EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42000A0922(01)

Schengenin säännöstö - Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välinen sopimus tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla

EYVL L 239, 22.9.2000, p. 13–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/922(1)/oj

42000A0922(01)

Schengenin säännöstö - Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välinen sopimus tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla

Virallinen lehti nro L 239 , 22/09/2000 s. 0013 - 0018


Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välinen

SOPIMUS

tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla

BELGIAN KUNINGASKUNNAN, SAKSAN LIITTOTASAVALLAN, RANSKAN TASAVALLAN, LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNNAN ja ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNNAN hallitukset,

jäljempänä "sopimuspuolet",

OVAT TIETOISIA siitä, että Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden kansojen yhä läheisemmän liiton on ilmettävä jäsenvaltioiden kaikkien kansalaisten vapautena ylittää sisäiset rajat sekä tavaroiden ja palveluiden vapaana liikkuvuutena,

PYRKIVÄT lujittamaan kansojensa välistä yhteisvastuullisuutta poistamalla vapaata liikkuvuutta rajoittavat esteet Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan välisiltä yhteisiltä rajoilta,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan yhteisöissä jo tapahtuneen edistyksen henkilöiden, tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi,

HALUAVAT onnistua Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden kansalaisten liikkuvuuteen liittyvien tarkastusten poistamisessa yhteisillä rajoilla sekä helpottaa tavaroiden ja palvelujen liikkuvuutta,

OVAT TIETOISIA siitä, että tämän sopimuksen soveltaminen voi edellyttää lainsäädäntötoimia, jotka on alistettava kansallisille parlamenteille allekirjoittajavaltioiden perustuslakien mukaisesti,

OTTAVAT HUOMIOON Fontainebleaussa 25-26 päivänä kesäkuuta 1984 henkilöiden ja tavaroiden liikkuvuuteen liittyvien poliisi- ja tullimuodollisuuksien poistamisesta sisäisillä rajoilla annetun Eurooppa-neuvoston julistuksen,

OTTAVAT HUOMIOON Saarbrückenissä 13 päivänä heinäkuuta 1984 Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan välillä tehdyn sopimuksen,

OTTAVAT HUOMIOON Neustadt/Aischissa pidetyn Benelux-valtioiden ja Saksan liittotasavallan liikenneministerien kokouksen päätteeksi 31 päivänä toukokuuta 1984 hyväksytyt päätelmät,

OTTAVAT HUOMIOON 12 päivänä joulukuuta 1984 tehdyn Benelux-talousliiton hallitusten muistion, joka on annettu Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallituksille, ja

OVAT SOPINEET SEURAAVASTA:

I OSASTO

LYHYELLÄ AIKAVÄLILLÄ SOVELLETTAVAT TOIMENPITEET

1 artikla

Kun tämä sopimus tullut voimaan ja kunnes kaikki tarkastukset on poistettu kokonaan, hoidetaan muodollisuudet Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan välisillä yhteisillä rajoilla Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden kansalaisten osalta jäljempänä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Henkilöiden liikkuvuuden alalla poliisi- ja tulliviranomaiset harjoittavat pääsääntöisesti 15 päivästä kesäkuuta 1985 yhteisen rajan hiljennetyllä vauhdilla ylittävien henkilöajoneuvojen yksinkertaista silmämääräistä valvontaa pysäyttämättä niitä.

Ne voivat kuitenkin tehdä pistokokein perusteellisempia tarkastuksia. Ne on mahdollisuuksien mukaan toteutettava ajoradan ulkopuolella häiritsemättä muiden rajaa ylittävien ajoneuvojen liikkumista.

3 artikla

Silmämääräisen valvonnan helpottamiseksi Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden kansalaiset, jotka saapuvat yhteiselle rajalle moottoriajoneuvossa, voivat kiinnittää kyseisen ajoneuvon tuulilasiin vihreän kiekon, jonka halkaisija on vähintään 8 senttimetriä. Tämä kiekko osoittaa, että ne noudattavat rajapoliisien määräyksiä, että ne kuljettavat ainoastaan tavaroita, joita saadaan tuoda maahan tullitta ja että ne noudattavat valuuttalainsäädäntöä.

4 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät minimoimaan teitse tapahtuvien ammattimaisten henkilökuljetusten tarkastamisesta aiheutuvan pysähdysajan yhteisillä rajoilla.

Sopimuspuolet hakevat ratkaisuja, joiden avulla voidaan jo 1 päivään tammikuuta 1986 mennessä luopua maanteitse tapahtuviin ammattimaisiin henkilökuljetuksiin liittyvien rahtikirjojen ja kuljetuslupien järjestelmällisestä tarkastuksesta yhteisillä rajoilla.

5 artikla

Viimeistään 1 päivään tammikuuta 1986 mennessä järjestetään vierekkäisiin kansallisiin tarkastustoimistoihin yhteinen tarkastuspaikka, jollei näin ole jo käytännössä toimittu ja jos tilat sen sallivat. Sen jälkeen tutkitaan, onko muilla raja-asemilla paikalliset olosuhteet huomioon ottaen mahdollista ottaa käyttöön yhteisiä tarkastuspaikkoja.

6 artikla

Sopimuspuolet toteuttavat yhteisten rajojen läheisyydessä sijaitsevissa kunnissa asuvien Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden kansalaisten liikkuvuuden helpottamiseen tarvittavat toimenpiteet, jotta kyseiset kansalaiset voivat ylittää nämä rajat sallittujen ylityspaikkojen ulkopuolella ja valvonta-asemien aukioloajoista poikkeavina aikoina, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sopimuspuolten välisten pidemmälle menevien järjestelyjen soveltamista.

Asianomaisiin henkilöihin sovelletaan edellä mainittuja helpotuksia ainoastaan heidän kuljettaessaan tavaroita, joita saadaan tuoda maahan tullitta, ja noudattaessaan valuuttalainsäädäntöä.

7 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät lähentämään mahdollisimman pian viisumipolitiikkansa, jotta vältetään ne haitalliset seuraukset, joita tarkastusten keventäminen yhteisillä rajoilla voi aiheuttaa maahantulon ja sisäisen turvallisuuden alueilla. Ne yhtyvät mahdollisuuksiensa mukaan 1 päivään tammikuuta 1986 mennessä viisumien myöntämistä ja maahantuloa koskevia säännöksiään soveltaessaan tarvittaviin toimenpiteisiin turvatakseen kaikkien viiden sopimuspuolen alueen suojaamisen laittomalta maahantulolta ja toimilta, jotka voivat vaarantaa sisäistä turvallisuutta.

8 artikla

Yhteisillä rajoilla tehtävien tarkastusten keventämiseksi ja Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan lainsäädännön välillä esiintyvien huomattavien erojen vuoksi sopimuspuolet sitoutuvat taistelemaan päättäväisesti alueellaan laitonta huumausaineiden kauppaa vastaan ja sovittamaan tehokkaasti yhteen toimiaan tällä alalla.

9 artikla

Sopimuspuolet vahvistavat tulli- ja poliisiviranomaistensa välistä yhteistyötä erityisesti taistelussa rikollisuutta, varsinkin huumausaineiden ja aseiden laitonta kauppaa, henkilöiden laitonta maahantuloa ja oleskelua sekä vero- ja tullipetoksia ja salakuljetusta vastaan. Tässä tarkoituksessa sopimuspuolet pyrkivät sisäisen lainsäädäntönsä mukaisesti tehostamaan sellaisten tietojen vaihtoa, joilla voi olla merkitystä muille sopimuspuolille erityisesti taistelussa rikollisuutta vastaan.

Sopimuspuolet lisäävät kansallisen lainsäädäntönsä sallimissa rajoissa molemminpuolista avunantoa pääomien laittoman liikkumisen estämiseksi.

10 artikla

Edellä 6, 7, 8 ja 9 artiklassa määrätyn yhteistyön varmistamiseksi pidetään sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten välisiä kokouksia säännöllisin väliajoin.

11 artikla

Rajojen yli teitse tapahtuvien tavarakuljetusten alalla sopimuspuolet luopuvat 1 päivästä heinäkuuta 1985 seuraavien tarkastusten järjestelmällisestä toteuttamisesta yhteisillä rajoilla:

- ajo- ja lepoaikatarkastukset (neuvoston asetus (ETY) N:o 543/69, annettu 25 päivänä maaliskuuta 1969, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta),

- hyötyajoneuvojen paino- ja kokotarkastus; tämä määräys ei estä automaattisten punnitsemisjärjestelmien käyttöönottoa painon tarkastamiseksi pistokokein,

- ajoneuvojen tekniseen tilaan liityvät tarkastukset.

Ne ryhtyvät toimenpiteisiin kaksinkertaisten tarkastusten välttämiseksi sopimuspuolten alueilla.

12 artikla

Yhteisön määräysten tai kahdenvälisten määräysten mukaisesti lupavelvollisuudesta vapautettujen tai kiintiöiden ulkopuolella tapahtuvien kuljetusten toteuttamiseen oikeuttavien asiakirjojen tarkastus yhteisillä rajoilla korvataan 1 päivästä heinäkuuta 1985 alkaen pistokokeilla. Näihin järjestelyihin liittyviä kuljetuksia toteuttavat ajoneuvot on eroteltava muista asettamalla niihin rajanylitysvaiheessa näkyvä merkki sitä varten. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset sopivat keskenään tämän näkyvän merkin teknisistä ominaisuuksista.

13 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät 1 päivään tammikuuta 1986 mennessä yhdenmukaistamaan voimassa olevat ammattimaisten tiekuljetusten lupajärjestelyt rajat ylittävän liikenteen osalta tavoitteenaan yksinkertaistaminen, keventäminen ja mahdollisuus korvata matkakohtaiset luvat määräaikaisilla luvilla, joille tehdään silmämääräinen tarkastus yhteisillä rajoilla.

Yksityiskohtaiset säännöt matkakohtaisten lupien muuttamisesta määräaikaisiksi luviksi sovitaan kahdenvälisesti ottaen huomioon tieliikenteen tarpeet kussakin maassa.

14 artikla

Sopimuspuolet etsivät ratkaisuja, joilla voidaan vähentää rajamuodollisuuksien suorittamisesta aiheutuvia rautatiekuljetusten odotusaikoja yhteisillä rajoilla.

15 artikla

Sopimuspuolet suosittelevat rautatieyhtiöilleen,

- että ne mukauttavat tekniset menettelyt pysähdysajan minimoimiseksi yhteisillä rajoilla ja

- että ne tekevät kaikkensa soveltaakseen tiettyihin rautatieyhtiöiden määrittelemiin tavarakuljetuksiin rautateitse erityistä kuljetusjärjestelmää, joka mahdollistaa yhteisten rajojen nopean ylityksen ilman merkittäviä pysähdyksiä (tavarajunat, joiden pysähdysaikoja rajoilla on lyhennetty).

16 artikla

Sopimuspuolet yhdenmukaistavat yhteisillä rajoilla sijaitsevien, vesiliikenteeseen liittyvien tullitoimipaikkojen aukioloajat ja -päivät.

II OSASTO

PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ SOVELLETTAVAT TOIMENPITEET

17 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät poistamaan henkilöiden tarkastukset yhteisiltä rajoilta ja siirtämään ne ulkorajoilleen. Tässä tarkoituksessa ne pyrkivät tarpeen mukaan yhdenmukaistamaan ennakolta säännökset ja määräykset, jotka koskevat näiden tarkastusten perustana olevia kieltoja ja rajoituksia, ja toteuttamaan täydentäviä toimia sisäisen turvallisuuden varmistamiseksi ja Euroopan yhteisöjen ulkopuolisten valtioiden kansalaisten laittoman maahantulon estämiseksi.

18 artikla

Sopimuspuolet aloittavat keskustelut erityisesti seuraavista kysymyksistä ottaen kuitenkin huomioon lyhyellä aikavälillä toteutettujen toimenpiteiden tulokset:

a) rikollisuuden ehkäisemistä ja tutkintaa koskevasta poliisiyhteistyöstä sopiminen;

b) kansainvälistä oikeusapua ja rikoksentekijäin luovuttamista koskevien sopimusten soveltamisessa ilmenevien vaikeuksien tutkiminen sellaisten ratkaisujen löytämiseksi, jotka soveltuvat parhaiten sopimuspuolten välisen yhteistyön parantamiseen näillä aloilla;

c) sellaisten keinojen etsiminen, joilla voidaan taistella yhdessä rikollisuutta vastaan, muun muassa tutkimalla mahdollista poliisin takaa-ajo-oikeuden järjestämistä ottaen huomioon olemassa olevat viestintäkeinot ja kansainvälisen oikeusavun.

19 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät yhdenmukaistamaan säännökset ja määräykset, jotka koskevat erityisesti

- huumausaineita,

- aseita ja räjähdysaineita, sekä

- matkustajien sisäänkirjoittautumista hotelleissa.

20 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät yhdenmukaistamaan viisumipolitiikkansa ja maahantuoloedellytyksensä. Tarpeen mukaan ne myös valmistelevat ulkomaalaislainsäädäntönsä yhdenmukaistamista Euroopan yhteisöjen ulkopuolisten valtioiden kansalaisia koskevien säännösten osalta.

21 artikla

Sopimuspuolet tekevät yhteisiä aloitteita Euroopan yhteisöissä

a) lisätäkseen matkustajille sallittuja tullittomia määriä;

b) poistaakseen yhteisön tullivapautuksista rajoitukset, jotka jäisivät voimaan jäsenvaltioihin tultaessa niiden tavaroiden osalta, joiden hallussapito ei ole niiden kansalaisilta kiellettyä.

Sopimuspuolet tekevät aloitteita Euroopan yhteisöissä, jotta Euroopan yhteisöjen sisäpuolisista matkailukuljetuspalveluista perittäisiin arvonlisävero yhdenmukaisesti lähtömaassa.

22 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät sekä keskenään yhteisten rajojensa olsalta että Euroopan yhteisöissä

- lisäämään moottoripolttoaineen tullitonta määrää, jotta se vastaisi linja-autojen tavanomaista säiliökokoa (600 l),

- yhdenmukaistamaan dieselpoltttoaineen verotusta ja lisäämään kuorma-autojen säiliöiden tavanomaista kokoa koskevia tullivapautuksia.

23 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät vähentämään myös tavaroiden kuljetuksen alalla odotusaikaa ja pysähtymispaikkojen lukumäärää vierekkäisissä kansallisissa tarkastustoimistoissa.

24 artikla

Tavaroiden liikkuvuuden alalla sopimuspuolet etsivät keinoja tällä hetkellä yhteisillä rajoilla suoritettavien tarkastusten siirtämiseksi ulkorajoille tai niiden alueen sisäpuolelle.

Tätä varten ne tekevät tarpeen mukaan yhteisiä aloitteita keskenään ja Euroopan yhteisöissä yhdenmukaistaakseen määräykset, joihin tavaroiden tarkastukset yhteisillä rajoilla perustuvat. Ne ottavat huomioon, että nämä toimenpiteet eivät vaikuta ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden tarvittavaan suojeluun.

25 artikla

Sopimuspuolet kehittävät yhteistyötään helpottaakseen yhteisen rajan ylittävien tavaroiden tulliselvitystä yhtenäisasiakirjan avulla kerättävien tarpeellisten tietojen järjestelmällisellä ja automaattisella vaihdolla.

26 artikla

Sopimuspuolet tutkivat, miten välilliset verot (arvonlisävero ja valmistevero) voidaan yhdenmukaistaa Euroopan yhteisöjen sisällä. Tätä varten ne tukevat Euroopan yhteisöjen tekemiä aloitteita.

27 artikla

Sopimuspuolet tutkivat, voidaanko vastavuoroisuuden perusteella poistaa raja-asukkaille yhteisillä rajoilla myönnettyjen tullivapautusten rajoitukset, sellaisina kuin yhteisön oikeus ne sallii.

28 artikla

Sopimuspuolten kesken on neuvoteltava, ennen kuin tehdään kahdenvälisiä tai monenvälisiä tämän sopimuksen kaltaisia järjestelyjä sellaisten valtioiden kanssa, jotka eivät ole tämän sopimuksen osapuolia.

29 artikla

Tätä sopimusta sovelletaan myös Berliinin osavaltioon, ellei Saksan liittotasavallan hallitus tee päinvastaista ilmoitusta Benelux-talousliiton valtioiden hallituksille ja Ranskan tasavallan hallitukselle kolmen kuukauden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

30 artikla

Tessä sopimuksessa tarkoitetut toimenpiteet, joita ei voida soveltaa heti sen voimaantulon jälkeen, toteutetaan ennen 1 päivää tammikuuta 1986 I osastossa määrättyjen toimenpiteiden osalta ja, jos mahdollista, ennen 1 päivää tammikuuta 1990 II osastossa määrättyjen toimenpiteiden osalta, ellei tässä sopimuksessa ole vahvistettu muita määräaikoja.

31 artikla

Tätä sopimusta sovelletaan, jollei Saarbrückenissä 13 päivänä heinäkuuta 1984 Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan välillä tehdyn sopimuksen 5 ja 6 artiklassa tai 8-16 artiklassa toisin määrätä.

32 artikla

Tämä sopimus allekirjoitetaan ratifioimis- tai hyväksymisvaraumitta tai ratifioimis- tai hyväksymisvaraumin, jolloin se on sen jälkeen ratifioitava tai hyväksyttävä.

Tätä sopimusta sovelletaan väliaikaisesti sen allekirjoittamispäivää seuraavasta päivästä alkaen.

Tämä sopimus tulee voimaan kolmekymmentä päivää sen jälkeen, kun viimeinen ratifioimis- tai hyväksymiskirja on talletettu.

33 artikla

Luxemburgin suurherttuakunnan hallitus on tämän sopimuksen tallettaja. Se toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen jokaisen allekirjoittajavaltion hallitukselle.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Übereinkommen gesetzt./En foi de quoi, les représentants des Gouvernements dûment habilités à cet effet ont signé le présent accord./Ten blijke waarvan de daartoe naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers van de Regeringen dit Akkoord hebben ondertekend.

Geschehen zu Schengen (Großherzogtum Luxemburg) am vierzehnten Juni neunzehnhundertfünfundachtzig

, in deutscher, französischer und niederländischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist./Fait à Schengen (Grand-Duché de Luxembourg), le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-cinq

, les textes du présent accord en langues allemande, française et néerlandaise, faisant également foi./Gedaan te Schengen (Groothertogdom Luxemburg), de veertiende juni negentienhonderdvijfentachtig

, zijnde te teksten van dit Akkoord in de Duitse, de Franse en de Nederlandse taal gelijkelijk authentiek.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique/Voor de Regering van het Koninkrijk België

>PIC FILE= "L_2000239FI.001701.TIF">

P. de Keersmaeker

Secrétaire d'État aux Affaires européennes/Staatssecretaris voor Europese Zaken

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

>PIC FILE= "L_2000239FI.001702.TIF">

Prof. Dr. W. Schreckenberger

Staatssekretär im Bundeskanzleramt

Pour le Gouvernement de la République française

>PIC FILE= "L_2000239FI.001801.TIF">

C. Lalumière

Secrétaire d'État aux Affaires européennes

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

>PIC FILE= "L_2000239FI.001802.TIF">

R. Goebbels

Secrétaire d'État aux Affaires étrangères

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

>PIC FILE= "L_2000239FI.001803.TIF">

W. F. van Eekelen

Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Top