EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0931

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/931, annettu 8 päivänä toukokuuta 2023, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kolmannesta maasta tulevan perinteisen elintarvikkeen Coffea arabica L.- ja/tai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner -kasvin lehdistä saatava uutejuoma käyttöedellytyksistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2023/2981

OJ L 124, 10.5.2023, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/931/oj

10.5.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 124/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2023/931,

annettu 8 päivänä toukokuuta 2023,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kolmannesta maasta tulevan perinteisen elintarvikkeen Coffea arabica L.- ja/tai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner -kasvin lehdistä saatava uutejuoma käyttöedellytyksistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon uuselintarvikkeista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komission asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2015/2283 säädetään, että unionin markkinoille voidaan saattaa vain sellaisia uuselintarvikkeita, jotka on hyväksytty ja jotka mainitaan unionin uuselintarvikeluettelossa.

(2)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/2470 (2) vahvistetaan unionin uuselintarvikeluettelo asetuksen (EU) 2015/2283 8 artiklan mukaisesti.

(3)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 liitteessä vahvistettuun unionin luetteloon sisältyy Coffea arabica L.- ja/tai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner -kasvin lehdistä saatava uutejuoma hyväksyttynä kolmannesta maasta tulevana perinteisenä elintarvikkeena.

(4)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/917 (3) hyväksyttiin Coffea arabica L.- ja/tai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner -kasvin lehdistä saatavan uutejuoman saattaminen markkinoille kolmannesta maasta tulevana perinteisenä elintarvikkeena käytettäväksi yrttiuutejuomissa.

(5)

Yritys Luigi Lavazza Spa, jäljempänä ’hakija’, toimitti 4 päivänä heinäkuuta 2022 komissiolle asetuksen (EU) 2015/2283 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti hakemuksen Coffea arabica L.- ja/tai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner -kasvin lehdistä saatavan uutejuoman käyttöedellytysten muuttamiseksi. Hakija pyysi uutejuoman käytön laajentamista koko väestölle tarkoitettuihin maustettuihin ja maustamattomiin alkoholittomiin valmisjuomiin ja kahviin, kahvi- ja sikuriuutteisiin, pikakahviin, teehen, yrtti- ja hedelmäuutejuomiin, kahvinkorvikkeisiin, kahvisekoituksiin ja pikavalmisteisiin juomia varten (ja niiden maustettuihin vastineisiin).

(6)

Komissio katsoo, että pyydetyllä unionin luettelon päivityksellä ei todennäköisesti ole vaikutusta ihmisten terveyteen ja että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ei ole tarpeen tehdä asetuksen (EU) 2015/2283 10 artiklan 3 kohdan mukaista turvallisuusarviointia. Coffea arabica L.- ja/tai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner -kasvin lehdistä saatavan uutejuoman ehdotetut käyttötarkoitukset johtavat saantiin, joka on verrattavissa tällä hetkellä hyväksytyistä, elintarviketurvallisuusviranomaisen arvioimista ja turvallisiksi katsomista käyttötarkoituksista peräisin olevaan saantiin, joka tuki kyseisen kolmannesta maasta peräisin olevan perinteisen elintarvikkeen hyväksymistä. Sen vuoksi on aiheellista muuttaa Coffea arabica L.- ja/tai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner -kasvin lehdistä saatavan uutejuoman käyttöedellytyksiä siten, että sen käyttöä laajennetaan maustettuihin ja maustamattomiin alkoholittomiin valmisjuomiin ja kahviin, kahvi- ja sikuriuutteisiin, pikakahviin, teehen, yrtti- ja hedelmäuutejuomiin, kahvinkorvikkeisiin, kahvisekoituksiin ja pikavalmisteisiin juomia varten (ja niiden maustettuihin vastineisiin).

(7)

Hakemuksessa annetut tiedot antavat riittävät perusteet sen vahvistamiselle, että muutokset kyseisen kolmannesta maasta tulevan perinteisen elintarvikkeen käyttöedellytyksiin ovat asetuksen (EU) 2015/2283 12 artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisia, ja ne olisi hyväksyttävä.

(8)

Ottaen huomioon Coffea arabica L.- ja/tai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner -kasvin lehdistä saatavan uutejuoman käytön laajentaminen uusiin elintarvikeryhmiin, ja jotta varmistetaan elintarvikeluokkien selkeys ja ymmärrettävyys, alun perin hyväksytty elintarvikeluokka ”Yrttiuutejuomat” muutetaan muotoon ”Sellaisenaan markkinoille saatettava Coffea arabica L.- ja/tai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner -kasvin lehdistä saatava uutejuoma” ja ”yrttiuutejuomat” sisällytetään elintarvikeluokkaan ”Kahvi, kahvi- ja sikuriuutteet, pikakahvi, tee, yrtti- ja hedelmäuutejuomat, kahvinkorvikkeet, kahvisekoitukset ja pikavalmisteet juomia varten (ja niiden maustetut vastineet)”.

(9)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 liitettä olisi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä toukokuuta 2023.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2470, annettu 20 päivänä joulukuuta 2017, unionin uuselintarvikeluettelon laatimisesta uuselintarvikkeista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti (EUVL L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/917, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2020, luvan antamisesta Coffea arabica L.- ja/tai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner -kasvin lehdistä saatavan uutejuoman saattamiseksi markkinoille kolmannesta maasta tulevana perinteisenä elintarvikkeena Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 muuttamisesta (EUVL L 209, 2.7.2020, s. 10).


LIITE

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 liitteen taulukossa 1 (Hyväksytyt uuselintarvikkeet) oleva kohta ”Coffea arabica L.- ja/tai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner -kasvin lehdistä saatava uutejuoma (kolmannesta maasta tuleva perinteinen elintarvike)” seuraavasti:

Hyväksytty uuselintarvike

Uuselintarvikkeen käyttöedellytykset

Merkintöjä koskevat lisävaatimukset

Muut vaatimukset

Tietosuoja

Coffea arabica L.- ja/tai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner -kasvin lehdistä saatava uutejuoma

(kolmannesta maasta tuleva perinteinen elintarvike)

Määritelty elintarvikeluokka

Enimmäismäärät

Uuselintarvikkeen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ”Kahvinlehdistä saatava uutejuoma” tai ”kahvinlehdistä saatava kuivauute” kaupan pidettävän muodon mukaan.

 

 

Sellaisenaan markkinoille saatettava Coffea arabica L.- ja/tai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner -kasvin lehdistä saatava uutejuoma

 

Maustetut ja maustamattomat alkoholittomat valmisjuomat (*1)

 

Kahvi, kahvi- ja sikuriuutteet, pikakahvi, tee, yrtti- ja hedelmäuutejuomat, kahvinkorvikkeet, kahvisekoitukset ja pikavalmisteet juomia varten (ja niiden maustetut vastineet) (*1)

 


(*1)  Ei perinteinen elintarvikkeen käyttötarkoitus.”


Top