiset periaatteet ja vaatimukset ja noudattavat niitä.

5.

Jäsenvaltiot sitoutuvat olemaan soveltamatta pienempiin yrityksiin ja rakenteeltaan yksinkertaisiin yrityksiin (kuten pieniin ja keskisuuriin pk-yrityksiin) yhtä paljon tai yhtä monimutkaisia asiakirjavaatimuksia kuin suurempiin yrityksiin ja rakenteeltaan monimutkaisempiin yrityksiin.

6.

Jäsenvaltioiden olisi

(a)

oltava kohdistamatta yrityksiin kohtuuttomia vaatimustenmukaisuuden noudattamisesta maksettavia kustannuksia tai kohtuutonta hallinnollista taakkaa pyytäessään niitä laatimaan tai toimittamaan asiakirjoja,

(b)

oltava pyytämättä asiakirjoja, jotka eivät ole merkittäviä tarkasteltavana olevien liiketoimien kannalta, ja

(c)

varmistettava, että asiakirjoissa olevia luottamuksellisia tietoja ei julkisteta.

7.

Jäsenvaltioiden ei tulisi langettaa seuraamuksia asiakirjavaatimusten noudattamatta jättämisestä, jos veronmaksaja noudattaa hyvässä uskossa, kohtuullisella tavalla ja kohtuullisen ajan kuluessa liitteessä mainittuja standardoituja ja johdonmukaisia asiakirjoja koskevia vaatimuksia tai jäsenvaltion omia asiakirjavaatimuksia ja käyttää asiakirjojaan moitteettomalla tavalla, jotta voidaan määrittää, noudattavatko sen siirtohinnat markkinaehtoperiaatetta.

8.

Jotta menettelysääntöjä sovellettaisiin yhdenmukaisesti ja tehokkaasti, jäsenvaltioiden pitäisi ilmoittaa komissiolle kaikista toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet näiden menettelysääntöjen täytäntöönpanemiseksi ja niiden soveltamiseksi käytännössä.


(1)  SEK(2001) 1681, 23.10.2001.

(2)  KOM(2001) 582 lopullinen, 23.10.2001.

(3)  KOM(2005) 543 lopullinen, 7.11.2005.


LIITE

MENETTELYSÄÄNTÖIHIN, JOTKA KOSKEVAT ETUYHTEYDESSÄ KESKENÄÄN OLEVIEN YRITYSTEN SIIRTOHINNOITTELUASIAKIRJOJA EUROOPAN UNIONISSA (EU TPD)

1 JAKSO

EU TPD:N SISÄLTÖ

1.

Monikansallisen yritysryhmittymän standardoitu ja johdonmukainen EU TPD koostuu kahdesta pääosasta:

i)

kaikille EU:hun sijoittautuneille ryhmittymän jäsenille yhteiset standardoidut tiedot sisältävä asiakirjapaketti (ns. kantatiedosto) ja

ii)

useita standardoituja asiakirjapaketteja, joista kukin sisältää maakohtaisia tietoja (ns. maakohtaiset asiakirjat).

EU TPD:n olisi oltava riittävän yksityiskohtainen, jotta verohallinnot voivat tehdä riskinarvioinnin joko valintatarkoituksia varten tai verotarkastuksen alussa, kysyä asiaa koskevia ja tarkkoja kysymyksiä monikansallisen yrityksen siirtohinnoittelusta ja arvioida yrityksen sisäisten liiketoimien siirtohinnat. Jollei 31 kohdassa toisin määrätä, yrityksen on luotava kutakin asianomaista jäsenvaltiota varten yksi tiedosto, johon sisältyvät yksi yhteinen kantatiedosto, jota kaikki asianomaiset jäsenvaltiot käyttävät, ja maakohtainen asiakirjapaketti kutakin jäsenvaltiota varten.

2.

Kaikki jäljempänä luetellut EU TPD:n kohdat on täytettävä kyseessä olevan yrityksen ja liiketoimien monimutkaisuus huomioon ottaen. Mahdollisuuksien mukaan olisi käytettävä tietoja, jotka ovat jo olemassa ryhmittymän sisällä (esim. hallintotarkoituksia varten). Monikansalliselta yritykseltä voidaan kuitenkin vaatia tätä tarkoitusta varten asiakirjoja, joita ei aiemmin ollut olemassa.

3.

EU TPD kattaa kaikki EU:hun sijoittautuneet ryhmittymän jäsenet sekä EU:n ulkopuolelle sijoittautuneiden yritysten ja EU:hun sijoittautuneiden yritysten väliset etupiiritoimet.

4.   Kantatiedosto

4.1.

Kantatiedoston olisi heijastettava yrityksen taloudellista tilannetta ja sen olisi oltava kaikille asianomaisille EU:n jäsenvaltioille yhteinen kuvaus monikansallisesta yritysryhmittymästä ja sen siirtohinnoittelujärjestelmästä.

4.2.

Kantatiedostossa olisi oltava seuraavat tiedot:

a)

yleinen kuvaus yrityksestä ja yritysstrategiasta sekä yritysstrategian muuttumisesta edelliseen verovuoteen nähden,

b)

yleinen kuvaus monikansallisen yritysryhmittymän organisaatio-, sääntö- ja toimintarakenteesta (esim. organisaatiokaavio, luettelo ryhmittymän jäsenistä ja kuvaus emoyhtiön osakkuudesta tytäryhtiöissä),

c)

yleinen kuvaus sellaisiin etupiiritoimiin osallistuvista etuyhteydessä keskenään olevista yrityksistä, joissa on osallisena EU:n yrityksiä,

d)

yleinen kuvaus etupiiritoimista, joihin osallistuu etuyhteydessä keskenään olevia EU:n yrityksiä eli yleinen kuvaus seuraavista seikoista:

i)

liiketoimien virrat (aineellinen ja aineeton omaisuus, palvelut, rahoitustekijät)

ii)

kauppalaskujen virrat; ja

iii)

liiketoimivirtojen määrä,

e)

yleinen kuvaus toteutetuista tehtävistä ja otetuista riskeistä sekä kuvaus tehtävien ja riskien muuttumisesta edelliseen verovuoteen verrattuna, kuten siirtymisestä varsinaisesta jakelijasta kaupitsijaksi,

f)

aineettomien hyödykkeiden (patentit, tavaramerkit, tuotemerkit, taitotieto jne.) omistajuus sekä maksetut tai saadut tekijänoikeusmaksut,

g)

monikansallisen yritysryhmittymän sisäinen siirtohinnoittelupolitiikka siihen kuuluvien yritysten välillä tai ryhmittymän siirtohinnoittelujärjestelmän kuvaus, jossa osoitetaan yrityksen siirtohintojen noudattavan markkinaehtoperiaatetta,

h)

luettelo kustannusten jakamista koskevista sopimuksista, ennakkohinnoittelusopimuksista ja siirtohinnoitteluun liittyvistä tuomioista siinä määrin kuin ne koskevat ryhmittymän EU:hun sijoittautuneita yrityksiä, ja

i)

kunkin kotimaisen veronmaksajan sitoumus antaa pyydettäessä lisätietoja kohtuullisen ajan kuluessa kansallisen sääntelyn mukaisesti.

5.   Maakohtaiset asiakirjat

5.1

Maakohtaiset asiakirjat täydentävät kantatiedostoa. Yhdessä nämä kaksi muodostavat asianomaista jäsenvaltiota koskevan asiakirjatiedoston. Maakohtaiset asiakirjat ovat sellaisten verohallintojen käytettävissä, joiden oikeutetun edun mukaista tällaisten asiakirjojen kattamien liiketoimien moitteeton verokohtelu on.

5.2

Jotta maakohtaiset asiakirjat täydentäisivät kantatiedostoa, niissä olisi oltava seuraavat tiedot:

a)

yksityiskohtainen kuvaus yrityksestä ja yritysstrategiasta sekä yritysstrategian muuttumisesta edelliseen verovuoteen nähden,

b)

kuvaus ja selvitys maakohtaisista etupiiritoimista, kuten

i)

liiketoimien virroista (aineellinen ja aineeton omaisuus, palvelut, rahoitustekijät),

ii)

kauppalaskujen virroista, ja

iii)

liiketoimivirtojen määristä,

c)

vertailuanalyysi, eli

i)

omaisuuden ja palvelujen ominaisuudet,

ii)

toiminta-analyysi (toteutetut tehtävät, käytetyt varat, otetut riskit),

iii)

sopimusehdot,

iv)

taloudelliset olosuhteet, ja

v)

erityiset yritysstrategiat;

d)

selvitys siirtohinnoittelumenetelmien valinnasta ja käytöstä eli siitä, miksi tietty siirtohinnoittelumenetelmä valittiin ja kuinka sitä käytettiin,

e)

asianomaiset tiedot mahdollisista sisäisistä ja/tai ulkoisista vertaistiedoista, ja

f)

kuvaus samaan ryhmittymään kuuluvien yritysten välisen siirtohinnoittelupolitiikan täytäntöönpanosta ja soveltamisesta.

6.

Monikansallisella yrityksellä olisi oltava mahdollisuus tehdä lisäyksiä kantatiedostoon mutta ei maakohtaisiin asiakirjoihin, kunhan lisätyt tiedot ovat yhtä yksityiskohtaisia kuin maakohtaisissa asiakirjoissa. Maakohtaiset asiakirjat olisi laadittava asianomaisen jäsenvaltion määräämällä kielellä, vaikka monikansallinen yritys olisi valinnut pitävänsä maakohtaiset asiakirjat kantatiedostossa.

7.

Kaikki sellaista etupiiritointa koskevat maakohtaiset tiedot ja asiakirjat, johon on osallisena yksi tai useampi jäsenvaltio, on lisättävä joko kaikkien kyseessä olevien jäsenvaltioiden maakohtaisiin asiakirjoihin tai yhteiseen kantatiedostoon.

8.

Monikansallisille yritysryhmittymille olisi annettava lupa yhdistää maakohtaiset asiakirjat yhdeksi asiakirjapaketiksi (jossa on tiedot kaikista kyseisen maan yrityksistä) tai laatia erilliset tiedostot kustakin kyseisen maan yrityksestä tai toimintaryhmästä.

9.

Maakohtaiset asiakirjat olisi laadittava asianomaisen jäsenvaltion määräämällä kielellä.

2 JAKSO

MONIKANSALLISTEN YRITYSTEN YLEISET SOVELTAMISSÄÄNNÖT JA VAATIMUKSET

10.

EU TPD:n käyttö on vapaaehtoista monikansallisille yritysryhmittymille. Monikansallisen yritysryhmittymän ei tulisi tehdä EU TPD:n käyttämistä tai käyttämättä jättämistä koskevaa päätöstä mielivaltaisesti vaan sen olisi tehtävä valintansa siten, että lähestymistapa on johdonmukainen koko EU:ssa vuodesta toiseen.

11.

Monikansallisen yritysryhmittymän, joka valitsee EU TPD:n, olisi yleensä noudatettava tätä lähestymistapaa kollektiivisesti kaikkiin sellaisiin etupiiritoimiin osallistuviin etuyhteydessä keskenään oleviin yrityksiin, joihin on osallisena siirtohinnoittelusääntöjen alaisia EU:ssa sijaitsevia yrityksiä. Jollei 31 kohdasta muuta johdu, EU TPD:tä käyttävän monikansallisen yritysryhmittymän olisi sen vuoksi säilytettävä 1 jaksossa tarkoitetut asiakirjat kaikista ryhmittymään kuuluvista asianomaisessa jäsenvaltiossa sijaitsevista yrityksistä, myös kiinteistä toimipaikoista.

12.

Kun monikansallinen yritysryhmittymä valitsee käyttävänsä EU TPD:tä tiettynä verovuotena, kunkin ryhmittymän jäsenen olisi ilmoitettava asiasta verohallinnolleen.

13.

Monikansallisten yritysten olisi valmisteltava kantatiedosto riittävän ajoissa, jotta jonkin asianomaisen verohallinnon mahdollisesti esittämä oikeutettu pyyntö voidaan täyttää.

14.

Jäsenvaltion veronmaksajan olisi verohallinnon pyynnöstä saatettava EU TPD:nsä käyttöön kohtuullisen ajan kuluessa liiketoimien monimutkaisuudesta riippuen.

15.

Asiakirjojen saattamisesta verohallinnon käyttöön vastaava veronmaksaja on se, jonka olisi tehtävä veroilmoitus ja jolle seuraamus langetettaisiin, jos asianomaisia asiakirjoja ei annettaisi käyttöön. Tätä määräystä sovelletaan, vaikka asiakirjat laatisi ja säilyttäisi jokin ryhmittymän yritys jonkin toisen yrityksen puolesta. Monikansallisen yritysryhmittymän päätös käyttää EU TPD:tä muodostaa samalla kaikkia etuyhteydessä keskenään olevia EU:n yrityksiä koskevan sitoumuksen saattaa kantatiedosto ja asianomaiset maakohtaiset asiakirjat maansa verohallinnon käyttöön.

16.

Jos veronmaksaja oikaisee veroilmoituksessa voittoaan markkinaehtoperiaatteen noudattamisesta johtuen, sellaiset asiakirjat on annettava käyttöön, joissa osoitetaan, kuinka oikaisu laskettiin.

17.

Liiketoimien yhdistämisen on oltava johdonmukaista ja avointa verohallintoja kohtaan ja sen on tapahduttava OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden 1.42 kohdan mukaisesti (joissa sallitaan sellaisten liiketoimien yhdistäminen, jotka kuuluvat niin läheisesti yhteen tai ovat niin yhtäjaksoisia, ettei niitä voida arvioida erillisinä). Näitä sääntöjä olisi sovellettava kohtuullisella tavalla ottaen erityisesti huomioon liiketoimien lukumäärä ja monimutkaisuus.

3 JAKSO

JÄSENVALTIOIDEN YLEISET SOVELTAMISSÄÄNNÖT JA VAATIMUKSET

18.

Koska EU TPD on monikansallisen yritysryhmittymän siirtohintojen arvioinnissa käytettävä perustietopaketti, jäsenvaltioiden olisi voitava määrätä kotimaan lainsäädännössään, että EU TPD:tä täydentäviä erilaisia tietoja ja asiakirjoja on annettava tätä pyydettäessä tai verotarkastuksen aikana.

19.

Pyydettäessä tapahtuvan 18 kohdassa tarkoitettujen täydentävien tietojen ja asiakirjojen antamisen määräaika olisi määritettävä tapauskohtaisesti ottaen huomioon vaadittavien tietojen ja asiakirjojen määrä ja yksityiskohtaisuus. Paikallisesti vahvistettujen määräaikojen olisi oltava riittävän pitkiä antamaan veronmaksajalla kohtuullisesti aikaa (joka saattaa vaihdella liiketoimien monimutkaisuudesta riippuen) kerätä vaaditut lisätiedot.

20.

Veronmaksajille ei langeteta seuraamuksia yhteistyöstä kieltäytymisestä, jos ne ovat sopineet käyttävänsä EU TPD:tä ja toimittavat pyydettäessä tai verotarkastuksen aikana kohtuullisella tavalla ja kohtuullisen ajan kuluessa 18 kohdassa tarkoitettuja EU TPD:tä täydentäviä tietoja ja asiakirjoja.

21.

Veronmaksajia olisi vaadittava toimittamaan EU TPD:nsä (eli kantatiedosto ja maakohtaiset asiakirjat) verohallinnolle vasta verotarkastuksen alussa tai sitä pyydettäessä.

22.

Jos jäsenvaltio vaatii veronmaksajaa antamaan veroilmoituksen yhteydessä tietoja siirtohinnoista, tämä olisi tehtävä pelkästään lyhyellä kyselylomakkeella tai asianmukaisella riskinarviointilomakkeella.

23.

Asiakirjoja ei ehkä ole aina tarpeen kääntää paikalliselle kielelle. Käännösten aiheuttamien kustannusten ja viivytysten minimoimiseksi jäsenvaltioiden olisi mahdollisuuksien mukaan hyväksyttävä vieraskieliset asiakirjat. Verohallintojen olisi hyväksyttävä kantatiedostossa olevat yritysten siirtohinnoitteluasiakirjat EU:ssa kyseisessä jäsenvaltiossa yleisesti ymmärretyllä kielellä. Kantatiedoston sisältämiä tietoja olisi käännettävä ainoastaan silloin, kun tätä pyydetään ja kääntäminen on ehdottoman tarpeen.

24.

Jäsenvaltioiden ei tulisi velvoittaa veronmaksajia säilyttämään asiakirjoja kotimaisessa lainsäädännössä määrättyä kohtuullista aikaa kauemmin, kun verovelvollisuus on olemassa riippumatta siitä, missä asiakirjat ovat tai osa asiakirjoista on.

25.

Jäsenvaltioiden olisi arvioitava sisäiset ja ulkoiset vertaistiedot ottaen huomioon tapauksen erityispiirteet ja -olosuhteet. Esimerkiksi yleiseurooppalaisista tietokannoista saatuja tietoja ei tulisi hylätä automaattisesti. Ulkoisten vertaistietojen käyttö ei saisi sinällään johtaa siihen, että veronmaksajalle langetetaan seuraamuksia vaatimusten noudattamatta jättämisestä.

4 JAKSO

MONIKANSALLISIIN YRITYKSIIN JA JÄSENVALTIOIHIN SOVELLETTAVAT SOVELTAMISSÄÄNNÖT JA VAATIMUKSET

26.

Kun tiettyä ajanjaksoa koskeva asiakirja pätee myös myöhemmin ja tarjoaa todisteita markkinaperiaatteen noudattamisesta, saattaa myöhempiä ajanjaksoja koskevissa asiakirjoissa olla aiheellista viitata aiempiin asiakirjoihin eikä vain toistaa näitä tietoja.

27.

Asiakirjoissa ei tarvitse toistaa markkinaperiaatetta noudattavien yritysten välisissä neuvotteluissa mahdollisesti käytettyjen asiakirjojen sisältämiä tietoja (esim. silloin, kun sovitaan lainavälineestä tai laajasta sopimuksesta), kunhan niissä on riittävät tiedot sen arvioimiseksi, onko markkinaperiaatetta noudatettu.

28.

Ryhmittymään kuuluvan tytäryhtiön saattaa tarvita esittää erilaisia asiakirjoja kuin ryhmittymän emoyhtiön, sillä tytäryhtiön ei tarvitse antaa tietoja kaikista monikansalliseen yritysryhmittymään kuuluvien etuyhteydessä keskenään olevien yritysten välisistä rajat ylittävistä suhteista ja liiketoimista vaan pelkästään kyseistä tytäryhtiötä koskevista suhteista ja liiketoimista.

29.

Verohallinnon kannalta ei ole tärkeää, missä veronmaksaja laatii ja säilyttää asiakirjansa, kunhan ne ovat riittäviä ja annetaan ajoissa asianomaisten verohallintojen käyttöön tätä pyydettäessä. Veronmaksajien olisi sen vuoksi saatava säilyttää asiakirjansa, myös EU TPD:nsä, joko keskitetysti tai hajautetusti.

30.

Veronmaksaja saa itse valita, säilytetäänkö asiakirjat paperimuodossa, sähköisesti tai jollakin muulla tavalla, kunhan ne voidaan antaa verohallinnon käyttöön kohtuullisella tavalla.

31.

Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, kuten silloin, kun monikansallisen yritysryhmittymän organisaatio-, sääntö- tai toimintarakenne on hajautettu tai ryhmittymään kuuluu useita laajoja yksiköitä, joiden tuotantolinjat ja siirtohinnoittelumenetelmät ovat täysin erilaiset tai joiden välillä ei ole ollenkaan liiketoimintaa, ja silloin, kun kyseessä on äskettäin liittynyt yritys, monikansallisen yritysryhmittymän olisi saatava ottaa käyttöön useampi kuin yksi kantatiedosto tai annettava lupa tietyille ryhmittymän jäsenille olla käyttämättä EU TPD:tä.

5 JAKSO

SANASTO

MONIKANSALLINEN YRITYS JA MONIKANSALLINEN YRITYSRYHMITTYMÄ

OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden mukaan

monikansallinen yritys on osa monikansallista yritysryhmittymää

monikansallinen yritysryhmittymä on etuyhteydessä keskenään olevien yritysten ryhmittymä, jolla on toimipaikkoja vähintään kahdessa maassa.

STANDARDOIDUT ASIAKIRJAT

EU:n laajuiset yhdenmukaiset asiakirjavaatimuksia koskevat säännöt, joita noudattaen kaikkien jäsenvaltioiden yritykset laativat erilliset ja yksittäiset asiakirjapaketit. Tämän ohjailevamman lähestymistavan tarkoituksena on hajauttaa asiakirjat, mutta samalla standardoida ne, eli kukin monikansalliseen ryhmittymään kuuluva yksikkö laatii omat asiakirjansa, mutta kuitenkin samoja sääntöjä noudattaen.

KESKITETYT (KOKONAAN YHTENÄISTETYT) ASIAKIRJAT

Yksi maailmanlaajuinen tai alueellinen asiakirjapaketti (perusasiakirjat), jonka on laatinut emoyhtiö tai yritysryhmittymien päätoimipaikka standardoidusti ja johdonmukaisesti koko EU:ssa. Tämä asiakirjapaketti voi toimia perusteena maakohtaisten asiakirjojen laatimiselle sekä paikallisia että keskitettyjä tietolähteitä käyttäen.

EUROOPAN UNIONIN SIIRTOHINNOITTELUASIAKIRJAT (EU TPD)

Euroopan unionin siirtohinnoitteluasiakirjat (EU TPD) on lähestymistapa, jossa yhdistetään standardoitujen ja keskitettyjen (kokonaan yhtenäistettyjä) asiakirjojen tietyt piirteet. Monikansallinen ryhmittymä ottaa käyttöön yhden standardoidun ja johdonmukaisen siirtohinnoitteluasiakirjapaketin, johon kuuluu kaksi pääosaa:

(i)

ensimmäisessä on kaikille EU:hun sijoittautuneille ryhmittymän jäsenille yhteiset standardoidut tiedot sisältävä asiakirjapaketti (ns. kantatiedosto) ja

(ii)

toisessa on standardoituja asiakirjoja sisältäviä useita paketteja, jotka kaikki sisältävät maakohtaisia tietoja (ns. maakohtaiset asiakirjat).

Tiettyä maata koskevaan asiakirjapakettiin kuuluu yhteinen kantatiedosto sekä kyseistä maata koskevat standardoidut maakohtaiset asiakirjat.

ASIAKIRJAVAATIMUSTEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ LANGETETTAVA SEURAAMUS

EU TPD -vaatimusten tai jäsenvaltion omien asiakirjavaatimusten (riippuen siitä, mitkä vaatimukset monikansallinen yritys on valinnut täyttävänsä) noudattamatta jättämisestä langetettava hallinnollinen (tai siviilioikeudellinen) seuraamus silloin, kun jäsenvaltion vahvistama määräaika EU TPD:n tai kotimaisten asiakirjojen toimittamiseksi verohallinnolle on kulunut umpeen.

YHTEISTYÖSTÄ KIELTÄYTYMISESTÄ LANGETETTAVA SEURAAMUS

Hallinnollinen (tai siviilioikeudellinen) seuraamus, joka langetetaan silloin, kun verohallinnon esittämää pyyntöä toimittaa EU TPD:tä tai jäsenvaltion omia asiakirjavaatimuksia (riippuen siitä, mitkä vaatimukset monikansallinen yritys on valinnut täyttävänsä) täydentäviä tietoja tai asiakirjoja ei noudateta ajoissa.

OIKAISUUN LIITTYVÄ SEURAAMUS

Seuraamus, joka langetetaan markkinaehtoperiaatteen noudattamatta jättämisestä. Tämä on yleensä lisämaksu, joka on joko kiinteämääräinen tai tietty prosenttimäärä siirtohinnan oikaisusta tai ilmoittamatta jätetyistä veroista.


Top