EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1540

Komission päätös (EU) 2023/1540, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2023, kosmeettisia valmisteita ja eläintenhoitotuotteita koskevista EU-ympäristömerkin myöntämisperusteista annetun päätöksen (EU) 2021/1870 muuttamisesta ja oikaisemisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2023) 4845) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2023/4845

OJ L 187, 26.7.2023, p. 76–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1540/oj

26.7.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 187/76


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2023/1540,

annettu 25 päivänä heinäkuuta 2023,

kosmeettisia valmisteita ja eläintenhoitotuotteita koskevista EU-ympäristömerkin myöntämisperusteista annetun päätöksen (EU) 2021/1870 muuttamisesta ja oikaisemisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2023) 4845)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon EU-ympäristömerkistä 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/2010 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

on kuullut Euroopan unionin ympäristömerkintälautakuntaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksessä (EU) 2021/1870 (2) vahvistettiin EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset tuoteryhmille ”kosmeettiset valmisteet” ja ”eläintenhoitotuotteet”.

(2)

Teollisuuden sidosryhmät ja EU:n ympäristömerkintälautakunnan jäsenet ovat tuoneet esiin, että joitakin päätöksen (EU) 2021/1870 säännöksiä voitaisiin tulkita eri tavoin, mikä voisi aiheuttaa epäjohdonmukaisuutta kyseisen päätöksen käytännön täytäntöönpanossa. Jotta vältettäisiin tällainen epäjohdonmukainen soveltaminen ja varmistettaisiin oikeudellinen selkeys ja oikeusvarmuus, on tarpeen säätää selkeämmästä sanamuodosta kyseisissä säännöksissä.

(3)

Päätöksen (EU) 2021/1870 liitteissä I ja II olevaan yleisiä periaatteita koskevaan osaan sisältyvä ’aktiiviainesisällön’ määritelmä sisältää virheen, joka olisi oikaistava sen selventämiseksi, että kosmeettisten valmisteiden tai eläintenhoitotuotteiden aktiiviainesisältöön ei lasketa nimenomaan orgaanisia hankaavia/hiovia aineita. Epäorgaaniset aineet, mukaan lukien epäorgaaniset hankaavat/hiovat aineet, jäävät itse asiassa lähtökohtaisesti määritelmän ulkopuolelle.

(4)

Sen varmistamiseksi, että päätöksen (EU) 2021/1870 liitteeseen I sisältyvää arviointiperustetta 4 a) iii), johon liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (3) mukaisesti luokkaan H410 luokiteltuja sinkkiyhdisteitä koskeva poikkeus, sovelletaan oikein, arviointiperuste 4 a) i) olisi oikaistava sen täsmentämiseksi, että aineiden, joihin arviointiperusteen 4 a) iii) perusteella sovelletaan vapautuksia, ei tarvitse täyttää arviointiperusteessa 4 a) i) vahvistettuja vaatimuksia.

(5)

Sen varmistamiseksi, että päätöksen (EU) 2021/1870 liitteessä I olevaa arviointiperustetta 4 b) ja liitteessä II olevaa arviointiperustetta 3 b) sovelletaan oikein, kyseisiä arviointiperusteita olisi oikaistava sen täsmentämiseksi, että arviointiperusteessa lueteltuja aineita voi esiintyä lopputuotteessa, jos niitä esiintyy epäpuhtauksien muodossa. Tämä on tarpeen, jotta vaatimukset olisivat yhdenmukaisia päätöksen (EU) 2021/1870 liitteessä I olevassa taulukossa 1 ja kyseisen päätöksen liitteessä II olevassa taulukossa 1 ilmoitettujen tietojen kanssa kyseisten arviointiperusteiden osalta.

(6)

Jotta varmistetaan päätöksen (EU) 2021/1870 liitteessä I olevan arviointiperusteen 4 c) ja liitteessä II olevan arviointiperusteen 3 c) asianmukainen soveltaminen, olisi oikaistava liitteessä I oleva alaviite 12 ja liitteessä II oleva alaviite 10, jotta voidaan osoittaa oikea linkki, jota EU-ympäristömerkin hakijoiden olisi käytettävä.

(7)

Päätöksen (EU) 2021/1870 liitteessä I olevan arviointiperusteen 5 johdantolauseen ja liitteessä II olevan arviointiperusteen 4 tulkinnan selventämiseksi kyseinen johdantolause olisi oikaistava sen selventämiseksi, että ainoastaan nestemäisten valmisteiden on täytettävä sallitun pakkauksen vähimmäismääräätilavuutta koskeva vaatimus, kuten kyseisessä virkkeessä käytetty yksikkö jo antaa ymmärtää.

(8)

Jotta voidaan varmistaa päätöksen (EU) 2021/1870 liitteessä I olevan arviointiperusteen 5 d) ja liitteessä II olevan arviointiperusteen 4 d) asianmukainen soveltaminen uusimpien kierrätystekniikoiden (4) mukaisesti sekä EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden tarkistusprosessin (5) aikana sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen mukaisesti, liitteessä I olevaa taulukkoa 8 ja liitteessä II olevaa taulukkoa 7 olisi muutettava sen täsmentämiseksi, että polypropeenipakkauksissa (PP) käytetyt PP-etiketit ja polyolefiinivyötteet sekä HD-polyeteenipakkauksissa käytetyt polyetyleenietiketit (PE) ja PE-vyötteet ovat sallittuja EU-ympäristömerkkituotteissa.

(9)

Jotta voidaan varmistaa päätöksen (EU) 2021/1870 liitteessä II olevan arviointiperusteen 3 täyttymisen asianmukainen todentaminen, kyseisen arviointiperusteen arviointi- ja todentamisjakso olisi oikaistava sen varmistamiseksi, että EU-ympäristömerkin hakijat toimittavat lopputuotteen sisältämien aineiden ja seosten käyttöturvallisuustiedotteen lisäksi myös lopputuotteen käyttöturvallisuustiedotteen, jotta osoitetaan kyseisen arviointiperusteen noudattaminen.

(10)

Sen vuoksi päätöstä (EU) 2021/1870 olisi muutettava ja oikaistava. Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 66/2010 16 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset.

(11)

Oikeusvarmuuden vuoksi olisi selkeästi määritettävä tämän päätöksen soveltamisen alkamispäivä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ja oikaistaan päätös (EU) 2021/1870 seuraavasti:

 

Muutetaan ja oikaistaan liite I tämän päätöksen liitteen I mukaisesti.

 

Muutetaan ja oikaistaan liite II tämän päätöksen liitteen II mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

3 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 26 päivästä heinäkuuta 2023.

Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2023.

Komission puolesta

Virginijus SINKEVIČIUS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Komission päätös (EU) 2021/1870, annettu 22 päivänä lokakuuta 2021, kosmeettisia valmisteita ja eläintenhoitotuotteita koskevista EU-ympäristömerkin myöntämisperusteista (EUVL L 379, 26.10.2021, s. 8).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

(4)  https://recyclass.eu/guidelines/natural-pe-hd-containers-and-tubes/

https://recyclass.eu/guidelines/natural-pp-containers-and-tubes/

(5)  katso Faraca, G., Vidal Abarca Garrido, C., Kaps, R.B., Fernandez Carretero, A. and Wolf, O., Revision of EU Ecolabel Criteria for Cosmetic Products and Animal Care Products (aiemmin Rinse-off Cosmetic Products), EUR 30724 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2021, ISBN 978-92-76-38088-7 (verkossa), doi:10.2760/014175 (verkossa), JRC125388.


LIITE I

Muutetaan ja oikaistaan päätöksen (EU) 2021/1870 liite I seuraavasti:

1)

korvataan yleisiä periaatteita koskevassa osassa määritelmä 1) seuraavasti:

”1)

’aktiiviainesisällöllä’ (AC) tuotteeseen sisältyvien orgaanisten aineiden summaa ilmaistuna grammoina ja laskettuna lopputuotteen täsmällisen koostumuksen perusteella, mutta ilman aineisosien vesipitoisuutta ja orgaanisia hankaavia/hiovia aineita;”

2)

oikaistaan arviointiperuste 4 ”Kielletyt ja rajoitetut aineet” seuraavasti:

a)

korvataan arviointiperusteen 4) a) i) ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Jollei taulukossa 5 toisin säädetä tai arviointiperusteessa 4) a) iii) säädetä tätä koskevasta vapautuksesta, poishuuhdeltava valmiste ei saa sisältää 0,0100 massaprosenttia tai enemmän eikä valmiste, jota ei huuhdella pois, 0,0010 massaprosenttia tai enemmän sellaisia aineita, jotka täyttävät jonkin taulukossa 4 lueteltujen vaaraluokkien tai -kategorioiden taikka vaaralausekekoodien luokituskriteerit asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.”

b)

poistetaan arviointiperusteen 4) b) ensimmäisestä kohdasta ilmaisu ”eikä epäpuhtauksina”

c)

korvataan kohdassa ”Arviointi ja todentaminen” alaviitteen 12 sisältö seuraavasti:

”https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table”

3)

muutetaan ja oikaistaan arviointiperuste 5 ”Pakkaukset” seuraavasti:

a)

korvataan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Hammastahnavalmisteita lukuun ottamatta sertifioitavan nestemäisen poishuuhdeltavan valmisteen pakkauksen tilavuuden on oltava vähintään 150 ml.”

b)

korvataan taulukon 8 toisen rivin toisen sarakkeen kuudes luetelmakohta seuraavasti:

”–

Muut vyötteiden/etikettien muovimateriaalit, joiden tiheys on < 1 g/cm3, yhdessä PP- tai HDPE-pakkausten kanssa (lukuun ottamatta PP-etikettejä ja polyolefiinivyötteitä yhdessä PP-pakkausten tai PE-etikettejä ja PE-vyötteitä yhdessä HDPE-pakkausten kanssa).”


LIITE II

Muutetaan ja oikaistaan päätöksen (EU) 2021/1870 liite II seuraavasti:

1)

korvataan yleisiä periaatteita koskevassa osassa määritelmä 1) seuraavasti:

”1)

’aktiiviainesisällöllä’ (AC) tuotteeseen sisältyvien orgaanisten aineiden summaa ilmaistuna grammoina ja laskettuna lopputuotteen täsmällisen koostumuksen perusteella, mutta ilman aineisosien vesipitoisuutta ja orgaanisia hankaavia/hiovia aineita;”

2)

oikaistaan arviointiperuste 3 ”Kielletyt ja rajoitetut aineet” seuraavasti:

a)

oikaistaan arviointiperusteessa 3) b) ensimmäinen kohta seuraavasti:

i)

poistetaan ensimmäisestä virkkeestä ilmaisu ”eikä epäpuhtauksina”

ii)

poistetaan toisesta virkkeestä ilmaisu ”eikä epäpuhtauksina”

b)

oikaistaan kohta ‘Arviointi ja todentaminen’ seuraavasti:

i)

korvataan toisen kohdan i alakohta seuraavasti:

”i)

lopputuotteen käyttöturvallisuustiedote ja lopputuotteessa olevien aineiden/seosten käyttöturvallisuustiedotteet ja niiden pitoisuus”

ii)

korvataan alaviitteen 10 teksti seuraavasti:

”https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table”

3)

muutetaan ja oikaistaan arviointiperuste 4 ”Pakkaukset” seuraavasti:

a)

korvataan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Sertifioitavan nestemäisen eläintenhoitotuotteen pakkauksen tilavuuden on oltava vähintään 150 ml.”

b)

korvataan taulukon 7 toisen rivin toisen sarakkeen kuudes luetelmakohta seuraavasti:

”–

Muut vyötteiden/etikettien muovimateriaalit, joiden tiheys on < 1 g/cm3, yhdessä PP- tai HDPE-pakkausten kanssa (lukuun ottamatta PP-etikettejä ja polyolefiinivyötteitä yhdessä PP-pakkausten tai PE-etikettejä ja PE-vyötteitä yhdessä HDPE-pakkausten kanssa).”


Top