EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R1288

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2024/1288, annettu 6 päivänä toukokuuta 2024, väliaikaisen poikkeuksen myöntämisestä Kap Verdelle delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/2446 vahvistetuista etuuskohteluun oikeuttavista alkuperäsäännöistä tonnikalafileevalmisteiden ja -säilykkeiden (raakojen, kypsennettyjen ja pakastettujen), makrillifileevalmisteiden ja -säilykkeiden sekä fregatti- ja kuulamakrillifileevalmisteiden ja -säilykkeiden osalta

C/2024/2839

EUVL L, 2024/1288, 7.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1288/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1288/oj

European flag

Euroopan unionin
virallinen lehti

FI

L-sarja


2024/1288

7.5.2024

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2024/1288,

annettu 6 päivänä toukokuuta 2024,

väliaikaisen poikkeuksen myöntämisestä Kap Verdelle delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/2446 vahvistetuista etuuskohteluun oikeuttavista alkuperäsäännöistä tonnikalafileevalmisteiden ja -säilykkeiden (raakojen, kypsennettyjen ja pakastettujen), makrillifileevalmisteiden ja -säilykkeiden sekä fregatti- ja kuulamakrillifileevalmisteiden ja -säilykkeiden osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) ja erityisesti sen 64 artiklan 6 kohdan ja 66 artiklan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kap Verde on maa, johon sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 (2) 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädettyä kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa edistävää erityistä kannustusmenettelyä, jota kutsutaan nimellä yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP+). GSP-järjestelmän yhteydessä sovellettavat etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäsäännöt vahvistetaan menettelysääntöjä lukuun ottamatta komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/2446 (3).

(2)

Kap Verde pyysi 14 päivänä heinäkuuta 2023 päivätyllä kirjeellä, että komission täytäntöönpanoasetuksilla (EU) 2019/561 (4), (EU) 2019/620 (5) ja (EU) 2021/966 (6) myönnettyjä väliaikaisia poikkeuksia delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/2446 säädetyistä etuuskohteluun oikeuttavista alkuperäsäännöistä jatkettaisiin. Pyyntö koski 5 000 tonnin vuotuista määrää tonnikalafileevalmisteita ja -säilykkeitä (raakoina, kypsennettyinä ja pakastettuina), 3 000 tonnin vuotuista määrää makrillifileevalmisteita ja -säilykkeitä ja 1 000 tonnin vuotuista määrää fregatti- ja kuulamakrillifileevalmisteita ja -säilykkeitä. Pyydetyn poikkeuksen mukaan kyseisiä tuotteita pidettäisiin Kap Verden alkuperätuotteina, vaikka ne olisi tuotettu ei-alkuperäkalasta.

(3)

Kap Verde tuki näiden poikkeusten jatkamista koskevaa pyyntöään aiemmissa pyynnöissä esitetyillä perusteluilla, jotka ovat edelleen merkityksellisiä, eli sen aluevesiltä pyydettyjen tonnikala- ja makrillimäärien vähäisyys, sen aluevesien ulkopuolella olevien kalastusmahdollisuuksien niukkuus ja kalastuskauden rajoitettu kesto, joka vähentää mahdollisuuksia pyydystää alkuperäkaloja. Toinen tärkeä tekijä on se, että Kap Verde on kehittänyt satamainfrastruktuuriaan. Tämän johdosta voidaan käsitellä aiempaa suurempia määriä kalaa ja kalanpyynnin on mahdollista kasvaa. Valitettavasti Kap Verdellä ei ole teollista kalastuslaivastoa, joka voisi palvella sen kalastusalaa, eikä se tee riittäviä investointeja tällaiseen laivastoon. Alkuperäkalojen nykyinen rajallinen pyyntikapasiteetti ei olisi riittävä, jotta kalastusala voisi yltää enimmäistuotantokapasiteettiinsa. Lopuksi pyynnössä korostettiin vaikeuksia, joista Kap Verde kärsii Euroopan unionin ja Länsi-Afrikan välisen talouskumppanuussopimuksen voimaantulon viivästymisen vuoksi. Kap Verde perustelee tarvettaan poiketa etuuskohteluun oikeuttavista GSP-alkuperäsäännöistä sillä, että talouskumppanuussopimuksessa, jota ei vielä sovelleta väliaikaisesti, määrättyjä alkuperäkiintiöitä ja kumulaatiosääntöjä ei voida vielä soveltaa.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 952/2013, jäljempänä ’unionin tullikoodeksi’, 64 artiklan 6 kohdassa säädetty poikkeus on luonteeltaan väliaikainen ja edellyttää, että kyseisten tuotteiden alkuperää koskevia sääntöjä noudatetaan paremmin ja että hallinnollista yhteistyötä koskeva vaatimus täyttyy. Jotta pyynnön esittänyt maa voisi hallinnoida tällaista etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperäsääntöjä koskevaa poikkeusta, sen olisi noudatettava vaatimuksia, jotka koskevat tiedottamista poikkeuksen käytöstä ja niiden määrien hallinnointia, joille poikkeus on myönnetty.

(5)

Seurantatoimet, joita komissio on toteuttanut muutaman viime vuoden aikana ja jotka koskevat sitä, miten Kap Verde on noudattanut etuuskohteluun oikeuttavia alkuperäsääntöjä, niihin liittyviä menettelyjä ja velvollisuutta tehdä hallinnollista yhteistyötä unionin kanssa, ovat kuitenkin paljastaneet tiettyjä puutteita. Erityisesti tämä koskee vaatimusta, jonka mukaan Kap Verden on tehtävä jäsenvaltioiden tulliviranomaisten kanssa alkuperäselvitysten tarkastamista koskevaa hallinnollista yhteistyötä kalastusalalla.

(6)

Euroopan komissiolla on velvollisuus huolehtia siitä, että väliaikaisten poikkeusten myöntämisestä huolimatta Kap Verde täyttää edellytykset, jotka koskevat alkuperäselvitysten tarkastamista, ja korjaa hallinnollisessa yhteistyössä havaitut puutteet. Poikkeus ei ole asianmukaisin väline, jonka avulla voidaan pitkällä aikavälillä löytää ratkaisu Kap Verden kalastusalan rakenteellisiin ongelmiin.

(7)

Sen toistuvien taloudellisten vaikeuksien vuoksi ja koska saatavilla ei ole vaihtoehtoisia ratkaisuja, Kap Verdelle olisi kuitenkin myönnettävä tiukoin edellytyksin väliaikainen poikkeus etuuskohteluun oikeuttavien alkuperäsääntöjen mukaisesta vaatimuksesta, jonka mukaan tuotteita pidetään edunsaajamaan alkuperätuotteina ainoastaan, jos tuotteen sisältämät ainekset ovat kyseisessä maassa kokonaan tuotettuja. Kun otetaan huomioon vuosina 2020–2023 sovelletun aiemman poikkeuksen voimassaolon aikana kokonaan käytetyt määrät, poikkeuksen tulisi koskea 3 000 tonnin vuotuista määrää tonnikalafileevalmisteita ja -säilykkeitä (raakoina, kypsennettyinä ja pakastettuina), 2 700 tonnin vuotuista määrää makrillifileevalmisteita ja -säilykkeitä ja 600 tonnin vuotuista määrää fregatti- ja kuulamakrillifileevalmisteita ja -säilykkeitä. Poikkeuksen kesto olisi rajoitettava kahteen vuoteen, jotta Kap Verde voisi pyrkiä saattamaan päätökseen tarvittavat kalastusalan rakenteelliset mukautukset alkuperäsääntöjen noudattamiseksi kyseisten tuotteiden osalta. Poikkeus olisi kuitenkin myönnettävä sillä edellytyksellä, että Kap Verden tulliviranomaiset toteuttavat tarvittavat toimenpiteet valvoakseen poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden vientimääriä ja toimittavat komissiolle ilmoituksen niistä määristä, joille on annettu alkuperävakuutukset tämän asetuksen nojalla, sekä näiden vakuutusten sarjanumerot.

(8)

Lisäksi Kap Verdelle olisi myönnettävä lupa poiketa alkuperäsäännöistä tonnikalan ja makrillin osalta edellyttäen, että se raportoi säännöllisesti komission toimivaltaisille yksiköille toimenpiteistä, joita se on toteuttanut varmistaakseen kyseisten tuotteiden osalta alkuperäsääntöjen ja niihin liittyvien menettelyjen noudattamisen, ja että se tekee asetuksen (EU) N:o 978/2012 (tullietuusjärjestelmästä annettu asetus) 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen GSP-etuusjärjestelyjen täytäntöönpanon edellyttämää hallinnollista yhteistyötä. Kyseiset raportit olisi toimitettava noudattaen tarkkaa aikataulua. Asetetun määräajan noudattamatta jättämisen olisi johdettava Kap Verden toimivaltaisille viranomaisille ilmoitettavaan poikkeuksen keskeyttämiseen sen jälkeen, kun niille annetussa muistutuksessa raporttien toimittamiselle annetut kymmenen työpäivää ovat kuluneet umpeen. Näihin raportteihin sisällytettävät tiedot olisi lueteltava tämän asetuksen liitteessä. Poikkeuksen soveltaminen edellyttää delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 43 artiklassa säädettyjen edellytysten noudattamista.

(9)

Tämän asetuksen liitteissä vahvistettuja määriä olisi hallinnoitava komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 (7) tariffikiintiöiden hallinnointia koskevien 49–54 artiklan mukaisesti.

(10)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu, ja niitä olisi sovellettava takautuvasti 1 päivästä tammikuuta 2024, jotta otettaisiin huomioon Kap Verden vaikea tilanne ja kyseiselle maalle annettaisiin mahdollisuus soveltaa poikkeusta kyseisestä päivästä alkaen.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 41 artiklan b alakohdassa ja 45 artiklassa säädetään, Kap Verdessä ei-alkuperäkalasta tuotettuja liitteissä I ja II tarkoitettuja tuotteita pidetään Kap Verden alkuperätuotteina tämän asetuksen 2, 3 ja 4 artiklan mukaisesti.

2 artikla

1.   Poikkeusta sovelletaan Kap Verdestä vietäviin, unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutettaviin tuotteisiin ajanjaksolla, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2024 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2025.

2.   Poikkeusta sovelletaan tämän asetuksen liitteessä I (tonnikala) ja liitteessä II (makrilli ja kuulamakrilli) lueteltuihin vuotuisiin määriin asti.

3.   Poikkeuksen soveltaminen edellyttää delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 43 artiklassa säädettyjen edellytysten noudattamista.

3 artikla

Tämän asetuksen liitteissä I ja II vahvistettuja määriä hallinnoidaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 tariffikiintiöiden hallinnointia koskevien 49–54 artiklan mukaisesti.

4 artikla

Poikkeus myönnetään seuraavin edellytyksin:

1)

Kap Verden tulliviranomaisten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden vientimäärien valvonnan.

2)

Rekisteröityjen viejien laatimissa alkuperävakuutuksissa on oltava seuraava maininta: ”Derogation – Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1288”.

3)

Kap Verden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava komissiolle ilmoitus määristä, joille on annettu alkuperävakuutukset täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 92 artiklan nojalla, sekä näiden vakuutusten jäljennökset. Kyseiset raportit on toimitettava komissiolle kolmelta ajanjaksolta eli 6 kuukautta, 12 kuukautta ja 20 kuukautta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen, kahden kuukauden kuluessa kunkin ajanjakson päättymisestä.

Näin ollen ensimmäinen raportti on toimitettava 1 päivän heinäkuuta ja 1 päivän syyskuuta 2024 välisenä aikana. Toinen raportti on toimitettava 1 päivän tammikuuta ja 1 päivän maaliskuuta 2025 välisenä aikana. Kolmas raportti on toimitettava 1 päivän elokuuta ja 1 päivän lokakuuta 2025 välisenä aikana. Jäljellä olevalta ajanjaksolta eli elokuun 1 päivän ja joulukuun 31 päivän 2025 väliseltä ajalta on toimitettava erillinen raportti kahden kuukauden kuluessa 2 artiklan 1 kohdassa säädetyn soveltamisajan päättymisestä.

4)

Kap Verden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava komissiolle samanaikaisesti 3 kohdassa tarkoitettujen raporttien kanssa kertomus, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot niiden toteuttamista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on

a)

varmistaa kyseisten tuotteiden osalta GSP-järjestelmän yhteydessä sovellettavien alkuperäsääntöjen ja niihin liittyvien menettelyjen noudattaminen;

b)

tehdä hallinnollista yhteistyötä yleisestä tullietuusjärjestelmästä annetun asetuksen mukaisen etuusjärjestelyn panemiseksi täytäntöön.

Tiedot, jotka Kap Verden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava, luetellaan liitteessä III.

5 artikla

Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät täytä 4 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädettyjä raportointivelvoitteitaan kyseisissä säännöksissä asetetuissa määräajoissa, komissio lähettää Kap Verden toimivaltaisille viranomaisille muistutuksen, jossa niitä pyydetään toimittamaan vaaditut tiedot 10 työpäivän kuluessa. Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät vastaa pyyntöön asetetussa määräajassa, komissio voi keskeyttää tässä asetuksessa säädetyn poikkeuksen soveltamisen. Tällainen keskeytys ei saa pidentää tässä asetuksessa ja sen liitteessä I ja liitteessä II säädettyä määräaikaa. Keskeytyksestä on ilmoitettava Kap Verden toimivaltaisille viranomaisille, ja se on julkaistava Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2024.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä toukokuuta 2024.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)   EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 978/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 kumoamisesta (EUVL L 303, 31.10.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/978/oj).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/561, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2019, väliaikaisen poikkeuksen myöntämisestä Kap Verdelle delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/2446 vahvistetuista etuuskohteluun oikeuttavista alkuperäsäännöistä tonnikalafileevalmisteiden ja -säilykkeiden osalta (EUVL L 98, 9.4.2019, s. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/561/oj).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/620, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, väliaikaisen poikkeuksen myöntämisestä Kap Verdelle delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/2446 vahvistetuista etuuskohteluun oikeuttavista alkuperäsäännöistä makrillifileevalmisteiden ja -säilykkeiden sekä kuula- ja fregattimakrillivalmisteiden ja -säilykkeiden osalta (EUVL L 108, 23.4.2019, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/620/oj).

(6)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/966, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2021, väliaikaisen poikkeuksen myöntämisestä Kap Verdelle delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/2446 vahvistetuista etuuskohteluun oikeuttavista alkuperäsäännöistä tonnikalafileevalmisteiden ja -säilykkeiden, makrillifileevalmisteiden ja -säilykkeiden sekä fregatti- ja kuulamakrillifileevalmisteiden ja -säilykkeiden osalta (EUVL L 214, 17.6.2021, s. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/966/oj).

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).


LIITE I

Järjestysnumero

CN-koodi

Taric-koodi

Tavaran kuvaus

Ajanjakso

Vuotuinen määrä (tonnia, nettopaino)

09.1602

1604142100

1604142690

1604142800

1604207050

1604207055

1604143190

1604143690

1604143800

1604207099

0304870090

1604144120

1604144629

1604144820

1604207045

0304870020

1604144130

1604144830

10

Valmisteet ja säilykkeet, fileinä (myös ns. ”loins”), boniittia (Katsuwonus pelamis)

1.1.2024–31.12.2024

3 000

1.1.2025–31.12.2025

3 000

Valmisteet ja säilykkeet, fileinä (myös ns. ”loins”), keltaevätonnikalaa (Thunnus albacares)

Valmisteet ja säilykkeet, fileinä (myös ns. ”loins”), isosilmätonnikalaa (Thunnus obesus)

Valkotonnikalavalmisteet (Thunnus alalunga)


LIITE II

Järjestysnumero

CN-koodi

Taric-koodi

Tavaran kuvaus

Ajanjakso

Vuotuinen määrä (tonnia, nettopaino)

09.1647

1604151100

ex 1604 19 97

10

Valmisteet ja säilykkeet, fileinä, makrillia (Scomber scombrus, Scomber japonicus, Scomber colias)

1.1.2024–31.12.2024

2 700

1.1.2025–31.12.2025

2 700

09.1648

ex 1604 19 97

1604209000

10

Valmisteet ja säilykkeet, fileinä, fregatti- tai kuulamakrillia (Auxis thazard, Auxis rochei)

1.1.2024–31.12.2024

600

1.1.2025–31.12.2025

600


LIITE III

4 artiklan 4 kohdan mukaiset Kap Verden toimivaltaisten viranomaisten raportoimat toimenpiteet

Edellä 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa on oltava yksityiskohtainen kuvaus Kap Verden toimivaltaisten viranomaisten toteuttamista toimenpiteistä, joiden tarkoituksen on varmistaa, että

a)

tuotteiden alkuperäasema tarkastetaan jäsenvaltioiden tulliviranomaisten pyynnöstä kunkin pyynnön osalta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 108 ja 109 artiklassa säädetyissä määräajoissa;

b)

delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 44 artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitettuihin merikalastustuotteiden ja muiden merestä saatujen tuotteiden alkuperäaseman tarkastuksiin sisältyy saalispaikan tarkastus ja, jos tuotteet on pyydetty aluemeren ulkopuolelta mainitun asetuksen 44 artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitetulla tavalla, aluksen omistusta koskevien edellytysten tarkastus;

c)

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 108 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tarkastukset tehdään viejille mainitun asetuksen 108 artiklan 2 kohdan mukaisten riskianalyysiperusteiden perusteella määritellyin väliajoin;

d)

Kap Verden viejille ja valtion virkamiehille annetaan tiedot GSP-järjestelmässä sovellettavista etuuskohteluun oikeuttavista alkuperäsäännöistä ja niihin liittyvistä menettelyistä asianmukaisten ohjeiden, koulutuksen, seminaarien ja/tai verkkopohjaisen tiedon avulla.

Siltä osin kuin on kyse a alakohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä, kertomuksen on sisällettävä kunkin jäsenvaltioiden tulliviranomaisilta saadun alkuperän tarkastuspyynnön osalta seuraavat tiedot:

alkuperän tarkastuspyynnön viite ja päivämäärä,

pyynnön lähettänyt jäsenvaltio, jäljempänä ’pyynnön esittänyt jäsenvaltio’,

päivä, jona Kap Verden toimivaltaiset viranomaiset ovat vastaanottaneet pyynnön,

asianomaiset tuotteet (HS-koodi ja tuotteiden kuvaus),

päivä, jona vastaus lähetettiin pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle,

syyt, joiden vuoksi pyyntöön vastaaminen on mahdollisesti viivästynyt,

Kap Verden toimivaltaisten viranomaisten tekemä pyynnön arviointi (eli onko alkuperävakuutuksessa ilmoitettu alkuperä vahvistettu vai ei).

Siltä osin kuin on kyse c alakohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä, kertomuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

tehtyjen tarkastusten lukumäärä,

riskianalyysin perusteet, joita toimivaltaiset viranomaiset käyttivät arvioidessaan riskejä ja määrittäessään, millaisin väliajoin viejiä koskevat säännölliset tarkastukset olisi tehtävä,

tarkastusten aikana noudatetut menetelmät,

tieto siitä, ovatko toimivaltaiset viranomaiset vaatineet viejiä antamaan jäljennöksiä tai luettelon laatimistaan alkuperävakuutuksista täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 108 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehdäkseen säännöllisiä viejiin kohdistuvia tarkastuksia kyseisen asetuksen 108 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti,

tieto siitä, ovatko tarkastukset osoittaneet, että Kap Verden viejät ymmärtävät hyvin GSP-järjestelmässä sovellettavat menettelyt ja alkuperäsäännöt,

tieto siitä, onko toteutettu korjaavia toimenpiteitä ja/tai määrätty seuraamuksia silloin, kun viejä on laatinut virheellisen alkuperävakuutuksen.

Siltä osin kuin on kyse d alakohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä, kertomuksen on sisällettävä ohjeet, asiakirjat ja koulutusmateriaalit, joita käytetään tietojen antamiseen Kap Verden viejille ja valtion virkamiehille GSP-järjestelmässä sovellettavista etuuskohteluun oikeuttavista alkuperäsäännöistä ja niihin liittyvistä menettelyistä.

Edellä 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla kertomuksella on saatettava edellisissä kertomuksissa annetut tiedot ajan tasalle.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1288/oj

ISSN 1977-0812 (electronic edition)


Top