EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0439

Komission delegoitu asetus (EU) 2023/439, annettu 16 päivänä joulukuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 liitteen muuttamisesta nikotiiniamidiribosidikloridin käytön sallimiseksi niasiinin lähteenä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuissa elintarvikkeissa ja painonhallintaan tarkoitetuissa ruokavalionkorvikkeissa (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2022/9048

OJ L 64, 1.3.2023, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/439/oj

1.3.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 64/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2023/439,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2022,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 liitteen muuttamisesta nikotiiniamidiribosidikloridin käytön sallimiseksi niasiinin lähteenä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuissa elintarvikkeissa ja painonhallintaan tarkoitetuissa ruokavalionkorvikkeissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista ja neuvoston direktiivin 92/52/ETY, komission direktiivien 96/8/EY, 1999/21/EY, 2006/125/EY ja 2006/141/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/39/EY sekä komission asetusten (EY) N:o 41/2009 ja (EY) N:o 953/2009 kumoamisesta 12 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 609/2013 liitteessä vahvistetaan unionin luettelo aineista, joita saa lisätä yhteen tai useampaan kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun elintarvikeryhmään.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 (2) mukaisesti komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/16 (3) hyväksyttiin nikotiiniamidiribosidikloridin saattaminen markkinoille uuselintarvikkeena käytettäväksi ravintolisissä, sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/46/EY (4), kunhan ne on tarkoitettu aikuisväestölle.

(3)

Saatuaan hakemuksen nikotiiniamidiribosidikloridin uuselintarvikekäytön laajentamisesta siten, että se kattaa myös sen käytön ravitsemuksellisiin tarkoituksiin niasiinin lähteenä erityisesti erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuissa elintarvikkeissa ja painonhallintaan tarkoitetuissa ruokavalionkorvikkeissa, komissio pyysi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, antamaan lausunnon tällaisesta käytön laajentamisesta asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti ja kyseisen arvioinnin tulosten perusteella arvioimaan asetuksen (EU) N:o 609/2013 yhteydessä kyseisen aineen turvallisuutta ja biologista käytettävyyttä, kun sitä lisätään kyseisiin elintarvikkeisiin. Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi 14 päivänä syyskuuta 2021 tieteellisen lausunnon (5) nikotiiniamidiribosidikloridin uuselintarvikekäytön laajentamisesta. Lausunnossaan elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että nikotiiniamidiribosidikloridi on yhtä turvallista kuin puhdas nikotiiniamidi käytettäväksi erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuissa elintarvikkeissa ja painonhallintaan tarkoitetuissa ruokavalionkorvikkeissa. Lisäksi elintarviketurvallisuusviranomainen vahvisti nikotiiniamidin, joka on eräs niasiinin muoto, biologisen käytettävyyden nikotiiniamidiribosidikloridista.

(4)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2022/1160 (6) sallittiin tietyin edellytyksin nikotiiniamidiribosidikloridin käyttö muun muassa erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuissa elintarvikkeissa ja painonhallintaan tarkoitetuissa ruokavalionkorvikkeissa, jotka on tarkoitettu aikuisväestölle, raskaana olevia ja imettäviä naisia lukuun ottamatta.

(5)

Komissio katsoo, että elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunto antaa riittävät perusteet vahvistaa, että nikotiiniamidiribosidikloridi ei aiheuta turvallisuusriskiä niasiinin lähteenä, kun sitä käytetään erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuissa elintarvikkeissa ja painonhallintaan tarkoitetuissa ruokavalionkorvikkeissa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2022/1160 vahvistettujen edellytysten mukaisesti. Tämän vuoksi on aiheellista sallia nikotiiniamidiribosidikloridin käyttö niasiinin lähteenä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuissa elintarvikkeissa ja painonhallintaan tarkoitetuissa ruokavalionkorvikkeissa. Kyseinen aine olisi sen vuoksi sisällytettävä asetuksen (EU) N:o 609/2013 liitteessä vahvistettuun unionin luetteloon aineista, joita voidaan lisätä tiettyihin elintarvikeryhmiin.

(6)

Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 609/2013 liitettä olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 609/2013 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 181, 29.6.2013, s. 35.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2283, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, uuselintarvikkeista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komission asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta (EUVL L 327, 11.12.2015, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/16, annettu 10 päivänä tammikuuta 2020, luvan antamisesta nikotiiniamidiribosidikloridin saattamiseksi markkinoille uuselintarvikkeena Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 muuttamisesta (EUVL L 7, 13.1.2020, s. 6).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/46/EY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51).

(5)  Scientific opinion on the extension of use of nicotinamide riboside chloride as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283, EFSA Journal 2021;19(11):6843.

(6)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1160, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2022, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 muuttamisesta uuselintarvikkeen nikotiiniamidiribosidikloridi käyttöedellytysten ja eritelmien osalta (EUVL L 179, 6.7.2022, s. 25).


LIITE

Lisätään asetuksen (EU) N:o 609/2013 liitteessä olevan aineryhmän ”Vitamiinit” kohtaan ”Niasiini” kohdan ”nikotiiniamidi” jälkeen kohta seuraavasti:

”nikotiiniamidiribosidikloridi

 

 

X

X”


Top