EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2118

Komission delegoitu asetus (EU) 2022/2118, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1503 täydentämisestä joukkorahoituspalvelun tarjoajien suorittamaa yksilöllistä lainasalkunhoitoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla, joissa täsmennetään luottoriskin arviointimenetelmän osatekijät, kustakin yksittäisestä salkusta sijoittajille julkistettavat tiedot sekä vararahastoihin liittyvät toimintaperiaatteet ja menettelyt (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2022/4841

OJ L 287, 8.11.2022, p. 50–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2118/oj

8.11.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 287/50


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2022/2118,

annettu 13 päivänä heinäkuuta 2022,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1503 täydentämisestä joukkorahoituspalvelun tarjoajien suorittamaa yksilöllistä lainasalkunhoitoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla, joissa täsmennetään luottoriskin arviointimenetelmän osatekijät, kustakin yksittäisestä salkusta sijoittajille julkistettavat tiedot sekä vararahastoihin liittyvät toimintaperiaatteet ja menettelyt

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista sekä asetuksen (EU) 2017/1129 ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta 7 päivänä lokakuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1503 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sijoittaessaan joukkorahoituspalvelun tarjoajan tarjoamaan lainasalkkuun sijoittajat eivät valitse hankkeita, joihin ne sijoittavat varojaan, vaan valitsevat joitakin parametreja ja riski-indikaattoreita ja jättävät joukkorahoituspalvelun tarjoajan tehtäväksi kohdentaa varat niitä vastaavasti. Sen vuoksi joukkorahoituspalvelun tarjoajan olisi julkistettava asianmukaisella tasolla tietoa tuleville ja nykyisille sijoittajille, jotta näillä sijoittajilla olisi riittävä tietämys hankkeiden tuotoista ja riskeistä ja mahdollisuus tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

(2)

Joukkorahoituspalvelun tarjoajien ja sijoittajien välisen tietojen epäsymmetrian vähentämiseksi sijoittajille olisi annettava kaikki asiaankuuluvat tiedot salkun koostumuksesta, mukaan lukien hankkeet, joihin sijoittajien varat on sijoitettu, sekä niiden lainojen laadusta, joilla kyseisiä hankkeita rahoitetaan. Näin sijoittajat voisivat paremmin ymmärtää ja vertailla joko samalla alustalla tai vaihtoehtoisilla alustoilla tarjottavien salkkujen luottovelvoitteiden hoitoa ja riskialttiutta.

(3)

Sijoittajat altistuvat paitsi riskeille, jotka liittyvät hankkeisiin tai lainoihin, joihin niiden varat sijoitetaan, myös tavalle, jolla joukkorahoituspalvelun tarjoaja arvioi kyseisiin lainoihin ja hankkeisiin liittyvät riskit, ja sille, miten kyseinen tarjoaja hoitaa salkkuun kuuluvien lainojen valinnan. Tältä osin salkkua koskevien stressitestien ja yksittäistä lainaa ja yksittäistä hankkeen toteuttajaa koskevien herkkyysanalyysien tekeminen voi olla erityisen tuloksellista perusteellisen ja täydellisen arvioinnin yhteydessä. Sen vuoksi on asianmukaista, että kun joukkorahoituspalvelun tarjoaja tekee tällaisia stressitestejä, näiden analyysien tulokset ilmoitetaan sijoittajille.

(4)

Tosiasiallisen läpinäkyvyyden varmistamiseksi tiedot tekijöistä, jotka joukkorahoituspalvelun tarjoajan on sisällytettävä luottoriskien arviointimenetelmään, olisi julkistettava asianmukaisesti. Näin sijoittajat voivat ymmärtää, noudattavatko joukkorahoituspalvelun tarjoajat asianmukaista ja varovaista lähestymistapaa, kun ne arvioivat rahoitettavien hankkeiden kestävyyttä, lainojen kohtuuhintaisuutta hankkeen toteuttajille ja yksittäisten lainojen koostumusta strukturoidussa salkussa.

(5)

Joukkorahoituspalvelun tarjoaja voi tukeutua erityiseen vararahastoon korvatakseen sijoittajille tappiot, joita sijoittajille voi aiheutua, jos hankkeen toteuttajat eivät maksa lainojaan takaisin. Koska joukkorahoituspalvelun tarjoajalla on ehdoton harkintavalta päättää maksuista, sijoittajille on annettava tieto siitä, että pelkästään tällaisen vararahaston olemassaolo ei takaa, että sijoitusta voitaisiin pitää riskittömänä ja että sijoittajat saisivat rahansa takaisin, jos niillä rahoitettu laina on maksukyvyttömyystilassa. Asianmukaisen sijoittajansuojan varmistamiseksi on tärkeää, että joukkorahoituspalvelun tarjoajilla on käytössään asianmukaiset toimintaperiaatteet ja hallintojärjestelyt, kun ne hoitavat vararahastoja joko suoraan tai kolmannen osapuolen välityksellä.

(6)

Tämä asetus perustuu komissiolle toimitettuihin teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka EPV on laatinut tiiviissä yhteistyössä ESMAn kanssa.

(7)

EPV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia niistä teknisten sääntelystandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt neuvoa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (2) 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä.

(8)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 (3) 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon 1 päivänä kesäkuuta 2022,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

Yleiset säännökset

1 artikla

Sijoittajille annettavien tietojen virheettömyys ja luotettavuus

1.   Joukkorahoituspalvelun tarjoajien on varmistettava, että sijoittajille asetuksen (EU) 2020/1503 6 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti annettavat tiedot ovat virheettömiä ja luotettavia ja että niitä päivitetään säännöllisesti.

2.   Sovellettaessa 1 kohtaa joukkorahoituspalvelun tarjoajien on varmistettava, että

a)

tämän asetuksen II luvussa tarkoitettujen luottokelpoisuusarviointien tekemiseen käytettävät tiedot ovat johdonmukaisia, täydellisiä ja asianmukaisia;

b)

mittaustekniikat soveltuvat yksittäisten joukkorahoitushankkeiden ja/tai salkkujen taustalla olevien riskien monimuotoisuuteen ja tasoon, perustuvat luotettaviin tietoihin ja validoidaan määräajoin; ja

c)

datanhallintaan liittyvät menettelyt ovat luotettavia ja hyvin dokumentoituja ja niitä päivitetään säännöllisesti.

2 artikla

Annettavien tietojen muoto

1.   Sovellettaessa II lukua sijoittajille annettavien tietojen on oltava helposti saatavilla asiaa koskevassa joukkorahoituspalvelun tarjoajan verkkosivuston osiossa, joka on selvästi erotettavissa markkinointiviestinnästä.

2.   Sovellettaessa III lukua yksittäisille sijoittajille näiden lainasalkusta annettavat tiedot on asetettava saataville joukkorahoituspalvelun tarjoajan verkkosivuston suojatulla sivulla, jolle on pääsy sopivalla henkilön tunnistamiskeinolla.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä helposti luettavalla tavalla, ja ilmaisutavan ja kielen on helpotettava tietojen ymmärtämistä. Jos voidaan käyttää tavallisia sanoja, on vältettävä teknisiä termejä, ja silloin, kun teknisiä termejä käytetään, ne on selitettävä.

II LUKU

Luottoriskin arviointimenetelmän kuvaukseen sisällytettävät tiedot, mukaan lukien tietojen antamismuoto

3 artikla

Yksittäisten joukkorahoitushankkeiden luottoriski

Asetuksen (EU) 2020/1503 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun kuvauksen menetelmästä, jolla arvioidaan salkkuun kuuluvien yksittäisten joukkorahoitushankkeiden luottoriskiä, on sisällettävä seuraavat osatekijät:

a)

kriteerit ja keskeiset taloudelliset indikaattorit, joita käytetään yksittäisten joukkorahoitushankkeiden liiketoimintasuunnitelmien toteutettavuuden ja kestävyyden määrittämiseen;

b)

analyysi joukkorahoitushankkeiden odotetuista kassavirroista ja arvio siitä, miten nämä odotetut kassavirrat sijoittuvat eri aikaväleille;

c)

analyysi sen toimialan ominaispiirteistä, kilpailuaste mukaan lukien, jolla hankkeen toteuttajat toimivat;

d)

arvio hankkeen vetäjien tietämyksestä, kokemuksesta, maineesta ja kapasiteetista hoitaa liiketoimintaa hankkeen alalla;

e)

tarvittaessa vakuuden tai takauksen ja luottoriskin vähentämistoimenpiteiden hyväksymistä ja tunnustamista koskevat menettelyt;

f)

lainan takaisinmaksuaikataulun tyyppi ja lyhennysvälit;

g)

menettelyt, joilla kukin hankkeeseen liittyvä laina luokitellaan riskinhallintakehyksessä määriteltyyn sopivaan riskiluokkaan;

h)

a–g alakohtaa sovellettaessa käytetyn datan lähde ja tyyppi.

4 artikla

Luottoriski sijoittajan salkun tasolla

1.   Asetuksen (EU) 2020/1503 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun kuvauksen menetelmästä, jolla arvioidaan luottoriskiä sijoittajan salkun tasolla, on sisällettävä selostus siitä, miten seuraavat osatekijät otetaan salkkua muodostettaessa huomioon:

a)

saman salkun lainojen jakautuminen maturiteetin mukaan;

b)

kunkin samaan salkkuun kuuluvan lainan korko;

c)

samalle hankkeen toteuttajalle tai toisiinsa liittyvien hankkeiden toteuttajien ryhmälle myönnettyjen lainojen osuus samassa salkussa;

d)

hankkeiden toteuttajille, jotka ovat sijoittautuneet samalle lainkäyttöalueelle tai maantieteelliselle alueelle tai toimivat samalla lainkäyttöalueella tai maantieteellisellä alueella, myönnettyjen lainojen osuus yksittäisessä salkussa;

e)

samalla toimialalla toimiville hankkeiden toteuttajille myönnettyjen lainojen osuus yksittäisessä salkussa;

f)

samaan riskiluokkaan kuuluvien lainojen osuus;

g)

menetelmä, jolla arvioidaan riskien korrelaatiota saman salkun sisällä.

2.   Sovellettaessa 1 kohdan c alakohtaa toisiinsa liittyvien hankkeiden toteuttajien ryhmällä tarkoitetaan seuraavia:

a)

kahta tai useampaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jotka muodostavat yhden riskikokonaisuuden, koska yhdellä niistä on suoraan tai välillisesti määräysvalta toiseen tai toisiin nähden;

b)

kahta tai useampaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joita on pidettävä riskin kannalta kokonaisuutena sen vuoksi, että niiden välillä on sellainen sidossuhde, että on todennäköistä, että jos yhdellä niistä on taloudellisia ongelmia, niin toisella tai kaikilla muilla on todennäköisesti myös rahoitus- tai maksuvaikeuksia.

3.   Joukkorahoituspalvelun tarjoajan, joka mainostaa salkkuun tehtävän sijoituksen tavoitetuottoastetta, on ilmoitettava menettely, jolla salkkuun sisällytettävät yksittäiset lainat valitaan.

5 artikla

Hankkeen toteuttajien luottoriski

Asetuksen (EU) 2020/1503 6 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetun kuvauksen menetelmästä, jolla arvioidaan hankkeiden toteuttajien luottoriskiä, on sisällettävä seuraavat osatekijät:

a)

luottojen hyväksymis- ja seurantaprosesseja koskevat menettelyt;

b)

menettelyt hankkeen toteuttajan luottopisteytyksen määrittämiseksi, jos sellaista sovelletaan;

c)

menettelyt ulkoisten luokitusten käyttämiseksi hankkeen toteuttajan luottokelpoisuuden arvioinnissa;

d)

tarvittaessa vakuuden tai takauksen ja luottoriskin vähentämistoimenpiteiden hyväksymistä ja tunnustamista koskevat menettelyt;

e)

menettelyt ja data, joita käytetään hankkeen toteuttajan taloudellisen historian arvioimiseen, sekä menettelyt, joita on noudatettava, jos hankkeen toteuttaja ei toimita vaadittuja tietoja tai kieltäytyy toimittamasta niitä.

6 artikla

Mallien käyttö

1.   Sovellettaessa asetuksen (EU) 2020/1503 6 artiklan 2 kohdan kolmatta alakohtaa joukkorahoituspalvelun tarjoajien on annettava riittävät tiedot malleista, jotka sisältyvät joukkorahoitushankkeiden luottoriskin arvioinnissa, hankkeen omistajien luottokelpoisuuden arvioinnissa, luottojen hyväksymis- ja seurantaprosesseissa sekä salkkujen muodostamisessa käytettävään menetelmään, mukaan lukien kaikki seuraavat:

a)

mallien syöttötietoina käytettävän datan lähde;

b)

syöttötietojen laadun varmistamisessa käytettävä kehys;

c)

tällaisten mallien suunnittelua ja käyttöä koskevat asianmukaiset hallintojärjestelyt;

d)

kehys, jolla varmistetaan, että mallin tuotoksen laatua arvioidaan ja validoidaan säännöllisesti ja tarvittaessa tarkistetaan.

2.   Kun osana joukkorahoitushankkeiden luottoriskin arviointimenetelmää, hankkeiden toteuttajien luottokelpoisuuden arviointia, luottojen hyväksymis- ja seurantaprosesseja tai salkkujen muodostamista käytetään automatisoituja malleja, joukkorahoituspalvelun tarjoajien on ilmoitettava seuraavat tiedot:

a)

automatisoitujen mallien käytön asianmukaisuus sijoittajan salkkuun valittujen joukkorahoitushanketyyppien koon, luonteen ja monimuotoisuuden kannalta;

b)

edellytykset automaattisen päätöksenteon soveltamiselle luottojen hyväksymis- ja seurantaprosesseissa, mukaan lukien niiden lainojen, segmenttien ja rajojen yksilöiminen, joiden osalta automatisoitu päätöksenteko on sallittua.

7 artikla

Stressitestausta ja herkkyysanalyyseja koskevat tiedot

Stressitestejä ja herkkyysanalyyseja tekevien joukkorahoituspalvelun tarjoajien on annettava sijoittajille tiedot seuraavista:

a)

herkkyysanalyysit, jotka on tehty yksittäisen lainan ja yksittäisen hankkeen toteuttajan tasolla lainatyypin ja lainan tarkoituksen kannalta merkityksellisten mahdollisesti negatiivisten tulevien markkinatapahtumien ja idiosynkraattisten tapahtumien huomioon ottamiseksi;

b)

salkun tasolla stressitestauksessa käytettävät menettelyt ja tietojärjestelmät, joilla arvioidaan salkun häiriönsietokykyä suhdannekierron aikana ja eri skenaarioissa.

III LUKU

Kustakin yksittäisestä salkusta annettavat tiedot

8 artikla

Painotetun keskimääräisen vuosikoron laskeminen

1.   Laskettaessa asetuksen (EU) 2020/1503 6 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettua salkkuun kuuluvien lainojen painotettua keskimääräistä vuosikorkoa joukkorahoituspalvelun tarjoajien on laskettava kunkin salkkuun kuuluvan lainan vuosikoron keskiarvo painotettuna salkun lainakannalla.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun painotetun keskimääräisen vuosikoron laskemiseksi joukkorahoituspalvelun tarjoajien on varmistettava, että

a)

nimittäjä on salkkuun kuuluvien lainojen nimellismäärien summa;

b)

osoittaja on seuraavien tulojen summa:

i)

kunkin lainan nimellismäärä;

ii)

kunkin salkkuun kuuluvan lainan vuosikorko;

3.   Sovellettaessa 2 kohdan b alakohdan ii luetelmakohtaa vuosikorolla tarkoitetaan seuraavia:

a)

jos kyseessä on kiinteä korko, lainasopimuksessa määrätty vuosikorko;

b)

jos kyseessä on vaihtuva korko, painotetun keskimääräisen vuosikoron julkaisuhetkellä voimassa oleva korko, ottaen huomioon lainasopimuksessa mahdollisesti määrätyt ylärajat;

c)

jos laina jaetaan eriin, joilla on eri korko, lainasopimuksessa määrätty korkojen painotettu keskiarvo.

9 artikla

Lainojen jakautuminen riskiluokan mukaan

1.   Laskiessaan asetuksen (EU) 2020/1503 6 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitettua lainojen jakautumista riskiluokan mukaan absoluuttisina lukuina ja prosentteina joukkorahoituspalvelun tarjoajien on varmistettava, että kukin yksittäinen laina kohdennetaan asetuksen (EU) 2020/1503 4 artiklan 4 kohdan f alakohdassa tarkoitetussa riskinhallintakehyksessä esitettyyn asianmukaiseen riskiluokkaan luotettavien ja hyvin määriteltyjen kriteerien perusteella mainitun asetuksen 19 artiklan 7 kohdan d alakohdan mukaisesti täsmennetyllä tavalla.

2.   Sovellettaessa 1 kohtaa kunkin riskiluokan osalta sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

lainojen jakautumisella riskiluokan mukaan absoluuttisina lukuina tarkoitetaan samaan riskiluokkaan kuuluvien lainojen nimellismäärän summaa;

b)

lainojen jakautumisella riskiluokan mukaan prosentteina tarkoitetaan seuraavien suhdetta:

i)

samaan riskiluokkaan kuuluvien lainojen nimellismäärän summa;

ii)

kaikkien salkkuun kuuluvien lainojen yhteenlaskettu nimellismäärä.

3.   Joukkorahoituspalvelun tarjoajien on otettava käyttöön selkeät ja toimivat riskiluokkien määrittelyä koskevat toimintaperiaatteet ja menettelyt ja pidettävä niitä yllä julkistaakseen sijoittajille tietoja.

10 artikla

Keskeiset tiedot jokaisesta salkkuun kuuluvasta lainasta

1.   Asetuksen (EU) 2020/1503 6 artiklan 4 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen keskeisten tietojen jokaisesta salkkuun kuuluvasta lainasta on sisällettävä seuraavat:

a)

lainan määrä, mukaan lukien viimeisin liikkeessä oleva määrä;

b)

valuutta, jossa laina on myönnetty;

c)

lainanhoidosta vastaava yksikkö, mukaan lukien sen virallinen nimi, rekisterinumero ja rekisteröintipaikka, sääntömääräinen kotipaikka ja yhteystiedot, sekä lainanhoitoa koskevat toimintaperiaatteet;

d)

hankkeen toteuttajan henkilöllisyys, mukaan lukien sen virallinen nimi, perustamismaa ja rekisteröintinumero, sen sääntömääräisen kotipaikan osoite ja yrityksen verkkosivusto;

e)

hankkeen toteuttajan omistusrakenne;

f)

lainan tarkoitus lyhyenä kuvauksena joukkorahoitushankkeesta;

g)

korko tai muu lainassa määrätty korvaus kultakin vuodelta erääntymiseen asti ja, jos korko tai muu korvaus ei ole suoraan käytettävissä, sen laskentamenetelmä;

h)

lainan erääntymispäivä;

i)

riskiluokka, johon laina on asetuksen (EU) 2020/1503 4 artiklan 4 kohdan f alakohdassa tarkoitetun riskinhallintakehyksen mukaisesti kohdennettu;

j)

lainapääoman takaisinmaksun ja koronmaksun aikataulu;

k)

komission delegoidun asetuksen (EU) 2022/2115 (4) 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja erääntyneitä maksuja tai maksukyvyttömyystilassa olemista koskeva ilmoitus osoituksena siitä, miten hankkeen toteuttaja on noudattanut maksueräaikataulua;

l)

prosenttiosuus joukkorahoitushankkeen määrästä, jonka sijoittaja rahoittaa lainan kautta, ilmaistuna seuraavien suhteena:

i)

lainan nimellismäärä;

ii)

joukkorahoitushankkeen kokonaismäärä.

2.   Kustakin salkkuun kuuluvasta lainasta annettavissa tiedoissa on ilmoitettava, onko hankkeen toteuttajalla käynnissä useampi kuin yksi joukkorahoitushanke, joka rahoitetaan jonkin joukkorahoituspalvelun tarjoajan kautta, ja tietojen on sisällettävä seuraavat:

a)

tarjouksen tyyppi ja hankkeen rahoittamiseen käytetty väline;

b)

valmistumispäivä (toteutunut tai ennakoitu)

c)

nimellismäärä, jonka hankkeen toteuttaja lainaa;

d)

muut merkitykselliset tiedot, mukaan lukien kaikki muut rahoitusvelvoitteet ja ehdolliset velat.

3.   Joukkorahoituspalvelun tarjoajan on edellytettävä, että hankkeen toteuttaja toimittaa 2 kohdassa tarkoitetut tiedot.

4.   Joukkorahoituspalvelun tarjoajien on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että hankkeen toteuttajien 3 kohdan nojalla antamat tiedot ovat virheettömiä, luotettavia ja ajantasaisia.

11 artikla

Riskinhallintatoimenpiteitä koskevat tiedot

1.   Sovellettaessa asetuksen (EU) 2020/1503 6 artiklan 4 kohdan e alakohtaa ’riskinhallintatoimenpiteellä’ tarkoitetaan hankkeen toteuttajan lainaan liittyvän luottoriskin vähentämiseksi käyttämää tekniikkaa, joka voi olla jompikumpi seuraavista:

a)

’vastikkeellinen luottosuoja’, jolla tarkoitetaan riskin vähentämistekniikkaa, jossa lainaan liittyvän luottoriskin vähentäminen perustuu sijoittajan oikeuteen – lainan maksukyvyttömyystilan tai muiden hankkeeseen tai hankkeen toteuttajaan liittyvien erityisten luottotapahtumien vuoksi – realisoida, saada luovutuksena tai siirtona tai pitää hallussaan tiettyjä omaisuuseriä tai määriä tai vähentää lainamäärää;

b)

’takauksen luonteinen luottosuoja’, jolla tarkoitetaan riskin vähentämistekniikkaa, jossa lainaan liittyvän luottoriskin vähentäminen perustuu kolmannen osapuolen maksuvelvoitteeseen lainan ollessa maksukyvyttömyystilassa tai muissa maksuvelvollisuuden laukaisevissa tilanteissa, jotka liittyvät hankkeeseen tai hankkeen toteuttajaan.

2.   Jos lainalla on 1 kohdassa tarkoitettu ’vastikkeellinen luottosuoja’, joukkorahoituspalvelun tarjoajan on annettava seuraavat tiedot:

a)

omaisuuserän tai -erien tyyppi;

b)

tällaisten omaisuuserien viimeisin arvonmääritys ja rahamäärät, jotka voidaan realisoida, saada luovutuksena tai siirtona tai pitää hallussa;

c)

arvonmääritysmenetelmä;

d)

b alakohdassa tarkoitetun määrän ja lainan yhteenlasketun nimellismäärän välinen suhde prosentteina ilmaistuna.

3.   Jos lainalla on 2 kohdassa tarkoitettu ’takauksen luonteinen luottosuoja’, joukkorahoituspalvelun tarjoajan on annettava ainakin seuraavat tiedot:

a)

luottosuojan tarjoajana tai takaajana toimivan kolmannen osapuolen nimi, osoite ja oikeudellinen luonne;

b)

seuraavien suhde:

i)

kolmannen osapuolen suojaaman lainan nimellisarvo;

ii)

lainan yhteenlaskettu nimellismäärä prosentteina ilmaistuna.

4.   Sovellettaessa 2 ja 3 kohtaa joukkorahoituspalvelun tarjoajien on varmistettava, että

a)

mahdollisten riskinhallintatoimenpiteiden hyväksyttävyys ja arvonmääritys arvioidaan asetuksen (EU) 2020/1503 4 artiklan 4 kohdan f alakohdassa tarkoitetun riskinhallintakehyksen mukaisten asianmukaisten toimintaperiaatteiden ja menettelyjen mukaisesti mainitun asetuksen 19 artiklan 7 kohdan d alakohdan mukaisesti täsmennetyllä tavalla;

b)

riskinhallintatoimenpiteiden arvonmäärityksessä otetaan huomioon kaikki vakuuden hankkimisesta ja myymisestä aiheutuvat luovutuskustannukset.

12 artikla

Tiedot hankkeen toteuttajan luottosopimusten laiminlyönneistä

1.   Asetuksen (EU) 2020/1503 6 artiklan 4 kohdan f alakohdan noudattamiseksi joukkorahoituspalvelun tarjoajien on edellytettävä, että hankkeen toteuttajat toimittavat tiedot viimeisten viiden vuoden aikana tapahtuneista luottosopimusten laiminlyönneistä.

2.   Kun ’luottosopimuksella’ tarkoitetaan sopimusta, jonka nojalla sijoittaja myöntää hankkeen toteuttajalle luottoa lainan muodossa tiettyyn joukkorahoitushankkeeseen, sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’laiminlyönnillä’ tarkoitetaan delegoidun asetuksen (EU) 2022/2115 1 artiklan 1 kohdassa määriteltyä maksukyvyttömyystilaa;

b)

’luottosopimuksella’ tarkoitetaan sopimusta, jonka nojalla sijoittaja myöntää hankkeen toteuttajalle luottoa lainan muodossa tiettyyn joukkorahoitushankkeeseen.

3.   Hankkeen toteuttajan on toimitettava 1 kohdassa tarkoitetut tiedot maksulaiminlyönneistä joukkorahoituspalvelun tarjoajalle seuraavissa tilanteissa:

a)

lainan alullepanohetkellä;

b)

välittömästi maksukyvyttömyystapahtuman jälkeen;

c)

salkkuun sisältyvän luottosopimuksen erääntymispäivään asti.

4.   Joukkorahoituspalvelun tarjoajien on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että hankkeen toteuttajien 2 ja 3 kohdan nojalla antamat tiedot ovat virheettömiä, luotettavia ja ajantasaisia.

5.   Kun ’luottosopimuksella’ tarkoitetaan jotakin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (5) 4 artiklan 1 kohdan 50 alakohdassa määriteltyä rahoitusvälinettä eikä tietoja aiemmista maksulaiminlyönneistä ole saatavilla, joukkorahoituspalvelun tarjoajien on vaadittava hankkeen toteuttajia toimittamaan seuraavat tiedot viiden viime vuoden ajalta:

a)

päivät, joina maksu on ollut erääntyneenä;

b)

maksurästien määrä.

6.   Joukkorahoituspalvelun tarjoajien on ilmoitettava sijoittajille, onko 2 ja 5 kohdassa tarkoitetun tiedon lähteenä yksi tai useampi seuraavista tietolähteistä, ja täsmennettävä, mikä tai mitkä niistä:

a)

hankkeen toteuttajan antama valaehtoinen vakuutus;

b)

luottorekistereistä saatavilla olevat tiedot;

c)

julkisesti saatavilla olevat tiedot, myös perintäyhtiöiltä tai luottoluokituslaitoksilta;

d)

muuntyyppiset tiedot.

7.   Joukkorahoituspalvelun tarjoajien on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että

a)

hankkeen toteuttajien 5 kohdan mukaisesti antamat tiedot ovat virheettömiä, luotettavia ja ajantasaisia;

b)

5 kohdassa tarkoitetut tiedot julkistetaan sijoittajille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 (6) noudattaen.

13 artikla

Tiedot maksuista, joita sijoittaja, joukkorahoituspalvelun tarjoaja tai hankkeen toteuttaja maksaa lainasta

Asetuksen (EU) 2020/1503 6 artiklan 4 kohdan g alakohdassa tarkoitettujen lainasta maksettavia maksuja koskevien tietojen on sisällettävä seuraavat:

a)

luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka suorittaa maksut, mukaan lukien tieto siitä, onko kyseinen henkilö sijoittaja, joukkorahoituspalvelun tarjoaja, hankkeen toteuttaja vai kolmas osapuoli;

b)

maksujen rahamäärä;

c)

luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka vastaanottaa maksut, mukaan lukien tieto siitä, onko kyseinen henkilö joukkorahoituspalvelun tarjoaja tai, jos operatiivisia toimintoja on ulkoistettu, kolmas osapuoli;

d)

palvelut, joista maksuja kerätään, mukaan lukien merkintä-, hallinnointi-, perintä- ja irtisanomismaksut;

e)

maksujen laskentamenetelmä, mukaan lukien tieto siitä, onko maksujen määrä prosenttiosuus lainan nimellismäärästä, jokin muu muuttuja tai kiinteä määrä;

f)

maksujen suoritusaikataulu.

14 artikla

Tiedot lainan arvonmäärityksestä

1.   Asetuksen 6 artiklan 4 kohdan h alakohdassa tarkoitetussa lainan arvonmäärityksessä on otettava huomioon kunkin yksittäisen lainan todennäköinen todellinen tuotto, joka määritellään sijoituksen diskontatuksi vuosituotoksi, jonka sijoittaja odottaa tiettynä arvonmäärityspäivänä saavansa tuoreimpien saatavilla olevien tietojen perusteella.

2.   Sovellettaessa 1 kohtaa todennäköisen todellisen tuoton laskennan on perustuttava seuraaviin tietoihin:

a)

korko tai muu lainasta määrätty korvaus;

b)

sisäinen korko;

c)

asetuksen (EU) 2020/1503 6 artiklan 4 kohdan g alakohdassa tarkoitettujen maksujen soveltaminen;

d)

delegoidun asetuksen (EU) 2022/2115 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti määritetyt odotetut maksukyvyttömyysasteet;

e)

muut kustannukset, jotka hankkeen toteuttaja, sijoittaja tai joukkorahoituspalvelun tarjoaja maksaa lainasta.

3.   Asetuksen (EU) 2020/1503 6 artiklan 4 kohdan h alakohdassa tarkoitettuun lainan arvonmääritykseen on sisällyttävä sen salkun arvonmääritys, johon laina kuuluu, ilmaistuna seuraavien suhteena:

a)

osoittaja, joka saadaan laskemalla seuraavien tulojen summa:

i)

kunkin salkkuun kuuluvan lainan nimellismäärä;

ii)

kunkin salkkuun kuuluvan lainan todennäköinen todellinen tuotto;

b)

nimittäjä, joka saadaan laskemalla yhteen kunkin salkkuun kuuluvan lainan nimellismäärä.

IV LUKU

Vararahastoja koskevat toimintaperiaatteet, menettelyt ja toimintaa koskevat järjestelyt

15 artikla

Yleiset vaatimukset

1.   Joukkorahoituspalvelun tarjoajilla, jotka ovat perustaneet vararahaston yksilölliseen lainasalkunhoitoon liittyvää toimintaansa varten ja ylläpitävät sitä, on oltava käytössään asianmukaiset toimintaperiaatteet ja menettelyt sekä toimintaa koskevat järjestelyt, joilla varmistetaan, että vararahastoa hoidetaan vakaasti ja että se voi täyttää tavoitteensa.

2.   Sovellettaessa 1 kohtaa vararahastoon liittyvien toimintaperiaatteiden, menettelyjen ja toimintaa koskevien järjestelyjen on oltava joukkorahoituspalvelun tarjoajan hallintoelimen hyväksymiä, ja niiden on oltava kirjallisessa muodossa, ajan tasalla ja asianmukaisesti dokumentoituja.

16 artikla

Toimintaa koskevat järjestelyt

1.   Joukkorahoituspalvelun tarjoajien on varmistettava, että vararahastolla, joka sillä mahdollisesti on, on vankka ja läpinäkyvä organisaatio- ja toimintarakenne ja siitä on kirjallinen kuvaus.

2.   Joukkorahoituspalvelun tarjoajien hallintoelimen on valvottava vararahaston hallinto- ja ohjausjärjestelmän ja toimintaa koskevien järjestelyjen toteutumista.

3.   Sovellettaessa 2 kohtaa kaikkien joukkorahoituspalvelun tarjoajien hallintoelimen jäsenten on oltava

a)

täysin tietoisia vararahaston oikeudellisesta, organisatorisesta ja toiminnallisesta rakenteesta ja varmistettava, että kyseinen rakenne vastaa sen hyväksyttyjä tarkoituksia;

b)

täysin tietoisia vararahaston rakenteesta, vastuualueista ja tehtävien jakautumisesta.

4.   Rahaston organisaatiorakenne ei saa estää hallintoelintä tunnistamasta, valvomasta ja hallitsemasta tuloksellisesti riskejä, joita rahaston toiminnasta aiheutuu.

17 artikla

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

1.   Joukkorahoituspalvelun tarjoajilla on oltava käytössään hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä vararahaston hallinnoimiseksi. Järjestelmällä on varmistettava, että sisäiset hallinnointi- ja ohjausjärjestelyt, -prosessit ja -mekanismit ovat johdonmukaisia, hyvin yhdennettyjä ja asianmukaisia vararahaston moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)

vararahaston tarkoitus;

b)

vararahaston oikeudellinen ja toimintarakenne, mukaan lukien tieto siitä, hoitaako toimintaa joukkorahoituspalvelun tarjoaja itse vai kolmas osapuoli;

c)

vararahaston voimassaolon kesto, mukaan lukien tapaukset, joissa rahaston voimassaoloaika on rajoittamaton.

3.   Jos vararahaston toimintaa hoitaa kolmas osapuoli, 1 kohdassa tarkoitetun hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän on sisällettävä myös seuraavat:

a)

vararahaston hallintoelimen kokoonpano;

b)

vararahaston hallintoelimen tehtävät ja velvollisuudet;

c)

kuvaus vararahaston hallintoelimen kunkin jäsenen pätevyydestä ja osaamisesta;

d)

vararahaston hallintoelimen kokousten tiheys;

e)

vararahaston hallintoelimen ja joukkorahoituspalvelun tarjoajan hallintoelimen väliset raportointivaatimukset;

f)

ulkoistamisjärjestelyjen dokumentointia, hallinnointia ja valvontaa koskevat tehtävät;

g)

tieto yhdestä tai useammasta johtohenkilöstä, joka on suoraan vastuussa joukkorahoituspalvelun tarjoajan hallintoelimelle ja jonka tehtävänä on ulkoistamisjärjestelyjen riskien hallinta ja valvonta, mukaan lukien niiden dokumentointi.

18 artikla

Varainhankintajärjestelmä

1.   Joukkorahoituspalvelun tarjoajalla on oltava varainhankintajärjestelmä, jolla määritetään, miten vararahasto rahoitetaan ja miten hankittuja varoja hallinnoidaan.

2.   Sovellettaessa 1 kohtaa 1 kohdassa tarkoitetun varainhankintajärjestelmän on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)

joukkorahoituspalvelun tarjoajan mahdollinen alkurahoitus vararahastoon;

b)

vararahaston kasvattamiseksi kerättävien maksujen tyyppi;

c)

kriteerit, jotka vararahaston johto ottaa huomioon päätettäessä perittävien maksujen tyypistä;

d)

kriteerit, jotka vararahaston johto ottaa huomioon päätettäessä kustakin lainasta perittävien maksujen määrästä;

e)

menettely, jota noudatetaan päätettäessä perittävien maksujen määrästä ja luonteesta;

f)

sijoitusstrategia, jota vararahasto noudattaa sijoittaessaan hoidossaan olevia varoja;

g)

varojen laillinen omistusoikeus;

h)

miten varat puretaan vararahaston erääntyessä;

i)

miten varat pidetään erillään muista joukkorahoituspalvelun tarjoajan omistamista varoista;

j)

miten vararahastoon maksettuja varoja käsitellään vararahaston ylläpitäjän maksukyvyttömyystilanteessa.

19 artikla

Maksatusta koskevat toimintaperiaatteet

Joukkorahoituspalvelun tarjoajalla on oltava käytössään maksatusta koskevat toimintaperiaatteet, joissa määritetään, miten seuraavat tekijät otetaan huomioon, kun päätetään maksujen suorittamisesta vararahastosta sijoittajille:

a)

ajan tasalla oleva käytettävissä olevien varojen saldo;

b)

maksukyvyttömyystilassa olevien lainojen osuus tietyssä salkussa;

c)

tiettyyn salkkuun kuuluvien maksukyvyttömyystilassa olevien lainojen korot ja maturiteetti;

d)

menettely, jota noudatetaan harkittaessa, suoritetaanko vararahastosta harkinnanvarainen korvaus;

e)

olosuhteet, joissa vararahasto voidaan aktivoida maksun suorittamista varten;

f)

kriteerit, jotka on otettava huomioon, jos samoihin maksukyvyttömyystilassa oleviin lainoihin kohdistuu kilpailevia tai samanaikaisia sijoittajien vaateita.

20 artikla

Liiketoiminnan jatkuvuutta koskevat toimintaperiaatteet

Joukkorahoituspalvelun tarjoajien on laadittava vararahastoa varten vakaat liiketoiminnan jatkuvuutta koskevat toimintaperiaatteet, jotta varmistetaan sen kyky toimia jatkuvasti ja rajoitetaan mahdollisia tappioita tilapäisen maksukyvyttömyyden tai lopullisen kaatumisen yhteydessä.

21 artikla

Läpinäkyvyys ja tietojen julkistaminen sijoittajille

1.   Joukkorahoituspalvelun tarjoajan hallintoelimen on tiedotettava henkilöstölleen vararahaston toimintaperiaatteista ja menettelyistä ja niiden päivittämisestä selkeällä ja johdonmukaisella tavalla vähintään sillä tasolla, joka on tarpeen vararahaston tehtävien hoitamiseksi.

2.   Asetuksen (EU) 2020/1503 6 artiklan 7 kohdan c alakohdassa tarkoitetut toimintaperiaatteet, menettelyt ja toimintaa koskevat järjestelyt, jotka joukkorahoituspalvelun tarjoajalla on oltava käytössä, on otettava johdonmukaisesti huomioon kyseisen asetuksen 6 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa vararahaston toimintaperiaatteissa.

22 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 347, 20.10.2020, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2022/2115, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1503 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa täsmennetään menetelmä joukkorahoitusalustalla tarjottujen lainojen maksukyvyttömyysasteiden laskemiseksi (EUVL L XXX, XX.XX.XXX, s. 33).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).


Top