EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2180

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/2180, annettu 16 päivänä lokakuuta 2023, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan sitruunahapon tuonnissa, sellaisena kuin se on laajennettuna koskemaan Malesiasta lähetetyn sitruunahapon tuontia riippumatta siitä, onko sen alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 4 kohdan mukaisen uutta viejää koskevan tarkastelun perusteella komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/607 muuttamisesta

C/2023/6760

EUVL L, 2023/2180, 17.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2180/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/10/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2180/oj

European flag

virallinen lehti
Euroopan unionin

FI

Sarjan L


2023/2180

17.10.2023

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2023/2180,

annettu 16 päivänä lokakuuta 2023,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan sitruunahapon tuonnissa, sellaisena kuin se on laajennettuna koskemaan Malesiasta lähetetyn sitruunahapon tuontia riippumatta siitä, onko sen alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 4 kohdan mukaisen uutta viejää koskevan tarkastelun perusteella komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/607 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 11 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

1.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(1)

Neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 1193/2008 (2) käyttöön polkumyyntitullit Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’ tai ’asianomainen maa’, peräisin olevan sitruunahapon tuonnissa, jäljempänä ’alkuperäiset toimenpiteet’. Tutkimukseen, joka johti alkuperäisten toimenpiteiden käyttöönottoon, viitataan jäljempänä ilmaisulla ’alkuperäinen tutkimus’. Toimenpiteet toteutettiin 6,6–42,7 prosentin arvotullin muodossa.

(2)

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, hyväksyi päätöksellä 2008/899/EY (3) kuuden kiinalaisen vientiä harjoittavan tuottajan (mukaan luettuna yksi vientiä harjoittavien tuottajien ryhmä) yhdessä Kiinan asianomaisen alan kauppakamarin (China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters), jäljempänä ’CCCMC’, kanssa tarjoamat hintasitoumukset.

(3)

Komissio peruutti päätöksellä 2012/501/EU (4) yhden vientiä harjoittavan tuottajan, Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd:n, jäljempänä ’Laiwu Taihe’, tarjoaman sitoumuksen.

(4)

Komissio jatkoi asetuksella (EU) 2015/82 (5) lopullisia polkumyyntitoimenpiteitä Kiinasta peräisin olevan sitruunahapon tuonnissa viidellä vuodella toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun perusteella.

(5)

Komissio laajensi asetuksella (EU) 2016/32 (6) Kiinasta peräisin olevan sitruunahapon tuontia koskevat polkumyyntitoimenpiteet koskemaan Malesiasta lähetetyn sitruunahapon tuontia riippumatta siitä, onko tuotteen alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia.

(6)

Komissio peruutti asetuksella (EU) 2016/704 (7) kahden muun kiinalaisen vientiä harjoittavan tuottajan sitoumukset sitoumusten rikkomisen vuoksi.

(7)

Komissio jatkoi täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/607 (8) lopullisia polkumyyntitoimenpiteitä Kiinasta peräisin olevan sitruunahapon tuonnissa viidellä vuodella toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun, jäljempänä ’edellinen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskeva tarkastelu’, perusteella.

2.   TÄMÄNHETKINEN MENETTELY

2.1   Uutta viejää koskeva tarkastelupyyntö

(8)

Euroopan komissio vastaanotti 17 päivänä toukokuuta 2022 uutta viejää koskevan tarkastelun vireillepanoa koskevan pyynnön, joka esitettiin perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan nojalla. Pyynnön esitti kiinalainen sitruunahapon vientiä harjoittava tuottaja Seven Star Lemon Technology co., Ltd., jäljempänä ’pyynnön esittäjä’.

(9)

Pyynnön esittäjä väitti, että se ei vienyt tarkasteltavana olevaa tuotetta unioniin alkuperäisen tutkimusajanjakson aikana eli 1 päivän heinäkuuta 2006 ja 30 päivän kesäkuuta 2007 välisenä aikana.

(10)

Pyynnön esittäjä väitti myös, ettei se ollut etuyhteydessä mihinkään tarkasteltavana olevan tuotteen vientiä harjoittavaan tuottajaan, joihin sovellettiin edellä mainittuja polkumyyntitoimenpiteitä.

(11)

Pyynnön esittäjä väitti lisäksi, että se aloitti tarkasteltavana olevan tuotteen viennin unioniin alkuperäisen tutkimusajanjakson päätyttyä eli kesäkuussa 2021.

2.2   Uutta viejää koskevan tarkastelun vireillepano

(12)

Komissio tutki pyynnön esittäjän toimittaman näytön ja katsoi sen riittäväksi perusteeksi panna vireille perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukainen uutta viejää koskeva tarkastelu.

(13)

Kun komissio oli kuullut perusasetuksen 15 artiklan 1 kohdassa vahvistettua komiteaa ja todennut, että oli olemassa riittävä näyttö uutta viejää koskevan tarkastelun vireille panemiseksi, se pani 30 päivänä tammikuuta 2023 asetuksella (EU) 2023/185 (9), jäljempänä ’vireillepanoasetus’, vireille täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2021/607 liittyvän tarkastelun pyynnön esittäjän osalta.

(14)

Asetuksella (EU) 2023/185 kumottiin täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/607 käyttöön otettu sitruunahapon polkumyyntitulli pyynnön esittäjän unioniin vientiä varten valmistaman ja myymän tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa. Samalla tulliviranomaisia kehotettiin perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan nojalla toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet tällaisen tuonnin kirjaamiseksi.

2.3   Tarkastelun kohteena oleva tuote ja tarkasteltavana oleva tuote

(15)

Tarkastelun kohteena oleva tuotteet ovat sitruunahappo ja trinatriumsitraattidihydraatti.

(16)

Tässä tutkimuksessa tarkasteltavana oleva tuote on Kiinasta peräisin oleva tarkastelun kohteena oleva tuote, joka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin 2918 14 00 ja ex 2918 15 00 (Taric-koodit 2918150011 ja 2918150019).

2.4   Asianomaiset osapuolet

(17)

Komissio ilmoitti tarkastelun vireillepanosta virallisesti unionin tuotannonalalle, pyynnön esittäjälle ja tarkastelun vireille panneen viejämaan edustajille. Asianomaisille osapuolille annettiin tilaisuus esittää näkökantansa kirjallisesti ja tulla kuulluiksi.

(18)

Komissio lähetti pyynnön esittäjälle polkumyyntiä koskevan kyselylomakkeen ja sai vastauksen määräajassa.

(19)

Komissio pyrki tarkistamaan kaikki uuden viejän aseman ja polkumyynnin määrittelemisen kannalta tarpeellisina pitämänsä tiedot ja teki tarkastuskäyntejä pyynnön esittäjän toimitiloihin Kiinassa.

(20)

Kaksi unionin tuottajaa, NV Citrique Belge SA ja Jungbunzlauer Austria AG, rekisteröitiin asianomaisiksi osapuoliksi, ja ne esittivät huomautuksia.

(21)

Unionin tuottajan NV Citrique Belge SA:n kanssa järjestettiin kuulemistilaisuus 7 päivänä kesäkuuta 2023.

2.5   Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso ja tarkastelujakso

(22)

Polkumyyntitutkimus käsitti 1 päivän tammikuuta 2022 ja 31 päivän joulukuuta 2022 välisen ajanjakson, jäljempänä ’tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso’.

2.6   Ilmoittaminen osapuolille

(23)

Komissio ilmoitti 3 päivänä elokuuta 2023 kaikille asianomaisille osapuolille niistä olennaisista tosiasioista ja näkökohdista, joiden perusteella pyynnön esittäjän toteuttamassa tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa aiottiin ottaa käyttöön 31,5 prosentin polkumyyntitulli ja joiden perusteella täytäntöönpanoasetusta (EU) 2021/607 aiottiin muuttaa vastaavasti, jäljempänä ’lopullisten päätelmien ilmoittaminen’. Kaikille osapuolille annettiin määräaika, johon mennessä niillä oli mahdollisuus esittää huomautuksia lopullisista päätelmistä.

(24)

Komissio sai huomautuksia pyynnön esittäjältä ja 20 kappaleessa mainituilta kahdelta unionin tuottajalta.

(25)

Lopullisten päätelmien ilmoittamisen jälkeen asianomaisille osapuolille annettiin mahdollisuus tulla kuulluiksi. Kuulemisia ei pyydetty.

3.   TUTKIMUKSEN TULOKSET

3.1   Uuden viejän kelpoisuus

(26)

Tutkimus vahvisti, ettei yritys ollut vienyt tarkasteltavana olevaa tuotetta alkuperäisen tutkimusajanjakson aikana ja että se oli aloittanut unioniin suuntautuvan viennin vasta myöhemmin.

(27)

Yritys pystyi myös osoittamaan, ettei se ollut suoraan tai välillisesti etuyhteydessä mihinkään kiinalaiseen vientiä harjoittavaan tuottajaan, johon sovellettiin tarkasteltavana olevan tuotteen osalta voimassa olevia polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä.

(28)

Tämän perusteella vahvistetaan, että yritystä olisi pidettävä perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisena uutena viejänä, minkä vuoksi sille olisi vahvistettava yksilöllinen polkumyyntimarginaali.

3.2   Polkumyynti

3.2.1   Perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan mukainen menettely normaaliarvon määrittämiseksi Kiinasta peräisin olevan sitruunahapon tuonnille

(29)

Edellisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun yhteydessä komissio totesi, että tarkastelun kohteena olevan tuotteen hinnat ja kustannukset, mukaan lukien raaka-aine-, energia- ja työvoimakustannukset, eivät määräytyneet vapaiden markkinavoimien perusteella, koska niihin vaikuttivat valtion merkittävä puuttuminen toimintaan perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Tämän perusteella komissio päätteli, että ei ollut asianmukaista käyttää kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia normaaliarvon määrittämiseen.

(30)

Komissio ilmoitti asianomaisille osapuolille 15 päivänä kesäkuuta 2023 päivätyllä muistiolla, jäljempänä ’muistio’, niistä lähteistä, joita se aikoi käyttää normaaliarvon määrittämiseen. Kyseisessä muistiossa komissio esitti luettelon kaikista tuotannontekijöistä, kuten raaka-aineista, työvoimasta ja energiasta, joita sitruunahapon tuotannossa käytetään. Vääristymättömien hintojen tai vertailuarvojen valintaa ohjaavien kriteerien perusteella komissio totesi, että se käyttäisi Kolumbiaa edustavana maana edellisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen. Komissio ei vastaanottanut mitään huomautuksia edustavan maan valinnasta.

3.2.2   Normaaliarvo

(31)

Perusasetuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaan ”[n]ormaaliarvo perustuu tavallisesti viejämaan riippumattomien asiakkaiden tavanomaisessa kaupankäynnissä maksamiin tai maksettaviksi tuleviin hintoihin”.

(32)

Kyseisen asetuksen 2 artiklan 6 a kohdan a alakohdassa todetaan kuitenkin myös, että ”jos – – päätetään, että ei ole asianmukaista käyttää viejämaan kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia kyseisessä maassa esiintyvien b alakohdassa tarkoitettujen merkittävien vääristymien vuoksi, normaaliarvo muodostetaan yksinomaan vääristymättömiä hintoja tai vertailuarvoja osoittavien tuotanto- ja myyntikustannusten perusteella” ja että ”muodostettuun normaaliarvoon on sisällytettävä vääristymätön ja kohtuullinen määrä hallinto-, myynti- ja yleiskustannuksia sekä voittoa”.

(33)

Kuten jäljempänä selitetään, komissio päätteli tässä tutkimuksessa, että kun otetaan huomioon saatavilla oleva näyttö ja edellinen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskeva tarkastelu, perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan soveltaminen on asianmukaista.

3.2.2.1   Merkittävien vääristymien esiintyminen

3.2.2.1.1   Johdanto

(34)

Perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan b alakohdan määritelmän mukaan ”[m]erkittäviä vääristymiä ovat vääristymät, joita syntyy, kun ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan lukien raaka-aine- ja energiakustannukset, eivät määräydy vapaiden markkinavoimien perusteella, koska valtion merkittävä puuttuminen vaikuttaa niihin. Merkittävien vääristymien olemassaoloa arvioitaessa huomioon on otettava muun muassa vaikutus, joka yhdellä tai useammalla seuraavista tekijöistä mahdollisesti on:

kyseinen markkina on merkittävässä määrin sellaisten yritysten ylläpitämä, jotka toimivat viejämaan viranomaisten omistuksessa tai hallinnassa taikka joiden politiikkoja nämä viranomaiset valvovat tai ohjaavat;

valtion läsnäolo yrityksissä, mikä mahdollistaa valtion puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin;

syrjivät julkiset politiikat tai toimenpiteet, joilla suositaan kotimaisia tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin vapaisiin markkinavoimiin;

konkurssi-, yhtiö- ja varallisuuslainsäädännön puuttuminen, syrjivä soveltaminen tai sen riittämätön täytäntöönpano;

palkkakustannusten vääristyminen;

mahdollisuus saada rahoitusta, jonka myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat julkisen politiikan tavoitteita tai toimivat muulla tavoin niin, etteivät ne ole valtiosta riippumattomia.”

(35)

Perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan b alakohdan mukaan 2 artiklan 6 a kohdan a alakohdan mukaisten merkittävien vääristymien esiintymisen arvioinnissa on otettava huomioon muun muassa b alakohdassa esitettyyn ohjeelliseen luetteloon sisältyvät tekijät. Perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan b alakohdan mukaisesti merkittäviä vääristymiä arvioitaessa on otettava huomioon muun muassa vaikutus, joka yhdellä tai useammalla tällaisista tekijöistä mahdollisesti on tarkastelun kohteena olevan tuotteen hintoihin ja kustannuksiin viejämaassa. Koska luettelo ei ole kumulatiivinen, kaikkia tekijöitä ei tarvitse ottaa huomioon, jotta merkittävien vääristymien esiintyminen voidaan todeta. Samoja tosiasiallisia olosuhteita voidaan lisäksi käyttää yhden tai useamman luetteloon kuuluvan tekijän esiintymisen osoittamiseen. Mahdolliset päätelmät 2 artiklan 6 a kohdan a alakohdassa tarkoitettujen merkittävien vääristymien esiintymisestä on joka tapauksessa tehtävä kaiken käytettävissä olevan näytön perusteella. Vääristymien esiintymistä koskevassa yleisessä arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös viejämaan yleinen toimintaympäristö ja tilanne, etenkin jos kyseisen viejämaan taloudellisen ja hallinnollisen rakenteen perustekijät antavat valtiolle merkittävän vallan puuttua talouteen siten, että hinnat ja kustannukset eivät ole markkinavoimien vapaan kehityksen tulosta.

(36)

Perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan c alakohdan mukaan ”[k]un komissiolla on perusteltuja todisteita b alakohdassa tarkoitettujen merkittävien vääristymien mahdollisesta olemassaolosta tietyssä maassa tai kyseisen maan tietyllä sektorilla ja kun on aiheellista tämän asetuksen tehokkaan soveltamisen kannalta, komissio laatii ja julkistaa maaraportin, jossa kuvataan b alakohdassa tarkoitettuja markkinaolosuhteita kyseisessä maassa tai kyseisellä sektorilla, ja päivittää sitä säännöllisesti”.

(37)

Komissio on laatinut tämän säännöksen nojalla Kiinaa koskevan maaraportin, jäljempänä ’maaraportti’ (10), jossa osoitetaan valtion merkittävä puuttuminen toimintaan talouden monilla tasoilla, muun muassa erityiset vääristymät monien keskeisten tuotannontekijöiden (kuten maan, energian, pääoman, raaka-aineiden ja työvoiman) osalta ja tietyillä sektoreilla (kuten teräs- ja kemikaalisektoreilla). Vireillepanon yhteydessä asianomaisia osapuolia pyydettiin todistamaan vääräksi tutkimuksen asiakirja-aineistoon sisältyvä näyttö, esittämään siitä huomautuksia tai täydentämään sitä. Maaraportti sisällytettiin tutkimuksen asiakirja-aineistoon vireillepanovaiheessa.

(38)

Kiinan viranomaiset eivät esittäneet huomautuksia tai toimittaneet näyttöä, joka olisi tukenut asiakirja-aineistossa, myös maaraportissa, olevaa näyttöä merkittävien vääristymien esiintymisestä ja/tai perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan soveltamisen asianmukaisuudesta tässä tapauksessa tai kumonnut tämän näytön.

3.2.2.1.2   Kiinan kotimarkkinoiden hintoihin ja kustannuksiin vaikuttavat merkittävät vääristymät

(39)

Kiinan talousjärjestelmä perustuu nk. sosialistisen markkinatalouden käsitteeseen. Käsite on kirjattu Kiinan perustuslakiin ja määrittää Kiinan talouden ohjausjärjestelmää. Perusperiaatteena on ”tuotantovälineiden sosialistinen julkinen omistajuus eli koko kansan omistajuus ja työntekijöiden kollektiivinen omistajuus”. Valtion omistuksessa olevaa taloutta pidetään ”kansantalouden johtavana voimana”, ja valtion tehtävänä on ”varmistaa sen lujittaminen ja kasvu” (11). Kiinan talouden yleinen perusta ei pelkästään mahdollista valtion merkittävää puuttumista talouden toimintaan, vaan tällainen puuttuminen on nimenomaisena toimeksiantona. Käsitys julkisen omistajuuden paremmuudesta yksityisomistukseen nähden vallitsee koko oikeusjärjestelmässä, ja sitä korostetaan yleisenä periaatteena kaikessa keskeisessä lainsäädännössä. Kiinan varallisuusoikeus on tästä oiva esimerkki: siinä viitataan sosialismin ensisijaisuuteen ja annetaan valtiolle tehtäväksi pitää yllä talouden perusjärjestelmää, jossa julkisella omistajuudella on hallitseva asema. Muita omistusmuotoja siedetään, ja lainsäädäntö sallii niiden kehittymisen valtion omistuksen rinnalla (12).

(40)

Lisäksi Kiinan lainsäädännön mukaan sosialistista markkinataloutta kehitetään Kiinan kommunistisen puolueen johdolla. Kiinan valtion ja Kiinan kommunistisen puolueen rakenteet ovat toisiinsa kietoutuneita kaikilla tasoilla (lainsäädäntö, instituutiot, henkilöt), ja ne muodostavat kokonaisuuden, jossa Kiinan kommunistisen puolueen ja valtion rooleja ei voida erottaa toisistaan. Kiinan perustuslakia muutettiin maaliskuussa 2018, ja Kiinan kommunistisen puolueen johtoasemasta tuli entistä näkyvämpi, kun se vahvistettiin perustuslain 1 §:ssä. Määräyksen ensimmäisen virkkeen ”sosialistinen järjestelmä on Kiinan kansantasavallan perusjärjestelmä” jälkeen lisättiin seuraava toinen virke: ”kiinalaisen sosialismin määräävä ominaisuus on Kiinan kommunistisen puolueen johtoasema” (13). Tämä osoittaa Kiinan kommunistisen puolueen kiistämättömän ja jatkuvasti kasvavan määräysvallan Kiinan talousjärjestelmässä. Tämä johtoasema ja määräysvalta on olennainen osa kiinalaista järjestelmää ja menee selvästi pidemmälle kuin muissa sellaisissa maissa, joissa valtiolla on laaja makrotaloudellinen määräysvalta vapaiden markkinavoimien toiminnan rajoissa.

(41)

Kiinan valtio harjoittaa tavoitteiden saavuttamiseksi interventionistista talouspolitiikkaa, joka on yhdenmukaista Kiinan kommunistisen puolueen vahvistaman poliittisen ohjelman kanssa eikä niinkään heijasta vapaiden markkinoiden taloudellisia olosuhteita (14). Kiinan viranomaiset käyttävät monenlaisia interventionistisia talousvälineitä, kuten teollisuuden suunnittelujärjestelmää, rahoitusjärjestelmää ja sääntely-ympäristön eri tekijöitä.

(42)

Ensinnäkin yleisen hallinnollisen valvonnan tasolla Kiinan taloutta ohjataan monimutkaisella teollisuuden suunnittelujärjestelmällä, joka vaikuttaa kaikkeen taloudelliseen toimintaan maassa. Kaikki nämä suunnitelmat kattavat laajasti eri aloja ja risteäviä toimintalinjoja, ja niitä esiintyy hallinnon kaikilla tasoilla. Maakuntatason suunnitelmat ovat yksityiskohtaisia, kun taas kansallisen tason suunnitelmissa asetetaan laajempia tavoitteita. Suunnitelmissa täsmennetään myös keinot tuotannonalojen/sektoreiden tukemiseksi sekä määräajat, joissa tavoitteet on saavutettava. Joissakin suunnitelmissa on edelleen täsmällisiä tuotostavoitteita, joskin tämä oli yleisempää aiemmilla suunnitelmakierroksilla. Suunnitelmissa tuodaan esiin (positiivisesti tai negatiivisesti) yksittäisiä teollisuuden sektoreita ja/tai hankkeita prioriteetteina valtion prioriteettien mukaan ja niille osoitetaan tiettyjä kehittämistavoitteita (esimerkiksi teollisuuden päivittäminen tai kansainvälinen laajentuminen). Talouden toimijoiden – niin yksityisten kuin valtion omistuksessa olevienkin – on mukautettava liiketoimintaansa suunnittelujärjestelmän mukaiseksi. Tämä johtuu suunnitelmien sitovasta luonteesta mutta myös siitä, että Kiinan viranomaiset hallinnon kaikilla tasoilla noudattavat suunnittelujärjestelmää ja käyttävät niille annettua valtaa niin, että talouden toimijoita kannustetaan noudattamaan suunnitelmissa asetettuja prioriteetteja (ks. myös 3.2.2.1.5 jakso jäljempänä) (15).

(43)

Toiseksi taloudellisten resurssien jakamisen tasolla Kiinan rahoitusjärjestelmää hallitsevat valtion omistamat liikepankit. Suunnitellessaan ja toteuttaessaan lainanantopolitiikkaansa näiden pankkien on noudatettava valtion teollisuuspolitiikan tavoitteita sen sijaan, että ne arvioisivat ensisijaisesti tietyn hankkeen taloudelliset ansiot (ks. myös 3.2.2.1.8 jakso jäljempänä) (16). Sama koskee Kiinan rahoitusjärjestelmän muita osatekijöitä, kuten osakemarkkinoita, joukkolainamarkkinoita ja yksityisen pääoman markkinoita. Myös nämä muut rahoitussektorin osat kuin pankkisektori on institutionaalisesti ja operatiivisesti perustettu niin, että pyrkimyksenä ei ole rahoitusmarkkinoiden tehokkaan toiminnan maksimointi vaan valvonnan varmistaminen ja sen mahdollistaminen, että valtio ja kommunistinen puolue voivat puuttua niiden toimintaan (17).

(44)

Kolmanneksi sääntely-ympäristön tasolla valtion puuttuminen talouden toimintaan saa useita muotoja. Esimerkiksi julkisia hankintoja koskevilla säännöillä pyritään usein poliittisiin tavoitteisiin eikä taloudelliseen tehokkuuteen ja heikennetään näin markkinatalouden periaatteita alalla. Sovellettavassa lainsäädännössä todetaan nimenomaisesti, että julkiset hankinnat on tehtävä niin, että edistetään valtion politiikassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Näiden tavoitteiden luonnetta ei kuitenkaan ole määritelty, joten päätöksentekoelimillä on laaja harkintavalta (18). Myös investointien alalla Kiinan valtiolla on merkittävä määräys- ja vaikutusvalta sekä valtion että yksityisten investointien kohteiden ja laajuuden osalta. Investointien seuranta sekä investointeihin liittyvät erilaiset kannustimet, rajoitukset ja kiellot ovat merkittäviä välineitä, joilla viranomaiset pyrkivät tukemaan teollisuuspolitiikan tavoitteita, kuten valtion määräysvallan säilyttämistä keskeisillä sektoreilla tai kotimaisen teollisuuden pönkittämistä (19).

(45)

Kiinan taloudellinen malli perustuu siis tiettyihin perusolettamuksiin, jotka toimivat valtion toimintaan puuttumisen perustana ja kannustavat siihen. Tällainen merkittävä valtion puuttuminen toimintaan ei sovi yhteen vapaiden markkinavoimien toiminnan kanssa, minkä tuloksena resurssien jakaminen vääristyy eikä ole markkinaperiaatteiden mukaista (20).

3.2.2.1.3   Perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan b alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaiset merkittävät vääristymät: kyseinen markkina on merkittävässä määrin sellaisten yritysten ylläpitämä, jotka toimivat viejämaan viranomaisten omistuksessa tai hallinnassa taikka joiden politiikkoja nämä viranomaiset valvovat tai ohjaavat

(46)

Kiinassa valtion omistuksessa, hallinnassa ja/tai poliittisessa valvonnassa tai ohjauksessa toimivat yritykset muodostavat olennaisen osan taloutta.

(47)

Kiinan viranomaiset ja Kiinan kommunistinen puolue pitävät yllä rakenteita, jotka varmistavat niiden jatkuvan vaikutusvallan yrityksiin ja erityisesti valtion omistamiin yrityksiin. Valtio (ja monilta osin myös Kiinan kommunistinen puolue) määrittelee aktiivisesti yksittäisten valtion omistamien yritysten yleisen talouspolitiikan ja valvoo sen täytäntöönpanoa, minkä lisäksi se käyttää oikeuttaan osallistua valtion omistamien yritysten operatiiviseen päätöksentekoon. Tämä tapahtuu tyypillisesti kierrättämällä johtohenkilöitä viranomaisten ja valtion omistuksessa olevien yritysten välillä, sisällyttämällä puolueen jäseniä valtion omistuksessa olevien yritysten johtoelimiin ja puoluesolujen jäseniä yrityksiin (ks. myös 3.2.2.1.4 jakso) sekä muokkaamalla yritysrakennetta valtion omistuksessa olevien yritysten sektorilla (21). Vastavuoroisesti valtion omistamilla yrityksillä on Kiinan taloudessa erityisasema, joka tuo mukanaan useita taloudellisia etuja, muun muassa suojan kilpailulta ja etuuskohtelun mukaisen tuotantopanosten ja rahoituksen saannin (22). Seikkoja, jotka viittaavat valtion määräysvaltaan sitruunahapposektorilla toimivissa yrityksissä, käsitellään tarkemmin 3.2.2.1.4 jaksossa.

(48)

On ilmeistä, että etenkin sitruunahapposektorilla Kiinan valtiolla on tietty omistusosuus. Tutkimuksessa kävi ilmi, että yksi suurimmista sitruunahapon viejistä, COFCO, on osa COFCO-ryhmää, joka on valtion omistamien omaisuuserien valvonta- ja hallintokomission alainen valtion omistama yritys (23). Sitruunahapon kaksi muuta pääviejää, Seven Star Lemon Technology Co. Ltd (24). ja Weifang Ensign Co. Ltd (25)., ovat kumpikin yksityisiä yrityksiä, mutta niillä on myös läheiset yhteydet valtioon. Yishuin piirihallinnon verkkosivuilla julkaistussa artikkelissa vahvistetaan muun muassa kuntahallinnon Seven Star Lemon Technologylle antama taloudellinen ja sääntelyyn liittyvä tuki (26). Lisäksi kaksi toimialajärjestöä, China Light Industry Federation ja China Bio Fermentation Industry Association, ovat tehneet Weifang Ensignista ”ydinyrityksen”, joka osallistuu toimialajärjestöjen päätöksentekoprosessiin ja johon sovelletaan valtion poliittisia ohjeita (ks. johdanto-osan 57 kappale) (27).

(49)

Koska Kiinan kommunistisen puolueen puuttumisesta operatiiviseen päätöksentekoon on tullut normaali käytäntö myös yksityisissä yrityksissä (28) ja kommunistinen puolue hallitsee lähes kaikkia maan talouden osa-alueita, valtion vaikutusvalta yrityksissä kommunistisen puolueen rakenteiden kautta on myös johtanut siihen, että talouden toimijat ovat käytännössä valtion hallinnassa ja poliittisen valvonnan alaisia, kun otetaan huomioon, kuinka tiukasti valtio ja puoluerakenteet ovat kietoutuneet yhteen Kiinassa.

(50)

Tämä käy ilmi myös China Starch Industry Association -toimialajärjestön (29) ja China Biotech Fermentation Industry Association -toimialajärjestön (30) tasolla. Järjestön sääntöjen 3 §:n mukaan kumpikin järjestö ”noudattaa Kiinan kommunistisen puolueen yleistä linjaa. Kiinan kommunistisen puolueen peruskirjan määräysten mukaan se perustaa Kiinan kommunistisen puolueen organisaation, harjoittaa puoluetoimintaa ja tarjoaa tarvittavat edellytykset puolueorganisaation toiminnalle – –” (31) (32). China Biotech Fermentation Industry Association -toimialajärjestön säännöissä todetaan lisäksi, että ”toimialajärjestön liiketoimintaa ohjaavat ja järjestöä valvovat ja hallinnoivat rekisteriasioista vastaavat virastot, puolueen vahvistamisesta vastaavat yksiköt sekä eri teollisuudenalojen johtamisesta vastaavat osastot” (33). Sitruunahappoteollisuuden toisen merkittävän toimialajärjestön, China Petrochemical and Chemical Industry Associationin, sääntöjen 3 §:ssä todetaan myös, että ”Kiinan kommunistisen puolueen peruskirjan määräysten mukaan toimialajärjestö perustaa Kiinan kommunistisen puolueen organisaation, harjoittaa puoluetoimintaa ja tarjoaa tarvittavat edellytykset puolueorganisaation toiminnalle”, mikä todistaa edelleen, että toimialajärjestöt ovat kommunistisen puolueen hallinnassa ja poliittisen valvonnan alaisia (34).

3.2.2.1.4   Perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan b alakohdan toisen luetelmakohdan mukaiset merkittävät vääristymät: valtion läsnäolo yrityksissä, mikä mahdollistaa valtion puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin

(51)

Sen lisäksi, että Kiinan valtio harjoittaa määräysvaltaa talouselämään valtion yritysten omistajuuden ja muiden välineiden kautta, se voi myös puuttua hintoihin ja kustannuksiin, koska valtio on edustettuna yrityksissä. Kiinan lainsäädännön mukaan viranomaisilla on oikeus nimittää ja erottaa keskeistä johtohenkilöstöä valtion omistamissa yrityksissä, minkä voidaan katsoa heijastavan omistajuuteen liittyviä oikeuksia (35). Kiinan kommunistisen puolueen solut sekä valtion omistamissa että yksityisissä yrityksissä ovat toinen merkityksellinen kanava, jonka kautta valtio voi puuttua liiketoimintaa koskeviin päätöksiin. Kiinan yhtiöoikeuden mukaan jokaisessa yrityksessä on oltava Kiinan kommunistisen puolueen organisaatio (vähintään kolme puolueen jäsentä puolueen peruskirjan mukaan (36)) ja yrityksen on tarjottava tarvittavat edellytykset puolueorganisaation toiminnalle. Vaikuttaa siltä, että aiemmin tätä vaatimusta ei aina ole noudatettu tai pantu tiukasti täytäntöön. Vuodesta 2016 lähtien kommunistinen puolue on kuitenkin pitänyt tiukemmin kiinni poliittisesta ja periaatteellisesta oikeudestaan valvoa valtion omistamien yritysten liiketoimintaan liittyviä päätöksiä. Kiinan kommunistisen puolueen on myös raportoitu kohdistaneen painetta yksityisiin yrityksiin, jotta ne asettaisivat patriotismin etusijalle ja noudattaisivat puoluekuria (37). Vuonna 2017 raportoitiin, että puoluesoluja oli 70 prosentissa noin 1,86 miljoonasta yksityisomistuksessa olevasta yrityksestä ja Kiinan kommunistisen puolueen yksiköt yrityksissä lisäsivät painetta voidakseen sanoa viimeisen sanan liiketoimintapäätöksistä (38). Näitä sääntöjä sovelletaan yleisesti Kiinan taloudessa kaikilla sektoreilla, ja niitä noudattavat myös sitruunahapon tuottajat ja niiden raaka-aineiden toimittajat.

(52)

Tutkimuksessa kävi ilmi, että sitruunahapposektorilla Kiinan kommunistisen puolueen ja ylimmän johdon välillä on edelleen yhteyksiä. COFCO Biotechin pääjohtaja (39) ja COFCOn hallituksen puheenjohtaja toimivat kumpikin yhtiössä toimivassa puolueen sivuosastossa: pääjohtaja puoluekomitean varasihteerinä (40) ja hallituksen puheenjohtaja puolueorganisaation sihteerinä (41). Lisäksi COFCOn vuosikertomuksessa hahmotellaan konkreettisesti puolueen vahvistamiseen liittyvää toimintaa yhtiössä: ”Noudatetaan puolueen johdon tahtoa ja lujitetaan puolueen vahvistamiseen liittyvää johtajuutta yhtiön kehittämisessä. Noudatetaan edelleen Xi Jinpingin ajatusta uudesta sosialistisesta aikakaudesta kiinalaisessa hengessä, syvennetään vastuujärjestelmää, joka koskee puolueen vahvistamiseen liittyvää työtä, ja pannaan puolueen päävastuut kattavasti ja tiukasti täytäntöön. Samanaikaisesti yhdistetään innovointi liiketoiminnan johtamiseen, pyritään konkreettisiin tuloksiin liiketoiminnan kehittämisen edistämiseksi ja vahvistetaan ja parannetaan näin puolueen vahvistamiseen liittyvää työtä” (42).

(53)

Lisäksi Weifang Ensignin verkkosivustolla olevassa artikkelissa (43) hahmotellaan puolueen vahvistamiseen liittyvää toimintaa, jonka tarkoituksena on ”muistaa puolueen perustamisen 99. vuosipäivää, vahvistaa yhtiössä puolueen jäsenten puoluehenkeä kohottavaa koulutusta ja oppimista sekä lisätä esimerkillisten puolueen jäsenten määrää johtajistossa”.

(54)

Kiinan kommunistisen puolueen puuttuminen hintoihin näkyy myös siinä, että China Petrochemical and Chemical Industry Federation -toimialajärjestö totesi eräässä erityiskomiteassa, että sen tehtävänä on ”ohjata ja säännellä markkinoiden ja teollisuuden kehitystä, säilyttää reilu markkinakilpailu, auttaa hallitusta sääntelemään markkinakäyttäytymistä, kuten hintoja ja kauppapaikkoja, vahvistaa yritysten itsekuria ja tarjota yritysten tervettä kehitystä edistäviä konsultointipalveluja” (44).

(55)

Valtion läsnäolo rahoitusmarkkinoilla ja sen puuttuminen niiden toimintaan (ks. myös 3.2.2.1.8 jakso jäljempänä) sekä raaka-aineiden ja tuotantopanosten tarjoamiseen lisää vääristävää vaikutusta markkinoihin (45). Näin ollen valtion läsnäolo yrityksissä, myös valtion omistamissa yrityksissä, sitruunahapposektorilla ja muilla sektoreilla (kuten finanssimarkkinoilla ja tuotantopanossektorilla) antaa Kiinan viranomaisille mahdollisuuden puuttua hintoihin ja kustannuksiin.

3.2.2.1.5   Perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan b alakohdan kolmannen luetelmakohdan mukaiset merkittävät vääristymät: syrjivät julkiset politiikat tai toimenpiteet, joilla suositaan kotimaisia tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin vapaisiin markkinavoimiin

(56)

Kiinan talouden suuntaa ohjaa merkittävässä määrin pitkälle viety suunnitelmajärjestelmä, jossa esitetään prioriteetteja ja vahvistetaan tavoitteet, joihin keskus- ja paikallishallintojen on keskityttävä. Kaikilla hallinnon tasoilla on suunnitelmia, jotka kattavat käytännöllisesti katsoen kaikki talouden sektorit. Suunnitteluvälineissä asetetut tavoitteet ovat sitovia, ja viranomaiset kullakin hallinnon tasolla valvovat, että alemmat hallintotasot panevat suunnitelmat täytäntöön. Kiinan suunnitelmajärjestelmän tuloksena resursseja ohjataan sektoreille, jotka valtio on nimennyt strategisiksi tai muutoin poliittisesti merkittäviksi, eikä niitä jaeta markkinavoimien perusteella (46).

(57)

Sitruunahapon tuotannonala ei itsessään ole keskeinen tuotannonala Kiinassa, mutta sitruunahapon tuotannossa käytettävät raaka-aineet ovat voimakkaasti säänneltyjä. Pääraaka-aineeseen, maissiin, kohdistuu tiivistä sääntelyä.

(58)

Kiinalla on suuret maissivarastot, joiden avulla valtio voi keinotekoisesti alentaa tai nostaa tämän hyödykkeen hintoja ostamalla tai myymällä suuria määriä maissia markkinoilla. China Starch Industry Association -toimialajärjestön 14. viisivuotissuunnitelmassa todetaan muun muassa, että ”maissitärkkelyksen ja maissinjalostustuotteiden tuotannossa on huomattavaa ylikapasiteettia” ja että ”uuden tuotantokapasiteetin jatkuvan kasvun vuoksi maissitärkkelyksen tuotannon ylikapasiteetin ja raaka-aineiden niukan tarjonnan ongelmat tulevat vähitellen korostumaan” (47).

(59)

Vaikka Kiina ryhtyi vuonna 2016 torjumaan liiallisten maissivarantojen ongelmaa, sillä on edelleen erittäin suuret varastot, joilla on hintoja vääristävä vaikutus (48). Lisäksi hallitus valvoo useita seikkoja koko maissin arvoketjussa kaikilla päätöksenteon tasoilla. Tätä voidaan havainnollistaa tarkastelemalla erilaisia viisivuotissuunnitelmia, joissa mainitaan maissi ja siihen liittyvät tuotteet. Maatalouden ja maaseutualueiden nykyaikaistamisen edistämistä koskevassa 14. viisivuotissuunnitelmassa 2021–2025 esitetään muun muassa seuraavaa: ”Parannetaan viljatuotannon tukipolitiikkoja. Vakiinnutetaan viljanviljelijöiden tuet, parannetaan riisin ja vehnän vähimmäisostohintapolitiikkaa sekä maissin ja soijan tuottajien tukipolitiikkaa. Parannetaan suurten viljaa tuottavien maakuntien tukipolitiikkaa ja laajennetaan maissin istutusalaa sen viljelylle edullisilla alueilla” (49).

(60)

Istutusalan kehittämistä kansallisella tasolla koskevassa 14. viisivuotissuunnitelmassa täsmennetään lisäksi seuraavaa: ”14. viisivuotissuunnitelman aikana [Kiinassa] selvitetään laajentumismahdollisuuksia, lisätään tuotantokapasiteettia, optimoidaan rakenteita, edistetään monipuolista kehitystä ja parannetaan huoltovarmuusvalmiuksia. Vuoteen 2025 mennessä kylvöala kasvatetaan yli 630 miljoonaan mu:hun [42 miljoonaan hehtaariin] ja tuotanto yli 530 miljardiin jiniin [265 miljoonaan tonniin] niin, että tavoitteena on 555 miljardia jiniä [277,5 miljoonaa tonnia]”. Kiina myös ”parantaa istutusalan investointitakausjärjestelmiä – –, parantaa maissin ja soijan tuottajatukia – –, parantaa suurten viljaa (öljyä) tuottavien maakuntien tukipolitiikkaa ja parantaa suurten viljantuotantoalueiden korkokorvausmekanismia [sekä] laajentaa ravintokasvien täyttä kustannusturvaa ja istutustuloturvaa” (50).

(61)

Biotalouden kehittämistä koskevassa 14. viisivuotissuunnitelmassa hahmotellaan laajempaa lähestymistapaa, jolla pyritään ”kehittämään kansallisten bioteknologian tieteen ja teknologian strategisia valmiuksia, parantamaan bioteknologian tieteellisen tutkimuksen mekanismia, nopeuttamaan läpimurtojen saavuttamista biotalouden kehittämisen ongelmakohdissa, saavuttamaan itseluottamusta ja vaikutusvaltaa tieteessä ja teknologiassa sekä parantamaan teollisuuden ja toimitusketjun turvallisuutta ja vakautta” (51). Viisivuotissuunnitelmassa esitetään myös seuraavaa: ”Vahvistetaan yritysten keskeisten innovaatiosidosryhmien asemaa. Otetaan mukaan biologian alan johtavia yrityksiä, ohjataan suuria yrityksiä asettamaan saataville ja jakamaan tuotantoketjun alku- ja loppupään teollisuusketjun kanssa resursseja, kuten teknologisia innovaatioita, toimitusketju- ja rahoituspalveluja, ja edistämään integroitumista ja innovointia pienten ja keskisuurten yritysten kanssa. Keskitytään keskeisiin laajan mittakaavan aloihin, joiden vaikutusala on suuri, kuten biolääketieteeseen, biomaatalouteen ja biotuotantoon, ja kannustetaan bioinnovatiivisia yrityksiä kehittämään edelleen alasektoreitaan, lisäämään ja hyödyntämään kehittämisvahvuuksiaan ja muuntumaan tätä kautta maailmanlaajuisesti kilpailukykyisiksi yksittäisiksi huippuyrityksiksi” (52).

(62)

Ohjaavassa lausunnossa, joka koskee petrokemian ja kemian teollisuuden korkealaatuisen kehityksen edistämistä 14. viisivuotissuunnitelmakaudella, kehotetaan taloudellisia toimijoita ”kehittämään aktiivisesti biokemian teollisuutta sekä edistämään biomassan hyödyntämistä ja biologisiin resursseihin perustuvaan biojalostukseen tarvittavien entsyymien kehittämistä” (53).

(63)

Maakuntien tasolla Hebein maakunnan strategisia ja kehittyviä teollisuudenaloja koskevassa 14. viisivuotissuunnitelmassa hahmotellaan seuraavaa: ”Nopeutetaan bioteollisuuden innovointia ja kehittämistä – –. Kehitetään voimakkaasti biologisen käymisen, biopohjaisten tuotteiden ja tiettyjen biologisten tuotteiden teollisuutta ja edistetään bioteknologian integroitua soveltamista lääketieteen, kemianteollisuuden, materiaalien, elintarvikkeiden jalostuksen ja uuden energian aloilla. Vahvistetaan ja parannetaan aminohappojen, tärkkelyssokerien, entsyymivalmisteiden, vitamiinien ja muiden tuotteiden tuottamia hyötyjä ja kehitetään uusia biologisia materiaaleja, kuten biopohjaisia kuituja, biopohjaisia kemikaaleja, biopohjaisia muoveja ja biopohjaista kumia” (54).

(64)

Kotimaisia toimittajia suosivia toimenpiteitä on havaittavissa myös yksittäisten yritysten tasolla. COFCO on esimerkiksi saanut sääntelytukea Yushun kaupungilta, joka on myös ilmoittanut keskittyvänsä maakuntatason biokemiallisten teollisuuspuistojen rakentamiseen tiettyjen COFCOn hankkeiden kehittämistä silmällä pitäen (55). Yhtiö on myös saanut valtiolta taloudellista tukea 56,9 miljoonaa juan renminbiä vuonna 2022 ja 17,7 miljoonaa juan renminbiä vuonna 2021 (56). Tällä valtion puuttumisella koko arvoketjun toimintaan on ainakin potentiaalisesti hintoja vääristävä vaikutus.

(65)

Kaiken kaikkiaan Kiinan viranomaiset toteuttavat toimia, joilla toimijat saadaan noudattamaan julkisen politiikan tavoitteita kannustettavien tuotannonalojen tukemiseksi, mukaan lukien maissin tuotanto; maissi on sitruunahapon valmistuksessa käytettävä pääraaka-aine. Nämä toimenpiteet estävät markkinavoimia toimimasta vapaasti.

3.2.2.1.6   Perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan b alakohdan neljännen luetelmakohdan mukaiset merkittävät vääristymät: konkurssi-, yhtiö- ja varallisuuslainsäädännön puuttuminen, syrjivä soveltaminen tai sen riittämätön täytäntöönpano

(66)

Asiakirja-aineistossa olevien tietojen perusteella Kiinan konkurssijärjestelmä ei vaikuta pystyvän riittävästi toteuttamaan omia päätavoitteitaan eli selvittämään oikeudenmukaisesti saatavia ja velkoja ja turvaamaan velallisten ja velkojien laillisia oikeuksia ja etuja. Tämä vaikuttaa juontavan juurensa siitä, että vaikka Kiinan konkurssilainsäädäntö virallisesti perustuu samoihin periaatteisiin kuin vastaava lainsäädäntö muissa maissa, Kiinan järjestelmälle on ominaista järjestelmällinen heikko täytäntöönpano. Konkurssien lukumäärä on äärimmäisen alhainen suhteessa maan talouden kokoon eikä vähiten sen vuoksi, että maksukyvyttömyysmenettelyihin liittyy lukuisia puutteita, jotka tosiasiassa estävät konkurssimenettelyt. Lisäksi valtion rooli maksukyvyttömyysmenettelyissä on edelleen vahva ja aktiivinen, ja sillä on usein suora vaikutus menettelyjen lopputulokseen (57).

(67)

Omistusoikeusjärjestelmän puutteet ovat myös erityisen ilmeisiä suhteessa maanomistukseen ja maankäyttöoikeuksiin Kiinassa (58). Kiinan valtio omistaa kaiken maan (kollektiivisesti omistettu maa maaseudulla ja valtion omistama maa kaupunkialueilla). Sen jakaminen riippuu täysin valtiosta. Voimassa on säännöksiä, joiden tavoitteena on myöntää maankäyttöoikeudet avoimesti ja markkinahinnoilla, esimerkiksi tarjouskilpailumenettelyillä. Näitä säännöksiä kuitenkin laiminlyödään säännöllisesti, ja jotkin ostajat voivat hankkia maata ilmaiseksi tai alle markkinahintojen (59). Lisäksi viranomaiset pyrkivät usein maata jakaessaan erityisiin poliittisiin tavoitteisiin, kuten taloussuunnitelmien täytäntöönpanoon (60).

(68)

Komissio päätteli alustavasti, että Kiinan konkurssi-, yritys- ja omaisuuslainsäädäntö eivät toimi asianmukaisesti, ja tästä aiheutuu vääristymiä, jotka liittyvät maksukyvyttömien yritysten pitämiseen toiminnassa sekä maankäyttöoikeuksien myöntämiseen Kiinassa. Kiinan talouden muiden alojen tavoin myös sitruunahapon tuottajiin sovelletaan näitä lakeja ja niihin vaikuttavat syrjivästä tai riittämättömästä täytäntöönpanosta johtuvat ylhäältä alaspäin suuntautuvat vääristymät. Tässä tutkimuksessa ei tullut esiin mitään, mikä asettaisi nämä havainnot kyseenalaisiksi.

(69)

Edellä esitetyn perusteella komissio päätteli, että konkurssi- ja omaisuuslainsäädännön soveltaminen oli syrjivää tai täytäntöönpano puutteellista sitruunahapposektorilla, myös tarkastelun kohteena olevan tuotteen osalta.

3.2.2.1.7   Perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan b alakohdan viidennen luetelmakohdan mukaiset merkittävät vääristymät: palkkakustannusten vääristyminen

(70)

Markkinoihin perustuvien palkkojen järjestelmä ei voi kehittyä täysin Kiinassa, koska työntekijöillä ja työnantajilla ei ole oikeutta järjestäytyä kollektiivisesti. Kiina ei ole ratifioinut useita Kansainvälisen työjärjestön, jäljempänä ’ILO’, keskeisiä yleissopimuksia, etenkään niitä, jotka koskevat järjestäytymisoikeutta ja kollektiivista neuvotteluoikeutta (61). Kansallisen lainsäädännön mukaan toiminnassa on vain yksi ammattijärjestö. Kyseinen järjestö ei ole kuitenkaan täysin riippumaton valtion viranomaisista, ja sen osallistuminen työehtosopimusneuvotteluihin ja työntekijöiden oikeuksien suojeluun on edelleenkin vähäistä (62). Lisäksi Kiinan työvoiman liikkuvuutta rajoitetaan kotitalouksien rekisteröintijärjestelmällä, joka rajoittaa sosiaaliturva- ja muiden etuuksien täyden saatavuuden kunkin hallinnollisen alueen asukkaisiin. Tämän seurauksena työntekijöillä, jotka eivät kuulu paikallisten asukkaiden rekisteriin, on yleensä heikko työllisyysasema ja alempi palkka kuin asukasrekisteriin kuuluvilla (63). Nämä seikat vääristävät palkkakustannuksia Kiinassa.

(71)

Siitä, että sitruunahapposektorilla ei sovellettaisi edellä kuvattua Kiinan työlainsäädäntöjärjestelmää, ei esitetty mitään näyttöä. Palkkakustannusten vääristymät vaikuttavat siten sitruunahapposektoriin sekä suoraan (tarkastelun kohteena olevaa tuotetta tai sen tuotannon pääraaka-ainetta tuotettaessa) että välillisesti (kun sektori saa pääomaa tai tuotantopanoksia yrityksiltä, joihin sovelletaan samaa Kiinan työlainsäädäntöjärjestelmää).

3.2.2.1.8   Perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan b alakohdan kuudennen luetelmakohdan mukaiset merkittävät vääristymät: mahdollisuus saada rahoitusta, jonka myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat julkisen politiikan tavoitteita tai toimivat muulla tavoin niin, etteivät ne ole valtiosta riippumattomia

(72)

Yritystoimijoiden pääomansaantiin Kiinassa kohdistuu useita vääristymiä.

(73)

Kiinan rahoitusjärjestelmälle on ensinnäkin ominaista, että siinä ovat vahvassa asemassa valtion omistamat pankit (64), jotka rahoitusta myöntäessään ottavat huomioon muita kriteereitä kuin hankkeen taloudellisen elinkelpoisuuden. Rahoitusalan ulkopuolella toimivien valtion omistamien yritysten tavoin pankit ovat sidoksissa valtioon omistajuuden lisäksi myös henkilökohtaisten suhteiden kautta (Kiinan kommunistinen puolue nimittää valtion omistamien rahoituslaitosten johtajat) (65), ja pankit panevat säännöllisesti täytäntöön valtion suunnittelemaa julkista politiikkaa, kuten rahoitusalan ulkopuolella toimivat valtion omistamat yrityksetkin. Näin toimiessaan pankit noudattavat selkeää oikeudellista velvoitetta harjoittaa liiketoimintaansa kansantalouden ja yhteiskunnallisen kehityksen tarpeiden mukaisesti ja valtion teollisuuspolitiikan ohjauksessa (66). Tähän liittyy myös muita sääntöjä, jotka ohjaavat rahoitusta sektoreille, jotka valtio on nimennyt kannustettaviksi tai muutoin merkittäviksi (67).

(74)

Eri säännöksissä viitataan kyllä tarpeeseen noudattaa tavanomaisia pankkitoimintaan liittyviä toiminta- ja vakavaraisuussääntöjä, kuten tarpeeseen tutkia lainan ottajan luottokelpoisuus, mutta esimerkiksi kaupan suojatoimenpiteitä koskevien tutkimusten päätelmistä saatu mittava näyttö osoittaa, että näillä säännöksillä on vain toissijainen rooli erilaisten oikeudellisten välineiden soveltamisessa.

(75)

Lisäksi joukkolaina- ja luottoluokitukset ovat usein vääristyneitä monista eri syistä, kuten siksi että yrityksen strateginen merkitys Kiinan valtiolle ja valtion implisiittisen takauksen vahvuus vaikuttavat riskinarviointiin. Arvioiden mukaan kiinalaiset luottoluokitukset vastaavat järjestelmällisesti alhaisempia kansainvälisiä luokituksia (68).

(76)

Tähän liittyy myös muita sääntöjä, jotka ohjaavat rahoitusta sektoreille, jotka valtio on nimennyt kannustettaviksi tai muutoin merkittäviksi (69). Tämän tuloksena lainanannossa suositaan valtion omistuksessa olevia yrityksiä, suuria yksityisiä yrityksiä, joilla on hyvät suhteet, sekä keskeisillä tuotannonaloilla toimivia yrityksiä, mikä viittaa siihen, että pääoman saatavuus ja kustannukset eivät ole samat kaikille markkinatoimijoille.

(77)

Toiseksi lainakustannukset on pidetty keinotekoisen alhaisina investointien lisäämiseksi. Tämä on johtanut pääomasijoitusten liialliseen käyttöön ja sijoitusten tuottojen jatkuvaan pienemiseen. Tästä osoituksena on yritysten velkaantumisasteen hiljattainen lisääntyminen valtion sektorilla kannattavuuden jyrkästä laskusta huolimatta, mikä viittaa siihen, että pankkijärjestelmässä toiminnassa oleva mekanismi poikkeaa tavallisista kaupallisista reaktioista.

(78)

Kolmanneksi, vaikka korkoprosentit vapautettiin nimellisesti lokakuussa 2015, hintasignaalit eivät edelleenkään ole tulosta vapaista markkinavoimista, vaan niihin vaikuttavat valtiosta johtuvat vääristymät. Enintään viitekoron suuruisina myönnettävien lainojen osuus on edelleen 45 prosenttia kaikesta lainanannosta, ja kohdennettu lainananto vaikuttaa olevan kasvussa. Kohdennetun lainanannon osuus on lisääntynyt huomattavasti vuodesta 2015 lähtien heikentyneistä taloudellisista olosuhteista huolimatta. Keinotekoisen alhaiset korot johtavat alihinnoitteluun ja tämän seurauksena liialliseen pääoman käyttöön.

(79)

Yleinen luottojen lisääntyminen Kiinassa osoittaa pääoman kohdentamisen heikkenevää tehokkuutta, eikä nähtävissä ole luotonannon kiristymistä, mitä voitaisiin odottaa vääristymättömässä markkinaympäristössä. Tämän seurauksena järjestämättömät lainat ovat lisääntyneet nopeasti viime vuosina. Velkariskin kasvaessa Kiinan valtio on päättänyt välttää maksukyvyttömyystilanteita. Tästä syystä luottotappioita on käsitelty pidentämällä laina-aikaa eli luomalla nk. zombie-yrityksiä tai siirtämällä velka (esim. yhteenliittymien kautta tai muuntamalla velka osakkeiksi) poistamatta välttämättä velkaongelmaa tai puuttumatta sen perussyihin.

(80)

Markkinoiden vapauttamiseksi viime aikoina toteutetuista toimista huolimatta Kiinan yritysluottojärjestelmään vaikuttavat merkittävät vääristymät, jotka johtuvat valtion edelleen merkittävästä roolista pääomamarkkinoilla.

(81)

Siitä, että edellä kuvattuja rahoitusjärjestelmään liittyviä valtion toimia ei sovellettaisi sitruunahapposektoriin ja/tai tämän sektorin toimittajiin, ei toimitettu mitään näyttöä. Sen vuoksi valtion merkittävä puuttuminen rahoitusjärjestelmään vaikuttaa voimakkaasti markkinaolosuhteisiin kaikilla tasoilla.

3.2.2.1.9   Kuvattujen vääristymien systeeminen luonne

(82)

Komissio totesi, että maaraportissa kuvatut vääristymät ovat ominaisia Kiinan taloudelle. Käytettävissä oleva näyttö osoittaa, että 3.2.2.1.1–3.2.2.1.5 jaksossa ja maaraportin A osassa kuvatut tosiseikat ja Kiinan järjestelmän ominaisuudet koskevat koko maata ja kaikkia talouden sektoreita. Sama pätee 3.2.2.1.6–3.2.2.1.8 jaksossa ja maaraportin B osassa kuvattuihin tuotannontekijöihin.

(83)

Komissio muistuttaa, että sitruunahapon tuottamiseen tarvitaan monenlaisia tuotantopanoksia, esimerkiksi maissia, kuivattuja bataatteja, rikkihappoa, suolahappoa ja hiiltä. Asiakirja-aineistoon sisältyvän näytön mukaan useimmat otokseen valitut vientiä harjoittavat tuottajat hankkivat kaikki tuotantopanoksensa Kiinasta, ja niilläkin vientiä harjoittavilla tuottajilla, jotka hankkivat joitakin tuotantopanoksia ulkomailta, tuotujen tuotantopanosten osuus kaikista raaka-aineista on mitätön. Kun sitruunahapon tuottajat ostavat tai hankkivat nämä tuotantopanokset, niiden maksamat hinnat (jotka kirjataan niiden kustannuksina) ovat selvästi alttiina samoille jo aikaisemmin mainituille systeemisille vääristymille. Tuotantopanosten toimittajat esimerkiksi työllistävät työvoimaa, johon kohdistuu vääristymiä. Ne saattavat myös lainata varoja, joihin kohdistuu rahoitussektorista johtuvia vääristymiä. Lisäksi niihin sovelletaan suunnittelujärjestelmää, jota toteutetaan hallinnon kaikilla tasoilla ja kaikilla talouden sektoreilla.

(84)

Sen lisäksi, että sitruunahapon kotimarkkinoiden myyntihintoja ei voida käyttää perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan a alakohdan nojalla, kaikki tuotantopanosten (muun muassa raaka-aineiden, energian, maan, rahoituksen ja työvoiman) kustannukset ovat siis vääristyneitä, koska valtion merkittävä puuttuminen toimintaan vaikuttaa hinnanmuodostukseen (ks. raportin I ja II osa). Pääoman myöntämiseen, maahan, työvoimaan, energiaan ja raaka-aineisiin liittyvää valtion puuttumista toimintaan esiintyy kaikkialla Kiinassa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että myös tuotantopanokseen, joka on tuotettu Kiinassa yhdistämällä erilaisia tuotannontekijöitä, kohdistuu merkittäviä vääristymiä. Sama koskee tuotantopanoksen tuotantopanosta ja niin edelleen. Kiinan viranomaiset tai vientiä harjoittavat tuottajat eivät ole esittäneet tässä tutkimuksessa mitään vastakkaista näyttöä tai väitettä.

(85)

Lopullisten päätelmien ilmoittamisen jälkeen esittämissään huomautuksissa pyynnön esittäjä toimitti useita huomautuksia perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan a alakohdan soveltamisesta. Ensinnäkin pyynnön esittäjä väitti, että komissio teki päätelmänsä vanhentuneiden viittausten perusteella. Pyynnön esittäjän mukaan tämä johtui siitä, että i) maaraportti on vanhentunut eikä se ole objektiivinen, sillä viime vuosina maailmantaloudessa on tapahtunut merkittäviä muutoksia, minkä vuoksi ei ole asianmukaista tehdä päätelmiä sellaisten havaintojen perusteella, jotka eivät kuvasta nykytilannetta; ii) komissio ei selventänyt maaraportin ja sitruunahappoalan välistä suhdetta, sillä maaraportin soveltamisala on paljon laajempi ja kattaa useita muita aloja.

(86)

Toiseksi pyynnön esittäjä katsoi, että komission perustelut eivät riittäneet päätelmiin merkittävien vääristymien esiintymisestä Kiinassa. Pyynnön esittäjän mukaan komissio ei ole osoittanut valtion tosiasiallista puuttumista toimintaan ja/tai sen vääristävää vaikutusta tarkastelun kohteena olevan tuotteen hintaan ja tuotantokustannuksiin. Tältä osin i) pyynnön esittäjä viittasi valituselimen asiassa US – Countervailing Measures (China) esittämiin perusteluihin, joiden mukaan ”valtion väliintulosta johtuva hintavääristymän olemassaolo on vahvistettava ja selitettävä asianmukaisesti” ja ”määrittäminen on tehtävä tapauskohtaisesti ottaen huomioon tarkasteltavien markkinoiden ominaispiirteet”; ii) pyynnön esittäjä katsoi, että komissio tulkitsi virheellisesti (14.) viisivuotissuunnitelman luonnetta, sillä viisivuotissuunnitelmaa olisi pyynnön esittäjän mukaan pidettävä ainoastaan ohjeasiakirjana, jota ei täydennetä pakollisilla kansallisilla määräyksillä tai seuraamuksilla tuottajille, jotka eivät ole toimineet viisivuotissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. iii) pyynnön esittäjä väitti, että komissio on myös vääristellyt Kiinan kommunistisen puolueen organisaation asemaa ja valtaa yrityksen päivittäisessä johtamisessa, koska kommunistisen puolueen organisaatiolla ei ole roolia päätöksentekoprosesseissa, vaikka kommunistisen puolueen organisaation jäsenet voivat samalla olla yrityksen hallituksen jäseniä.

(87)

Pyynnön esittäjän ensimmäisestä väitteestä komissio toteaa, että maaraportti on kattava asiakirja, joka perustuu laajaan objektiiviseen näyttöön, mukaan lukien Kiinan viranomaisten julkaisemat lait, asetukset ja muut viralliset toimintapoliittiset asiakirjat, kansainvälisten organisaatioiden laatimat kolmansien osapuolten raportit, akateemiset tutkimukset ja tutkijoiden artikkelit sekä muut luotettavat riippumattomat lähteet. Vaikka maaraportti julkaistiin jo vuonna 2017, komissio totesi, että maailmantalouden väitetyistä muutoksista huolimatta Kiinan talouden perusajatukset, kuten sosialistisen markkinatalouden paradigma, suunnittelujärjestelmä tai kommunistisen puolueen johtoasema taloudessa, eivät ole muuttuneet maaraportin julkaisemisen jälkeen. Maaraportin sisältämä näyttö on näin ollen suurelta osin pätevää, ja joka tapauksessa sitä täydennettiin tämän tutkimuksen aikana lisänäytöllä, kuten 48, 50, 52–54 ja 58–64 kappaleessa esitetään ja kuten myös pyynnön esittäjä on myöntänyt huomautustensa 13 kohdassa. Näin ollen pyynnön esittäjän väite, jonka mukaan komissio tekee päätelmiä sellaisen näytön perusteella, joka ei vastaa nykytilannetta, on perusteeton. Lisäksi komissio muistutti, että merkittävien vääristymien esiintymisen määrittäminen perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan mukaisesti ei edellytä maaraportin olemassaoloa eikä sen soveltamisalalla katettujen alojen määrän osalta ole tältä osin merkitystä. Komissio on osoittanut paitsi merkittävien vääristymien laajuuden Kiinan taloudessa yleensä – ks. erityisesti 3.2.2.1.2 ja 3.2.2.1.9 jakso – myös niiden suoran suhteen tarkastelun kohteena olevan tuotteen sektoriin – ks. erityisesti 3.2.2.1.3–3.2.2.1.8 jakso. Tämän vuoksi pyynnön esittäjän väitettä ei voida hyväksyä.

(88)

Pyynnön esittäjän toisesta väitteestä komissio on eri mieltä. Ensinnäkin pyynnön esittäjän viittaus asiaan US – Countervailing Measures (China) on virheellinen, koska kyseinen riita-asia ei koskenut perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan – joka on tässä tutkimuksessa normaaliarvon määrittämisen asianmukainen oikeusperusta – soveltamista vaan tukia ja tasoitustulleja koskevan WTO:n sopimuksen tulkintaa. Lisäksi komissio muistutti, että Kiinan talouden suunnittelujärjestelmä menee selvästi kansallista 14. viisivuotissuunnitelmaa pidemmälle, sillä koko talouteen sovelletaan monimutkaista viisivuotissuunnitelmien kudelmaa, joka ohjaa viranomaisten päätöksiä kaikilla tasoilla, kuten jo 42 kappaleessa todetaan. Komissio myös pitää viisivuotissuunnitelmia sitovina asiakirjoina, kuten suunnitelmien täytäntöönpanoa koskevista kappaleista käy ilmi. Kansallisessa 14. viisivuotissuunnitelmassa on esimerkiksi luku ”suunnittelun toteutusmekanismin parantamisesta”, jossa todetaan seuraavasti: ”Sitovien indikaattorien, suurten rakennushankkeiden sekä julkishallinnon palvelujen, ympäristönsuojelun, turvallisuuden ja muiden tässä suunnitelmassa esitettyjen alojen osalta on tarpeen täsmentää vastuulliset osapuolet ja aikatauluvaatimukset, jakaa julkisia resursseja, ohjata ja valvoa sosiaalisia resursseja ja varmistaa, että suunnitelma toteutetaan aikataulun mukaisesti. Tässä suunnitelmassa kuvatun teollisuuden kehityksen ja rakennesopeutuksen aloja koskevien odotuksenmukaisten indikaattorien saavuttamisessa ja tehtävien toteuttamisessa on tarpeen tukeutua pääasiassa markkinatoimijoihin. Hallinnon kaikkien tasojen on luotava suotuisa poliittinen, institutionaalinen ja oikeudellinen toimintaympäristö”. Vastaavasti maatalouden ja maaseutualueiden nykyaikaistamisen edistämistä koskevan 14. viisivuotissuunnitelman 2021–2025 (ks. 59 kappale) 5 jaksossa esitetään erilaisia täytäntöönpanon seurantamekanismeja, joissa suunnitelman täytäntöönpano kytketään viranomaisten muille politiikoille antamaan tukeen. Lisäksi komissio toisti kommunistisen puolueen roolin osalta 49 ja 50 kappaleessa esittämänsä näkemyksen. Suuntaviivojen ”Guidelines on stepping up the United Front work in the private sector for the new era” osalta komissio muistutti, että suuntaviivojen II.4 jaksossa todetaan, että ”on lisättävä puolueen yleistä valmiutta johtaa yhteiseen rintamaan liittyvää työtä yksityissektorilla ja tehostaa toimia alalla”, ja III.6 jaksossa puolestaan seuraavaa: ”on tehostettava edelleen puolueen vahvistamista yksityisyrityksissä ja annettava puoluesoluille mahdollisuus toimia tehokkaasti linnoituksena ja annettava puolueen jäsenille mahdollisuus toimia eturintamassa ja edelläkävijöinä”. Vastaavasti komissio katsoo, että on vaikea yhtyä pyynnön esittäjän väitteeseen, että vaikka kommunistisen puolueen organisaation jäsenet voivat samalla olla yrityksen hallituksen jäseniä, yritys ei ole poliittisessa ohjauksessa ja valtion valvonnassa, koska pyynnön esittäjä ei pyrkinyt muutoin kumoamaan komission päätelmiä, etenkään 50 ja 52–54 kappaleessa esitettyjä päätelmiä. Edellä esitetyn perusteella komissio hylkäsi tämän väitteen.

3.2.2.1.10   Päätelmät

(89)

Edellä 3.2.2.1.2–3.2.2.1.9 jaksossa esitetyssä analyysissä, jossa on tarkasteltu kaikkea käytettävissä olevaa näyttöä Kiinan puuttumisesta talouden toimintaan yleisesti ja sitruunahapposektorilla erityisesti (mukaan lukien tarkastelun kohteena oleva tuote), osoitettiin, että tarkastelun kohteena olevan tuotteen hinnat tai kustannukset, mukaan luettuna raaka-aineiden, energian ja työvoiman kustannukset, eivät ole tulosta vapaista markkinavoimista, koska niihin vaikuttaa valtion merkittävä puuttuminen toimintaan perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, kuten siinä luetellun yhden tai useamman tekijän tosiasiallinen tai mahdollinen vaikutus osoittaa. Tämän perusteella ja koska Kiinan viranomaiset eivät toimineet yhteistyössä, komissio päätteli, että tässä tapauksessa ei ole asianmukaista käyttää kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia normaaliarvon määrittämiseen.

(90)

Sen vuoksi komissio päätti muodostaa normaaliarvon yksinomaan vääristymättömiä hintoja tai vertailuarvoja heijastavien tuotanto- ja myyntikustannusten perusteella eli tässä tapauksessa asianmukaisen edustavan maan vastaavien tuotanto- ja myyntikustannusten perusteella perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan a alakohdan mukaisesti, kuten seuraavissa jaksoissa esitetään.

3.2.2.2   Edustava maa

3.2.2.2.1   Yleiset huomautukset

(91)

Edustavan maan valinta perustui seuraaviin perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan mukaisiin kriteereihin:

Kiinan taloudellista kehitystä vastaava taso; tätä varten komissio käytti maita, joiden bruttokansantulo henkeä kohti on Maailmanpankin tietokannan (70) perusteella samanlainen kuin Kiinalla

kyseisessä maassa tuotetaan tarkastelun kohteena olevaa tuotetta (71)

asiaankuuluvat tiedot ovat julkisesti saatavilla edustavassa maassa

jos mahdollisia edustavia maita on useampi kuin yksi, etusijalle asetetaan tarvittaessa maa, jossa sosiaaliturva ja ympäristönsuojelu ovat riittävällä tasolla.

(92)

Kuten 30 kappaleessa selostetaan, komissio ilmoitti asianomaisille osapuolille 15 päivänä kesäkuuta 2023 päivätyllä muistiolla lähteistä, joita se aikoi käyttää normaaliarvon määrittämiseen.

3.2.2.2.2   Kiinan taloudellista kehitystä vastaava taso

(93)

Komissio viittasi muistiossa edelliseen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevaan tarkasteluun, jossa Kolumbia, Brasilia ja Thaimaa yksilöitiin maiksi, joiden taloudellinen kehitys vastaa Maailmanpankin mukaan Kiinan tasoa. Maailmanpankki on siis luokitellut ne kaikki Kiinan tavoin ylemmän keskitulotason maiksi bruttokansantulon perusteella, ja niissä tiedettiin olevan tarkastelun kohteena olevan tuotteen tuotantoa.

(94)

Komissio totesi edellisessä toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevassa tarkastelussa, että Thaimaa ei olisi asianmukainen edustava maa. Tämä johtui siitä, että tarkastelun kohteena olevan tuotteen tuottajat olivat tappiollisia ja/tai ne olivat kiinalaisten yritysten tytäryhtiöitä ja tiettyihin tuotannontekijöihin sovellettiin vientirajoituksia (vientilupavaatimuksia). Lisäksi tarkastelun kohteena olevaa tuotetta valmistavien yritysten myynti-, yleis- ja hallintokustannukset sekä voitot eivät olleet kohtuullisella tasolla.

(95)

Nykyisellä tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla komissio totesi, että vaikka vuoden 2021 taloudellisten tietojen mukaan kaksi kolmesta tuottajasta on jälleen kannattavia, niiden lopullinen omistajuus ei ole muuttunut eli ne olivat edelleen etuyhteydessä kiinalaisiin yrityksiin. Lisäksi yksilöityjä vientirajoituksia ei ollut poistettu.

(96)

Komissio totesi edellisessä toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevassa tarkastelussa, että Brasilia ei olisi asianmukainen edustava maa. Tämä johtui siitä, että tärkeimmän tuotannontekijän eli maissin (= yli 70 prosenttia tuotantopanosten kustannuksista) tuonti Brasiliasta oli vähäistä suhteessa kotimaiseen tuotantoon ja hinnat poikkesivat merkittävästi kansainvälisistä hinnoista. Lisäksi ainoa sitruunahappoa Brasiliassa tuottava yritys, josta oli saatavilla taloudellisia tietoja, oli monialayritys, jolla oli laaja tuotevalikoima ja jonka kannattavuus oli heikko ainakin osalla silloista tarkastelujaksoa. Samoin kuin Thaimaassa tiettyihin vientirajoituksiin sovellettiin vientirajoituksia (vientilupavaatimukset).

(97)

Komissio totesi tässä tutkimuksessa, että Global Trade Atlas -tietokannan, jäljempänä ’GTA’, vuoden 2022 tietojen perusteella maissin tuonti Brasiliasta on edelleen hyvin vähäistä kotimaiseen tuotantoon verrattuna (72) ja hinnat eroavat edelleen merkittävästi kansainvälisistä hinnoista. Brasilialaisista sitruunahapon tuottajista ei ollut saatavilla luotettavia taloudellisia tietoja vuoden 2020 jälkeen. Tiettyjä tuotannontekijöitä koskevia vientirajoituksia ei ollut poistettu.

(98)

Sen sijaan edellisessä toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevassa tarkastelussa todettiin, että Kolumbiasta tuotiin edustavia määriä maissia hinnoilla, jotka vastasivat kansainvälisiä hintoja. Vaikka myös sitruunahapon kolumbialaisen tuottajan Sucroal SA:n kannattavuus oli heikkoa tai negatiivista ainakin osalla edellisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun tarkastelujaksoa, komissio yksilöi seitsemän muuta yritystä, jotka tuottivat sitruunahappoa läheisesti muistuttavan tuoteluokan tuotteita eli juoma-, puhdistus-, elintarvike-, terveys- ja lääketeollisuuden ainesosia, joista oli saatavilla luotettavia taloudellisia tietoja ja joiden voitto oli kohtuullinen. Kolumbiassa ei myöskään havaittu olevan merkittäviä vientirajoituksia. Edellä esitetyn perusteella komissio päätteli edellisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun yhteydessä, että Kolumbia olisi asianmukainen edustava maa.

(99)

Komissio totesi tässä tutkimuksessa, että GTA:n vuoden 2022 tietojen perusteella maissin tuonti Kolumbiaan oli edustavaa ja sen hinnat kansainvälisten hintojen mukaisia. Sucroal SA:n kannattavuus oli muuttunut positiiviseksi vasta vuosina 2020 ja 2021 (kahtena edellisenä vuotena, joilta oli saatavilla rahoitustiedot muistion toimittamisen ajankohtana) mutta vain hyvin vähän.

(100)

Edellä esitetyn perusteella komissio katsoi, että olosuhteet eivät olleet muuttuneet niin merkittävästi, että tässä tapauksessa tehtäisiin erilainen päätelmä asianmukaisen edustavan maan valinnasta. Siksi komissio ilmoitti asianomaisille osapuolille aikovansa käyttää asianmukaisena edustavana maana Kolumbiaa ja edustavassa maassa toimivina tuottajina niitä seitsemää kolumbialaista yritystä, jotka tuottavat sitruunahappoa läheisesti muistuttavan tuoteluokan tuotteita.

(101)

Asianomaisia osapuolia pyydettiin esittämään huomautuksia Kolumbian soveltuvuudesta edustavaksi maaksi ja edellä mainittujen yritysten soveltuvuudesta edustavassa maassa toimiviksi tuottajiksi.

(102)

Kolumbian valinnasta asianmukaiseksi edustavaksi maaksi ei esitetty huomautuksia.

(103)

Pyynnön esittäjä väitti, että myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten sekä voiton laskemiseen käytettävien yritysten tuotevalikoima oli liian laaja eikä komissio ollut osoittanut, että niiden myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset tai voitto olisivat samaa tasoa kuin sitruunahapon tuottajien. Lisäksi joidenkin näiden yritysten myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset ja/tai voitot olivat kohtuuttoman suuria, ja siksi näitä yrityksiä ei pitäisi ottaa huomioon normaaliarvon laskennassa. Näin ollen pyynnön esittäjä ehdotti, että käytettäisiin tietoja, jotka saadaan kannattavuudeltaan positiivisilta sitruunahapon tuottajilta.

(104)

Muistion julkaisemisen jälkeen brasilialaisista ja thaimaalaisista sitruunahapon tuottajista ei ollut julkisesti saatavilla tietoja vuodelta 2022. Sitruunahapon kolumbialaisen tuottajan Sucroal SA:n taloudelliset tiedot vuodelta 2022 tulivat kuitenkin julkisesti saataville. Näiden tietojen mukaan Sucroal SA oli kannattava myös vuonna 2022 ja kannattavuustaso ei enää ollut vähäinen. Siksi komissio katsoi, että Sucroal SA:n tiedot olisivat sopivin perusta myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten sekä voittomarginaalin kohtuullisten tasojen määrittämiselle. Tuoteluokkaa lähellä olevia tuotteita tuottavien kolumbialaisten yritysten myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksia sekä voittoa koskevat väitteet olivat näin ollen merkityksettömiä eikä niitä käsitelty.

3.2.2.2.3   Sosiaaliturvan ja ympäristönsuojelun taso

(105)

Kun kaikkien edellä mainittujen tekijöiden perusteella oli vahvistettu, että Kolumbia oli ainoa käytettävissä oleva asianmukainen edustava maa, sosiaaliturvan ja ympäristönsuojelun tasosta ei ollut tarpeen tehdä perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan a alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan viimeisen lauseen mukaista arviointia.

3.2.2.2.4   Päätelmät

(106)

Edellä esitetyn analyysin perusteella Kolumbia täyttää perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan a alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa säädetyt kriteerit, minkä perusteella sitä voidaan pitää asianmukaisena edustavana maana.

3.2.2.3   Vääristymättömien kustannusten määrittämisessä käytetyt lähteet

(107)

Komissio luetteli muistiossa tuotannontekijät, kuten raaka-aineet, energia ja työvoima, joita vientiä harjoittavat tuottajat käyttävät sitruunahapon tuotannossa. Näiden tuotannontekijöiden luetteloa tarkistettiin hieman tarkastuskäynnin aikana.

(108)

Komissio totesi muistiossa myös, että voidakseen muodostaa laskennallisen normaaliarvon perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan a alakohdan mukaisesti se käyttää GTA-tietokantaa (73) määrittääkseen useimpien tuotannontekijöiden, etenkin raaka-aineiden, vääristymättömät kustannukset. Lisäksi komissio ilmoitti käyttävänsä vääristymättömien työvoimakustannusten määrittämiseen ILOn tietoja (74) ja sähkön vääristymättömien kustannusten määrittämiseen merkittävän sähköntoimittajan julkisia tariffeja (75). Komissio kertoi, että höyryn vääristymättömien kustannusten määrittämiseen käytetään Yhdysvaltain energiaministeriön ehdottamaa menetelmää (76). Menetelmä perustuu höyryn tuottamiseen tarvittavan kaasun kustannuksiin, joihin lisätään kohtuulliset katteet muiden toimintakustannusten, hallinto- ja yleiskustannusten sekä voiton osalta.

(109)

Lisäksi komissio totesi muistiossa, että väkevöityä rikkihappoa koskeva lisäanalyysi oli tarpeen sen määrittämiseksi, olisiko käytettävä Kolumbian tuontihintoja vai vaihtoehtoisia asianmukaisia vääristymättömiä kansainvälisiä hintoja, kustannuksia vai vertailuarvoja perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan a alakohdan mukaisesti.

(110)

Muistiosta esittämissään huomautuksissa pyynnön esittäjä väitti, että väkevöidyn rikkihapon tuonti Kolumbiaan oli hyvin vähäistä, minkä vuoksi Kolumbiaan kohdistuvan tuonnin hinnat eivät olleet edustavia. Pyynnön esittäjän mukaan tämän raaka-aineen osalta tuontihinnat Brasiliasta soveltuvat paremmin normaaliarvon laskemiseen.

(111)

Koska Kolumbiaan tuodut määrät olivat vähäisiä (Kolumbiaan tuotiin noin 200 tonnia kun taas Brasiliaan tuotiin 660 000 tonnia), komissio oli samaa mieltä siitä, että tuontihinnat eivät olleet edustavia, ja hyväksyi väitteen, jonka mukaan Brasilian tuontihinnat olisivat normaaliarvon laskemista varten asianmukaisempia edellisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun mukaisesti.

3.2.2.3.1   Vääristymättömät kustannukset ja vertailuarvot

Tuotannontekijät

(112)

Ottaen huomioon kaikki käytettävissä olevat tiedot eli pyyntöön sisältyvät tiedot sekä pyynnön esittäjän ja muiden asianomaisten osapuolten myöhemmin toimittamat sekä tarkastuskäynneillä kerätyt ja tarkistetut tiedot seuraavat tuotannontekijät ja niiden lähteet yksilöitiin normaaliarvon määrittämiseksi perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan a alakohdan mukaisesti:

Taulukko 1

Sitruunahapon tuotannontekijät

Tuotannontekijä

Tavaran koodi Kolumbiassa

Vääristymätön arvo (CNY)

Mittayksikkö

Tietolähde

Raaka-aineet

Maissi

1005 90 11

1005 90 12

1005 90 20

2,25

kg

GTA

Kalsiitti

2836 50 00

6,29

kg

GTA

Väkevöity rikkihappo

2807 00 10  (*1)

1,74

kg

GTA

Nestemäinen natriumhydroksidi

2815 12 00

2,67

kg

GTA

α-amylaasi/

glukoamylaasi

3507 90 90

3507 90 19

3507 90 40

3507 90 13

3507 90 30

3507 90 60

89,40

kg

GTA

Aktiivihiili

3802 10 00

24,71

kg

GTA

Pakkaus – paperipussi

4819 30 10

4819 30 90

4819 40 00

1,04

kappaletta

GTA

Pakkaus – muovipussi

3923 21 00

3923 29 20

3923 29 90

0,53

kappaletta

GTA

Työvoima

Työvoimakustannukset henkilötyötuntia kohti

13,99

tunti

ILO

Energia

Sähkö

0,84

kWh

Enel

Höyry

0,37

kg

Sivutuotteet

Maissitärkkelysjäte

2303 10 00

5,36

kg

GTA

Raaka-aineet

(113)

Voidakseen määrittää raaka-aineiden vääristymättömät hinnat edustavan maan tuottajan tehtaalle toimitettuna komissio käytti perustana edustavaan maahan tulevan tuonnin painotettua keskimääräistä hintaa (GTA:n mukaan), johon lisätiin tuontitullit ja kuljetuskustannukset. Edustavan maan tuontihinta määritettiin kaikista kolmansista maista tulevan tuonnin yksikköhintojen painotettuna keskiarvona. Edustavan maan tuontihinta määritettiin kaikista kolmansista maista tulevan tuonnin yksikköhintojen painotettuna keskiarvona. Huomioon ei otettu tuontia Kiinasta eikä maista, jotka eivät ole WTO:n jäseniä ja jotka luetellaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/755 (77) liitteessä 1. Komissio päätti jättää Kiinasta edustavaan maahan tulevan tuonnin huomiotta pääteltyään, että tässä tapauksessa ei ole asianmukaista käyttää Kiinan kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan b alakohdassa tarkoitettujen merkittävien vääristymien esiintymisen vuoksi. Koska ei ole näyttöä siitä, että kyseiset vääristymät eivät vaikuttaisi myös vientiin tarkoitettuihin tuotteisiin, komissio katsoi niiden vaikuttavan myös vientihintoihin. Muista kolmansista maista tulevan tuonnin määrä oli edelleen edustava senkin jälkeen, kun Kiinasta edustavaan maahan tuleva tuonti oli jätetty huomiotta.

(114)

Pyynnön esittäjälle raaka-aineiden hankinnasta aiheutuneet kuljetuskustannukset ilmaistiin prosentteina näiden raaka-aineiden tosiasiallisista kustannuksista, minkä jälkeen komissio sovelsi samaa prosenttiosuutta samojen raaka-aineiden vääristymättömiin kustannuksiin saadakseen vääristymättömät kuljetuskustannukset. Komissio katsoi, että pyynnön esittäjän raaka-aineiden ja ilmoitettujen kuljetuskustannusten suhdetta voitaisiin kohtuudella käyttää tässä tutkimuksessa arviona raaka-aineiden vääristymättömistä kuljetuskustannuksista yrityksen tehtaalle toimitettuna.

Työvoima

(115)

Komissio käytti ILOn tilastoja (78) Kolumbian palkkojen määrittämiseen. Tilastoista saatiin tiedot valmistussektorin työntekijöiden kuukausipalkoista ja keskimääräisistä viikkotyötunneista Kolumbiassa tutkimusajanjaksolla (vuosi 2022).

(116)

Kaksi unionin tuottajaa esitti myös, että Kolumbian työvoimakustannuksissa olisi otettava huomioon muut maksut, kuten työnantajan 12 prosentin maksu eläkerahastoon, 8,5 prosentin sairausvakuutusmaksu, 1–2 prosentin solidaarisuuseläkerahastomaksu ja 4–9 prosentin työnantajamaksu. Lisäksi tuottajat esittivät, että olisi käytettävä luokan ”miehet” keskimääräisiä työvoimakustannuksia, koska lähes kaikki biokemian tuotannon työntekijät ovat miehiä. Nämä unionin tuottajat katsoivat myös, että käytettävissä työvoimakustannuksissa olisi otettava huomioon tuottavuus vertaamalla toisiinsa Ranskan ja Kolumbian tuottavuutta tuntituotoksena mitattuna.

(117)

Komissio lisäsi Kolumbian työvoimakustannusten laskelmaan 12 prosentin maksun eläkerahastoon ja ammatillisesta riskistä maksettavan 2,436 prosentin veron, joka peritään Sucroal SA:lta yrityksen toiminnan perusteella kolmannen ryhmän riskeistä (79). Terveydenhuollosta perittävät 8,5 prosentin maksut ja 4–9 prosentin työnantajamaksut koskevat vain palkkoja, jotka ylittävät kymmenen vähimmäiskuukausipalkan yhteissumman, ja valmistusalalla kuukausipalkat eivät ylitä tätä kynnysarvoa. Lisäksi solidaarisuuseläkerahastomaksu peritään vain työntekijöiltä (80). Unionin tuottajat eivät ole esittäneet näyttöä siitä, miksi biokemian tuotannon henkilöstön sukupuolijakauman perusteella olisi käytettävä ainoastaan luokan ”miehet” keskimääräisiä työvoimakustannuksia. Myöskään tuottavuuden huomioon ottaminen ei ole tarkoituksenmukaista määritettäessä vääristymättömiä työvoimakustannuksia, koska työvoiman vertailuarvo lasketaan yhden sitruunahappokilogramman tuotantoon käytettävän henkilötyötuntien määrän perusteella eikä työntekijöiden tuottavuus vaikuta työvoimakustannuksiin. Sen vuoksi nämä väitteet hylättiin.

Sähkö

(118)

Sähkön osalta komissio käytti Kolumbian suurimman sähköntoimittajan, Enelin (81), hintoja, jotka olivat helposti saatavilla. Tässä lähteessä esitetään keskimääräiset sähkön hinnat kuukausittain vuonna 2022.

(119)

Unionin tuotannonala väitti muistiosta esittämissään huomautuksissa, että Enel Colombian sovellettava sähkötariffi olisi teollisuusasiakkaille tarkoitettu Nivel 2 -tariffi, joka vastaa 11,4–13,2 kV:n jännitettä, eikä komission muistioon valitsema Nivel 4 -tariffi, joka vastaa 115 kV:n jännitettä.

(120)

Sovellettavan sähkötariffin osalta komissio vahvisti, että pyynnön esittäjä saa sähköä 110 kV:n jännitteellä, ja siksi Enel Colombian Nivel 4 -tariffi on asianmukaisin tariffi. Näin ollen väite hylättiin.

Höyry

(121)

Höyryn hinta kolumbialaisille yrityksille (teollisuuskäyttäjille) laskettiin Yhdysvaltain energiaministeriön ehdottamalla menetelmällä (82). Menetelmä perustuu höyryn tuottamiseen tarvittavan kaasun kustannuksiin, joihin lisätään muita toimintakustannuksia, myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksia sekä voittoa vastaavat kohtuulliset katteet.

(122)

Kolumbian kaasukustannusten laskemiseen komissio käytti kolumbialaisten kaasuntoimittajien, kuten Grupo Vantin (83) ja EPM:n (84), tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla julkaisemia kaasun hintoja.

Tuotannolliset yleiskulut, myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset, voitto ja poistot

(123)

Perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan a alakohdan mukaan ”muodostettuun normaaliarvoon on sisällytettävä vääristymätön ja kohtuullinen määrä hallinto-, myynti- ja yleiskustannuksia sekä voittoa”. Lisäksi on vahvistettava tuotannolliset yleiskulut kattamaan kustannukset, jotka eivät sisälly edellä mainittuihin tuotannontekijöihin.

(124)

Yhteistyössä toimineiden vientiä harjoittavien tuottajien tuotannolliset yleiskulut ilmaistiin osuutena vientiä harjoittaville tuottajille tosiasiallisesti aiheutuneista valmistuskustannuksista. Näin saatua prosenttiosuutta sovellettiin vääristymättömiin valmistuskustannuksiin.

(125)

Määrittääkseen vääristymättömän ja kohtuullisen määrän myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksia sekä voittoa komissio käytti Orbis-tietokannasta (85) haettuja Sucroal SA:n taloudellisia tietoja vuodelta 2022.

3.2.2.4   Normaaliarvon laskeminen

(126)

Edellä esitetyn perusteella komissio muodosti tuotelajikohtaisen laskennallisen normaaliarvon noudettuna lähettäjältä -tasolla perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan a alakohdan mukaisesti.

(127)

Ensin komissio määritti vääristymättömät valmistuskustannukset. Se sovelsi vääristymättömiä yksikkökustannuksia pyynnön esittäjän yksittäisten tuotannontekijöiden tosiasialliseen kulutukseen. Nämä pyynnön esittäjän toimittamat osuudet tarkastettiin yrityksen toimitiloihin tehdyllä tarkastuskäynnillä. Komissio kertoi nämä osuudet edustavan maan eli Kolumbian vääristymättömillä yksikkökustannuksilla.

(128)

Määritettyään vääristymättömät valmistuskustannukset komissio sovelsi niihin tuotannollisia yleiskuluja, myynti-, yleis- ja hallintokustannuksia ja voittoa (ks. 123–125 kappale). Tuotannolliset yleiskulut määritettiin pyynnön esittäjän antamien tietojen perusteella. Myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset sekä voitto määritettiin Sucroal SA:n vuoden 2022 tilinpäätöksen perusteella. Komissio lisäsi vääristymättömiin valmistuskustannuksiin seuraavat tekijät:

tuotannolliset yleiskulut prosentteina välittömistä valmistuskustannuksista

myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset sekä muut kustannukset, joiden osuus Sucroal SA:n myytyjen hyödykkeiden kustannuksista oli 24,6 prosenttia, ja

voitto, jonka osuus Sucroal SA:n myytyjen hyödykkeiden kustannuksista oli 27,21 prosenttia, sovellettuna vääristymättömiin valmistuskustannuksiin.

(129)

Tällä perusteella komissio muodosti tuotelajikohtaisen laskennallisen normaaliarvon noudettuna lähettäjältä -tasolla perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan a alakohdan mukaisesti.

3.2.3   Vientihinta

(130)

Hakija harjoitti suoraa vientiä unioniin riippumattomille asiakkaille. Sen vuoksi vientihinta oli perusasetuksen 2 artiklan 8 kohdan mukaisesti tarkastelun kohteena olevasta unioniin suuntautuvaa vientiä varten myydystä tuotteesta tosiasiallisesti maksettu tai maksettavaksi tuleva hinta.

3.2.4   Vertailu

(131)

Normaaliarvoa ja vientihintoja verrattiin noudettuna lähettäjältä -tasolla.

(132)

Normaaliarvon ja vientihinnan tasapuolisen vertailun varmistamiseksi otettiin asianmukaisesti oikaisujen muodossa huomioon hintojen vertailtavuuteen vaikuttavat erot perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan mukaisesti. Oikaisuja tehtiin maan rahti-, käsittely-, lastaus-, liitännäis-, merirahti-, merivakuutus- ja pakkauskustannusten, pankkikulujen ja luottokustannusten huomioon ottamiseksi kaikissa tapauksissa, joissa ne todettiin kohtuullisiksi ja täsmällisiksi ja niiden tueksi oli esitetty vahvistettua näyttöä.

3.2.5   Polkumyyntimarginaali

(133)

Polkumyyntimarginaali määritettiin perusasetuksen 2 artiklan 11 kohdan mukaisesti normaaliarvon painotetun keskiarvon ja kaikkien unioniin suuntautuvien vientitoimintojen hintojen painotetun keskiarvon välisellä vertailulla.

(134)

Tähän perustuva painotettu keskimääräinen polkumyyntimarginaali ilmaistuna prosentteina CIF-hinnasta unionin rajalla tullaamattomana on 31,5 prosenttia.

3.2.6   Asianomaisten osapuolten huomautukset

(135)

Unionin tuottajat NV Citrique Belge SA ja Jungbunzlauer Austria AG väittivät, että covid-19-pandemian vaikutus, korkeat merirahtikustannukset tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla ja tuotteen vähäinen saatavuus markkinoilla aiheuttavat sen, että polkumyyntiä ja vahinkoa ei voida luotettavasti arvioida eikä polkumyyntitullia määrittää vuoden 2022 (eli tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson) vientimyynnin hinnan perusteella, koska hinnoittelu ei ollut edustavaa eikä luonteeltaan pysyvää. Unionin tuottajat totesivat, että pyynnön esittäjän vientimäärät unionissa olivat vuonna 2022 hyvin pieniä, ja viittasivat tältä osin 3 päivänä maaliskuuta 2016 annettuun komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2016/306 (86) (putkien liitososat), jossa komissio totesi, ettei se voinut tässä tapauksessa nojata vientiä harjoittavan tuottajan vientihintoihin muun muassa siksi, että vientiä harjoittava tuottaja myi unioniin ”vain vähäisiä määriä tarkasteltavana olevaa tuotetta”. Nämä kaksi unionin tuottajaa väittivät myös, että pyynnön esittäjän kolmansiin maihin suuntautuvan viennin hinnat olivat tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla huomattavasti alhaisemmat kuin unioniin suuntautuvan viennin hinnat, mikä niiden mielestä viittasi siihen, että viimeksi mainitut olivat keinotekoisia ja asetettu tutkimusta varten. Väitteidensä tueksi kyseiset kaksi unionin tuottajaa toimittivat markkina-analyytikkojen raportteja kiinalaisten yritysten, myös pyynnön esittäjän, unioniin suuntautuvan viennin määrien ja hintojen kehityksestä.

(136)

Komissio muistutti, että polkumyynti määritetään vertailemalla normaaliarvoa ja vientihintaa noudettuna lähettäjältä -tasolla. Vuoden 2022 vaikeat markkinaolosuhteet, kuten tuotepula, eivät vaikuttaisi ainoastaan vientihintaan, vaan niillä olisi todennäköisesti vastaava vaikutus normaaliarvon laskennassa käytettyihin tekijöihin, kuten edustavan maan tuotantotekijöiden kustannuksiin. Vaikka merirahtikustannukset olivat tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla suhteellisen suuret, ne kuvastivat tilannetta tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla eikä niitä siksi voitu jättää huomiotta. Perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaan komission on vahvistettava yksilöllinen polkumyyntimarginaali, jos uusi viejä osoittaa, että i) se ei ole vienyt tarkasteltavana olevaa tuotetta unioniin alkuperäisen tutkimusajanjakson aikana, ii) se ei ole etuyhteydessä toimenpiteiden kohteena olevaan vientiä harjoittavaan tuottajaan ja iii) se on tosiasiallisesti harjoittanut vientiä unioniin alkuperäisen tutkimusajanjakson jälkeen (tai sillä on peruuttamaton sopimusvelvoite suuren tuotemäärän viennistä unioniin). Kuten 3.1 jaksossa todettiin, komission mukaan pyynnön esittäjä täytti perusasetuksen vaatimukset, ja siksi sen yksilöllisen marginaalin määrittäminen oli perusteltua.

(137)

Komissio totesi myös, että tämän tutkimuksen tosiseikat eivät ole verrattavissa unionin tuottajien mainitsemiin putkien liitososia koskevassa tutkimuksessa vahvistettuihin tosiseikkoihin. Kuten täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/306 johdanto-osan 29 kappaleessa todetaan, unioniin suuntautuvan viennin määrä oli vain yksi monista arvioinnissa huomioon otetuista seikoista. Vaikka pyynnön esittäjän tuontimäärät olivat melko pieniä, niitä ei voida pitää ”vähäisinä”. Tuontimäärät todettiinkin luotettavan polkumyyntilaskelman tekemisen kannalta riittäviksi, koska ne kohdistuivat useille asiakkaille ja niistä tehtiin useita laskuja. Komissio toteaa myös, että vahinkoanalyysi ei kuulu tämän tutkimuksen soveltamisalaan. Edellä esitetyn perusteella kaikki kahden unionin tuottajan väitteet hylättiin.

(138)

Lopullisten päätelmien ilmoittamisen jälkeen esittämissään huomautuksissa unionin tuottajat NV Citrique Belge SA ja Jungbunzlauer Austria AG olivat eri mieltä 136 kappaleessa esitetystä komission toteamuksesta, jonka mukaan vuoden 2022 vaikeat markkinaolosuhteet eivät vaikuttaisi ainoastaan vientihintaan vaan niillä olisi todennäköisesti samanlainen vaikutus normaaliarvon laskennassa käytettäviin tekijöihin, kuten edustavan maan tuotannontekijöiden kustannuksiin. Unionin tuottajat esittivät puhtaasti yleisluonteisia väitteitä Kiinan covid-nollatoleranssipolitiikan haitallisista vaikutuksista Kiinan markkinoihin esittämättä kuitenkaan lisäselityksiä tai -tietoja ja konkreettista vaikutusta tai yhteyttä tarkasteltavana olevaan tuotteeseen. Näin ollen tämä väite hylättiin.

(139)

Kyseiset kaksi unionin tuottajaa väittivät myös, että niiden ennen päätelmien ilmoittamista esittämiä huomautuksia, jotka koskivat vuoden 2022 korkeita merirahtikustannuksia, ei otettu asianmukaisesti huomioon lopullisissa päätelmissä. Näiden unionin tuottajien mukaan väite ei koskenut merirahtikustannusten huomiotta jättämistä, vaan se esitettiin pikemminkin tukemaan väitettä, jonka mukaan kalenterivuosi 2022 oli poikkeuksellinen eikä näin ollen soveltuva tutkimusajanjakso polkumyynnin arviointia varten. Unionin tuottajat väittivät lisäksi, ettei komission olisi tarvinnut tyytyä perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisten kolmen edellytyksen muodolliseen tarkasteluun, vaan sillä oli harkintavaltaa poiketa tarkastelupyynnön vireillepanopäivään perustuvasta ”tavanomaisesta” tutkimusajanjaksosta. Ne viittasivat tältä osin Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-164/94, Ferchimex (87), antamaan tuomioon ja väittivät, että komissio ei olisi ylittänyt harkintavaltaansa, jos se olisi poikennut tavanomaisen tutkimusajanjakson valinnasta, vaikka valitulla ajanjaksolla olisi ollut kielteisiä taloudellisia vaikutuksia pyynnön esittäjään. Koska pandemian taloudelliset seuraukset olivat poikkeuksellisia olosuhteita, komission olisi pitänyt käyttää harkintavaltaansa valitakseen eri tutkimusajanjakson kuin vuoden 2022.

(140)

Komissiolla todellakin on harkintavaltaa tutkimuksen tutkimusajanjakson valinnassa. Tässä tapauksessa komissio valitsi tutkimusajanjakson perusasetuksen 6 artiklan 1 kohdan ja yleisen käytännön mukaisesti eli ajanjakson välittömästi ennen tutkimuksen vireillepanoa. Lisäksi komissio katsoi, että valittu kokonaiseen kalenterivuoteen perustuva ajanjakso helpotti pyynnön esittäjän yhteistyötä ja edisti siten päätelmien tarkkuutta ja riittävyyttä. Se, että merirahtikustannukset olivat vuonna 2022 tavanomaista korkeampia tai että pandemia saattoi vaikuttaa muihin tekijöihin, ei mitätöi valitun tutkimusajanjakson asianmukaisuutta. Tällaiset tekijät, jos ne ovat merkityksellisiä tutkimuksen kannalta, arvioidaan tapauskohtaisesti. Tämän vuoksi väite hylättiin.

(141)

Kyseiset kaksi unionin tuottajaa väittivät lisäksi, että putkien liitososia koskevassa tutkimuksessa vientimyynti unioniin tapahtui kolmelle eri asiakkaalle ja 14 myyntilaskulla, mutta komissio piti siinä myyntimäärää edelleen vähäisenä, kun taas tässä tutkimuksessa myyntimäärää ei katsottu vähäiseksi.

(142)

Komissio huomautti, että vientiä harjoittava tuottaja ei putkien liitososia koskevassa tutkimuksessa voinut osoittaa, että polkumyyntitulli oli tosiasiallisesti maksettu, mikä herätti epäilyjä siitä, oliko tavara luovutettu vapaaseen liikkeeseen unionin tullialueella. Lisäksi tämä myynti tapahtui kolmelle asiakkaalle yksittäisiin hankkeisiin, joilla kullakin oli omat eritelmänsä. Lisäksi myynti tapahtui ”pakettina” muiden liitososien ja tuotteiden kanssa, jotka eivät olleet tarkasteltavana olevaa tuotetta. Siinä yhteydessä ristiinkompensoinnin vaara katsottiin huomattavaksi. Tässä tutkimuksessa pyynnön esittäjän myynnissä ei tullut esiin tällaisia ongelmia. Vaikka pyynnön esittäjän unioniin suuntautuneen myynnin määrä oli pieni vuonna 2022, sen myyntihintoja pidettiin luotettavana perustana polkumyyntimarginaalin laskemiselle. Näin ollen väite hylättiin.

(143)

Kyseiset kaksi unionin tuottajaa väittivät myös, että komissio ei käsitellyt väitettä, että koska pyynnön esittäjän unioniin suuntautuvan viennin hinnat olivat 10–30 prosenttia korkeammat kuin pyynnön esittäjän vientihinta Intiaan, niitä ei pitäisi pitää luotettavina. Ne viittasivat unionin tuomioistuimen asiassa C-374/12, ”Valimar”, antamaan tuomioon ja väittivät, että samankaltaiset olosuhteet saivat unionin tuomioistuimen päättelemään, että vientiä harjoittavan tuottajan vientihinnat olisi jätettävä huomiotta (88).

(144)

Komissio piti väitettä asiasisällöltään virheellisenä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että Intiaan suuntautuvan viennin hinnat eivät olleet 10–30 prosenttia alhaisemmat kuin unioniin suuntautuvan viennin, vaan ero oli selvästi pienempi: Intiaan suuntautuvan viennin hinnat olivat keskimäärin alle 5 prosenttia alhaisemmat. On kuitenkin muistettava, että aiemmassa toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevassa tarkastelussa komissio päätteli, että unionin markkinat olivat houkuttelevat verrattuna muihin kolmansien maiden markkinoihin, koska neljän yhteistyössä toimineen yrityksen vientihinnat kolmansiin maihin olivat 20–40 prosenttia alhaisemmat kuin unioniin suuntautuvan viennin hinnat. Pelkästään sen perusteella, että vientihinnat toisen kolmannen maan markkinoille ovat alhaisemmat kuin unionin markkinoille suuntautuvan viennin hinnat, ei sen vuoksi ole syytä pitää pyynnön esittäjän unioniin suuntautuvan viennin hintoja epäluotettavina. Näin ollen väite hylättiin.

(145)

Kyseiset kaksi unionin tuottajaa väittivät myös, että pyynnön esittäjän vientihinta unioniin ei ollut luotettava voimassa olevan vähimmäistuontihinnan vuoksi. Tältä osin ne viittasivat piistä valmistettuihin aurinkosähkömoduuleihin (89) sekä rauta- tai teräsköysiin ja -kaapeleihin (90), joiden osalta sitoumukset olivat voimassa ja tuottajien vientihinnat unioniin olivat huomattavasti korkeammat kuin niiden muihin kolmansiin maihin suuntautuvan viennin hinnat, ja komissio päätteli, että sitoumus vaikutti merkittävästi unioniin suuntautuvan viennin hintoihin, minkä vuoksi ne olivat epäluotettavia.

(146)

Ensinnäkin tutkimuksessa kävi ilmi, että pyynnön esittäjän vientihinta kolmansiin maihin ei ollut järjestelmällisesti korkeampi kuin unioniin suuntautuvan viennin hinta. Tietyillä markkinoilla vientihinta oli korkeampi kuin unioniin suuntautuvan viennin hinta. Vähimmäistuontihinnan osalta komissio päätteli mainituissa tapauksissa, että sitoumus vaikutti merkittävästi unioniin suuntautuvan viennin hintaan, koska vientihinta unioniin oli keskimäärin vähimmäistuontihinnan tasolla. Tässä tutkimuksessa todettiin, että pyynnön esittäjän vientihinta unioniin oli tuolloin korkeampi kuin vähimmäistuontihinta. Lisäksi kaikkien muiden viejien, myös niiden, joita sitoumus ei koske, keskimääräinen vientihinta oli samalla tasolla kuin pyynnön esittäjän vientihinta. Sen vuoksi komissio ei voinut päätellä, että sitoumus vaikutti vientihintaan, ja väite hylättiin.

(147)

Kyseiset kaksi unionin tuottajaa väittivät myös, että komissio ei käsitellyt väitettä, joka koski pyynnön esittäjän kyselyvastauksessa ilmoittamien tietojen ja julkisesti saatavilla olevien vientitilastojen välisiä eroja.

(148)

Kuten 19 kappaleessa todetaan, komissio tarkasti pyynnön esittäjän toimittaman kyselyvastauksen tämän toimitiloissa Kiinassa. Tutkimuksessa ei tullut esiin mitään tietoja, joiden perusteella pyynnön esittäjän toimittamat tiedot olisivat epäluotettavia. Sen vuoksi komission on käytettävä todennettuja tietoja. Komissio ei sitä vastoin voi tarkistaa julkisesti saatavilla olevien tietojen tarkkuutta, minkä vuoksi mahdolliset erot pyynnön esittäjän tutkimuksen yhteydessä toimittamien todennettujen tietojen ja julkisesti saatavilla olevien tietojen välillä ovat tässä tapauksessa merkityksettömiä. Näin ollen väite hylättiin.

4.   SITOUMUKSET

(149)

Lopullisten päätelmien ilmoittamisen jälkeen pyynnön esittäjä toimitti yhdessä CCCMC:n kanssa perusasetuksen 8 artiklan 2 kohdassa säädetyssä määräajassa hintasitoumustarjouksen.

(150)

Perusasetuksen 8 artiklan mukaan hintasitoumustarjousten on oltava riittäviä poistamaan polkumyynnin vahingollinen vaikutus eikä niiden hyväksyminen saa olla epäkäytännöllistä, tai ne voidaan jättää hyväksymättä muista, kuten yleisestä käytännöstä johtuvista, syistä. Komissio arvioi tarjouksen näiden kriteerien perusteella ja katsoi, ettei tarjottua sitoumusta voida hyväksyä seuraavista syistä.

(151)

Ensinnäkin pyynnön esittäjä väitti, että sen tarjoama sitoumus perustui muiden vientiä harjoittavien tuottajien osalta voimassa olevaan indeksoituun vähimmäistuontihintaan. Näin ollen se täyttäisi perusasetuksen 8 artiklan 1 kohdan mukaisen vaatimuksen.

(152)

Aiemmin hyväksyttyjen sitoumusten sisältämät vähimmäistuontihintaa koskevat tiedot ovat kuitenkin luottamuksellisia tietoja, joihin on pääsy ainoastaan sitoumukset allekirjoittaneilla osapuolilla ja/tai niiden laillisilla edustajilla. Pyynnön esittäjä ei ollut näiden sitoumusten osapuoli eikä myöskään aiemman menettelyn osapuoli. Ainoastaan CCCMC oli alkuperäisten sitoumussopimusten osapuoli ja allekirjoittaja yhdessä asianomaisten vientiä harjoittavien tuottajien kanssa, kun otetaan huomioon sen rooli ja velvoitteet sopimusten seurannassa.

(153)

Komissio totesi kuitenkin seuraavaa. Ensinnäkin kun otetaan huomioon yrityksen rakenne, yhteistyön taso ja tutkimuksen aikana toimitettujen tietojen laatu, komissio katsoi, että pyynnön esittäjän tarjoamaa sitoumusta olisi käytännössä mahdollista valvoa.

(154)

Toiseksi komissio tutki, olisiko sitoumus jätettävä hyväksymättä ”muista syistä” perusasetuksen 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tältä osin komissio totesi, että pyynnön esittäjän tarjoama vähimmäistuontihintaa koskeva menetelmä ja sen indeksointimekanismi eivät vastanneet sen tästä tutkimuksesta johtuvaa erityistilannetta (eli menetelmän olisi pitänyt perustua vähimmäistuontihinnan normaaliarvoon, koska Seven Starin tullin taso perustuu sen polkumyyntimarginaaliin eikä vahinkoa aiheuttamattomaan hintaan). Lisäksi vähimmäistuontihinta johtaisi pyynnön esittäjän viemän sitruunahapon perusteettomaan ja merkittävään hinnanalennukseen.

(155)

Edellä esitetyn perusteella komissio katsoi, että hintasitoumustarjousta ei voitu hyväksyä.

(156)

Komissio lähetti Seven Starille ja CCCMC:lle kirjeet, joissa se esitti yksityiskohtaisesti syyt sitoumustarjouksen hylkäämiseen. Huomautuksia ei esitetty.

5.   TARKASTELUN KOHTEENA OLEVIEN TOIMENPITEIDEN MUUTTAMINEN

(157)

Pyynnön esittäjän vahvistettu polkumyyntimarginaali tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla oli 31,5 prosenttia. Tämän tutkimuksen yhteydessä komissio ei laskenut uudelleen vahinkoa aiheuttamatonta hintatasoa tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla, koska se ei kuulu tarkastelun piiriin perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Sen vuoksi sovelletaan vahinkoa aiheuttamatonta hintatasoa, joka vahvistettiin alkuperäisessä tutkimuksessa kaikkia muita yrityksiä koskevalle vahingon korjaavalle tasolle (42,7 prosenttia). Perusasetuksen 9 artiklan 4 kohdassa vahvistetun alhaisemman tullin säännön mukaisesti Seven Starin osalta polkumyyntitulli olisi vahvistettava vahvistetun polkumyyntimarginaalin tasolle eli 31,5 prosentiksi. Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2021/607 olisi muutettava.

6.   KIRJAAMINEN

(158)

Näiden päätelmien perusteella asetuksella (EU) 2023/185 määrätyn tuonnin kirjaamisvelvoitteen olisi päätyttävä niin, että polkumyyntitulli kannetaan taannehtivasti 30 päivästä tammikuuta 2023 lähtien.

7.   TOIMENPITEIDEN VOIMASSAOLOAIKA

(159)

Tämä tarkastelu ei muuta sitä päivämäärää, jona täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/607 käyttöön otettujen toimenpiteiden voimassaolon on perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti määrä päättyä.

(160)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2016/1036 15 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/607 1 artiklan 2 kohdassa olevaan Kiinassa toimivien tuottajien taulukkoon seuraava yritys/tulli/koodi:

Yritys

Polkumyyntitulli

Taric-lisäkoodi

Seven Star Lemon Technology co., Ltd

31,5  %

A032

2 artikla

Tulliviranomaiset velvoitetaan lopettamaan Kiinasta peräisin olevan, Seven Star Lemon Technology co., Ltd:n tuottaman tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin kirjaaminen ja kantamaan 1 artiklassa vahvistettu polkumyyntitulli taannehtivasti 30 päivästä tammikuuta 2023 lähtien.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä lokakuuta 2023.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)   EUVL L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1193/2008, annettu 1 päivänä joulukuuta 2008, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan sitruunahapon tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta (EUVL L 323, 3.12.2008, s. 1).

(3)  Komission päätös 2008/899/EY, tehty 2 päivänä joulukuuta 2008, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan sitruunahapon tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn yhteydessä tarjottujen sitoumusten hyväksymisestä (EUVL L 323, 3.12.2008, s. 62).

(4)  Komission päätös 2012/501/EU, annettu 7 päivänä syyskuuta 2012, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan sitruunahapon tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn yhteydessä tarjottujen sitoumuksien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 2008/899/EY muuttamisesta (EUVL L 244, 8.9.2012, s. 27).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/82, annettu 21 päivänä tammikuuta 2015, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan sitruunahapon tuonnissa asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun sekä asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 3 kohdan mukaisten osittaisten välivaiheen tarkastelujen perusteella (EUVL L 15, 22.1.2015, s. 8).

(6)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/32, annettu 14 päivänä tammikuuta 2016, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan sitruunahapon tuonnissa täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/82 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan Malesiasta lähetetyn sitruunahapon tuontia riippumatta siitä, onko tuotteen alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia (EUVL L 10, 15.1.2016, s. 3).

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/704, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, sitoumuksen hyväksynnän peruuttamisesta kahden vientiä harjoittavan tuottajan osalta ja Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan sitruunahapon tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn yhteydessä tarjottujen sitoumusten hyväksymisestä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/87 muuttamisesta (EUVL L 122, 12.5.2016, s. 19).

(8)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/607, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2021, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan sitruunahapon tuonnissa, sellaisena kuin se on laajennettuna koskemaan Malesiasta lähetetyn sitruunahapon tuontia riippumatta siitä, onko sen alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun perusteella (EUVL L 129, 15.4.2021, s. 73).

(9)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/185, annettu 27 päivänä tammikuuta 2023, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan sitruunahapon tuonnissa annettuun täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2021/607 liittyvän uutta viejää koskevan tarkastelun vireillepanosta yhden kiinalaisen vientiä harjoittavan tuottajan osalta, kyseisen vientiä harjoittavan tuottajan tuotteiden tuonnissa kannettavan tullin kumoamisesta ja tällaisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta (EUVL L 26, 30.1.2023, s. 11).

(10)  Komission yksikköjen valmisteluasiakirja ”Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations”, jäljempänä ’maaraportti’ (SWD(2017) 483 final/2, 20.12.2017).

(11)  Maaraportti, 2 luku, s. 6–7.

(12)  Maaraportti, 2 luku, s. 10.

(13)  Saatavilla osoitteessa Constitution of the People’s Republic of China (npc.gov.cn) (sivustolla käyty viimeksi 17.7.2023).

(14)  Maaraportti, 2 luku, s. 20–21.

(15)  Maaraportti, 3 luku, s. 41 ja 73–74.

(16)  Maaraportti, 6 luku, s. 120–121.

(17)  Maaraportti, 6 luku, s. 122–135.

(18)  Maaraportti, 7 luku, s. 167–168.

(19)  Maaraportti, 8 luku, s. 169–170, 200–201.

(20)  Maaraportti, 2 luku, s. 15–16; 4 luku, s. 50 ja 84; 5 luku, s. 108–109.

(21)  Maaraportti, 3 luku, s. 22–24, ja 5 luku, s. 97–108.

(22)  Maaraportti, 5 luku, s. 104–109.

(23)  COFCO Biotechnologyn vuosikertomus 2022. Elokuu 2022. S. 51 ja 82. Saatavilla osoitteessa https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202208231577503135_1.pdf?1661273401000.pdf= (sivustolla käyty viimeksi 13.7.2023).

(24)  Ks. lisäksi http://www.7lemonstar.com/ (sivustolla käyty viimeksi 13.7.2023).

(25)  Ks. lisäksi http://www.ensignworld.com/about.aspx?newsCateID=74&baseinfo_Id=74&CateId=74&ViewCateID=74&Prid=73&Yhid=70 (sivustolla käyty viimeksi 13.7.2023).

(26)  Ks. lisäksi http://www.csmcity.cn/zlzx/info.php?id=7374 (sivustolla käyty viimeksi 13.7.2023).

(27)  Ks. lisäksi http://www.ensignworld.com/about.aspx?newsCateID=74&baseinfo_Id=74&CateId=74&ViewCateID=74&Prid=73&Yhid=70 (sivustolla käyty viimeksi 13.7.2023).

(28)  Ks. esimerkiksi Kiinan kommunistisen puolueen peruskirjan 33 §, Kiinan yhtiölain 19 § ja kommunistisen puolueen keskuskomitean julkaisemat suuntaviivat ”Guidelines on stepping up the United Front work in the private sector for the new era” (ks. tarkemmat tiedot jäljempänä).

(29)  Ks. lisäksi https://www.siacn.org/dl/DyZXItsx00.html (sivustolla käyty viimeksi 13.7.2023).

(30)  Ks. lisäksi http://www.cfia.org.cn/ (sivustolla käyty viimeksi 13.7.2023).

(31)  Ks. lisäksi https://www.siacn.org/dl/IOa-252B22.html (sivustolla käyty viimeksi 13.7.2023).

(32)  China Biofermentation Industry Association -toimialajärjestön perustamiskirja. Saatavilla osoitteessa http://www.cfia.org.cn/site/term/5.html (sivustolla käyty viimeksi 13.7.2023).

(33)  Ks. edellinen alaviite.

(34)  China Petroleum and Chemical Industry Federation -toimialajärjestön perustamiskirja. Saatavilla osoitteessa http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1 (sivustolla käyty viimeksi 13.7.2023).

(35)  Maaraportti, 5 luku, s. 100–101.

(36)  Maaraportti, 2 luku, s. 26.

(37)  Maaraportti, 2 luku, s. 31–32.

(38)   Exclusive: In China, the Party’s push for influence inside foreign firms stirs fears. Reuters. 24.8.2017. Saatavilla osoitteessa https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (sivustolla käyty viimeksi 13.7.2023).

(39)  Ks. lisäksi http://www.cofco.com/en/BrandProduct/COFCOBiochemical (sivustolla käyty viimeksi 13.7.2023).

(40)  Ks. http://stockdata.stock.hexun.com/2009_gg_000930_3.shtml (sivustolla käyty viimeksi 13.7.2023).

(41)  Ks. https://www.cofco.com/cn/AboutCOFCO/Management/ (sivustolla käyty viimeksi 13.7.2023).

(42)  COFCO Biotechnology Co., Ltd vuosikertomus 2021, s. 29, saatavilla osoitteessa http://img.zlahsh.com/Uploads/Zlsh/File/2022/10/12/u634675f3b11eb.PDF (sivustolla käyty viimeksi 17.7.2023).

(43)  Ks. lisäksi http://www.ensignworld.com/newsinfo.aspx?NewsId=499&CateId=15 (sivustolla käyty viimeksi 17.7.2023).

(44)  Ks. lisäksi http://www.ensignworld.com/newsinfo.aspx?NewsId=499&CateId=15 (sivustolla käyty viimeksi 13.7.2023),

www.cpcif.org.cn/detail/4d477309-96db-4b64-ac0c-e87f00027bb2 (sivustolla käyty viimeksi 13.7.2023).

(45)  Maaraportti, 14.1–14.3 luku.

(46)  Maaraportti, 4 luku, s. 41, 42 ja 83.

(47)  Maissinjalostusmarkkinoiden analyysi. 17. helmikuuta 2023. Jakso II.2.3. Saatavilla osoitteessa https://finance.sina.cn/2023-02-17/detail-imyfywyp2069106.d.html?source=nfquote (sivustolla käyty viimeksi 17.7.2023).

(48)  Maaraportti, 12 luku, s. 319.

(49)  Maatalouden ja maaseutualueiden nykyaikaistamisen edistämistä koskeva 14. viisivuotissuunnitelma 2021–2025. Jakso II.1. Saatavilla osoitteessa https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-02/11/content_5673082.htm (sivustolla käyty viimeksi 13.7.2023).

(50)  Istutusalan kehittämistä kansallisella tasolla koskeva 14. viisivuotissuunnitelma. Jakso V.2. Saatavilla osoitteessa http://www.moa.gov.cn/govpublic/ZZYGLS/202201/t20220113_6386808.htm (sivustolla käyty viimeksi 13.7.2023).

(51)  Biotalouden kehittämisen 14. viisivuotissuunnitelma. Jakso II.2. Saatavilla osoitteessa https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/jd/202205/t20220509_1324417.html (sivustolla käyty viimeksi 13.7.2023).

(52)  Ks. edellinen alaviite, III.6 jakso.

(53)  Petrokemian ja kemian teollisuuden korkealaatuisen kehityksen edistämistä 14. viisivuotissuunnitelmakaudella koskeva ohjaava lausunto. Jakso 11. Saatavilla osoitteessa https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/yj/art/2022/art_4ef438217a4548cb98c2d7f4f091d72e.html (sivustolla käyty viimeksi 13.7.2023).

(54)  Hebein maakunnan strategisia ja kehittyviä teollisuudenaloja koskeva 14. viisivuotissuunnitelma. Jakso IV.3. Saatavilla osoitteessa http://lvsefazhan.cn/index.php/guozijianguan/408.html (sivustolla käyty viimeksi 13.7.2023).

(55)  Ks. lisäksi http://www.yushu.gov.cn/ywdt/ywzx/202306/t20230608_3152637.html

(56)  COFCO Biotechnology Co., Ltd:n puolivuotisraportti 2022, s. 150. Saatavilla osoitteessa https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202208231577503135_1.pdf?1661273401000.pdf= (sivustolla käyty viimeksi 13.7.2023).

(57)  Maaraportti, 6 luku, s. 138–149.

(58)  Maaraportti, 9 luku, s. 216.

(59)  Maaraportti, 9 luku, s. 213–215.

(60)  Maaraportti, 9 luku, s. 209–211.

(61)  Maaraportti, 13 luku, s. 332–337.

(62)  Maaraportti, 13 luku, s. 336.

(63)  Maaraportti, 13 luku, s. 337–341.

(64)  Maaraportti, 6 luku, s. 114–117.

(65)  Maaraportti, 6 luku, s. 119.

(66)  Maaraportti, 6 luku, s. 120.

(67)  Maaraportti, 6 luku, s. 121–122, 126–128 ja 133–135.

(68)  Ks. IMF Working Paper ”Resolving China’s Corporate Debt Problem”, by Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Rafael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, lokakuu 2016, WP/16/203.

(69)  Maaraportti, 6 luku, s. 121–122, 126–128 ja 133–135.

(70)  World Bank Open Data – Upper Middle Income (https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income).

(71)  Jos tarkastelun kohteena olevaa tuotetta ei tuoteta missään maassa, jolla on vastaava kehitystaso, voidaan ottaa huomioon sellaisen tuotteen tuotanto, joka kuuluu tarkastelun kohteena olevan tuotteen kanssa samaan yleiseen luokkaan ja/tai samalle sektorille.

(72)  GTA ilmoitti Brasiliaan vuonna 2022 tuodun maissin määräksi 2,63 miljoonaa tonnia. Arvioitu kotimainen tuotanto oli noin 120 miljoonaa tonnia (ks. esimerkiksi https://www.fas.usda.gov/data/brazil-grain-and-feed-update-23).

(73)  http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm

(74)  https://ilostat.ilo.org/data/

(75)  https://www.enel.com.co/en/people/energy-rates.html

(76)  https://www1.eere.energy.gov/manufacturing/tech_assistance/pdfs/steam15_benchmark.pdf

(*1)  Tavaran koodi Brasiliassa.

(77)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/755, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä (EUVL L 123, 19.5.2015, s. 33). Perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan mukaan kyseisten maiden kotimarkkinahintoja ei voida käyttää normaaliarvon määrittämiseen.

(78)  https://ilostat.ilo.org/

(79)  https://safetya.co/normatividad/decreto-768-de-2022/

(80)  https://taxsummaries.pwc.com/colombia/individual/other-taxes

(81)  https://www.enel.com.co/en/people/energy-rates.html

(82)  https://www1.eere.energy.gov/manufacturing/tech_assistance/pdfs/steam15_benchmark.pdf

(83)  https://www.grupovanti.com/

(84)  http://cu.epm.com.co/

(85)  http://orbis4.bvdinfo.com/

(86)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/306, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2016, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Korean tasavallasta ja Malesiasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen putkien liitososien tuonnissa annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1283/2014 muuttamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 3 kohdan mukaisen välivaiheen tarkastelun seurauksena (EUVL L 58, 4.3.2016, s. 3).

(87)  Ks. ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-164/94, Ferchimex v. neuvosto, 28.9.1995 antama tuomio (saatavilla osoitteessa eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:61994TJ0164).

(88)  Ks. unionin tuomioistuimen asiassa C-374/12, ”Valimar” OOD v. Nachalnik na Mitnitsa Varna, 18.9.2014 antama tuomio, saatavilla osoitteessa

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=F1C927CFBC168F9A051D8B6C07B39582?text=&docid=157850&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2738602, 47 kohta

(89)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/367, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2017, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun ja 11 artiklan 3 kohdan mukaisen osittaisen välivaiheen tarkastelun jälkeen (EUVL L 56, 3.3.2017, s. 131).

(90)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1279/2007, annettu 30 päivänä lokakuuta 2007, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Venäjältä peräisin olevien tietynlaisten rauta- tai teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa sekä Thaimaasta ja Turkista peräisin olevien tietynlaisten rauta- tai teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden kumoamisesta (EUVL L 285, 31.10.2007, s. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2180/oj

ISSN 1977-0812 (electronic edition)


Top