EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0598

Neuvoston päätös (YUTP) 2023/598, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2023, päätöksen (YUTP) 2021/698 muuttamisesta unionin turvallisten yhteyksien ohjelman sisällyttämiseksi siihen

ST/11009/2022/INIT

OJ L 79, 17.3.2023, p. 165–166 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/598/oj

17.3.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/165


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2023/598,

annettu 14 päivänä maaliskuuta 2023,

päätöksen (YUTP) 2021/698 muuttamisesta unionin turvallisten yhteyksien ohjelman sisällyttämiseksi siihen

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2023/588 (1) perustetun unionin turvallisten yhteyksien ohjelman yhteydessä perustettujen järjestelmien ja palvelujen käyttöönotto, toiminta ja käyttö voivat aiheuttaa monenlaisia unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuuteen ja olennaisiin etuihin kohdistuvia mahdollisia uhkia.

(2)

Sen vuoksi on aiheellista laajentaa neuvoston päätöksen (YUTP) 2021/698 (2) soveltamisala koskemaan unionin turvallisten yhteyksien ohjelman yhteydessä perustettuja järjestelmiä ja palveluja,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös (YUTP) 2021/698 seuraavasti:

1)

korvataan otsikko seuraavasti:

”Neuvoston päätös (YUTP) 2021/698, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2021, unionin turvallisuuteen mahdollisesti vaikuttavien unionin avaruusohjelman ja unionin turvallisten yhteyksien ohjelman yhteydessä käyttöön otettujen, toimivien ja käytettyjen järjestelmien ja palvelujen turvallisuudesta sekä päätöksen 2014/496/YUTP kumoamisesta”;

2)

korvataan 1 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

sen torjumiseksi, että unionin avaruusohjelman tai unionin turvallisten yhteyksien ohjelman, jäljempänä ’ohjelmat’, komponenttien yhteydessä perustettujen järjestelmien ja tarjottujen palvelujen käyttöönotto, toiminta tai käyttö uhkaa unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion turvallisuutta, taikka sen lievittämiseksi, että unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion olennaisille eduille koituu vakavaa haittaa; tai”;

3)

korvataan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tämän päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä on kiinnitettävä asianmukaista huomiota ohjelmien komponenttien välisiin eroihin, erityisesti ohjelmien kannalta merkityksellisiä ilmaisimia, järjestelmiä tai muita valmiuksia koskevien jäsenvaltioiden valtuuksien ja valvonnan osalta.”;

4)

korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Virasto tai asianmukainen nimetty turvallisuuden seurantarakenne ja komissio toimittavat korkealle edustajalle lausunnon siitä, mitä todennäköisiä laajempia vaikutuksia niillä ohjeilla, joita korkea edustaja suunnittelee antavansa neuvostolle 1 kohdan nojalla, on ohjelmien komponenttien yhteydessä perustettuihin järjestelmiin ja tarjottuihin palveluihin.”;

5)

korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Vuoden kuluessa siitä, kun asetuksen (EU) 2021/696 107 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti perustetun komitean turvallisuuskokoonpano on määrittänyt komission asetuksen (EU) 2021/696 34 artiklan 2 kohdan nojalla ja sen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti suorittaman riski- ja uhka-analyysin perusteella, ovatko ohjelmien tietyn komponentin mukaisesti perustettu järjestelmä tai tarjottu palvelu tai molemmat turvallisuuden kannalta arkaluonteisia, korkea edustaja valmistelee tarvittavat operatiiviset menettelyt tämän päätöksen kyseistä järjestelmää tai palvelua tai molempia koskevien säännösten käytännön täytäntöönpanoa varten ja toimittaa ne PTK:n hyväksyttäviksi. Tätä varten korkean edustajan tukena toimivat tarvittaessa jäsenvaltioiden, komission, viraston ja asiaankuuluvan nimetyn turvallisuuden seurantarakenteen asiantuntijat.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 14 päivänä maaliskuuta 2023.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. SVANTESSON


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2023/588, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2023, unionin turvallisten yhteyksien ohjelman perustamisesta vuosiksi 2023–2027 (katso tämän virallisen lehden sivu 1).

(2)  Neuvoston päätös (YUTP) 2021/698, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2021, unionin turvallisuuteen mahdollisesti vaikuttavien unionin avaruusohjelman yhteydessä käyttöön otettujen, toimivien ja käytettyjen järjestelmien ja palvelujen turvallisuudesta sekä päätöksen 2014/496/YUTP kumoamisesta (EUVL L 170, 12.5.2021, s. 178).


Top