EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R0763

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2024/763, annettu 29 päivänä helmikuuta 2024, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083- ja Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084 -valmisteiden hyväksynnän uusimisesta kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 308/2013 kumoamisesta

C/2024/1240

EUVL L, 2024/763, 1.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/763/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/763/oj

European flag

virallinen lehti
Euroopan unionin

FI

Sarjan L


2024/763

1.3.2024

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2024/763,

annettu 29 päivänä helmikuuta 2024,

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083- ja Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084 -valmisteiden hyväksynnän uusimisesta kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 308/2013 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perusteet ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle ja uusimiselle.

(2)

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083- (aiempi taksonominen nimi Lactobacillus plantarum NCIMB 30083) ja Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084 (aiempi taksonominen nimi Lactobacillus plantarum NCIMB 30084) -valmisteet hyväksyttiin kymmeneksi vuodeksi kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 308/2013 (2).

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitettiin hakemukset, jotka koskevat Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083- ja Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084 -valmisteiden hyväksyntää kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ja joissa pyydettiin, että kyseiset lisäaineet luokiteltaisiin lisäaineiden luokkaan ”teknologiset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”säilörehun lisäaineet”. Hakemusten mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 4 päivänä heinäkuuta 2023 antamissaan lausunnoissa (3), että Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083- ja Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084 -valmisteet ovat edelleen turvallisia kaikille eläinlajeille, kuluttajille ja ympäristölle tällä hetkellä hyväksyttyjen käyttöedellytysten mukaisesti käytettyinä. Se totesi lisäksi, että kyseisiä lisäaineita olisi pidettävä hengitysteitä herkistävinä aineina ja ettei voida tehdä päätelmiä siitä, voivatko nämä lisäaineet aiheuttaa ihon herkistymistä tai ihon tai silmien ärsytystä. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi myös, ettei lisäaineiden tehoa ole tarpeen arvioida, koska hyväksynnän uusimista koskeviin hakemuksiin ei sisälly alkuperäisen hyväksynnän edellytysten muuttamista tai täydentämistä koskevaa ehdotusta, joka vaikuttaisi lisäaineiden tehoon.

(5)

Asetuksella (EY) N:o 1831/2003 nimetty vertailulaboratorio katsoi, että edellisen hyväksynnän yhteydessä toteutetun rehun lisäaineina käytettävien Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083- ja Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084 -valmisteiden analyysimenetelmää koskevien arviointien tuloksena tehdyt päätelmät ja annetut suositukset ovat päteviä ja sovellettavissa näihin hakemuksiin. Komission asetuksen (EY) N:o 378/2005 (4) 5 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti vertailulaboratoriolta ei sen vuoksi edellytetä arviointiraportteja.

(6)

Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083- ja Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084 -valmisteet täyttävät asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt edellytykset. Sen vuoksi kyseisten lisäaineiden hyväksyntä olisi uusittava. Lisäksi komissio katsoo, että lisäaineiden käyttäjien terveydelle aiheutuvien haittavaikutusten ehkäisemiseksi olisi toteutettava asianmukaisia suojatoimenpiteitä. Nämä suojatoimenpiteet eivät saisi kuitenkaan rajoittaa muiden unionin lainsäädännön mukaisten työntekijöiden turvallisuutta koskevien vaatimusten soveltamista.

(7)

Koska Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083- ja Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084 -valmisteiden hyväksyntä rehun lisäaineina uusitaan, täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 308/2013 olisi kumottava.

(8)

Koska turvallisuuteen liittyvät syyt eivät edellytä Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083- ja Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084 -valmisteiden hyväksynnän edellytysten muutosten välitöntä soveltamista, on aiheellista säätää siirtymäajasta, jotta asianomaiset tahot voivat valmistautua hyväksynnän uusimisesta aiheutuvien uusien vaatimusten noudattamiseen.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksynnän uusiminen

Uusitaan lisäaineluokkaan ”teknologiset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”säilörehun lisäaineet” kuuluvien, liitteessä eriteltyjen valmisteiden hyväksyntä kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 308/2013 kumoaminen

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 308/2013.

3 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Sallitaan liitteessä eriteltyjen valmisteiden ja niitä sisältävän rehun, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 21 päivää maaliskuuta 2025 niiden sääntöjen mukaisesti, jotka olivat voimassa ennen 21 päivää maaliskuuta 2024, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä helmikuuta 2024.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)   EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 308/2013, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2013, Lactobasillus plantarum NCIMB 30083 -valmisteen ja Lactobasillus plantarum NCIMB 30084 -valmisteen hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina (EUVL L 94, 4.4.2013, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/308/oj).

(3)   EFSA Journal 2023;21(8):8154.

EFSA Journal 2023;21(7):8167.

(4)  Komission asetus (EY) N:o 378/2005, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rehujen lisäaineita koskeviin hakemuksiin liittyvien yhteisön vertailulaboratorion tehtävien ja velvollisuuksien osalta (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj).


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

PMY / kg tuoretta ainesta

Luokka: teknologiset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: säilörehun lisäaineet

1k20736

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083

Lisäaineen koostumus

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083 -valmiste, joka sisältää vähintään 5 × 1010 PMY/g lisäainetta.

Kiinteä muoto

Kaikki eläinlajit

 

1.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset.

2.

Lisäaineen vähimmäispitoisuus, kun sitä ei käytetä yhdessä muiden mikro-organismien kanssa säilörehun lisäaineena: 1 × 108 PMY / kg tuoretta ainesta.

3.

Lisäainetta on käytettävä helposti tai kohtalaisen vaikeasti säilöttävässä tuoreaineessa (2).

4.

Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt lisäaineen käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden menettelyjen ja järjestelyjen avulla poistaa, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä iho-, silmä- ja hengityssuojaimia.

21. maaliskuuta 2034

Tehoaineen kuvaus

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083 -kannan elinkykyisiä soluja.

Analyysimenetelmä  (1)

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083:n määrittäminen rehun lisäaineesta:

Pintaviljelymenetelmä MRS-agarilla (EN 15787)

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083:n tunnistaminen:

pulssikenttägeelielektroforeesi (PFGE) CEN/TS 17697 tai DNA:n sekvensointimenetelmät

1k20737

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084

Lisäaineen koostumus

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084 -valmiste, joka sisältää vähintään 5 × 1010 PMY/g lisäainetta.

Kiinteä muoto

Kaikki eläinlajit

 

1.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset.

2.

Lisäaineen vähimmäispitoisuus, kun sitä ei käytetä yhdessä muiden mikro-organismien kanssa säilörehun lisäaineena: 1 × 108 PMY / kg tuoretta ainesta.

3.

Lisäainetta on käytettävä helposti tai kohtalaisen vaikeasti säilöttävässä tuoreaineessa (2).

4.

Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt lisäaineen käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden menettelyjen ja järjestelyjen avulla poistaa, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä iho-, silmä- ja hengityssuojaimia.

21. maaliskuuta 2034

Tehoaineen kuvaus

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084 -kannan elinkykyisiä soluja.

Analyysimenetelmä  (1)

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084:n määrittäminen rehun lisäaineesta:

Pintaviljelymenetelmä MRS-agarilla (EN 15787)

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084:n tunnistaminen:

pulssikenttägeelielektroforeesi (PFGE) CEN/TS 17697 tai DNA:n sekvensointimenetelmät


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(2)  Helposti säilöttävä nurmirehu: > 3 prosenttia liukoisia hiilihydraatteja tuoreaineessa; kohtalaisen vaikeasti säilöttävä nurmirehu: 1,5–3,0 prosenttia liukoisia hiilihydraatteja tuoreaineessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hakemusten laadinnan ja esittämisen sekä rehun lisäaineiden arvioinnin ja hyväksymisen osalta 25 päivänä huhtikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 429/2008 (EUVL L 133, 22.5.2008, s. 1) mukaisesti.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/763/oj

ISSN 1977-0812 (electronic edition)


Top