EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2156

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/2156, annettu 17 päivänä lokakuuta 2023, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1375 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyistä raportointivaatimuksista niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka soveltavat kotieläiminä pidettävien sikojen lihan ja ruhojen trikiinitestausta teurastamoissa koskevaa poikkeusta

C/2023/6796

EUVL L, 2023/2156, 18.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2156/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2156/oj

European flag

virallinen lehti
Euroopan unionin

FI

Sarjan L


2023/2156

18.10.2023

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2023/2156,

annettu 17 päivänä lokakuuta 2023,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1375 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyistä raportointivaatimuksista niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka soveltavat kotieläiminä pidettävien sikojen lihan ja ruhojen trikiinitestausta teurastamoissa koskevaa poikkeusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (virallista valvontaa koskeva asetus) (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 8 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Raportointivaatimuksilla on keskeinen rooli lainsäädännön asianmukaisen seurannan ja täytäntöönpanon varmistamisessa. On kuitenkin tärkeää yksinkertaistaa näitä vaatimuksia, jotta voidaan varmistaa niiden vastaavan aiottua tarkoitusta ja rajoittaa hallinnollista taakkaa.

(2)

Trikiini on loinen, jota voi esiintyä trikiinitartunnalle alttiiden lajien, kuten sikojen, lihassa ja joka aiheuttaa elintarvikevälitteisen taudin kontaminoitunutta lihaa syöneissä ihmisissä. Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/1375 (2) vahvistetaan virallisia lihan trikiinitarkastuksia koskevat erityissäännöt, mukaan lukien sen 2 artiklan 1 kohdassa vahvistetut säännöt, jotka koskevat kotieläiminä pidettävien sikojen ruhoista teurastamoissa osana post mortem -tarkastusta suoritettavaa näytteenottoa kyseisen taudin esiintymisen varalta tehtävää tutkimusta varten.

(3)

Lisäksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1375 3 artiklan 3 kohdassa säädetään poikkeuksesta, jonka mukaan kotieläiminä pidettävien sikojen ruhot ja liha voidaan vapauttaa trikiinitutkimuksesta, jos kotieläiminä pidettävät siat tulevat tilalta tai lokerosta, jonka on virallisesti tunnustettu noudattavan valvottuja pito-olosuhteita täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1375 liitteessä IV olevan I luvun mukaisesti, jäljempänä ’poikkeus’. Poikkeukseen sovelletaan tiettyjä edellytyksiä, mukaan lukien se, että poikkeuksen täytäntöönpaneva jäsenvaltio toimittaa komissiolle täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1375 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti vuosikertomuksen, jossa esitetään kyseisen asetuksen liitteessä IV olevassa II luvussa tarkoitetut tiedot, jäljempänä ’vuosikertomus’.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/99/EY (3) 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti kaikkien jäsenvaltioiden on myös toimitettava komissiolle zoonoosien, niiden aiheuttajien ja mikrobilääkeresistenssin suuntauksista ja lähteistä kertomus, joka kattaa kyseisen direktiivin 4 artiklan mukaisesti edellisenä vuonna kerätyt tiedot, mukaan lukien trikiinitestauksen tulokset. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1375 liitteessä IV olevassa II luvussa vahvistetaan trikiinitestausta koskevat tiedot, jotka poikkeusta soveltavien jäsenvaltioiden on ilmoitettava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1375 soveltamiseksi ja jotka ovat samat kuin direktiivin 2003/99/EY soveltamiseksi toimitettavat tiedot. Näin ollen vuosikertomukseen sisällytettävät tiedot ovat samat kuin ne, jotka kaikkien jäsenvaltioiden on ilmoitettava direktiivin 2003/99/EY 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(5)

Vuosikertomus on siten paitsi työläs myös tarpeeton, sillä siinä on toimitettava tietoja, joiden ilmoittamista edellytetään jo direktiivin 2003/99/EY 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tästä syystä velvoite toimittaa vuosikertomus komissiolle täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1375 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti olisi poistettava ilman, että se vaikuttaa kyseisen täytäntöönpanoasetuksen keskeisiin toimintapoliittisiin tavoitteisiin. Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1375 3 artiklan 4 kohtaa olisi muutettava.

(6)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2015/1375 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1375 3 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Jos jäsenvaltio panee täytäntöön tämän artiklan 3 kohdassa säädetyn poikkeuksen, kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava siitä komissiolle ja muille jäsenvaltioille pysyvässä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomiteassa. Komissio julkaisee verkkosivustollaan luettelon jäsenvaltioista, jotka soveltavat kyseistä poikkeusta.

Jos jäsenvaltio ei toimita tietoja tämän asetuksen liitteessä IV olevassa II luvussa tarkoitetusta trikiinitutkimuksesta direktiivin 2003/99/EY 9 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, tämän artiklan 3 kohdassa säädetty poikkeus lakkaa olemasta voimassa kyseisen jäsenvaltion osalta.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä lokakuuta 2023.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)   EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1375, annettu 10 päivänä elokuuta 2015, virallisia lihan trikiinitarkastuksia koskevista erityissäännöistä (EUVL L 212, 11.8.2015, s. 7).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/99/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, tiettyjen zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurannasta, neuvoston päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 92/117/ETY kumoamisesta (EUVL L 325, 12.12.2003, s. 31).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2156/oj

ISSN 1977-0812 (electronic edition)


Top