EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1577

Komission delegoitu asetus (EU) 2023/1577, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2023, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse teknisistä sääntelystandardeista, jotka koskevat markkinariskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskemista vaihtoehtoisten sisäisten mallien menetelmän mukaisesti sellaisten kaupankäyntivaraston ulkopuolisten positioiden osalta, joihin kohdistuu valuuttakurssiriski tai hyödykeriski, ja näiden positioiden kohtelua lakisääteisten toteutumatestausvaatimusten ja voittojen ja tappioiden tarkastelua koskevan vaatimuksen soveltamiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2023/2585

EUVL L 193, 1.8.2023, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1577/oj

1.8.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 193/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2023/1577,

annettu 20 päivänä huhtikuuta 2023,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse teknisistä sääntelystandardeista, jotka koskevat markkinariskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskemista vaihtoehtoisten sisäisten mallien menetelmän mukaisesti sellaisten kaupankäyntivaraston ulkopuolisten positioiden osalta, joihin kohdistuu valuuttakurssiriski tai hyödykeriski, ja näiden positioiden kohtelua lakisääteisten toteutumatestausvaatimusten ja voittojen ja tappioiden tarkastelua koskevan vaatimuksen soveltamiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (1) ja erityisesti sen 325 artiklan 9 kohdan kolmannen alakohdan, 325 bf artiklan 9 kohdan kolmannen alakohdan ja 325 bg artiklan 4 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kun otetaan huomioon kaupankäyntivaraston ulkopuolisiin positioihin sovellettavat erilaiset arvonmääritystavat, on tarpeen täsmentää, olisiko laitosten käytettävä näiden positioiden kirjanpitoarvoa vai käypää arvoa perustana laskiessaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 1 a luvussa säädetyn vaihtoehtoisen standardimenetelmän tai 1 b luvussa säädetyn vaihtoehtoisten sisäisten mallien menetelmän mukaisesti markkinariskiä koskevaa omien varojen vaatimusta kaupankäyntivaraston ulkopuolisille positioille, joihin kohdistuu valuuttakurssi- tai hyödykeriski taikka molemmat.

(2)

Koska kaupankäyntivaraston ulkopuolisten positioiden arvoon eivät vaikuta ainoastaan markkinariskitekijät, laitoksia ei pitäisi vaatia arvostamaan näitä positioita päivittäin valuuttakurssiriskiä koskevan omien varojen vaatimuksen laskemiseksi vaihtoehtoisen standardimenetelmän mukaisesti. Sen sijaan laitosten olisi otettava huomioon laskennan perustana käytettävien positioiden arvossa ainoastaan ne muutokset, jotka liittyvät kyseisten positioiden valuuttakurssiriskin osatekijöihin.

(3)

Jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus kirjanpitokäytäntöjen kanssa, laitosten olisi käytettävä perustana kaupankäyntivaraston ulkopuolisen position viimeisintä saatavilla olevaa kirjanpitoarvoa, kun ne laskevat valuuttakurssiriskiä koskevaa omien varojen vaatimusta vaihtoehtoisen standardimenetelmän mukaisesti. Myös näiden positioiden käypää arvoa pidetään kuitenkin asianmukaisena perustana omien varojen vaatimusten laskemiselle. Sen vuoksi laitoksille olisi annettava lupa käyttää laskennan perustana käypää arvoa viimeisimmän saatavilla olevan kirjanpitoarvon sijasta, jos ne arvostavat kaikki kaupankäyntivaraston ulkopuoliset positiot käypään arvoon vähintään neljännesvuosittain.

(4)

Jotta voidaan rajoittaa mahdollisuutta, että kaupankäyntivaraston ulkopuolisesta valuuttakurssiriskistä syntyy väärä kuva, laitosten olisi päivitettävä valuuttakurssiriskitekijöiden muutosten huomioon ottamiseksi käytettävä perusta kuukausittain. Tämä päivitystiheys on oikeasuhtainen erityisesti verrattuna päivittäiseen tiheyteen, jolla laitosten on päivitettävä valuuttakurssiriskitekijät vaihtoehtoisten sisäisten mallien menetelmän mukaisesti.

(5)

Kun otetaan huomioon, että jotkin kaupankäyntivaraston ulkopuoliset valuuttapositiot saattavat johtua ei-monetaarisista eristä, joiden arvoa ei päivitetä jokaisena raportointipäivänä valuuttakurssimuutosten huomioon ottamiseksi, on tarpeen säätää erityiskohtelusta, jolla yhdenmukaistetaan valuuttakurssiriskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskeminen näiden erien osalta asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 1 a luvun 2 jaksossa säädetyn herkkyysperusteisen menetelmän mukaisesti.

(6)

Kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti laitosten on yleensä arvostettava sellaiset rahoitusvälineensä, joihin liittyy hyödykeriski, käypään arvoon omien varojen vaatimuksia laskiessaan. Jos laitos pitää hyödykettä fyysisesti hallussaan eikä käytä kyseisen position käypää arvoa kirjanpitotarkoituksiin, tämän position käypää arvoa olisi kuitenkin käytettävä markkinariskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskennan perustana, sillä se takaa vaihtoehtoisen standardimenetelmän asianmukaisen ja yksinkertaisen täytäntöönpanon. Lisäksi käyvän arvon käyttäminen perustana antaa laitoksille mahdollisuuden asianmukaisesti tunnistaa suojaukset ja hajautusvaikutukset kaupankäyntivaraston ulkopuolisten ja kaupankäyntivarastoon kuuluvien positioiden välillä. Tämä perusta olisi päivitettävä kuukausittain, millä varmistetaan oikeasuhteinen lähestymistapa erityisesti verrattuna päivittäiseen päivitystiheyteen, jolla laitosten on vaihtoehtoisten sisäisten mallien menetelmän mukaisesti päivitettävä hyödykeriskitekijät.

(7)

Vaihtoehtoisten sisäisten mallien menetelmän mukainen kaupankäyntivaraston ulkopuolisten positioiden, joihin kohdistuu valuuttakurssi- tai hyödykeriski, arvostamista koskeva yleinen sääntelykehys olisi yhdenmukaistettava vaihtoehtoisen standardimenetelmän mukaisen sääntelykehyksen kanssa, kun otetaan huomioon, että voi olla kaupankäyntiyksiköitä, joiden positioiden osalta omien varojen vaatimukset on laskettu yhtenä vuosineljänneksenä käyttämällä vaihtoehtoista standardimenetelmää ja toisena vuosineljänneksenä käyttämällä vaihtoehtoisten sisäisten mallien menetelmää. On kuitenkin tarpeen säätää, että toisin kuin vaihtoehtoisessa standardimenetelmässä, vaihtoehtoisten sisäisten mallien menetelmässä on laskettava päivittäiset luvut.

(8)

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bf ja 325 bg artiklassa säädettyjen toteutumatestausta ja voittojen ja tappioiden tarkastelua koskevien vaatimusten soveltamiseksi vaihtoehtoisten sisäisten mallien menetelmää noudattaen on tarpeen täsmentää, miten laitosten on laskettava salkun arvon todelliset ja oletetut muutokset, erityisesti niiden kaupankäyntivaraston ulkopuolisten positioiden arvon osalta. Sen vuoksi sellaisten kaupankäyntivaraston ulkopuolisten positioiden erityispiirteiden huomioon ottamiseksi, joihin liittyy valuuttakurssi- tai hyödykeriski, on tarpeen täsmentää, miten komission delegoitua asetusta (EU) 2022/2059 (2) olisi sovellettava näihin positioihin.

(9)

Jotta varmistettaisiin johdonmukaisuus riskienmittausmalliin sisällytettyjen riskien laajuuden kanssa, salkun arvon todellisissa ja oletetuissa muutoksissa olisi yleensä otettava huomioon ainoastaan markkinariskitekijöihin liittyvät muutokset. Koska valuuttakurssi- ja hyödykeriskiin liittyvien muutosten erotteleminen voi kuitenkin olla haastavaa sellaisten kaupankäyntivaraston ulkopuolisten positioiden osalta, joihin kohdistuu hyödykeriski, ja sellaisten kaupankäyntivaraston ulkopuolisten positioiden osalta, jotka eivät muutu lineaarisesti valuuttakurssin muutosten myötä, laitosten olisi voitava ottaa huomioon salkun arvon todellisissa ja oletetuissa muutoksissa muutokset, jotka liittyvät kaikkiin kyseisten kaupankäyntivaraston ulkopuolisten positioiden arvon määrittäviin osatekijöihin.

(10)

Tämän asetuksen säännökset liittyvät läheisesti toisiinsa, sillä ne kaikki koskevat sellaisten kaupankäyntivaraston ulkopuolisten positioiden kohtelua, joihin liittyy valuuttakurssiriski, hyödykeriski tai molemmat. Jotta voidaan varmistaa, että nämä säännökset, joiden pitäisi tulla voimaan samaan aikaan, ovat johdonmukaisia, ja jotta henkilöillä, joihin kyseisissä säännöksissä säädettyjä velvoitteita sovelletaan, olisi helpompi tutustua näihin säännöksiin ja saada niistä kattava käsitys, on aiheellista sisällyttää kaikki nämä säännökset yhteen asetukseen.

(11)

Tämä asetus perustuu Euroopan pankkiviranomaisen komissiolle toimittamiin teknisten sääntelystandardien luonnoksiin.

(12)

Euroopan pankkiviranomainen on järjestänyt avoimet julkiset kuulemiset teknisten sääntelystandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt neuvoja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (3) 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Markkinariskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskeminen vaihtoehtoisen standardimenetelmän mukaisesti kaupankäyntivaraston ulkopuolisille positioille, joihin kohdistuu valuuttakurssiriski

1.   Laskettaessa asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 1 a luvun 2 jakson mukaisen herkkyysperusteisen menetelmän mukaisesti sellaisten kaupankäyntivaraston ulkopuolisten positioiden, joihin kohdistuu valuuttakurssiriski, omien varojen vaatimuksia laitosten on käytettävä perustana kyseisten positioiden viimeisintä saatavilla olevaa kirjanpitoarvoa.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, laitokset voivat käyttää sellaisen kaupankäyntivaraston ulkopuolisen position, johon kohdistuu valuuttakurssiriski, viimeisintä saatavilla olevaa käypää arvoa edellyttäen, että ne arvostavat kaikki kaupankäyntivaraston ulkopuoliset positionsa käypään arvoon vähintään neljännesvuosittain. Tätä poikkeusta käyttäessään laitosten on sovellettava sitä johdonmukaisesti kaikkiin kaupankäyntivaraston ulkopuolisiin positioihin, joihin kohdistuu valuuttakurssiriski.

3.   Laitosten on päivitettävä viimeisin saatavilla oleva arvo, jota käytetään valuuttakurssiriskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskennan perustana 1 ja 2 kohdan mukaisesti, vähintään kuukausittain ottamalla huomioon valuuttakurssiriskitekijöiden arvonmuutokset.

4.   Jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät, laitosten on määritettävä erän nimellisvaluutta ulkomaanvaluuttana, jonka arvon aleneminen suhteessa raportointivaluuttaan johtaisi erän suurimpaan arvonalentumiseen:

a)

erää ei arvosteta käypään arvoon;

b)

erään kohdistuu valuuttakurssiriskistä johtuva arvonalentumisriski;

c)

erän kirjanpitoarvoa ei päivitetä jokaisena raportointipäivänä ulkomaanvaluutan ja raportointivaluutan välisten valuuttakurssin muutoksien huomioon ottamiseksi.

Jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät, laitosten, jotka laskevat markkinariskiä koskevat omien varojen vaatimukset konsolidoidusti, on määritettävä erän nimellisvaluutta sen laitoksen raportointivaluuttana, joka kirjaa kyseisen erän omaan tilinpäätökseensä:

a)

erää ei arvosteta käypään arvoon;

b)

erään kohdistuu valuuttakurssiriskistä johtuva arvonalentumisriski;

c)

laitoksen raportointivaluutta on eri kuin sen laitoksen raportointivaluutta, joka kirjaa erän omaan tilinpäätökseensä;

d)

erän kirjanpitoarvoa ei päivitetä jokaisena raportointipäivänä siten, että siinä otetaan huomioon ulkomaanvaluutan ja sen laitoksen raportointivaluutan, joka kirjaa erän omaan tilinpäätökseensä, välisen valuuttakurssin muutokset.

5.   Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 r artiklan 5 kohdan mukaisesti lasketun, tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja eriä vastaavan valuuttakurssiriskin deltaherkkyyden arvo on yhtä suuri kuin kyseisten erien arvo mainitun kohdan mukaisesti määritetyssä nimellisvaluutassa kerrottuna nimellisvaluutan ja laitoksen raportointivaluutan välisellä avistakurssilla.

2 artikla

Markkinariskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskeminen vaihtoehtoisen standardimenetelmän mukaisesti kaupankäyntivaraston ulkopuolisille positioille, joihin kohdistuu hyödykeriski

Laskettaessa asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 1 a luvun 2 jakson mukaisen herkkyysperusteisen menetelmän mukaisesti sellaisten kaupankäyntivaraston ulkopuolisten positioiden, joihin kohdistuu hyödykeriski, omien varojen vaatimuksia laitosten on käytettävä perustana kyseisten positioiden viimeisintä saatavilla olevaa käypää arvoa.

Laitosten on arvostettava nämä positiot käypään arvoon vähintään kuukausittain.

3 artikla

Markkinariskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskeminen vaihtoehtoisten sisäisten mallien menetelmän mukaisesti kaupankäyntivaraston ulkopuolisille positioille, joihin kohdistuu valuuttakurssiriski

1.   Laskettaessa asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 1 b luvun mukaisen vaihtoehtoisten sisäisten mallien menetelmän mukaisesti sellaisten kaupankäyntivaraston ulkopuolisten positioiden, joihin kohdistuu valuuttakurssiriski, omien varojen vaatimuksia laitosten on käytettävä perustana kyseisten positioiden viimeisintä saatavilla olevaa kirjanpitoarvoa.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, laitokset voivat käyttää sellaisen kaupankäyntivaraston ulkopuolisen position, johon kohdistuu valuuttakurssiriski, viimeisintä saatavilla olevaa käypää arvoa edellyttäen, että ne arvostavat kaikki kaupankäyntivaraston ulkopuoliset positionsa käypään arvoon vähintään neljännesvuosittain. Tätä poikkeusta käyttäessään laitosten on sovellettava sitä johdonmukaisesti kaikkiin kaupankäyntivaraston ulkopuolisiin positioihin, joihin kohdistuu valuuttakurssiriski.

3.   Laitosten on päivitettävä viimeisin saatavilla oleva arvo, jota käytetään valuuttakurssiriskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskennan perustana 1 ja 2 kohdan mukaisesti, päivittäin ottamalla huomioon valuuttakurssiriskitekijöiden arvonmuutokset.

4.   Päivitettäessä kaupankäyntivaraston ulkopuolisen position viimeisintä saatavilla olevaa arvoa päivittäin laitosten on päivitettävä kaikkien riskitekijöiden arvo sellaisen position osalta, johon ne ovat käyttäneet 5 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädettyä poikkeusta.

5.   Laskettaessa asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bb artiklassa tarkoitettua odotettua tappiota kuvaavaa riskimittaria ja 325 bk artiklassa tarkoitettua stressiskenaariota koskevaa riskimittaria sellaisten kaupankäyntivaraston ulkopuolisten positioiden osalta, joihin kohdistuu valuuttakurssiriski, laitosten on sovellettava tulevien häiriöiden skenaarioita tai tulevien häiriöiden ääriskenaarioita ainoastaan sellaisiin riskitekijöihin, jotka kuuluvat kyseisen asetuksen 325 bd artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun valuuttakurssiriskitekijän pääluokkaan.

6.   Laitosten on otettava riskienmittausmallissaan huomioon asiaan liittyvistä valuuttakurssimuutoksista johtuva arvonalentumisriski, joka johtuu eristä, joihin kyseinen riski kohdistuu, jos näitä eriä ei arvosteta käypään arvoon eikä niiden kirjanpitoarvoja päivitetä jokaisena raportointipäivänä siten, että niissä otetaan huomioon valuuttakurssimuutokset vieraan valuutan ja sen laitoksen raportointivaluutan välillä, joka kirjaa erän omaan tilinpäätökseensä.

4 artikla

Markkinariskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskeminen vaihtoehtoisten sisäisten mallien menetelmän mukaisesti kaupankäyntivaraston ulkopuolisille positioille, joihin kohdistuu hyödykeriski tai sekä hyödyke- että valuuttakurssiriski

1.   Laskettaessa asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 1 b luvun mukaisen vaihtoehtoisten sisäisten mallien menetelmän mukaisesti sellaisten kaupankäyntivaraston ulkopuolisten positioiden, joihin kohdistuu joko hyödykeriski tai sekä hyödyke- että valuuttakurssiriski, omien varojen vaatimuksia laitosten on käytettävä perustana kyseisten positioiden viimeisintä saatavilla olevaa käypää arvoa. Laitosten on arvostettava nämä positiot käypään arvoon päivittäin.

2.   Laskettaessa asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bb artiklassa tarkoitettua odotettua tappiota kuvaavaa riskimittaria tai 325 bk artiklassa tarkoitettua stressiskenaariota koskevaa riskimittaria sellaisten kaupankäyntivaraston ulkopuolisten positioiden osalta, joihin kohdistuu ainoastaan hyödykeriski, laitosten on sovellettava tulevien häiriöiden skenaarioita tai tulevien häiriöiden ääriskenaarioita ainoastaan sellaisiin riskitekijöihin, jotka kuuluvat kyseisen asetuksen 325 bd artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun hyödykeriskitekijän pääluokkaan.

3.   Laskettaessa asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bb artiklassa tarkoitettua odotettua tappiota kuvaavaa riskimittaria tai 325 bk artiklassa tarkoitettua stressiskenaariota koskevaa riskimittaria sellaisten kaupankäyntivaraston ulkopuolisten positioiden osalta, joihin kohdistuu hyödyke- ja valuuttakurssiriski, laitosten on sovellettava tulevien häiriöiden skenaarioita tai tulevien häiriöiden ääriskenaarioita sellaisiin riskitekijöihin, jotka kuuluvat kyseisen asetuksen 325 bd artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin hyödyke- tai valuuttakurssiriskitekijän pääluokkiin.

5 artikla

Salkun arvon oletettujen ja todellisten muutosten laskeminen asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bf ja 325 bg artiklan mukaisesti sellaisten kaupankäyntivaraston ulkopuolisten positioiden osalta, joihin kohdistuu valuuttakurssiriski tai hyödykeriski taikka sekä hyödyke- että valuuttakurssiriski

1.   Poiketen siitä, mitä delegoidun asetuksen (EU) 2022/2059 1–4 artiklassa säädetään, sellaisten laitosten, jotka laskevat asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bf ja 325 bg artiklassa tarkoitetut salkun arvon oletetut ja todelliset muutokset sellaisen kaupankäyntivaraston ulkopuolisen position osalta, johon kohdistuu valuuttakurssiriski, on laskettava tämän kaupankäyntivaraston ulkopuolisen position arvo kyseisen asetuksen 325 bf artiklassa tarkoitetun VaR-luvun laskemista seuraavan päivän lopussa käyttämällä kyseisen kaupankäyntivaraston ulkopuolisen position arvoa edellisen päivän lopussa ja päivittämällä kyseisen position valuuttakurssiriskiä ilmentävä osatekijä.

Jos kaupankäyntivaraston ulkopuolisen position arvo ei muutu lineaarisesti sen valuuttakurssin muutosten myötä, johon se on sidoksissa, laitokset voivat laskea kyseisen kaupankäyntivaraston ulkopuolisen position arvon asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bf artiklassa tarkoitetun VaR-luvun laskemista seuraavan päivän lopussa käyttämällä kyseisen kaupankäyntivaraston ulkopuolisen position arvoa edellisen päivän lopussa ja päivittämällä kaikki osatekijät, joita laitos käyttää kyseisen kaupankäyntivaraston ulkopuolisen position arvostamiseen.

Toista alakohtaa soveltaessaan laitosten on sovellettava sitä johdonmukaisesti kaikkiin kaupankäyntiyksikön positioihin, jotka eivät muutu lineaarisesti sen valuuttakurssin muutosten myötä, johon nämä positiot ovat sidoksissa.

2.   Poiketen siitä, mitä delegoidun asetuksen (EU) 2022/2059 1–4 artiklassa säädetään, sellaisten laitosten, jotka laskevat asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bf ja 325 bg artiklassa tarkoitetut salkun arvon oletetut ja todelliset muutokset sellaisen kaupankäyntivaraston ulkopuolisen position osalta, johon kohdistuu hyödykeriski tai sekä hyödyke- että valuuttakurssiriski, on laskettava tämän kaupankäyntivaraston ulkopuolisen position arvo kyseisen asetuksen 325 bf artiklassa tarkoitetun VaR-luvun laskemista seuraavan päivän lopussa jollakin seuraavista menetelmistä:

a)

laitosten on käytettävä kyseisen kaupankäyntivaraston ulkopuolisen position arvoa edellisen päivän lopussa ja päivitettävä ainoastaan valuuttakurssi- ja hyödykeriskiä ilmentävät osatekijät;

b)

laitosten on käytettävä kyseisen kaupankäyntivaraston ulkopuolisen position arvoa edellisen päivän lopussa ja päivitettävä kaikki osatekijät, joita laitos käyttää kyseisen kaupankäyntivaraston ulkopuolisen position arvostamiseen.

Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa laitosten on sovellettava sitä johdonmukaisesti kaikkiin kaupankäyntiyksikön positioihin, joihin kohdistuu hyödykeriski.

3.   Laitosten on sovellettava 1 ja 2 kohtaa ainoastaan sellaisiin kaupankäyntivaraston ulkopuolisiin positioihin, jotka sisältyvät salkkuun sekä asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bf artiklassa tarkoitetun VaR-luvun laskentapäivänä että kyseisen VaR-luvun laskentapäivää seuraavana päivänä.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä huhtikuuta 2023.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL, L176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2022/2059, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bf ja 325 bg artiklan mukaisten toteutumatestauksen ja voittojen ja tappioiden tarkastelua koskevien vaatimusten teknisiä yksityiskohtia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 276, 26.10.2022, s. 47).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).


Top