EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2108

Komission asetus (EU) 2023/2108, annettu 6 päivänä lokakuuta 2023, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II ja komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta elintarvikelisäaineiden nitriitit (E 249–250) ja nitraatit (E 251–252) osalta

C/2023/6632

OJ L, 2023/2108, 9.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2108/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2108/oj

European flag

virallinen lehti
Euroopan unionin

FI

Sarjan L


2023/2108

9.10.2023

KOMISSION ASETUS (EU) 2023/2108,

annettu 6 päivänä lokakuuta 2023,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II ja komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta elintarvikelisäaineiden nitriitit (E 249–250) ja nitraatit (E 251–252) osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineista 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1331/2008 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II vahvistetaan unionissa elintarvikkeissa käytettäväksi hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelo ja niiden käyttöä koskevat edellytykset.

(2)

Komission asetuksessa (EU) N:o 231/2012 (3) vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmät.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1331/2008 3 artiklan 1 kohdan mukaan unionissa hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelo voidaan saattaa ajan tasalle joko komission aloitteesta tai asiaa koskevan hakemuksen johdosta.

(4)

Kaliumnitriitti (E 249), natriumnitriitti (E 250), natriumnitraatti (E 251) ja kaliumnitraatti (E 252) ovat asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II mukaisesti hyväksyttyjä aineita. Niitä on käytetty useiden vuosikymmenten ajan säilöntäaineena yhdessä muiden tekijöiden kanssa elintarvikkeiden, erityisesti lihan, kalan ja juustotuotteiden, säilymisen ja mikrobiologisen turvallisuuden varmistamiseksi ja niiden aistinvaraisten ominaisuuksien parantamiseksi. Tiedetään kuitenkin, että lihavalmisteiden sisältämät nitriitit ja nitraatit voivat muodostaa nitrosamiineja, joista jotkin on todettu syöpää aiheuttaviksi. Sen vuoksi on tarpeen minimoida nitrosamiinien muodostumisriski, joka johtuu nitriittien ja nitraattien esiintymisestä elintarvikkeissa, ja samalla säilyttää niiden suojaavat vaikutukset bakteerien ja etenkin botulismia aiheuttavan C. botulinum -bakteerin lisääntymisen estäjinä.

(5)

Asetuksessa (EY) N:o 1333/2008 tällä hetkellä vahvistetut nitriittien (E 249 ja E 250) ja nitraattien (E 251 ja E 252) enimmäismäärät perustuvat elintarvikealan tiedekomitean vuosina 1990 (4) ja 1995 (5) antamiin lausuntoihin sekä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, 26 päivänä marraskuuta 2003 antamaan lausuntoon (6). Ne ilmaistaan mahdollisuuksien mukaan ”lisättynä määränä”, koska elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan C. botulinum -bakteerin lisääntymisen estämiseen vaikuttaa nimenomaan nitriitin lisätty määrä eikä sen jäämien määrä.

(6)

Tästä poiketen asetuksessa vahvistetaan kuitenkin nitriittien ja nitraattien jäämien enimmäismäärät tietyissä perinteisesti suolatuissa lihavalmisteissa. Kun kyse on tällaisista perinteisistä tuotteista, jotka on suolattu upottamalla suolausliuokseen, levittämällä lihan pinnalle kuivaa suolausseosta tai molemmilla käsittelyillä, tai kun nitriittejä ja/tai nitraatteja sisältyy koostettuun tuotteeseen tai kun suolaliuos ruiskutetaan tuotteeseen ennen kypsentämistä, lihaan imeytyvien suolojen lisättyä määrää ei ole tuotteisiin liittyvän valmistusprosessin luonteen vuoksi käytännössä mahdollista määrittää.

(7)

Vuonna 2014 komissio sai päätökseen aineistotutkimuksen, jossa seurattiin, miten jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön nitriittejä koskevat unionin säännöt. Tutkimuksessa kävi ilmi, että steriloimattomiin lihavalmisteisiin tyypillisesti lisättävä nitriittien määrä on joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta pienempi kuin unionin enimmäismäärä. Tutkimusraportissa komissio totesi, että kun otetaan huomioon, että nitriittejä lisätään lihavalmisteisiin useimmissa jäsenvaltioissa sallittuja enimmäismääriä vähemmän, olisi selvitettävä mahdollisuutta tarkistaa nitriittien nykyisiä sallittuja enimmäismääriä ja vähentää siten altistumista näille elintarvikelisäaineille entisestään. Sen vuoksi komissio käynnisti erillisen tutkimuksen nitriittien käytöstä elintarviketeollisuudessa eri lihavalmisteryhmissä. Tutkimus saatiin päätökseen vuonna 2016, ja myös siinä pääteltiin, että unionin lainsäädännössä vahvistettuja nykyisiä enimmäismääriä voitaisiin pienentää.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1333/2008 32 artiklan 1 kohdassa säädetään, että elintarviketurvallisuusviranomainen suorittaa uuden riskinarvioinnin kaikille elintarvikelisäaineille, jotka oli jo hyväksytty unionissa ennen 20 päivää tammikuuta 2009. Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi 15 päivänä kesäkuuta 2017 tieteelliset lausuntonsa (7), joissa arvioitiin uudelleen nitriittien ja nitraattien turvallisuutta elintarvikelisäaineina.

(9)

Nitriittien osalta elintarviketurvallisuusviranomainen määritti nitriitti-ioneina ilmaistuksi hyväksyttäväksi päiväsaanniksi (ADI) 0,07 mg painokiloa kohti päivässä. Se arvioi, että nitriittien käytöstä elintarvikelisäaineena johtuva altistuminen ei ylitä kyseistä ADI-arvoa koko väestössä mutta ylittää sen niukasti lapsilla ylimmässä persentiilissä ja että nitriittien osuus olisi noin 17 prosenttia ravintoperäisestä kokonaisaltistuksesta. Jos tarkastellaan kaikkia altistumisen ravintoperäisiä lähteitä yhteensä (elintarvikelisäaineet, luontainen esiintyminen ja saastuminen), ADI-arvo ylittyisi imeväisillä, 1–3-vuotiailla ja vanhemmilla lapsilla, kun altistuminen on keskitasoa, ja kaikissa ikäryhmissä, kun altistuminen on korkeinta tasoa. Mitä tulee altistumiseen eksogeenisille nitrosamiineille, elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että elintarvikelisäaineena lisätystä nitriitistä muodostuvia nitrosamiineja ei ole mahdollista erottaa selvästi elintarvikkeessa luontaisesti tai saastumisen seurauksena esiintyvästä nitriitistä muodostuvista nitrosamiineista. Elintarvikeviranomainen katsoi lisäksi, että kokonaisaltistukseen eksogeenisille nitrosamiineille suurina pitoisuuksina liittyy joitakin huolenaiheita kaikissa ikäryhmissä lukuun ottamatta ikääntyneitä. Elintarvikeviranomainen vahvisti vielä, että valmiin N-nitrosodimetyyliamiinin ja suolistosyöpien välisestä yhteydestä on olemassa näyttöä ja että näyttöä on saatu jonkin verran myös ravinnosta saatavan nitriitin ja mahasyöpien sekä lihajalosteista saadun nitriitin ja nitraatin yhdistelmän ja suolistosyöpien välisestä yhteydestä. Tämä vastaa Kansainvälisen syöväntutkimuskeskuksen vuonna 2015 esittämiä päätelmiä (8).

(10)

Nitraattien osalta elintarviketurvallisuusviranomainen säilytti nitriitti-ioneina ilmaistun ADI-arvon 3,7 mg painokiloa kohti päivässä ja arvioi, että nitraattien käytöstä elintarvikelisäaineena johtuva altistuminen ei ylittänyt kyseistä hyväksyttävää päiväsaantia. Jos kaikkia ravinnon kautta tapahtuvan nitraattialtistuksen lähteitä tarkastellaan yhdessä, ADI-arvo ylittyisi kaikilla ikäryhmillä keskimääräisellä ja suurimmalla altistuksella. Elintarvikelisäaineina käytettävien nitraattien osuus oli noin 2 prosenttia kokonaisaltistuksesta.

(11)

Molemmissa lausunnoissa elintarviketurvallisuusviranomainen antoi joitakin suosituksia, joissa ehdotettiin nitrosoyhdisteitä, nitriittejä ja nitraatteja koskevia lisätutkimuksia ja myrkyllisten alkuaineiden (lyijy, elohopea ja arseeni) nykyisten raja-arvojen pienentämistä nitriittejä (E 249 ja E 250) ja nitraatteja (E 251 ja E 252) koskevissa unionin eritelmissä.

(12)

Komissio julkaisi elintarviketurvallisuusviranomaisen viimeksi mainitun suosituksen toteuttamiseksi 7 päivänä joulukuuta 2022 avoimen tietopyynnön, jolla haettiin teknisiä tietoja myrkyllisistä alkuaineista. Tiedot toimitettiin tammikuussa 2023.

(13)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi 28 päivänä maaliskuuta 2023 julkaistussa tieteellisessä lausunnossaan (9), jossa se käsitteli elintarvikkeissa esiintyvien nitrosamiinien kansanterveydelle aiheuttamia riskejä, että altistumismarginaali on elintarvikkeissa esiintyvien karsinogeenisten nitrosamiinien tapauksessa erittäin todennäköisesti alle 10 000 korkealla altistustasolla kaikissa ikäryhmissä, mikä voi olla merkki terveysriskistä, ja että merkittävin altistumisen lähteenä oleva elintarvikeryhmä on ”liha ja lihavalmisteet”.

(14)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/1165 (10) sallitaan natriumnitriitin (E 250) ja kaliumnitraatin (E 252) käyttö luonnonmukaisesti tuotetuissa lihavalmisteissa ainoastaan asetuksessa (EY) N:o 1333/2008 vahvistettuja enimmäismääriä pienempinä enimmäispitoisuuksina ja ainoastaan sillä edellytyksellä, että toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla on todistettu, ettei käytettävissä ole vaihtoehtoista tekniikkaa.

(15)

Komissio hyväksyi komission päätöksellä (EU) 2021/741 (11) kolmeksi vuodeksi Tanskan kuningaskunnan pyynnön pitää voimassa nitriittien lisäämistä lihavalmisteisiin koskevat tiukemmat kansalliset säännöksensä. Tanskan kansallisissa säännöksissä pidetään nitriittien enimmäismäärät tietyissä lihavalmisteissa pienempinä kuin asetuksessa (EY) N:o 1333/2008 vahvistetut enimmäismäärät, eikä niissä sallita sellaisten tuotteiden markkinoille saattamista, joille voidaan vahvistaa ainoastaan jäämien enimmäismäärät.

(16)

Kun otetaan huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen tekemät arvioinnit eli nitriittien ja nitraattien käyttöä elintarvikelisäaineina koskeva uudelleenarviointi ja elintarvikkeissa esiintyviä syöpää aiheuttavia nitrosamiineja koskeva arviointi, jäsenvaltioita koskeva asiakirjatutkimus, nitriittien käyttöä elintarviketeollisuudessa koskeva erillinen tutkimus, luonnonmukaisesti tuotetuissa lihavalmisteissa sallittujen nitriittien ja nitraattien enimmäismäärien soveltamisesta saadut kokemukset, Tanskan kokemukset nitriittien käyttöön lihavalmisteissa sovellettavista tiukemmista kansallisista säännöksistä sekä elintarvikealan toimijoita, kuluttajia ja jäsenvaltioiden kansallisia viranomaisia edustavien organisaatioiden laajat kuulemiset, on aiheellista muuttaa nykyisiä edellytyksiä, jotka koskevat nitriittien ja nitraattien käyttöä elintarvikelisäaineina.

(17)

Elintarviketurvallisuusviranomaisen tekemä nitriittien ja nitraattien käyttöä elintarvikelisäaineina koskeva uudelleenarviointi huomioon ottaen on lisäksi aiheellista pienentää unionin eritelmissä tällä hetkellä vahvistettuja enimmäismääriä, jotka koskevat lyijyn, elohopean ja arseenin esiintymistä nitriiteissä (E 249 ja E 250) ja nitraateissa (E 251 ja E 252).

(18)

Erityisesti olisi pienennettävä elintarvikkeisiin elintarvikelisäaineina lisättävien nitriittien ja nitraattien enimmäismääriä, jotta kyseisestä käytöstä mahdollisesti muodostuvien nitrosamiinien määrä voidaan pitää mahdollisimman pienenä ja varmistaa samalla mikrobiologinen turvallisuus. Kunkin nitriittien ja nitraattien käyttöä koskevan säännöksen yhteydessä olisi lisäksi vahvistettava kaikkia lähteitä koskevat jäämien enimmäismäärät, joita sovelletaan myyntivalmiisiin tuotteisiin niiden koko säilyvyysajan, jotta voidaan paremmin seurata altistumistasoa suhteessa sovellettaviin ADI-arvoihin. Enimmäismäärien käyttö sekä lisättyjen määrien että jäämien osalta on Codexin elintarvikelisäainekomitean hyväksymän lähestymistavan mukaista (12). Kun otetaan huomioon, että elintarvikelisäaineina käytettävien nitraattien osuus kokonaisaltistuksesta aiheuttaa vähemmän huolta ja että parhaillaan keskustellaan tarpeesta vahvistaa kullekin elintarvikeryhmälle jäämien enimmäistaso, joka kattaa sekä nitriitit että nitraatit, markkinoille olisi kuitenkin voitava edelleen saattaa tuotteita, joiden tapauksessa uudet nitraatteja koskevat jäämien enimmäismäärät ylittyvät. Asianomaisten elintarvikealan toimijoiden olisi tällöin selvitettävä ylittymisen syy.

(19)

Asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II olevassa D osassa luetellut elintarvikeryhmiin 08.3.1 ”Lämpökäsittelemättömät lihavalmisteet” ja 08.3.2 ”Lämpökäsitellyt lihavalmisteet” kuuluu monia erilaisia jalostettuja lihavalmisteita, kuten eräät perinteiset ja perinteisesti suolatut tuotteet, joiden osalta ei ole vahvistettu erityissäännöksiä elintarvikeryhmässä 08.3.4 ”Perinteisesti suolatut lihavalmisteet, joihin sovelletaan nitriittejä ja nitraatteja koskevia erityissäännöksiä”. Ryhmille 08.3.1 ja 08.3.2 vahvistetut nitriittien uudet enimmäismäärät eivät kuitenkaan välttämättä riitä takaamaan joidenkin perinteisten ja perinteisesti suolattujen lihavalmisteiden säilyvyyttä. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa kyseisiä tuotteita koskevat säännökset elintarvikeryhmässä 08.3.4.

(20)

Nykyiset enimmäismäärät ilmaistaan natriumnitriittinä tai natriumnitraattina, mutta tarkistetut enimmäismäärät olisi ilmaistava nitriitti- ja nitraatti-ioneina elintarviketurvallisuusviranomaisen vahvistamien ADI-arvojen mukaisesti. Muuntokerroin on natriumnitriitin ja nitriitti-ionin tapauksessa 0,67 ja natriumnitraatin ja nitraatti-ionin tapauksessa 0,73.

(21)

Jotta elintarvikealan toimijat, myös pienet ja keskisuuret yritykset, voivat mukautua tässä asetuksessa säädettyihin uusiin tiukempiin käyttöedellytyksiin, olisi lykättävä uusien enimmäismäärien soveltamista ja vahvistettava siirtymäkaudet tuotteille, jotka on saatettu markkinoille ennen kyseisten enimmäismäärien soveltamispäivää,. Juustojen tapauksessa soveltamispäivässä olisi otettava huomioon juustojen markkinoille saattamista edeltävä kypsytysaika, joka voi tiettyjen tuotteiden osalta olla 24 kuukautta tai pitempikin.

(22)

Koska elintarviketurvallisuusviranomainen ei havainnut välitöntä terveysriskiä, joka liittyisi myrkyllisten alkuaineiden esiintymiseen elintarvikelisäaineissa kaliumnitriitti (E 249), natriumnitriitti (E 250), natriumnitraatti (E 251) ja kaliumnitraatti (E 252), on aiheellista, että kun tällaiset elintarvikelisäaineet on laillisesti saatettu markkinoille ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää, niiden käyttö sallitaan siirtymäkauden ajan. Samasta syystä on aiheellista sallia ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää laillisesti markkinoille saatettuja elintarvikelisäaineita kaliumnitriitti (E 249), natriumnitriitti (E 250), natriumnitraatti (E 251) ja kaliumnitraatti (E 252) sisältävien elintarvikkeiden markkinoille saattaminen siirtymäkauden ajan ja kaupan pitäminen niiden vähimmäissäilyvyysajan päättymiseen tai viimeiseen käyttöpäivään saakka.

(23)

Sen vuoksi asetuksia (EY) N:o 1333/2008 ja (EU) N:o 231/2012 olisi muutettava.

(24)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liite II tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 231/2012 liite tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

1.   Elintarvikkeita, jotka eivät ole liitteessä I vahvistettujen, kyseisessä liitteessä mainitusta päivämäärästä alkaen sovellettavien säännösten mukaisia ja jotka on laillisesti saatettu markkinoille ennen asianomaista soveltamispäivää, voidaan edelleen pitää kaupan niiden vähimmäissäilyvyysajan päättymiseen tai viimeiseen käyttöpäivään saakka.

2.   Elintarvikelisäaineita kaliumnitriitti (E 249), natriumnitriitti (E 250), natriumnitraatti (E 251) ja kaliumnitraatti (E 252), jotka on laillisesti saatettu markkinoille ennen 29 päivää lokakuuta 2023 ja jotka eivät ole tämän asetuksen liitteessä II vahvistettujen, 29 päivästä lokakuuta 2023 sovellettavien lyijyn, elohopean ja arseenin enimmäismäärien mukaisia, saa lisätä elintarvikkeisiin asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteiden II ja III mukaisesti 29 päivään huhtikuuta 2024 saakka.

3.   Elintarvikkeita, joihin on lisätty elintarvikelisäaineita kaliumnitriitti (E 249), natriumnitriitti (E 250), natriumnitraatti (E 251) ja kaliumnitraatti (E 252), jotka on laillisesti saatettu markkinoille ennen 29 päivää lokakuuta 2023 ja jotka eivät ole tämän asetuksen liitteessä II vahvistettujen, 29 päivästä lokakuuta 2023 sovellettavien lyijyn, elohopean ja arseenin enimmäismäärien mukaisia, saa edelleen saattaa markkinoille 29 päivään huhtikuuta 2024 saakka ja pitää kaupan niiden vähimmäissäilyvyysajan päättymiseen tai viimeiseen käyttöpäivään saakka.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä lokakuuta 2023.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)   EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)   EUVL L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Komission asetus (EU) N:o 231/2012, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta (EUVL L 83, 22.3.2012, s. 1).

(4)  Opinion on nitrates and nitrites expressed on 19 October 1990, European Commission – Reports of the Scientific Committee for Food (twenty-sixth series), s. 21.

(5)  Opinion on nitrates and nitrite expressed on 22 September 1995, European Commission – Reports of the Scientific Committee for Food (thirty-eighth series), s. 1.

(6)  Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards on a request from the Commission related to the effects of Nitrites/Nitrates on the Microbiological Safety of Meat Products, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/14.

(7)   EFSA Journal 2017;15(6):4786 ja EFSA Journal 2017;15(6):4786.

(8)   IARC Monographs Volume 114: Evaluation of consumption of red meat and processed meat.

(9)   EFSA Journal 2023;21(3):7884.

(10)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1165, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2021, tiettyjen luonnonmukaisessa tuotannossa käytettävien tuotteiden ja aineiden sallimisesta ja niiden luetteloiden laatimisesta (EUVL L 253, 16.7.2021, s. 13).

(11)  Komission päätös (EU) 2021/741, annettu 5 päivänä toukokuuta 2021, Tanskan tiedoksi antamista nitriittien lisäämistä tiettyihin lihavalmisteisiin koskevista kansallisista säännöksistä (EUVL L 159, 6.5.2021, s. 13).

(12)  Codexin elintarvikelisäainekomitean 51. istunnon raportti, 107 kohta.


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liite II seuraavasti:

1)

Muutetaan D osa seuraavasti:

a)

Korvataan elintarvikeryhmää 08.3.4 koskeva kohta seuraavasti:

”08.3.4

Perinteiset ja perinteisesti suolatut lihavalmisteet, joihin sovelletaan nitriittejä ja nitraatteja koskevia erityissäännöksiä”

b)

Korvataan elintarvikeryhmää 08.3.4.3 koskeva kohta seuraavasti:

”08.3.4.3

Muut perinteiset ja perinteisesti suolatut tuotteet (upposuolaus- ja kuivasuolausprosessit käytettyinä yhdessä tai kun nitriittejä ja/tai nitraatteja sisältyy koostettuun tuotteeseen tai kun suolaliuos ruiskutetaan tuotteeseen ennen kypsentämistä) ”

2)

Muutetaan E osa seuraavasti:

a)

Korvataan elintarvikeryhmää 08.3.4 koskeva kohta seuraavasti:

”08.3.4

Perinteiset ja perinteisesti suolatut lihavalmisteet, joihin sovelletaan nitriittejä ja nitraatteja koskevia erityissäännöksiä”

b)

Korvataan elintarvikeryhmää 08.3.4.3 koskeva kohta seuraavasti:

”08.3.4.3

Muut perinteiset ja perinteisesti suolatut tuotteet (upposuolaus- ja kuivasuolausprosessit käytettyinä yhdessä tai kun nitriittejä ja/tai nitraatteja sisältyy koostettuun tuotteeseen tai kun suolaliuos ruiskutetaan tuotteeseen ennen kypsentämistä) ”

c)

Muutetaan ryhmä 01.7.2 (Kypsytetty juusto) seuraavasti:

i)

Korvataan lisäaineita E 251–252 (Nitraatit) koskeva kohta seuraavasti:

 

”E 251–252

Nitraatit

150

(30)

Ainoastaan kova, puolikova ja puolipehmeä juusto

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2026

 

E 251–252

Nitraatit

75

(30) (XA) (XB)

Ainoastaan kova, puolikova ja puolipehmeä juusto

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2026

 

E 251–252

Nitraatit

110

(30) (XA) (XB)

Ainoastaan perinteinen ruotsalainen Gäsenen murukolojuusto, jota on kypsytetty vähintään 11 kuukautta.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2027

 

E 251–252

Nitraatit

110

(30) (XA) (XB)

Ainoastaan perinteinen ruotsalainen Kvibillen cheddar-juusto, jota on kypsytetty vähintään 4 kuukautta.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2027

 

E 251–252

Nitraatit

110

(30) (XA) (XB)

Ainoastaan perinteinen ruotsalainen Falköpingin murukolojuusto, jota on kypsytetty vähintään 12 kuukautta.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2027”

ii)

Lisätään alaviitteet seuraavasti:

”(XA):

Suurin sallittu valmistuksessa lisättävä määrä, ilmaistaan NO3-ioneina.

(XB):

Jos myyntivalmiissa tuotteessa kaikista lähteistä peräisin olevien jäämien määrä tuotteen koko säilyvyysajan on yli 35 mg/kg NO3-ioneina ilmaistuna, elintarvikealan toimijoiden on selvitettävä ylittymisen syy.”

d)

Muutetaan ryhmä 01.7.4 (Herajuusto) seuraavasti:

i)

Korvataan lisäaineita E 251–252 (Nitraatit) koskeva kohta seuraavasti:

 

”E 251–252

Nitraatit

150

(30)

Ainoastaan kovan, puolikovan ja puolipehmeän juuston juustomaito.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2026

 

E 251–252

Nitraatit

75

(30) (XA) (XB)

Ainoastaan kovan, puolikovan ja puolipehmeän juuston juustomaito.

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2026”

ii)

Lisätään alaviitteet seuraavasti:

”(XA):

Suurin sallittu valmistuksessa lisättävä määrä, ilmaistaan NO3-ioneina.

(XB):

Jos myyntivalmiissa tuotteessa kaikista lähteistä peräisin olevien jäämien määrä tuotteen koko säilyvyysajan on yli 35 mg/kg NO3-ioneina ilmaistuna, elintarvikealan toimijoiden on selvitettävä ylittymisen syy.”

e)

Muutetaan ryhmä 01.7.6 (Juustotuotteet, paitsi ryhmään 16 kuuluvat tuotteet) seuraavasti:

i)

Korvataan lisäaineita E 251–252 (Nitraatit) koskeva kohta seuraavasti:

 

”E 251–252

Nitraatit

150

(30)

Ainoastaan kovat, puolikovat ja puolipehmeät kypsytetyt tuotteet.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2026

 

E 251–252

Nitraatit

75

(30) (XA) (XB)

Ainoastaan kovat, puolikovat ja puolipehmeät kypsytetyt tuotteet.

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2026”

ii)

Lisätään alaviitteet seuraavasti:

”(XA):

Suurin sallittu valmistuksessa lisättävä määrä, ilmaistaan NO3-ioneina.

(XB):

Jos myyntivalmiissa tuotteessa kaikista lähteistä peräisin olevien jäämien määrä tuotteen koko säilyvyysajan on yli 35 mg/kg NO3-ioneina ilmaistuna, elintarvikealan toimijoiden on selvitettävä ylittymisen syy.”

f)

Muutetaan ryhmä 01.8 (Maitotuotteita jäljittelevät tuotteet, myös juoman valkaisuaineet) seuraavasti:

i)

Korvataan lisäaineita E 251–252 (Nitraatit) koskeva kohta seuraavasti:

 

”E 251–252

Nitraatit

150

(30)

Ainoastaan maitotuotepohjainen juustoa jäljittelevä tuote.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

75

(30) (XA) (XB)

Ainoastaan maitotuotepohjainen juustoa jäljittelevä tuote.

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025”

ii)

Lisätään alaviitteet seuraavasti:

”(XA):

Suurin sallittu valmistuksessa lisättävä määrä, ilmaistaan NO3-ioneina.

(XB):

Jos myyntivalmiissa tuotteessa kaikista lähteistä peräisin olevien jäämien määrä tuotteen koko säilyvyysajan on yli 35 mg/kg NO3-ioneina ilmaistuna, elintarvikealan toimijoiden on selvitettävä ylittymisen syy.”

g)

Muutetaan ryhmä 08.2 (Raakalihavalmisteet sellaisina kuin ne määritellään asetuksessa (EY) N:o 853/2004) seuraavasti:

i)

Korvataan lisäaineita E 249–250 (Nitriitit) koskeva kohta seuraavasti:

 

”E 249–250

Nitriitit

150

(7)

Ainoastaan lomo de cerdo adobado, pincho moruno, careta de cerdo adobada, costilla de cerdo adobada, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, kiełbasa surowa biała, kiełbasa surowa metka, tatar wołowy (danie tatarskie) ja golonka peklowana.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 249–250

Nitriitit

80

(XC) (XD)

Ainoastaan lomo de cerdo adobado, pincho moruno, careta de cerdo adobada, costilla de cerdo adobada, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, kiełbasa surowa biała, kiełbasa surowa metka, tatar wołowy (danie tatarskie) ja golonka peklowana.

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025”

ii)

Lisätään alaviitteet seuraavasti:

”(XC):

Suurin sallittu valmistuksessa lisättävä määrä, ilmaistaan NO2-ioneina.

(XD):

Myyntivalmiissa tuotteessa kaikista lähteistä peräisin olevien jäämien määrä tuotteen koko säilyvyysajan saa olla enintään 45 mg/kg NO2-ioneina ilmaistuna.”

h)

Muutetaan ryhmä 08.3.1 (Lämpökäsittelemättömät lihavalmisteet) seuraavasti:

i)

Korvataan lisäaineita E 249–250 (Nitriitit) ja E 251–252 (Nitraatit) koskevat kohdat seuraavasti:

 

”E 249–250

Nitriitit

150

(7)

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 249–250

Nitriitit

80

(XC) (XD)

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

150

(7)

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

90

(XA) (XE)

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

110

(XA) (XF)

ainoastaan suureksi leikatut kylkisilavapalat ja kuivamakkarat, joihin ei ole lisätty nitriittejä

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025”

ii)

Lisätään alaviitteet seuraavasti:

”(XA):

Suurin sallittu valmistuksessa lisättävä määrä, ilmaistaan NO3-ioneina.

(XC):

Suurin sallittu valmistuksessa lisättävä määrä, ilmaistaan NO2-ioneina.

(XD):

Myyntivalmiin tuotteen kaikista lähteistä peräisin olevien jäämien enimmäismäärä tuotteen koko säilyvyysajan saa olla enintään 45 mg/kg NO2-ioneina ilmaistuna.

(XE):

Jos myyntivalmiin tuotteen kaikista lähteistä peräisin oleva jäännösmäärä tuotteen koko säilyvyysajan on yli 90 mg/kg NO3-ioneina ilmaistuna, elintarvikealan toimijoiden on selvitettävä ylityksen syy.

(XF):

Jos myyntivalmiissa tuotteessa kaikista lähteistä peräisin olevien jäämien määrä tuotteen koko säilyvyysajan on yli 110 mg/kg NO3-ioneina ilmaistuna, elintarvikealan toimijoiden on selvitettävä ylittymisen syy.”

i)

Muutetaan ryhmä 08.3.2 (Lämpökäsitellyt lihavalmisteet) seuraavasti:

i)

Korvataan lisäaineita E 249–250 (Nitriitit) koskeva kohta seuraavasti:

 

”E 249–250

Nitriitit

100

(7) (58) (59)

Ainoastaan steriloidut lihavalmisteet (Fo > 3,00).

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 249–250

Nitriitit

55

(58) (59) (XC) (XG)

Ainoastaan steriloidut lihavalmisteet (Fo > 3,00).

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025

 

E 249–250

Nitriitit

150

(7) (59)

Paitsi steriloidut lihatuotteet (Fo > 3,00).

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 249–250

Nitriitit

80

(59) (XC) (XD)

Paitsi steriloidut lihatuotteet (Fo > 3,00).

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025”

ii)

Lisätään alaviitteet seuraavasti:

”(XC):

Suurin sallittu valmistuksessa lisättävä määrä, ilmaistaan NO2-ioneina.

(XD):

Myyntivalmiin tuotteen kaikista lähteistä peräisin olevien jäämien enimmäismäärä tuotteen koko säilyvyysajan saa olla enintään 45 mg/kg NO2-ioneina ilmaistuna.

(XG):

Myyntivalmiissa tuotteessa kaikista lähteistä peräisin olevien jäämien määrä tuotteen koko säilyvyysajan saa olla enintään 25 mg/kg NO2-ioneina ilmaistuna.”

j)

Muutetaan ryhmä 08.3.4.1 (Perinteiset upposuolatut lihavalmisteet (lihavalmisteet, jotka on suolattu upottamalla suolaliuokseen, joka sisältää nitriittejä ja/tai nitraatteja, suolaa sekä muita ainesosia)) seuraavasti:

i)

Korvataan lisäaineita E 249–250 (Nitriitit) ja E 251–252 (Nitraatit) koskevat kohdat seuraavasti:

 

”E 249–250

Nitriitit

30

(XH)

Ainoastaan perinteisesti suolatut tuotteet.

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025

 

E 249–250

Nitriitit

175

(39)

Ainoastaan Wiltshire bacon ja vastaavat tuotteet: Suolaliuos ruiskutetaan lihaan, mitä seuraa 3–10 vuorokautta kestävä upposuolaus. Upposuolavesiliuos sisältää myös mikrobiologisia hapatteita.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 249–250

Nitriitit

105

(XH)

Ainoastaan Wiltshire bacon ja vastaavat tuotteet: Suolaliuos ruiskutetaan lihaan, mitä seuraa 3–10 vuorokautta kestävä upposuolaus. Upposuolavesiliuos sisältää myös mikrobiologisia hapatteita.

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

250

(39) (59)

Ainoastaan Wiltshire bacon ja vastaavat tuotteet: Suolaliuos ruiskutetaan lihaan, mitä seuraa 3–10 vuorokautta kestävä upposuolaus. Upposuolavesiliuos sisältää myös mikrobiologisia hapatteita.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

150

(59) (XI)

Ainoastaan Wiltshire bacon ja vastaavat tuotteet: Suolaliuos ruiskutetaan lihaan, mitä seuraa 3–10 vuorokautta kestävä upposuolaus. Upposuolavesiliuos sisältää myös mikrobiologisia hapatteita.

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025

 

E 249–250

Nitriitit

100

(39)

Ainoastaan Wiltshire ham ja vastaavat tuotteet: Suolaliuos ruiskutetaan lihaan, mitä seuraa 3–10 vuorokautta kestävä upposuolaus. Upposuolavesiliuos sisältää myös mikrobiologisia hapatteita.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 249–250

Nitriitit

65

(XH)

Ainoastaan Wiltshire ham ja vastaavat tuotteet: Suolaliuos ruiskutetaan lihaan, mitä seuraa 3–10 vuorokautta kestävä upposuolaus. Upposuolavesiliuos sisältää myös mikrobiologisia hapatteita.

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

250

(39) (59)

Ainoastaan Wiltshire ham ja vastaavat tuotteet: Suolaliuos ruiskutetaan lihaan, mitä seuraa 3–10 vuorokautta kestävä upposuolaus. Upposuolavesiliuos sisältää myös mikrobiologisia hapatteita.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

150

(59) (XI)

Ainoastaan Wiltshire ham ja vastaavat tuotteet: Suolaliuos ruiskutetaan lihaan, mitä seuraa 3–10 vuorokautta kestävä upposuolaus. Upposuolavesiliuos sisältää myös mikrobiologisia hapatteita.

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025

 

E 249–250

Nitriitit

175

(39)

Ainoastaan Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeca (salgados), toucinho fumado ja vastaavat tuotteet: Upposuolattu 3–5 vuorokauden ajan. Tuotetta ei lämpökäsitellä, ja sillä on korkea vesiaktiivisuus.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 249–250

Nitriitit

105

(XH)

Ainoastaan Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeca (salgados), toucinho fumado ja vastaavat tuotteet: Upposuolattu 3–5 vuorokauden ajan. Tuotetta ei lämpökäsitellä, ja sillä on korkea vesiaktiivisuus.

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

250

(39) (59)

Ainoastaan Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeca (salgados), toucinho fumado ja vastaavat tuotteet: Upposuolattu 3–5 vuorokauden ajan. Tuotetta ei lämpökäsitellä, ja sillä on korkea vesiaktiivisuus.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

150

(59) (XI)

Ainoastaan Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeca (salgados), toucinho fumado ja vastaavat tuotteet: Upposuolattu 3–5 vuorokauden ajan. Tuotetta ei lämpökäsitellä, ja sillä on korkea vesiaktiivisuus.

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025

 

E 249–250

Nitriitit

50

(39)

Ainoastaan cured tongue : Upposuolattu vähintään neljän vuorokauden ajan ja esikypsennetty.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

10

(39) (59)

Ainoastaan cured tongue : Upposuolattu vähintään neljän vuorokauden ajan ja esikypsennetty.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

7

(59) (XI)

Ainoastaan cured tongue : Upposuolattu vähintään neljän vuorokauden ajan ja esikypsennetty.

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025

 

E 249–250

Nitriitit

150

(7)

Ainoastaan kylmäsavustettu poronliha/kallrökt renkött :

Suolaliuos ruiskutetaan lihaan, mitä seuraa upposuolaus. Suolausaika on 14–21 vuorokautta, minkä jälkeen lihaa kypsytetään 4–5 viikon ajan kylmäsavustamalla. Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 249–250

Nitriitit

100

(XC) (XJ)

Ainoastaan kylmäsavustettu poronliha/kallrökt renkött :

Suolaliuos ruiskutetaan lihaan, mitä seuraa upposuolaus. Suolausaika on 14–21 vuorokautta, minkä jälkeen lihaa kypsytetään 4–5 viikon ajan kylmäsavustamalla. Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

300

(7)

Ainoastaan kylmäsavustettu poronliha/kallrökt renkött : Suolaliuos ruiskutetaan lihaan, mitä seuraa upposuolaus Suolausaika on 14–21 vuorokautta, minkä jälkeen lihaa kypsytetään 4–5 viikon ajan kylmäsavustamalla.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

180

(XA) (XK)

Ainoastaan kylmäsavustettu poronliha/kallrökt renkött :

Suolaliuos ruiskutetaan lihaan, mitä seuraa upposuolaus Suolausaika on 14–21 vuorokautta, minkä jälkeen lihaa kypsytetään 4–5 viikon ajan kylmäsavustamalla Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025

 

E 249–250

Nitriitit

150

(7)

Ainoastaan bacon, filet de bacon ja vastaavat tuotteet: Upposuolattu 4–5 vuorokauden ajan 5–7 °C:n lämpötilassa, kypsytetty tyypillisesti 24–40 tunnin ajan 22 °C:n lämpötilassa, mahdollisesti savustettu 24 tunnin ajan 20–25 °C:n lämpötilassa ja varastoitu 3–6 viikon ajan 12–14 °C:n lämpötilassa.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 249–250

Nitriitit

100

(XC) (XJ)

Ainoastaan bacon, filet de bacon ja vastaavat tuotteet: Upposuolattu 4–5 vuorokauden ajan 5–7 °C:n lämpötilassa, kypsytetty tyypillisesti 24–40 tunnin ajan 22 °C:n lämpötilassa, mahdollisesti savustettu 24 tunnin ajan 20–25 °C:n lämpötilassa ja varastoitu 3–6 viikon ajan 12–14 °C:n lämpötilassa.

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

250

(7) (40) (59)

Ainoastaan bacon, filet de bacon ja vastaavat tuotteet: Upposuolattu 4–5 vuorokauden ajan 5–7 °C:n lämpötilassa, kypsytetty tyypillisesti 24–40 tunnin ajan 22 °C:n lämpötilassa, mahdollisesti savustettu 24 tunnin ajan 20–25 °C:n lämpötilassa ja varastoitu 3–6 viikon ajan 12–14 °C:n lämpötilassa.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

180

(40) (59) (XA) (XK)

Ainoastaan bacon, filet de bacon ja vastaavat tuotteet: Upposuolattu 4–5 vuorokauden ajan 5–7 °C:n lämpötilassa, kypsytetty tyypillisesti 24–40 tunnin ajan 22 °C:n lämpötilassa, mahdollisesti savustettu 24 tunnin ajan 20–25 °C:n lämpötilassa ja varastoitu 3–6 viikon ajan 12–14 °C:n lämpötilassa.

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025

 

E 249–250

Nitriitit

50

(39)

Ainoastaan rohschinken, nassgepökelt ja vastaavat tuotteet: Suolausaika lihanpalojen muodosta ja painosta riippuen noin kaksi vuorokautta/kg, mitä seuraa tasaantuminen/kypsytys.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

250

(39)

Ainoastaan rohschinken, nassgepökelt ja vastaavat tuotteet: Suolausaika lihanpalojen muodosta ja painosta riippuen noin kaksi vuorokautta/kg, mitä seuraa tasaantuminen/kypsytys.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

150

(XI)

Ainoastaan rohschinken, nassgepökelt ja vastaavat tuotteet: Suolausaika lihanpalojen muodosta ja painosta riippuen noin kaksi vuorokautta/kg, mitä seuraa tasaantuminen/kypsytys.

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025”

ii)

Lisätään alaviitteet seuraavasti:

”(XA):

Suurin sallittu valmistuksessa lisättävä määrä, ilmaistaan NO3-ioneina.

(XC):

Suurin sallittu valmistuksessa lisättävä määrä, ilmaistaan NO2-ioneina.

(XH):

Myyntivalmiissa tuotteessa kaikista lähteistä peräisin olevien jäämien enimmäismäärä tuotteen koko säilyvyysajan NO2-ioneina ilmaistuna.

(XI):

Myyntivalmiissa tuotteessa kaikista lähteistä peräisin olevien jäämien enimmäismäärä tuotteen koko säilyvyysajan NO3-ioneina ilmaistuna.

(XJ):

Myyntivalmiissa tuotteessa kaikista lähteistä peräisin olevien jäämien enimmäismäärä tuotteen koko säilyvyysajan saa olla enintään 50 mg/kg NO2-ioneina ilmaistuna.

(XK):

Jos myyntivalmiissa tuotteessa kaikista lähteistä peräisin olevien jäämien määrä tuotteen koko säilyvyysajan on yli 95 mg/kg NO3-ioneina ilmaistuna, elintarvikealan toimijoiden on selvitettävä ylittymisen syy.”

k)

Muutetaan ryhmä 08.3.4.2 (Perinteiset kuivasuolatut lihatuotteet (kuivasuolausmenetelmässä nitriittejä ja/tai nitraatteja, suolaa sekä muita ainesosia sisältävä kuiva suolausseos levitetään lihan pinnalle, mitä seuraa tasaantumis- ja kypsytysaika)) seuraavasti:

i)

Korvataan lisäaineita E 249–250 (Nitriitit) ja E 251–252 (Nitraatit) koskevat kohdat seuraavasti:

 

”E 249–250

Nitriitit

30

(XH)

Ainoastaan perinteisesti suolatut tuotteet.

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025

 

E 249–250

Nitriitit

175

(39)

Ainoastaan dry cured bacon ja vastaavat tuotteet: Kuivasuolaus, jota seuraa vähintään neljä vuorokautta kestävä kypsytys.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 249–250

Nitriitit

105

(XH)

Ainoastaan dry cured bacon ja vastaavat tuotteet: Kuivasuolaus, jota seuraa vähintään neljä vuorokautta kestävä kypsytys.

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

250

(39) (59)

Ainoastaan dry cured bacon ja vastaavat tuotteet: Kuivasuolaus, jota seuraa vähintään neljä vuorokautta kestävä kypsytys.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

150

(59) (XI)

Ainoastaan dry cured bacon ja vastaavat tuotteet: Kuivasuolaus, jota seuraa vähintään neljä vuorokautta kestävä kypsytys.

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025

 

E 249–250

Nitriitit

100

(39)

Ainoastaan dry cured ham ja vastaavat tuotteet: Kuivasuolaus, jota seuraa vähintään neljä vuorokautta kestävä kypsytys.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 249–250

Nitriitit

65

(XH)

Ainoastaan dry cured ham ja vastaavat tuotteet: Kuivasuolaus, jota seuraa vähintään neljä vuorokautta kestävä kypsytys.

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

250

(39) (59)

Ainoastaan dry cured ham ja vastaavat tuotteet: Kuivasuolaus, jota seuraa vähintään neljä vuorokautta kestävä kypsytys.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

150

(59) (XI)

Ainoastaan dry cured ham ja vastaavat tuotteet: Kuivasuolaus, jota seuraa vähintään neljä vuorokautta kestävä kypsytys.

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025

 

E 249–250

Nitriitit

100

(39)

Ainoastaan jamon curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina ja vastaavat tuotteet: Kuivasuolaus ja vähintään 10 vuorokautta kestävä tasaantumisaika ja yli 45 vuorokautta kestävä kypsytysaika.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 249–250

Nitriitit

65

(XH)

Ainoastaan jamon curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina ja vastaavat tuotteet: Kuivasuolaus ja vähintään 10 vuorokautta kestävä tasaantumisaika ja yli 45 vuorokautta kestävä kypsytysaika.

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

250

(39) (59)

Ainoastaan jamon curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina ja vastaavat tuotteet: Kuivasuolaus ja vähintään 10 vuorokautta kestävä tasaantumisaika ja yli 45 vuorokautta kestävä kypsytysaika.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

150

(59) (XI)

Ainoastaan jamon curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina ja vastaavat tuotteet: Kuivasuolaus ja vähintään 10 vuorokautta kestävä tasaantumisaika ja yli 45 vuorokautta kestävä kypsytysaika.

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025

 

E 249–250

Nitriitit

100

(39)

Ainoastaan presunto, presunto da pa ja paio do lombo ja vastaavat tuotteet: Kuivasuolattu 10–15 vuorokauden ajan, mitä seuraa 30–45 vuorokautta kestävä tasaantumisaika ja vähintään kaksi kuukautta kestävä kypsytysaika.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 249–250

Nitriitit

65

(XH)

Ainoastaan presunto, presunto da pa ja paio do lombo ja vastaavat tuotteet: Kuivasuolattu 10–15 vuorokauden ajan, mitä seuraa 30–45 vuorokautta kestävä tasaantumisaika ja vähintään kaksi kuukautta kestävä kypsytysaika.

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

250

(39) (59)

Ainoastaan presunto, presunto da pa ja paio do lombo ja vastaavat tuotteet: Kuivasuolattu 10–15 vuorokauden ajan, mitä seuraa 30–45 vuorokautta kestävä tasaantumisaika ja vähintään kaksi kuukautta kestävä kypsytysaika.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

150

(59) (XI)

Ainoastaan presunto, presunto da pa ja paio do lombo ja vastaavat tuotteet: Kuivasuolattu 10–15 vuorokauden ajan, mitä seuraa 30–45 vuorokautta kestävä tasaantumisaika ja vähintään kaksi kuukautta kestävä kypsytysaika.

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025

 

E 249–250

Nitriitit

50

(39)

Ainoastaan rohschinken, trockengepökelt ja vastaavat tuotteet: Suolausaika lihanpalojen muodosta ja painosta riippuen noin 10–14 vuorokautta, mitä seuraa tasaantuminen/kypsytys.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

250

(39) (59)

Ainoastaan rohschinken, trockengepökelt ja vastaavat tuotteet: Suolausaika lihanpalojen muodosta ja painosta riippuen noin 10–14 vuorokautta, mitä seuraa tasaantuminen/kypsytys.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

150

(59) (XI)

Ainoastaan rohschinken, trockengepökelt ja vastaavat tuotteet: Suolausaika lihanpalojen muodosta ja painosta riippuen noin 10–14 vuorokautta, mitä seuraa tasaantuminen/kypsytys.

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

250

(39) (40) (59)

Ainoastaan jambon sec, jambon sel ja muut vastaavat kuivatut, suolatut tuotteet: Kuivasuolattu 3 vuorokauden ajan + 1 vuorokausi/kg, mitä seuraa yhden viikon pituinen jälkisuolausaika ja 45 vuorokauden – 18 kuukauden pituinen kypsytysaika.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

150

(40) (59) (XI)

Ainoastaan jambon sec, jambon sel ja muut vastaavat kuivatut, suolatut tuotteet: Kuivasuolattu 3 vuorokauden ajan + 1 vuorokausi/kg, mitä seuraa yhden viikon pituinen jälkisuolausaika ja 45 vuorokauden – 18 kuukauden pituinen kypsytysaika.

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025”

ii)

Lisätään alaviitteet seuraavasti:

”(XH):

Myyntivalmiissa tuotteessa kaikista lähteistä peräisin olevien jäämien enimmäismäärä tuotteen koko säilyvyysajan NO2-ioneina ilmaistuna.

(XI):

Myyntivalmiin tuotteen kaikista lähteistä peräisin olevien jäämien enimmäismäärä tuotteen koko säilyvyysajan NO3-ioneina ilmaistuna.”

l)

Muutetaan ryhmä 08.3.4.3 (Muut perinteiset ja perinteisesti suolatut tuotteet (upposuolaus- ja kuivasuolausprosessit käytettyinä yhdessä tai kun nitriittejä ja/tai nitraatteja sisältyy koostettuun tuotteeseen tai kun suolaliuos ruiskutetaan tuotteeseen ennen kypsentämistä)) seuraavasti:

i)

Korvataan lisäaineita E 249–250 (Nitriitit) ja E 251–252 (Nitraatit) koskevat kohdat seuraavasti:

 

”E 249–250

Nitriitit

30

(XH)

Ainoastaan perinteisesti suolatut tuotteet.

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025

 

E 249–250

Nitriitit

50

(39)

Ainoastaan rohschinken, trocken-/nassgepökelt ja vastaavat tuotteet: Kuivasuolaus ja upposuolaus käytettyinä yhdessä (ilman suolaliuoksen ruiskuttamista). Suolausaika lihanpalojen muodosta ja painosta riippuen noin 14–35 vuorokautta, mitä seuraa tasaantuminen/kypsytys.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

250

(39) (59)

Ainoastaan rohschinken, trocken-/nassgepökelt ja vastaavat tuotteet: Kuivasuolaus ja upposuolaus käytettyinä yhdessä (ilman suolaliuoksen ruiskuttamista). Suolausaika lihanpalojen muodosta ja painosta riippuen noin 14–35 vuorokautta, mitä seuraa tasaantuminen/kypsytys.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

150

(59) (XI)

Ainoastaan rohschinken, trocken-/nassgepökelt ja vastaavat tuotteet: Kuivasuolaus ja upposuolaus käytettyinä yhdessä (ilman suolaliuoksen ruiskuttamista). Suolausaika lihanpalojen muodosta ja painosta riippuen noin 14–35 vuorokautta, mitä seuraa tasaantuminen/kypsytys.

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025

 

E 249–250

Nitriitit

50

(39)

Ainoastaan jellied veal ja brisket : Lihaan ruiskutetaan suolaliuosta, minkä jälkeen vähintään kahden vuorokauden kuluttua lihaa keitetään kiehuvassa vedessä enintään kolmen tunnin ajan.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

10

(39) (59)

Ainoastaan jellied veal ja brisket : Lihaan ruiskutetaan suolaliuosta, minkä jälkeen vähintään kahden vuorokauden kuluttua lihaa keitetään kiehuvassa vedessä enintään kolmen tunnin ajan.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

7

(59) (XI)

Ainoastaan jellied veal ja brisket : Lihaan ruiskutetaan suolaliuosta, minkä jälkeen vähintään kahden vuorokauden kuluttua lihaa keitetään kiehuvassa vedessä enintään kolmen tunnin ajan.

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

300

(40) (7)

Ainoastaan rohwürste (salami ja kantwurst) : Tuotteella on vähintään neljän viikon pituinen kypsytysaika, ja veden ja valkuaisaineen välinen suhde on alle 1,7.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

180

(40) (XA) (XK)

Ainoastaan rohwürste (salami ja kantwurst) : Tuotteella on vähintään neljän viikon pituinen kypsytysaika, ja veden ja valkuaisaineen välinen suhde on alle 1,7.

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

250

(40) (7) (59)

Ainoastaan salchichon y chorizo traducionales de larga curacion ja vastaavat tuotteet: Vähintään 30 päivää kestävä kypsytysaika.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

180

(40) (59) (XA) (XK)

Ainoastaan salchichon y chorizo traducionales de larga curacion ja vastaavat tuotteet: Vähintään 30 päivää kestävä kypsytysaika.

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025

 

E 249–250

Nitriitit

180

(7)

Ainoastaan vysočina, selský salám, turistický trvanlivý salám, poličan, herkules, lovecký salám, dunjaská klobása, paprikás ja vastaavat tuotteet: Kuivattu tuote, joka on kypsennetty 70 °C:n lämpötilassa, mitä seuraa 8–12 vuorokautta kestävä kuivaus- ja savustusprosessi. Fermentoitu tuote käy läpi 14–30 vuorokauden pituisen kolmivaiheisen fermentoitumisprosessin, jonka jälkeen se savustetaan.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 249–250

Nitriitit

105

(XC) (XJ)

Ainoastaan vysočina, selský salám, turistický trvanlivý salám, poličan, herkules, lovecký salám, dunjaská klobása, paprikás ja vastaavat tuotteet: Kuivattu tuote, joka on kypsennetty 70 °C:n lämpötilassa, mitä seuraa 8–12 vuorokautta kestävä kuivaus- ja savustusprosessi. Fermentoitu tuote käy läpi 14–30 vuorokauden pituisen kolmivaiheisen fermentoitumisprosessin, jonka jälkeen se savustetaan.

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025

 

E 249–250

Nitriitit

100

(XC) (XJ)

Ainoastaan svensk julskinka ja svensk leverpastej sekä vastaavat tuotteet: Suolatut/kypsentämättömät tai kypsennetyt, kuluttajapakkauksessa,

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025

 

E 249–250

Nitriitit

100

(XC) (XJ)

Ainoastaan Mettwurst, Teewurst ja vastaavat tuotteet: Levitettävät, pehmeät, lyhyen aikaa kypsennetyt raakamakkarat

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

250

(40) (7) (59)

Ainoastaan saucisson sec ja vastaavat tuotteet: Kestomakkara ilman lisättyjä nitriittejä. Tuote fermentoidaan 18–22 °C:n tai sitä alhaisemmassa (10–12 °C) lämpötilassa, minkä jälkeen sillä on vähintään kolmen viikon kypsytysaika. Tuotteen veden ja valkuaisaineen välinen suhde on alle 1,7.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

180

(40) (59) (XA) (XK)

Ainoastaan saucisson sec ja vastaavat tuotteet: Kestomakkara ilman lisättyjä nitriittejä. Tuote fermentoidaan 18–22 °C:n tai sitä alhaisemmassa (10–12 °C) lämpötilassa, minkä jälkeen sillä on vähintään kolmen viikon kypsytysaika. Tuotteen veden ja valkuaisaineen välinen suhde on alle 1,7.

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025”

ii)

Lisätään alaviitteet seuraavasti:

”(XA):

Suurin sallittu valmistuksessa lisättävä määrä, ilmaistaan NO3-ioneina.

(XC):

Suurin sallittu valmistuksessa lisättävä määrä, ilmaistaan NO2-ioneina.

(XH):

Myyntivalmiissa tuotteessa kaikista lähteistä peräisin olevien jäämien enimmäismäärä tuotteen koko säilyvyysajan NO2-ioneina ilmaistuna.

(XI):

Myyntivalmiissa tuotteessa kaikista lähteistä peräisin olevien jäämien enimmäismäärä tuotteen koko säilyvyysajan NO3-ioneina ilmaistuna.

(XJ):

Myyntivalmiissa tuotteessa kaikista lähteistä peräisin olevien jäämien enimmäismäärä tuotteen koko säilyvyysajan saa olla enintään 50 mg/kg NO2-ioneina ilmaistuna.

(XK):

Jos myyntivalmiissa tuotteessa kaikista lähteistä peräisin olevien jäämien määrä tuotteen koko säilyvyysajan on yli 95 mg/kg NO3-ioneina ilmaistuna, elintarvikealan toimijoiden on selvitettävä ylittymisen syy.”

m)

Muutetaan ryhmä 09.2 (Jalostettu kala ja jalostetut kalastustuotteet, myös nilviäiset ja äyriäiset) seuraavasti:

i)

Korvataan lisäaineita E 251–252 (Nitraatit) koskeva kohta seuraavasti:

 

”E 251–252

Nitraatit

500

 

Ainoastaan suolasilli ja -kilohaili.

Soveltamisaika: 9 päivään lokakuuta 2025

 

E 251–252

Nitraatit

270

(XA) (XD)

Ainoastaan suolasilli ja -kilohaili.

Soveltamisaika: 9 päivästä lokakuuta 2025”

ii)

Lisätään alaviitteet seuraavasti:

”(XA):

Suurin sallittu valmistuksessa lisättävä määrä, ilmaistaan NO3-ioneina.

(XD):

Myyntivalmiin tuotteen kaikista lähteistä peräisin olevien jäämien enimmäismäärä tuotteen koko säilyvyysajan saa olla enintään 45 mg/kg NO2-ioneina ilmaistuna.”


LIITE II

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 231/2012 liite seuraavasti:

1)

Korvataan kohdassa ”E 249 KALIUMNITRIITTI” eritelmä ”Puhtaus” seuraavasti:

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 3 % (4 h, silikageelin päällä)

Arseeni

Enintään 0,1 mg/kg

Lyijy

Enintään 0,1 mg/kg

Elohopea

Enintään 0,1 mg/kg”

2)

Korvataan kohdassa ”E 250 NATRIUMNITRIITTI” eritelmä ”Puhtaus” seuraavasti:

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 0,25 % (4 h, silikageelin päällä)

Arseeni

Enintään 0,1 mg/kg

Lyijy

Enintään 0,1 mg/kg

Elohopea

Enintään 0,1 mg/kg”

3)

Korvataan kohdan ”E 251 NATRIUMNITRAATTI” osassa ”I) KIINTEÄ NATRIUMNITRIITTI” oleva eritelmä ”Puhtaus” seuraavasti:

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 2 % (105 °C, 4 h)

Nitriitit

Enintään 30 mg/kg ilmaistuna NaNO2:na

Arseeni

Enintään 0,1 mg/kg

Lyijy

Enintään 0,1 mg/kg

Elohopea

Enintään 0,1 mg/kg”

4)

Korvataan kohdan ”E 251 NATRIUMNITRAATTI” osassa ”II) NESTEMÄINEN NATRIUMNITRIITTI” oleva eritelmä ”Puhtaus” seuraavasti:

Puhtaus

Vapaa typpihappo

Enintään 0,01 %

Nitriitit

Enintään 10 mg/kg ilmaistuna NaNO2:na

Arseeni

Enintään 0,1 mg/kg

Lyijy

Enintään 0,1 mg/kg

Elohopea

Enintään 0,1 mg/kg”

5)

Korvataan kohdassa ”E 252 KALIUMNITRAATTI” eritelmä ”Puhtaus” seuraavasti:

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 1 % (105 °C, 4 h)

Nitriitit

Enintään 20 mg/kg ilmaistuna KNO2:na

Arseeni

Enintään 0,1 mg/kg

Lyijy

Enintään 0,1 mg/kg

Elohopea

Enintään 0,1 mg/kg”


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2108/oj

ISSN 1977-0812 (electronic edition)


Top