EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R0576

Neuvoston asetus (EU) 2024/576, annettu 12 päivänä helmikuuta 2024, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta

ST/5438/2024/INIT

EUVL L, 2024/576, 14.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/576/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/576/oj

European flag

virallinen lehti
Euroopan unionin

FI

Sarjan L


2024/576

14.2.2024

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2024/576,

annettu 12 päivänä helmikuuta 2024,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta 12 päivänä helmikuuta 2024 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2024/577 (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 31 päivänä heinäkuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 833/2014 (2) rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta.

(2)

Asetuksella (EU) N:o 833/2014 pannaan täytäntöön tietyt neuvoston päätöksessä 2014/512/YUTP (3) säädetyt toimenpiteet.

(3)

Neuvosto hyväksyi 12 päivänä helmikuuta 2024 päätöksen (YUTP) 2024/577, jolla muutetaan päätöstä 2014/512/YUTP.

(4)

Venäjän federaation presidentti ilmoitti 24 päivänä helmikuuta 2022 sotilasoperaatiosta Ukrainassa, ja Venäjän asevoimat aloittivat ilman edeltävää provokaatiota perusteettoman hyökkäyksen Ukrainaa vastaan. Tämä sotilaallinen hyökkäys loukkaa räikeästi Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Yhdistyneiden kansakuntien (YK) peruskirjan 2 artiklan 4 kohtaan kirjattua voimankäytön kieltoa, joka on kansainvälisen oikeuden ehdoton sääntö, ja muita YK:n peruskirjan periaatteita.

(5)

YK:n yleiskokous tuomitsi jyrkästi 2 päivänä maaliskuuta 2022 antamassaan päätöslauselmassa ES-11/1 Venäjän federaation hyökkäyksen Ukrainaan YK:n peruskirjan 2 artiklan 4 kohdan vastaisena. YK:n yleiskokous pani merkille 12 päivänä lokakuuta 2022 antamassaan päätöslauselmassa ES-11/4 YK:n pääsihteerin 29 päivänä syyskuuta 2022 antaman julkilausuman, jossa hän muistutti, että voimankäytöllä uhkaamisen tai voimankäytön seurauksena tapahtuva valtion alueen liittäminen toiseen valtioon rikkoo peruskirjan periaatteita ja kansainvälistä oikeutta; samalla hän tuomitsi Venäjän federaation järjestämät laittomat valekansanäänestykset Ukrainan kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisäpuolella sijaitsevilla alueilla ja pyrkimykset liittää Ukrainaan kuuluvat Donetskin, Hersonin, Luhanskin ja Zaporižžjan alueet laittomasti Venäjään kyseisten valekansanäänestysten järjestämisen jälkeen.

(6)

YK:n yleiskokous ilmaisi 15 päivänä marraskuuta 2022 antamassaan päätöslauselmassa A/RES/ES-11/5 syvän huolensa Venäjän federaation Ukrainassa käymän hyökkäyssodan aiheuttamista ihmishenkien menetyksistä, siviiliväestön siirroista, infrastruktuurin ja luonnonvarojen hävittämisestä, julkisen ja yksityisen omaisuuden tuhoamisesta sekä taloudellisesta katastrofista ja totesi, että Venäjän federaatio on saatettava vastuuseen kansainvälisen oikeuden loukkauksista Ukrainassa tai Ukrainaa vastaan, mukaan lukien sen YK:n peruskirjan vastainen hyökkäys, samoin kuin kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön loukkauksista ja että sen on vastattava kaikkien kansainvälisesti laittomien tekojensa oikeudellisista seurauksista, mukaan lukien tällaisten tekojen aiheuttamien vahinkojen korvaaminen.

(7)

YK:n yleiskokous myös kehotti 23 päivänä helmikuuta 2023 antamassaan päätöslauselmassa A/ES-11/L.7 aseellisen konfliktin osapuolia noudattamaan kaikilta osin kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisia velvoitteitaan ja lopettamaan välittömästi Ukrainan kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvat hyökkäykset ja siviilikohteisiin, kuten asuntoihin, kouluihin ja sairaaloihin, kohdistuvat tahalliset hyökkäykset.

(8)

Kansainvälinen tuomioistuin antoi 16 päivänä maaliskuuta 2022 sitovan määräyksen väliaikaisista toimenpiteistä asiassa Ukraina v. Venäjän federaatio (Joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemisestä ja rankaisemisesta tehdyn yleissopimuksen alaan kuuluvat väitteet joukkotuhonnasta) ja totesi (määräyksen 60 kohdassa), että Ukrainalla on uskottava oikeus siihen, ettei Venäjän federaatio kohdistaisi siihen sotatoimia, ja totesi (määräyksen 74 kohdassa), että tämän oikeuden loukkaaminen voi aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa. Se lisäsi, että mikä tahansa sotilasoperaatio, etenkin sen laajuinen, jonka Venäjän federaatio toteutti Ukrainan alueella, aiheuttaa väistämättä ihmishenkien menetyksiä ja henkisiä ja ruumiillisia vammoja sekä vahingoittaa omaisuutta ja ympäristöä (4). Kansainvälinen tuomioistuin määräsi Venäjän federaation lopettamaan sotilasoperaation, jonka se aloitti 24 päivänä helmikuuta 2022 Ukrainan alueella.

(9)

Eurooppa-neuvosto toisti 14 ja 15 päivänä joulukuuta 2023 antamissaan päätelmissä tuomitsevansa jyrkästi Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan, joka rikkoo selvästi YK:n peruskirjaa, ja vahvisti Euroopan unionin tukevan vankkumatta Ukrainan itsenäisyyttä, suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta maan kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä sekä Ukrainan luonnollista oikeutta puolustautua Venäjän hyökkäystä vastaan.

(10)

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteiden mukaisesti kyseiseen tukeen sisältyy myös kansojen, maiden ja alueiden auttaminen ihmisen aiheuttamissa katastrofeissa, jollaisia Venäjän hyökkäyssodasta on koitunut Ukrainalle ja sen väestölle.

(11)

Tilanteen vakavuuden vuoksi sekä reaktiona siihen, että Venäjä hyökkäsi sotilaallisesti Ukrainaan, on aiheellista pitää voimassa kaikki unionin käyttöön ottamat toimenpiteet niin kauan kuin Venäjän federaation laittomat toimet loukkaavat edelleen kansainvälisen oikeuden ehdottomia sääntöjä, erityisesti YK:n peruskirjan 2 artiklan 4 kohtaan kirjattua voimankäytön kieltoa, tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ehdottomia sääntöjä. On myös aiheellista toteuttaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteiden mukaisesti poikkeuksellisia lisätoimenpiteitä, joilla on tarkoitus tukea Ukrainaa sekä sen elpymistä ja jälleenrakentamista, etenkin demokratian, oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden, mukaan lukien kansainvälinen humanitaarinen oikeus, periaatteiden lujittamista ja tukemista, rauhan säilyttämistä, konfliktien ehkäisemistä ja kansainvälisen turvallisuuden vahvistamista sekä siviiliväestön suojelua ja auttamista ihmisen aiheuttamissa katastrofeissa.

(12)

Neuvosto hyväksyi 28 päivänä helmikuuta 2022 päätöksen 2014/512/YUTP muuttamista koskevan päätöksen (YUTP) 2022/335 (5), jolla kiellettiin varojen ja varantojen hallinnointiin liittyvät liiketoimet Venäjän keskuspankin kanssa, mukaan lukien liiketoimet Venäjän keskuspankin puolesta tai sen johdolla toimivien oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten kanssa. Neuvosto hyväksyi 9 päivänä maaliskuuta 2022 päätöksen (YUTP) 2022/395 (6), jolla rajoittaviin toimenpiteisiin sisällytettiin Venäjän kansallista sijoitusrahastoa koskeva tällainen kielto. Kiellosta säädetään päätöksen 2014/512/YUTP 1 a artiklan 4 kohdassa, ja se otetaan myös huomioon asetuksen (EU) N:o 833/2014 5 a artiklan 4 kohdassa. Kyseisten kieltojen seurauksena jäsenvaltioiden rahoituslaitosten hallussa olevat asiaankuuluvat varat on pysäytetty.

(13)

Kuten 26 ja 27 päivänä lokakuuta 2023 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä tuotiin esiin, kumppaneiden kanssa olisi tarkasteltava määrätietoisesti edeten, miten yksityisten tahojen hallussa olevat Venäjän pysäytetyistä varoista muodostuvat ylimääräiset tulot voitaisiin sovellettavien sopimusvelvoitteiden sekä unionin ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti ohjata tukemaan Ukrainaa ja sen elpymistä ja jälleenrakentamista. Eurooppa-neuvosto kehotti päätelmissään Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, jäljempänä ’korkea edustaja’, ja komissiota nopeuttamaan asiaa koskevaa työtä ehdotusten esittämiseksi.

(14)

Mitä tulee asian koordinointiin kumppaneiden kanssa, G7-maiden johtajat toistivat 6 päivänä joulukuuta 2023 annetussa lausunnossaan, että on edettävä määrätietoisesti, jotta voidaan ohjata yksityisten tahojen hallussa olevat Venäjän pysäytetyistä varoista muodostuvat ylimääräiset tulot tukemaan Ukrainaa sovellettavien sopimusvelvoitteiden ja lakien mukaisesti.

(15)

Tähän liittyen neuvosto hyväksyi päätöksen (YUTP) 2024/577, jolla muutetaan päätöstä 2014/512/YUTP selkeyttämällä Venäjän keskuspankin varojen ja varantojen hallinnointiin liittyviä liiketoimia koskevaa kieltoa sekä ottamalla käyttöön uusia toimenpiteitä.

(16)

Päätöksessä (YUTP) 2024/577 selvennetään, että taseenhallintatoimet, jotka liittyvät Venäjän keskuspankin varoihin ja varantoihin tai minkä tahansa Venäjän keskuspankin puolesta tai sen johdolla toimivan oikeushenkilön, yhteisön tai elimen, kuten Venäjän kansallisen sijoitusrahaston, varoihin tai varantoihin, eivät kuulu 28 päivästä helmikuuta 2022 lähtien sovelletun liiketoimien kiellon soveltamisalaan. Edelleen sallitut taseenhallintatoimet liittyvät erityisesti sellaisten käteisvarojen uudelleensijoittamiseen, jotka ovat kertyneet pysäytetyistä kuponkikoroista tai osingoista ja lunastusmaksuista ja erääntyvistä talletuksista, varovaisen sijoituspolitiikan sekä sovellettavien sääntelyvaatimusten mukaisesti.

(17)

Muiden liiketoimien, erityisesti suorien tai välillisten siirtojen Venäjän keskuspankkiin tai sen eduksi, tai mille tahansa Venäjän keskuspankin puolesta tai sen johdolla toimivalle oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle, kuten Venäjän kansalliselle sijoitusrahastolle, tai näiden eduksi, olisi edelleen oltava kiellettyjä.

(18)

Tällaisten muiden liiketoimien kielto saa aikaan ylimääräisen ja odottamattoman käteisvarojen kertymisen arvopaperikeskusten taseisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 909/2014 (7) tarkoitetulla tavalla; kyseisillä arvopaperikeskuksilla on keskeinen asema rahoitusvälineiden selvityksessä ja keskitetyssä hoitamisessa unionissa. Kyseinen kertyminen johtuu Venäjän keskuspankin tai minkä tahansa Venäjän keskuspankin puolesta tai sen johdolla toimivan oikeushenkilön, yhteisön tai elimen, kuten Venäjän kansallisen sijoitusrahaston, varojen ja varantojen pysäyttämisestä, koska pääoman ja korkojen, kuponkikorkojen, osinkojen tai muiden arvopapereihin liittyvien tulojen maksaminen Venäjän keskuspankille ja kyseisille henkilöille, yhteisöille ja elimille on kielletty.

(19)

Arvopaperikeskukset ovat muiden rahoituslaitosten tilanteesta eroavassa erityistilanteessa, koska niiden tai niiden asiakkaiden käteisvarat siirretään yleensä arvopaperikeskuksista pois ennen päivän loppua eikä niistä makseta tuottoa asiakkaille. Arvopaperikeskusten on näin ollen hoidettava varovaisesti näitä hallussaan olevia, rajoittavien toimenpiteiden johdosta kertyviä käteisvaroja, jotka liittyvät Venäjän keskuspankin tai minkä tahansa Venäjän keskuspankin puolesta tai sen johdolla toimivan oikeushenkilön, yhteisön tai elimen, kuten Venäjän kansallisen sijoitusrahaston, varoihin. Tästä syntyy odottamattomia ja ylimääräisiä tuloja.

(20)

Odottamattomia ja ylimääräisiä tuloja, joihin tätä asetusta sovelletaan, ei tarvitse sovellettavien sääntöjen mukaisesti antaa Venäjän keskuspankin käyttöön senkään jälkeen, kun liiketoimia koskeva kielto päättyy. Näin ollen ne eivät ole valtion varoja. Tästä syystä valtion varoja suojelevia sääntöjä ei sovelleta kyseisiin tuloihin.

(21)

Koska nämä odottamattomat ja ylimääräiset tulot väistämättä johtuvat rajoittavien toimenpiteiden täytäntöönpanosta, erityisesti päätöksen 2014/512/YUTP 1 a artiklan 4 kohdassa ja asetuksen (EU) N:o 833/2014 5 a artiklan 4 kohdassa säädetystä kiellosta, arvopaperikeskukset eivät voi myöskään odottaa saavansa niistä perusteetonta ja tahatonta taloudellista hyötyä. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan oikeutettujen tavoitteiden – erityisesti demokratian, oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden, mukaan lukien kansainvälinen humanitaarinen oikeus, periaatteiden lujittaminen ja tukeminen, rauhan säilyttäminen, konfliktien ehkäiseminen ja kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen sekä siviiliväestöjen suojelu ja auttaminen ihmisen aiheuttamissa katastrofeissa – perusteella on sen vuoksi aiheellista ja tarpeen varmistaa, että arvopaperikeskusten odottamattomat ja ylimääräiset voitot, jotka kertyvät tämän asetuksen voimaantulon ja Venäjän keskuspankin varoja ja varantoja koskevien tilapäisten rajoittavien toimenpiteiden päättymisen välisenä aikana, hyödyttävät Ukrainaa. Lisäksi tämän asetuksen mukaisilla toimenpiteillä vältetään aiheuttamasta arvopaperikeskuksille kohtuutonta rasitetta. Näin ollen toimenpiteissä noudatetaan kaikilta osin perusoikeuskirjassa ja erityisesti sen 17 ja 52 artiklassa tunnustettuja perusoikeuksia ja -vapauksia, koska toimenpiteet ovat perusteltuja ja tavoitteisiin nähden oikeasuhteisia.

(22)

Päätöksellä (YUTP) 2024/577 otetaan sen vuoksi käyttöön näitä odottamattomia ja ylimääräisiä tuloja ja nettovoittoja koskevia lisätoimenpiteitä täysin kansainvälistä ja unionin oikeutta noudattaen. Kyseiset lisätoimenpiteet olisi huomioitava tässä asetuksessa. Oikeusvarmuuden periaatteen mukaisesti niitä olisi sovellettava tämän asetuksen voimaantulopäivästä. Lisätoimenpiteiden lopullisena tavoitteena olisi oltava Ukrainan ja sen elpymisen ja jälleenrakentamisen tukeminen etenkin komission ehdottaman Ukrainan tulevan tukivälineen (8) kautta sen ja asetuksen (EU) N:o 833/2014 tavoitteiden mukaisesti sekä rajoittavien toimenpiteiden tarkoituksen ja unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteiden mukaisesti, mukaan lukien erityisesti tavoite säilyttää rauha, ehkäistä konfliktit ja vahvistaa kansainvälistä turvallisuutta sekä suojella siviiliväestöjä ja auttaa kansoja, maita ja alueita ihmisen aiheuttamissa katastrofeissa, jollaisia Venäjän hyökkäyssodasta on koitunut Ukrainalle ja sen väestölle.

(23)

Tällaisten lisätoimenpiteiden soveltaminen arvopaperikeskuksiin, joiden hallussa on hyvin vähäisiä määriä Venäjän keskuspankin tai minkä tahansa Venäjän keskuspankin puolesta tai sen johdolla toimivan oikeushenkilön, yhteisön tai elimen, kuten Venäjän kansallisen sijoitusrahaston, varoja ja varantoja, ei olisi perusteltua. Siitä aiheutuisi kohtuuton hallinnollinen rasite kyseisille arvopaperikeskuksille, kun otetaan huomioon ne hyvin vähäiset määrät, jotka niiltä voitaisiin kerätä. Sen vuoksi lisätoimenpiteitä olisi sovellettava vain arvopaperikeskuksiin, joiden hallussa olevien varantojen ja varojen kokonaisarvo ylittää miljoona euroa.

(24)

Ensimmäisessä vaiheessa kyseisten arvopaperikeskusten olisi kirjattava tällaiset Venäjän keskuspankin varojen ja varantojen pysäyttämisen johdosta kertyvät ylimääräiset käteisvarat erillään muista toimistaan ja hallinnoitava niitä erikseen ja myös pidettävä näin saadut tulot erillisinä.

(25)

Arvopaperikeskuksia olisi myös kiellettävä luovuttamasta niiden tästä johtuvia nettovoittoja, jotka määritetään kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja joista on vähennetty yhteisövero asianomaisen jäsenvaltion yleisen järjestelmän mukaisesti, jakamalla ne joko osinkoina tai muussa muodossa osakkeenomistajien tai muiden kolmansien osapuolten hyödyksi. Ottaen huomioon Venäjän keskuspankin varojen ja varantojen hallussapitoon liittyvät riskit ja kustannukset kukin arvopaperikeskus voi johdanto-osan 26 kappaleessa tarkoitetun päätöksen tekemiseen asti pyytää itseään valvovalta viranomaiselta lupaa vapauttaa osan kyseisistä nettovoitoista lakisääteisten pääoma- ja riskinhallintavaatimusten noudattamiseksi.

(26)

Toisessa vaiheessa neuvoston olisi voitava päättää, miten kyseiset nettovoitot olisi ohjattava Ukrainan ja sen elpymisen ja jälleenrakentamisen tukemiseen niin, että noudatetaan sovellettavia sopimusvelvoitteita sekä unionin ja kansainvälistä oikeutta ja niin, että toimia koordinoidaan kumppanien kanssa. Tässä yhteydessä neuvoston olisi myös päätettävä kyseisten nettovoittojen määrästä, joka arvopaperikeskusten olisi voitava tilapäisesti pidättää noudattaakseen lakisääteisiä pääoma- ja riskinhallintavaatimuksia ja ottaen huomioon Venäjän keskuspankin varojen ja varantojen hallussapitoon liittyvät riskit ja kustannukset. Tätä varten korkean edustajan ja komission olisi esitettävä hyvissä ajoin ehdotus, jolla täydennetään Ukrainaa tukevia unionin toimenpiteitä. Tällaista ehdotusta laatiessaan korkean edustajan ja komission odotetaan kuulevan asiaan liittyviä sidosryhmiä ja erityisesti Euroopan keskuspankkia.

(27)

Arvopaperikeskusten olisi raportoitava vuosittain komissiolle ja kansallisille toimivaltaisille viranomaisilleen niiden käteisvarojen ja nettovoittojen määrästä, jotka kertyvät Venäjän keskuspankin tai minkä tahansa Venäjän keskuspankin puolesta tai sen johdolla toimivan oikeushenkilön, yhteisön tai elimen, kuten Venäjän kansallisen sijoitusrahaston, varojen ja varantojen pysäyttämisen johdosta, sekä tämän perusteella saatujen tulojen kokonaismäärästä.

(28)

Komissiolle olisi siirrettävä valta antaa täytäntöönpanosäädöksillä säännöksiä, joissa vahvistetaan arvopaperikeskuksille asetettavat raportointia koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Tätä varten komission olisi kuultava kansallisia toimivaltaisia viranomaisia.

(29)

Nämä toimenpiteet kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan. Sen vuoksi niiden täytäntöönpano edellyttää lainsäädäntöä unionin tasolla erityisesti sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(30)

Asetus (EU) N:o 833/2014 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EU) N:o 833/2014 5 a artiklaan kohdat seuraavasti:

”7.   Edellä olevaa 4 kohtaa ei sovelleta 28 päivänä helmikuuta 2022 tai sen jälkeen toteutettuihin taseenhallintatoimiin, jotka liittyvät Venäjän keskuspankin varoihin ja varantoihin tai minkä tahansa Venäjän keskuspankin puolesta tai sen johdolla toimivan oikeushenkilön, yhteisön tai elimen, kuten Venäjän kansallisen sijoitusrahaston, varoihin ja varantoihin.

8.   Asetuksessa (EU) N:o 909/2014 tarkoitettujen arvopaperikeskusten, joiden hallussa on tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja varoja ja varantoja kaikkiaan yli miljoonan euron arvosta, on sovellettava 15 päivästä helmikuuta 2024 lähtien ja siihen asti, kun 4 kohdassa vahvistetut rajoittavat toimenpiteet ovat voimassa, seuraavia sääntöjä, jotka koskevat yksinomaan rajoittavien toimenpiteiden johdosta kertyviä käteisvaroja:

a)

kyseiset käteisvarat on kirjattava erikseen;

b)

a alakohdassa tarkoitetuista käteisvaroista kertyneet tai saadut tulot on 15 päivästä helmikuuta 2024 lähtien kirjattava erikseen arvopaperikeskusten tilinpäätökseen;

c)

nettovoittoja, jotka on määritetty b alakohdassa tarkoitettujen tulojen osalta kansallisen lainsäädännön mukaisesti, myös vähentämällä kaikki pysäytettyjen varojen hoitoon ja niihin liittyvään riskinhallintaan liittyvät tai niistä johtuvat asiaankuuluvat menot, ja joista on vähennetty yhteisövero asianomaisen jäsenvaltion yleisen järjestelmän mukaisesti, ei saa luovuttaa jaettavaksi osinkoina tai muussa muodossa osakkeenomistajien tai muiden kolmansien osapuolien hyödyksi ennen kuin neuvosto päättää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 215 artiklan perusteella esitetyn ehdotuksen nojalla unionin talousarvioon suoritettavan, näistä nettovoitoista Ukrainan ja sen elpymisen ja jälleenrakentamisen tueksi maksettavan rahoitusosuuden mahdollisesta perustamisesta samoin kuin tätä koskevista yksityiskohtaisista järjestelyistä, sovellettavien sopimusvelvoitteiden sekä unionin ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Tässä yhteydessä neuvoston on myös päätettävä määrästä, jonka arvopaperikeskukset voivat tilapäisesti pidättää lakisääteisten pääoma- ja riskinhallintavaatimusten noudattamisen lisäksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sitä, että asianomaiset arvopaperikeskukset noudattavat sääntöjä, joista säädetään kyseisten laitosten valvonta-asemaa koskevissa unionin säädöksissä tai niiden nojalla;

d)

kunnes c alakohdassa tarkoitettu neuvoston päätös hyväksytään, kukin arvopaperikeskus voi pyytää sitä valvovalta viranomaiselta lupaa vapauttaa osan c alakohdassa tarkoitetuista nettovoitoista lakisääteisten pääoma- ja riskinhallintavaatimusten noudattamiseksi. Asianomaisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle etukäteen kaikista luvista.

9.   Asianomaisten arvopaperikeskusten on ilmoitettava komissiolle ja kansallisille valvontaviranomaisilleen kunkin vuoden 30 päivään kesäkuuta mennessä 8 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen käteisvarojen, 8 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tulojen ja 8 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen nettovoittojen määrä.

10.   Komissiolle siirretään valta antaa täytäntöönpanosäädöksillä säännöksiä, joissa vahvistetaan 8 kohdassa tarkoitettuihin tuloihin ja voittoihin sovellettavat raportointia koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

Tätä varten komission on kuultava kansallisia toimivaltaisia viranomaisia.”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä helmikuuta 2024.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. LAHBIB


(1)   EUVL L, 2024/577, 14.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/577/oj.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229, 31.7.2014, s. 1).

(3)  Neuvoston päätös 2014/512/YUTP, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229, 31.7.2014, s. 13).

(4)  ICJ, ORDER of 16 March 2022 in case concerning Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation), 74 kohta.

(5)  Neuvoston päätös (YUTP) 2022/335, annettu 28 päivänä helmikuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta (EUVL L 57, 28.2.2022, s. 4).

(6)  Neuvoston päätös (YUTP) 2022/395, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun neuvoston päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta (EUVL L 81, 9.3.2022, s. 8).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1).

(8)  Lainsäädäntömenettely 2023/0200/COD: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ukraina-rahoitusvälineen perustamisesta. Menettelyn yksityiskohdat ovat saatavilla osoitteessa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/HIS/?uri=CELEX:52023PC0338.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/576/oj

ISSN 1977-0812 (electronic edition)


Top