EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2065

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/2065, annettu 19 päivänä lokakuuta 2022, digitaalisten palvelujen sisämarkkinoista ja direktiivin 2000/31/EY muuttamisesta (digipalvelusäädös) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

PE/30/2022/REV/1

EUVL L 277, 27.10.2022, p. 1–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj

27.10.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 277/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/2065,

annettu 19 päivänä lokakuuta 2022,

digitaalisten palvelujen sisämarkkinoista ja direktiivin 2000/31/EY muuttamisesta (digipalvelusäädös)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Tietoyhteiskunnan palveluista ja erityisesti välityspalveluista on tullut tärkeä osa unionin taloutta ja unionin kansalaisten jokapäiväistä elämää. Kaksikymmentä vuotta sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/31/EY (4) hyväksyttiin tällaisiin palveluihin sovellettava nykyinen oikeudellinen kehys, uudet ja innovatiiviset liiketoimintamallit ja palvelut, kuten verkkoyhteisöt ja verkossa toimivat verkkoalustat, jotka antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, ovat antaneet yrityskäyttäjille ja kuluttajille mahdollisuuden jakaa ja saada tietoa sekä toteuttaa liiketoimia uusin tavoin. Valtaosa unionin kansalaisista käyttää nykyisin näitä palveluja päivittäin. Digitalisaatio ja näiden palvelujen lisääntynyt käyttö ovat kuitenkin myös aiheuttaneet uusia riskejä ja haasteita yksittäisille asiaankuuluvan palvelun vastaanottajille, yrityksille ja koko yhteiskunnalle.

(2)

Jäsenvaltiot antavat yhä enemmän tai harkitsevat antavansa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista asioista kansallisia lakeja, joissa välityspalvelujen tarjoajille asetetaan erityisesti huolellisuusvaatimuksia sen suhteen, miten niiden olisi puututtava laittomaan sisältöön, verkossa esiintyvään disinformaatioon tai muihin yhteiskunnallisiin riskeihin. Kun otetaan huomioon näiden palvelujen tarjoamiseen yleisesti käytetyn internetin rajatylittävä luonne, nämä toisistaan poikkeavat kansalliset lait vaikuttavat kielteisesti sisämarkkinoihin, jotka Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 26 artiklan mukaan käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla taataan tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus sekä sijoittautumisvapaus. Välityspalvelujen tarjoamista kaikkialla sisämarkkinoilla koskevat edellytykset olisi yhdenmukaistettava, jotta voidaan tarjota yrityksille pääsy uusille markkinoille ja mahdollisuuksia saada sisämarkkinoiden hyödyt ja samalla lisätä kuluttajien ja palvelujen muiden vastaanottajien valinnanvaraa. Tässä asetuksessa ”palvelun vastaanottajiksi” katsotaan yrityskäyttäjät, kuluttajat ja muut käyttäjät.

(3)

Välityspalvelujen tarjoajien vastuullinen ja huolellinen käyttäytyminen on olennaisen tärkeää, jotta voidaan taata turvallinen, ennustettava ja luotettava verkkoympäristö ja jotta unionin kansalaiset ja muut henkilöt voivat käyttää Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, taattuja perusoikeuksiaan, joita ovat erityisesti sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus, elinkeinovapaus, syrjimättömyysoikeus ja kuluttajansuojan korkea taso.

(4)

Sisämarkkinoiden toiminnan turvaamiseksi ja parantamiseksi unionin tasolla olisi sen vuoksi vahvistettava kohdennettu joukko yhdenmukaisia, tehokkaita ja oikeasuhteisia pakollisia sääntöjä. Tässä asetuksessa säädetään edellytyksistä innovatiivisten digitaalisten palvelujen syntymiselle ja niiden käytön laajentamiselle sisämarkkinoilla. Välityspalvelujen tarjoajille asetettavia vaatimuksia koskevia kansallisia sääntelytoimenpiteitä on tarpeen lähentää unionin tasolla, jotta voidaan välttää ja lopettaa sisämarkkinoiden pirstoutuminen sekä taata oikeusvarmuus ja vähentää siten kehittäjien kokemaa epävarmuutta ja edistää yhteentoimivuutta. Kun sovelletaan vaatimuksia, jotka ovat teknologianeutraaleja, innovointia ei jarruteta vaan sen sijaan vauhditetaan.

(5)

Tätä asetusta olisi sovellettava tiettyjen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2015/1535 (5) määriteltyjen tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajiin, toisin sanoen kaikkien sellaisten etäpalveluina sähköisessä muodossa palvelun vastaanottajan henkilökohtaisesta pyynnöstä toimitettavien palvelujen tarjoajiin, joista tavallisesti maksetaan korvaus. Tätä asetusta olisi tarkemmin sanoen sovellettava välityspalvelujen ja erityisesti sellaisten välityspalvelujen tarjoajiin, jotka muodostuvat ”pelkkää siirtotoimintaa”, ”välimuistiin tallentamista” ja ”säilytystä” koskevista palveluista, sillä näiden palvelujen käytön eksponentiaalinen kasvu, pääasiassa kaikenlaisiin laillisiin ja yhteiskunnallisesti hyödyllisiin tarkoituksiin, on myös lisännyt niiden osuutta laittoman tai muuten haitallisen tiedon ja toiminnan välityksessä ja leviämisessä.

(6)

Tietyt välityspalvelujen tarjoajat toimivat käytännössä välittäjinä suhteessa palveluihin, joita on mahdollista toimittaa myös sähköisessä muodossa, kuten tietotekniikan etäpalvelut sekä kuljetus-, majoitus- tai jakelupalvelut. Tätä asetusta olisi sovellettava ainoastaan välityspalveluihin, eikä se saisi vaikuttaa unionin tai kansallisessa lainsäädännössä asetettuihin vaatimuksiin, jotka koskevat välityspalvelujen kautta välitettyjä tuotteita tai palveluja, myös tilanteissa, joissa välityspalvelu on erottamaton osa toista palvelua, joka ei ole välittäjäpalvelu Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä tunnustetulla tavalla.

(7)

Jotta voitaisiin varmistaa tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen tehokkuus ja tasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla, näitä sääntöjä olisi sovellettava välityspalvelujen tarjoajiin riippumatta niiden sijoittautumispaikasta tai sijainnista, siltä osin kuin ne tarjoavat palveluja unionissa, mistä on osoituksena olennainen yhteys unioniin.

(8)

Tällaisen olennaisen yhteyden unioniin olisi katsottava olevan olemassa, jos palvelun tarjoajalla on toimipaikka unionissa, tai, jos tällaista toimipaikkaa ei ole, kun sillä on huomattava määrä palvelun vastaanottajia yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa suhteessa sen väkilukuun tai sillä perusteella, että sen toimintoja on kohdennettu yhteen tai useampaan jäsenvaltioon. Toimintojen kohdentaminen yhteen tai useampaan jäsenvaltioon voidaan määrittää kaikkien asiaankuuluvien olosuhteiden perusteella, mukaan lukien sellaiset seikat kuin kyseisessä jäsenvaltiossa yleisesti käytettävän kielen tai rahayksikön käyttö, mahdollisuus tilata tuotteita tai palveluja taikka jonkin asiaankuuluvan aluetunnuksen käyttö. Toimintojen kohdentaminen tiettyyn jäsenvaltioon voidaan päätellä myös siitä, että kansallisessa sovelluskaupassa on saatavilla asiaankuuluva sovellus, tai siitä, että palvelun tarjoaja on mainostanut palvelujaan paikallisesti tai kyseisessä jäsenvaltiossa yleisesti käytetyllä kielellä, taikka siitä, miten asiakassuhteita hoidetaan, esimerkiksi asiakaspalvelun tarjoamisesta kyseisessä jäsenvaltiossa yleisesti käytetyllä kielellä. Olennaisen yhteyden olisi voitava olettaa olevan olemassa myös silloin, kun palvelun tarjoaja suuntaa toimintaansa yhteen tai useampaan jäsenvaltioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012 (6) 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Sitä vastoin ei voida katsoa, että pelkästään jonkin verkkosivuston tekninen käytettävyys unionista käsin yksinomaan tällä perusteella muodostaisi olennaisen yhteyden unioniin.

(9)

Tällä asetuksella yhdenmukaistetaan täysin välityspalveluihin sisämarkkinoilla sovellettavat säännöt, ja sen tavoitteena on varmistaa turvallinen, ennustettava ja luotettava verkkoympäristö, jossa puututaan laittoman sisällön levittämiseen verkossa sekä niihin yhteiskunnallisiin riskeihin, joita disinformaation tai muun sisällön levittämisestä voi aiheutua, ja samalla suojellaan tehokkaasti perusoikeuskirjassa vahvistettuja perusoikeuksia ja helpotetaan innovointia. Jäsenvaltioiden ei sen vuoksi pitäisi hyväksyä tai pitää voimassa kansallisia lisävaatimuksia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista asioista, jollei tässä asetuksessa nimenomaisesti toisin säädetä, sillä tämä vaikuttaisi välityspalvelujen tarjoajiin tämän asetuksen tavoitteiden mukaisesti sovellettavien täysin yhdenmukaistettujen sääntöjen suoraan ja yhdenmukaiseen soveltamiseen. Tämän ei olisi estettävä mahdollisuutta soveltaa välityspalvelujen tarjoajiin muuta kansallista lainsäädäntöä, joka on annettu noudattaen unionin oikeutta, mukaan lukien direktiivi 2000/31/EY ja erityisesti sen 3 artikla, kun kansallisen lainsäädännön säännöksillä pyritään muihin oikeutettuihin yleisen edun mukaisiin tavoitteisiin kuin tällä asetuksella.

(10)

Tämä asetus ei saisi vaikuttaa muihin unionin säädöksiin, joilla säännellään tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamista yleisesti tai muita välityspalvelujen tarjoamiseen sisämarkkinoilla liittyviä näkökohtia tai joilla täsmennetään ja täydennetään tässä asetuksessa vahvistettuja yhdenmukaistettuja sääntöjä, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2010/13/EU (7), mukaan lukien sen videonjakoalustoja koskevat erityissäännökset, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiin (EU) 2019/1148 (8), (EU) 2019/1150 (9), (EU) 2021/784 (10) ja (EU) 2021/1232 (11) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/58/EY (12) sekä asetukseen sähköistä todistusaineistoa rikosoikeudellisissa asioissa koskevista eurooppalaisista esittämis- ja säilyttämismääräyksistä ja direktiiviin yhdenmukaisista säännöistä laillisten edustajien nimeämiseksi todistusaineiston keräämistä varten rikosoikeudellisissa menettelyissä.

Selkeyden vuoksi tämä asetus ei saisi vaikuttaa kuluttajansuojaa koskevaan unionin lainsäädäntöön, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiin (EU) 2017/2394 (13) ja (EU) 2019/1020 (14), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveihin 2001/95/EY (15), 2005/29/EY (16), 2011/83/EU (17) ja 2013/11/EU (18) ja neuvoston direktiiviin 93/13/ETY (19), eikä henkilötietojen suojaa koskevaan unionin lainsäädäntöön, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2016/679 (20).

Tämä asetus ei myöskään saisi vaikuttaa kansainvälistä yksityisoikeutta koskeviin unionin sääntöihin, erityisesti tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa siviili- ja kauppaoikeuden alalla koskeviin sääntöihin, kuten asetukseen (EU) N:o 1215/2012, sekä sopimusvelvoitteisiin ja sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavaa lakia koskeviin sääntöihin. Yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä säännellään yksinomaan asiaa koskevan unionin oikeuden säännöillä, erityisesti asetuksella (EU) 2016/679 ja direktiivillä 2002/58/EY. Tämä asetus ei myöskään saisi vaikuttaa työoloja koskeviin unionin oikeuden sääntöihin eikä oikeudellista yhteistyötä siviili- ja rikosoikeuden alalla koskevaan unionin oikeuteen. Siinä määrin kuin näillä unionin säännöksillä pyritään samoihin tavoitteisiin kuin tässä asetuksessa on vahvistettu, tämän asetuksen sääntöjä olisi kuitenkin sovellettava kysymyksiin, joita ei käsitellä lainkaan tai ei käsitellä kaikilta osin näissä muissa säädöksissä, sekä kysymyksiin, joiden osalta näissä muissa säädöksissä jätetään jäsenvaltioille mahdollisuus toteuttaa tiettyjä toimenpiteitä kansallisella tasolla.

(11)

Olisi täsmennettävä, että tämä asetus ei vaikuta tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskeviin unionin oikeuden sääntöihin, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit 2001/29/EY (21), 2004/48/EY (22) ja (EU) 2019/790 (23), joten se ei saisi vaikuttaa niissä vahvistettuihin erityisiin sääntöihin ja menettelyihin.

(12)

Jotta voidaan saavuttaa turvallisen, ennustettavan ja luotettavan verkkoympäristön varmistamista koskeva tavoite, tässä asetuksessa ”laittoman sisällön” käsitteessä olisi pitkälti otettava huomioon verkon ulkopuolisessa ympäristössä voimassa olevat säännöt. Erityisesti ”laittoman sisällön” käsite olisi määriteltävä laajasti siten, että se kattaa laittomiin sisältöihin, tuotteisiin, palveluihin ja toimintaan liittyvät tiedot. Tätä käsitettä olisi erityisesti tulkittava siten, että sillä tarkoitetaan tietoja, niiden muodosta riippumatta, jotka ovat sovellettavan lainsäädännön mukaan joko itsessään laittomia, kuten laiton vihapuhe tai terroristinen sisältö ja laiton syrjivä sisältö, tai jotka sovellettavissa säännöissä määritellään laittomiksi sen vuoksi, että ne liittyvät laittomaan toimintaan. Kuvaavia esimerkkejä ovat lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittävien kuvien jakaminen, yksityisten kuvien luvattomasti tapahtuva laiton jakaminen, verkkoahdistelu, vaatimustenvastaisten tai väärennettyjen tuotteiden myynti, kuluttajansuojalainsäädännön vastaisten tuotteiden myynti tai palvelujen tarjoaminen, tekijänoikeudella suojatun aineiston luvaton käyttö, majoituspalvelujen laiton tarjoaminen tai elävien eläinten laiton myynti. Mahdollista rikosta koskevaa silminnäkijävideota ei sitä vastoin saisi pitää laittomana sisältönä pelkästään siksi, että se kuvaa laitonta tekoa, jos tällaisen videon kuvaaminen tai yleisölle levittäminen ei ole laitonta kansallisen tai unionin lainsäädännön nojalla. Tältä osin merkitystä ei ole sillä, johtuuko tietojen tai toiminnan laittomuus unionin lainsäädännöstä vai unionin oikeutta noudattaen annetusta kansallisesta lainsäädännöstä ja mikä on kyseisen lainsäädännön täsmällinen luonne tai kohde.

(13)

Kun otetaan huomioon kyseisten palvelujen erityispiirteet ja vastaava tarve soveltaa niiden tarjoajiin tiettyjä erityisvelvoitteita, on tarpeen erottaa tässä asetuksessa määritellyssä säilytyspalvelujen tarjoajien laajemmassa luokassa verkkoalustojen alaluokka. Verkkoalustat, kuten verkkoyhteisöt tai verkossa toimivat verkkoalustat, jotka antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, olisi määriteltävä säilytyspalvelujen tarjoajiksi, jotka tallentavat palvelun vastaanottajien toimittamat tiedot näiden pyynnöstä ja lisäksi levittävät näitä tietoja yleisölle, tälläkin kertaa palvelun vastaanottajien pyynnöstä. Jotta vältettäisiin asettamasta liian laajoja velvoitteita, säilytyspalvelujen tarjoajia ei kuitenkaan pitäisi katsoa verkkoalustoiksi, jos levittäminen yleisölle on vain vähäinen ja puhtaasti liitännäinen ominaisuus, joka liittyy erottamattomasti johonkin muuhun palveluun, tai pääasiallisen palvelun vähäinen toiminto eikä kyseistä ominaisuutta tai toimintoa voida objektiivisista teknisistä syistä käyttää ilman kyseistä toista tai pääasiallista palvelua ja jos kyseisen ominaisuuden tai toiminnon sisällyttäminen ei ole keino kiertää verkkoalustoihin sovellettavien tämän asetuksen sääntöjen soveltamista. Esimerkiksi verkkosanomalehden kommenttiosio voisi olla tällainen ominaisuus, jos on selvää, että se on liitännäinen suhteessa pääasialliseen palveluun eli uutisten julkaisemiseen kustantajan toimituksellisella vastuulla. Kommenttien tallentamista verkkoyhteisöön olisi sitä vastoin pidettävä verkkoalustapalveluna, jos on selvää, ettei se ole tarjottavan palvelun vähäinen ominaisuus, vaikka se onkin liitännäinen palvelun vastaanottajien postausten julkaisemiselle. Tätä asetusta sovellettaessa pilvipalveluja tai verkkoisännöintipalveluja ei saisi pitää verkkoalustana, jos tiettyjen tietojen levittäminen yleisölle on tällaisten palvelujen vähäinen ja liitännäinen ominaisuus tai vähäinen toiminto.

Myöskään infrastruktuurina toimivia pilvipalveluja ja verkkoisännöintipalveluja, kuten jonkin internetpohjaisen sovelluksen, verkkosivuston tai verkkoalustan taustalla olevan infrastruktuurin tallennus- ja käsittelypalveluja, ei saisi itsessään pitää tietojen levittämisenä yleisölle, kun tiedot tallennetaan tai käsitellään niiden isännöimän sovelluksen, verkkosivuston tai verkkoalustan vastaanottajan pyynnöstä.

(14)

Käsitteen ”levittäminen yleisölle”, sellaisena kuin sitä käytetään tässä asetuksessa, olisi sisällettävä tietojen saattaminen mahdollisesti rajattoman henkilömäärän saataviin, toisin sanoen tietojen saattaminen helposti palvelun vastaanottajien käytettäviin yleensä ilman, että tiedot toimittavalta palvelun vastaanottajalta edellytetään lisätoimia, riippumatta siitä, tutustuvatko nämä henkilöt tosiasiassa kyseisiin tietoihin. Kun pääsy tietoihin edellyttää rekisteröintiä tai hyväksymistä palvelun vastaanottajien ryhmään, olisi katsottava, että kyseiset tiedot levitetään yleisölle vain silloin, kun palvelun vastaanottajat, jotka haluavat päästä tietoihin, rekisteröidään tai hyväksytään automaattisesti ilman ihmisen tekemää päätöstä tai valintaa siitä, kenelle pääsy myönnetään. Henkilöiden väliset viestintäpalvelut, sellaisina kuin ne määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2018/1972 (24), kuten sähköpostit tai yksityisviestipalvelut, jäävät verkkoalustojen määritelmän soveltamisalan ulkopuolelle, koska niitä käytetään henkilöiden väliseen viestintään niin, että henkilömäärä on rajallinen ja viestin lähettäjä määrittää sen. Verkkoalustojen tarjoajille tässä asetuksessa asetettuja velvoitteita voidaan kuitenkin soveltaa palveluihin, joiden avulla voidaan saattaa tietoja vastaanottajien saataviin niin, että näiden lukumäärä on mahdollisesti rajaton eikä viestin lähettäjä määritä sitä, kuten esimerkiksi julkisten ryhmien tai avointen kanavien kautta. Olisi katsottava, että tiedot on levitetty yleisölle tässä asetuksessa tarkoitetulla tavalla vain silloin, kun tämä levitys tapahtuu tiedot toimittaneen palvelun vastaanottajan suorasta pyynnöstä.

(15)

Jos jotkin palvelun tarjoajan tarjoamista palveluista kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan ja jotkin eivät tai jos palvelun tarjoajan tarjoamat palvelut kuuluvat tämän asetuksen eri jaksojen soveltamisalaan, tämän asetuksen asiaa koskevia säännöksiä olisi sovellettava ainoastaan niihin palveluihin, jotka kuuluvat niiden soveltamisalaan.

(16)

Oikeusvarmuus, jonka direktiivissä 2000/31/EY välityspalvelujen tarjoajien osalta säädetty ehdollisten vastuuta koskevien vapautusten horisontaalinen kehys on tuonut, on mahdollistanut monien uusien palvelujen syntymisen ja käytön laajentamisen sisämarkkinoilla. Tämä kehys olisi sen vuoksi säilytettävä. Ottaen huomioon erot asiaa koskevien sääntöjen saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja niiden soveltamisessa kansallisella tasolla sekä selkeyden ja johdonmukaisuuden vuoksi mainittu kehys olisi kuitenkin sisällytettävä tähän asetukseen. Tiettyjä kyseisen kehyksen osatekijöitä on lisäksi tarpeen selventää Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö huomioon ottaen.

(17)

Tässä asetuksessa säädetyissä välityspalvelujen tarjoajien vastuuta koskevissa säännöissä olisi säädettävä ainoastaan siitä, milloin asianomaisen välityspalvelujen tarjoajan ei voida katsoa olevan vastuussa palvelun vastaanottajien toimittamasta laittomasta sisällöstä. Näitä sääntöjä ei pitäisi tulkita siten, että ne muodostaisivat varman perusteen sen toteamiseksi, milloin palvelun tarjoajan voidaan katsoa olevan vastuussa, vaan tämä on määritettävä unionin tai kansallisen lainsäädännön sovellettavissa säännöissä. Lisäksi tässä asetuksessa säädettyjä vastuuta koskevia vapautuksia olisi sovellettava kaiken tyyppiseen vastuuseen kaiken tyyppisen laittoman sisällön osalta riippumatta kyseisen lainsäädännön täsmällisestä kohteesta tai luonteesta.

(18)

Tässä asetuksessa säädettyjä vastuuta koskevia vapautuksia ei pitäisi soveltaa, jos palvelun tarjoajalla on sen sijaan, että se suorittaisi palvelut neutraalisti, käsittelemällä täysin teknisesti ja automaattisesti palvelun vastaanottajan tarjoamia tietoja, aktiivinen rooli, jonka vuoksi se tuntee tallennetut tiedot tai valvoo niitä. Näiden vapautusten ei näin ollen pitäisi olla käytettävissä, kun kyseessä on vastuu tiedoista, joita ei ole toimittanut palvelun vastaanottaja vaan välityspalvelun tarjoaja itse, mukaan lukien tapaukset, joissa tiedot on laadittu kyseisen palvelun tarjoajan toimituksellisella vastuulla.

(19)

Kun otetaan huomioon ”pelkkää siirtotoimintaa”, ”välimuistiin tallentamista” ja ”säilytystä” koskevien toimintojen erilainen luonne sekä kyseisten palvelujen tarjoajien erilainen asema ja valmiudet, on tarpeen erottaa toisistaan näihin toimintoihin sovellettavat säännöt, siltä osin kuin niihin sovelletaan tämän asetuksen nojalla erilaisia vaatimuksia ja edellytyksiä ja niillä on eri soveltamisala, sellaisena kuin Euroopan unionin tuomioistuin on sitä tulkinnut.

(20)

Jos välityspalvelujen tarjoaja tarkoituksellisesti tekee yhteistyötä palvelujen vastaanottajan kanssa toteuttaakseen laitonta toimintaa, ei pitäisi katsoa, että palvelu on tarjottu neutraalisti, eikä palvelun tarjoajan näin ollen pitäisi voida omaksi hyväkseen vedota tässä asetuksessa säädettyihin vastuuta koskeviin poikkeuksiin. Näin olisi oltava esimerkiksi silloin, kun palvelun tarjoaja tarjoaa palvelunsa pääasiallisesti helpottaakseen laitonta toimintaa, kuten ilmaisemalla nimenomaisesti, että sen tarkoituksena on helpottaa laitonta toimintaa tai että sen palvelut soveltuvat tuohon tarkoitukseen. Pelkästään sitä, että palvelu tarjoaa salattuja siirtoja tai jonkin muun järjestelmän, joka tekee käyttäjän tunnistamisen mahdottomaksi, ei saisi itsessään pitää laittoman toiminnan helpottamisena.

(21)

Palvelun tarjoajan olisi voitava saada hyväkseen ”pelkkää siirtotoimintaa” ja ”välimuistiin tallentamista” koskevat vastuuta koskevat poikkeukset, jos sillä ei ole mitään osuutta siirrettyihin tai pääsyn kohteena olleisiin tietoihin. Tämä edellyttää muun muassa sitä, että palvelun tarjoaja ei muuta siirtämiään tietoja tai tietoja, joihin se tarjoaa pääsyn. Tätä vaatimusta ei kuitenkaan pitäisi tulkita siten, että se koskisi teknisluonteista tietojen muuntelua, joka tapahtuu siirto- tai pääsyvaiheessa, niin kauan kuin kyseinen muuntelu ei muuta siirrettävien tai pääsyn kohteena olevien tietojen sisältöä.

(22)

Voidakseen omaksi hyväkseen vedota säilytyspalveluja koskevaan vastuusta vapautumiseen palvelun tarjoajan olisi viipymättä saatuaan tosiasiallista tietoa laittomasta toiminnasta tai laittomasta sisällöstä toimittava kyseisen sisällön poistamiseksi tai siihen pääsyn estämiseksi. Poistaminen tai pääsyn estäminen olisi toteutettava noudattamalla palvelun vastaanottajien perusoikeuksia, mukaan lukien oikeus sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen. Palvelun tarjoaja voi saada tällaisen tosiasiallisen tiedon sisällön laittomasta luonteesta muun muassa oma-aloitteisista tutkimuksistaan tai yksityishenkilöiden tai yhteisöjen sille tämän asetuksen mukaisesti tekemistä ilmoituksista, siltä osin kuin tällaiset ilmoitukset ovat riittävän täsmällisiä ja perusteltuja niin, että huolellinen talouden toimija voi kohtuudella tunnistaa väitetysti laittoman sisällön, arvioida sitä ja tarvittaessa toteuttaa toimia sitä vastaan. Tällaista tosiasiallista tietoa ei kuitenkaan voida katsoa saadun pelkästään sen perusteella, että palvelun tarjoaja on yleisesti ottaen tietoinen siitä, että sen palvelua käytetään myös laittoman sisällön tallentamiseen. Lisäksi pelkästään sen perusteella, että palvelun tarjoaja indeksoi automaattisesti palveluunsa ladattuja tietoja, että se sisältää hakutoiminnon ja että siinä suositellaan sisältöjä palvelun vastaanottajien profiilin ja mieltymysten mukaan, ei voida katsoa, että kyseinen palvelun tarjoaja on ”konkreettisesti” tietoinen tällä alustalla toteutetusta laittomasta toiminnasta tai sille tallennetusta laittomasta sisällöstä.

(23)

Vastuusta vapauttamista ei pitäisi soveltaa, kun palvelun vastaanottaja toimii säilytyspalvelun tarjoajan johdon tai valvonnan alaisena. Esimerkiksi jos sellaisen verkkoalustan tarjoaja, joka antaa kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, määrittää elinkeinonharjoittajan tarjoamien tavaroiden tai palvelujen hinnan, voitaisiin katsoa, että elinkeinonharjoittaja toimii kyseisen verkkoalustan johdon tai valvonnan alaisena.

(24)

Jotta voidaan varmistaa kuluttajien tehokas suojelu heidän toteuttaessaan välitettyjä liiketoimia verkossa, tiettyjen säilytyspalvelujen tarjoajien, eli verkkoalustojen, jotka antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, ei pitäisi voida omaksi hyväkseen vedota tässä asetuksessa välityspalvelujen tarjoajien osalta säädettyihin vastuuta koskeviin poikkeuksiin, siltä osin kuin kyseiset verkkoalustat esittävät kyseessä oleviin liiketoimiin liittyvät asiaankuuluvat tiedot siten, että ne saavat kuluttajat uskomaan, että kyseiset verkkoalustat itse tai niiden johdon tai valvonnan alaisena toimivat elinkeinonharjoittajat ovat toimittaneet tiedot tai että kyseiset verkkoalustat tuntevat nämä tiedot tai valvovat niitä, vaikka näin ei todellisuudessa välttämättä olisi. Tästä voisi olla kyse esimerkiksi silloin, kun verkkoalusta ei ilmoita selvästi elinkeinonharjoittajan henkilöllisyyttä tämän asetuksen edellyttämällä tavalla, kun verkkoalusta pidättää itsellään tällaiset henkilöllisyys- tai yhteystiedot siihen saakka, että sopimus elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä on tehty, tai kun verkkoalusta pitää tuotetta tai palvelua kaupan omalla nimellään sen sijaan, että se käyttäisi tuotteen tai palvelun toimittavan elinkeinonharjoittajan nimeä. Tässä yhteydessä olisi määritettävä objektiivisesti kaikkien asiaankuuluvien olosuhteiden perusteella, voisiko esitystapa saada keskivertokuluttajan uskomaan, että kyseiset tiedot on tarjonnut verkkoalusta itse tai ovat tarjonneet sen johdon tai valvonnan alla toimivat elinkeinonharjoittajat.

(25)

Tässä asetuksessa säädetyt vastuuta koskevat poikkeukset eivät saisi vaikuttaa mahdollisuuteen määrätä erilaisia kieltoja ja velvoitteita välityspalvelujen tarjoajille silloinkin, kun ne täyttävät näiden poikkeusten yhteydessä asetetut edellytykset. Näitä voisivat olla erityisesti tuomioistuimen tai hallintoviranomaisten unionin oikeutta noudattaen antamat määräykset, joissa vaaditaan rikkomisten lopettamista tai niiden ehkäisemistä, mukaan lukien tällaisissa määräyksissä täsmennetyn laittoman sisällön poistaminen tai siihen pääsyn estäminen.

(26)

Jotta luotaisiin oikeusvarmuutta eikä estettäisi toimia, joiden tarkoituksena on havaita ja tunnistaa laitonta sisältöä ja toimia sitä vastaan ja joita välityspalvelujen kaikkien luokkien tarjoajat saattavat vapaaehtoisesti toteuttaa, olisi selvennettävä, että pelkästään se, että palvelun tarjoajat toteuttavat tällaisia toimia, ei johda siihen, että tässä asetuksessa säädetyt vastuuta koskevat poikkeukset eivät ole käytettävissä, edellyttäen, että kyseiset toimet toteutetaan vilpittömässä mielessä ja huolellisesti. Vilpittömässä mielessä ja huolellisesti toimimista koskevan edellytyksen olisi sisällettävä toimiminen objektiivisesti, syrjimättömästi ja oikeasuhteisesti, kaikkien asianomaisten osapuolten oikeudet ja oikeutetut edut asianmukaisesti huomioon ottaen, sekä tarvittavien takeiden antaminen laillisen sisällön perusteettoman poistamisen estämiseksi tämän asetuksen tavoitteen ja vaatimusten mukaisesti. Tätä varten kyseisten palvelun tarjoajien olisi esimerkiksi toteutettava kohtuullisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kun tällaisten toimien toteuttamiseen käytetään automatisoituja välineitä, asiaankuuluva teknologia on riittävän luotettavaa niin, että virheiden määrää voidaan mahdollisimman paljon rajoittaa. Lisäksi on aiheellista selventää, että pelkästään sen, että kyseiset palvelun tarjoajat toteuttavat vilpittömässä mielessä toimenpiteitä noudattaakseen unionin lainsäädännön vaatimuksia, mukaan lukien tässä asetuksessa säädetyt, niiden ehtojen täytäntöönpanoa koskevat vaatimukset, ei pitäisi johtaa siihen, että tässä asetuksessa säädetyt vastuuta koskevat poikkeukset eivät ole käytettävissä. Sen vuoksi tällaisia toimia ja toimenpiteitä, joita tietty palvelun tarjoaja on mahdollisesti toteuttanut, ei pitäisi ottaa huomioon määritettäessä, voiko palvelun tarjoaja vedota vastuuta koskevaan vapautukseen, kun on kyse erityisesti siitä, tarjoaako palvelun tarjoaja palvelunsa neutraalisti ja voiko se sen vuoksi kuulua asiaan liittyvän säännöksen soveltamisalaan, ilman että tämä sääntö kuitenkaan merkitsisi, että palvelun tarjoaja voi välttämättä vedota siihen. Vapaaehtoisia toimia ei saisi käyttää kiertämään välityspalvelujen tarjoajien tämän asetuksen mukaisia velvoitteita.

(27)

Tässä asetuksessa säädetyissä välityspalvelujen tarjoajien vastuuta koskevissa säännöissä keskitytään välityspalvelujen tarjoajien vapauttamiseen vastuusta, mutta on tärkeää muistaa, että tällaisten palvelun tarjoajien yleisesti merkittävästä roolista huolimatta laitonta sisältöä ja toimintaa verkossa koskevaa ongelmaa ei pitäisi käsitellä niin, että kiinnitetään huomiota yksinomaan niiden vastuuseen ja velvollisuuksiin. Kun verkossa siirretty tai tallennettu laiton sisältö vaikuttaa kolmansiin osapuoliin, näiden olisi mahdollisuuksien mukaan pyrittävä ratkaisemaan tällaiseen sisältöön liittyviä ristiriitoja ottamatta tähän mukaan kyseisten välityspalvelujen tarjoajia. Palvelun vastaanottajien olisi katsottava olevan vastuussa, jos tällaisesta vastuusta annetuissa unionin ja kansallisen lainsäädännön sovellettavissa säännöissä niin säädetään, sellaisesta laittomasta sisällöstä, jota ne tarjoavat ja saattavat levittää yleisölle välityspalvelujen kautta. Tapauksen mukaan myös muiden toimijoiden, kuten suljetuissa verkkoympäristöissä toimivien ryhmien moderaattorien, varsinkin suurten ryhmien ollessa kyseessä, olisi autettava välttämään laittoman sisällön leviämistä verkossa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi silloin, kun on tarpeen ottaa mukaan tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajia, mukaan lukien välityspalvelujen tarjoajat, tällaista osallistumista koskevat pyynnöt tai määräykset olisi pääsääntöisesti osoitettava tietylle palvelun tarjoajalle, jolla on tekniset ja operatiiviset valmiudet toteuttaa toimia tiettyjä laittomia sisältöjä vastaan, jotta voidaan estää ja minimoida mahdolliset kielteiset vaikutukset sellaisten tietojen saatavuuteen ja käytettävyyteen, jotka eivät ole laitonta sisältöä.

(28)

Vuodesta 2000 lähtien on ilmaantunut uusia teknologioita, jotka parantavat tietojen siirtoon, ”löydettävyyteen” ja tallennukseen verkossa käytettävien järjestelmien saatavuutta, tehokkuutta, nopeutta, luotettavuutta, kapasiteettia ja turvallisuutta, mikä on johtanut yhä monimutkaisempaan verkkoekosysteemiin. Tässä yhteydessä olisi muistettava, että myös sellaisten palvelujen tarjoajat, joilla luodaan ja helpotetaan internetin taustalla olevaa loogista arkkitehtuuria ja sen moitteetonta toimintaa, mukaan lukien tekniset aputoiminnot, voivat omaksi hyväkseen vedota tässä asetuksessa säädettyihin vastuuta koskeviin poikkeuksiin, siinä määrin kuin niiden palveluja pidetään ”pelkkää siirtotoimintaa”, ”välimuistiin tallentamista” tai ”säilytystä” koskevina palveluina. Tällaisia palveluja ovat tapauksen mukaan, langattomat lähiverkot, verkkotunnusjärjestelmät (DNS), aluetunnusrekisterit ja -rekisterinpitäjät, digitaalisia varmenteita myöntävät varmenneviranomaiset, virtuaaliset erillisverkot, verkossa toimivat hakukoneet, pilvi-infrastruktuuripalvelut tai sisällönjakeluverkot, jotka mahdollistavat muiden välityspalvelujen tarjoajien toiminnot tai paikantavat tai parantavat niitä. Myös viestintätarkoituksiin käytettävät palvelut ja niiden tekniset toteutustavat ovat kehittyneet huomattavasti, mikä on synnyttänyt uusia verkkopalveluja, kuten IP-puhepalvelut (VoIP-palvelut), viestipalvelut ja verkkopohjaiset sähköpostipalvelut, joissa viestintä toteutetaan internetyhteyspalvelun kautta. Myös näihin palveluihin voidaan soveltaa vastuuta koskevia vapautuksia, siinä määrin kuin niitä pidetään ”pelkkää siirtotoimintaa”, ”välimuistiin tallentamista” tai ”säilytystä” koskevina palveluina.

(29)

Välityspalvelut käsittävät laajan valikoiman taloudellisia toimintoja, jotka tapahtuvat verkossa ja joita kehitetään jatkuvasti niin, että voidaan taata tietojen nopea, turvallinen ja suojattu siirto ja varmistaa vaivattomuus kaikille verkkoekosysteemin osallistujille. Esimerkiksi ”pelkäksi siirtotoiminnaksi” määriteltäviin välityspalveluihin kuuluu yleisiä palveluluokkia, kuten internetin yhdysliikennepisteet, langattomat liityntäpisteet, virtuaaliset erillisverkot, DNS-palvelut ja -resolverit, aluetunnusrekisterit ja -rekisterinpitäjät, digitaalisia varmenteita myöntävät varmenneviranomaiset, VoIP-palvelut ja muut henkilöiden väliset viestintäpalvelut, kun taas yleisiin esimerkkeihin ”välimuistiin tallentamiseksi” määriteltävistä välityspalveluista kuuluu pelkkä sisällönjakeluverkkojen, käänteisten välityspalvelinten tai sisällön sovituksen tekevien välityspalvelinten tarjoaminen. Tällaiset palvelut ovat ratkaisevan tärkeitä internetissä tapahtuvan tietojen sujuvan ja tehokkaan siirron varmistamiseksi. ”Säilytyspalveluja” ovat esimerkiksi sellaiset palveluluokat kuin pilvipalvelut, verkkoisännöinti, hakukonemainontapalvelut tai palvelut, jotka mahdollistavat tietojen ja sisällön jakamisen verkossa, mukaan lukien tiedostojen tallennus ja jakaminen. Välityspalveluja voidaan tarjota erikseen, osana muun tyyppistä välityspalvelua tai samanaikaisesti muiden välityspalvelujen kanssa. Se, onko tietyssä palvelussa kyse pelkästä siirtotoiminnasta, välimuistiin tallentamisesta tai säilytyksestä, riippuu yksinomaan sen teknisistä toiminnoista, jotka saattavat kehittyä ajan mittaan, ja tätä olisi arvioitava tapauskohtaisesti.

(30)

Välityspalvelujen tarjoajiin ei olisi oikeudellisesti eikä tosiasiallisesti sovellettava valvontavelvoitetta yleisluonteisten velvoitteiden osalta. Tämä kielto ei koske erityistapauksissa asetettavia valvontavelvoitteita, eikä se myöskään vaikuta kansallisten viranomaisten, unionin oikeuden mukaisen, sellaisena kuin sitä on tulkinnut Euroopan unionin tuomioistuin, kansallisen lainsäädännön, ja tässä asetuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti antamiin määräyksiin. Mitään tässä asetuksessa ei saisi tulkita siten, että siinä asetettaisiin yleinen valvontavelvoite tai yleinen aktiivinen tiedonhankintavelvoite taikka palvelun tarjoajien yleinen velvoite toteuttaa ennakoivia toimenpiteitä suhteessa laittomaan sisältöön.

(31)

Kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmän ja kyseessä olevan oikeudenalan mukaan kansalliset oikeus- tai hallintoviranomaiset, mukaan lukien lainvalvontaviranomaiset, voivat määrätä välityspalvelujen tarjoajat toteuttamaan toimia yhtä tai useampaa laitonta sisältöä vastaan tai antamaan tiettyjä tietoja. Kansalliset lait, joiden perusteella tällaiset määräykset annetaan, poikkeavat toisistaan huomattavasti, ja määräyksiä käsitellään yhä useammin rajatylittävissä tilanteissa. Jotta voidaan varmistaa, että näitä määräyksiä voidaan noudattaa tehokkaasti ja vaikuttavasti erityisesti rajatylittävissä tapauksissa niin, että asianomaiset viranomaiset voivat hoitaa tehtävänsä eikä palvelun tarjoajille aiheudu kohtuuttomia rasitteita, vaikuttamatta aiheettomasti kolmansien osapuolten oikeuksiin ja oikeutettuihin etuihin, on tarpeen vahvistaa tiettyjä edellytyksiä, jotka kyseisten määräysten olisi täytettävä, ja tiettyjä näiden määräysten käsittelyä koskevia täydentäviä vaatimuksia. Tällä asetuksella olisi siten yhdenmukaistettava ainoastaan tietyt erityiset vähimmäisedellytykset, jotka määräysten olisi täytettävä, jotta välityspalvelujen tarjoajille syntyy velvoite ilmoittaa asiaankuuluville viranomaisille määräysten johdosta toteutetuista toimista. Tämä asetus ei näin ollen muodosta oikeusperustaa tällaisten määräysten antamiselle, eikä sillä säännellä niiden alueellista soveltamisalaa tai rajatylittävää täytäntöönpanoa.

(32)

Sovellettavassa unionin tai kansallisessa lainsäädännössä, jonka perusteella nämä määräykset annetaan, voitaisiin asettaa lisäedellytyksiä, ja sen olisi oltava perustana määräysten täytäntöönpanolle. Jos määräyksiä ei noudateta, määräykset antaneen jäsenvaltion olisi voitava panna ne täytäntöön kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti. Sovellettava kansallinen lainsäädäntö olisi annettava noudattaen unionin oikeutta, mukaan lukien perusoikeuskirja ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen määräykset sijoittautumisvapaudesta ja vapaudesta tarjota palveluja unionissa, erityisesti sähköisesti välitettäviä rahapelejä ja vedonlyöntejä koskevien palvelujen osalta. Vastaavasti kyseisen kansallisen lainsäädännön soveltaminen määräysten täytäntöönpanoon ei vaikuta sovellettaviin unionin säädöksiin taikka unionin tai jäsenvaltioiden tekemiin kansainvälisiin sopimuksiin, jotka koskevat näiden määräysten rajatylittävää tunnustamista ja täytäntöönpanoa, erityisesti siviili- ja rikosoikeuden alalla. Toisaalta sen velvoitteen täytäntöönpanon valvontaan, jonka mukaan asiaankuuluville viranomaisille on ilmoitettava määräysten johdosta toteutetuista toimista, toisin kuin itse määräysten täytäntöönpanoon, olisi sovellettava tässä asetuksessa säädettyjä sääntöjä.

(33)

Välityspalvelujen tarjoajan olisi ilmoitettava määräyksen antaneelle viranomaiselle tällaisten määräysten johdosta toteutetuista jatkotoimista ilman aiheetonta viivytystä asiaan liittyvässä unionin tai kansallisessa lainsäädännössä vahvistettuja määräaikoja noudattaen.

(34)

Asiaankuuluvien kansallisten viranomaisten olisi voitava antaa tällaisia määräyksiä toimia laittomana pidettyä sisältöä vastaan tai määräyksiä antaa tietoja unionin lainsäädännön tai unionin oikeutta, erityisesti perusoikeuskirjaa, noudattaen annetun kansallisen lainsäädännön perusteella ja osoittaa niitä välityspalvelujen tarjoajille, myös niille, jotka ovat sijoittautuneet toiseen jäsenvaltioon. Tämä asetus ei kuitenkaan saisi vaikuttaa oikeudellista yhteistyötä siviili- tai rikosoikeuden alalla koskevaan unionin lainsäädäntöön, mukaan lukien asetus (EU) N:o 1215/2012 ja asetus sähköistä todistusaineistoa rikosoikeudellisissa asioissa koskevista eurooppalaisista esittämis- ja säilyttämismääräyksistä, eikä kansalliseen rikos- tai siviiliprosessioikeuteen. Jos tässä lainsäädännössä säädetään rikos- tai siviilioikeudellisten menettelyjen yhteydessä täydentävistä tai yhteensopimattomista edellytyksistä tässä asetuksessa säädettyihin edellytyksiin nähden, kun kyse on määräyksistä toteuttaa toimia laitonta sisältöä vastaan tai antaa tietoja, tässä asetuksessa säädettyjä edellytyksiä ei siten välttämättä sovellettaisi tai niitä voitaisiin mukauttaa. Erityisesti määräyksen antaneen viranomaisen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattorin velvoitetta toimittaa jäljennös määräyksistä kaikille muille digitaalisten palvelujen koordinaattoreille ei välttämättä sovellettaisi rikosoikeudellisten menettelyjen yhteydessä tai sitä voitaisiin mukauttaa, jos sovellettavassa kansallisessa rikosprosessioikeudessa niin säädetään.

Velvoitetta sisällyttää määräyksiin perustelut sille, miksi tiedot ovat laitonta sisältöä, olisi niin ikään tarvittaessa mukautettava sovellettavan kansallisen rikosprosessioikeuden nojalla rikosten ennalta estämistä, tutkimista tai paljastamista taikka rikoksiin liittyviä syytetoimia varten. Myös välityspalvelujen tarjoajien velvoitetta ilmoittaa palvelun vastaanottajalle voitaisiin lykätä sovellettavan unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti erityisesti rikos- tai siviilioikeudellisten taikka hallinnollisten menettelyjen yhteydessä. Lisäksi määräykset olisi annettava noudattaen asetusta (EU) 2016/679 ja tässä asetuksessa vahvistettua kieltoa asettaa yleisiä velvoitteita valvoa tietoja tai pyrkiä aktiivisesti saamaan selville laitonta toimintaa osoittavia tosiasioita tai olosuhteita. Tässä asetuksessa vahvistetut edellytykset ja vaatimukset, joita sovelletaan määräyksiin toimia laitonta sisältöä vastaan, eivät vaikuta muihin unionin säädöksiin, joissa säädetään vastaavista järjestelmistä toimien toteuttamiseksi tietyn tyyppistä laitonta sisältöä vastaan, kuten asetus (EU) 2021/784, asetus (EU) 2019/1020 tai asetus (EU) 2017/2394, jossa annetaan erityisiä valtuuksia määrätä tietojen antamisesta jäsenvaltioiden kuluttajalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaaville viranomaisille, eivätkä tietojen antamista koskeviin määräyksiin sovellettavat edellytykset ja vaatimukset puolestaan vaikuta muihin unionin säädöksiin, joissa säädetään vastaavista asiaa koskevista säännöistä tietyille aloille. Nämä edellytykset ja vaatimukset eivät saisi vaikuttaa unionin oikeutta noudattaen annetun sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisiin säilyttämissääntöihin eivätkä lainvalvontaviranomaisten esittämiin luottamuksellisuutta koskeviin pyyntöihin, jotka koskevat tietojen ilmaisematta jättämistä. Tämän asetuksen mukaiset edellytykset ja vaatimukset, jotka koskevat määräyksiä toteuttaa toimia laitonta sisältöä vastaan, eivät saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden mahdollisuuteen velvoittaa välityspalvelujen tarjoaja estämään rikkominen unionin lainsäädäntöä, mukaan lukien tämä asetus, ja erityisesti yleisten valvontavelvoitteiden kieltoa noudattaen.

(35)

Tässä asetuksessa vahvistetut edellytykset ja vaatimukset olisi täytettävä viimeistään sitten, kun määräys toimitetaan asianomaiselle palvelun tarjoajalle. Määräys voidaan sen vuoksi antaa jollakin määräyksen antavan kyseessä olevan viranomaisen jäsenvaltion virallisista kielistä. Jos tämä kieli on kuitenkin eri kuin välityspalvelujen tarjoajan ilmoittama kieli tai muu, määräyksen antaneen viranomaisen ja välityspalvelujen tarjoajan välillä sovittu jäsenvaltion virallinen kieli, määräykseen olisi sen toimittamisen yhteydessä liitettävä käännös vähintään tässä asetuksessa säädetyistä määräyksen tiedoista. Jos välityspalvelujen tarjoaja on sopinut jonkin jäsenvaltion viranomaisten kanssa tietyn kielen käyttämisestä, sitä olisi kannustettava hyväksymään viranomaisten muissa jäsenvaltioissa samalla kielellä antamat määräykset. Määräyksiin olisi sisällyttävä tietoja, joiden avulla vastaanottaja voi tunnistaa määräyksen antaneen viranomaisen, mukaan lukien tapauksen mukaan yhteyspisteen yhteystiedot kyseisessä viranomaisessa, ja todentaa määräyksen aitouden.

(36)

Tällaisten toimien toteuttamista laitonta sisältöä vastaan koskevien määräysten alueellinen soveltamisala olisi määritettävä selkeästi sellaisen sovellettavan unionin tai kansallisen lainsäädännön perusteella, jonka nojalla määräys annetaan, eikä se saisi ylittää sitä, mikä on ehdottoman välttämätöntä sen tavoitteiden saavuttamiseksi. Määräyksen antaneen kansallisen oikeus- tai hallintoviranomaisen, joka voisi olla lainvalvontaviranomainen, olisi tässä tasapainotettava keskenään tavoite, joka määräyksellä pyritään sen antamisen mahdollistavan oikeusperustan mukaisesti saavuttamaan, sekä kaikkien niiden kolmansien osapuolten oikeudet ja oikeutetut edut, joihin määräys voi vaikuttaa, ja erityisesti niiden perusoikeuskirjan mukaiset perusoikeudet. Erityisesti rajatylittävissä tapauksissa määräyksen oikeusvaikutus olisi lähtökohtaisesti rajattava määräyksen antaneen jäsenvaltion alueeseen, paitsi jos sisällön laittomuus johtuu suoraan unionin lainsäädännöstä tai määräyksen antanut viranomainen katsoo kyseessä olevien oikeuksien edellyttävän laajempaa alueellista soveltamisalaa, unionin ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti, myös kansainväliseen kohteliaisuuteen liittyvät edut huomioon ottaen.

(37)

Tällä asetuksella säännellyt tietojen antamista koskevat määräykset koskevat tiettyjen tietojen tuottamista kyseisen välityspalvelun yksittäisistä vastaanottajista, jotka on yksilöity kyseisissä määräyksissä, jotta voidaan määrittää, noudattavatko palvelujen vastaanottajat sovellettavia unionin tai kansallisia sääntöjä. Tällaisissa määräyksissä olisi pyydettävä tietoja, joiden tarkoituksena on pystyä tunnistamaan kyseisen palvelun vastaanottajat. Tietojen antamista koskevat tämän asetuksen vaatimukset eivät sen vuoksi kata määräyksiä, jotka koskevat tietojen antamista sellaisten palvelun vastaanottajien ryhmästä, joita ei ole nimenomaisesti yksilöity, mukaan lukien määräykset antaa tilastollisiin tarkoituksiin tai näyttöön perustuvaan päätöksentekoon vaadittavia yhdistelmätietoja.

(38)

Määräyksiin toteuttaa toimia laitonta sisältöä vastaan ja antaa tietoja sovelletaan direktiivin 2000/31/EY 3 artiklassa vahvistettuja sääntöjä, joilla turvataan sen jäsenvaltion toimivalta, johon määräyksen kohteena oleva palvelun tarjoaja on sijoittautunut, ja sääntöjä, joissa säädetään tietyissä tapauksissa mahdollisista poikkeuksista tähän toimivaltaan, ainoastaan, jos mainitun artiklan edellytykset täyttyvät. Kyseiset määräykset koskevat tiettyjä laittomia sisältöjä ja laittomia tietoja, joten ne eivät silloin, kun ne on osoitettu toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneille välityspalvelujen tarjoajille, lähtökohtaisesti rajoita näiden palvelun tarjoajien vapautta tarjota palvelujaan rajojen yli. Näihin määräyksiin ei sen vuoksi sovelleta direktiivin 2000/31/EY 3 artiklassa vahvistettuja sääntöjä, mukaan lukien säännöt, jotka koskevat tarvetta perustella toimenpiteet, joilla poiketaan tietyistä tarkoin määritellyistä syistä sen jäsenvaltion toimivallasta, johon palvelun tarjoaja on sijoittautunut, ja tällaisista toimenpiteistä ilmoittamista.

(39)

Vaatimuksiin antaa tietoja välityspalvelun tarjoajan ja sisällön toimittaneen palvelun vastaanottajan käytettävissä olevista muutoksenhakumenettelyistä sisältyy vaatimus antaa tietoja hallinnollisista valitustenkäsittelymenettelyistä ja oikeudellisista muutoksenhakukeinoista, mukaan lukien muutoksenhaku oikeusviranomaisten antamia määräyksiä vastaan. Digitaalisten palvelujen koordinaattorit voisivat lisäksi laatia kansallisia välineitä ja ohjeita alueellaan sovellettavista valitus- ja muutoksenhakumenettelyistä, jotta voidaan helpottaa palvelun vastaanottajien pääsyä tällaisiin menettelyihin. Jäsenvaltioiden olisi tätä asetusta soveltaessaan myös kunnioitettava perusoikeuskirjan 47 artiklassa määrättyä perusoikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen. Tämä asetus ei sen vuoksi saisi estää asianomaisia kansallisia oikeus- tai hallintoviranomaisia antamasta sovellettavan unionin tai kansallisen lainsäädännön perusteella määräystä palauttaa sisältö, jos tällainen sisältö on ollut välityspalvelun tarjoajan ehtojen mukaista mutta palvelun tarjoaja on virheellisesti katsonut sen laittomaksi ja se on poistettu.

(40)

Jotta voidaan saavuttaa tämän asetuksen tavoitteet ja erityisesti parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja varmistaa turvallinen ja avoin verkkoympäristö, välityspalvelujen tarjoajille on tarpeen vahvistaa selkeä, vaikuttava, ennakoitava ja tasapainoinen joukko yhdenmukaistettuja huolellisuusvelvoitteita. Näillä velvoitteilla olisi erityisesti pyrittävä takaamaan erilaisia julkisen politiikan tavoitteita, kuten palvelun vastaanottajien, mukaan lukien kuluttajat, alaikäiset ja käyttäjät, joilla on erityinen riski joutua vihapuheen, seksuaalisen häirinnän tai muun syrjivän toiminnan kohteeksi, turvallisuus ja luottamus, perusoikeuskirjassa vahvistettujen asiaan liittyvien perusoikeuksien suojelu, kyseisten palvelun tarjoajien todellinen vastuuvelvollisuus ja vastaanottajien ja muiden osapuolten, joita asia koskee, vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, sekä helpottamaan toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa tarvittavaa valvontaa.

(41)

Tässä yhteydessä on tärkeää, että huolellisuusvelvoitteet mukautetaan kyseessä olevan välityspalvelun tyyppiin, kokoon ja luonteeseen. Sen vuoksi tässä asetuksessa säädetään perusluonteisista velvoitteista, joita sovelletaan kaikkiin välityspalvelujen tarjoajiin, sekä lisävelvoitteista säilytyspalvelujen tarjoajille ja tarkemmin sanottuna verkkoalustojen sekä erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajille. Siltä osin kuin välityspalvelujen tarjoajat palvelujensa luonteen ja kokonsa vuoksi kuuluvat useisiin eri luokkiin, niiden olisi noudatettava kaikkia kyseisiin palveluihin liittyviä tämän asetuksen vastaavia velvoitteita. Nämä yhdenmukaistetut huolellisuusvelvoitteet, joiden olisi oltava kohtuullisia ja ei-mielivaltaisia, ovat tarpeen, jotta voidaan saavuttaa yksilöidyt julkisen politiikan tavoitteet, kuten turvata palvelun vastaanottajien oikeutetut edut, puuttua laittomiin käytäntöihin ja suojella perusoikeuskirjassa vahvistettuja perusoikeuksia. Huolellisuusvelvoitteet ovat riippumattomia välityspalvelujen tarjoajien vastuuta koskevasta kysymyksestä, minkä vuoksi näitä on tarpeen arvioida erikseen.

(42)

Jotta voidaan helpottaa sujuvaa ja tehokasta kaksisuuntaista viestintää, johon sisältyy tapauksen mukaan myös vahvistus tällaisen viestinnän vastaanottamisesta, tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista asioista, välityspalvelujen tarjoajat olisi velvoitettava nimeämään keskitetty sähköinen yhteyspiste ja julkaisemaan ja päivittämään tähän yhteyspisteeseen liittyvät asiaankuuluvat tiedot, mukaan lukien tällaisessa viestinnässä käytettävät kielet. Sähköistä yhteyspistettä voivat käyttää myös luotetut ilmoittajat sekä ammattimaiset yhteisöt, joilla on erityinen suhde välityspalvelujen tarjoajaan. Toisin kuin laillisen edustajan, sähköisen yhteyspisteen olisi palveltava operatiivisia tarkoituksia, eikä siltä pitäisi edellyttää fyysistä sijaintia. Välityspalvelujen tarjoajat voivat nimetä saman yhteyspisteen tämän asetuksen vaatimuksia ja muiden unionin säädösten tarkoituksia varten. Välityspalvelujen tarjoajia kehotetaan viestintäkieliä täsmentäessään varmistamaan, että valitut kielet eivät itsessään muodosta estettä viestinnälle. Välityspalvelujen tarjoajien ja jäsenvaltioiden viranomaisten olisi tarvittaessa oltava mahdollista sopia muun viestintäkielen käytöstä tai tehdä viestintäkielestä erillisen sopimuksen taikka etsiä vaihtoehtoisia keinoja kielimuurin ylittämiseksi, myös käyttämällä kaikkia saatavissa olevia teknologisia keinoja tai sisäisiä ja ulkoisia henkilöresursseja.

(43)

Välityspalvelujen tarjoajat olisi myös velvoitettava nimeämään palvelujen vastaanottajille keskitetty yhteyspiste, joka mahdollistaa nopean, suoran ja tehokkaan viestinnän etenkin helposti käytettävissä olevin keinoin, joita ovat esimerkiksi puhelinnumero, sähköpostiosoitteet, sähköiset yhteydenottolomakkeet, palvelubotit tai pikaviestiohjelmat. Olisi nimenomaisesti ilmoitettava, kun palvelujen vastaanottaja viestii palvelubottien kanssa. Välityspalvelujen tarjoajien olisi annettava palvelun vastaanottajien valita sellaisia suoran ja tehokkaan viestinnän keinoja, jotka eivät perustu yksinomaan automatisoituihin välineisiin. Välityspalvelujen tarjoajien olisi toteutettava kaikki kohtuulliset toimet taatakseen, että sen varmistamiseksi, että tällainen viestintä tapahtuu oikea-aikaisesti ja tehokkaasti, osoitetaan riittävästi henkilöresursseja ja taloudellisia resursseja.

(44)

Kolmanteen maahan sijoittautuneiden välityspalvelujen tarjoajien, jotka tarjoavat palveluja unionissa, olisi nimettävä unionissa laillinen edustaja, jolla on riittävä valtuutus, ja annettava laillisiin edustajiinsa liittyviä tietoja asiaankuuluville viranomaisille ja julkistettava ne. Noudattaakseen tätä velvoitetta tällaisten välityspalvelujen tarjoajien olisi niin ikään varmistettava, että nimetyllä laillisella edustajalla on tarvittavat valtuudet ja resurssit tehdä yhteistyötä asiaankuuluvien viranomaisten kanssa. Näin voisi olla esimerkiksi silloin, kun välityspalvelujen tarjoaja nimittää sen kanssa samaan konserniin kuuluvan tytäryrityksen tai varsinkin emoyrityksensä, jos kyseinen tytäryhtiö tai emoyritys on sijoittautunut unioniin. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole esimerkiksi silloin, kun laillinen edustaja on saneeraus- tai konkurssimenettelyn taikka henkilökohtaisen tai yrityksen maksukyvyttömyysmenettelyn kohteena. Kyseisen velvollisuuden olisi mahdollistettava tämän asetuksen tehokas valvonta ja tarvittaessa täytäntöönpano kyseisten palvelun tarjoajien osalta. Useamman kuin yhden välityspalvelujen tarjoajan olisi oltava mahdollista antaa valtuutus lailliselle edustajalle kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Laillisen edustajan olisi oltava mahdollista toimia myös yhteyspisteenä edellyttäen, että tämän asetuksen asiaa koskevia vaatimuksia noudatetaan.

(45)

Välityspalvelujen tarjoajien sopimusvapautta olisi lähtökohtaisesti kunnioitettava, mutta avoimuuden vuoksi, palvelun vastaanottajien suojelemiseksi sekä kohtuuttomien tai mielivaltaisten seurausten välttämiseksi on aiheellista vahvistaa tietyt säännöt, jotka koskevat kyseisten palvelun tarjoajien ehtojen sisältöä, soveltamista ja noudattamisen valvontaa. Välityspalvelujen tarjoajien olisi selkeästi ilmoitettava ehdoissaan tiedot syistä, joiden perusteella ne voivat rajoittaa palvelunsa tarjoamista, ja pidettävä nämä tiedot ajan tasalla. Niihin olisi erityisesti sisällyttävä tietoja toimintaperiaatteista, menettelyistä, toimenpiteistä ja välineistä, joita käytetään sisällön moderointiin, algoritminen päätöksenteko ja ihmisen suorittama arviointi mukaan lukien, sekä niiden sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän menettelysäännöt. Niiden olisi myös annettava helposti käytettävissä olevia tietoja oikeudesta lopettaa palvelun käyttö. Välityspalvelujen tarjoajat voivat käyttää palvelunsa ehdoissa graafisia elementtejä, kuten kuvakkeita tai kuvia, havainnollistamaan tässä asetuksessa vahvistettujen tiedonantovaatimusten pääkohtia. Palvelun tarjoajien olisi asianmukaisin keinoin ilmoitettava palvelunsa vastaanottajille ehtoihin tehdyistä merkittävistä muutoksista, esimerkiksi kun ne muuttavat sääntöjä, jotka koskevat niiden palvelussa sallittuja tietoja, tai muista tällaisista muutoksista, jotka voisivat suoraan vaikuttaa vastaanottajien kykyyn hyödyntää palvelua.

(46)

Kun välityspalvelut on ensisijaisesti suunnattu alaikäisille, esimerkiksi palvelun suunnittelun tai markkinoinnin kautta, tai kun pääasiassa alaikäiset käyttävät niitä, välittäjäpalvelujen tarjoajien olisi toteutettava erityisiä toimia tehdäkseen ehtojensa selostuksesta alaikäisille helposti ymmärrettävä.

(47)

Kun välityspalvelujen tarjoajat suunnittelevat, soveltavat ja valvovat näitä rajoituksia, niiden olisi toimittava ei-mielivaltaisesti ja syrjimättömästi ja otettava huomioon palvelun vastaanottajien oikeudet ja oikeutetut edut, mukaan lukien perusoikeuskirjassa vahvistetut perusoikeudet. Erittäin suurten verkkoalustojen tarjoajien olisi esimerkiksi erityisesti otettava asianmukaisesti huomioon sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus, mukaan lukien tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus. Kaikkien välityspalvelujen tarjoajien olisi myös otettava asianmukaisesti huomioon ihmisoikeuksien suojelua koskevat asiaan liittyvät kansainväliset normit, kuten yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat Yhdistyneiden kansakuntien ohjaavat periaatteet.

(48)

Erittäin suurille verkkoalustoille ja erittäin suurille verkossa toimiville hakukoneille on niiden erityisen roolin ja kattavuuden vuoksi aiheellista asettaa lisävaatimuksia, jotka koskevat tietojen antamista niiden ehdoista ja näiden ehtojen läpinäkyvyyttä. Erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien olisi näin ollen toimitettava ehtonsa kaikkien niiden jäsenvaltioiden virallisilla kielillä, joissa ne tarjoavat palvelujaan, ja niiden olisi myös toimitettava palvelujen vastaanottajille ytimekäs ja helppolukuinen tiivistelmä ehtojen pääkohdista. Tiivistelmässä olisi mainittava tiedonantovaatimusten pääkohdat, mukaan lukien mahdollisuus helposti jättäytyä valinnaisten lausekkeiden ulkopuolelle.

(49)

Riittävän avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi välityspalvelujen tarjoajien olisi tähän asetukseen sisältyvien yhdenmukaistettujen vaatimusten mukaisesti asetettava julkisesti saataville koneluettavassa muodossa vuosiraportti toteuttamastaan sisällön moderoinnista, mukaan lukien niiden ehtojen soveltamisen ja noudattamisen valvonnan johdosta toteutetut toimenpiteet. Kohtuuttomien rasitteiden välttämiseksi näitä avoimuusraportointivelvoitteita ei kuitenkaan olisi sovellettava niihin palvelun tarjoajiin, jotka ovat komission suosituksessa 2003/361/EY (25) määriteltyjä mikroyrityksiä tai pieniä yrityksiä ja jotka eivät ole tässä asetuksessa tarkoitettuja erittäin suuria verkkoalustoja.

(50)

Säilytyspalvelujen tarjoajilla on erityisen tärkeä rooli torjuttaessa laitonta sisältöä verkossa, koska ne tallentavat palvelun vastaanottajien toimittamia tietoja näiden pyynnöstä ja antavat tyypillisesti muille vastaanottajille pääsyn näihin tietoihin, joskus suuressa mittakaavassa. On tärkeää, että kaikki säilytyspalvelujen tarjoajat, niiden koosta riippumatta, ottavat käyttöön helposti käytettävissä olevia ja käyttäjäystävällisiä ilmoitus- ja toimintamenettelyjä, joilla helpotetaan ilmoittavan osapuolen laittomiksi katsomien tietojen ilmoittamista kyseiselle säilytyspalvelun tarjoajalle, jäljempänä ’ilmoitus’, jotta kyseinen palvelun tarjoaja voi päättää, onko se samaa mieltä tästä arviosta vai ei ja haluaako se poistaa kyseisen sisällön tai estää pääsyn siihen, jäljempänä ’toimi’. Tällaisten menettelyjen olisi oltava selkeästi tunnistettavia, niiden olisi sijaittava lähellä kyseisiä tietoja, ja niiden olisi oltava vähintään yhtä helppoja löytää ja käyttää kuin välityspalvelun tarjoajan ehtoja rikkovan sisällön ilmoitusmenettelyjen. Edellyttäen, että ilmoituksia koskevat vaatimukset täyttyvät, yksityishenkilöiden tai yhteisöjen olisi oltava mahdollista ilmoittaa useista väitetysti laittomista sisällöistä yhdellä ilmoituksella, jotta varmistetaan ilmoitus- ja toimintamenettelyjen tehokas toiminta. Ilmoitusmenettelyn olisi mahdollistettava ilmoituksen tehneen yksityishenkilön tai yhteisön tunnistaminen, mutta siinä ei saisi edellyttää sitä. Tietyn tyyppisten ilmoitettujen tietojen tapauksessa ilmoituksen tehneen yksityishenkilön tai yhteisön henkilöllisyys saattaa olla tarpeen sen määrittämiseksi, ovatko kyseiset tiedot laitonta sisältöä, kuten on väitetty. Velvoitetta ottaa käyttöön ilmoitus- ja toimintamenettelyjä olisi sovellettava esimerkiksi tiedostojen tallennus- ja jakopalveluihin, verkkoisännöintipalveluihin, mainospalvelimiin ja pastebin-sovelluksiin, siltä osin kuin niitä pidetään tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvina säilytyspalvelujen tarjoajina.

(51)

Koska on tarpeen ottaa asianmukaisesti huomioon kaikkien asianomaisten osapuolten perusoikeuskirjan nojalla taatut perusoikeudet, kaikkien toimien, joita säilytyspalvelujen tarjoaja toteuttaa ilmoituksen vastaanottamisen johdosta, olisi oltava tarkasti kohdennettuja, eli niiden tarkoituksena olisi oltava poistaa tietyt laittomana sisältönä pidetyt tiedot tai estää pääsy niihin, vaikuttamatta aiheettomasti palvelun vastaanottajien sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen. Ilmoitukset olisi sen vuoksi pääsääntöisesti osoitettava niille säilytyspalvelujen tarjoajille, joilla voidaan kohtuudella odottaa olevan tekniset ja operatiiviset valmiudet toteuttaa toimia tällaisia tiettyjä tietoja vastaan. Säilytyspalvelujen tarjoajien olisi ilmoitettava ilmoituksen tehneelle yksityishenkilölle tai yhteisölle, kun ne saavat ilmoituksen, jonka osalta ne eivät teknisistä tai operatiivisista syistä voi poistaa tiettyä tietoa.

(52)

Tällaisia ilmoitus- ja toimintamenettelyjä koskevat säännöt olisi yhdenmukaistettava unionin tasolla, jotta voidaan säätää ilmoitusten oikea-aikaisesta, huolellisesta ja ei-mielivaltaisesta käsittelystä yhdenmukaisten, läpinäkyvien ja selkeiden sääntöjen perusteella ja sisällyttää niihin vankkoja suojatoimia, joilla suojataan kaikkien asianomaisten osapuolten oikeudet ja oikeutetut edut, erityisesti niiden perusoikeuskirjassa taatut perusoikeudet, riippumatta jäsenvaltiosta, johon kyseiset osapuolet ovat sijoittautuneet tai jossa niiden kotipaikka on, ja kyseessä olevasta oikeudenalasta. Kyseisiin perusoikeuksiin kuuluvat tapauksen mukaan esimerkiksi palvelun vastaanottajan oikeus sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen, oikeus yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen, oikeus henkilötietojen suojaan, oikeus syrjimättömyyteen ja oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, palveluntarjoajan elinkeinovapaus, mukaan lukien sopimusvapaus sekä niiden osapuolten, joihin laiton sisältö vaikuttaa, oikeus ihmisarvoon, lapsen oikeudet, oikeus omaisuudensuojaan, mukaan lukien teollis- ja tekijänoikeuksien turvaaminen, ja oikeus syrjimättömyyteen. Säilytyspalvelujen tarjoajien olisi toimittava oikea-aikaisesti ilmoitusten johdosta ja otettava huomioon erityisesti ilmoituksen kohteena olevan laittoman sisällön tyyppi ja toimien toteuttamisen kiireellisyys. Tällaisten palvelun tarjoajien voidaan esimerkiksi odottaa toimivan viipymättä, kun niille ilmoitetaan väitetysti laittomasta sisällöstä, johon liittyy uhka ihmisten hengelle tai turvallisuudelle. Säilytyspalvelujen tarjoajan olisi ilmoitettava tietystä sisällöstä ilmoittaneelle yksityishenkilölle tai yhteisölle ilman aiheetonta viivytystä päätöksen tehtyään, toteuttaako se toimia ilmoituksen johdosta vai ei.

(53)

Ilmoitus- ja toimintamenettelyjen avulla olisi voitava tehdä ilmoituksia, jotka ovat riittävän täsmällisiä ja perusteltuja niin, että kyseinen säilytyspalvelujen tarjoaja voi tehdä sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden kanssa yhteensopivan tietoon perustuvan ja huolellisen päätöksen ilmoituksen kohteena olevasta sisällöstä, erityisesti sen suhteen, onko sisältöä pidettävä laittomana sisältönä vai ei ja onko se poistettava tai pääsy siihen estettävä. Näiden menettelyjen olisi oltava omiaan helpottamaan sellaisten ilmoitusten tekemistä, joissa selvitetään syyt, joiden vuoksi ilmoituksen tehnyt yksityishenkilö tai yhteisö katsoo kyseisen sisällön olevan laitonta sisältöä, ja ilmoitetaan selkeästi kyseisen sisällön sijainti. Jos ilmoitus sisältää riittävästi tietoja, joiden avulla huolellinen säilytyspalvelujen tarjoaja voi ilman yksityiskohtaista oikeudellista tutkintaa tunnistaa, että on selvää, että sisältö on laitonta, ilmoituksen olisi katsottava antavan tosiasiallisen tiedon laittomuudesta. Lukuun ottamatta ilmoitusten tekemistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/93/EU (26) 3–7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista tällaisissa menettelyissä olisi pyydettävä ilmoituksen tehnyttä yksityishenkilöä tai yhteisöä ilmoittamaan henkilöllisyytensä, jotta vältetään väärinkäyttö.

(54)

Jos säilytyspalvelujen tarjoaja sen perusteella, että vastaanottajien toimittamat tiedot ovat laitonta sisältöä tai yhteensopimattomia sen ehtojen kanssa, päättää poistaa palvelun vastaanottajan toimittamat tiedot tai estää pääsyn niihin taikka muulla tavoin rajoittaa niiden näkyvyyttä tai monetisointia, esimerkiksi saatuaan ilmoituksen tai toimittuaan omasta aloitteestaan, myös yksinomaan automatisoiduilla välineillä, kyseisen palvelun tarjoajan olisi ilmoitettava vastaanottajalle selkeällä ja helposti ymmärrettävällä tavalla päätöksestään, päätöksensä syistä ja päätöksen riitauttamiseksi saatavilla olevista muutoksenhakumahdollisuuksista, ottaen huomioon kielteiset seuraukset, joita tällaisilla päätöksillä voi olla vastaanottajalle, mukaan lukien sen sananvapautta koskevan perusoikeuden käyttäminen. Tätä velvoitetta olisi sovellettava riippumatta päätöksen syistä ja erityisesti siitä, onko toimi toteutettu sen vuoksi, että ilmoitettujen tietojen katsotaan olevan laitonta sisältöä tai yhteensopimattomia sovellettavien ehtojen kanssa. Jos päätös on tehty ilmoituksen vastaanottamisen johdosta, säilytyspalvelujen olisi paljastettava ilmoituksen tehneen yksityishenkilön tai yhteisön henkilöllisyys palvelun vastaanottajalle vain silloin, kun tämä tieto on tarpeen sisällön laittomuuden tunnistamiseksi, kuten teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia koskevissa tapauksissa.

(55)

Näkyvyyttä voidaan rajoittaa alentamalla sijoitusta järjestyksessä tai suosittelujärjestelmissä sekä rajoittamalla pääsyä palvelun yhdeltä tai useammalta vastaanottajalta tai sulkemalla käyttäjä verkkoyhteisöstä tämän tietämättä (”varjoesto”). Palvelun vastaanottajan toimittamien tietojen monetisointia mainostuloilla voidaan rajoittaa keskeyttämällä tai lopettamalla näihin tietoihin liittyvät rahasuoritukset tai tulot. Velvoitetta sisällyttää määräyksiin perustelut ei kuitenkaan olisi sovellettava harhauttavaan suurivolyymiseen kaupalliseen sisältöön, jota levitetään palvelun tarkoituksellisella manipuloinnilla, erityisesti palvelun epäaidolla käytöllä, kuten bottien tai valetilien käytöllä, tai palvelun muulla harhauttavalla käytöllä. Riippumatta muista mahdollisuuksista riitauttaa säilytyspalvelujen tarjoajan päätös palvelun vastaanottajalla olisi aina oltava oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin tuomioistuimessa kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

(56)

Säilytyspalvelujen tarjoaja voi joissakin tapauksissa saada tietoonsa, esimerkiksi ilmoittavan osapuolen ilmoituksen tai omien vapaaehtoisten toimenpiteidensä kautta, tietoja, jotka liittyvät palvelun vastaanottajan tiettyyn toimintaan, kuten tietyn tyyppisen laittoman sisällön toimittamiseen, ja joiden perusteella voidaan kaikki säilytyspalvelujen tarjoajan tiedossa olevat asiaankuuluvat olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella perustellusti epäillä, että kyseinen vastaanottaja on saattanut tehdä, saattaa olla tekemässä tai todennäköisesti tekee rikoksen, johon liittyy uhka yhden tai useamman ihmisen hengelle tai turvallisuudelle, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2011/36/EU (27), direktiivissä 2011/93/EU tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/541 (28) tarkoitettuja rikoksia. Tietyt sisällöt voivat esimerkiksi synnyttää epäilyn yleisöön kohdistuvasta uhasta, kuten yllyttämisestä terrorismiin direktiivin (EU) 2017/541 21 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Tällaisissa tapauksissa säilytyspalvelujen tarjoajan olisi viipymättä ilmoitettava epäilystä toimivaltaisille lainvalvontaviranomaisille. Säilytyspalvelujen tarjoajan olisi annettava kaikki saatavillaan olevat asiaan liittyvät tiedot, mukaan lukien tapauksen mukaan kyseinen sisältö ja, jos se on saatavilla, kellonaika, jolloin sisältö julkaistiin, mukaan lukien nimetty aikavyöhyke, selvitys sen epäilystä sekä asianomaisen palvelun vastaanottajan paikantamiseksi ja tunnistamiseksi tarvittavat tiedot. Tämä asetus ei muodosta oikeusperustaa palvelujen vastaanottajien profiloinnille niin, että säilytyspalvelujen tarjoajat voisivat mahdollisesti tunnistaa rikoksia. Ilmoittaessaan asiasta lainvalvontaviranomaisille säilytyspalvelujen tarjoajien olisi noudatettava myös muita yksilöiden oikeuksien ja vapauksien suojelemiseksi sovellettavia unionin tai kansallisen lainsäädännön sääntöjä.

(57)

Jotta vältetään kohtuuttomat rasitteet, verkkoalustojen, mukaan lukien alustat, jotka antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, tarjoajille tämän asetuksen nojalla asetettuja lisävelvoitteita ei olisi sovellettava niihin palvelun tarjoajiin, joiden katsotaan olevan suosituksessa 2003/361/EY määriteltyjä mikroyrityksiä tai pieniä yrityksiä. Samasta syystä näitä lisävelvoitteita ei olisi sovellettava myöskään niihin verkkoalustojen tarjoajiin, joiden on aikaisemmin katsottu olevan mikroyrityksiä tai pieniä yrityksiä, kyseisen aseman menettämistä seuraavien 12 kuukauden ajan. Tällaisilta palvelun tarjoajilta ei pitäisi poistaa velvoitetta antaa tietoja palvelun aktiivisten vastaanottajien kuukausittaisesta keskimäärästä sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin tai komission pyynnöstä. Koska erittäin suurilla verkkoalustoilla tai erittäin suurilla verkossa toimivilla hakukoneilla on laajempi kattavuus ja suurempi vaikuttavuus siinä, miten palvelun vastaanottajat saavat tietoja ja viestivät verkossa, tällaisten palvelun tarjoajien ei pitäisi hyötyä kyseisestä poisjättämisestä riippumatta siitä, katsotaanko niiden tai onko niiden äskettäin katsottu olevan mikroyrityksiä tai pieniä yrityksiä. Suosituksessa 2003/361/EY vahvistetuilla konsolidointisäännöillä autetaan varmistamaan, että näiden lisävelvoitteiden kiertäminen estetään. Mikään tässä asetuksessa ei estä kyseisen poisjättämisen piiriin kuuluvien verkkoalustojen tarjoajia perustamasta vapaaehtoisesti järjestelmää, jossa noudatetaan yhtä tai useampaa näistä velvoitteista.

(58)

Palvelun vastaanottajien olisi voitava helposti ja tehokkaasti riitauttaa tietyt verkkoalustojen tarjoajien sisällön laittomuudesta tai sen yhteensopimattomuudesta ehtojen kanssa tekemät päätökset, jotka vaikuttavat niihin kielteisesti. Sen vuoksi verkkoalustojen tarjoajat olisi velvoitettava tarjoamaan sisäisiä valitustenkäsittelyjärjestelmiä, jotka täyttävät tietyt edellytykset, joiden tarkoituksena on varmistaa, että järjestelmät ovat helposti käytettävissä ja johtavat nopeisiin, syrjimättömiin, ei-mielivaltaisiin ja oikeudenmukaisiin tuloksiin ja että niihin sovelletaan ihmisen tekemää arviointia, jos käytetään automatisoituja välineitä. Tällaisten järjestelmien olisi annettava kaikille palvelun vastaanottajille mahdollisuus tehdä valitus, eikä niissä saisi asettaa muodollisia vaatimuksia, kuten vaatimusta viitata tiettyihin asiaan liittyviin oikeussäännöksiin tai laatia oikeudellisia selvityksiä. Kun palvelun vastaanottajat ovat tehneet ilmoituksen tässä asetuksessa säädetyn ilmoitus- ja toimintamenettelyn tai verkkoalustan tarjoajan ehtoja rikkovan sisällön ilmoitusmenettelyn kautta, näillä olisi oltava oikeus käyttää valitusmenettelyä verkkoalustojen tarjoajan näiden ilmoituksista tekemän päätöksen riitauttamiseksi, myös kun nämä katsovat, että kyseisen tarjoajan toteuttama toimi ei ollut asianmukainen. Valitus riitautettujen päätösten kumoamiseksi olisi oltava mahdollista tehdä vähintään kuuden kuukauden ajan siitä ajankohdasta, jona verkkoalustan tarjoaja ilmoitti päätöksestä palvelun vastaanottajalle.

(59)

Lisäksi olisi säädettävä mahdollisuudesta ryhtyä vilpittömässä mielessä tuomioistuinten ulkopuoliseen riidanratkaisuun, myös riidoissa, joita ei ole voitu ratkaista tyydyttävällä tavalla sisäisten valitustenkäsittelyjärjestelmien avulla, sellaisissa sertifioiduissa elimissä, joilla on tarvittava riippumattomuus, keinot ja asiantuntemus, jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä oikeudenmukaisesti, nopeasti ja kustannustehokkaasti. Tuomioistuinten ulkopuolisten riidanratkaisuelinten riippumattomuus olisi varmistettava myös riitojen ratkaisemisesta vastuussa olevien luonnollisten henkilöiden tasolla, esimerkiksi eturistiriitoja koskevilla säännöillä. Tuomioistuinten ulkopuolisten riidanratkaisuelinten perimien maksujen olisi oltava kohtuullisia, saavutettavia, houkuttelevia, kuluttajille edullisia ja oikeasuhteisia, ja ne olisi arvioitava tapauskohtaisesti. Jos toimivaltainen digitaalisten palvelujen koordinaattori sertifioi tuomioistuinten ulkopuolisen riidanratkaisuelimen, sertifioinnin olisi oltava voimassa kaikissa jäsenvaltioissa. Verkkoalustojen tarjoajien olisi voitava kieltäytyä ryhtymästä tämän asetuksen mukaisiin tuomioistuinten ulkopuolisiin riidanratkaisumenettelyihin, kun sama riita, erityisesti kyseessä olevien tietojen ja riitautetun päätöksen tekemisen perusteiden, päätöksen oikeusvaikutuksen ja päätöksen riitauttamiseksi esitettyjen perusteiden osalta, on jo ratkaistu tai on käsiteltävänä vireillä olevassa menettelyssä toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa toimivaltaisessa tuomioistuinten ulkopuolisessa riidanratkaisuelimessä. Palvelun vastaanottajien olisi voitava valita sisäinen valitustenkäsittelyjärjestelmä, tuomioistuinten ulkopuolinen riidanratkaisu tai mahdollisuus aloittaa missä tahansa vaiheessa oikeudellinen menettely. Koska tuomioistuinten ulkopuolisen riidanratkaisumenettelyn lopputulos ei ole sitova, osapuolia ei saisi estää aloittamasta samaan riitaan liittyvää oikeudellista menettelyä. Näin luodut mahdollisuudet riitauttaa verkkoalustojen tarjoajien päätökset eivät saisi miltään osin vaikuttaa mahdollisuuteen käyttää oikeussuojakeinoja asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, eivätkä ne saisi siten vaikuttaa mahdollisuuteen käyttää perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaista oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin. Tuomioistuinten ulkopuolista riidanratkaisua koskevat tämän asetuksen säännökset eivät saisi velvoittaa jäsenvaltioita perustamaan tällaisia tuomioistuinten ulkopuolisia riidanratkaisuelimiä.

(60)

Tavaroiden tai palvelujen ostamista koskevissa kuluttajien ja yritysten välisissä sopimusriidoissa direktiivillä 2013/11/EU varmistetaan, että unionin kuluttajat ja yritykset voivat turvautua laatusertifioituihin vaihtoehtoisiin riidanratkaisuelimiin. Tältä osin olisi selvennettävä, että tuomioistuinten ulkopuolista riidanratkaisua koskevat tämän asetuksen säännöt eivät vaikuta mainittuun direktiiviin, mukaan lukien mainitun direktiivin mukainen kuluttajien oikeus missä tahansa vaiheessa vetäytyä menettelystä, jos he ovat tyytymättömiä menettelyn tehokkuuteen tai kulkuun.

(61)

Toimet laitonta sisältöä vastaan voidaan toteuttaa nopeammin ja luotettavammin, jos verkkoalustojen tarjoajat toteuttavat tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että ensisijaisina käsitellään ne ilmoitukset, joita luotetut ilmoittajat tekevät oman asiantuntemuksensa alalla tässä asetuksessa edellytettyjen ilmoitus- ja toimintamenettelyjen kautta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta vaatimusta käsitellä kaikki näiden menettelyjen mukaisesti tehdyt ilmoitukset ja tehdä niitä koskevat päätökset oikea-aikaisesti, huolellisesti ja ei-mielivaltaisesti. Sen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattorin, johon luotetun ilmoittajan aseman hakija on sijoittautunut, olisi myönnettävä tällainen asema, ja kaikkien tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien verkkoalustojen tarjoajien olisi tunnustettava se. Tällainen luotetun ilmoittajan asema olisi myönnettävä ainoastaan yhteisöille, ei yksityishenkilöille, jotka ovat muun muassa osoittaneet, että niillä on erityistä asiantuntemusta ja pätevyyttä laittoman sisällön torjunnassa ja että ne toimivat huolellisesti, tarkasti ja objektiivisesti. Tällaiset yhteisöt voivat olla luonteeltaan julkisia, kuten terroristisen sisällön osalta kansallisten lainvalvontaviranomaisten tai Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston, jäljempänä ’Europol’, internetsisältöä koskevia ilmoituksia tekevät yksiköt, tai ne voivat olla valtiosta riippumattomia järjestöjä ja yksityisiä tai puolijulkisia elimiä, kuten lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvästä materiaalista ilmoittamista varten perustettujen vihjelinjojen INHOPE-verkostoon kuuluvia järjestöjä ja järjestöjä, jotka ovat sitoutuneet ilmoittamaan laittomista rasistisista ja muukalaisvihamielisistä ilmaisuista verkossa. Jotta vältettäisiin heikentämästä tällaisen menettelyn lisäarvoa, tämän asetuksen mukaisen luotetun ilmoittajan aseman saaneiden luotettujen ilmoittajien kokonaismäärän olisi oltava rajoitettu. Varsinkin jäsentensä etuja edustavien toimialajärjestöjä rohkaistaan hakemaan luotetun ilmoittajan asemaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yksityisten yhteisöjen tai yksityishenkilöiden oikeutta tehdä kahdenvälisiä sopimuksia verkkoalustojen tarjoajien kanssa.

(62)

Luotettujen ilmoittajien olisi julkaistava helposti ymmärrettäviä ja yksityiskohtaisia raportteja tämän asetuksen mukaisesti tekemistään ilmoituksista. Näissä raporteissa olisi annettava tietoja esimerkiksi ilmoitusten lukumäärästä luokiteltuna säilytyspalvelujen tarjoajan, sisällön tyypin ja palvelun tarjoajan toteuttaman toimen mukaan. Koska luotetut ilmoittajat ovat osoittaneet asiantuntemuksensa ja pätevyytensä, niiden tekemien ilmoitusten käsittelyn voidaan odottaa olevan vähemmän raskasta ja siten nopeampaa kuin muiden palvelun vastaanottajien tekemien ilmoitusten. Keskimääräinen käsittelyaika voi kuitenkin silti vaihdella esimerkiksi sellaisten tekijöiden mukaan kuin laittoman sisällön tyyppi, ilmoitusten laatu ja tällaisten ilmoitusten tekemistä varten käyttöön otetut tosiasialliset tekniset menettelyt.

Vuonna 2016 hyväksytyissä käytännesäännöissä verkossa esiintyvän laittoman vihapuheen torjumiseksi esimerkiksi asetetaan osallistuville maille vertailuarvo laittoman vihapuheen poistamista koskevien asianmukaisten ilmoitusten käsittelyyn tarvittavaa aikaa varten, mutta muun tyyppisessä laittomassa sisällössä käsittelyajat voivat olla varsin erilaisia kulloistenkin tosiasioiden ja olosuhteiden sekä kyseessä olevan laittoman sisällön tyypin mukaan. Luotetun ilmoittajan aseman väärinkäytön estämiseksi tällainen asema olisi oltava mahdollista pidättää, kun sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattori on aloittanut tutkimuksen oikeutettujen syiden perusteella. Luotettuja ilmoittajia koskevia tämän asetuksen sääntöjä ei pitäisi tulkita siten, että ne estäisivät verkkoalustojen tarjoajia kohtelemasta samalla tavalla sellaisten yhteisöjen tai yksityishenkilöiden tekemiä ilmoituksia, joille ei ole myönnetty tämän asetuksen mukaista luotetun ilmoittajan asemaa, tai toimimasta muulla tavoin yhteistyössä muiden yhteisöjen kanssa sovellettavan lainsäädännön, mukaan lukien tämä asetus ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794 (29), mukaisesti. Tämän asetuksen säännöt eivät saisi estää verkkoalustojen tarjoajia hyödyntämästä tällaista luotetun ilmoittajan menettelyä tai vastaavia menettelyjä toteuttaakseen nopeita ja luotettavia toimia niiden ehtojen kanssa yhteensopimatonta sisältöä vastaan, erityisesti kun kyse on sisällöstä, joka on haitallista haavoittuvassa asemassa oleville palvelun vastaanottajille, kuten alaikäisille.

(63)

Verkkoalustojen väärinkäyttö tarjoamalla toistuvasti ilmeisen laitonta sisältöä tai tekemällä toistuvasti ilmeisen perusteettomia ilmoituksia tai valituksia tämän asetuksen nojalla perustettujen menettelyjen ja järjestelmien kautta heikentää luottamusta ja vahingoittaa asianomaisten osapuolten oikeuksia ja oikeutettuja etuja. Sen vuoksi on tarpeen ottaa tällaista väärinkäyttöä vastaan käyttöön asianmukaisia, oikeasuhteisia ja tehokkaita suojatoimia, joissa on kunnioitettava kaikkien asianomaisten osapuolten oikeuksia ja oikeutettuja etuja, mukaan lukien perusoikeuskirjassa vahvistetut sovellettavat perusoikeudet ja -vapaudet, erityisesti sananvapaus. Tietoja olisi pidettävä ilmeisen laittomana sisältönä ja ilmoituksia tai valituksia ilmeisen perusteettomina, jos maallikolle on ilman asiasisällön analyysia ilmiselvää, että sisältö on laitonta tai että ilmoitukset tai valitukset ovat perusteettomia.

(64)

Verkkoalustojen tarjoajien olisi tietyissä olosuhteissa väliaikaisesti keskeytettävä asiaan liittyvä toimintansa epäasialliseen toimintaan syyllistyneen henkilön osalta. Tämä ei vaikuta verkkoalustojen tarjoajien vapauteen määrittää ehtonsa ja ottaa käyttöön tiukempia toimenpiteitä, kun kyse on vakaviin rikoksiin liittyvästä ilmeisen laittomasta sisällöstä, kuten lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvästä materiaalista. Avoimuuden vuoksi tämä mahdollisuus olisi mainittava selkeästi ja riittävän yksityiskohtaisesti verkkoalustojen ehdoissa. Verkkoalustojen tarjoajien tästä tekemiin päätöksiin olisi aina voitava hakea muutosta, ja toimivaltaisen digitaalisten palvelujen koordinaattorin olisi valvottava päätöksiä. Verkkoalustojen tarjoajien olisi ennen keskeytyspäätöksen tekemistä lähetettävä ennakkovaroitus, jossa olisi ilmoitettava syyt mahdolliseen keskeytykseen ja keinot hakea muutosta niiden päätökseen. Verkkoalustojen tarjoajien olisi keskeytyspäätöksen tehdessään toimitettava perustelut tässä asetuksessa säädettyjen sääntöjen mukaisesti. Väärinkäyttöä koskevat tämän asetuksen säännöt eivät saisi estää verkkoalustojen tarjoajia toteuttamasta muita toimenpiteitä, joilla puututaan sovellettavan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti niiden palvelujen vastaanottajien harjoittamaan laittoman sisällön toimittamiseen tai niiden palvelujen muuhun väärinkäyttöön, myös niiden ehtoja rikkomalla. Nämä säännöt eivät vaikuta unionin tai kansallisessa lainsäädännössä säädettyyn mahdollisuuteen saattaa väärinkäyttöön syyllistyneet henkilöt vastuuseen, mukaan lukien vahingonkorvausvastuu.

(65)

Verkkoalustojen tarjoajien erityiset vastuut ja velvoitteet huomioon ottaen niihin olisi sovellettava avoimuusraportointivelvoitteita, joita sovelletaan kaikkiin välityspalvelujen tarjoajiin tämän asetuksen nojalla sovellettavien avoimuusraportointivelvoitteiden lisäksi. Sen määrittämiseksi, voivatko verkkoalustat olla erittäin suuria verkkoalustoja ja verkossa toimivat hakukoneet erittäin suuria verkossa toimivia hakukoneita, joihin sovelletaan tiettyjä tämän asetuksen mukaisia lisävelvoitteita, verkkoalustojen ja verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien avoimuusraportointivelvoitteisiin olisi sisällyttävä tiettyjä velvoitteita, jotka koskevat tietojen julkaisemista ja ilmoittamista palvelun aktiivisten vastaanottajien kuukausittaisesta keskimäärästä unionissa.

(66)

Jotta voitaisiin varmistaa avoimuus ja valvoa verkkoalustojen tarjoajien tekemiä sisällön moderointipäätöksiä sekä seurata laittoman sisällön leviämistä verkossa, komission olisi ylläpidettävä tietokantaa, joka sisältää verkkoalustojen tarjoajien päätökset ja perustelut, kun nämä poistavat tietoja tai muulla tavoin rajoittavat niiden saatavuutta tai pääsyä niihin, ja julkaistava tämä tietokanta. Jotta tietokanta pysyisi jatkuvasti ajan tasalla, verkkoalustojen tarjoajien olisi toimitettava päätökset ja perustelut vakiomuodossa ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun palvelun tarjoaja on tehnyt päätöksen, jotta voidaan tehdä reaaliaikaisia päivityksiä silloin, kun se on teknisesti mahdollista ja oikeasuhteista kyseessä olevan verkkoalustan keinoihin nähden. Jäsennellyssä tietokannassa olisi voitava päästä asiaan liittyviin tietoihin ja tehdä niihin kyselyjä, jotka koskevat erityisesti kyseessä olevan väitetysti laittoman sisällön tyyppiä.

(67)

Pimeät kaavat verkkoalustojen verkkorajapinnoilla ovat käytäntöjä, joilla olennaisesti vääristetään tai haitataan, joko tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti, palvelun vastaanottajien kykyä tehdä itsenäisiä ja tietoon perustuvia valintoja tai päätöksiä. Näiden käytäntöjen avulla voidaan saada palvelun vastaanottajat käyttäytymään toisin kuin he haluavat tai tekemään ei-toivottuja päätöksiä, joilla on heille kielteisiä seurauksia. Verkkoalustojen tarjoajia olisi näin ollen kiellettävä harhauttamasta tai suostuttelemasta palvelun vastaanottajia ja vääristämästä tai haittaamasta palvelun vastaanottajien itsemääräämisoikeutta, päätöksentekoa tai valinnanmahdollisuutta verkkorajapinnan tai sen osan rakenteen, suunnittelun tai toimintojen kautta. Tämän olisi sisällettävä esimerkiksi eksploitatiiviset suunnitteluvalinnat, jotka ohjaavat vastaanottajan toimiin, jotka hyödyttävät verkkoalustojen tarjoajaa mutta eivät välttämättä ole vastaanottajien etujen mukaisia, kun niissä esitetään valinnat ei-neutraalisti, esimerkiksi antamalle tietyille valinnoille parempi sijoitus visuaalisten, auditoristen tai muiden komponenttien avulla silloin, kun palvelun vastaanottajaa pyydetään tekemään päätös.

Sen olisi myös sisällettävä tilanteet, joissa palvelun vastaanottajaa pyydetään toistuvasti tekemään valinta, vaikka tällainen valinta on jo tehty, joissa palvelun peruutusmenettely tehdään huomattavasti työläämmäksi kuin sen tilaaminen tai joissa tiettyjen valintojen tekemisestä tehdään vaikeampaa tai enemmän aikaavievää kuin toisista, jolloin on kohtuuttoman vaikeaa keskeyttää ostot tai kirjautua ulos tietyltä verkkoalustalta, joka antaa kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, ja tilanteet, joissa palvelun vastaanottajia harhautetaan suostuttelemalla heitä liiketoimia koskeviin päätöksiin tai käyttämällä oletusasetuksia, joita on hyvin vaikea muuttaa, jolloin kohtuuttomasti vinoutetaan palvelun vastaanottajan päätöksentekoa tavalla, joka vääristää ja haittaa heidän itsemääräämisoikeuttaan, päätöksentekoaan ja valinnanmahdollisuuttaan. Pimeiden kaavojen estämistä koskevia sääntöjä ei kuitenkaan pitäisi tulkita siten, että ne estäisivät palvelun tarjoajia toimimasta suoraan vuorovaikutuksessa palvelun vastaanottajien kanssa ja tarjoamasta heille uusia tai lisäpalveluja. Laillisten, esimerkiksi mainonnassa esiintyvien käytäntöjen, joissa noudatetaan unionin lainsäädäntöä, ei saisi itsessään katsoa olevan pimeitä kaavoja. Näitä pimeitä kaavoja koskevia sääntöjä olisi tulkittava siten, että ne kattavat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat kielletyt käytännöt, siltä osin kuin nämä säännöt eivät jo kuulu direktiivin 2005/29/EY tai asetuksen (EU) 2016/679 soveltamisalaan.

(68)

Verkkomainonnalla on tärkeä rooli verkkoympäristössä, ja tämä koskee myös verkkoalustojen tarjoamista, jossa palvelun tarjoamisesta joskus maksetaan kokonaan tai osittain korvaus, suoraan tai välillisesti, mainostuloilla. Verkkomainonta voi aiheuttaa merkittäviä riskejä, sillä se voi sisältää mainoksia, jotka ovat itsessään laitonta sisältöä, se voi luoda taloudellisia kannustimia julkaista tai amplifioida laitonta tai muuten haitallista sisältöä ja toimintaa verkossa tai se voidaan esittää syrjivällä tavalla, jolloin se vaikuttaa kansalaisten yhdenvertaiseen kohteluun ja mahdollisuuksiin. Direktiivin 2000/31/EY 6 artiklasta johtuvien vaatimusten lisäksi verkkoalustojen tarjoajat olisi sen vuoksi velvoitettava varmistamaan, että palvelun vastaanottajilla on tietyt yksilöidyt tiedot, joita he tarvitsevat ymmärtääkseen, milloin ja kenen puolesta mainos esitetään. Niiden olisi varmistettava, että tiedot ovat erottuvia, esimerkiksi käyttämällä vakiomuotoisia kuva- tai äänimerkintöjä, jotka ovat selvästi tunnistettavissa ja yksiselitteisiä palvelun keskivertovastaanottajalle, ja ne soveltuvat yksittäisen palvelun verkkorajapinnan luonteeseen. Lisäksi palvelun vastaanottajilla olisi oltava tiedot, jotka ovat suoraan käytettävissä verkkorajapinnasta, jossa mainos esitetään, tärkeimmistä parametreista, joita on käytetty määritettäessä, että heille esitetään tietty mainos, ja heille olisi annettava mielekkäitä selityksiä tähän tarkoitukseen käytetystä logiikasta, myös silloin, kun se perustuu profilointiin.

Tällaisiin selityksiin olisi sisällyttävä tietoja mainoksen esittämiseen käytetystä menetelmästä, esimerkiksi tieto siitä, onko kyse kontekstuaalisesta tai muun tyyppisestä mainonnasta, ja soveltuvin osin tärkeimmistä profilointiin käytetyistä kriteereistä, ja niissä olisi myös ilmoitettava vastaanottajalle hänen käytettävissään olevista keinoista tällaisten kriteerien muuttamiseksi. Mainontaan liittyvien tietojen antamista koskevat tämän asetuksen vaatimukset eivät vaikuta asetuksen (EU) 2016/679 asiaa koskevien säännösten soveltamiseen, erityisesti niiden säännösten, jotka koskevat vastustamisoikeutta ja automatisoituja yksittäispäätöksiä, profilointi mukaan lukien, ja erityisesti tarvetta saada rekisteröidyn suostumus ennen henkilötietojen käsittelyä kohdennettua mainontaa varten. Tämä asetus ei myöskään vaikuta direktiivin 2002/58/EY säännösten soveltamiseen, erityisesti niiden säännösten, jotka koskevat tietojen tallentamista päätelaitteille ja niille tallennettujen tietojen käyttämistä. Lisäksi tällä asetuksella täydennetään direktiiviä 2010/13/EU, jossa säädetään toimenpiteistä, joiden avulla käyttäjät voivat ilmoittaa audiovisuaalisesta kaupallisesta viestinnästä käyttäjien tuottamissa videoissa. Sillä myös täydennetään direktiivistä 2005/29/EY johtuvia elinkeinonharjoittajien velvoitteita, jotka koskevat kaupallisesta viestinnästä ilmoittamista.

(69)

Kun palvelun vastaanottajille esitetään mainoksia, jotka perustuvat sellaisiin kohdentamistekniikoihin, jotka on optimoitu vastaamaan heidän kiinnostuksenkohteitaan ja mahdollisesti vetoamaan heidän haavoittuvuuksiinsa, tästä voi olla erityisen vakavia kielteisiä vaikutuksia. Manipulointitekniikat voivat tietyissä tapauksissa vaikuttaa kielteisesti kokonaisiin ryhmiin ja amplifioida yhteiskunnallisia haittoja, jos niillä esimerkiksi myötävaikutetaan disinformaatiokampanjoihin tai syrjitään tiettyjä ryhmiä. Verkkoalustat ovat erityisen herkkiä ympäristöjä tällaisille käytännöille, ja niihin liittyy suurempi yhteiskunnallinen riski. Verkkoalustojen tarjoajien ei näin ollen pitäisi esittää mainoksia, jos ne perustuvat asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 4 alakohdassa tarkoitettuun profilointiin, jossa käytetään kyseisen asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja erityisiä henkilötietoryhmiä, myös käyttämällä näihin erityisiin ryhmiin perustuvia profiloinnin luokkia. Tämä kielto ei vaikuta velvoitteisiin, joita verkkoalustojen tarjoajiin tai mihin tahansa muuhun mainosten levittämiseen osallistuvaan palvelun tarjoajaan tai mainostajaan sovelletaan henkilötietojen suojaa koskevan unionin lainsäädännön nojalla.

(70)

Keskeinen osa verkkoalustan liiketoimintaa on tapa, jolla tietoja priorisoidaan ja esitetään sen verkkorajapinnalla, jotta voidaan helpottaa palvelun vastaanottajien pääsyä tietoihin ja optimoida se. Tämä tapahtuu esimerkiksi siten, että tietoja ehdotetaan, järjestetään ja priorisoidaan algoritmisesti tai niitä tuodaan esille tekstin tai muiden visuaalisten esitystapojen avulla tai että vastaanottajien tarjoamia tietoja kuratoidaan muulla tavoin. Tällaisilla suosittelujärjestelmillä voi olla merkittävä vaikutus vastaanottajien kykyyn noutaa tietoja verkosta ja toimia vuorovaikutuksessa niiden kanssa, myös helpotettaessa asiaan liittyvien tietojen hakua palvelun vastaanottajille ja parannettaessa käyttäjäkokemusta. Niillä on myös tärkeä rooli tiettyjen viestien amplifioinnissa, tiedon viraalissa levittämisessä ja verkkokäyttäytymisen stimuloinnissa. Verkkoalustojen olisi näin ollen johdonmukaisesti varmistettava, että niiden palvelun vastaanottajille tiedotetaan asianmukaisesti siitä, miten suosittelujärjestelmät vaikuttavat tapaan, jolla tiedot näytetään, ja että he voivat vaikuttaa siihen, miten tietoja esitetään heille. Niiden olisi selkeästi esitettävä tällaisten suosittelujärjestelmien parametrit helposti ymmärrettävällä tavalla, jotta voidaan varmistaa, että palvelun vastaanottajat ymmärtävät, miten tietoja priorisoidaan heille. Kyseisiin parametreihin olisi vähintään sisällyttävä tärkeimmät kriteerit palvelun vastaanottajalle ehdotettavien tietojen määrittämiseksi sekä syyt, joiden vuoksi ne ovat tärkeitä, myös silloin, kun tietoja priorisoidaan profiloinnin ja vastaanottajien verkkokäyttäytymisen perusteella.

(71)

Alaikäisten suojelu on unionille tärkeä toimintapoliittinen tavoite. Verkkoalustan voidaan katsoa olevan alaikäisten käytettävissä, kun sen ehdoissa sallitaan palvelun käyttö alaikäisille, kun sen palvelu on suunnattu alaikäisille tai pääasiassa alaikäiset käyttävät sitä tai kun palvelun tarjoaja on muulla tavoin tietoinen siitä, että jotkut sen palvelun vastaanottajat ovat alaikäisiä, esimerkiksi siksi, että se jo käsittelee muihin tarkoituksiin palvelunsa vastaanottajan henkilötietoja, joista paljastuu tämän ikä. Alaikäisten käyttämien verkkoalustojen tarjoajien olisi toteutettava asianmukaisia ja oikeasuhteisia toimenpiteitä alaikäisten suojelemiseksi, esimerkiksi suunnittelemalla verkkorajapintansa tai niiden osia niin, että niissä on tapauksen mukaan korkein mahdollinen oletusarvoinen yksityisyyden suojan ja turvallisuuden taso, tai hyväksymällä standardeja alaikäisten suojelua varten taikka osallistumalla käytännesääntöihin alaikäisten suojelemiseksi. Niiden olisi otettava huomioon parhaat käytännöt ja saatavilla olevat ohjeet, kuten ne, jotka esitetään komission tiedonannossa ”Lasten ja nuorten digitaalinen vuosikymmen: uusi eurooppalainen Parempi internet lapsille -strategia (BIK+)”. Verkkoalustojen tarjoajien ei pitäisi esittää mainoksia, jos ne perustuvat profilointiin, jossa käytetään palvelun vastaanottajan henkilötietoja, kun ne ovat kohtuullisella varmuudella tietoisia siitä, että palvelun vastaanottaja on alaikäinen. Asetuksen (EU) 2016/679 ja varsinkin sen 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn tietojen minimoinnin periaatteen mukaisesti tämä kielto ei saisi johtaa siihen, että verkkoalustan tarjoaja säilyttää, hankkii tai käsittelee enemmän henkilötietoja kuin sillä jo on, jotta se voi arvioida, onko palvelun vastaanottaja alaikäinen. Tämä velvoite ei näin ollen saisi kannustaa verkkoalustojen tarjoajia keräämään tietoa palvelun vastaanottajan iästä ennen palvelun käyttöä. Tämä ei saisi vaikuttaa henkilötietojen suojaa koskevan unionin lainsäädännön soveltamiseen.

(72)

Jotta voidaan edistää kuluttajien sekä muiden asianomaisten osapuolten, kuten kilpailevien elinkeinonharjoittajien ja teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoiden, kannalta turvallista, luotettavaa ja avointa verkkoympäristöä ja estää elinkeinonharjoittajia myymästä tuotteita tai palveluja sovellettavien sääntöjen vastaisesti, verkkoalustojen, jotka antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, olisi varmistettava, että tällaiset elinkeinonharjoittajat ovat jäljitettävissä. Elinkeinonharjoittaja olisi sen vuoksi velvoitettava antamaan sellaisille verkkoalustojen tarjoajille, jotka antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa tietyt olennaiset tiedot, myös kun kyseessä on tuotteista viestiminen tai tuotteiden tarjoaminen. Tätä vaatimusta olisi sovellettava myös elinkeinonharjoittajiin, jotka viestivät tuotteista tai palveluista tuotemerkkien puolesta tästä tehtyjen sopimusten pohjalta. Kyseisten verkkoalustojen tarjoajien olisi säilytettävä kaikki tiedot suojatusti niiden ja elinkeinonharjoittajien välisen sopimussuhteen ajan ja kuusi kuukautta sen päätyttyä, jotta on mahdollista esittää vaatimuksia elinkeinonharjoittajaa vastaan tai täyttää elinkeinonharjoittajaan liittyviä määräyksiä.

Tämä velvoite on tarpeen ja oikeasuhteista, jotta viranomaiset ja yksityiset osapuolet, joiden oikeutettua etua asia koskee, voivat tutustua tietoihin sovellettavan lainsäädännön, mukaan lukien henkilötietojen suojaa koskeva lainsäädäntö, mukaisesti, myös tässä asetuksessa tarkoitettujen, tietojen antamista koskevien määräysten kautta. Tämä velvoite ei vaikuta mahdollisiin velvoitteisiin säilyttää tietty sisältö pidemmän ajan muun unionin lainsäädännön tai unionin oikeutta noudattaen annetun kansallisen lainsäädännön perusteella. Rajoittamatta tässä asetuksessa säädettyä määritelmää minkä tahansa direktiivin 2011/83/EU 6 a artiklan 1 kohdan b alakohdan ja direktiivin 2005/29/EY 7 artiklan 4 kohdan f alakohdan perusteella määritetyn elinkeinonharjoittajan, olipa kyseessä sitten luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, olisi oltava jäljitettävissä, kun tämä tarjoaa jotakin tuotetta tai palvelua verkkoalustan välityksellä. Direktiivissä 2000/31/EY velvoitetaan kaikki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajat huolehtimaan siitä, että palvelun vastaanottajat ja toimivaltaiset viranomaiset saavat helposti, välittömästi ja pysyvästi tietyt tiedot, joiden avulla kaikki palvelun tarjoajat voidaan tunnistaa. Tässä asetuksessa säädetyt sellaisten verkossa toimivien verkkoalustojen tarjoajien, jotka antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, jäljitettävyysvaatimukset eivät vaikuta neuvoston direktiivin (EU) 2021/514 (30) soveltamiseen, vaan tällä direktiivillä pyritään muihin oikeutettuihin yleisen edun mukaisiin tavoitteisiin.

(73)

Jotta voidaan varmistaa mainitun velvoitteen tehokas ja asianmukainen soveltaminen aiheuttamatta kohtuuttomia rasitteita, sellaisten verkkoalustojen tarjoajien, jotka antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, olisi parhaansa mukaan arvioitava kyseisten elinkeinonharjoittajien antamien tietojen luotettavuus, erityisesti käyttämällä vapaasti saatavilla olevia virallisia verkkotietokantoja ja verkkorajapintoja, kuten kansallisia kaupparekistereitä ja alv-tietojen vaihtojärjestelmää, tai pyydettävä kyseisiä elinkeinonharjoittajia toimittamaan luotettavia tositteita, kuten henkilöllisyystodistusten jäljennöksiä, oikeaksi todistettuja maksutiliotteita, yritystodistuksia ja kaupparekisteritodistuksia. Ne voivat käyttää myös muita, etäkäytössä olevia lähteitä, jotka tarjoavat vastaavan luotettavuustason tämän velvoitteen täyttämiseksi. Kyseisten verkkoalustojen tarjoajia ei pitäisi kuitenkaan velvoittaa toteuttamaan liiallisia tai kalliita tiedonhankintatoimia verkossa tai suorittamaan kohtuuttomia todentamisia paikalla. Tällaisten palvelun tarjoajien, jotka ovat toimineet parhaansa mukaan tässä asetuksessa edellytetyllä tavalla, ei myöskään pitäisi tulkita toimivan siten, että ne takaisivat tietojen luotettavuuden kuluttajille tai muille asianomaisille osapuolille.

(74)

Sellaisten verkkoalustojen tarjoajien, jotka antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, olisi suunniteltava ja järjestettävä verkkorajapintansa siten, että elinkeinonharjoittajat voivat noudattaa asiaan liittyvän unionin lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan, erityisesti vaatimuksia, joista säädetään direktiivin 2011/83/EU 6 ja 8 artiklassa, direktiivin 2005/29/EY 7 artiklassa, direktiivin 2000/31/EY 5 ja 6 artiklassa sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/6/EY (31) 3 artiklassa. Kyseisten verkkoalustojen tarjoajien olisi tätä varten parhaansa mukaan arvioitava asiaan liittyvän sovellettavan unionin lainsäädännön mukaisesti, ovatko niiden palveluja käyttävät elinkeinonharjoittajat ladanneet niiden verkkorajapintoihin täydelliset tiedot. Verkkoalustojen tarjoajien olisi varmistettava, että tuotteita tai palveluja ei tarjota niin kauan kuin tällaiset tiedot eivät ole täydellisiä. Tämä ei saisi luoda tämän kyseisten verkkoalustojen tarjoajille velvoitetta valvoa yleisesti elinkeinonharjoittajien niiden palvelujen välityksellä tarjoamia tuotteita tai palveluja tai yleistä tiedonhankintavelvoitetta, jotta ne voisivat erityisesti arvioida elinkeinonharjoittajien antamien tietojen oikeellisuuden. Verkkorajapintojen olisi oltava käyttäjäystävällisiä ja helposti elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien käytettävissä. Kun kyseisten verkkoalustojen tarjoajat ovat antaneet elinkeinonharjoittajalle mahdollisuuden tarjota tuotetta tai palvelua, niiden olisi lisäksi toteutettava kohtuullisia toimia tarkastaakseen satunnaisesti, onko tarjotut tuotteet tai palvelut todettu laittomiksi jossakin jäsenvaltiossa tai unionissa saatavilla olevissa virallisissa, vapaasti käytettävissä olevissa ja koneluettavissa verkkotietokannoissa tai verkkorajapinnoissa. Komission olisi myös kannustettava parantamaan tuotteiden jäljitettävyyttä teknologisten ratkaisujen, kuten digitaalisesti allekirjoitettujen ruutukoodien (tai ”QR-koodien”) tai ei-korvattavien tokenien, avulla. Komission olisi edistettävä standardien tai niiden puuttuessa sellaisten markkinalähtöisten ratkaisujen kehittämistä, joita asianomaiset osapuolet voivat hyväksyä.

(75)

Koska erittäin suurilla verkkoalustoilla on erityisesti niiden palvelun vastaanottajien lukumääränä ilmaistun kattavuuden vuoksi suuri merkitys helpotettaessa julkista keskustelua, taloudellisia liiketoimia sekä tietojen, mielipiteiden ja ajatusten levittämistä yleisölle ja vaikutettaessa siihen, miten vastaanottajat saavat ja välittävät tietoa verkossa, kyseisten alustojen tarjoajille on tarpeen asettaa erityisvelvoitteita kaikkiin verkkoalustoihin sovellettavien velvoitteiden lisäksi. Näitä velvoitteita on soveltuvin osin tarpeen asettaa myös erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajille, koska niillä on kriittinen rooli paikannettaessa tietoja ja tehtäessä niistä noudettavia verkossa. Nämä erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajille asetettavat lisävelvoitteet ovat tarpeen mainittujen julkisen politiikan näkökohtien kannalta, koska ei ole vaihtoehtoisia ja vähemmän rajoittavia toimenpiteitä, joilla päästäisiin tehokkaasti samaan tulokseen.

(76)

Erittäin suuret verkkoalustat ja erittäin suuret verkossa toimivat hakukoneet voivat aiheuttaa yhteiskunnallisia riskejä, jotka eroavat laajuudeltaan ja vaikutukseltaan pienempien alustojen aiheuttamista riskeistä. Tällaisten erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien olisi sen vuoksi noudatettava tiukimpia mahdollisia huolellisuusvelvoitteita, jotka ovat oikeassa suhteessa niiden yhteiskunnalliseen vaikutukseen. Kun kuuden kuukauden ajanjaksolla keskiarvona laskettu verkkoalustan aktiivisten vastaanottajien tai verkossa toimivan hakukoneen aktiivisten vastaanottajien lukumäärä saavuttaa merkittävän osuuden unionin väestöstä, verkkoalustan tai verkossa toimivan hakukoneen aiheuttamilla järjestelmäriskeillä saattaa olla suhteeton vaikutus unionissa. Tällaisen merkittävän kattavuuden olisi katsottava olevan olemassa, kun tällainen lukumäärä ylittää operatiivisen kynnysarvon, joka on 45 miljoonaa, eli lukumäärän, joka vastaa kymmentä prosenttia unionin väestöstä. Tämä operatiivinen kynnysarvo olisi pidettävä ajan tasalla ja näin ollen komissiolle olisi siirrettävä valta täydentää tarvittaessa tämän asetuksen määräyksiä delegoiduilla säädöksillä.

(77)

Jotta tietyn verkkoalustan tai verkossa toimivan hakukoneen kattavuus voidaan määrittää, on tarpeen vahvistaa erikseen kunkin palvelun aktiivisten vastaanottajien keskimäärä. Verkkoalustan aktiivisten vastaanottajien kuukausittaisessa keskimäärässä olisi siten otettava huomioon kaikki vastaanottajat, jotka ovat tosiasiallisesti yhteydessä palveluun vähintään kerran tietyllä ajanjaksolla, joko altistumalla verkkoalustan verkkorajapinnassa levitetyille tiedoille, kuten katsomalla tai kuuntelemalla sitä, tai tarjoamalla tietoja, kuten elinkeinonharjoittajat sellaisilla verkkoalustoilla, jotka antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa.

Tätä asetusta sovellettaessa yhteys ei rajoitu vuorovaikutukseen tietojen kanssa klikkaamalla, kommentoimalla, linkittämällä, jakamalla tai ostamalla niitä tai toteuttamalla liiketoimia verkkoalustalla. Palvelun aktiivisen vastaanottajan käsite ei siten välttämättä ole yhtäpitävä palvelun rekisteröidyn käyttäjän käsitteen kanssa. Verkossa toimivien hakukoneiden ollessa kyseessä palvelun aktiivisten vastaanottajien käsitteen olisi katettava ne, jotka katsovat tietoja niiden verkkorajapinnassa, mutta ei esimerkiksi niiden indeksoimien verkkosivustojen omistajia, sillä nämä eivät ole aktiivisesti yhteydessä palveluun. Palvelun aktiivisten vastaanottajien lukumäärään olisi sisällytettävä palvelun kaikki yksittäiset vastaanottajat, jotka ovat yhteydessä kyseiseen palveluun. Siihen olisi siksi mahdollisuuksien mukaan laskettava vain kerran palvelun vastaanottaja, joka käyttää eri verkkorajapintoja, kuten verkkosivustoja tai sovelluksia, myös kun palveluihin pääsee eri URL-osoitteiden (uniform resource locator) tai verkkotunnusten kautta. Palvelun aktiivisen vastaanottajan käsite ei kuitenkaan saisi sisältää sellaisten muiden verkossa toimivien välityspalveluiden tarjoajien vastaanottajien palvelun satunnaista käyttöä, jotka epäsuorasti saattavat saataviin tietoja, joita verkkoalustan tarjoaja säilyttää verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan linkityksen tai indeksoinnin kautta. Tässä asetuksessa ei myöskään velvoiteta verkkoalustojen tai verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajia suorittamaan yksityishenkilöiden erityistä jäljitystä verkossa. Jos tällaiset tarjoajat pystyvät ilman henkilötietojen jatkokäsittelyä ja jäljitystä jättämään laskennan ulkopuolelle automatisoidut käyttäjät, kuten botit tai kaapimet, ne voivat tehdä näin. Markkinoiden ja tekniikan kehityksellä voi olla vaikutusta palvelun aktiivisten vastaanottajien lukumäärän määrittämiseen, ja komissiolle olisi sen vuoksi siirrettävä valta täydentää tämän asetuksen säännöksiä antamalla delegoituja säädöksiä, joissa säädetään menetelmästä verkkoalustan tai verkossa toimivan hakukoneen aktiivisten vastaanottajien määrittämiseksi niin, että voidaan tarvittaessa ottaa huomioon palvelun luonne ja tapa, jolla palvelun vastaanottajat ovat vuorovaikutuksessa sen kanssa.

(78)

Alustatalouden verkostovaikutusten vuoksi verkkoalustan tai verkossa toimivan hakukoneen käyttäjäpohja voi laajentua nopeasti ja saavuttaa erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen ulottuvuuden, mikä puolestaan vaikuttaa sisämarkkinoihin. Näin voi tapahtua silloin, kun kasvu on eksponentiaalista lyhyessä ajassa tai kun verkkoalusta tai verkossa toimiva hakukone voi suuren maailmanlaajuisen markkinaosuuden ja liikevaihdon ansiosta hyödyntää täysimittaisesti verkostovaikutuksia sekä mittakaavaetuja ja tuotevarioinnin etuja. Suuri vuotuinen liikevaihto tai markkina-arvo voi erityisesti olla merkki nopeasta skaalautuvuudesta käyttäjäkattavuuden suhteen. Tällaisissa tapauksissa sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin tai komission olisi voitava pyytää verkkoalustan tai verkossa toimivan hakukoneen tarjoajalta tiheämmin tapahtuvaa raportointia palvelun aktiivisten vastaanottajien lukumäärästä, jotta voidaan määrittää hyvissä ajoin se ajankohta, jolloin kyseinen alusta tai hakukone olisi nimettävä erittäin suureksi verkkoalustaksi tai erittäin suureksi verkossa toimivaksi hakukoneeksi tätä asetusta sovellettaessa.

(79)

Erittäin suuria verkkoalustoja ja erittäin suuria verkossa toimivia hakukoneita voidaan käyttää tavalla, joka vaikuttaa voimakkaasti verkkoturvallisuuteen, yleisen mielipiteen muodostumiseen ja julkiseen keskusteluun sekä verkkokauppaan. Tapa, jolla ne suunnittelevat palvelunsa, on yleensä optimoitu hyödyttämään niiden usein mainosvetoisia liiketoimintamalleja, ja se voi aiheuttaa yhteiskunnallisia huolenaiheita. Tehokas sääntely ja täytäntöönpano ovat tarpeen, jotta voidaan tehokkaasti tunnistaa riskit sekä niistä mahdollisesti aiheutuva yhteiskunnallinen ja taloudellinen haitta ja vähentää niitä. Erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien olisi sen vuoksi tämän asetuksen nojalla arvioitava palvelunsa suunnittelusta, toiminnasta ja käytöstä sekä palvelun vastaanottajien harjoittamasta mahdollisesta väärinkäytöstä aiheutuvat järjestelmäriskit ja toteutettava asianmukaisia riskinvähentämistoimenpiteitä perusoikeuksia noudattaen. Palvelun tarjoajien olisi mahdollisten kielteisten vaikutusten merkitystä määrittäessään otettava huomioon mahdollisen vaikutuksen vakavuus ja kaikkien tällaisten järjestelmäriskien todennäköisyys. Ne voisivat esimerkiksi arvioida, voiko mahdollinen kielteinen vaikutus kohdistua suureen määrään henkilöitä, onko se mahdollisesti peruuttamaton tai kuinka vaikeaa on korjata ja palauttaa ennen mahdollista vaikutusta vallinnut tilanne.

(80)

Erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien olisi arvioitava perusteellisesti neljää järjestelmäriskien luokkaa. Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat riskit, jotka liittyvät laittoman sisällön levittämiseen, kuten lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin tai laittoman vihapuheen levittämiseen, tai muun tyyppiseen palvelujen väärinkäyttöön rikoksia varten sekä laittoman toiminnan harjoittamiseen, kuten unionin tai kansallisessa lainsäädännössä kiellettyjen tuotteiden tai palvelujen myyntiin, mukaan lukien vaaralliset tai väärennetyt tuotteet tai laittomasti kaupatut eläimet. Tällainen levittäminen tai toiminta voi esimerkiksi muodostaa merkittävän järjestelmäriskin, jos pääsy laittomaan sisältöön voi levitä nopeasti ja laajasti kattavuudeltaan erityisen laajojen tilien tai muiden amplifiointikeinojen avulla. Erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien olisi arvioitava laittoman sisällön levittämisen riski riippumatta siitä, ovatko tiedot myös yhteensopimattomia niiden ehtojen kanssa vai eivät. Tämä arvio ei vaikuta erittäin suurten verkkoalustojen palvelun vastaanottajan tai erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden indeksoimien verkkosivustojen omistajien henkilökohtaiseen vastuuseen niiden toiminnan mahdollisesta laittomuudesta sovellettavan lainsäädännön nojalla.

(81)

Toinen luokka koskee palvelun tosiasiallista tai ennakoitua vaikutusta perusoikeuskirjassa suojattujen perusoikeuksien käyttämiseen, mukaan lukien ihmisarvo, sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus, myös tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus, oikeus yksityiselämään, tietosuoja, oikeus syrjimättömyyteen, lapsen oikeudet ja kuluttajansuoja. Tällaisia riskejä voi esimerkiksi liittyä erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen käyttämien algoritmisten järjestelmien suunnitteluun tai niiden palvelun väärinkäyttöön tekemällä perättömiä ilmoituksia tai käyttämällä muita keinoja sananvapauden tukahduttamiseksi tai kilpailun estämiseksi. Erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien olisi lapsen oikeuksiin kohdistuvia riskejä arvioidessaan otettava huomioon esimerkiksi, kuinka helppo alaikäisten on ymmärtää palvelun suunnittelua ja toimintaa ja miten alaikäiset voivat niiden palvelun kautta altistua sisällölle, joka voi haitata heidän terveyttään sekä fyysistä, henkistä ja moraalista kehitystään. Tällaisia riskejä voi liittyä esimerkiksi sellaiseen verkkorajapintojen suunnitteluun, jossa tahallisesti tai tahattomasti käytetään hyväksi alaikäisten heikkouksia ja kokemattomuutta tai joka voi johtaa riippuvuutta aiheuttavaan toimintaan.

(82)

Kolmas riskiluokka koskee tosiasiallisia tai ennakoituja kielteisiä vaikutuksia, jotka kohdistuvat demokraattisiin prosesseihin, kansalaiskeskusteluun ja vaaliprosesseihin sekä yleiseen turvallisuuteen.

(83)

Neljännessä riskiluokassa esiintyy samankaltaisia huolenaiheita, jotka liittyvät erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden suunnitteluun, toimintaan tai käyttöön, myös manipuloinnin kautta, niin, että tällä on tosiasiallinen tai ennakoitu kielteinen vaikutus kansanterveyden ja alaikäisten suojeluun, mistä on vakavia kielteisiä seurauksia henkilön fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille, taikka sukupuolittuneeseen väkivaltaan. Tällaisia riskejä voi aiheutua myös kansanterveyteen liittyvistä koordinoiduista disinformaatiokampanjoista tai verkkorajapinnan suunnittelusta tavalla, joka saattaa stimuloida palvelun käyttäjien toiminnallisia riippuvuuksia.

(84)

Erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien olisi tällaisia järjestelmäriskejä arvioidessaan keskityttävä niihin järjestelmiin tai muihin elementteihin, jotka voivat myötävaikuttaa riskeihin, mukaan lukien kaikki algoritmiset järjestelmät, joilla voi olla tässä merkitystä, ja erityisesti niiden suosittelujärjestelmät ja mainontajärjestelmät, kiinnittäen huomiota tähän liittyviin datan keruuta ja käyttöä koskeviin käytäntöihin. Niiden olisi myös arvioitava ehtojensa ja niiden noudattamisen valvonnan tarkoituksenmukaisuutta sekä sisällön moderointiprosessejaan, teknisiä työkalujaan ja näihin osoitettuja resurssejaan. Kyseisten tarjoajien olisi tässä asetuksessa määritettyjä järjestelmäriskejä arvioidessaan keskityttävä myös tietoihin, jotka eivät ole laittomia mutta myötävaikuttavat tässä asetuksessa määritettyihin järjestelmäriskeihin. Tällaisten tarjoajien olisi sen vuoksi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, miten niiden palveluja käytetään levittämään tai amplifioimaan harhaanjohtavaa tai harhauttavaa sisältöä, kuten disinformaatiota. Jos tietojen algoritminen amplifiointi myötävaikuttaa järjestelmäriskeihin, kyseisten tarjoajien olisi otettava tämä asianmukaisesti huomioon riskinarvioinneissaan. Kun riskit ovat paikallisia tai on olemassa kielellisiä eroja, kyseisten tarjoajien olisi otettava myös tämä huomioon riskinarvioinneissaan. Erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien olisi erityisesti arvioitava, miten niiden palvelun suunnittelu ja toiminta sekä niiden palvelujen tarkoituksellinen ja usein koordinoitu manipulointi ja käyttö taikka niiden ehtojen systeeminen rikkominen myötävaikuttavat tällaisiin riskeihin. Tällaisia riskejä voivat aiheuttaa esimerkiksi palvelun epäaito käyttö, kuten valetilien luominen, bottien käyttö tai palvelun harhauttava käyttö ja muu automatisoitu tai osittain automatisoitu käyttäytyminen, joka saattaa johtaa sellaisten tietojen nopeaan ja laajaan levittämiseen yleisölle, jotka ovat laitonta sisältöä tai yhteensopimattomia verkkoalustan tai verkossa toimivan hakukoneen ehtojen kanssa, ja joka myötävaikuttaa disinformaatiokampanjoihin.

(85)

Jotta olisi mahdollista perustaa myöhemmät riskinarvioinnit aiempiin arviointeihin ja ottaa niissä huomioon tunnistetuissa riskeissä tapahtunut kehitys sekä helpottaa tutkinta- ja täytäntöönpanotoimia, erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien olisi säilytettävä kaikki tositteet suorittamistaan riskinarvioinneista, kuten tiedot niiden valmistelusta, niiden taustalla olevasta datasta sekä niiden algoritmisten järjestelmien testausta koskevasta datasta.

(86)

Erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien olisi perusoikeuksia noudattaen otettava käyttöön tarvittavat keinot, joiden avulla voidaan huolellisesti vähentää riskinarvioinneissa tunnistettuja järjestelmäriskejä. Toteutetuissa toimenpiteissä olisi noudatettava tämän asetuksen huolellisuusvaatimuksia, ja niiden olisi oltava kohtuullisia ja tehokkaita vähennettäessä tunnistettuja erityisiä järjestelmäriskejä. Niiden olisi oltava oikeassa suhteessa erittäin suuren verkkoalustan ja erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan taloudellisiin valmiuksiin sekä tarpeeseen välttää palvelunsa käyttöä koskevia tarpeettomia rajoituksia, näihin perusoikeuksiin kohdistuvat mahdolliset kielteiset vaikutukset asianmukaisesti huomioon ottaen. Kyseisten tarjoajien olisi kiinnitettävä erityistä huomiota sananvapauteen kohdistuvaan vaikutukseen.

(87)

Erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden olisi harkittava tällaisten riskinvähentämistoimenpiteiden yhteydessä esimerkiksi palvelun minkä tahansa tarvittavan suunnittelun, ominaisuuden tai toiminnan, kuten verkkorajapinnan suunnittelun, mukauttamista. Niiden olisi mukautettava ja sovellettava ehtojaan tarpeen mukaan ja ehtoja koskevien tämän asetuksen sääntöjen mukaisesti. Muita aiheellisia toimenpiteitä voisivat olla niiden sisällön moderointijärjestelmien ja sisäisten prosessien mukauttaminen tai niiden päätöksentekoprosessien ja resurssien, mukaan lukien sisällön moderointiin käytettävä henkilöstö ja sen koulutus sekä paikallinen asiantuntemus, mukauttaminen. Tämä koskee erityisesti ilmoitusten käsittelyn nopeutta ja laatua. Tältä osin vuonna 2016 hyväksytyissä käytännesäännöissä verkossa esiintyvän laittoman vihapuheen torjumiseksi esimerkiksi asetetaan vertailuarvo, jonka mukaan laittoman vihapuheen poistamista koskevat asianmukaiset ilmoitukset on käsiteltävä alle 24 tunnin kuluessa. Erittäin suurten verkkoalustojen tarjoajien, erityisesti niiden verkkoalustojen, joita käytetään ensisijaisesti pornografisen sisällön levittämiseen yleisölle, olisi huolellisesti täytettävä kaikki tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa, kun laiton sisältö on verkkoväkivaltaa, mukaan lukien laiton pornografinen sisältö, erityisesti sen varmistamiseksi, että uhrit voivat tosiasiallisesti käyttää oikeuksiaan intiimin tai manipuloidun materiaalin luvatonta jakamista esittävän sisällön yhteydessä, käsittelemällä ilmoitukset nopeasti ja poistamalla tällainen sisältö ilman aiheetonta viivytystä. Muun tyyppistä laitonta sisältöä koskevat ilmoitukset voivat edellyttää pidempiä tai lyhyempiä käsittelyaikoja tosiasioiden ja olosuhteiden sekä kyseessä olevan laittoman sisällön tyypin mukaan. Kyseiset tarjoajat voivat myös aloittaa yhteistyön tai lisätä yhteistyötä luotettujen ilmoittajien kanssa ja järjestää koulutustilaisuuksia ja vaihtoja luotetun ilmoittajan aseman saaneiden järjestöjen kanssa.

(88)

Erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien olisi myös oltava huolellisia, kun ne toteuttavat toimenpiteitä testatakseen ja tarvittaessa mukauttaakseen algoritmisia järjestelmiään, varsinkin suosittelujärjestelmiään. Ne voivat joutua lieventämään personoitujen suositusten kielteisiä vaikutuksia ja korjaamaan suosituksissaan käytettyjä kriteerejä. Erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien käyttämät mainontajärjestelmät voivat myös vaikuttaa järjestelmäriskeihin. Kyseisten tarjoajien olisi harkittava korjaavia toimenpiteitä, kuten mainostuloista luopuminen tiettyjen tietojen osalta, tai muita toimia, kuten auktoritatiivisten tietolähteiden näkyvyyden parantaminen tai niiden mainontajärjestelmien rakenteellisempi mukauttaminen. Erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajat voivat joutua lujittamaan sisäisiä prosessejaan tai minkä tahansa toimintansa valvontaa, erityisesti järjestelmäriskien havaitsemisen osalta, ja toteuttamaan tiheämmin tehtäviä tai kohdennettuja riskinarviointeja uusien toimintojen yhteydessä. Erityisesti silloin, kun riskit ovat yhteisiä eri verkkoalustoille tai verkossa toimiville hakukoneille, niiden olisi tehtävä yhteistyötä muiden palvelun tarjoajien kanssa, muun muassa panemalla vireille käytännesääntöjä tai muita itsesääntelytoimenpiteitä tai liittymällä olemassa oleviin toimenpiteisiin. Niiden olisi myös harkittava tietoisuutta lisääviä toimia varsinkin silloin, kun riskit liittyvät disinformaatiokampanjoihin.

(89)

Erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien olisi etenkin silloin, kun niiden palvelut on ensisijaisesti tarkoitettu alaikäisille tai pääasiassa alaikäiset käyttävät niitä, otettava huomioon alaikäisten etu toimenpiteitä toteuttaessaan, esimerkiksi palveluaan ja verkkorajapintaansa suunnitellessaan. Niiden olisi varmistettava, että niiden palvelut järjestetään siten, että alaikäisten on helposti mahdollista käyttää tässä asetuksessa säädettyjä menettelyjä, mukaan lukien soveltuvin osin ilmoitus- ja toimintamenettely sekä valitusmenettely. Niiden olisi myös toteutettava toimenpiteitä alaikäisten suojelemiseksi sisällöltä, joka saattaa haitata heidän fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystään, ja tarjottava välineitä, jotka mahdollistavat ehdollisen pääsyn tällaisiin tietoihin. Palvelun tarjoajat voivat asianmukaisia riskinvähentämistoimenpiteitä valitessaan tapauksen mukaan harkita parhaita toimialakäytäntöjä, mukaan lukien itsesääntelyyn perustuvassa yhteistyössä laaditut käytännöt, kuten käytännesäännöt, ja niiden olisi otettava huomioon komission suuntaviivat.

(90)

Erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien olisi varmistettava, että niiden riskinarviointia ja -vähentämistä koskeva lähestymistapa perustuu parhaisiin käytettävissä oleviin tietoihin ja tieteellisiin näkemyksiin ja että ne testaavat oletuksiaan niillä ryhmillä, joihin riskit ja niiden toteuttamat toimenpiteet eniten vaikuttavat. Tätä varten niiden olisi tapauksen mukaan tehtävä riskinarviointinsa ja suunniteltava riskinvähentämistoimenpiteensä ottamalla työhön mukaan palvelun vastaanottajien edustajia, sellaisten ryhmien edustajia, joihin niiden palvelut mahdollisesti vaikuttavat, riippumattomia asiantuntijoita ja kansalaisjärjestöjä. Niiden olisi pyrittävä sisällyttämään tällaisia kuulemisia menetelmiinsä, joiden avulla ne arvioivat riskit ja suunnittelevat riskinvähentämistoimenpiteitä, mukaan lukien tapauksen mukaan kyselyt, fokusryhmät, pyöreän pöydän keskustelut ja muut kuulemis- ja suunnittelumenetelmät. Arvioitaessa, onko jokin toimenpide kohtuullinen, oikeasuhteinen ja tehokas, olisi otettava huomioon erityisesti oikeus sananvapauteen.

(91)

Kriisiaikoina voisi olla tarvetta tietyille erityistoimenpiteille, jotka erittäin suurten verkkoalustojen tarjoajien on kiireellisesti toteutettava niiden toimenpiteiden lisäksi, joita ne toteuttaisivat tämän asetuksen mukaisten muiden velvoitteidensa johdosta. Tältä osin kriisin olisi katsottava olevan kyseessä silloin, kun ilmenee sellaisia poikkeuksellisia olosuhteita, jotka voivat johtaa yleiseen turvallisuuteen tai kansanterveyteen kohdistuvaan vakavaan uhkaan unionissa tai sen merkittävissä osissa. Tällaisia kriisejä voisivat aiheuttaa aseelliset konfliktit tai terroriteot, mukaan lukien kehittymässä olevat konfliktit tai terroriteot, luonnonkatastrofit, kuten maanjäristykset ja hirmumyrskyt, sekä pandemiat ja muut vakavat rajatylittävät kansanterveyteen kohdistuvat uhat. Komission olisi voitava Euroopan digitaalisten palvelujen lautakunnan, jäljempänä ’lautakunta’, suosituksen perusteella velvoittaa erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajat käynnistämään kiireellisesti kriisinhallintatoimi. Toimenpiteitä, jotka palvelun tarjoaja voi yksilöidä ja joiden soveltamista se voi harkita, voivat olla esimerkiksi sisällön moderointiprosessien mukauttaminen ja sisällön moderointiin varattujen resurssien lisääminen, ehtojen sekä asiaan liittyvien algoritmisten järjestelmien ja mainontajärjestelmien mukauttaminen, luotettujen ilmoittajien kanssa tehtävän yhteistyön tehostaminen entisestään, tietoisuutta lisäävien toimenpiteiden toteuttaminen ja luotettujen tietojen edistäminen sekä verkkorajapintojen suunnittelun mukauttaminen. Olisi säädettävä tarvittavista vaatimuksista sen varmistamiseksi, että tällaiset toimenpiteet toteutetaan hyvin nopeassa aikataulussa ja että kriisinhallintamenettelyä käytetään vain silloin ja siinä määrin kuin tämä on ehdottoman välttämätöntä ja tämän menettelyn nojalla toteutetut toimenpiteet ovat tehokkaita ja oikeasuhteisia, kaikkien asianomaisten osapuolten oikeudet ja oikeutetut edut asianmukaisesti huomioon ottaen. Menettelyn käyttö ei saisi vaikuttaa muihin tämän asetuksen säännöksiin, kuten riskinarviointeja ja riskinvähentämistoimenpiteitä ja näiden täytäntöönpanoa koskeviin säännöksiin sekä kriisiprotokollia koskeviin säännöksiin.

(92)

Koska on tarpeen varmistaa riippumattomien asiantuntijoiden suorittama todentaminen, erittäin suurten verkkoalustojen tai erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien olisi oltava riippumattoman tarkastustoiminnan kautta vastuuvelvollisia siitä, että ne noudattavat tässä asetuksessa säädettyjä velvoitteita ja tapauksen mukaan käytännesääntöjen ja kriisiprotokollien nojalla tehtyjä täydentäviä sitoumuksia. Jotta voitaisiin varmistaa, että tarkastukset suoritetaan tuloksellisesti, tehokkaasti ja oikea-aikaisesti, erittäin suurten verkkoalustojen tai erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien olisi tarjottava tarvittavaa yhteistyötä ja apua tarkastukset suorittaville organisaatioille, myös antamalla tarkastajalle pääsy kaikkiin niihin asiaan liittyviin tietoihin ja tiloihin, joihin pääsy on tarpeen tarkastuksen suorittamiseksi asianmukaisesti, tapauksen mukaan myös algoritmisiin järjestelmiin liittyvään dataan, ja vastaamalla suullisiin tai kirjallisiin kysymyksiin. Tarkastajien olisi myös voitava käyttää muita objektiivisia tietolähteitä, kuten ennakkotarkastuksen läpäisseiden tutkijoiden selvityksiä. Erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajat eivät saisi hankaloittaa tarkastuksen suorittamista. Tarkastukset olisi suoritettava parhaiden toimialakäytäntöjen mukaisesti sekä korkeatasoista ammattietiikkaa ja puolueettomuutta noudattaen, tarkastustoimintaa koskevat standardit ja käytännesäännöt asianmukaisesti huomioon ottaen. Tarkastajien olisi taattava tehtäviään suorittaessaan saamiensa tietojen, kuten liikesalaisuuksien, luottamuksellisuus, turvallisuus ja eheys. Tällainen tae ei saisi olla keino kiertää tässä asetuksessa säädettyjen tarkastusvelvoitteiden soveltamista. Tarkastajilla olisi oltava riskinhallinnan alalla tarvittava asiantuntemus sekä tekninen pätevyys algoritmien tarkastamiseen. Heidän olisi oltava riippumattomia, jotta he voivat hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti ja luotettavasti. Heidän olisi noudatettava keskeisiä riippumattomuusvaatimuksia, jotka koskevat kiellettyjä muita kuin tarkastustoimintaan liittyviä palveluja, tarkastusyhteisön rotaatiota ja muita kuin ehdollisia palkkioita. Jos heidän riippumattomuutensa ja tekninen pätevyytensä eivät ole kiistattomia, heidän olisi luovuttava tai pidätyttävä tarkastustoimeksiannosta.

(93)

Tarkastuskertomuksessa olisi esitettävä perustelut, jotta voidaan antaa asianmukainen selvitys toteutetuista toimista ja tehdyistä päätelmistä. Siinä olisi annettava tietoa ja tapauksen mukaan ehdotettava parannuksia toimenpiteisiin, joita erittäin suuren verkkoalustan ja erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajat toteuttavat täyttääkseen tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa. Tarkastuskertomus olisi toimitettava sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorille, komissiolle ja lautakunnalle tarkastuskertomuksen vastaanottamisen jälkeen. Palvelun tarjoajien olisi myös toimitettava ilman aiheetonta viivytystä niiden valmistuttua kertomukset riskinarvioinnista ja riskinvähentämistoimenpiteistä sekä erittäin suuren verkkoalustan ja erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan laatima tarkastuksen täytäntöönpanokertomus, jossa esitetään, miten ne ovat ottaneet huomioon tarkastuksen suositukset. Tarkastuskertomukseen olisi sisällytettävä tarkastuslausunto, joka perustuu saadun todentavan aineiston perusteella tehtyihin päätelmiin. Olisi annettava myönteinen lausunto, jos kaikki aineisto osoittaa, että erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoaja noudattaa tässä asetuksessa säädettyjä velvoitteita tai soveltuvin osin sitoumuksia, jotka se on tehnyt käytännesääntöjen tai kriisiprotokollan nojalla, erityisesti tunnistamalla, arvioimalla ja vähentämällä järjestelmäänsä ja palveluihinsa liittyviä järjestelmäriskejä. ”Myönteiseen lausuntoon” olisi liitettävä huomautuksia, jos tarkastaja haluaa esittää huomioita, joilla ei ole olennaista vaikutusta tarkastuksen tulokseen. Olisi annettava ”kielteinen lausunto”, jos tarkastaja katsoo, että erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoaja ei noudata tätä asetusta tai tehtyjä sitoumuksia. Jos tarkastuslausunnossa ei voitu tehdä päätelmää tarkastuksen piiriin kuuluvista erityisistä seikoista, tarkastuslausuntoon olisi sisällytettävä syyt siihen, miksi tällaista päätelmää ei voitu tehdä. Kertomukseen olisi soveltuvin osin sisällyttävä kuvaus seikoista, joita ei voitu tarkastaa, ja selvitys siitä, miksi niitä ei voitu tarkastaa.

(94)

Riskien arviointia ja vähentämistä koskevien velvoitteiden olisi tapauskohtaisesti johdettava siihen, että erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on arvioitava suosittelujärjestelmiensä suunnittelua ja tarvittaessa mukautettava sitä, esimerkiksi toteuttamalla toimenpiteitä, joilla estetään tai minimoidaan haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden syrjintään johtavat vinoumat, varsinkin jos tällainen mukauttaminen on tietosuojalainsäädännön mukaista ja kun tiedot on personoitu asetuksen (EU) 2016/679 9 artiklassa tarkoitettujen erityisten henkilötietoryhmien perusteella. Lisäksi ja verkkoalustoihin niiden suosittelujärjestelmien osalta sovellettavien avoimuusvelvoitteiden ohella erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien olisi johdonmukaisesti varmistettava, että niiden palvelun vastaanottajilla on niiden suosittelujärjestelmien tärkeimpiä parametreja varten vaihtoehtoisia valintoja, jotka eivät perustu asetuksessa (EU) 2016/679 tarkoitettuun profilointiin. Tällaisten valintojen olisi oltava suoraan käytettävissä siitä verkkorajapinnasta, jossa suositukset esitetään.

(95)

Erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden käyttämät mainontajärjestelmät aiheuttavat erityisiä riskejä ja edellyttävät enemmän julkista ja viranomaisvalvontaa, kun otetaan huomioon niiden laajuus ja kyky ottaa kohteeksi ja tavoittaa palvelun vastaanottajia sen perusteella, miten nämä käyttäytyvät verkkoalustan tai hakukoneen verkkorajapinnassa ja sen ulkopuolella. Erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden olisi varmistettava julkinen pääsy niiden verkkorajapinnoilla esitettyjen mainosten rekistereihin, jotta helpotetaan mainonnan jakelusta verkossa aiheutuvien kehittymässä olevien riskien valvontaa ja tutkimusta, esimerkiksi kun on kyse laittomista mainoksista tai manipulointitekniikoista ja disinformaatiosta, joilla on todellinen ja ennustettava kielteinen vaikutus kansanterveyteen, yleiseen turvallisuuteen, kansalaiskeskusteluun, poliittiseen osallistumiseen ja tasa-arvoon. Rekistereihin olisi sisällytettävä mainosten sisältö, mukaan lukien tuotteen, palvelun tai tuotemerkin nimi ja mainoksen kohde, ja asiaan liittyvät tiedot mainostajasta ja, jos kyseessä on eri henkilö, mainoksen maksaneesta luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä ja mainoksen näyttämisestä, erityisesti kun kyseessä on kohdennettu mainonta. Näihin tietoihin olisi sisällyttävä tietoa sekä kohdentamiskriteereistä että näyttämiskriteereistä, varsinkin kun mainoksia näytetään haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille, kuten alaikäisille.

(96)

Jotta voidaan asianmukaisesti seurata ja arvioida, noudattavatko erittäin suuret verkkoalustat ja erittäin suuret verkossa toimivat hakukoneet tässä asetuksessa säädettyjä velvoitteita, sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattori tai komissio voi vaatia pääsyä tiettyihin tietoihin, myös algoritmeihin liittyviin tietoihin, tai niistä raportointia. Tällainen vaatimus voi koskea esimerkiksi tietoja, jotka ovat tarpeen erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen järjestelmien aiheuttamien riskien ja mahdollisten haittojen arvioimiseksi, tietoja sisällön moderointiin, suosittelujärjestelmiin tai mainontajärjestelmiin liittyvien algoritmisten järjestelmien tarkkuudesta, toiminnasta ja testauksesta, mukaan lukien tapauksen mukaan koulutusdata ja -algoritmit, tai tietoja tässä asetuksessa tarkoitettujen sisällön moderoinnin tai sisäisten valitustenkäsittelyjärjestelmien prosesseista ja lopputuloksista. Tällaisiin tietoihin pääsyä koskevat pyynnöt eivät saisi sisältää pyyntöjä tuottaa erityisiä tietoja palvelun yksittäisistä vastaanottajista sen määrittämiseksi, noudattavatko tällaiset vastaanottajat muuta sovellettavaa unionin tai kansallista lainsäädäntöä. Tutkijoiden tekemät tutkimukset verkossa esiintyvien järjestelmäriskien kehityksestä ja vakavuudesta ovat erityisen tärkeitä, jotta voidaan vähentää informaation epäsymmetriaa ja luoda häiriönsietokykyinen riskinvähentämisjärjestelmä sekä antaa tietoa verkkoalustojen tarjoajille, verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajille, digitaalisten palvelujen koordinaattoreille, muille toimivaltaisille viranomaisille, komissiolle ja yleisölle.

(97)

Sen vuoksi tässä asetuksessa vahvistetaan kehys, jolla velvoitetaan antamaan pääsy erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tietoihin ennakkotarkastuksen läpäisseille tutkijoille, jotka kuuluvat johonkin direktiivin (EU) 2019/790 2 artiklassa tarkoitettuun tutkimusorganisaatioon, joka voi tätä asetusta sovellettaessa käsittää kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, jotka tekevät tieteellistä tutkimusta ensisijaisena tavoitteena tukea niiden yleisen edun mukaista tehtävää. Kaikkien mainitun kehyksen mukaista pääsyä tietoihin koskevien pyyntöjen olisi oltava oikeasuhteisia, ja niissä olisi suojattava asianmukaisesti erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen ja muiden asianomaisten osapuolten, myös palvelun vastaanottajien, oikeudet ja oikeutetut edut, mukaan lukien henkilötietojen, liikesalaisuuksien ja muiden luottamuksellisten tietojen suojelu. Jotta voitaisiin varmistaa, että tämän asetuksen tavoite saavutetaan, palvelun tarjoajien kaupallisten etujen huomioon ottamisen perusteella ei kuitenkaan saisi kieltäytyä antamasta tämän asetuksen mukaisen pyynnön johdosta pääsyä tietoihin, jotka ovat tarpeen erityistä tutkimustavoitetta varten. Palvelun tarjoajien olisi tältä osin varmistettava asianmukainen pääsy tutkijoille, tarvittaessa myös toteuttamalla teknisiä suojatoimia, esimerkiksi tietoholvien avulla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/943 (32) soveltamista. Tietoihin pääsyä koskevat pyynnöt voisivat koskea esimerkiksi katselukertojen lukumäärää tai tapauksen mukaan muun tyyppistä palvelun vastaanottajien pääsyä sisältöön ennen kuin erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoaja on poistanut sen.

(98)

Kun tiedot ovat julkisesti käytettävissä, kyseiset tarjoajat eivät myöskään saisi estää asianmukaiset alakriteerit täyttäviä tutkijoita käyttämästä näitä tietoja sellaisiin tutkimustarkoituksiin, joilla edistetään järjestelmäriskien havaitsemista, tunnistamista ja ymmärtämistä. Niiden olisi annettava tällaisille tutkijoille, myös reaaliaikaisesti, jos se on teknisesti mahdollista, pääsy julkisesti käytettävissä oleviin tietoihin, esimerkiksi yhdistelmätietoihin vuorovaikutuskerroista julkisilta sivuilta, julkisista ryhmistä tai julkisilta henkilöiltä peräisin olevan sisällön kanssa, mukaan lukien näyttö- ja yhteystiedot, kuten palvelun vastaanottajien reaktioiden, jakokertojen ja kommenttien lukumäärä. Erittäin suurten verkkoalustojen verkkoalustan tai erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajia olisi kannustettava tekemään yhteistyötä tutkijoiden kanssa ja antamaan laajempi pääsy tietoihin, jotta yhteiskunnallisia huolenaiheita voidaan seurata vapaaehtoisin toimin, kuten käytännesääntöjen tai kriisiprotokollien nojalla sovittujen sitoumusten ja menettelyjen avulla. Kyseisten tarjoajien ja tutkijoiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota henkilötietojen suojaan ja varmistettava, että henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan asetusta (EU) 2016/679. Palvelun tarjoajien olisi anonymisoitava tai pseudonymisoitava henkilötiedot, lukuun ottamatta tapauksia, joissa tavoiteltua tutkimustarkoitusta olisi mahdoton toteuttaa.

(99)

Kun otetaan huomioon käytössä olevien järjestelmien toiminnan monitahoisuus ja niiden yhteiskunnalle aiheuttamat järjestelmäriskit, erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien olisi perustettava sääntöjen noudattamisen valvontatoiminto, jonka olisi oltava riippumaton kyseisten tarjoajien operatiivisista toiminnoista. Sääntöjen noudattamisen valvontatoiminnon johtajan olisi raportoitava suoraan kyseisten tarjoajien johdolle, myös tämän asetuksen noudattamatta jättämistä koskevien huolenaiheiden osalta. Sääntöjen noudattamisen valvojilla, jotka ovat osa sääntöjen noudattamisen valvontatoimintoa, olisi oltava tarvittava pätevyys, tietämys, kokemus ja kyky toimenpiteiden toteuttamiseen ja tämän asetuksen noudattamisen seuraamiseen erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan organisaatiossa. Erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien olisi varmistettava, että sääntöjen noudattamisen valvontatoiminto otetaan asianmukaisesti ja hyvissä ajoin mukaan käsittelemään kaikkia tähän asetukseen liittyviä kysymyksiä, kuten riskinarviointia ja -vähentämistä koskevaa strategiaa sekä erityistoimenpiteitä, sekä soveltuvin osin arvioimaan, noudattavatko kyseiset tarjoajat hyväksymiensä käytännesääntöjen ja kriisiprotokollien nojalla tekemiään sitoumuksia.

(100)

Varsinkin erittäin suuriin verkkoalustoihin ja erittäin suuriin verkossa toimiviin hakukoneisiin olisi niiden toimintaan liittyvät lisäriskit ja niiden tämän asetuksen mukaiset lisävelvoitteet huomioon ottaen sovellettava avoimuutta koskevia lisävaatimuksia, joiden mukaan niiden olisi etenkin kattavasti raportoitava suoritetuista riskinarvioinneista ja sen jälkeen toteutetuista, tässä asetuksessa säädetyistä toimenpiteistä.

(101)

Komissiolla olisi oltava henkilöstön, asiantuntemuksen ja taloudellisten keinojen osalta kaikki tarvittavat resurssit sen tämän asetuksen mukaisten tehtävien hoitamiseksi. Jotta voitaisiin varmistaa tämän asetuksen mukaiseen asianmukaiseen valvontaan unionin tasolla tarvittavien resurssien saatavuus ja kun otetaan huomioon, että jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus niiden viranomaisten hoitamien valvonta- ja täytäntöönpanotehtävien osalta velottaa alueelleen sijoittautuneilta palvelun tarjoajilta valvontamaksuja, komission olisi perittävä erittäin suurilta verkkoalustoilta ja erittäin suurilta verkossa toimivilta hakukoneilta valvontamaksuja, joiden taso olisi vahvistettava vuosittain. Perittävien vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärä olisi vahvistettava komissiolle sen tämän asetuksen mukaisten valvontatehtävien hoitamisesta aiheutuvien kustannusten kokonaismäärän perusteella, siltä osin kuin se voidaan kohtuudella arvioida etukäteen. Tällaiseen määrään olisi sisällytettävä erityisten valtuuksien käyttämiseen ja valvontaa, tutkintaa, täytäntöönpanon valvontaa ja seurantaa erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien osalta koskevien tehtävien hoitamiseen liittyvät kustannukset, mukaan lukien kustannukset, jotka liittyvät erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden nimeämiseen tai tietokantojen perustamiseen, ylläpitoon ja toimintaan tämän asetuksen nojalla.

Siihen olisi sisällytettävä myös kustannukset, jotka liittyvät digitaalisten palvelujen koordinaattorien, lautakunnan ja komission väliseen yhteistyöhön tarkoitetun perusluonteisen tieto- ja institutionaalisen infrastruktuurin perustamiseen, ylläpitoon ja toimintaan, ottaen huomioon sen, että erittäin suurilla verkkoalustoilla ja erittäin suurilla verkossa toimivilla hakukoneilla on niiden koon ja kattavuuden vuoksi merkittävä vaikutus tällaisen infrastruktuurin tukemiseksi tarvittaviin resursseihin. Kokonaiskustannusten arviossa olisi otettava huomioon edeltävänä vuonna aiheutuneet valvontakustannukset, mukaan lukien soveltuvin osin ne kustannukset, jotka ylittivät edeltävänä vuonna perityt yksittäiset vuotuiset valvontamaksut. Vuotuisista valvontamaksuista saatuja ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja voitaisiin käyttää rahoittamaan täydentäviä henkilöresursseja, kuten sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja kansallisia asiantuntijoita, ja muita menoja, jotka liittyvät kyseisten komissiolle tällä asetuksella annettujen tehtävien hoitamiseen. Erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajilta perittävän vuotuisen valvontamaksun olisi oltava oikeassa suhteessa palvelun kokoon, jota kuvastaa palvelun aktiivisten vastaanottajien lukumäärä unionissa. Yksittäinen vuotuinen valvontamaksu ei myöskään saisi ylittää kunkin erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan osalta tiettyä ylärajaa, jossa otetaan huomioon kyseisen palvelun tai kyseisten palvelujen tarjoajan taloudelliset valmiudet.

(102)

Jotta voitaisiin helpottaa tämän asetuksen niiden velvoitteiden tehokasta ja johdonmukaista soveltamista, jotka saattavat edellyttää täytäntöönpanoa teknologisin keinoin, on tärkeää edistää tietyt tekniset menettelyt kattavia vapaaehtoisia standardeja, kun toimiala voi auttaa kehittämään standardoituja keinoja, joilla tuetaan välityspalvelujen tarjoajia tämän asetuksen noudattamisessa, esimerkiksi mahdollistamalla ilmoitusten tekeminen, myös sovellusrajapintojen kautta, tai standardeja, jotka liittyvät ehtoihin, tai standardeja, jotka liittyvät tarkastuksiin, tai standardeja, jotka liittyvät mainosrekisterien yhteentoimivuuteen. Tällaisiin standardeihin voisi myös kuulua standardeja, jotka liittyvät verkkomainontaan, suosittelujärjestelmiin, saavutettavuuteen ja alaikäisten suojeluun verkossa. Välityspalvelujen tarjoajat voivat vapaasti ottaa käyttöön standardeja, mutta niiden käyttöönotto ei tarkoita tämän asetuksen noudattamista. Tällaisista standardeista, joissa määritetään parhaita käytäntöjä, voisi silti olla hyötyä erityisesti suhteellisen pienille välityspalvelujen tarjoajille. Standardeissa voitaisiin tapauksen mukaan tehdä ero erityyppisten laittomien sisältöjen tai erityyppisten välityspalvelujen välillä.

(103)

Komission ja lautakunnan olisi kannustettava vapaaehtoisten käytännesääntöjen sekä näiden sääntöjen määräysten täytäntöönpanoon tämän asetuksen soveltamisen edistämiseksi. Komission ja lautakunnan olisi pyrittävä siihen, että käytännesäännöissä määritellään selkeästi kulloistenkin yleisen edun mukaisten tavoitteiden luonne, että ne sisältävät mekanismeja näiden tavoitteiden saavuttamisen riippumatonta arviointia varten ja että asiaankuuluvien viranomaisten rooli määritellään selkeästi. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä turvallisuuteen ja yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan kohdistuvien kielteisten vaikutusten välttämiseen sekä yleisten valvontavelvoitteiden asettamista koskevaan kieltoon. Käytännesääntöjen täytäntöönpanon olisi oltava mitattavissa ja julkisen valvonnan alaista, mutta tämä ei saisi vaarantaa käytännesääntöjen vapaaehtoista luonnetta eikä asianomaisten osapuolten vapautta päättää osallistumisestaan. Tietyissä olosuhteissa on tärkeää, että erittäin suuret verkkoalustat tekevät yhteistyötä tiettyjen käytännesääntöjen laatimisessa ja liittyvät niihin. Mikään tässä asetuksessa ei estä muita palvelun tarjoajia noudattamasta samantasoista huolellisuutta, ottamasta käyttöön parhaita käytäntöjä ja hyötymästä komission ja lautakunnan antamista suuntaviivoista osallistumalla samoihin käytännesääntöihin.

(104)

Tässä asetuksessa on aiheellista yksilöidä tiettyjä aloja, joille tällaisia käytännesääntöjä harkitaan. Erityisesti tietyn tyyppisiin laittomiin sisältöihin liittyviä riskinvähentämistoimenpiteitä olisi tarkasteltava itse- ja yhteissääntelysopimusten kautta. Toinen harkittavana oleva ala on järjestelmäriskien mahdolliset kielteiset vaikutukset yhteiskuntaan ja demokratiaan, kuten disinformaatio tai manipuloiva ja epäasiallinen toiminta, tai haitalliset vaikutukset alaikäisiin. Esimerkkinä voidaan mainita koordinoidut toimet, joiden tarkoituksena on tietojen, myös disinformaation, amplifiointi, kuten bottien tai valetilien käyttö tarkoituksellisen virheellisten tai harhaanjohtavien tietojen luomiseksi, joskus taloudellisen hyödyn saamiseksi, ja jotka ovat erityisen haitallisia haavoittuvassa asemassa oleville palvelun vastaanottajille, kuten alaikäisille. Tällaisilla aloilla asianmukaisena riskinvähentämistoimenpiteenä voidaan pitää sitä, että erittäin suuri verkkoalusta tai erittäin suuri verkossa toimiva hakukone liittyy tiettyihin käytännesääntöihin ja noudattaa niitä. Se, että verkkoalustan tai verkossa toimivan hakukoneen tarjoaja kieltäytyy ilman asianmukaisia selityksiä komission kutsusta osallistua tällaisten käytännesääntöjen soveltamiseen, voitaisiin tapauksen mukaan ottaa huomioon määritettäessä, onko verkkoalusta tai verkossa toimiva hakukone rikkonut tässä asetuksessa säädettyjä velvoitteita. Pelkän tiettyihin käytännesääntöihin osallistumisen ja niiden täytäntöönpanon ei pitäisi itsessään tarkoittaa tämän asetuksen noudattamista.

(105)

Käytännesäännöillä olisi unionin ja kansallista lainsäädäntöä noudattaen helpotettava erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden saavutettavuutta, jotta voidaan helpottaa niiden ennakoitua käyttöä vammaisten henkilöiden keskuudessa. Käytännesäännöillä voitaisiin erityisesti varmistaa, että tiedot esitetään havaittavalla, hallittavalla, ymmärrettävällä ja toimintavarmalla tavalla ja että tämän asetuksen nojalla annetut lomakkeet ja toimenpiteet saatetaan saataviin siten, että ne ovat helposti vammaisten henkilöiden löydettävissä ja saavutettavissa.

(106)

Käytännesääntöjä koskevia tämän asetuksen mukaisia sääntöjä voitaisiin käyttää perustana unionin tasolla jo vakiintuneille itsesääntelytoimille, joita ovat tuoteturvallisuuslupaus, tuoteväärennösten verkossa tapahtuvan myynnin torjuntaa koskeva yhteisymmärryspöytäkirja, laittoman vihapuheen torjumista verkossa koskevat käytännesäännöt ja disinformaatiota koskevat käytännesäännöt. Komission antamien ohjeiden johdosta erityisesti disinformaatiota koskevia käytännesääntöjä on lujitettu Euroopan demokratiatoimintasuunnitelmassa esitetyllä tavalla.

(107)

Verkkomainonnan tarjoamiseen osallistuu yleensä useita toimijoita, mukaan lukien välityspalvelut, jotka yhdistävät mainosten julkaisijat mainostajiin. Käytännesäännöillä olisi tuettava ja täydennettävä verkkoalustojen, erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajille tässä asetuksessa asetettuja mainontaan liittyviä avoimuusvelvoitteita, jotta voidaan tarjota joustavia ja tehokkaita mekanismeja, joilla helpotetaan ja tehostetaan kyseisten velvoitteiden noudattamista, erityisesti asiaan liittyvien tietojen toimittamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta. Tähän olisi sisällyttävä mainoksen maksavaa mainostajaa koskevien tietojen toimittamisen helpottaminen, kun kyseessä on eri kuin se luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka puolesta mainos esitetään verkkoalustan verkkorajapinnalla. Käytännesääntöihin olisi myös sisällyttävä toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että merkitykselliset tiedot datan monetisoinnista vaihdetaan asianmukaisesti koko arvoketjussa. Monenlaisten sidosryhmien osallistumisella olisi varmistettava, että näitä käytännesääntöjä tuetaan laajasti, että ne ovat teknisesti päteviä ja tehokkaita ja että ne ovat mahdollisimman käyttäjäystävällisiä niin, että avoimuusvelvoitteilla päästään asetettuihin tavoitteisiin. Jotta voitaisiin varmistaa käytännesääntöjen vaikuttavuus, komission olisi käytännesääntöjen laatimisen yhteydessä otettava käyttöön arviointimekanismeja. Komissio voi tapauksen mukaan pyytää perusoikeusvirastoa tai Euroopan tietosuojavaltuutettua ilmaisemaan mielipiteensä kulloisistakin käytännesäännöistä.

(108)

Erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden kriisinhallintamenettelyn lisäksi komissio voi aloittaa vapaaehtoisten kriisiprotokollien laatimisen nopean, yhteisen ja rajatylittävän toiminnan koordinoimiseksi verkkoympäristössä. Tästä voi olla kyse esimerkiksi silloin, kun verkkoalustoja käytetään väärin laittoman sisällön tai disinformaation nopeaan levittämiseen tai kun on tarpeen levittää luotettavaa tietoa nopeasti. Koska erittäin suurilla verkkoalustoilla on tärkeä rooli tiedon levittämisessä yhteiskunnissamme ja yli rajojen, tällaisten verkkoalustojen tarjoajia olisi kannustettava laatimaan ja soveltamaan erityisiä kriisiprotokollia. Tällaiset kriisiprotokollat olisi otettava käyttöön vain rajoitetuksi ajaksi, ja hyväksytyt toimenpiteet olisi myös rajoitettava siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä poikkeuksellisen olosuhteen ratkaisemiseksi. Näiden toimenpiteiden olisi oltava tämän asetuksen mukaisia, eivätkä ne saisi merkitä osallistuville erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajille yleistä velvoitetta valvoa siirtämiään tai tallentamiaan tietoja tai pyrkiä aktiivisesti saamaan selville laitonta sisältöä osoittavia tosiasioita tai olosuhteita.

(109)

Jotta voidaan varmistaa tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden asianmukainen valvonta ja täytäntöönpano, jäsenvaltioiden olisi nimettävä vähintään yksi viranomainen, jonka tehtävänä on valvoa tämän asetuksen soveltamista ja panna se täytäntöön, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta nimetä jokin olemassa oleva viranomainen ja sen kansallisen lainsäädännön mukaista oikeudellista muotoa. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava antaa useammalle kuin yhdelle toimivaltaiselle viranomaiselle tämän asetuksen soveltamiseen liittyviä erityisiä valvonta- tai täytäntöönpanotehtäviä ja -valtuuksia, esimerkiksi tietyillä aloilla, joilla voidaan valtuuttaa myös olemassa olevia viranomaisia, kuten sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisia, media-alan sääntelyviranomaisia ja kuluttajansuojaviranomaisia, oman perustuslaillisen, organisatorisen ja hallinnollisen rakenteensa mukaisesti. Kaikkien toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtäviään hoitaessaan edistettävä tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamista eli sellaisten välityspalvelujen sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa, joilla valvotaan tehokkaasti sellaista turvallista, ennustettavaa ja luotettavaa verkkoympäristöä koskevia yhdenmukaistettuja sääntöjä, joka helpottaa innovointia, ja erityisesti välityspalvelujen tarjoajien eri luokkiin sovellettavia huolellisuusvelvoitteita ja niiden täytäntöönpanoa, jotta voidaan varmistaa, että perusoikeuskirjassa vahvistettuja perusoikeuksia, mukaan lukien kuluttajansuojan periaate, suojellaan tehokkaasti. Tällä asetuksella ei velvoiteta jäsenvaltioita antamaan toimivaltaisten viranomaisten tehtäväksi päättää tiettyjen sisältöjen laillisuudesta.

(110)

Kun otetaan huomioon kyseessä olevien palvelujen rajatylittävä luonne ja tällä asetuksella käyttöön otettujen velvoitteiden horisontaalinen ulottuvuus, yksi nimitetty viranomainen, jonka tehtävänä on valvoa tämän asetuksen soveltamista ja tarvittaessa panna se täytäntöön, olisi kussakin jäsenvaltiossa määritettävä digitaalisten palvelujen koordinaattoriksi. Jos tämän asetuksen soveltamisen valvontaa ja täytäntöönpanoa varten nimitetään useampi kuin yksi toimivaltainen viranomainen, vain yksi viranomainen kyseisessä jäsenvaltiossa olisi nimettävä digitaalisten palvelujen koordinaattoriksi. Digitaalisten palvelujen koordinaattorin olisi toimittava keskitettynä yhteyspisteenä kaikissa tämän asetuksen soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä komissiota, lautakuntaa, muiden jäsenvaltioiden digitaalisten palvelujen koordinaattoreita sekä kyseisen jäsenvaltion muita toimivaltaisia viranomaisia varten. Erityisesti silloin, kun tämän asetuksen mukaisia tehtäviä annetaan jossakin jäsenvaltiossa useille toimivaltaisille viranomaisille, digitaalisten palvelujen koordinaattorin olisi koordinoitava toimintaa ja tehtävä yhteistyötä kyseisten viranomaisten kanssa niiden tehtävistä annetun kansallisen lainsäädännön mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa itsenäistä arviointia. Ilman, että tähän liittyisi hierarkiassa ylempää asemaa suhteessa muihin toimivaltaisiin viranomaisiin näiden hoitaessa tehtäviään, digitaalisten palvelujen koordinaattorin olisi varmistettava kaikkien asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten tosiasiallinen osallistuminen ja raportoitava niiden arvioinnista hyvissä ajoin valvontaa ja täytäntöönpanoa unionin tasolla koskevan yhteistyön puitteissa. Tässä asetuksessa säädettyjen, yhteistyötä unionin tasolla koskevien erityismenettelyjen lisäksi jäsenvaltion olisi myös varmistettava yhteistyö digitaalisten palvelujen koordinaattorin ja muiden kansallisella tasolla nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten kesken, hyödyntämällä soveltuvin osin asianmukaisia välineitä, kuten resurssien yhdistämistä, yhteisiä työryhmiä, yhteisiä tutkimuksia ja keskinäisen avunannon menettelyjä.

(111)

Digitaalisten palvelujen koordinaattorilla ja muilla tämän asetuksen nojalla nimetyillä toimivaltaisilla viranomaisilla on keskeinen rooli tässä asetuksessa säädettyjen oikeuksien ja velvoitteiden tehokkuuden varmistamisessa ja sen tavoitteiden saavuttamisessa. Sen vuoksi on tarpeen varmistaa, että kyseisillä viranomaisilla on tarvittavat keinot, mukaan lukien taloudelliset resurssit ja henkilöresurssit, valvoa kaikkia niiden toimivaltaan kuuluvia välityspalvelujen tarjoajia, kaikkien unionin kansalaisten edun mukaisesti. Kun otetaan huomioon välityspalvelujen tarjoajien moninaisuus ja se, että ne käyttävät kehittynyttä teknologiaa palvelujensa tarjoamiseen, on myös olennaisen tärkeää, että digitaalisten palvelujen koordinaattorilla ja asianomaisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on tarvittava määrä henkilöstöä ja asiantuntijoita, joilla on erityisosaamista ja kehittyneitä teknisiä välineitä ja että ne hallinnoivat itsenäisesti taloudellisia resursseja tehtäviensä hoitamiseksi. Resurssien määrässä olisi niin ikään otettava huomioon niiden toimivaltaan kuuluvien välityspalvelun tarjoajien koko, monimutkaisuus ja mahdollinen yhteiskunnallinen vaikutus sekä näiden palvelujen kattavuus unionissa. Tämä asetus ei vaikuta jäsenvaltioiden mahdollisuuteen perustaa rahoitusmekanismeja, jotka perustuvat valvontamaksuun, joka peritään välityspalvelun tarjoajilta unionin oikeutta noudattaen annetun kansallisen lainsäädännön nojalla, siinä määrin kuin se peritään niiltä välityspalvelun tarjoajilta, joiden päätoimipaikka on kyseisessä jäsenvaltiossa, se rajataan tiukasti siihen, mikä on välttämätöntä ja oikeasuhteista toimivaltaisille viranomaisille tämän asetuksen nojalla annettujen tehtävien täyttämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi, komissiolle annettuja tehtäviä lukuun ottamatta, ja tällaisen valvontamaksun perimisessä ja käytössä varmistetaan riittävä avoimuus.

(112)

Tämän asetuksen nojalla nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten olisi myös toimittava yksityisistä ja julkisista elimistä täysin riippumattomasti, ilman velvoitetta tai mahdollisuutta pyytää tai ottaa vastaan ohjeita, myös hallitukselta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta erityisiä velvollisuuksia tehdä yhteistyötä muiden toimivaltaisten viranomaisten, digitaalisten palvelujen koordinaattorien, lautakunnan ja komission kanssa. Toisaalta kyseisten viranomaisten riippumattomuus ei saisi tarkoittaa, ettei niihin voitaisi soveltaa, kansallisen perustuslain mukaisesti ja tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamista vaarantamatta, oikeasuhteisia vastuuvelvollisuusmenettelyjä, jotka koskevat digitaalisten palvelujen koordinaattorien yleistä toimintaa, kuten niiden rahoitusmenoja tai raportointia kansallisille parlamenteille. Riippumattomuuden vaatimus ei myöskään saisi estää laillisuusvalvonnan harjoittamista tai mahdollisuutta kuulla tarvittaessa muita kansallisia viranomaisia, mukaan lukien tapauksen mukaan lainvalvontaviranomaiset, kriisinhallintaviranomaiset tai kuluttajansuojaviranomaiset, tai vaihtaa säännöllisesti näkemyksiä niiden kanssa, jotta ne voivat tiedottaa toisilleen meneillään olevista tutkimuksista, tämän vaikuttamatta niiden valtuuksien käyttöön.

(113)

Jäsenvaltiot voivat osoittaa olemassa olevalle kansalliselle viranomaiselle digitaalisten palvelujen koordinaattorin tehtävän tai erityistehtäviä tämän asetuksen soveltamisen valvomiseksi ja panemiseksi täytäntöön edellyttäen, että tällainen nimetty viranomainen noudattaa tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, myös riippumattomuutensa suhteen. Jäsenvaltioita ei myöskään lähtökohtaisesti estetä yhdistämästä tehtäviä olemassa olevan viranomaisen sisällä unionin lainsäädännön mukaisesti. Tällaisiin toimenpiteisiin voi kuulua muun muassa kielto erottaa olemassa olevan viranomaisen kollegiaalisen elimen puheenjohtaja tai hallituksen jäsen ennen heidän toimikautensa päättymistä pelkästään sillä perusteella, että on toteutettu institutionaalinen uudistus, johon liittyy eri tehtävien yhdistäminen yhden viranomaisen sisällä, jos ei ole olemassa sääntöjä, joilla taattaisiin, että tällaiset erottamiset eivät vaaranna kyseisten jäsenten riippumattomuutta ja puolueettomuutta.

(114)

Jäsenvaltioiden olisi annettava digitaalisten palvelujen koordinaattorille ja muille tämän asetuksen nojalla nimetyille toimivaltaisille viranomaisille riittävät valtuudet ja keinot tehokkaan tutkinnan ja täytäntöönpanon varmistamiseksi niille annettujen tehtävien mukaisesti. Tähän sisältyy toimivaltaisten viranomaisten toimivalta hyväksyä kansallisen lainsäädännön mukaisia välitoimia, kun on olemassa vakavan haitan riski. Tällaiset välitoimet, joihin voi sisältyä määräyksiä tietyn väitetyn rikkomisen lopettamiseksi tai korjaamiseksi, eivät saisi ylittää sitä, mikä on tarpeen sen varmistamiseksi, että estetään vakava haitta ennen lopullista päätöstä. Digitaalisten palvelujen koordinaattorien olisi erityisesti voitava hakea ja saada alueellaan sijaitsevia tietoja, myös yhteisten tutkimusten yhteydessä, ottaen asianmukaisesti huomioon, että toisen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattorin, tapauksen mukaan rajatylittävään yhteistyöhön liittyvien menettelyjen mukaisesti, tai soveltuvin osin komission olisi hyväksyttävä mainitun jäsenvaltion tai komission lainkäyttövaltaan kuuluvaa palvelun tarjoajaa koskevat valvonta- ja täytäntöönpanotoimet.

(115)

Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava kansallisessa lainsäädännössään unionin oikeuden ja erityisesti tämän asetuksen ja perusoikeuskirjan mukaisesti yksityiskohtaiset edellytykset ja rajoitukset, jotka koskevat niiden digitaalisten palvelujen koordinaattorien ja tapauksen mukaan muiden toimivaltaisten viranomaisten tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuuksien käyttöä tämän asetuksen nojalla.

(116)

Toimivaltaisten viranomaisten olisi näitä valtuuksia käyttäessään noudatettava sovellettavia kansallisia sääntöjä, joita koskevat menettelyjä ja esimerkiksi sellaisia seikkoja kuin tarve saada tuomioistuimelta ennakkolupa päästä tiettyihin tiloihin sekä asianajosalaisuus. Näillä säännöksillä olisi erityisesti varmistettava, että kunnioitetaan perusoikeuksia tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen, mukaan lukien oikeus puolustukseen, ja oikeutta yksityiselämän kunnioittamiseen. Tässä yhteydessä sopivana vertailukohtana voitaisiin käyttää takeita, jotka annetaan komission tämän asetuksen nojalla toteuttamien menettelyjen yhteydessä. Ennen lopullisen päätöksen tekemistä olisi taattava etukäteen tapahtuva, oikeudenmukainen ja puolueeton käsittely, mukaan lukien asianomaisten henkilöiden oikeus tulla kuulluksi ja oikeus tutustua asiakirjoihin, luottamuksellisuutta, salassapitovelvollisuutta ja liikesalaisuutta kunnioittaen, sekä velvollisuus perustella päätökset mielekkäällä tavalla. Tämä ei kuitenkaan saisi estää toimenpiteiden toteuttamista asianmukaisesti osoitetuissa kiireellisissä tapauksissa ja asianmukaisten edellytysten ja menettelyllisten järjestelyjen mukaisesti. Valtuuksien käytön olisi oltava myös oikeasuhteista rikkomisen tai epäillyn rikkomisen luonteeseen ja siitä aiheutuvaan todelliseen tai mahdolliseen kokonaisvahinkoon nähden. Toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava huomioon kaikki asiaa koskevat merkitykselliset tosiasiat ja olosuhteet, mukaan lukien muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keräämät tiedot.

(117)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden rikkomisesta voidaan määrätä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia, joissa otetaan huomioon rikkomisen luonne, vakavuus, toistuvuus ja kesto, pitäen mielessä tavoiteltu yleinen etu, toteutetun toiminnan laajuus ja luonne sekä rikkojan taloudelliset valmiudet. Seuraamuksissa olisi erityisesti otettava huomioon se, jättääkö asianomainen välityspalvelujen tarjoaja järjestelmällisesti tai toistuvasti noudattamatta tästä asetuksesta johtuvia velvoitteitaan, sekä tapauksen mukaan niiden vastaanottajien lukumäärä, johon rikkominen vaikuttaa, rikkomisen tahallisuus tai tuottamuksellisuus ja se, toimiiko palvelun tarjoaja useissa jäsenvaltioissa. Jos tässä asetuksessa säädetään sakkojen tai uhkasakkojen enimmäismäärästä, tätä enimmäismäärää olisi sovellettava jokaiseen tämän asetuksen rikkomiseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sakkojen tai uhkasakkojen mukauttamista tiettyjen rikkomisten osalta. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että rikkomisista määrättävien sakkojen tai uhkasakkojen olisi kussakin yksittäistapauksessa oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, vahvistamalla tämän asetuksen mukaisia kansallisia sääntöjä ja menettelyjä, joissa otetaan huomioon kaikki sakkojen tai uhkasakkojen määräämisen yleisiä edellytyksiä koskevat kriteerit.

(118)

Jotta voitaisiin varmistaa tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden tehokas täytäntöönpano, yksityishenkilöiden tai etujärjestöjen olisi voitava tehdä kyseisten velvoitteiden noudattamiseen liittyviä valituksia digitaalisten palvelujen koordinaattorille sillä alueella, jolla nämä vastaanottivat palvelun, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen toimivallanjakoa koskevien sääntöjen ja valitusten käsittelyä kansallisten hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti koskevien sovellettavien sääntöjen soveltamista. Valituksissa voitaisiin antaa tarkka yleiskuva huolenaiheista, joita liittyy siihen, miten tietty välityspalvelujen tarjoaja noudattaa sääntöjä, ja digitaalisten palvelujen koordinaattori voisi myös saada niistä tietoa mahdollisista monialaisista kysymyksistä. Digitaalisten palvelujen koordinaattorin olisi otettava mukaan muut kansalliset toimivaltaiset viranomaiset sekä toisen jäsenvaltion, erityisesti sen jäsenvaltion, johon kyseinen välityspalvelujen tarjoaja on sijoittautunut, digitaalisten palvelujen koordinaattori, jos kysymys edellyttää rajatylittävää yhteistyötä.

(119)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että digitaalisten palvelujen koordinaattorit voivat toteuttaa toimenpiteitä, jotka ovat tehokkaita puututtaessa tiettyihin erityisen vakaviin ja jatkuviin tämän asetuksen rikkomisiin ja oikeassa suhteessa niihin. Erityisesti silloin, kun kyseiset toimenpiteet voivat vaikuttaa kolmansien osapuolten oikeuksiin ja etuihin, kuten esimerkiksi silloin, kun pääsyä verkkorajapintoihin rajoitetaan, on aiheellista edellyttää, että toimenpiteisiin sovelletaan lisätakeita. Kolmansille osapuolille, joihin asia mahdollisesti vaikuttaa, olisi erityisesti annettava mahdollisuus tulla kuulluksi, ja tällaisia määräyksiä olisi annettava vain silloin, kun valtuuksia toteuttaa tällaisia, unionin muissa säädöksissä tai kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä toimenpiteitä, esimerkiksi kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi, lapsipornografiaa sisältävien tai levittävien verkkosivujen pikaisen poistamisen varmistamiseksi tai pääsyn estämiseksi palveluihin, joita kolmas osapuoli käyttää teollis- ja tekijänoikeuden loukkaamiseen, ei ole kohtuudella käytettävissä.

(120)

Tällainen määräys pääsyn rajoittamiseksi ei saisi ylittää sitä, mikä on tarpeen sen tavoitteen saavuttamiseksi. Tätä varten sen olisi oltava tilapäinen ja se olisi lähtökohtaisesti osoitettava jollekin välityspalvelujen tarjoajalle, kuten asiaankuuluvalle säilytyspalvelun tarjoajalle, internetpalvelun tarjoajalle tai aluetunnusrekisterille tai -rekisterinpitäjälle, joka pystyy kohtuudella saavuttamaan kyseisen tavoitteen rajoittamatta aiheettomasti pääsyä laillisiin tietoihin.

(121)

Välityspalvelujen tarjoajien olisi oltava vastuussa vahingoista, joita palvelun vastaanottajille aiheutuu välityspalvelujen tarjoajan tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden rikkomisesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tässä asetuksessa säädettyjen, vastuusta vapauttamista koskevien säännösten soveltamista niiden tietojen osalta, jotka siirretään tai tallennetaan palvelun vastaanottajan pyynnöstä. Tällaisen korvauksen olisi oltava sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä vahvistettujen sääntöjen ja menettelyjen mukainen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kuluttajansuojalainsäädännön nojalla käytettävissä olevia muita muutoksenhakumahdollisuuksia.

(122)

Digitaalisten palvelujen koordinaattorin olisi julkaistava säännöllisesti, esimerkiksi verkkosivustollaan, kertomus tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimista. Kertomus olisi erityisesti julkaistava koneluettavassa muodossa, ja siihen olisi sisällyttävä kuvaus vastaanotetuista valituksista ja niiden jatkotoimista, mukaan lukien vastaanotettujen valitusten kokonaismäärä ja niiden valitusten lukumäärä, jotka johtivat muodollisen tutkimuksen aloittamiseen tai asian siirtämiseen muille digitaalisten palvelujen koordinaattoreille, henkilötietoja mainitsematta. Koska digitaalisten palvelujen koordinaattori saa myös tiedon tällä asetuksella säännellyistä määräyksistä toteuttaa toimia laitonta sisältöä vastaan tai antaa tietoja tietojenvaihtojärjestelmän kautta, digitaalisten palvelujen koordinaattorin olisi sisällytettävä vuosikertomukseensa näiden jäsenvaltionsa oikeus- ja hallintoviranomaisten antamien, välityspalvelujen tarjoajille osoitettujen tällaisten määräysten lukumäärä ja luokat.

(123)

Selkeyden, yksinkertaisuuden ja tehokkuuden vuoksi valtuudet valvoa tämän asetuksen mukaisia velvoitteita ja panna ne täytäntöön olisi annettava sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa välityspalvelun tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee eli jossa palvelun tarjoajalla on pääkonttori tai sääntömääräinen kotipaikka, jossa harjoitetaan keskeisiä taloudellisia toimintoja ja toiminnan määräämisvaltaa. Niiden palvelun tarjoajien osalta, joilla ei ole toimipaikkaa unionissa mutta jotka tarjoavat palveluja unionissa ja sen vuoksi kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan, toimivallan olisi oltava sillä jäsenvaltiolla, jossa kyseiset palvelun tarjoajat ovat nimenneet laillisen edustajansa, laillisten edustajien tämän asetuksen mukainen tehtävä huomioon ottaen. Tämän asetuksen tehokkaan soveltamisen vuoksi kaikilla jäsenvaltioilla tai soveltuvin osin komissiolla olisi kuitenkin oltava toimivalta sellaisten palvelun tarjoajien osalta, jotka eivät ole nimenneet laillista edustajaa. Tätä toimivaltaa voi käyttää mikä tahansa toimivaltaisista viranomaisista tai komissio edellyttäen, että palvelun tarjoaja ei ole muun toimivaltaisen viranomaisen tai komission täytäntöönpanomenettelyn kohteena samojen tosiasioiden osalta. Jotta voitaisiin varmistaa, että ne bis in idem -periaatetta kunnioitetaan, ja erityisesti välttää se, että tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden samasta rikkomisesta määrätään seuraamuksia useamman kuin yhden kerran, kunkin jäsenvaltion, joka aikoo käyttää toimivaltaansa tällaisten palvelun tarjoajien osalta, olisi ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava tästä kaikille muille viranomaisille, mukaan lukien komissio, tätä asetusta varten perustettavan tietojenvaihtojärjestelmän kautta.

(124)

Erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien osalta on tarpeen antaa valvontaa ja täytäntöönpanoa koskevia erityissääntöjä, kun otetaan huomioon niiden mahdollinen vaikutus ja niiden tehokkaaseen valvontaan liittyvät haasteet. Komission olisi oltava vastuussa, tapauksen mukaan kansallisten toimivaltaisten viranomaisten tukemana, valvonnasta ja julkisesta täytäntöönpanosta, jotka koskevat systeemisiä kysymyksiä, kuten kysymyksiä, joilla on laaja vaikutus palvelun vastaanottajien yhteisiin etuihin. Komissiolla olisi sen vuoksi oltava yksinomaiset valvonta- ja täytäntöönpanovaltuudet, jotka koskevat erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajille tällä asetuksella asetettuja lisävelvoitteita hallita järjestelmäriskejä. Komission yksinomainen toimivalta ei saisi vaikuttaa tiettyihin sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tällä asetuksella osoitettuihin hallinnollisiin tehtäviin, kuten tutkijoiden ennakkotarkastukseen.

(125)

Muiden kuin tällä asetuksella asetettujen systeemiriskien hallintaa koskevien lisävelvoitteiden valvonta- ja täytäntöönpanovaltuudet erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien osalta olisi jaettava komission ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kesken. Yhtäältä komissio voisi monissa tapauksissa pystyä paremmin puuttumaan kyseisten palvelun tarjoajien systeemisiin rikkomisiin, kuten niihin, jotka vaikuttavat useisiin jäsenvaltioihin, tai vakaviin toistuviin rikkomisiin taikka rikkomisiin, jotka koskevat tässä asetuksessa edellytettyjen tehokkaiden menettelyjen käyttöönoton laiminlyöntiä. Toisaalta sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jossa erittäin suuren verkkoalustan ja erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee, voisivat pystyä paremmin puuttumaan näiden palvelun tarjoajien yksittäisiin rikkomisiin, joihin ei liity systeemisiä tai rajatylittäviä kysymyksiä. Tehokkuuden vuoksi, päällekkäisyyksien välttämiseksi ja ne bis in idem -periaatteen noudattamisen varmistamiseksi komission tehtävänä olisi oltava arvioida, katsooko se aiheelliseksi käyttää näitä jaettuja toimivaltuuksia tietyssä tapauksessa, ja kun se on aloittanut menettelyn, jäsenvaltioiden ei pitäisi enää voida tehdä näin. Jäsenvaltioiden olisi tehtävä tiiviisti yhteistyötä sekä keskenään että komission kanssa, ja komission olisi tehtävä tiiviisti yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan varmistaa, että tällä asetuksella perustettu valvonta- ja täytäntöönpanojärjestelmä toimii saumattomasti ja tehokkaasti.

(126)

Toimivallanjakoa koskevat tämän asetuksen säännöt eivät saisi vaikuttaa kansainvälistä yksityisoikeutta koskeviin unionin oikeuden säännöksiin ja kansallisiin sääntöihin, jotka koskevat toimivaltaa ja sovellettavaa lakia siviili- ja kauppaoikeuden alalla, kuten kuluttajien asiaan liittyvien unionin oikeuden säännösten mukaisesti sen jäsenvaltion tuomioistuimissa vireille panemia kanteita, jossa heillä on kotipaikka. Kun on kyse välityspalvelujen tarjoajille tällä asetuksella asetetuista velvoitteista ilmoittaa määräyksen antaneelle viranomaiselle toimista, joita on toteutettu toimien toteuttamista laitonta sisältöä vastaan ja tietojen antamista koskevien määräysten johdosta, toimivallanjakoa koskevia sääntöjä olisi sovellettava ainoastaan kyseisten velvoitteiden täytäntöönpanon valvontaan, ei muihin määräykseen liittyviin seikkoihin, kuten toimivaltaan antaa määräys.

(127)

Välityspalvelujen rajatylittävän ja monialaisen merkityksen vuoksi on tarpeen tehdä laajasti yhteistyötä, jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen johdonmukainen soveltaminen ja täytäntöönpanotehtävien hoitamiseksi merkityksellisten tietojen saatavuus tietojenvaihtojärjestelmän kautta. Yhteistyöllä voi käsiteltävinä olevien kysymysten mukaan olla eri muotoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta erityisiä yhteisiä tutkimuksia. Välityspalvelujen tarjoajan sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin on joka tapauksessa tarpeen tiedottaa muille digitaalisten palvelujen koordinaattoreille kysymyksistä, tutkimuksista ja toimista, joita tällaisen palvelun tarjoajan suhteen on tarkoitus toteuttaa. Kun jonkin jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella on sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten toteuttaman tutkimuksen kannalta merkityksellisiä tietoja tai se pystyy keräämään tällaisia alueellaan sijaitsevia tietoja, joihin sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla ei ole pääsyä, määräpaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin olisi myös avustettava sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattoria hyvissä ajoin, myös käyttämällä tutkintavaltuuksiaan sovellettavien kansallisten menettelyjen ja perusoikeuskirjan mukaisesti. Tällaisten tutkintatoimien kohteen olisi noudatettava niitä ja oltava vastuussa niiden noudattamatta jättämisestä, ja sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava vedota keskinäisen avunannon kautta kerättyihin tietoihin, jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen noudattaminen.

(128)

Määräpaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin olisi voitava, erityisesti vastaanotettujen valitusten taikka tapauksen mukaan muiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten tai vähintään kolmeen jäsenvaltioon liittyvissä asioissa lautakunnan panoksen perusteella, pyytää sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattoria toteuttamaan tutkinta- tai täytäntöönpanotoimia toimivaltaansa kuuluvan palvelun tarjoajan osalta. Tällaisten toimia koskevien pyyntöjen olisi perustuttava hyvin perusteltuun näyttöön sellaisen väitetyn rikkomisen olemassaolosta, jolla on kielteinen vaikutus palvelun vastaanottajien yhteisiin etuihin sen jäsenvaltiossa tai jolla on kielteinen yhteiskunnallinen vaikutus. Sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin olisi voitava vedota keskinäiseen apuun tai kutsua pyynnön esittänyt digitaalisten palvelujen koordinaattori yhteiseen tutkimukseen, jos päätöksen tekemiseksi tarvitaan lisätietoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta pyytää komissiota arvioimaan asia, jos sillä on syytä epäillä, että kyseessä voi olla erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen taholta systeeminen rikkominen.

(129)

Lautakunnan olisi voitava saattaa asia komission käsiteltäväksi, jos arvioinneista tai toteutetuista tai ehdotetuista toimenpiteistä on erimielisyyttä tai jos ei ole toteutettu toimenpiteitä tämän asetuksen mukaisesti rajatylittävää yhteistyötä koskevan pyynnön tai yhteisen tutkimuksen jälkeen. Jos komissio katsoo asianomaisten viranomaisten toimittamien tietojen perusteella, että ehdotetuilla toimenpiteillä, mukaan lukien ehdotettu sakkojen taso, ei voida varmistaa tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden tehokasta täytäntöönpanoa, sen olisi voitava ilmaista vakavat epäilynsä ja pyytää toimivaltaista digitaalisten palvelujen koordinaattoria arvioimaan asiaa uudelleen ja toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi tietyn ajan kuluessa. Tämä mahdollisuus ei rajoita komission yleistä velvollisuutta valvoa unionin oikeuden soveltamista ja tarvittaessa panna se täytäntöön Euroopan unionin tuomioistuimen valvonnassa perussopimusten mukaisesti.

(130)

Jotta voitaisiin helpottaa tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden rajatylittävää valvontaa ja tutkintaa, joihin osallistuu useita jäsenvaltioita, sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorien olisi voitava tietojenvaihtojärjestelmän kautta kutsua muita digitaalisten palvelujen koordinaattoreita yhteiseen tutkimukseen, joka koskee tämän asetuksen väitettyä rikkomista. Muiden digitaalisten palvelujen koordinaattorien ja tapauksen mukaan muiden toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava osallistua sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin ehdottamaan tutkimukseen, paitsi jos viimeksi mainittu katsoo, että liian suuri määrä osallistuvia viranomaisia voi vaikuttaa tutkimuksen tehokkuuteen, kun otetaan huomioon väitetyn rikkomisen piirteet sekä se, ettei palvelun vastaanottajiin kohdistu suoria vaikutuksia kyseisissä jäsenvaltioissa. Yhteisiin tutkintatoimiin voi sisältyä monenlaisia toimia, joita sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattori koordinoi sen mukaan, miten osallistuvat viranomaiset ovat käytettävissä, kuten koordinoituja tiedonkeruutoimia, resurssien yhdistämistä, työryhmiä, koordinoituja tietopyyntöjä tai toimitilojen yhteisiä tarkastuksia. Kaikkien yhteiseen tutkimukseen osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin kanssa, myös käyttämällä tutkintavaltuuksiaan omalla alueellaan, sovellettavien kansallisten menettelyjen mukaisesti. Yhteinen tutkimus olisi saatettava päätökseen tietyssä määräajassa antamalla loppuraportti, jossa otetaan huomioon kaikkien osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten panos. Myös lautakunta, jos tätä pyytävät vähintään kolmen määräpaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorit, voi suosittaa sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorille tällaisen yhteisen tutkimuksen aloittamista ja antaa sen järjestämistä koskevia ohjeita. Jotta vältettäisiin ajautuminen umpikujaan, lautakunnan olisi voitava saattaa asia komission käsiteltäväksi erityistapauksissa, kuten silloin, kun sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattori kieltäytyy aloittamasta tutkimusta ja lautakunta ei ole samaa mieltä annetuista perusteluista.

(131)

Tämän asetuksen johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen perustaa unionin tasolla riippumaton neuvoa-antava ryhmä, Euroopan digitaalisten palvelujen lautakunta, jonka olisi tuettava komissiota ja autettava koordinoimaan digitaalisten palvelujen koordinaattorien toimia. Lautakunnan olisi koostuttava digitaalisten palvelujen koordinaattoreista, jos nämä on nimitetty, sanotun kuitenkaan rajoittamatta digitaalisten palvelujen koordinaattorien mahdollisuutta kutsua kokouksiinsa tai nimittää tilapäisiä valtuutettuja muista toimivaltaisista viranomaisista, joille on annettu tämän asetuksen mukaisia erityistehtäviä, jos tämä on tarpeen niiden kansallisen tehtävän- ja toimivallanjaon mukaisesti. Jos yhdestä jäsenvaltiosta on useita osallistujia, äänioikeus olisi rajoitettava yhteen edustajaan jäsenvaltiota kohden.

(132)

Lautakunnan olisi edistettävä unionin yhteisen näkökulman löytymistä tämän asetuksen johdonmukaiseen soveltamiseen sekä toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä muun muassa antamalla komissiolle ja digitaalisten palvelujen koordinaattoreille neuvoja asianmukaisista tutkinta- ja täytäntöönpanotoimista, varsinkin erittäin suurten verkkoalustojen tai erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien osalta ja ottaen huomioon erityisesti välityspalvelujen tarjoajien vapaus tarjota palveluja kaikkialla unionissa. Lautakunnan olisi myös osallistuttava asiaankuuluvien mallien ja käytännesääntöjen laatimiseen ja digitaalisten palvelujen kehityksen uusien yleisten suuntausten analyysiin unionissa, esimerkiksi antamalla lausuntoja tai suosituksia standardeihin liittyvistä asioista.

(133)

Tätä varten lautakunnan olisi voitava hyväksyä digitaalisten palvelujen koordinaattoreille tai muille toimivaltaisille kansallisille viranomaisille osoitettuja lausuntoja, pyyntöjä ja suosituksia. Vaikka nämä eivät ole oikeudellisesti sitovia, päätös niistä poikkeamisesta olisi perusteltava asianmukaisesti, ja komissio voisi ottaa sen huomioon arvioidessaan, noudattaako asianomainen jäsenvaltio tätä asetusta.

(134)

Lautakunnan olisi koottava yhteen digitaalisten palvelujen koordinaattorien ja mahdollisten muiden toimivaltaisten viranomaisten edustajat ja komission olisi toimittava sen puheenjohtajana, jotta voidaan varmistaa, että lautakunnan käsiteltäviksi saatetut asiat arvioidaan kaikilta osin eurooppalaisen ulottuvuuden näkökulmasta. Ottaen huomioon mahdolliset monialaiset tekijät, joilla voi olla merkitystä muiden unionin tason sääntelykehysten kannalta, lautakunnan olisi voitava tehdä yhteistyötä muiden sellaisten unionin elinten, toimistojen, virastojen ja neuvoa-antavien ryhmien kanssa, joiden vastuualaan kuuluvat muun muassa tasa-arvo, mukaan lukien sukupuolten tasa-arvo, ja syrjimättömyys, tietosuoja, sähköinen viestintä, audiovisuaaliset palvelut, unionin talousarvioon tullien osalta kohdistuvien petosten havaitseminen ja tutkinta, kuluttajansuoja tai kilpailulainsäädäntö, jos se on tarpeen lautakunnan tehtävien hoitamiseksi.

(135)

Komission olisi osallistuttava puheenjohtajan välityksellä lautakunnan toimintaan ilman äänioikeutta. Komission olisi varmistettava puheenjohtajan välityksellä, että kokousten esityslista laaditaan lautakunnan jäsenten pyyntöjen mukaisesti, kuten työjärjestyksessä määrätään, ja tässä asetuksessa säädettyjä lautakunnan tehtäviä noudattaen.

(136)

Jotta voitaisiin varmistaa tarvittava tuki lautakunnan toiminnalle, lautakunnan olisi voitava hyödyntää komission ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten asiantuntemusta ja henkilöresursseja. Lautakunnan sisäistä toimintaa koskevat erityiset operatiiviset järjestelyt olisi täsmennettävä lautakunnan työjärjestyksessä.

(137)

Erittäin suuret verkkoalustat ja erittäin suuret verkossa toimivat hakukoneet ovat kattavuutensa ja vaikuttavuutensa vuoksi merkittäviä, joten jos ne jättävät noudattamatta niihin sovellettavia erityisvelvoitteita, tämä voi vaikuttaa merkittävään määrään palvelujen vastaanottajia eri jäsenvaltioissa ja aiheuttaa suuria yhteiskunnallisia haittoja, mutta tällaisia laiminlyöntejä voi olla erityisen monimutkaista tunnistaa ja käsitellä. Tästä syystä komission olisi yhteistyössä digitaalisten palvelujen koordinaattorien ja lautakunnan kanssa kehitettävä unionin asiantuntemusta ja valmiuksia erittäin suurten verkkoalustojen tai erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden valvontaa varten. Komission olisi näin ollen voitava koordinoida ja hyödyntää tällaisten viranomaisten asiantuntemusta ja resursseja, esimerkiksi analysoimalla jatkuvasti tai tilapäisesti yhteen tai useampaan erittäin suureen verkkoalustaan tai erittäin suureen verkossa toimivaan hakukoneeseen liittyviä erityisiä suuntauksia tai kysymyksiä. Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä komission kanssa kehitettäessä tällaisia valmiuksia, muun muassa lähettämällä tapauksen mukaan henkilöstöä, ja edistettäessä unionin yhteisten valvontavalmiuksien luomista. Unionin asiantuntemuksen ja valmiuksien kehittämiseksi komissio voi hyödyntää myös asiantuntijaryhmän perustamisesta verkkopohjaisen alustatalouden seurantakeskusta varten 26 päivänä huhtikuuta 2018 annetulla komission päätöksellä perustetun verkkopohjaisen alustatalouden seurantakeskuksen, asiaan liittyvien asiantuntijaelinten sekä osaamiskeskusten asiantuntemusta ja valmiuksia. Komissio voi kutsua mukaan erityisasiantuntijoita, kuten erityisesti ennakkotarkastuksen läpäisseitä tutkijoita, unionin virastojen ja elinten edustajia, toimialan edustajia, käyttäjiä tai kansalaisyhteiskuntaa edustavia järjestöjä, kansainvälisiä järjestöjä, yksityisen sektorin asiantuntijoita sekä muita sidosryhmiä.

(138)

Komission olisi voitava tutkia rikkomisia omasta aloitteestaan tässä asetuksessa säädettyjen valtuuksien mukaisesti, esimerkiksi pyytämällä pääsyä tietoihin, pyytämällä tietoja tai tekemällä tarkastuksia sekä hyödyntämällä digitaalisten palvelujen koordinaattorien tukea. Kun toimivaltaisten kansallisten viranomaisten suorittamassa erittäin suurten verkkoalustojen tai erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien yksittäisten väitettyjen rikkomisten valvonnassa saadaan viitteitä systeemisistä kysymyksistä, kuten kysymyksistä, joilla on laaja vaikutus palvelun vastaanottajien yhteisiin etuihin, digitaalisten palvelujen koordinaattorien olisi voitava asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä saattaa tällaiset kysymykset komission käsiteltäviksi. Tällaiseen pyyntöön olisi sisällyttävä vähintään kaikki tarvittavat tosiasiat ja olosuhteet, jotka tukevat väitettyä rikkomista ja sen systeemistä luonnetta. Komission olisi oman arviointinsa lopputuloksen mukaan voitava toteuttaa tarvittavat tutkinta- ja täytäntöönpanotoimet tämän asetuksen nojalla, mukaan lukien tapauksen mukaan tutkimuksen aloittaminen tai välitoimien toteuttaminen.

(139)

Komissiolle olisi jätettävä harkintavaltaa tehdä päätös menettelyn aloittamisesta erittäin suurten verkkoalustojen tai erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajia vastaan, jotta se voi hoitaa tehtävänsä tehokkaasti. Kun komissio on aloittanut menettelyn, asianomainen sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattori ei enää saisi käyttää tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuuksiaan erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan kyseessä olevan toiminnan osalta, jotta vältetään päällekkäisyydet, epäjohdonmukaisuudet ja riskit ne bis in idem -periaatteen näkökulmasta. Komission olisi kuitenkin voitava pyytää digitaalisten palvelujen koordinaattoreilta yksittäistä tai yhteistä panosta tutkimukseen. Vilpittömän yhteistyön velvoitteen mukaisesti digitaalisten palvelujen koordinaattorin olisi parhaansa mukaan täytettävä komission tutkimuksen yhteydessä esittämät perustellut ja oikeasuhteiset pyynnöt. Sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin sekä tapauksen mukaan lautakunnan ja mahdollisten muiden digitaalisten palvelujen koordinaattorien olisi myös annettava komissiolle kaikki tarvittavat tiedot ja apu, jotta tämä voi hoitaa tehtävänsä tehokkaasti, mukaan lukien tiedonkeruuta tai tietoihin pääsyä koskevien toimien yhteydessä kerätyt tiedot, siltä osin kuin oikeusperusta, jonka mukaan tiedot on kerätty, ei estä tätä. Komission olisi puolestaan tiedotettava sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorille ja lautakunnalle valtuuksiensa käytöstä ja erityisesti siitä, kun se aikoo aloittaa menettelyn ja käyttää tutkintavaltuuksiaan. Kun komissio ilmoittaa alustavat havaintonsa, mukaan lukien asiat, joista se esittää vastalauseita, erittäin suurten verkkoalustojen tai erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajille, sen olisi ilmoitettava niistä myös lautakunnalle. Lautakunnan olisi esitettävä näkemyksensä komission esittämistä vastalauseista ja arvioista, ja komission olisi otettava tämä lausunto huomioon lopullisen päätöksensä perusteluissa.

(140)

Kun otetaan huomioon erityiset haasteet, joita voi syntyä pyrittäessä varmistamaan, että erittäin suurten verkkoalustojen tai erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajat noudattavat sääntöjä, ja koska tässä on tärkeää toimia tehokkaasti ottaen huomioon niiden koko ja vaikutus sekä haitat, joita ne saattavat aiheuttaa, komissiolla olisi oltava vahvat tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuudet, jotta se voi tutkia ja panna täytäntöön tässä asetuksessa vahvistettuja sääntöjä ja valvoa niiden noudattamista kunnioittaen täysin perusoikeutta tulla kuulluksi ja tutustua asiakirjoihin täytäntöönpanomenettelyjen yhteydessä, suhteellisuusperiaatetta ja asianomaisten osapuolten oikeuksia ja etuja.

(141)

Komission olisi voitava pyytää tietoja, jotka ovat tarpeen tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden tehokkaan täytäntöönpanon ja noudattamisen varmistamiseksi kaikkialla unionissa. Komissiolla olisi erityisesti oltava pääsy kaikkiin asiaa koskeviin asiakirjoihin ja tietoihin, jotka ovat tarpeen tutkimusten aloittamiseksi ja suorittamiseksi sekä tässä asetuksessa säädettyjen asiaankuuluvien velvoitteiden noudattamisen valvomiseksi, riippumatta siitä, kenen hallussa kyseiset asiakirjat tai tiedot ovat, ja riippumatta niiden muodosta, tallennusvälineestä tai tarkasta säilytyspaikasta. Komission olisi voitava asianmukaisesti perustellun tietopyynnön välityksellä vaatia suoraan, että asianomaisen erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoaja sekä soveltuvin osin muut luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, jotka toimivat elinkeino- tai ammattitoimintaansa liittyvissä tarkoituksissa ja voivat kohtuudella olla tietoisia epäiltyyn rikkomiseen tai rikkomiseen liittyvistä tiedoista, toimittavat kaikki asiaankuuluvat todisteet ja tiedot. Komission olisi tämän asetuksen soveltamiseksi myös voitava pyytää asiaankuuluvia tietoja miltä tahansa jäsenvaltion viranomaiselta, elimeltä tai virastolta. Komission olisi voitava tutkintavaltuuksiaan käyttämällä, kuten tieto- tai haastattelupyynnön välityksellä, vaatia pääsyä asianomaisten henkilöiden asiakirjoihin, tietoihin, tietokantoihin ja algoritmeihin ja niihin liittyviä selityksiä sekä haastatella heidän suostumuksellaan kaikkia luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, joilla voi olla hyödyllistä tietoa, sekä tallentaa annetut lausunnot millä tahansa teknisillä välineillä. Komissiolle olisi myös annettava valtuudet tehdä tarkastuksia, jotka ovat tarpeen tämän asetuksen asiaa koskevien säännösten noudattamisen valvomiseksi. Näiden tutkintavaltuuksien tarkoituksena on täydentää komission mahdollisuutta pyytää digitaalisten palvelujen koordinaattoreilta ja muilta jäsenvaltioiden viranomaisilta apua, esimerkiksi tietojen saamiseksi tai kyseisten valtuuksien käytön yhteydessä.

(142)

Välitoimet voivat olla tärkeä väline sen varmistamiseksi, että tutkimuksen ollessa käynnissä sen kohteena oleva rikkominen ei aiheuta palvelun vastaanottajille vakavan vahingon riskiä. Tämä väline on tärkeä sellaisten markkinoiden kehityssuuntauksien välttämiseksi, joita olisi hyvin vaikea muuttaa menettelyn päätteeksi annetulla komission päätöksellä. Komissiolla olisi sen vuoksi oltava valtuudet määrätä välitoimia päätöksellä menettelyssä, joka on aloitettu noudattamatta jättämistä koskevan päätöksen mahdollista tekemistä varten. Näitä valtuuksia olisi sovellettava tapauksissa, joissa komissio on ensi näkemältä todennut, että erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoaja on rikkonut tämän asetuksen mukaisia velvoitteita. Välitoimien määräämisestä tehtyä päätöstä olisi sovellettava vain määrätyn ajanjakson, joko siihen päättyvän ajanjakson, että komissio saa menettelyn päätökseen, tai kiinteän määräajan, joka voidaan uusia siltä osin kuin se on välttämätöntä ja asianmukaista.

(143)

Komission olisi voitava toteuttaa tarvittavat toimet valvoakseen tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden tehokasta täytäntöönpanoa ja noudattamista. Tällaisiin toimiin olisi sisällyttävä mahdollisuus nimittää riippumattomia ulkopuolisia asiantuntijoita ja tarkastajia avustamaan komissiota tässä prosessissa, tarvittaessa myös jäsenvaltioiden toimivaltaisista viranomaisista, kuten tietosuoja- tai kuluttajansuojaviranomaisista. Komission olisi tarkastajia nimittäessään varmistettava riittävä rotaatio.

(144)

Tämän asetuksen nojalla asetettujen asiaankuuluvien velvoitteiden noudattamisen varmistamiseksi olisi voitava määrätä sakkoja ja uhkasakkoja. Tätä varten olisi myös vahvistettava tasoltaan asianmukaiset sakot ja uhkasakot velvoitteiden noudattamatta jättämisestä ja menettelysääntöjen rikkomisesta noudattaen asianmukaisia vanhentumisaikoja suhteellisuusperiaatteen ja ne bis in idem -periaatteen mukaisesti. Komission ja asianomaisten kansallisten viranomaisten olisi koordinoitava täytäntöönpanotoimiaan varmistaakseen, että kyseisiä periaatteita noudatetaan. Komission olisi erityisesti otettava huomioon sakot ja uhkasakot, jotka samalle oikeushenkilölle on määrätty samojen tosiasioiden perusteella muiden unionin tai kansallisten sääntöjen rikkomista koskevassa menettelyssä annetulla lainvoimaisella päätöksellä, jotta voidaan varmistaa, että määrättyjen sakkojen ja seuraamusten kokonaismäärä on oikeasuhteinen ja vastaa asianomaisten rikkomisten vakavuutta. Euroopan unionin tuomioistuin voi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti käsitellä kaikki komission tämän asetuksen nojalla tekemät päätökset. Euroopan unionin tuomioistuimella olisi oltava täysi harkintavalta sakkojen ja uhkasakkojen osalta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 261 artiklan mukaisesti.

(145)

Koska yksinomaan erittäin suuriin verkkoalustoihin ja erittäin suuriin verkossa toimiviin hakukoneisiin sovellettavien järjestelmäriskien hallitsemista koskevien lisävelvoitteiden rikkomisella on mahdollisia merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia ja jotta voitaisiin puuttua näihin julkisen politiikan näkökohtiin, on tarpeen säätää tehostetusta valvontajärjestelmästä kaikille toimille, joita toteutetaan tämän asetuksen rikkomisten lopettamiseksi ja korjaamiseksi tehokkaasti. Kun on todettu jonkin yksinomaan erittäin suuriin verkkoalustoihin tai erittäin suuriin verkossa toimiviin hakukoneisiin sovellettavan tämän asetuksen säännöksen rikkominen ja tarvittaessa määrätty siitä seuraamus, komission olisi näin ollen pyydettävä tällaisen alustan tai hakukoneen tarjoajaa laatimaan yksityiskohtainen toimintasuunnitelma rikkomisen minkä tahansa vaikutuksen korjaamiseksi tulevaisuudessa ja antamaan tällainen toimintasuunnitelma tiedoksi komission vahvistamassa määräajassa digitaalisten palvelujen koordinaattoreille, komissiolle ja lautakunnalle. Komission olisi lautakunnan lausunnon huomioon ottaen määritettävä, ovatko toimintasuunnitelmaan sisältyvät toimenpiteet riittäviä rikkomiseen puuttumiseksi, ottaen huomioon myös sen, sisältyykö ehdotettuihin toimenpiteisiin liittyminen asiaankuuluviin käytännesääntöihin. Komission olisi niin ikään seurattava myöhempiä toimenpiteitä, joita asianomainen erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoaja toteuttaa toimintasuunnitelmansa mukaisesti, myös palvelun tarjoajan riippumattoman tarkastuksen huomioon ottaen. Jos komissio toimintasuunnitelman täytäntöönpanon jälkeen edelleen katsoo, että rikkomista ei ole korjattu kaikilta osin, tai jos toimintasuunnitelmaa ei ole toimitettu tai sitä ei pidetä tarkoituksenmukaisena, sen olisi voitava käyttää mitä tahansa tämän asetuksen mukaisia tutkinta- tai täytäntöönpanovaltuuksia, mukaan lukien valtuudet määrätä palvelun tarjoajalle uhkasakkoja ja aloittaa menettely, jotta voidaan estää pääsy tätä asetusta rikkovaan palveluun.

(146)

Asianomaiselle erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajalle ja muille komission valtuuksien käytön kohteena oleville henkilöille, joiden etuihin päätös voi vaikuttaa, olisi annettava mahdollisuus esittää huomautuksensa etukäteen, ja tehdyistä päätöksistä olisi tiedotettava laajalti. Samalla kun varmistetaan asianomaisten osapuolten oikeus puolustukseen ja erityisesti oikeus tutustua asiakirjoihin, on olennaisen tärkeää suojata luottamukselliset tiedot. Komission olisi tietojen luottamuksellisuutta kunnioittaen myös varmistettava, että kaikki sen päätöstä varten käytetyt tiedot julkistetaan sellaisessa laajuudessa, että se, jolle päätös on osoitettu, voi ymmärtää päätökseen johtaneet tosiseikat ja näkökohdat.

(147)

Jotta voidaan turvata tämän asetuksen yhdenmukaistettu soveltaminen ja täytäntöönpano, on tärkeää varmistaa, että kansallisilla viranomaisilla, myös kansallisilla tuomioistuimilla, on kaikki tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että niiden päätökset eivät ole ristiriidassa komission tämän asetuksen nojalla tekemän päätöksen kanssa. Tämä ei rajoita Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklan soveltamista.

(148)

Tämän asetuksen tehokas täytäntöönpano ja seuranta edellyttävät saumatonta ja reaaliaikaista tietojenvaihtoa digitaalisten palvelujen koordinaattorien, lautakunnan ja komission välillä tässä asetuksessa säädettyjen tietovirtojen ja menettelyjen pohjalta. Tämän vuoksi voi myös tapauksen mukaan olla tarpeen antaa pääsy tähän järjestelmään muille toimivaltaisille viranomaisille. Koska vaihdetut tiedot voivat olla luottamuksellisia tai niihin voi sisältyä henkilötietoja, ne olisi kuitenkin suojattava luvattomalta pääsyltä niiden tarkoitusten mukaisesti, joita varten tiedot on kerätty. Tästä syystä kaiken kyseisten viranomaisten välisen viestinnän olisi tapahduttava luotettavassa ja suojatussa tietojenvaihtojärjestelmässä, jonka yksityiskohdat olisi vahvistettava täytäntöönpanosäädöksessä. Tietojenvaihtojärjestelmä voi perustua olemassa oleviin sisämarkkinavälineisiin, siltä osin kuin niillä voidaan saavuttaa tämän asetuksen tavoitteet kustannustehokkaasti.

(149)

Palvelujen vastaanottajilla olisi myös oltava oikeus valtuuttaa oikeushenkilö tai julkinen elin käyttämään tässä asetuksessa säädettyjä oikeuksiaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta palvelujen vastaanottajien oikeutta kääntyä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2020/1828 (33) mukaisen edustajan tai kansallisen lainsäädännön mukaisen muun tyyppisen edustuksen puoleen. Tällaisia oikeuksia voivat olla oikeudet, jotka liittyvät ilmoitusten tekemiseen, välityspalvelujen tarjoajien tekemien päätösten riitauttamiseen tai valitusten tekemiseen palvelun tarjoajia vastaan tämän asetuksen rikkomisesta. Tietyillä elimillä, järjestöillä ja yhdistyksillä on erityistä asiantuntemusta ja pätevyyttä virheellisten tai perusteettomien sisällön moderointipäätösten havaitsemisessa ja ilmoittamisessa, ja niiden palvelun vastaanottajien puolesta tekemillä valituksilla voi olla myönteinen vaikutus sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen yleensä, joten verkkoalustojen tarjoajien olisi käsiteltävä kyseiset valitukset ilman aiheetonta viivytystä.

(150)

Vaikuttavuuden ja tehokkuuden vuoksi komission olisi toteutettava tämän asetuksen yleinen arviointi. Tässä yleisessä arvioinnissa olisi käsiteltävä erityisesti muun muassa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien palvelujen laajuutta, vuorovaikutusta muiden säädösten kanssa, tämän asetuksen vaikutusta sisämarkkinoiden toimintaan, etenkin digitaalisten palvelujen osalta, käytännesääntöjen täytäntöönpanoa, velvollisuutta nimetä unioniin sijoittautunut laillinen edustaja, velvoitteiden vaikutusta pieniin yrityksiin ja mikroyrityksiin, valvonta- ja täytäntöönpanomenettelyn vaikuttavuutta sekä vaikutusta sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevaan oikeuteen. Jotta voitaisiin välttää kohtuuttomia rasitteita ja varmistaa tämän asetuksen jatkuva vaikuttavuus, komission olisi lisäksi toteutettava arviointi tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden vaikutuksesta pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kolmen vuoden kuluessa näiden velvoitteiden soveltamisen alkamisesta sekä arviointi tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien palvelujen laajuudesta, varsinkin erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden osalta, ja vuorovaikutuksesta muiden säädösten kanssa kolmen vuoden kuluessa sen voimaantulopäivästä.

(151)

Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa vahvistaa mallit sisällön moderointia koskevien raporttien muodolle, sisällölle ja muille yksityiskohdille, vahvistaa erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärä, hyväksyä käytännön järjestelyt, jotka koskevat menettelyjä, kuulemisia ja neuvoteltua tietojen luovuttamista erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajiin liittyvän valvonnan, tutkimisen, seurannan ja täytäntöönpanon yhteydessä sekä säätää tietojenvaihtojärjestelmän toimintaa koskevista käytännön ja operatiivisista järjestelyistä sekä sen yhteentoimivuudesta muiden asiaankuuluvien järjestelmien kanssa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (34) mukaisesti.

(152)

Komissiolle olisi tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta, ja jotka koskevat erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden määrittämisen kriteereitä, pääsyä koskeviin pyyntöihin liittyvien teknisten eritelmien menettelyvaiheita, tarkastusmenetelmiä ja raportoinnin malleja ja valvontamaksun määrittämiseen liittyviä yksityiskohtaisia menetelmiä ja menettelyjä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (35) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(153)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuskirjassa tunnustettuja perusoikeuksia sekä perusoikeuksia, jotka ovat unionin oikeuden yleisiä periaatteita. Tätä asetusta olisi näin ollen tulkittava ja sovellettava kyseisten perusoikeuksien, mukaan lukien sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus sekä tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus, mukaisesti. Kaikkien asianomaisten viranomaisten olisi tässä asetuksessa säädettyjä valtuuksia käyttäessään niissä tilanteissa, joissa asiaan liittyvät perusoikeudet ovat ristiriidassa keskenään, saavutettava oikeudenmukainen tasapaino kyseisten oikeuksien välillä suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

(154)

Kun otetaan huomioon niiden yhteiskunnallisten riskien laajuus ja vaikutukset, joita erittäin suuret verkkoalustat ja erittäin suuret verkossa toimivat hakukoneet voivat aiheuttaa, tarve vastata kiireellisesti näihin riskeihin ja kyseisten palvelujen tarjoajien kyky ryhtyä välttämättömiin toimenpiteisiin, on perusteltua rajoittaa ajanjaksoa, jonka jälkeen tätä asetusta aletaan soveltaa kyseisten palvelujen tarjoajiin.

(155)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita eli edistää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja varmistaa turvallista, ennustettavaa ja luotettavaa verkkoympäristöä, jossa suojellaan asianmukaisesti perusoikeuskirjassa vahvistettuja perusoikeuksia, koska jäsenvaltiot eivät voi yksin saavuttaa tarvittavaa yhdenmukaistamista ja yhteistyötä, vaan ne voidaan niiden alueellisen ja henkilöllisen soveltamisalan vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

(156)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 (36) 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausuntonsa 10 päivänä helmikuuta 2021 (37),

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

1.   Tämän asetuksen tarkoituksena on edistää välityspalvelujen sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa vahvistamalla sellaista turvallista, ennustettavaa ja luotettavaa verkkoympäristöä koskevat yhdenmukaistetut säännöt, joka helpottaa innovointia ja jossa suojellaan tehokkaasti perusoikeuskirjassa vahvistettuja perusoikeuksia, mukaan lukien kuluttajansuojan periaate.

2.   Tässä asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaistetut säännöt välityspalvelujen tarjoamisesta sisämarkkinoilla. Siinä säädetään erityisesti seuraavista:

a)

kehys välityspalvelujen tarjoajien ehdolliselle vastuusta vapauttamiselle;

b)

erityisiä huolellisuusvelvoitteita koskevat säännöt, jotka on mukautettu soveltuviksi tiettyihin välityspalvelujen tarjoajien luokkiin;

c)

säännöt tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja täytäntöönpanon valvonnasta, myös toimivaltaisten viranomaisten välisen yhteistyön ja koordinoinnin osalta.

2 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä asetusta sovelletaan välityspalveluihin, joita tarjotaan palvelun vastaanottajille, joilla on toimipaikka tai jotka sijaitsevat unionissa, riippumatta siitä, mihin välityspalvelujen tarjoajat ovat sijoittautuneet.

2.   Tätä asetusta ei sovelleta palveluihin, jotka eivät ole välityspalveluja, eikä tällaisten palvelujen yhteydessä asetettuihin vaatimuksiin, riippumatta siitä, tarjotaanko palvelua välityspalvelun kautta.

3.   Tämä asetus ei vaikuta direktiivin 2000/31/EY soveltamiseen.

4.   Tämä asetus ei rajoita sellaisissa muissa unionin säädöksissä vahvistettuja sääntöjä, joilla säännellään muita välityspalvelujen tarjoamista sisämarkkinoilla koskevia näkökohtia tai täsmennetään ja täydennetään tätä asetusta ja joita ovat erityisesti seuraavat:

a)

direktiivi 2010/13/EU;

b)

tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskeva unionin lainsäädäntö;

c)

asetus (EU) 2021/784;

d)

asetus (EU) 2019/1148;

e)

asetus (EU) 2019/1150;

f)

kuluttajansuojaa ja tuoteturvallisuutta koskeva unionin lainsäädäntö, mukaan lukien asetukset (EU) 2017/2394 ja (EU) 2019/1020 ja direktiivit 2001/95/EY ja 2013/11/EU;

g)

henkilötietojen suojaa koskeva unionin lainsäädäntö, erityisesti asetus (EU) 2016/679 ja direktiivi 2002/58/EY;

h)

siviilioikeuden alalla tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskeva unionin lainsäädäntö, erityisesti asetus (EU) N:o 1215/2012 tai mikä tahansa sopimusvelvoitteisiin ja sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavan oikeuden alalla annettu unionin säädös;

i)

rikosoikeuden alalla tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskeva unionin lainsäädäntö, erityisesti asetus sähköistä todistusaineistoa rikosoikeudellisissa asioissa koskevista eurooppalaisista esittämis- ja säilyttämismääräyksistä;

j)

direktiivi yhdenmukaisista säännöistä laillisten edustajien nimeämiseksi todistusaineiston keräämistä varten rikosoikeudellisissa menettelyissä.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

’tietoyhteiskunnan palvelulla’ direktiivin (EU) 2015/1535 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyä palvelua;

b)

’palvelun vastaanottajalla’ luonnollista tai oikeushenkilöä, joka käyttää välityspalvelua erityisesti hakeakseen tietoa tai saattaakseen sen käytettäväksi;

c)

’kuluttajalla’ luonnollista henkilöä, joka toimii tarkoituksessa, joka ei kuulu hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa;

d)

’palvelujen tarjoamisella unionissa’ sitä, että yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa olevat luonnolliset tai oikeushenkilöt voivat käyttää sellaisen välityspalvelujen tarjoajan palveluja, jolla on olennainen yhteys unioniin;

e)

’olennaisella yhteydellä unioniin’ sellaista välityspalvelujen tarjoajan yhteyttä unioniin, joka johtuu joko sen sijoittautumisesta unioniin tai erityisistä tosiasioihin perustuvista kriteereistä, kuten seuraavista:

sillä on merkittävä määrä palvelun vastaanottajia yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa suhteessa väkilukuun; tai

sen toiminnot on kohdennettu yhteen tai useampaan jäsenvaltioon;

f)

’elinkeinonharjoittajalla’ luonnollista henkilöä tai joko yksityisessä tai julkisessa omistuksessa olevaa oikeushenkilöä, joka toimii elinkeino- tai ammattitoimintaansa liittyvässä tarkoituksessa, myös tämän henkilön nimissä tai tämän puolesta toimivan muun henkilön kautta;

g)

’välityspalvelulla’ jotakin seuraavista tietoyhteiskunnan palveluista:

i)

’pelkkää siirtotoimintaa’, joka muodostuu palvelun vastaanottajan toimittamien tietojen siirrosta viestintäverkossa tai viestintäverkkoyhteyden tarjoamisesta;

ii)

’välimuistiin tallentamista’, joka muodostuu palvelun vastaanottajan toimittamien tietojen sellaisesta siirrosta viestintäverkossa, johon liittyy tämän tiedon sellainen automaattinen, tilapäinen ja lyhytaikainen tallentaminen, jonka suorittamisen ainoana tavoitteena on muille palvelun vastaanottajille niiden pyynnöstä myöhemmin tehtävän tiedonsiirron tehostaminen;

iii)

’säilytyspalvelua’, joka käsittää palvelun vastaanottajan toimittamien tietojen tallentamisen palvelun vastaanottajan pyynnöstä;

h)

’laittomalla sisällöllä’ mitä tahansa tietoa, joka sellaisenaan tai suhteessa johonkin toimintaan, mukaan lukien tuotteiden myynti tai palvelujen tarjoaminen, ei ole unionin tai minkään jäsenvaltion lainsäädännön, joka on unionin lainsäädännön mukainen, mukaista, riippumatta kyseisen lainsäädännön täsmällisestä kohteesta tai luonteesta;

i)

’verkkoalustalla’ säilytyspalvelun tarjoajaa, joka palvelun vastaanottajan pyynnöstä tallentaa ja levittää tietoa yleisölle, paitsi jos kyseinen toiminta on jonkin toisen palvelun vähäinen ja puhtaasti liitännäinen ominaisuus tai pääasiallisen palvelun vähäinen toiminto eikä sitä voida objektiivisista ja teknisistä syistä käyttää ilman kyseistä toista palvelua ja jos ominaisuuden tai toiminnon sisällyttäminen toiseen palveluun ei ole keino kiertää tämän asetuksen soveltamista;

j)

’verkossa toimivalla hakukoneella’ digitaalista välityspalvelua, joka antaa käyttäjille mahdollisuuden suorittaa kyselyjä hakujen tekemiseksi lähtökohtaisesti kaikilta verkkosivustoilta tai kaikilta tietynkielisiltä verkkosivustoilta mitä tahansa aihetta koskevan hakusanan, äänikomennon, lausekkeen tai muun syöttötiedon muodossa tehdyn kyselyn perusteella ja joka antaa missä tahansa muodossa tuloksia, joista voi saada pyydettyyn sisältöön liittyvää tietoa;

k)

’levittämisellä yleisölle’ tietojen saattamista tiedot toimittaneen palvelun vastaanottajan pyynnöstä saataviin mahdollisesti rajattomalle määrälle kolmansia osapuolia;

l)

’etäsopimuksella’ direktiivin 2011/83/EU 2 artiklan 7 alakohdassa tarkoitettua sopimusta;

m)

’verkkorajapinnalla’ mitä tahansa ohjelmistoa, mukaan lukien verkkosivusto tai sen osa, ja sovelluksia, mukaan lukien mobiilisovellukset;

n)

’sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorilla’ sen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattoria, jossa välityspalvelujen tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee tai jossa sen laillinen edustaja asuu tai johon tämä on sijoittautunut;

o)

’määräpaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorilla’ sen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattoria, jossa välityspalvelua tarjotaan;

p)

’verkkoalustan aktiivisella vastaanottajalla’ palvelun vastaanottajaa, joka on ollut yhteydessä verkkoalustaan joko pyytämällä tätä säilyttämään tietoja tai altistumalla verkkoalustan säilyttämille ja sen verkkorajapinnan kautta levitetyille tiedoille;

q)

’verkossa toimivan hakukoneen aktiivisella vastaanottajalla’ palvelun vastaanottajaa, joka on ollut yhteydessä verkossa toimivaan hakukoneeseen tekemällä siihen kyselyjä ja altistumalla sen verkkorajapinnalla indeksoiduille ja esitetyille tiedoille;

r)

’mainonnalla’ tietoa, jonka tarkoituksena on edistää oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön viestiä riippumatta siitä, onko kyse kaupallisista tai ei-kaupallisista tarkoituksista, ja joka esitetään verkkoalustan verkkorajapinnalla korvausta vastaan erityisesti kyseisen tiedon tunnetuksi tekemiseksi;

s)

’suosittelujärjestelmällä’ täysin tai osittain automatisoitua järjestelmää, jota verkkoalusta käyttää ehdottaakseen verkkorajapinnassaan tiettyjä tietoja palvelun vastaanottajille tai priorisoidakseen kyseisiä tietoja, myös palvelun vastaanottajan käynnistämän haun tuloksena, tai jolla se muulla tavoin määrittää esitettävien tietojen suhteellisen järjestyksen tai näkyvyyden;

t)

’sisällön moderoinnilla’ automatisoituja ja ei-automatisoituja välityspalvelujen tarjoajien toimia, joiden tarkoituksena on erityisesti havaita, tunnistaa ja käsitellä palvelun vastaanottajien toimittamaa laitonta sisältöä tai palvelun ehtojen kanssa yhteensopimatonta tietoa, mukaan lukien toimenpiteet, jotka vaikuttavat kyseisen laittoman sisällön tai kyseisen tiedon saatavuuteen, näkyvyyteen ja saavutettavuuteen, kuten tietojen sijoituksen alentaminen, tietojen taloudellisen hyödyntämisen rajoittaminen, tietoihin pääsyn estäminen tai niiden poistaminen, tai jotka vaikuttavat palvelun vastaanottajien mahdollisuuteen toimittaa tällaista tietoa, kuten vastaanottajan tilin sulkeminen pysyvästi tai tilapäisesti;

u)

’ehdoilla’ kaikkia lausekkeita, niiden nimestä tai muodosta riippumatta, jotka sääntelevät sopimussuhdetta välityspalvelujen tarjoajan ja palvelujen vastaanottajien välillä;

v)

’vammaisilla henkilöillä’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/882 (38) 3 artiklan 1 alakohdassa tarkoitettuja vammaisia henkilöitä;

w)

’kaupallisella viestinnällä’ direktiivin 2000/31/EY 2 artiklan f alakohdassa tarkoitettua kaupallista viestintää;

x)

’liikevaihdolla’ asetuksen (EY) N:o 139/2004 (39) 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja yritykselle kertyneitä tuottoja.

II LUKU

VÄLITYSPALVELUJEN TARJOAJIEN VASTUU

4 artikla

Pelkkä siirtotoiminta

1.   Jos tarjotaan tietoyhteiskunnan palvelua, joka muodostuu palvelun vastaanottajan toimittamien tietojen siirrosta viestintäverkossa tai viestintäverkkoyhteyden tarjoamisesta, palvelun tarjoaja ei ole vastuussa siirretyistä tai pääsyn kohteina olleista tiedoista, edellyttäen, että palvelun tarjoaja

a)

ei ole siirron alkuunpanija;

b)

ei valitse siirron vastaanottajaa; eikä

c)

valitse eikä muuta siirrettäviä tietoja.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut siirtoon ja yhteyden tarjoamiseen liittyvät toiminnot käsittävät siirrettyjen tietojen automaattisen, tilapäisen ja lyhytaikaisen tallentamisen, sikäli kuin tallentamisessa on kyse yksinomaan siirron suorittamisesta viestintäverkossa eikä tallentamisen kesto ylitä siirtoon kohtuudella tarvittavaa aikaa.

3.   Tämä artikla ei vaikuta oikeus- tai hallintoviranomaisen mahdollisuuteen vaatia jäsenvaltion oikeusjärjestelmän mukaisesti palvelun tarjoajaa lopettamaan tai estämään rikkominen.

5 artikla

Välimuistiin tallentaminen

1.   Jos tarjotaan tietoyhteiskunnan palvelua, joka muodostuu palvelun vastaanottajan toimittamien tietojen siirrosta viestintäverkossa, palvelun tarjoaja ei ole vastuussa tämän tiedon sellaisen automaattisen, tilapäisen ja lyhytaikaisen tallentamisen osalta, jonka suorittamisen ainoana tarkoituksena on muille palvelun vastaanottajille niiden pyynnöstä myöhemmin tehtävän tiedonsiirron tehostaminen tai lisäsuojaus, edellyttäen, että palvelun tarjoaja:

a)

ei muuta tietoja;

b)

noudattaa tietoihin pääsyä koskevia ehtoja;

c)

noudattaa tiedon päivitystä koskevia sääntöjä, jotka on ilmoitettu toimialalla laajalti hyväksytyllä ja käytetyllä tavalla;

d)

ei puutu toimialalla laajalti hyväksytyn ja käytetyn teknologian lailliseen käyttöön saadakseen tietoja tallennetun tiedon käytöstä; ja

e)

toimii viipymättä tallentamansa tiedon poistamiseksi tai siihen pääsyn estämiseksi saatuaan tosiasiallisen tiedon siitä, että tieto on poistettu sieltä, missä se alun perin oli verkossa, tai pääsy kyseiseen tietoon on estetty tai että oikeus- tai hallintoviranomainen on määrännyt poistamaan kyseisen tiedon tai estämään siihen pääsyn.

2.   Tämä artikla ei vaikuta oikeus- tai hallintoviranomaisen mahdollisuuteen vaatia jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien mukaisesti palvelun tarjoajaa lopettamaan tai estämään rikkominen.

6 artikla

Säilytys

1.   Jos tarjotaan tietoyhteiskunnan palvelua, joka käsittää palvelun vastaanottajan toimittamien tietojen tallentamisen, palvelun tarjoaja ei ole vastuussa palvelun vastaanottajan pyynnöstä tallennetuista tiedoista, edellyttäen, että palvelun tarjoaja

a)

ei ole saanut tosiasiallista tietoa laittomasta toiminnasta tai laittomasta sisällöstä eikä sen tiedossa vahingonkorvausvaatimuksen kyseessä ollen ole tosiasioita tai olosuhteita, joiden perusteella toiminnan tai sisällön laittomuus on ilmeistä; tai

b)

toimii tällaisen tiedon saatuaan viipymättä laittoman sisällön poistamiseksi tai siihen pääsyn estämiseksi.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, kun palvelun vastaanottaja toimii palvelun tarjoajan johdon tai valvonnan alaisena.

3.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta sellaisten verkkoalustojen kuluttajansuojalainsäädännön mukaiseen vastuuseen, jotka antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, jos tällainen verkkoalusta esittää tietyn tiedon tai muulla tavoin mahdollistaa kyseessä olevan liiketoimen tavalla, joka saa keskivertokuluttajan uskomaan, että tieto tai liiketoimen kohteena oleva tuote tai palvelu on joko verkkoalustan itsensä tai sen johdon tai valvonnan alaisena toimivan palvelun vastaanottajan toimittama.

4.   Tämä artikla ei vaikuta oikeus- tai hallintoviranomaisen mahdollisuuteen vaatia jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien mukaisesti palvelun tarjoajaa lopettamaan tai estämään rikkominen.

7 artikla

Vapaaehtoiset oma-aloitteiset tutkimukset ja lainsäädännön noudattaminen

Välityspalvelujen tarjoajia ei voida katsoa soveltumattomiksi 4, 5 ja 6 artiklassa tarkoitettuihin vastuuta koskeviin vapautuksiin pelkästään sen vuoksi, että ne suorittavat vilpittömässä mielessä ja huolellisesti vapaaehtoisia oma-aloitteisia tutkimuksia tai toteuttavat muita toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on havaita, tunnistaa ja poistaa laitonta sisältöä tai estää pääsy siihen, taikka toteuttavat tarvittavat toimenpiteet noudattaakseen unionin oikeuden ja unionin oikeutta noudattaen annetun kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, mukaan lukien tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset.

8 artikla

Ei yleistä valvontavelvoitetta tai aktiivista tiedonhankintavelvoitetta

Välityspalvelujen tarjoajille ei saa asettaa yleistä velvoitetta valvoa siirtämiään tai tallentamiaan tietoja eikä velvoitetta pyrkiä aktiivisesti saamaan selville laitonta toimintaa osoittavia tosiasioita tai olosuhteita.

9 artikla

Määräykset toteuttaa toimia laitonta sisältöä vastaan

1.   Kun välityspalvelun tarjoaja saa asianomaiselta kansalliselta oikeus- tai hallintoviranomaiselta sovellettavan unionin oikeuden tai unionin oikeutta noudattaen annetun kansallisen lainsäädännön perusteella määräyksen toteuttaa toimia yhtä tai useampaa tiettyä laitonta sisältöä vastaan, sen on ilmoitettava määräyksen antaneelle viranomaiselle tai määräyksessä ilmoitetulle muulle viranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä määräyksen johdosta toteutetuista jatkotoimista sekä täsmennettävä, pantiinko määräys täytäntöön ja, jos pantiin, täytäntöönpanon ajankohta.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun 1 kohdassa tarkoitettu määräys toimitetaan palvelun tarjoajalle, se täyttää ainakin seuraavat edellytykset:

a)

kyseinen määräys sisältää seuraavat seikat:

i)

viittaus määräyksen unionin oikeuden tai kansallisen lainsäädännön mukaiseen oikeusperustaan;

ii)

perustelut sille, miksi tieto on laitonta sisältöä, ja viittaus yhteen tai useampaan unionin lainsäädännön tai unionin oikeutta noudattaen annetun kansallisen lainsäädännön säännökseen;

iii)

määräyksen antaneen viranomaisen tunnistetiedot;

iv)

selkeät tiedot, joiden avulla välityspalvelujen tarjoaja voi tunnistaa ja paikantaa asianomaisen laittoman sisällön, kuten yksi tai useampi täsmällinen URL-osoite ja tarvittaessa lisätiedot;

v)

tiedot välityspalvelujen palvelun tarjoajan ja sisällön toimittaneen palvelun vastaanottajan käytettävissä olevista muutoksenhakumenettelyistä;

vi)

tarvittaessa tieto siitä, mikä viranomainen saa tiedot määräysten johdosta toteutetuista toimista;

b)

kyseisen määräyksen alueellinen soveltamisala, sovellettavien unionin ja kansallisen oikeuden sääntöjen, mukaan lukien perusoikeuskirja, ja tarvittaessa kansainvälisen oikeuden yleisten periaatteiden perusteella, rajoittuu siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä määräyksen tavoitteen saavuttamiseksi;

c)

kyseinen määräys toimitetaan jollakin välityspalvelun tarjoajan 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti ilmoittamalla kielellä tai jollakin muulla jäsenvaltioiden virallisella kielellä, josta määräyksen antanut viranomainen ja palvelun tarjoaja ovat sopineet, ja se lähetetään kyseisen palvelun tarjoajan 11 artiklan mukaisesti nimeämään sähköiseen yhteyspisteeseen tai jos määräystä ei ole laadittu välityspalvelun tarjoajan ilmoittamalla kielellä tai muulla kahdenvälisesti sovitulla kielellä, määräys voidaan toimittaa määräyksen antaneen viranomaisen kielellä edellyttäen, että siihen on liitetty käännös tällaiselle ilmoitetulle kielelle tai kahdenvälisesti sovitulle kielelle vähintään tämän kohdan a ja b alakohdassa säädetyistä seikoista.

3.   Määräyksen antaneen viranomaisen tai tapauksen mukaan määräyksessä ilmoitetun viranomaisen on toimitettava määräys ja välityspalvelujen tarjoajalta saadut tiedot määräyksen johdosta toteutetuista toimista määräyksen antaneen viranomaisen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattorille.

4.   Vastaanotettuaan määräyksen oikeus- tai hallintoviranomaiselta kyseisen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattorin on ilman aiheetonta viivytystä toimitettava jäljennös tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista määräyksistä kaikille muille digitaalisten palvelujen koordinaattoreille 85 artiklan mukaisesti perustetun järjestelmän kautta.

5.   Välityspalvelujen tarjoajien on ilmoitettava kyseiselle palvelun vastaanottajalle vastaanottamastaan määräyksestä ja määräyksen johdosta toteutetuista toimista viimeistään määräyksen täytäntöönpanon ajankohtana tai tapauksen mukaan määräyksen antaneen viranomaisen määräyksessään ilmoittamana ajankohtana. Tällaisiin palvelun vastaanottajalle annettaviin tietoihin on sisällyttävä ainakin perustelut, muutoksenhakumahdollisuudet ja määräyksen alueellinen soveltamisala 2 kohdan mukaisesti.

6.   Tässä artiklassa säädetyt edellytykset ja vaatimukset eivät rajoita kansallisen siviili- ja rikosprosessioikeuden soveltamista.

10 artikla

Määräykset antaa tietoja

1.   Kun välityspalvelun tarjoaja saa asianomaisilta kansallisilta oikeus- tai hallintoviranomaisilta sovellettavan unionin oikeuden tai unionin oikeutta noudattaen annetun kansallisen lainsäädännön perusteella määräyksen antaa tietty tieto yhdestä tai useammasta yksittäisestä palvelun vastaanottajasta, välityspalvelun tarjoajan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava määräyksen antaneelle viranomaiselle tai määräyksessä ilmoitetulle muulle viranomaiselle määräyksen vastaanottamisesta ja määräyksen johdosta toteutetuista toimista sekä täsmennettävä, pantiinko määräys täytäntöön ja, jos pantiin, täytäntöönpanon ajankohta.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun 1 kohdassa tarkoitettu määräys toimitetaan palvelun tarjoajalle, se täyttää ainakin seuraavat edellytykset:

a)

kyseinen määräys sisältää seuraavat seikat:

i)

viittaus määräyksen unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaiseen oikeusperustaan;

ii)

määräyksen antaneen viranomaisen tunnistetiedot;

iii)

selkeät tiedot, joiden avulla välityspalvelujen tarjoaja voi tunnistaa tiedonhaun kohteena olevan vastaanottajan tai olevat vastaanottajat, kuten yksi tai useampi tilin nimi tai yksilöllinen tunniste;

iv)

perustelut, joissa selitetään tavoite, jota varten tietoja vaaditaan, ja miksi tietojen antamista koskeva vaatimus on tarpeen ja oikeasuhteinen sen määrittämiseksi, noudattavatko välityspalvelujen vastaanottajat sovellettavaa unionin oikeutta tai unionin oikeutta noudattaen annettua kansallista lainsäädäntöä, paitsi jos tällaisia perusteluja ei voida ilmoittaa syistä, jotka liittyvät rikosten estämiseen, tutkimiseen tai paljastamiseen taikka rikoksiin liittyviin syytetoimiin;

v)

tiedot palvelun tarjoajan ja kyseisten palvelun vastaanottajien käytettävissä olevista muutoksenhakumenettelyistä;

vi)

tarvittaessa tieto siitä, mille viranomaiselle lähetetään tiedot määräysten johdosta toteutetuista toimista;

b)

kyseisessä määräyksessä edellytetään ainoastaan, että palvelun tarjoaja antaa tiedot, jotka on jo kerätty palvelun tarjoamista varten ja jotka ovat sen hallinnassa;

c)

kyseinen määräys toimitetaan jollakin välityspalvelun tarjoajan 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti ilmoittamalla kielellä tai jollakin muulla jäsenvaltioiden virallisella kielellä, josta määräyksen antanut viranomainen ja palvelun tarjoaja ovat sopineet, ja se lähetetään kyseisen palvelun tarjoajan 11 artiklan mukaisesti nimeämään sähköiseen yhteyspisteeseen; jos määräystä ei ole laadittu välityspalvelun tarjoajan ilmoittamalla kielellä tai muulla kahdenvälisesti sovitulla kielellä, määräys voidaan toimittaa määräyksen antaneen viranomaisen kielellä edellyttäen, että siihen on liitetty käännös tällaiselle ilmoitetulle kielelle tai kahdenvälisesti sovitulle kielelle vähintään tämän kohdan a ja b alakohdassa säädetyistä seikoista.

3.   Määräyksen antaneen viranomaisen tai tapauksen mukaan määräyksessä ilmoitetun viranomaisen on toimitettava määräys ja välityspalvelujen tarjoajalta saadut tiedot määräyksen johdosta toteutetuista toimista määräyksen antaneen viranomaisen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattorille.

4.   Vastaanotettuaan määräyksen oikeus- tai hallintoviranomaiselta kyseisen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattorin on ilman aiheetonta viivytystä toimitettava jäljennös tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta määräyksestä kaikille digitaalisten palvelujen koordinaattoreille 85 artiklan mukaisesti perustetun järjestelmän kautta.

5.   Välityspalvelujen tarjoajien on ilmoitettava kyseiselle palvelun vastaanottajalle vastaanottamastaan määräyksestä ja määräyksen johdosta toteutetuista toimista viimeistään määräyksen täytäntöönpanon ajankohtana tai tapauksen mukaan määräyksen antaneen viranomaisen määräyksessään ilmoittamana ajankohtana. Tällaisiin palvelun vastaanottajalle annettaviin tietoihin on sisällyttävä ainakin perustelut ja muutoksenhakumahdollisuudet 2 kohdan mukaisesti.

6.   Tässä artiklassa vahvistetut edellytykset ja vaatimukset eivät rajoita kansallisen siviili- ja rikosprosessioikeuden soveltamista.

III LUKU

AVOIMEN JA TURVALLISEN VERKKOYMPÄRISTÖN HUOLELLISUUSVELVOITTEET

1 JAKSO

Kaikkiin välityspalvelujen tarjoajiin sovellettavat säännökset

11 artikla

Jäsenvaltioiden viranomaisten, komission ja lautakunnan yhteyspisteet

1.   Välityspalvelujen tarjoajien on nimettävä keskitetty yhteyspiste, jonka avulla ne voivat viestiä suoraan sähköisesti jäsenvaltioiden viranomaisten, komission ja 61 artiklassa tarkoitetun lautakunnan kanssa tämän asetuksen soveltamiseksi.

2.   Välityspalvelujen tarjoajien on julkistettava tarvittavat tiedot, jotta niiden keskitettyjen yhteyspisteiden yksilöinti ja viestintä näiden kanssa olisi mahdollisimman helppoa. Kyseisten tietojen on oltava helposti käytettävissä, ja ne on pidettävä ajan tasalla.

3.   Välityspalvelujen tarjoajien on täsmennettävä 2 kohdassa tarkoitetuissa tiedoissa jäsenvaltioiden virallinen kieli tai viralliset kielet, joita voidaan sellaisen kielen lisäksi, joka on mahdollisimman monen unionin kansalaisen hyvin ymmärtämä, käyttää viestintään niiden yhteyspisteiden kanssa ja joihin on sisällyttävä vähintään yksi sen jäsenvaltion virallisista kielistä, jossa välityspalvelujen tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee tai jossa sen laillinen edustaja asuu tai johon tämä on sijoittautunut.

12 artikla

Palvelujen vastaanottajien yhteyspisteet

1.   Välityspalvelujen tarjoajien on nimettävä keskitetty yhteyspiste, jonka avulla palvelun vastaanottaja voi viestiä niiden kanssa suoraan ja nopeasti, sähköisesti ja käyttäjäystävällisesti, muun muassa antamalla palvelun vastaanottajien valita viestintäkeinot, jotka eivät saa perustua yksinomaan automatisoituihin välineisiin.

2.   Välityspalvelujen tarjoajien on direktiivissä 2000/31/EY säädettyjen velvoitteiden täyttämisen lisäksi julkistettava tiedot, joita palvelun vastaanottajat tarvitsevat voidakseen helposti tunnistaa niiden keskitetyt yhteyspisteet ja viestiä niiden kanssa. Näiden tietojen on oltava helposti käytettävissä, ja ne on pidettävä ajan tasalla.

13 artikla

Lailliset edustajat

1.   Välityspalvelujen tarjoajien, joilla ei ole toimipaikkaa unionissa mutta jotka tarjoavat palveluja unionissa, on nimettävä kirjallisesti oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö toimimaan laillisena edustajanaan jossakin niistä jäsenvaltioista, joissa palvelun tarjoaja tarjoaa palvelujaan.

2.   Välityspalvelujen tarjoajien on valtuutettava lailliset edustajansa olemaan palvelun tarjoajan lisäksi tai sijasta jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, komission ja lautakunnan yhteystahona kaikissa asioissa, jotka ovat tarpeen tähän asetukseen liittyvien päätösten vastaanottamiseksi sekä päätösten noudattamiseksi ja niiden täytäntöönpanemiseksi. Välityspalvelujen tarjoajien on annettava lailliselle edustajalleen tarvittavat valtuudet ja riittävät resurssit, jotta varmistetaan niiden tehokas ja oikea-aikainen yhteistyö jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, komission ja lautakunnan kanssa ja tällaisten päätösten noudattaminen.

3.   Nimettyä laillista edustajaa on voitava pitää vastuussa tämän asetuksen mukaisten velvoitteiden noudattamatta jättämisestä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta vastuuta ja oikeudellisia toimia, joihin voidaan ryhtyä välityspalvelujen tarjoajaa vastaan.

4.   Välityspalvelujen tarjoajien on ilmoitettava laillisen edustajansa nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattorille, jossa laillinen edustaja asuu tai johon tämä on sijoittautunut. Niiden on varmistettava, että nämä tiedot ovat julkisesti saatavilla, helposti käytettävissä ja paikkansapitäviä ja ne pidetään ajan tasalla.

5.   Laillisen edustajan nimeäminen unionissa 1 kohdan nojalla ei ole sijoittautumista unioniin.

14 artikla

Ehdot

1.   Välityspalvelujen tarjoajien on sisällytettävä ehtoihinsa tiedot mahdollisista rajoituksista, joita ne asettavat palvelunsa käytölle palvelun vastaanottajien toimittamien tietojen osalta. Näihin tietoihin on sisällyttävä tietoja toimintaperiaatteista, menettelyistä, toimenpiteistä ja välineistä, joita käytetään sisällön moderointiin, mukaan lukien algoritminen päätöksenteko ja ihmisen suorittama arviointi, sekä niiden sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän menettelysäännöistä. Tiedot on laadittava selkeällä, yksinkertaisella, ymmärrettävällä, käyttäjäystävällisellä ja yksiselitteisellä kielellä, ja niiden on oltava julkisesti saatavilla helposti käytettävissä olevassa ja koneluettavassa muodossa.

2.   Välityspalvelujen tarjoajien on ilmoitettava palvelun vastaanottajille ehtoihin tehtävistä merkittävistä muutoksista.

3.   Jos välityspalvelu on ensisijaisesti suunnattu alaikäisille tai pääasiassa alaikäiset käyttävät sitä, kyseisen välityspalvelun tarjoajan on selvitettävä palvelun käytön edellytykset ja rajoitukset siten, että alaikäiset voivat ymmärtää ne.

4.   Välityspalvelujen tarjoajien on toimittava huolellisesti, objektiivisesti ja oikeasuhteisesti 1 kohdassa tarkoitettujen rajoitusten soveltamisessa ja niiden noudattamisen valvonnassa ottaen asianmukaisesti huomioon kaikkien asianomaisten osapuolten oikeudet ja oikeutetut edut, mukaan lukien palvelun vastaanottajien perusoikeudet, kuten sananvapaus, tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus sekä muut perusoikeudet ja -vapaudet, sellaisina kuin ne on vahvistettu perusoikeuskirjassa.

5.   Erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on toimitettava palvelujen vastaanottajille ytimekäs, helposti käytettävissä ja koneluettavassa muodossa oleva, selkeällä ja yksiselitteisellä kielellä laadittu tiivistelmä ehdoista, mukaan lukien käytettävissä olevat oikeussuojakeinot ja muutoksenhakumenettelyt.

6.   Jäljempänä 33 artiklassa tarkoitettujen erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden on julkaistava ehtonsa kaikkien niiden jäsenvaltioiden virallisilla kielillä, joissa ne tarjoavat palvelujaan.

15 artikla

Välityspalvelujen tarjoajien avoimuusraportointivelvoitteet

1.   Välityspalvelujen tarjoajien on asetettava julkisesti saataville koneluettavassa muodossa ja helposti käytettävissä olevalla tavalla vähintään kerran vuodessa selkeät ja helposti ymmärrettävät raportit kaikesta kyseisen ajanjakson aikana toteuttamastaan sisällön moderoinnista. Raportteihin on sisällyttävä tapauksen mukaan erityisesti seuraavat tiedot:

a)

välityspalvelujen tarjoajien osalta jäsenvaltioiden viranomaisilta vastaanotettujen määräysten, mukaan lukien 9 ja 10 artiklan mukaisesti annetut määräykset, lukumäärä kyseessä olevan laittoman sisällön tyypin mukaan jaoteltuna, määräyksen antanut jäsenvaltio sekä mediaaniaika, joka on tarvittu määräyksen vastaanottamisesta ilmoittamiseen sen antaneelle viranomaiselle tai määräyksessä ilmoitetulle muulle viranomaiselle ja määräyksen johdosta toteutettavien toimien toteuttamiseen;

b)

säilytyspalvelujen tarjoajien osalta 16 artiklan mukaisesti tehtyjen ilmoitusten lukumäärä kyseessä olevan väitetysti laittoman sisällön tyypin mukaan jaoteltuna, luotettujen ilmoittajien tekemien ilmoitusten lukumäärä, ilmoitusten perusteella mahdollisesti toteutetut toimet siten, että eritellään, onko toimet toteutettu lain vai palvelun tarjoajan ehtojen perusteella, automatisoituja välineitä käyttäen käsiteltyjen ilmoitusten lukumäärä sekä mediaaniaika, joka on tarvittu toimien toteuttamiseen;

c)

välityspalvelujen tarjoajien osalta merkitykselliset ja ymmärrettävät tiedot palvelun tarjoajien omasta aloitteesta toteutetusta sisällön moderoinnista, mukaan lukien automatisoitujen välineiden käyttö, toimenpiteet, jotka on toteutettu koulutuksen ja avun antamiseksi sisällön moderoinnista vastuussa oleville henkilöille, niiden toteutettujen toimenpiteiden määrä ja tyyppi, jotka vaikuttavat palvelun vastaanottajien toimittamien tietojen saatavuuteen, näkyvyyteen ja saavutettavuuteen sekä vastaanottajien kykyyn toimittaa tietoja palvelun kautta, sekä muut palvelun rajoitukset; raportoitavat tiedot on jaoteltava laittoman sisällön tyypin tai palvelun tarjoajan ehtojen rikkomisen, havaitsemismenetelmän ja sovelletun rajoituksen tyypin mukaan;

d)

välityspalvelujen tarjoajien osalta sisäisten valitustenkäsittelyjärjestelmien kautta palvelun tarjoajan ehtojen mukaisesti vastaanotettujen valitusten lukumäärä ja verkkoalustojen tarjoajien osalta lisäksi 20 artiklan mukaisesti näiden valitusten peruste, valitusten johdosta tehdyt päätökset, näiden päätösten tekemiseen tarvittu mediaaniaika sekä niiden tapausten lukumäärä, joissa päätökset peruutettiin;

e)

mahdollinen automatisoitujen välineiden käyttö sisällön moderointiin, mukaan lukien laadullinen kuvaus, täsmällisten tarkoitusten erittely, tiedot näiden tarkoitusten täyttämisessä käytettyjen automatisoitujen välineiden tarkkuudesta ja mahdollisesta virhetasosta sekä mahdollisesti sovelletut suojatoimet.

2.   Tämän artiklan 1 kohtaa ei sovelleta välityspalvelujen tarjoajiin, joiden katsotaan olevan suosituksen 2003/361/EY liitteessä tarkoitettuja mikroyrityksiä tai pieniä yrityksiä ja jotka eivät ole tämän asetuksen 33 artiklan mukaisia erittäin suuria verkkoalustoja.

3.   Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan mallit tämän artiklan 1 kohdan mukaisten raporttien muodolle, sisällölle ja muille yksityiskohdille, mukaan lukien yhdenmukaistetut raportointikaudet. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 88 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

2 JAKSO

Säilytyspalvelujen, verkkoalustat mukaan lukien, tarjoajiin sovellettavat lisäsäännökset

16 artikla

Ilmoitus- ja toimintamenettelyt

1.   Säilytyspalvelujen tarjoajien on otettava käyttöön menettelyjä, joiden avulla kuka tahansa yksityishenkilö tai yhteisö voi ilmoittaa säilytyspalvelujen tarjoajan palvelussa olevan tiettyjä tietoja, joita kyseinen yksityishenkilö tai yhteisö pitää laittomana sisältönä. Näiden menettelyjen on oltava helposti käytettävissä ja käyttäjäystävällisiä, ja ilmoituksia on voitava tehdä myös ainoastaan sähköisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla menettelyillä olisi helpotettava riittävän täsmällisten ja perusteltujen ilmoitusten tekemistä. Tätä varten säilytyspalvelujen tarjoajien on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla mahdollistetaan kaikki seuraavat seikat sisältävien ilmoitusten tekeminen ja helpotetaan sitä:

a)

riittävästi perusteltu selvitys syistä, joiden vuoksi yksityishenkilö tai yhteisö väittää kyseisiä tietoja laittomaksi sisällöksi;

b)

selkeä ilmoitus tietojen tarkasta sähköisestä sijainnista, kuten tarkka URL-osoite tai -osoitteet, ja tarvittaessa lisätiedot, joiden avulla laiton sisältö voidaan tunnistaa, mukautettuna sisällön tyyppiin ja säilytyspalvelun täsmälliseen tyyppiin;

c)

ilmoituksen tekevän yksityishenkilön tai yhteisön nimi ja sähköpostiosoite, lukuun ottamatta tapauksia, joissa tietojen katsotaan liittyvän johonkin direktiivin 2011/93/EU 3–7 artiklassa tarkoitetuista rikoksista;

d)

lausunto, jossa vahvistetaan ilmoituksen tekevän yksityishenkilön tai yhteisön vilpitön mieli sen suhteen, että ilmoituksen sisältämät tiedot ja väitteet ovat paikkansapitäviä ja täydellisiä.

3.   Tässä artiklassa tarkoitettujen ilmoitusten katsotaan antavan tosiasiallisen tiedon kyseisestä tietystä tiedosta 6 artiklan soveltamiseksi, jos huolellinen säilytyspalvelujen tarjoaja voi niiden nojalla tunnistaa asianomaisen toiminnan tai tiedon laittomuuden ilman yksityiskohtaista oikeudellista tutkintaa.

4.   Jos ilmoitus sisältää ilmoituksen tehneen yksityishenkilön tai yhteisön sähköiset yhteystiedot, säilytyspalvelun tarjoajan on ilman aiheetonta viivytystä lähetettävä vahvistus ilmoituksen vastaanottamisesta kyseiselle yksityishenkilölle tai yhteisölle.

5.   Palvelun tarjoajan on myös ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava kyseiselle yksityishenkilölle tai yhteisölle päätöksestään, joka koskee ilmoituksen kohteena olevia tietoja, ja annettava tiedot päätöstä koskevista muutoksenhakumahdollisuuksista.

6.   Säilytyspalvelujen tarjoajien on käsiteltävä 1 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen mukaisesti saamansa ilmoitukset ja tehtävä ilmoituksen kohteena olevia tietoja koskevat päätöksensä oikea-aikaisesti, huolellisesti, ei-mielivaltaisesti ja objektiivisesti. Jos ne käyttävät automatisoituja välineitä tähän käsittelyyn tai päätöksentekoon, niiden on sisällytettävä tiedot tällaisesta käytöstä 5 kohdassa tarkoitettuun ilmoitukseen.

17 artikla

Perustelut

1.   Säilytyspalvelujen tarjoajien on esitettävä selkeät ja täsmälliset perustelut kaikille asianosaisille palvelun vastaanottajille seuraavista rajoituksista, jotka on asetettu sillä perusteella, että palvelun vastaanottajan toimittama tieto on laitonta sisältöä tai yhteensopimatonta niiden ehtojen kanssa:

a)

kaikki rajoitukset, jotka koskevat palvelun vastaanottajan toimittamien tiettyjen tietojen näkyvyyttä, mukaan lukien sisällön poistaminen, siihen pääsyn estäminen tai sen sijoituksen alentaminen;

b)

rahasuoritusten keskeyttäminen, lopettaminen tai muu rajoittaminen;

c)

palvelun tarjoamisen keskeyttäminen tai lopettaminen kokonaan tai osittain;

d)

palvelun vastaanottajan tilin sulkeminen tilapäisesti tai pysyvästi.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan vain, jos asiaankuuluvat sähköiset yhteystiedot ovat palvelun tarjoajan tiedossa. Sitä sovelletaan viimeistään siitä päivästä, kun rajoitus asetetaan, ja riippumatta siitä, miksi tai miten se on asetettu.

Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta silloin, kun sisältö on harhauttavaa suuren volyymin kaupallista sisältöä.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa perusteluissa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

a)

tieto siitä, koskeeko päätös tietojen poistamista, niihin pääsyn estämistä, niiden sijoituksen alentamista tai niiden näkyvyyden rajoittamista vai kyseisiin tietoihin liittyvien rahasuoritusten keskeyttämistä tai lopettamista vai 1 kohdassa tarkoitettujen muiden toimenpiteiden määräämistä niiden suhteen, ja tarvittaessa päätöksen alueellinen soveltamisala ja sen kesto;

b)

tosiasiat ja olosuhteet, joihin päätöksen tekeminen perustuu, mukaan lukien tarvittaessa tieto siitä, onko päätös tehty 16 artiklan mukaisesti tehdyn ilmoituksen johdosta vai vapaaehtoisten oma-aloitteisten tutkimusten perusteella, ja ilmoituksen tekijän tunnistetiedot, jos se on ehdottoman välttämätöntä;

c)

tarvittaessa tiedot automatisoitujen välineiden käytöstä päätöksenteossa, myös tieto siitä, onko päätös tehty sisällöstä, joka on havaittu tai tunnistettu automatisoituja välineitä käyttäen;

d)

jos päätös koskee laittomaksi väitettyä sisältöä, viittaus oikeudelliseen perusteeseen ja selvitykset siitä, miksi tietoja pidetään laittomana sisältönä tällä perusteella;

e)

jos päätös perustuu väitettyyn tietojen yhteensopimattomuuteen säilytyspalvelujen tarjoajan ehtojen kanssa, viittaus sopimusperusteeseen ja selvitykset siitä, miksi tietoja pidetään yhteensopimattomina tällä perusteella;

f)

selkeät ja käyttäjäystävälliset tiedot palvelun vastaanottajan käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista päätöksen osalta, erityisesti tapauksen mukaan sisäisten valitustenkäsittelymenettelyjen, tuomioistuinten ulkopuolisen riidanratkaisun ja tuomioistuinkäsittelyn kautta.

4.   Säilytyspalvelujen tarjoajien tämän artiklan mukaisesti antamien tietojen on oltava selkeitä ja helposti ymmärrettäviä sekä niin tarkkoja ja täsmällisiä kuin kyseisissä olosuhteissa on kohtuudella mahdollista. Tietojen on erityisesti oltava sellaisia, että palvelun vastaanottaja voi niiden perusteella kohtuudella tosiasiallisesti käyttää 3 kohdan f alakohdassa tarkoitettua tuomioistuinkäsittelyä.

5.   Tätä artiklaa ei sovelleta 9 artiklassa tarkoitettuihin määräyksiin.

18 artikla

Rikoksia koskevista epäilyistä ilmoittaminen

1.   Jos säilytyspalvelujen tarjoajan tietoon tulee tietoja, jotka antavat aihetta epäillä, että on tapahtunut, on tapahtumassa tai todennäköisesti tapahtuu rikos, johon liittyy uhka ihmisen tai ihmisten hengelle tai turvallisuudelle, sen on viipymättä ilmoitettava epäilyistään kyseisen jäsenvaltion tai kyseisten jäsenvaltioiden lainvalvonta- tai oikeusviranomaisille ja toimitettava näille kaikki saatavilla olevat asiaankuuluvat tiedot.

2.   Jos säilytyspalvelujen tarjoaja ei pysty kohtuullisella varmuudella määrittämään asianomaista jäsenvaltiota, sen on ilmoitettava asiasta joko sen jäsenvaltion lainvalvontaviranomaisille, johon se on sijoittautunut tai jossa sen laillinen edustaja asuu tai johon tämä on sijoittautunut, tai ilmoitettava asiasta Europolille taikka molemmille.

Tätä artiklaa sovellettaessa asianomaisella jäsenvaltiolla tarkoitetaan jäsenvaltiota, jossa rikoksen epäillään tapahtuneen, olevan tapahtumassa tai todennäköisesti tapahtuvan, tai jäsenvaltiota, jossa epäilty rikoksentekijä asuu tai sijaitsee, tai jäsenvaltiota, jossa epäillyn rikoksen uhri asuu tai sijaitsee.

3 JAKSO

Verkkoalustojen tarjoajiin sovellettavat lisäsäännökset

19 artikla

Mikro- ja pienyritysten jättäminen soveltamisalan ulkopuolelle

1.   Tätä jaksoa, lukuun ottamatta sen 24 artiklan 3 kohtaa, ei sovelleta verkkoalustojen tarjoajiin, joiden katsotaan olevan suosituksessa 2003/361/EY määriteltyjä mikroyrityksiä tai pieniä yrityksiä.

Tätä jaksoa, lukuun ottamatta sen 24 artiklan 3 kohtaa, ei sovelleta verkkoalustojen tarjoajiin, joilla on aiemmin ollut suosituksen 2003/361/EY liitteessä määritellyn mikroyrityksen tai pienen yrityksen asema, kyseisen aseman menettämistä mainitun suosituksen 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti seuraavien 12 kuukauden ajan, paitsi jos ne ovat 33 artiklan mukaisia erittäin suuria verkkoalustoja.

2.   Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, tätä jaksoa sovelletaan verkkoalustojen tarjoajiin, jotka on nimetty 33 artiklan mukaisiksi erittäin suuriksi verkkoalustoiksi, riippumatta siitä, katsotaanko niiden olevan mikroyrityksiä tai pieniä yrityksiä.

20 artikla

Sisäinen valitustenkäsittelyjärjestelmä

1.   Verkkoalustojen tarjoajien on tarjottava palvelun vastaanottajille, mukaan lukien ilmoituksen tehneet yksityishenkilöt tai yhteisöt, vähintään kuuden kuukauden ajan tässä kohdassa tarkoitetun päätöksen tekemisestä pääsy tehokkaaseen sisäiseen valitustenkäsittelyjärjestelmään, joka mahdollistaa valituksen tekemisen sähköisesti ja maksutta päätöksestä, jonka verkkoalustan tarjoaja on tehnyt ilmoituksen vastaanottamisen johdosta, tai seuraavista päätöksistä, jotka verkkoalustan tarjoaja on tehnyt sillä perusteella, että vastaanottajien toimittamat tiedot ovat laitonta sisältöä tai yhteensopimattomia sen ehtojen kanssa:

a)

päätökset siitä, poistetaanko tiedot, estetäänkö niihin pääsy tai rajoitetaanko niiden näkyvyyttä vai ei;

b)

päätökset siitä, keskeytetäänkö tai lopetetaanko kokonaan tai osittain palvelun tarjoaminen vastaanottajille vai ei;

c)

päätökset siitä, suljetaanko vastaanottajien tili tilapäisesti tai pysyvästi vai ei;

d)

päätös siitä, keskeytetäänkö tai lopetetaanko mahdollisuus monetisoida vastaanottajien toimittamia tietoja tai rajoitetaanko niitä muulla tavoin vai ei.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vähintään kuuden kuukauden määräaika alkaa päivänä, jona palvelun vastaanottajalle ilmoitetaan päätöksestä 16 artiklan 5 kohdan tai 17 artiklan mukaisesti.

3.   Verkkoalustojen tarjoajien on varmistettava, että niiden sisäiset valitustenkäsittelyjärjestelmät ovat helposti käytettävissä ja käyttäjäystävällisiä sekä mahdollistavat riittävän täsmällisten ja perusteltujen valitusten esittämisen ja helpottavat sitä.

4.   Verkkoalustojen tarjoajien on käsiteltävä sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmänsä kautta tehdyt valitukset oikea-aikaisesti, syrjimättömästi, huolellisesti ja ei-mielivaltaisesti. Jos valitus sisältää riittävät perusteet, jotta verkkoalustan tarjoaja voi katsoa, että sen päätös olla toteuttamatta toimia ilmoituksen johdosta on perusteeton tai että tiedot, joita valitus koskee, eivät ole laittomia eivätkä yhteensopimattomia sen ehtojen kanssa, tai jos valitus sisältää tietoja, jotka osoittavat, että valituksen tekijän toiminta ei oikeuta toteutettua toimenpidettä, verkkoalustan tarjoajan on peruutettava 1 kohdassa tarkoitettu päätöksensä ilman aiheetonta viivytystä.

5.   Verkkoalustojen tarjoajien on ilmoitettava valituksen tekijöille ilman aiheetonta viivytystä perustellusta päätöksestään valituksen kohteena olevien tietojen osalta, ja mahdollisuudesta 21 artiklassa säädettyyn tuomioistuinten ulkopuoliseen riidanratkaisuun sekä muista käytettävissä olevista muutoksenhakumahdollisuuksista.

6.   Verkkoalustojen tarjoajien on varmistettava, että 5 kohdassa tarkoitetut päätökset tehdään sellaisen henkilöstön valvonnassa, jolla on asianmukainen pätevyys, eikä yksinomaan automatisoiduin välinein.

21 artikla

Tuomioistuinten ulkopuolinen riidanratkaisu

1.   Palvelun vastaanottajilla, mukaan lukien ilmoituksen tehneet yksityishenkilöt tai yhteisöt, joille 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut päätökset on osoitettu, on oltava oikeus valita mikä tahansa tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti todistuksella hyväksytty tuomioistuinten ulkopuolinen riidanratkaisuelin kyseisiin päätöksiin liittyvien riitojen ratkaisemiseksi, mukaan lukien valitukset, joita ei ole voitu ratkaista kyseisessä artiklassa tarkoitetun sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän avulla.

Verkkoalustojen tarjoajien on varmistettava, että tiedot ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta palvelun vastaanottajien mahdollisuudesta tuomioistuinten ulkopuolisen riidanratkaisuun ovat helposti käytettävissä niiden verkkorajapinnalla selkeästi ja käyttäjäystävällisesti.

Ensimmäinen alakohta ei rajoita asianomaisen palvelun vastaanottajan oikeutta aloittaa missä tahansa vaiheessa menettely verkkoalustojen tarjoajien tekemien kyseisten päätösten riitauttamiseksi tuomioistuimessa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

2.   Molempien osapuolten on toimittava vilpittömässä mielessä valitun sertifioidun tuomioistuinten ulkopuolisen riidanratkaisuelimen kanssa riidan ratkaisemiseksi.

Verkkoalustojen tarjoajat voivat kieltäytyä toimimasta tällaisen tuomioistuinten ulkopuolisen riidanratkaisuelimen kanssa, jos samoja tietoja ja samoja sisällön väitetyn laittomuuden tai yhteensopimattomuuden perusteita koskeva riita on jo ratkaistu.

Sertifioidulla tuomioistuinten ulkopuolisella riidanratkaisuelimellä ei saa olla valtaa määrätä osapuolia sitovaa ratkaisua riidalle.

3.   Sen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattorin, johon tuomioistuinten ulkopuolinen riidanratkaisuelin on sijoittautunut, on enintään viiden vuoden ajaksi, joka voidaan uusia, sertifioitava kyseinen elin tämän pyynnöstä, jos se on osoittanut täyttävänsä kaikki seuraavat edellytykset:

a)

se on puolueeton ja riippumaton, myös taloudellisesti, suhteessa verkkoalustojen tarjoajiin ja verkkoalustojen tarjoajien tarjoaman palvelun vastaanottajiin, mukaan lukien ilmoituksia tehneet yksityishenkilöt tai yhteisöt;

b)

sillä on tarvittava asiantuntemus kysymyksissä, joita ilmenee laittoman sisällön yhdellä tai useammalla erityisellä osa-alueella, tai yhden tai useamman tyyppisen verkkoalustan ehtojen soveltamisessa ja niiden noudattamisen valvonnassa, jotta se voi tehokkaasti edistää riidan ratkaisemista;

c)

sen jäsenten saamat palkkiot eivät ole kytköksissä menettelyn tulokseen;

d)

tuomioistuinten ulkopuolinen riidanratkaisumenettely on helposti käytettävissä sähköisen viestintäteknologian välityksellä, ja siinä on mahdollisuus aloittaa riidanratkaisu ja toimittaa vaadittavat liiteasiakirjat verkossa;

e)

se kykenee ratkaisemaan riidan nopeasti, tehokkaasti ja kustannustehokkaasti vähintään yhdellä unionin toimielimien virallisella kielellä;

f)

tuomioistuinten ulkopuolisessa riidanratkaisussa noudatetaan selkeitä ja oikeudenmukaisia menettelysääntöjä, jotka ovat helposti ja julkisesti käytettävissä, ja sovellettavaa oikeutta, mukaan lukien tämän artiklan vaatimukset.

Digitaalisten palvelujen koordinaattorin on tarvittaessa täsmennettävä todistuksessa:

a)

ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetut erityiskysymykset, joihin kyseisen elimen asiantuntemus liittyy, ja

b)

ensimmäisen alakohdan e alakohdassa tarkoitettu unionin instituutioiden virallinen kieli tai viralliset kielet, joilla elin kykenee ratkaisemaan riitoja.

4.   Sertifioitujen tuomioistuinten ulkopuolisten riidanratkaisuelinten on raportoitava vuosittain toiminnastaan sille digitaalisten palvelujen koordinaattorille, joka on ne sertifioinut, ja täsmennettävä tällöin ainakin niiden vastaanottamien riitojen lukumäärä, tieto näiden riitojen lopputuloksesta, niiden ratkaisemiseen keskimäärin kulunut aika ja mahdollisesti havaitut puutteet tai kohdatut vaikeudet. Niiden on annettava lisätietoja kyseisen digitaalisten palvelujen koordinaattorin pyynnöstä.

Digitaalisten palvelujen koordinaattorien on laadittava kahden vuoden välein raportti sertifioimiensa tuomioistuinten ulkopuolisten riidanratkaisuelinten toiminnasta. Raportissa on erityisesti

a)

lueteltava kunkin tuomioistuinten ulkopuolisen riidanratkaisuelimen vuosittain vastaanottamien riitojen lukumäärä;

b)

ilmoitettava kyseisten elinten käsiteltäväksi saatettujen menettelyjen tulokset ja riitojen ratkaisemiseen keskimäärin kulunut aika;

c)

yksilöitävä ja selostettava näiden elinten toimintaan liittyneet mahdolliset järjestelmälliset tai alakohtaiset puutteet tai vaikeudet;

d)

yksilöitävä tähän toimintaan liittyvät parhaat käytännöt;

e)

annettava suosituksia siitä, miten tätä toimintaa voidaan tarvittaessa parantaa.

Sertifioitujen tuomioistuinten ulkopuolisten riidanratkaisuelinten on asetettava ratkaisunsa osapuolten saataville kohtuullisessa ajassa ja viimeistään 90 kalenteripäivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta. Sertifioitu tuomioistuinten ulkopuolinen riidanratkaisuelin voi erittäin monimutkaisissa riita-asioissa harkintansa mukaan pidentää 90 kalenteripäivän ajanjaksoa edellyttäen, että kokonaiskesto on enintään 180 päivää.

5.   Jos tuomioistuinten ulkopuolinen riidanratkaisuelin ratkaisee riidan palvelun vastaanottajan, mukaan lukien ilmoituksen tehnyt yksityishenkilö tai yhteisö, hyväksi, verkkoalustan tarjoajan on vastattava kaikista tuomioistuinten ulkopuolisen riidanratkaisuelimen riidanratkaisusta perimistä maksuista ja korvattava kyseiselle vastaanottajalle, mukaan lukien yksityishenkilö tai yhteisö, muut kohtuulliset kulut, jotka vastaanottaja on maksanut riidanratkaisuun liittyen. Jos tuomioistuinten ulkopuolinen riidanratkaisuelin ratkaisee riidan verkkoalustan tarjoajan hyväksi, vastaanottajan, mukaan lukien yksityishenkilö tai yhteisö, ei tarvitse korvata mitään maksuja tai muita kuluja, jotka verkkoalustan tarjoaja on maksanut tai jotka sen on maksettava riidanratkaisuun liittyen, paitsi jos tuomioistuinten ulkopuolinen riidanratkaisuelin toteaa, että kyseinen vastaanottaja on toiminut ilmeisen vilpillisessä mielessä.

Tuomioistuinten ulkopuolisen riidanratkaisuelimen riidanratkaisusta verkkoalustojen tarjoajilta perimien maksujen on oltava kohtuullisia, eivätkä ne saa missään tapauksessa ylittää elimelle aiheutuneita kustannuksia. Riitojenratkaisun on oltava palvelun vastaanottajille maksutonta tai saatavilla nimellistä maksua vastaan.

Sertifioitujen tuomioistuinten ulkopuolisten riidanratkaisuelinten on annettava maksut tai maksujen määrittämisessä käytetyt mekanismit palvelujen vastaanottajan, mukaan lukien ilmoituksen tehneet yksityishenkilöt tai yhteisöt, ja asianomaisen verkkoalustan tarjoajan tiedoksi ennen riidanratkaisun aloittamista.

6.   Jäsenvaltiot voivat perustaa tuomioistuinten ulkopuolisia riidanratkaisuelimiä 1 kohdan soveltamiseksi tai tukea joidenkin tai kaikkien niiden tuomioistuinten ulkopuolisten riidanratkaisuelinten toimintaa, jotka ne ovat sertifioineet 3 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden ensimmäisen alakohdan mukaisesti toteuttamat toimet eivät vaikuta niiden digitaalisten palvelujen koordinaattorien kykyyn sertifioida asianomaiset elimet 3 kohdan mukaisesti.

7.   Digitaalisten palvelujen koordinaattorin, joka on sertifioinut tuomioistuinten ulkopuolisen riidanratkaisuelimen, on peruutettava kyseinen sertifiointi, jos se toteaa joko omasta aloitteestaan tai kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella tehdyn tutkimuksen jälkeen, että tuomioistuinten ulkopuolinen riidanratkaisuelin ei enää täytä 3 kohdassa säädettyjä edellytyksiä. Ennen sertifioinnin peruuttamista digitaalisten palvelujen koordinaattorin on annettava kyseiselle elimelle mahdollisuus vastata tutkimuksen tuloksiin ja aikomukseen peruuttaa tuomioistuinten ulkopuolisen riidanratkaisuelimen sertifiointi.

8.   Digitaalisten palvelujen koordinaattorien on ilmoitettava komissiolle tuomioistuinten ulkopuoliset riidanratkaisuelimet, jotka ne ovat sertifioineet 3 kohdan mukaisesti, mukaan lukien tarvittaessa kyseisen kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut eritelmät, ja tuomioistuinten ulkopuoliset riidanratkaisuelimet, joiden sertifioinnin ne ovat peruuttaneet. Komissio julkaisee erityisellä helposti käytettävissä olevalla verkkosivustolla luettelon näistä elimistä, mukaan lukien kyseiset eritelmät, ja pitää luettelon ajan tasalla.

9.   Tämä artikla ei rajoita direktiivin 2013/11/EU soveltamista eikä sen nojalla kuluttajia varten perustettujen vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen ja -elinten toimintaa.

22 artikla

Luotetut ilmoittajat

1.   Verkkoalustojen tarjoajien on toteutettava tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että luotettujen ilmoittajien 16 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen välityksellä oman asiantuntemuksensa alalla tekemät ilmoitukset käsitellään ja niistä päätetään ensisijaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä.

2.   Tämän asetuksen mukaisen luotetun ilmoittajan aseman myöntää minkä tahansa yhteisön hakemuksesta sen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattori, johon hakija on sijoittautunut edellyttäen, että hakija on osoittanut täyttävänsä kaikki seuraavat edellytykset:

a)

sillä on erityistä asiantuntemusta ja pätevyyttä laittoman sisällön havaitsemisessa ja tunnistamisessa ja siitä ilmoittamisessa;

b)

se on riippumaton suhteessa kaikkiin verkkoalustojen tarjoajiin;

c)

se suorittaa tehtävänsä ilmoitusten tekemiseksi huolellisesti, tarkasti ja objektiivisesti.

3.   Luotettujen ilmoittajien on vähintään kerran vuodessa julkaistava helposti ymmärrettävät ja yksityiskohtaiset raportit kaikista kyseisenä ajanjaksona 16 artiklan mukaisesti tehdyistä ilmoituksista. Raportissa on lueteltava ainakin ilmoitusten lukumäärä luokiteltuna seuraavien mukaan:

a)

säilytyspalvelujen tarjoajan henkilöllisyys;

b)

ilmoitetun laittomaksi väitetyn sisällön tyyppi;

c)

palvelun tarjoajan toteuttamat toimet.

Näihin raportteihin on sisällytettävä selvitys käytössä olevista menettelyistä, joilla varmistetaan, että luotettu ilmoittaja säilyttää riippumattomuutensa.

Luotettujen ilmoittajien on lähetettävä raportit aseman myöntäneelle digitaalisten palvelujen koordinaattorille, ja asetettava ne julkisesti saataville. Näissä raporteissa annettuihin tietoihin ei saa sisältyä henkilötietoja.

4.   Digitaalisten palvelujen koordinaattorien on ilmoitettava komissiolle ja lautakunnalle niiden yhteisöjen nimet, osoitteet ja sähköpostiosoitteet, joille ne ovat myöntäneet luotetun ilmoittajan aseman 2 kohdan mukaisesti tai joilta ne ovat pidättäneet luotetun ilmoittajan aseman 6 kohdan mukaisesti tai peruuttaneet sen 7 kohdan mukaisesti.

5.   Komissio julkistaa 4 kohdassa tarkoitetut tiedot julkisesti saatavilla olevassa tietokannassa helposti käytettävissä olevassa ja koneluettavassa muodossa ja pitää tietokannan ajan tasalla.

6.   Jos verkkoalustojen tarjoajalla on tietoja, jotka osoittavat, että luotettu ilmoittaja on toimittanut merkittävän määrän riittämättömän täsmällisiä, virheellisiä tai riittämättömästi perusteltuja ilmoituksia 16 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen välityksellä, mukaan lukien 20 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen sisäisten valitustenkäsittelyjärjestelmien kautta toteutetun valitusten käsittelyn yhteydessä kerätyt tiedot, sen on ilmoitettava kyseiset tiedot luotetun ilmoittajan aseman kyseiselle yhteisölle myöntäneelle digitaalisten palvelujen koordinaattorille ja toimitettava tälle tarvittavat selvitykset ja liiteasiakirjat. Kun tiedot on saatu verkkoalustojen tarjoajalta ja jos digitaalisten palvelujen koordinaattori katsoo, että on olemassa perusteltuja syitä aloittaa tutkimus, luotetun ilmoittajan asema pidätetään tutkimuksen ajaksi. Kyseinen tutkimus toteutetaan ilman aiheetonta viivytystä.

7.   Digitaalisten palvelujen koordinaattorin, joka on myöntänyt yhteisölle luotetun ilmoittajan aseman, on peruutettava tämä asema, jos se toteaa joko omasta aloitteestaan tai kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen, verkkoalustojen tarjoajan 6 kohdan mukaisesti toimittamat tiedot mukaan lukien, perusteella tehdyn tutkimuksen jälkeen, että yhteisö ei enää täytä 2 kohdassa säädettyjä edellytyksiä. Ennen tämän aseman peruuttamista digitaalisten palvelujen koordinaattorin on annettava yhteisölle mahdollisuus vastata tutkimuksen tuloksiin ja aikomukseen peruuttaa yhteisön asema luotettuna ilmoittajana.

8.   Komissio antaa lautakuntaa kuultuaan tarvittaessa suuntaviivoja verkkoalustojen tarjoajien ja digitaalisten palvelujen koordinaattorien avustamiseksi 2, 6 ja 7 kohdan soveltamisessa.

23 artikla

Väärinkäytön vastaiset toimenpiteet ja väärinkäytöltä suojautuminen

1.   Verkkoalustojen tarjoajien on keskeytettävä kohtuulliseksi ajaksi ja ennakkovaroituksen annettuaan palvelujen tarjoaminen palvelun vastaanottajille, jotka toistuvasti toimittavat ilmeisen laitonta sisältöä.

2.   Verkkoalustojen tarjoajien on keskeytettävä kohtuulliseksi ajaksi ja ennakkovaroituksen annettuaan ilmoitusten ja valitusten käsittely, jos yksityishenkilöt tai yhteisöt tekevät 16 artiklassa tarkoitettujen ilmoitus- ja toimintamenettelyjen välityksellä tai valituksen tekijät 20 artiklassa tarkoitettujen sisäisten valitustenkäsittelyjärjestelmien välityksellä toistuvasti ilmeisen perusteettomia ilmoituksia tai valituksia.

3.   Päättäessään keskeytyksestä verkkoalustojen tarjoajien on arvioitava tapauskohtaisesti ja oikea-aikaisesti, huolellisesti ja objektiivisesti, syyllistyykö palvelun vastaanottaja, yksityishenkilö, yhteisö tai valituksen tekijä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun väärinkäyttöön, ottaen huomioon kaikki asiaankuuluvat tosiasiat ja olosuhteet, jotka käyvät ilmi verkkoalustan tarjoajan saatavilla olevista tiedoista. Näiden olosuhteiden on käsitettävä vähintään seuraavat:

a)

ilmeisen laittomien sisältöjen tai ilmeisen perusteettomien ilmoitusten tai valitusten absoluuttinen lukumäärä tiettynä ajanjaksona;

b)

niiden suhteellinen osuus tiettynä ajanjaksona toimitettujen tietojen tai tehtyjen ilmoitusten kokonaismäärästä;

c)

väärinkäytön vakavuus, laittoman sisällön luonne mukaan lukien, ja niiden seurausten vakavuus;

d)

palvelun vastaanottajan, yksityishenkilön, yhteisön tai valituksen tekijän päämäärä, jos se on yksilöitävissä.

4.   Verkkoalustojen tarjoajien on esitettävä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua väärinkäyttöä koskevat toimintaperiaatteensa selkeästi ja yksityiskohtaisesti ehdoissaan ja annettava myös esimerkkejä niistä tosiasioista ja olosuhteista, jotka ne ottavat huomioon arvioidessaan, onko tiettyä käyttäytymistä pidettävä väärinkäyttönä, ja määrittäessään keskeytyksen keston.

24 artikla

Verkkoalustojen tarjoajien avoimuusraportointivelvoitteet

1.   Edellä 15 artiklassa tarkoitettujen tietojen lisäksi verkkoalustojen tarjoajien on sisällytettävä kyseisessä artiklassa tarkoitettuihin raportteihin seuraavat tiedot:

a)

21 artiklassa tarkoitettujen tuomioistuinten ulkopuolisten riidanratkaisuelinten käsiteltäviksi toimitettujen riitojen lukumäärä, riidanratkaisun tulokset ja riidanratkaisumenettelyjen päätökseen saattamiseen kulunut mediaaniaika sekä niiden riitojen osuus, joissa verkkoalustan tarjoaja on pannut täytäntöön riidanratkaisuelimen päätökset;

b)

23 artiklan nojalla määrättyjen keskeytysten lukumäärä siten, että erotetaan toisistaan ilmeisen laittoman sisällön tarjoamisesta, ilmeisen perusteettomien ilmoitusten tekemisestä ja ilmeisen perusteettomien valitusten tekemisestä määrätyt keskeytykset.

2.   Palvelun tarjoajien on julkaistava kunkin verkkoalustan tai verkossa toimivan hakukoneen osalta viimeistään 17 päivänä helmikuuta 2023 ja sen jälkeen vähintään kuuden kuukauden välein julkisesti saatavilla olevassa verkkorajapintansa osiossa tiedot unionissa olevien palvelun aktiivisten vastaanottajien kuukausittaisesta keskimäärästä, laskettuna viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden keskiarvona ja 33 artiklan 3 kohdan mukaisesti annetuissa delegoiduissa säädöksissä säädettyjen menetelmien mukaisesti, jos kyseiset delegoidut säädökset on annettu.

3.   Verkkoalustojen tai verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on ilmoitettava sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorille ja komissiolle näiden pyynnöstä ja ilman aiheetonta viivästystä 2 kohdassa tarkoitetut, pyynnön esittämisajankohtana päivitetyt tiedot. Kyseinen digitaalisten palvelujen koordinaattori tai komissio voi vaatia verkkoalustan tai verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajalta lisätietoja kyseisessä kohdassa tarkoitetusta laskelmasta, mukaan lukien käytettyä dataa koskevat selvitykset ja perustelut. Tällaisiin tietoihin ei saa sisältyä henkilötietoja.

4.   Kun sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorilla on syytä katsoa tämän artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti saamiensa tietojen perusteella, että verkkoalustan tai verkossa toimivien hakukoneiden tarjoaja saavuttaa 33 artiklan 1 kohdassa vahvistetun kynnysarvon, joka koskee unionissa olevien palvelun aktiivisten vastaanottajien kuukausittaista keskimäärää, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle.

5.   Verkkoalustojen tarjoajien on ilman aiheetonta viivytystä toimitettava komissiolle 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut päätökset ja perustelut, jotta ne voidaan sisällyttää komission ylläpitämään julkisesti käytettävissä olevaan koneluettavaan tietokantaan. Verkkoalustojen tarjoajien on varmistettava, että annetut tiedot eivät sisällä henkilötietoja.

6.   Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan mallit tämän artiklan 1 kohdan mukaisten raporttien muodolle, sisällölle ja muille yksityiskohdille. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 88 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

25 artikla

Verkkorajapintojen suunnittelu ja järjestäminen

1.   Verkkoalustojen tarjoajat eivät saa suunnitella, järjestää tai operoida verkkorajapintojaan tavalla, jolla harhautetaan tai manipuloidaan niiden palvelun vastaanottajia tai muutoin olennaisesti vääristetään tai haitataan palvelun vastaanottajien kykyä tehdä vapaita ja tietoon perustuvia päätöksiä.

2.   Edellä olevan 1 kohdan kieltoa ei sovelleta käytäntöihin, jotka kuuluvat direktiivin 2005/29/EY tai asetuksen (EU) 2016/679 soveltamisalaan.

3.   Komissio voi antaa suuntaviivoja 1 kohdan soveltamisesta tiettyihin käytäntöihin, erityisesti seuraaviin:

a)

paremman sijoituksen antaminen tietyille valinnoille, kun palvelun vastaanottajaa pyydetään tekemään päätös;

b)

palvelun vastaanottajan pyytäminen toistuvasti tekemään valinta, kun tällainen valinta on jo tehty, erityisesti esittämällä ponnahdusikkuna, joka häiritsee käyttäjäkokemusta;

c)

palvelun käytön lopettamismenettelyn tekeminen palveluun liittymistä vaikeammaksi.

26 artikla

Mainonta verkkoalustoilla

1.   Verkkoalustojen tarjoajien, jotka esittävät verkkorajapinnoillaan mainoksia, on varmistettava, että kunkin yksittäiselle vastaanottajalle esitettävän mainoksen osalta palvelun vastaanottajat voivat tunnistaa selkeästi, ytimekkäästi, yksiselitteisesti ja reaaliaikaisesti seuraavaa:

a)

myös selvästi erottuvien merkintöjen avulla, että esitetty tieto on mainos; tällaiset merkinnät voidaan standardoida 44 artiklan mukaisesti;

b)

luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, jonka puolesta mainos esitetään;

c)

luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, joka on maksanut mainoksen, jos kyseessä on eri kuin b alakohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö;

d)

suoraan ja helposti mainoksesta merkitykselliset tiedot tärkeimmistä parametreista, joilla määritetään vastaanottaja, jolle mainos esitetään, ja tapauksen mukaan siitä, miten näitä parametreja voi muuttaa.

2.   Verkkoalustojen tarjoajien on tarjottava palvelun vastaanottajille toiminto, jonka avulla ne voivat ilmoittaa, onko niiden toimittama sisältö kaupallista viestintää tai sisältääkö se sitä.

Kun palvelun vastaanottaja tekee tämän kohdan mukaisen ilmoituksen, verkkoalustan tarjoajan on varmistettava, että muut palvelun vastaanottajat voivat tunnistaa selkeästi, yksiselitteisesti ja reaaliaikaisesti, myös sellaisten selvästi erottuvien merkintöjen avulla, jotka voidaan standardoida 44 artiklan mukaisesti, että palvelun vastaanottajan toimittama sisältö on kyseisessä ilmoituksessa kuvattua kaupallista viestintää tai sisältää sitä.

3.   Verkkoalustojen tarjoajat eivät saa esittää palvelujen vastaanottajille mainoksia, jos niiden esittäminen perustuu asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 4 alakohdassa määriteltyyn profilointiin, jossa käytetään asetuksen (EU) 2016/679 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja henkilötietojen ryhmiä.

27 artikla

Suosittelujärjestelmien avoimuus

1.   Suosittelujärjestelmiä käyttävien verkkoalustojen tarjoajien on esitettävä ehdoissaan selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä niiden suosittelujärjestelmissä käytettävät tärkeimmät parametrit sekä palvelun vastaanottajien mahdolliset vaihtoehdot kyseisten tärkeimpien parametrien muuttamiseksi tai niihin vaikuttamiseksi.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tärkeimmissä parametreissa on selvitettävä, miksi palvelun vastaanottajalle ehdotetaan tiettyjä tietoja. Niiden on sisällettävä vähintään seuraavat:

a)

kriteerit, jotka ovat merkittävimpiä määritettäessä palvelun vastaanottajalle ehdotettavia tietoja;

b)

syyt kyseisten parametrien suhteelliselle merkitykselle.

3.   Jos suosittelujärjestelmiä varten on 1 kohdan mukaisesti käytettävissä useita vaihtoehtoja, jotka määrittävät palvelun vastaanottajille esitettyjen tietojen suhteellisen järjestyksen, verkkoalustojen tarjoajien on myös asetettava saataville toiminto, jonka avulla palvelun vastaanottaja voi tehdä valinnan ja milloin tahansa muuttaa valitsemaansa vaihtoehtoa. Kyseisen toiminnon on oltava saatavilla verkkoalustan verkkorajapinnan erityisessä osiossa, jossa tiedot priorisoidaan.

28 artikla

Alaikäisten suojelu verkossa

1.   Alaikäisten käytettävissä olevien verkkoalustojen tarjoajien on otettava käyttöön asianmukaiset ja oikeasuhteiset toimenpiteet, joilla varmistetaan alaikäisten korkeatasoinen yksityisyys ja turvallisuus niiden palvelussa.

2.   Verkkoalustojen tarjoajat eivät saa esittää verkkorajapinnallaan mainoksia, jos niiden esittäminen perustuu asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 4 kohdassa määriteltyyn profilointiin, jossa käytetään palvelun vastaanottajan henkilötietoja, kun verkkoalustojen tarjoajat ovat kohtuullisella varmuudella tietoisia siitä, että palvelun vastaanottaja on alaikäinen.

3.   Tässä artiklassa säädettyjen velvoitteiden noudattaminen ei velvoita verkkoalustojen tarjoajia käsittelemään muita henkilötietoja sen arvioimiseksi, onko palvelun vastaanottaja alaikäinen.

4.   Komissio voi lautakuntaa kuultuaan antaa suuntaviivoja verkkoalustojen tarjoajien avustamiseksi 1 kohdan soveltamisessa.

4 JAKSO

Sellaisten verkkoalustojen tarjoajiin, jotka antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, sovellettavat lisäsäännökset

29 artikla

Mikro- ja pienyritysten jättäminen soveltamisalan ulkopuolelle

1.   Tätä jaksoa ei sovelleta verkkoalustojen tarjoajiin, jotka antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia sellaisten elinkeinonharjoittajien kanssa, joiden katsotaan olevan suosituksessa 2003/361/EY määriteltyjä mikroyrityksiä tai pieniä yrityksiä.

Tätä jaksoa ei sovelleta verkkoalustojen tarjoajiin, jotka antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia sellaisten elinkeinonharjoittajien kanssa, joilla on aiemmin ollut suosituksessa 2003/361/EY määritellyn mikroyrityksen tai pienen yrityksen asema, kyseisen aseman menettämistä mainitun suosituksen 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti seuraavien 12 kuukauden ajan, paitsi jos ne ovat 33 artiklan mukaisia erittäin suuria verkkoalustoja.

2.   Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, tätä jaksoa sovelletaan verkkoalustojen tarjoajiin, jotka antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa ja jotka on nimetty 33 artiklan mukaisiksi erittäin suuriksi verkkoalustoiksi, riippumatta siitä, katsotaanko kyseisten elinkeinonharjoittajien olevan mikroyrityksiä tai pieniä yrityksiä.

30 artikla

Elinkeinonharjoittajien jäljitettävyys

1.   Verkkoalustojen, jotka antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, on varmistettava, että elinkeinonharjoittajat voivat käyttää kyseisiä verkkoalustoja viestiäkseen tuotteista tai palveluista tai tarjotakseen niitä unionissa oleville kuluttajille ainoastaan, jos ne ovat ennen niiden palvelujen käyttöä näihin tarkoituksiin saaneet elinkeinonharjoittajaan soveltuvin osin seuraavat tiedot:

a)

elinkeinonharjoittajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;

b)

jäljennös elinkeinonharjoittajan tunnistusasiakirjasta tai muusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 (40) 3 artiklassa määritellystä sähköisestä tunnistamisesta;

c)

elinkeinonharjoittajan maksutilitiedot;

d)

jos elinkeinonharjoittaja on merkitty kaupparekisteriin tai vastaavaan julkiseen rekisteriin, se kaupparekisteri, johon elinkeinonharjoittaja on merkitty, ja elinkeinonharjoittajan rekisterinumero tai muu vastaava tunniste kyseisessä rekisterissä;

e)

elinkeinonharjoittajan antama omaehtoinen vakuutus, jossa tämä sitoutuu tarjoamaan ainoastaan sellaisia tuotteita tai palveluja, jotka ovat sovellettavien unionin oikeuden sääntöjen mukaisia.

2.   Verkkoalustan tarjoajan, joka antaa kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, saatua 1 kohdassa tarkoitetut tiedot sen on ennen kuin se antaa kyseisen elinkeinonharjoittajan käyttää palvelujaan parhaansa mukaan arvioitava, ovatko 1 kohdan a–e alakohdassa tarkoitetut tiedot luotettavat ja täydelliset, käyttäen mitä tahansa jäsenvaltioiden tai unionin saataville asettamaa vapaasti käytettävissä olevaa virallista verkkotietokantaa tai verkkorajapintaa tai pyytämällä elinkeinonharjoittajaa toimittamaan luotettavista lähteistä peräisin olevia tositteita. Tätä asetusta sovellettaessa elinkeinonharjoittajat ovat vastuussa annettujen tietojen paikkansapitävyydestä.

Kun on kyse elinkeinonharjoittajista, jotka jo käyttävät verkkoalustojen tarjoajien, jotka antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, palveluja 1 kohdassa tarkoitettuihin tarkoituksiin 17 päivänä helmikuuta 2024, palvelun tarjoajien on parhaansa mukaan pyrittävä saamaan luetellut tiedot kyseisiltä elinkeinonharjoittajilta 12 kuukauden kuluessa. Jos kyseiset elinkeinonharjoittajat eivät toimita tietoja tässä määräajassa, palvelun tarjoajien on keskeytettävä palvelujensa tarjoaminen näille elinkeinonharjoittajille, kunnes ne ovat toimittaneet kaikki tiedot.

3.   Jos verkkoalustan tarjoaja, joka antaa kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, saa riittävästi viitteitä siitä tai sillä on syytä uskoa, että mikä tahansa 1 kohdassa tarkoitettu kyseiseltä elinkeinonharjoittajalta saatu tieto on virheellinen, puutteellinen tai vanhentunut, kyseisen tarjoajan on pyydettävä kyseistä elinkeinonharjoittajaa korjaamaan tilanteen viipymättä tai unionin oikeudessa ja kansallisessa lainsäädännössä asetetussa määräajassa.

Jos elinkeinonharjoittaja ei oikaise tai täydennä kyseistä tietoa, verkkoalustojen tarjoajan, joka antaa kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, on nopeasti keskeytettävä palvelunsa tarjoaminen kyseiselle elinkeinonharjoittajalle unionissa sijaitseville kuluttajille tarjottavien tuotteiden tai palvelujen osalta siihen asti, kun pyyntö on kaikilta osin täytetty.

4.   Jos verkkoalustojen tarjoaja, joka antaa kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, kieltäytyy antamasta elinkeinonharjoittajan käyttää palveluaan 1 kohdan nojalla tai keskeyttää palvelunsa tarjoamisen tämän artiklan 3 kohdan nojalla, kyseisellä elinkeinonharjoittajalla on oikeus tehdä valitus tämän asetuksen 20 ja 21 artiklassa säädetyn mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 2019/1150 4 artiklan soveltamista.

5.   Sellaisten verkkoalustan tarjoajien, jotka antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa on säilytettävä 1 ja 2 kohdan mukaisesti saadut tiedot suojatusti kuuden kuukauden ajan siitä, kun sopimussuhde kyseiseen elinkeinonharjoittajaan on päättynyt. Tämän jälkeen niiden on poistettava tiedot.

6.   Verkkoalustan tarjoaja, joka antaa kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa saa luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille ainoastaan, jos sitä edellytetään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien 10 artiklassa tarkoitetut määräykset ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tai komission antamat määräykset niiden tämän asetuksen mukaisten tehtäviensä hoitamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 2 kohdan soveltamista.

7.   Verkkoalustan tarjoaja, joka antaa kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa on asetettava 1 kohdan a, d ja e alakohdassa tarkoitetut tiedot palvelun vastaanottajien saataville verkkoalustallaan vähintään tuotevalikoimaan ottamisen yhteydessä selkeällä, helposti käytettävissä olevalla ja ymmärrettävällä tavalla. Näiden tietojen on oltava saatavilla ainakin verkkoalustan verkkorajapinnalla, jossa tavaraa tai palvelua koskevat tiedot esitetään.

31 artikla

Sisäänrakennettu velvoitteiden noudattaminen

1.   Sellaisten verkkoalustan tarjoajien, jotka antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, on varmistettava, että sen verkkorajapinta on suunniteltu ja järjestetty siten, että elinkeinonharjoittajat voivat noudattaa sovellettavan unionin lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan, jotka koskevat ennen sopimuksen tekoa annettavia tietoja, vaatimustenmukaisuutta ja tuoteturvallisuustietoja.

Kyseessä olevan palvelun tarjoajan on erityisesti varmistettava, että elinkeinonharjoittajilla on mahdollisuus antaa tiedot asetuksen (EU) 2019/1020 3 artiklan 13 alakohdan ja muun unionin lainsäädännön mukaisesti määritellyn talouden toimijan nimestä, osoitteesta, puhelinnumerosta ja sähköpostiosoitteesta.

2.   Sellaisten verkkoalustojen tarjoajien, jotka antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, on varmistettava, että sen verkkorajapinta on suunniteltu ja järjestetty siten, että elinkeinonharjoittajat voivat toimittaa vähintään seuraavat:

a)

tiedot, jotka ovat tarpeen unionissa sijaitseville kuluttajille palvelun tarjoajien palvelujen kautta mainostettavien tai tarjottavien tuotteiden tai palvelujen selkeää ja yksiselitteistä tunnistamista varten;

b)

elinkeinonharjoittajan tunniste, kuten tavaramerkki, tunnus tai logo; ja

c)

tarvittaessa tiedot tuoteturvallisuutta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuutta koskevien sovellettavan unionin oikeuden sääntöjen mukaisista merkinnöistä.

3.   Sellaisten verkkoalustojentarjoajien, jotka antavat kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, on parhaansa mukaan arvioitava, ovatko tällaiset elinkeinonharjoittajat toimittaneet 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ennen kuin ne antavat niiden tarjota tuotteita tai palveluja kyseisillä alustoilla. Sen jälkeen, kun palvelun tarjoajat ovat antaneet elinkeinonharjoittajan tarjota tuotteita tai palveluja verkkoalustallaan, jolla annetaan kuluttajille mahdollisuus tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, niiden on toteutettava kohtuullisia toimia tarkastaakseen satunnaisesti virallisesta, vapaasti käytettävissä olevasta ja koneluettavasta verkkotietokannasta tai verkkorajapinnasta, onko tarjotut tuotteet tai palvelut tunnistettu laittomiksi.

32 artikla

Tiedonsaantioikeus

1.   Jos sellaisen verkkoalustan tarjoaja, joka antaa kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa, saa käytetyistä keinoista riippumatta tietää, että jokin elinkeinonharjoittaja on tarjonnut sen palvelujen käytön kautta kuluttajille laitonta tuotetta tai palvelua, sen on, sikäli kuin sillä on niiden kuluttajien yhteystiedot, jotka ovat ostaneet laitonta tuotetta tai palvelua sen palvelun kautta, ilmoitettava tiedot seuraavista:

a)

tieto siitä, että tuote tai palvelu on laiton;

b)

elinkeinonharjoittajan henkilöllisyys; ja

c)

mahdolliset asiaankuuluvat oikeussuojakeinot.

Ensimmäisessä alakohdassa säädetty velvollisuus koskee vain laittomien tuotteiden tai palvelujen hankintoja, jotka on tehty viimeisten kuuden kuukauden aikana siitä, kun palvelun tarjoaja sai tietää laittomuudesta.

2.   Jos verkossa toimivan verkkoalustan tarjoajalla, joka antaa kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa ei 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa ole kaikkien asianomaisten kuluttajien yhteystietoja, kyseisen palvelun tarjoajan on saatettava verkkorajapinnalleen julkisesti saataviin ja helposti käytettäviin tiedot laittomasta tuotteesta tai palvelusta, elinkeinonharjoittajan henkilöllisyydestä ja mahdollisista asiaankuuluvista muutoksenhakukeinoista.

5 JAKSO

Erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien lisävelvoitteet järjestelmäriskien hallitsemiseksi

33 artikla

Erittäin suuret verkkoalustat ja erittäin suuret verkossa toimivat hakukoneet

1.   Tätä jaksoa sovelletaan sellaisiin verkkoalustoihin ja verkossa toimiviin hakukoneisiin, joiden unionissa olevien palvelun aktiivisten vastaanottajien kuukausittainen keskimäärä on vähintään 45 miljoonaa ja jotka on nimetty erittäin suuriksi verkkoalustoiksi tai erittäin suuriksi verkossa toimiviksi hakukoneiksi 4 kohdan mukaisesti.

2.   Komissio antaa 87 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla mukautetaan 1 kohdassa tarkoitettujen unionissa olevien palvelun aktiivisten vastaanottajien kuukausittaista keskimäärää, jos unionin väkiluku kasvaa tai vähenee vähintään viisi prosenttia suhteessa sen väkilukuun vuonna 2020 tai delegoidulla säädöksellä tehdyn mukautuksen jälkeen suhteessa sen vuoden väkilukuun, jona viimeisin delegoitu säädös annettiin. Tällaisessa tapauksessa komissio mukauttaa lukumäärää siten, että se vastaa kymmentä prosenttia unionin väkiluvusta sinä vuonna, jona komissio antaa delegoidun säädöksen, pyöristettynä ylös- tai alaspäin siten, että luku voidaan esittää miljoonina.

3.   Komissio voi lautakuntaa kuultuaan antaa 87 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen säännösten täydentämiseksi vahvistamalla menetelmä unionissa olevien palvelun aktiivisten vastaanottajien kuukausittaisen keskimäärän laskemiseksi tämän artiklan 1 kohdan ja 24 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi varmistaen, että menetelmässä otetaan huomioon markkinoiden ja teknologian kehitys.

4.   Komissio tekee sijoittautumisjäsenvaltiota kuultuaan tai otettuaan huomioon sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti antamat tiedot päätöksen sellaisen verkkoalustan tai verkossa toimivan hakukoneen nimeämisestä erittäin suureksi verkkoalustaksi tai erittäin suureksi verkossa toimivaksi hakukoneeksi tätä asetusta sovellettaessa, jonka palvelun aktiivisten vastaanottajien kuukausittainen keskimäärä on vähintään tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu määrä. Komissio tekee päätöksensä verkkoalustan tai verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoittamien tietojen tai 24 artiklan 3 kohdan nojalla pyydettyjen tietojen tai muiden komission käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Se, että asianomainen verkkoalustan tai verkossa toimivan hakukoneen tarjoaja ei noudata 24 artiklan 2 kohtaa tai ei noudata sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin tai komission 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti esittämää pyyntöä, ei estä komissiota nimeämästä kyseistä tarjoajaa erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajaksi tämän kohdan mukaisesti.

Jos komissio perustaa päätöksensä tämän kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisiin muihin komission käytettävissä oleviin tietoihin tai 24 artiklan 3 kohdan nojalla pyydettyihin lisätietoihin, komissio antaa asianomaiselle verkkoalustan tai verkossa toimivan hakukoneen tarjoajalle mahdollisuuden esittää 10 arkipäivän kuluessa näkemyksensä komission alustavista havainnoista ja sen aikomuksesta nimetä verkkoalusta tai verkossa toimivan hakukoneen erittäin suureksi verkkoalustaksi tai erittäin suureksi verkossa toimivaksi hakukoneeksi. Komissio ottaa asianmukaisesti huomioon kyseisen palvelun tarjoajan esittämät näkemykset.

Se, että verkkoalustan tai verkossa toimivan hakukoneen tarjoaja ei esitä näkemyksiä kolmannen alakohdan nojalla, ei estä komissiota nimeämästä kyseistä verkkoalustaa tai verkossa toimivan hakukonetta erittäin suureksi verkkoalustaksi tai erittäin suureksi verkossa toimivaksi hakukoneeksi muiden komission käytettävissä olevien tietojen perusteella.

5.   Komissio kumoaa nimeämisen, jos verkkoalustan tai verkossa toimivan hakukoneen palvelun aktiivisten vastaanottajien kuukausittainen keskimäärä ei yhden vuoden yhtäjaksoisen ajanjakson aikana ole vähintään 1 kohdassa tarkoitettu määrä.

6.   Komissio ilmoittaa 4 ja 5 kohdan mukaisista päätöksistään ilman aiheetonta viivytystä asianomaiselle verkkoalustan tai verkossa toimivan hakukoneen tarjoajalle, lautakunnalle ja sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorille.

Komissio varmistaa, että nimettyjen erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden luettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja pitää luettelon ajan tasalla. Tässä jaksossa säädettyjä velvoitteita sovelletaan tai niitä lakataan soveltamasta kyseisiin erittäin suuriin verkkoalustoihin tai erittäin suuriin verkossa toimiviin hakukoneisiin neljän kuukauden kuluttua siitä, kun ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu ilmoitus on annettu kyseiselle palvelun tarjoajalle.

34 artikla

Riskianalyysi

1.   Erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on huolellisesti tunnistettava, analysoitava ja arvioitava järjestelmäriskit, joita aiheutuu unionissa niiden palvelujen ja niihin liittyvien järjestelmien, mukaan lukien algoritmiset järjestelmät, suunnittelusta ja toiminnasta ja niiden palvelujen käytöstä unionissa.

Niiden on tehtävä riskinarvioinnit 33 artiklan 6 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetusta soveltamispäivästä alkaen ja sen jälkeen vähintään kerran vuodessa ja joka tapauksessa ennen sellaisten toimintojen käyttöönottoa, joilla on todennäköisesti kriittinen vaikutus tämän artiklan mukaisesti tunnistettuihin riskeihin. Riskinarviointi on kohdennettava niiden palveluihin, sen on oltava oikeassa suhteessa järjestelmäriskeihin niiden vakavuuden ja todennäköisyyden huomioon ottaen, ja siinä on otettava huomioon seuraavat järjestelmäriskit:

a)

laittoman sisällön levittäminen näiden palvelujen kautta;

b)

mahdolliset tosiasialliset tai ennakoidut kielteiset vaikutukset perusoikeuskirjan perusoikeuksien, erityisesti 1 artiklassa vahvistettua ihmisarvoa, 7 artiklassa vahvistettua yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamista, 8 artiklassa vahvistettua henkilötietojen suojaa, 11 artiklassa vahvistettua sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta, mukaan lukien tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus, 21 artiklassa vahvistettua syrjintäkieltoa, 24 artiklassa vahvistettua lapsen oikeuksien kunnioittamista ja 38 artiklassa vahvistettua kuluttajansuojaa koskevien perusoikeuksien käyttämiseen;

c)

mahdolliset tosiasialliset tai ennakoidut kielteiset vaikutukset kansalaiskeskusteluun, vaalimenettelyihin ja yleiseen turvallisuuteen;

d)

mahdolliset tosiasialliset tai ennakoidut kielteiset vaikutukset, jotka liittyvät sukupuolittuneeseen väkivaltaan sekä kansanterveyden ja alaikäisten suojeluun, mistä on vakavia kielteisiä seurauksia henkilön fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille.

2.   Erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on riskinarviointeja tehdessään otettava erityisesti huomioon, vaikuttavatko seuraavat tekijät joihinkin 1 kohdassa tarkoitettuihin järjestelmäriskeihin ja miten:

a)

niiden suosittelujärjestelmien ja muiden asiaan liittyvien algoritmisten järjestelmien suunnittelu;

b)

niiden sisällön moderointijärjestelmät;

c)

sovellettavat ehdot ja niiden noudattamisen valvonta;

d)

mainosten valinta- ja esitysjärjestelmät;

e)

dataan liittyvät palvelun tarjoajan käytännöt.

Arvioinneissa on myös analysoitava, vaikuttavatko niiden palvelun tahallinen manipulointi, mukaan lukien palvelun epäaito käyttö tai automatisoitu hyödyntäminen, sekä amplifiointi ja laittoman sisällön ja verkkoalustan ehtojen kanssa yhteensopimattoman tiedon mahdollinen nopea ja laaja leviäminen 1 kohdan mukaisiin riskeihin ja miten.

Arvioinnissa on otettava huomioon erityiset alueelliset tai kielelliset näkökohdat, myös kun ne ovat ominaisia jollekin jäsenvaltiolle.

3.   Erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on säilytettävä riskinarviointeja koskevat tositteet vähintään kolmen vuoden ajan riskinarviointien suorittamisesta, ja niiden on pyynnöstä toimitettava ne komissiolle ja sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorille.

35 artikla

Riskien vähentäminen

1.   Erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on otettava käyttöön kohtuullisia, oikeasuhteisia ja tehokkaita riskinvähentämistoimenpiteitä, jotka on mitoitettu vastaamaan 34 artiklan mukaisesti tunnistettuja erityisiä järjestelmäriskejä, kiinnittäen erityistä huomiota tällaisten toimenpiteiden perusoikeuksiin kohdistuviin vaikutuksiin. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla tapauksen mukaan esimerkiksi seuraavat:

a)

niiden palvelujen, mukaan lukien niiden verkkorajapinnat, suunnittelun, ominaisuuksien tai toiminnan mukauttaminen;

b)

niiden ehtojen ja niiden noudattamisen valvonnan mukauttaminen;

c)

sisällön moderointiprosessien mukauttaminen, mukaan lukien tietyntyyppisiin laittomiin sisältöihin liittyvien ilmoitusten käsittelyn nopeus ja laatu sekä tarvittaessa ilmoitetun sisällön nopea poistaminen tai siihen pääsyn estäminen, kun on kyse erityisesti laittomasta vihapuheesta tai verkkoväkivallasta; myös asiaan liittyvien päätöksentekoprosessien ja sisällön moderointiin kohdennettujen resurssien mukauttaminen;

d)

niiden algoritmisten järjestelmien, mukaan lukien niiden suosittelujärjestelmät, testaus ja mukauttaminen;

e)

niiden mainontajärjestelmien mukauttaminen ja sellaisten kohdennettujen toimenpiteiden toteuttaminen, joiden tarkoituksena on rajoittaa tai mukauttaa mainosten esittämistä niiden tarjoaman palvelun yhteydessä;

f)

niiden sisäisten prosessien, resurssien, testauksen ja dokumentoinnin tai niiden toimintojen valvonnan tehostaminen erityisesti järjestelmäriskin havaitsemiseksi;

g)

yhteistyön aloittaminen tai mukauttaminen 22 artiklan mukaisten luotettujen ilmoittajien kanssa ja 21 artiklan mukaisten tuomioistuinten ulkopuolisten riidanratkaisuelinten päätösten täytäntöönpano;

h)

muiden verkkoalustojen tai verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien kanssa tehtävän yhteistyön aloittaminen tai mukauttaminen 45 artiklassa tarkoitettujen käytännesääntöjen ja 48 artiklassa tarkoitettujen kriisiprotokollien avulla;

i)

tiedotustoimien toteuttaminen ja niiden verkkorajapinnan mukauttaminen palvelun vastaanottajille annettavien tietojen lisäämiseksi;

j)

kohdennettujen toimenpiteiden toteuttaminen lapsen oikeuksien suojelemiseksi, mukaan lukien tarvittaessa iän todentamisvälineet ja lapsilukot tai välineet, joiden tarkoituksena on auttaa alaikäisiä ilmoittamaan hyväksikäytöstä tai saamaan tukea;

k)

sen varmistaminen, että tietty tieto on erotettavissa selvästi erottuvien merkintöjen avulla, kun se esitetään niiden verkkorajapinnoilla, jos se on tuotettua tai manipuloitua kuva-, ääni- tai videosisältöä, joka selvästi muistuttaa olemassa olevia henkilöitä, esineitä, paikkoja tai muita tahoja tai tapahtumia ja antaa henkilölle valheellisen vaikutelman siitä, että se on aito tai totuudenmukainen; lisäksi sellaisen helppokäyttöisen toiminnon tarjoaminen, jonka avulla palvelun vastaanottajien on mahdollista ilmoittaa tällaisista tiedoista.

2.   Lautakunta julkaisee yhteistyössä komission kanssa kerran vuodessa kattavia raportteja. Raporteissa on oltava seuraavat tiedot:

a)

sellaisten merkittävimpien ja toistuvimpien järjestelmäriskien tunnistaminen ja arviointi, joista erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajat ovat raportoineet tai jotka on tunnistettu muista, erityisesti 39, 40 ja 42 artiklan mukaisista tietolähteistä;

b)

erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajia koskevat parhaat käytännöt tunnistettujen järjestelmäriskien vähentämiseksi.

Raporteissa esitetään järjestelmäriskit tapauksen mukaan eriteltynä kunkin jäsenvaltion mukaan, jossa niitä ilmeni, sekä koko unionista.

3.   Komissio voi yhteistyössä digitaalisten palvelujen koordinaattorien kanssa antaa suuntaviivoja 1 kohdan soveltamisesta erityisten riskien osalta, erityisesti parhaiden käytäntöjen esittämiseksi ja mahdollisten toimenpiteiden suosittelemiseksi, ottaen asianmukaisesti huomioon toimenpiteiden mahdolliset vaikutukset kaikkien osapuolten perusoikeuskirjassa vahvistettuihin perusoikeuksiin. Näitä suuntaviivoja laatiessaan komissio järjestää julkisia kuulemisia.

36 artikla

Kriisinhallintamenettely

1.   Kriisitilanteessa komissio voi lautakunnan suosituksesta tehdä päätöksen, jossa yhtä tai useampaa erittäin suurten verkkoalustojen tai erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajaa vaaditaan toteuttamaan yksi tai useampi seuraavista toimista:

a)

sen arviointi, myötävaikuttavatko niiden palvelujen toiminta ja käyttö merkittävästi tai todennäköisesti merkittävästi 2 kohdassa tarkoitettuun vakavaan uhkaan, ja jos myötävaikuttavat, missä määrin ja miten;

b)

sellaisten tehokkaiden ja oikeasuhteisten erityistoimenpiteiden, kuten minkä tahansa 35 artiklan 1 kohdassa tai 48 artiklan 2 kohdassa säädetyn toimenpiteen, yksilöinti ja soveltaminen, joilla voidaan estää tällainen tämän kohdan a alakohdan mukaisesti määritetty myötävaikutus vakavaan uhkaan, poistaa se tai rajoittaa sitä;

c)

raportointi komissiolle tiettyyn päivämäärään mennessä tai säännöllisin väliajoin päätöksessä säädetyllä tavalla a alakohdassa tarkoitetuista arvioinneista, toteutettujen b alakohdan mukaisten erityistoimenpiteiden täsmällisestä sisällöstä, toteutuksesta ja laadullisesta ja määrällisestä vaikutuksesta ja mistä tahansa muusta näihin arviointeihin tai näihin toimenpiteisiin liittyvästä asiasta päätöksessä täsmennetyn mukaisesti.

Yksilöidessään ja soveltaessaan tämän kohdan b alakohdan mukaisia toimenpiteitä palvelun tarjoajan tai tarjoajien on otettava asianmukaisesti huomioon 2 kohdassa tarkoitetun vakavan uhan vakavuus, toimenpiteiden kiireellisyys ja tosiasialliset tai mahdolliset vaikutukset kaikkien asianomaisten osapuolten oikeuksiin ja oikeutettuihin etuihin, mukaan lukien se, ettei toimenpiteissä mahdollisesti noudateta perusoikeuskirjassa vahvistettuja perusoikeuksia.

2.   Tätä artiklaa sovellettaessa kriisin katsotaan olevan kyseessä, kun poikkeukselliset olosuhteet johtavat yleiseen turvallisuuteen tai kansanterveyteen kohdistuvaan vakavaan uhkaan unionissa tai sen merkittävissä osissa.

3.   Komissio varmistaa 1 kohdassa tarkoitettua päätöstä tehdessään, että kaikki seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a)

päätöksessä vaaditut toimet ovat ehdottoman välttämättömiä, perusteltuja ja oikeasuhteisia, kun otetaan huomioon erityisesti 2 kohdassa tarkoitetun vakavan uhan vakavuus, toimenpiteiden kiireellisyys ja tosiasialliset tai mahdolliset vaikutukset kaikkien asianomaisten osapuolten oikeuksiin ja oikeutettuihin etuihin, mukaan lukien se, ettei toimenpiteissä mahdollisesti noudateta perusoikeuskirjassa vahvistettuja perusoikeuksia;

b)

päätöksessä täsmennetään kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut erityistoimenpiteet on toteutettava, ottaen erityisesti huomioon näiden toimenpiteiden kiireellisyys ja niiden valmisteluun ja toteutukseen tarvittava aika;

c)

päätöksessä vaadittujen toimien kesto saa olla enintään kolme kuukautta.

4.   Komissio toteuttaa 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen tehtyään ilman aiheetonta viivytystä kaikki seuraavat toimet:

a)

ilmoittaa päätöksestä palvelun tarjoajalle tai tarjoajille, jolle tai joille päätös on osoitettu;

b)

asettaa päätöksen julkisesti saataville; ja

c)

ilmoittaa päätöksestä lautakunnalle, kehottaa sitä esittämään siitä näkemyksensä ja pitää sen ajan tasalla mahdollisista päätökseen liittyvistä myöhemmistä kehityskuluista.

5.   Tarjoajalla tai tarjoajilla, jolle tai joille komission päätös on osoitettu, on oikeus valita toteutettava 1 kohdan b alakohdan ja 7 kohdan toisen alakohdan mukainen erityistoimenpide.

6.   Komissio voi omasta aloitteestaan tai palvelun tarjoajan pyynnöstä käydä vuoropuhelua palvelun tarjoajan kanssa sen määrittämiseksi, ovatko suunnitellut tai toteutetut 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet palvelun tarjoajan erityisolosuhteet huomioon ottaen tehokkaita ja oikeasuhteisia asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Komissio varmistaa erityisesti, että palvelun tarjoajan toteuttamat 1 kohdan b alakohdan mukaiset toimenpiteet täyttävät 3 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetut vaatimukset.

7.   Komissio seuraa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen mukaisesti toteutettujen erityistoimenpiteiden soveltamista kyseisen kohdan c alakohdassa tarkoitettujen raporttien sekä mahdollisten muiden asiaan liittyvien tietojen perusteella, mukaan lukien tiedot, joita se voi pyytää 40 tai 67 artiklan mukaisesti, ottaen huomioon kriisin kehityksen. Komissio raportoi kyseisestä seurannasta lautakunnalle säännöllisesti vähintään kuukausittain.

Jos komissio katsoo, että suunnitellut tai toteutetut 1 kohdan b alakohdan mukaiset erityiset toimenpiteet eivät ole tehokkaita tai oikeasuhteisia, se voi lautakuntaa kuultuaan hyväksyä päätöksen, jolla edellytetään palvelun tarjoajan tarkastelevan uudelleen kyseisten erityistoimenpiteiden yksilöintiä tai soveltamista.

8.   Komissio voi lautakunnan suosituksesta siinä tapauksessa, että se on kriisin kehityksen huomioon ottaen asianmukaista, muuttaa 1 kohdassa tai 7 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua päätöstä seuraavasti:

a)

kumoamalla päätöksen ja vaatimalla tarvittaessa erittäin suurta verkkoalustaa tai erittäin suurta verkossa toimivaa hakukonetta lakkaamaan soveltamasta 1 kohdan b alakohdan tai 7 kohdan toisen alakohdan mukaisia yksilöityjä ja toteutettuja toimenpiteitä, erityisesti jos tällaisille toimenpiteille ei ole enää perusteita;

b)

pidentämällä 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettua ajanjaksoa enintään kolmella kuukaudella;

c)

ottamalla huomioon toimenpiteitä sovellettaessa saadut kokemukset, erityisesti se, ettei toimenpiteissä mahdollisesti noudateta perusoikeuskirjassa vahvistettuja perusoikeuksia.

9.   Edellä 1–6 kohdassa asetettuja vaatimuksia sovelletaan tässä artiklassa tarkoitettuun päätökseen ja sitä koskevaan muutokseen.

10.   Komissio ottaa mahdollisimman tarkasti huomioon lautakunnan tämän artiklan nojalla antamat suositukset.

11.   Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain tämän artiklan mukaisten päätösten hyväksymisen jälkeen ja joka tapauksessa kolmen kuukauden kuluttua kriisin päättymisestä kertomuksen kyseisten päätösten nojalla toteutettujen erityistoimenpiteiden soveltamisesta.

37 artikla

Riippumaton tarkastus

1.   Erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajille on tehtävä niiden omalla kustannuksella vähintään kerran vuodessa riippumattomat tarkastukset, joissa arvioidaan seuraavien noudattamista:

a)

III luvussa säädetyt velvoitteet;

b)

45 ja 46 artiklassa tarkoitettujen käytännesääntöjen ja 48 artiklassa tarkoitettujen kriisiprotokollien mukaisesti tehdyt sitoumukset.

2.   Erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on tarjottava tämän artiklan mukaiset tarkastukset suorittaville organisaatioille tarvittavaa yhteistyötä ja apua, jotta näiden on mahdollista suorittaa kyseiset tarkastukset tuloksellisesti, tehokkaasti ja oikea-aikaisesti, myös antamalla näille pääsy kaikkiin asiaan liittyviin tietoihin ja tiloihin ja vastaamalla suullisiin tai kirjallisiin kysymyksiin. Ne eivät saa estää tai hankaloittaa tarkastuksen suorittamista tai vaikuttaa siihen perusteettomasti.

Tällaiset tarkastukset suorittavien organisaatioiden on varmistettava tarkastusten yhteydessä, myös tarkastusten päätyttyä, erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajilta ja kolmansilta osapuolilta saatuja tietoja koskeva asianmukainen luottamuksellisuuden ja salassapitovelvollisuuden taso. Tämän vaatimuksen noudattaminen ei kuitenkaan saa vaikuttaa kielteisesti tarkastusten suorittamiseen ja muiden tämän asetuksen säännösten soveltamiseen, etenkään avoimuutta, valvontaa ja täytäntöönpanoa koskevien säännösten soveltamiseen. Jos se on 42 artiklan 4 kohdan mukaista avoimuusraportointia varten tarpeen, tämän artiklan 4 ja 6 kohdassa tarkoitetuista tarkastuskertomukseen ja tarkastuksen täytäntöönpanokertomukseen on liitettävä versiot, jotka eivät sisällä mitään tietoja, joita voitaisiin kohtuudella pitää luottamuksellisina.

3.   Edellä olevan 1 kohdan mukaiset tarkastukset suorittavien organisaatioiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

ne ovat riippumattomia asianomaisesta erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajasta ja tarjoajaan kytköksissä olevista oikeushenkilöistä eikä niillä ole eturistiriitaa niihin nähden eivätkä ne erityisesti:

i)

ole tarjonneet tarkastettuihin seikkoihin liittyviä mitään muita kuin tarkastuspalveluja asianomaiselle erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajalle eivätkä millekään kyseiseen tarjoajaan kytköksissä olevalle oikeushenkilölle tarkastuksen alkamista edeltäneiden 12 kuukauden aikana, ja ne ovat sitoutuneet olemaan tarjoamatta niille tällaisia palveluja tarkastuksen päättymistä seuraavien 12 kuukauden ajan;

ii)

ole tarjonneet tämän artiklan mukaisia tarkastuspalveluja asianomaiselle erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajalle eivätkä millekään kyseiseen tarjoajaan kytköksissä olevalle oikeushenkilölle pidempään kuin 10 peräkkäisen vuoden ajan;

iii)

suorita tarkastusta sellaisia palkkioita vastaan, jotka ovat riippuvaisia tarkastuksen tuloksesta;

b)

niillä on todistetusti asiantuntemusta riskinhallinnan alalla sekä tekninen pätevyys ja tekniset valmiudet;

c)

niillä on toteen näytetty objektiivisuus ja ammattietiikka, jotka perustuvat erityisesti siihen, että ne ovat liittyneet käytännesääntöihin tai asianmukaisiin standardeihin.

4.   Erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on varmistettava, että tarkastukset suorittavien organisaatioiden laativat kustakin tarkastuksesta tarkastuskertomuksen. Kyseisessä kertomuksessa on esitettävä kirjalliset perustelut, ja siihen on sisällyttävä vähintään seuraavat tiedot:

a)

tarkastuksen kohteena olleen erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan nimi, osoite ja yhteyspiste sekä tarkastuksen kattama ajanjakso;

b)

tarkastuksen suorittaneen organisaation tai suorittaneiden organisaatioiden nimi ja osoite;

c)

sidonnaisuuksia koskeva ilmoitus;

d)

kuvaus tarkastetuista seikoista ja käytetyistä menetelmistä;

e)

kuvaus ja yhteenveto tarkastuksen tärkeimmistä havainnoista;

f)

luettelo osana tarkastusta kuulluista kolmansista osapuolista;

g)

tarkastuslausunto siitä, onko tarkastuksen kohteena ollut erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoaja noudattanut 1 kohdassa tarkoitettuja velvoitteita ja sitoumuksia, eli myönteinen, myönteinen ja huomautuksia sisältävä tai kielteinen lausunto;

h)

jos tarkastuslausunto ei ole myönteinen, toimintasuosituksia erityisistä toimenpiteistä vaatimusten noudattamiseksi ja aikataulu, jonka kuluessa noudattamisen suositellaan toteutuvan.

5.   Jos tarkastuksen suorittanut organisaatio ei voinut tarkastaa tiettyjä erityisiä seikkoja tai antaa tarkastuslausuntoa tutkimustensa perusteella, tarkastuskertomukseen on sisällytettävä selvitys olosuhteista ja syistä, joiden vuoksi näitä seikkoja ei voitu tarkastaa.

6.   Erittäin suurten verkkoalustojen tai erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien, joista tehty tarkastuskertomus ei ole myönteinen, on otettava asianmukaisesti huomioon niille annetut toimintasuositukset ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet suositusten panemiseksi täytäntöön. Niiden on kuukauden kuluessa näiden suositusten vastaanottamisesta laadittava tarkastuksen täytäntöönpanokertomus, jossa esitetään kyseiset toimenpiteet. Jos ne eivät pane toimintasuosituksia täytäntöön, niiden on esitettävä tarkastuksen täytäntöönpanokertomuksessa syyt siihen sekä mahdolliset vaihtoehtoiset toimenpiteet, joita ne ovat toteuttaneet havaittujen noudattamatta jättämisten korjaamiseksi.

7.   Siirretään komissiolle valta antaa 87 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tarvittavat säännöt tämän artiklan mukaisten tarkastusten suorittamista varten, erityisesti tarvittavat säännöt tämän artiklan mukaisten tarkastusten menettelyvaiheista, tarkastusmenetelmistä ja raportoinnin malleista. Näissä delegoiduissa säädöksissä on otettava huomioon mahdolliset 44 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetut vapaaehtoiset tarkastusstandardit.

38 artikla

Suosittelujärjestelmät

Edellä 27 artiklassa säädettyjen vaatimusten lisäksi niiden erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien, jotka käyttävät suosittelujärjestelmiä, on tarjottava kussakin niiden suosittelujärjestelmässä vähintään yksi vaihtoehto, joka ei perustu asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 4 alakohdassa määriteltyyn profilointiin.

39 artikla

Verkkomainonnan täydentävä läpinäkyvyys

1.   Erittäin suurten verkkoalustojen tai erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien, jotka esittävät verkkorajapinnoillaan mainoksia, on koottava ja asetettava julkisesti saataville verkkorajapintansa erityisessä osiossa sellaisen luotettavan välineen avulla, jolla voidaan tehdä hakuja ja moneen kriteeriin perustuvia kyselyjä, ja sovellusrajapintojen kautta rekisteri, joka sisältää 2 kohdassa tarkoitetut tiedot koko sen ajan, jolloin niillä esitetään mainosta, ja yhden vuoden ajan sen jälkeen, kun mainos viimeksi esitettiin niiden verkkorajapinnoilla. Niiden on varmistettava, että rekisteri ei sisällä sellaisten palvelun vastaanottajien henkilötietoja, joille mainos esitettiin tai olisi voitu esittää, ja toteutettava kohtuulliset toimet sen varmistamiseksi, että tiedot ovat paikkansapitäviä ja täydellisiä.

2.   Rekisterissä on oltava vähintään kaikki seuraavat tiedot:

a)

mainoksen sisältö, mukaan lukien tuotteen, palvelun tai tuotemerkin nimi ja mainoksen kohde;

b)

luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka puolesta mainos esitetään;

c)

luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on maksanut mainoksen, jos kyseessä on eri kuin b alakohdassa tarkoitettu henkilö;

d)

ajanjakso, jonka ajan mainos esitettiin;

e)

oliko mainos tarkoitettu esitettäväksi nimenomaisesti yhdelle tai useammalle tietylle palvelun vastaanottajien ryhmälle, ja jos oli, tärkeimmät tähän tarkoitukseen käytetyt parametrit, mukaan lukien tapauksen mukaan tärkeimmät parametrit, joilla yksi tai useampi tällaisista ryhmistä jätettiin mainoksen ulkopuolelle;

f)

erittäin suurilla verkkoalustoilla julkaistu ja 26 artiklan 2 kohdan mukaisesti yksilöity kaupallinen viestintä;

g)

saavutettujen palvelun vastaanottajien kokonaismäärä ja tarvittaessa yhteismäärät eriteltynä kunkin jäsenvaltion osalta mainoksen nimenomaisena kohteena olleen vastaanottajien ryhmän tai ryhmien osalta.

3.   Rekisteriin ei sisällytetä 2 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja tietoja, jos erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoaja on poistanut tietyn mainoksen tai estänyt pääsyn siihen sillä perusteella, että sitä on väitetty laittomaksi tai yhteensopimattomaksi sen ehtojen kanssa. Tällaisessa tapauksessa rekisteriin on sisällytettävä kyseisestä mainoksesta tapauksen mukaan 17 artiklan 3 kohdan a–e alakohdassa tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitetut tiedot.

Komissio voi lautakuntaa, 40 artiklassa tarkoitettuja asiaankuuluvia hyväksyttyjä tutkijoita ja yleisöä kuultuaan antaa suuntaviivoja tässä artiklassa tarkoitettujen rekisterien rakenteesta, organisoinnista ja toiminnoista.

40 artikla

Tietoihin pääsy ja tietojen tarkastelu

1.   Erittäin suurten verkkoalustojen tai erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on annettava sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorille tai komissiolle näiden perustellusta kyseisestä pyynnöstä ja pyynnössä täsmennetyn kohtuullisen ajan kuluessa pääsy tietoihin, jotka ovat tarpeen tämän asetuksen noudattamisen seuraamiseksi ja arvioimiseksi.

2.   Digitaalisten palvelujen koordinaattorit ja komissio käyttävät 1 kohdan nojalla saatuja tietoja ainoastaan tämän asetuksen noudattamisen seuraamiseksi ja arvioimiseksi ja ottavat asianmukaisesti huomioon erittäin suurten verkkoalustojen tai erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien ja kyseisten palvelun vastaanottajien oikeudet ja edut, mukaan lukien henkilötietojen suoja, luottamuksellisten tietojen ja erityisesti liikesalaisuuksien suojaaminen ja niiden palvelun turvallisuuden ylläpitäminen.

3.   Erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on 1 kohtaa sovellettaessa joko sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin tai komission pyynnöstä selvitettävä algoritmisten järjestelmiensä, mukaan lukien niiden suosittelujärjestelmät, suunnittelua, logiikkaa, toimintaa ja testausta.

4.   Erittäin suurten verkkoalustojen tai erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin perustellusta pyynnöstä annettava pyynnössä täsmennetyn kohtuullisen ajan kuluessa tämän artiklan 8 kohdan vaatimukset täyttäville hyväksytyille tutkijoille pääsy tietoihin ainoastaan sellaista tutkimusta varten, joka edistää 34 artiklan 1 kohdan mukaisesti järjestelmäriskien havaitsemista, tunnistamista ja ymmärtämistä unionissa ja 35 artiklan mukaisten riskinvähentämistoimenpiteiden asianmukaisuuden, tehokkuuden ja vaikutusten arviointia.

5.   Erittäin suurten verkkoalustojen tai erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajat voivat 15 päivän kuluessa 4 kohdassa tarkoitetun pyynnön vastaanottamisesta pyytää tapauksen mukaan sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattoria muuttamaan pyyntöä, jos ne katsovat, etteivät ne voi antaa pääsyä pyydettyihin tietoihin jommastakummasta seuraavasta syystä:

a)

sillä ei ole pääsyä tietoihin;

b)

pääsyn antaminen tietoihin johtaisi merkittäviin haavoittuvuuksiin niiden palvelun turvallisuuden tai luottamuksellisten tietojen, erityisesti liikesalaisuuksien, suojaamisen kannalta.

6.   Edellä olevan 5 kohdan mukaisissa muutospyynnöissä on ehdotettava yhtä tai useampaa vaihtoehtoista tapaa pääsyn antamiseksi pyydettyihin tietoihin tai muihin tietoihin, jotka ovat asianmukaisia ja riittäviä suhteessa pyynnön tarkoitukseen.

Sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattori tekee muutospyyntöä koskevan päätöksen 15 päivän kuluessa ja ilmoittaa erittäin suurten verkkoalustojen tai erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajalle päätöksestään ja tarvittaessa muutetusta pyynnöstä ja pyynnön täyttämisen uudesta määräajasta.

7.   Erittäin suurten verkkoalustojen tai erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on helpotettava pääsyä ja annettava pääsy 1 ja 2 kohdan mukaisiin tietoihin pyynnössä täsmennettyjen asianmukaisten rajapintojen kautta, mukaan lukien verkkotietokannat tai sovellusrajapinnat.

8.   Sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattori myöntää tietyn tutkimuksen tutkijoille hyväksytyn tutkijan aseman asianmukaisesti perustellusta hakemuksesta hakemuksessa tarkoitettua erityistä tutkimusta varten ja myöntää 4 kohdan mukaisesti pääsyn erittäin suurten verkkoalustojen tai erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajan tietoihin, jos tutkijat osoittavat täyttävänsä kaikki seuraavat edellytykset:

a)

he kuuluvat johonkin direktiivin (EU) 2019/790 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyyn tutkimusorganisaatioon;

b)

he ovat riippumattomia suhteessa kaupallisiin etuihin;

c)

tutkijoiden toimittamassa hakemuksessa ilmoitetaan tutkimuksen rahoitus;

d)

he pystyvät täyttämään kuhunkin pyyntöön liittyvät tietoturvaa ja luottamuksellisuutta koskevat erityisvaatimukset ja suojaamaan henkilötiedot, ja he kuvaavat pyynnössään tätä varten käyttöön ottamiaan asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä;

e)

tutkijoiden toimittamassa hakemuksessa osoitetaan pyydettyjen tietojen tutkimisen tarpeellisuus ja oikeasuhteisuus heidän tutkimuksensa kannalta sekä aikarajat, joiden sisällä tutkijat pyytävät päästä tietoihin, ja että odotetut tutkimustulokset edistävät 4 kohdassa säädettyjä tarkoituksia;

f)

suunniteltu tutkimustoiminta toteutetaan 4 kohdassa säädettyjä tarkoituksia varten;

g)

he ovat sitoutuneet asettamaan tutkimustuloksensa maksutta julkisesti saataville kohtuullisen ajan kuluessa tutkimuksen valmistumisesta, ellei kyseisten palvelun vastaanottajien oikeuksista ja eduista muuta johdu, asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti.

Vastaanotettuaan tämän kohdan mukaisen hakemuksen sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin on ilmoitettava asiasta komissiolle ja lautakunnalle.

9.   Tutkijat voivat toimittaa hakemuksensa myös sen tutkimusorganisaation jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattorille, johon he kuuluvat. Vastaanotettuaan tämän kohdan mukaisen hakemuksen digitaalisten palvelujen koordinaattorin on tehtävä alustava arviointi siitä, täyttävätkö asianomaiset tutkijat kaikki 8 kohdassa säädetyt edellytykset. Vastaava digitaalisten palvelujen koordinaattori lähettää hakemuksen yhdessä asianomaisten tutkijoiden toimittamien liiteasiakirjojen ja alustavan arvioinnin kanssa sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorille. Sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattori tekee ilman aiheetonta viivytystä päätöksen hyväksytyn tutkijan aseman myöntämisestä tukijalle.

Lopullinen päätös hyväksytyn tutkijan aseman myöntämisestä tutkijalle kuuluu 8 kohdan mukaisesti sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin toimivaltaan, ja siinä otetaan asianmukaisesti huomioon tehty alustava arviointi.

10.   Digitaalisten palvelujen koordinaattori, joka on myöntänyt hyväksytyn tutkijan aseman ja vastannut myöntävästi hyväksytyn tutkijan pääsyä koskevaan perusteltuun pyyntöön, joka koskee pääsyä erittäin suurten verkkoalustojen tai erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien tietoihin, tekee päätöksen pääsyn lakkauttamisesta, jos se joko omasta aloitteestaan tai kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella tehdyn tutkimuksen jälkeen toteaa, että hyväksytty tutkija ei enää täytä 8 kohdassa säädettyjä edellytyksiä, ja ilmoittaa päätöksestä asianomaiselle erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajalle. Ennen pääsyn lakkauttamista digitaalisten palvelujen koordinaattorin on annettava hyväksytylle tutkijalle mahdollisuus vastata tutkimuksensa tuloksiin ja aikomukseensa lakkauttaa pääsy.

11.   Sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorien on ilmoitettava lautakunnalle niiden luonnollisten henkilöiden tai yhteisöjen nimet ja yhteystiedot, joille ne ovat myöntäneet hyväksytyn tutkijan aseman 8 kohdan mukaisesti, sekä tutkimuksen, jota varten pyyntö tehtiin, tarkoituksen tai sen, että ne ovat lakkauttaneet pääsyn 10 kohdan mukaisesti.

12.   Erittäin suurten verkkoalustojen tai erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on annettava ilman aiheetonta viivytystä pääsy tietoihin, myös reaaliaikaisiin tietoihin, jos se on teknisesti mahdollista, edellyttäen, että tiedot ovat julkisesti käytettävissä niiden verkkorajapinnalla, niille tutkijoille, myös voittoa tavoittelemattomiin elimiin, järjestöihin tai yhdistyksiin kuuluville tutkijoille, jotka täyttävät 8 kohdan b, c, d ja e alakohdassa säädetyt edellytykset ja jotka käyttävät tietoja yksinomaan sellaisen tutkimuksen suorittamiseen, joka edistää järjestelmäriskien havaitsemista, tunnistamista ja ymmärtämistä unionissa 34 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

13.   Komissio antaa lautakuntaa kuultuaan delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tekniset edellytykset, joiden mukaisesti erittäin suurten verkkoalustojen tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajien on jaettava tietoja 1 ja 4 kohdan mukaisesti, sekä tarkoitukset, joihin tietoja saa käyttää. Näissä delegoiduissa säädöksissä vahvistetaan erityiset edellytykset, joiden nojalla tällainen tietojen jakaminen tutkijoiden kanssa voidaan toteuttaa asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti, sekä asiaankuuluvat objektiiviset indikaattorit ja menettelyt sekä tarvittaessa riippumattomat neuvontamekanismit, ottaen huomioon erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien ja kyseisten palvelun vastaanottajien oikeudet ja edut, mukaan lukien luottamuksellisten tietojen ja erityisesti liikesalaisuuksien suojaaminen ja palvelun turvallisuuden ylläpitäminen.

41 artikla

Sääntöjen noudattamisen valvontatoiminto

1.   Erittäin suurten verkkoalustojen tai erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on perustettava sääntöjen noudattamisen valvontatoiminto, joka on riippumaton operatiivisista toiminnoista ja joka koostuu yhdestä tai useammasta sääntöjen noudattamisen valvojasta, mukaan lukien valvontatoiminnon johtaja. Kyseisellä sääntöjen noudattamisen valvontatoiminnolla on oltava riittävät valtuudet, asema ja resurssit sekä pääsy erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan ylimpään hallintoelimeen, jotta se voi valvoa, että kyseinen tarjoaja noudattaa tätä asetusta.

2.   Erittäin suuren verkkoalustaen tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan ylimmän hallintoelimen on varmistettava, että sääntöjen noudattamisen valvojilla on 3 kohdassa tarkoitettujen tehtävien suorittamiseen tarvittava pätevyys, tietämys, kokemus ja kyvyt.

Erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan ylimmän hallintoelimen on varmistettava, että valvontatoiminnon johtaja on riippumaton ylempi johtohenkilö, jolla on nimenomainen vastuu sääntöjen noudattamisen valvontatoiminnosta.

Valvontatoiminnon johtajan on raportoitava suoraan erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan ylimmälle hallintoelimelle, ja hän voi tuoda esiin huolenaiheita ja varoittaa kyseistä elintä, jos 34 artiklassa tarkoitetut riskit tai tämän asetuksen noudattamatta jättäminen vaikuttavat tai voivat vaikuttaa asianomaiseen erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajaan, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta ylimmän hallintoelimen vastuisiin sen valvonta- ja johtotehtävissä.

Valvontatoiminnon johtajaa ei saa siirtää tehtävästään ilman erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan ylimmän hallintoelimen ennakkohyväksyntää.

3.   Sääntöjen noudattamisen valvojien tehtävänä on

a)

tehdä yhteistyötä sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin ja komission kanssa tämän asetuksen soveltamiseksi;

b)

varmistaa, että kaikki 34 artiklassa tarkoitetut riskit tunnistetaan ja niistä raportoidaan asianmukaisesti ja että 35 artiklan mukaisesti toteutetaan kohtuullisia, oikeasuhteisia ja tehokkaita riskinvähentämistoimenpiteitä;

c)

organisoida ja valvoa erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan 37 artiklan mukaiseen riippumattomaan tarkastukseen liittyvää toimintaa;

d)

tiedottaa ja neuvoa erittäin suuren verkkoalustan tarjoajan johtoa ja työntekijöitä tämän asetuksen mukaisista velvoitteista;

e)

valvoa, että erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoaja noudattaa tämän asetuksen mukaisia velvoitteitaan;

f)

tarvittaessa valvoa, noudattaako erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoaja 45 ja 46 artiklan mukaisten käytännesääntöjen tai 48 artiklan mukaisten kriisiprotokollien puitteissa tehtyjä sitoumuksia.

4.   Erittäin suurten verkkoalustojen tai erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on ilmoitettava valvontatoimen johtajan nimet ja yhteystiedot sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorille ja komissiolle.

5.   Erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan ylimmän hallintoelimen on määriteltävä sellaisten palvelun tarjoajan hallintojärjestelyjen täytäntöönpano, joilla varmistetaan valvontatoiminnon riippumattomuus, mukaan lukien tehtävien erottelu erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan organisaatiossa, eturistiriitojen ehkäiseminen ja 34 artiklan mukaisesti tunnistettujen järjestelmäriskien moitteeton hallinta, sekä valvottava tällaisten hallintojärjestelyjen täytäntöönpanoa ja vastattava siitä.

6.   Ylimmän hallintoelimen on hyväksyttävä strategiat ja toimintaperiaatteet sellaisten 34 artiklan mukaisesti tunnistettujen riskien käsittelemistä, hallintaa, seurantaa ja vähentämistä varten, joille erittäin suuri verkkoalusta tai erittäin suuri verkossa toimiva hakukone altistuu tai saattaa altistua, ja tarkasteltava näitä strategioita ja toimintaperiaatteita säännöllisesti uudelleen vähintään kerran vuodessa.

7.   Ylimmän hallintoelimen on käytettävä riittävästi aikaa riskinhallintaan liittyvien toimenpiteiden tarkasteluun. Sen on osallistuttava aktiivisesti riskinhallintaa koskeviin päätöksiin ja varmistettava, että 34 artiklan mukaisesti tunnistettujen riskien hallintaan osoitetaan riittävät resurssit.

42 artikla

Avoimuusraportointivelvoitteet

1.   Erittäin suurten verkkoalustojen tai erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on julkaistava 15 artiklassa tarkoitetut raportit viimeistään kahden kuukauden kuluttua 33 artiklan 6 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetusta soveltamispäivästä ja sen jälkeen vähintään kuuden kuukauden välein.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa erittäin suurten verkkoalustojen tarjoajien julkaisemissa raporteissa on 15 artiklassa ja 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi täsmennettävä

a)

henkilöresurssit, jotka erittäin suurten verkkoalustojen tarjoaja on osoittanut unionissa tarjottavan palvelun sisällön moderointiin, tapauksen mukaan jäsenvaltion kunkin virallisen kielen osalta, mukaan lukien 16 ja 22 artiklassa säädettyjen velvoitteiden noudattamista ja 20 artiklassa säädettyjen velvoitteiden noudattamista varten;

b)

a alakohdassa tarkoitettuja tehtäviä suorittavien henkilöiden pätevyys ja kielitaito sekä tällaiselle henkilöstölle annettu koulutus ja tuki;

c)

15 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetut tarkkuusindikaattorit ja asiaan liittyvät tiedot jäsenvaltion kunkin virallisen kielen osalta.

Raportit on julkaistava vähintään yhdellä jäsenvaltion virallisella kielellä.

3.   Edellä 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi erittäin suurten verkkoalustojen tai erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on sisällytettävä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin raportteihin myös tiedot palvelun vastaanottajien kuukausittaisesta keskimäärästä kussakin jäsenvaltiossa.

4.   Erittäin suurten verkkoalustojen tai erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on toimitettava sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorille ja komissiolle ilman aiheetonta viivästystä ja asetettava julkisesti saataville viimeistään kolmen kuukauden kuluttua kunkin 37 artiklan 4 kohdan mukaisen tarkastuskertomuksen vastaanottamisesta seuraavat:

a)

raportti, jossa esitetään 34 artiklan mukaisen riskinarvioinnin tulokset;

b)

35 artiklan 1 kohdan mukaisesti yksilöidyt ja toteutetut erityiset riskinvähentämistoimenpiteet;

c)

37 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu tarkastuskertomus;

d)

37 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu tarkastuksen täytäntöönpanokertomus;

e)

tarvittaessa tiedot palvelun tarjoajan riskinarviointien tueksi ja riskinvähentämistoimenpiteiden suunnittelun tueksi toteuttamista kuulemisista.

5.   Jos erittäin suurten verkkoalustojen tai erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoaja katsoo, että 4 kohdan mukainen tietojen julkaiseminen saattaa johtaa kyseisen tarjoajan tai palvelun vastaanottajien luottamuksellisten tietojen paljastumiseen, aiheuttaa merkittäviä haavoittuvuuksia sen palvelun turvallisuuden kannalta, heikentää yleistä turvallisuutta tai vahingoittaa vastaanottajia, palvelun tarjoaja saa poistaa tällaiset tiedot julkisesti saatavilla olevista raporteista. Siinä tapauksessa palvelun tarjoajan on toimitettava sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorille ja komissiolle täydelliset raportit ja liitettävä niihin perustelut tietojen poistamiselle julkisesti saatavilla olevista raporteista.

43 artikla

Valvontamaksu

1.   Komissio perii erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajilta vuotuisen valvontamaksun, kun ne on nimetty 33 artiklan mukaisesti.

2.   Vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärä kattaa arvioidut kustannukset, joita komissiolle aiheutuu sen tämän asetuksen mukaisista valvontatehtävistä, erityisesti kustannukset, jotka liittyvät 33 artiklan mukaiseen nimeämiseen, 24 artiklan 5 kohdan mukaisen tietokannan perustamiseen, ylläpitoon ja toimintaan sekä 85 artiklan mukaiseen tietojenvaihtojärjestelmään, 59 artiklan mukaisiin asian käsiteltäväksi saattamisiin, 62 artiklan mukaiseen lautakunnalle annettavaan tukeen sekä 56 artiklan ja IV luvun 4 jakson mukaisiin valvontatehtäviin.

3.   Erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajilta peritään vuotuinen valvontamaksu kustakin palvelusta, kun ne on nimetty 33 artiklan mukaisesti.

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä vahvistaen vuotuisen valvontamaksun määrän kunkin erittäin suuren verkkoalustan tarjoajan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan osalta. Täytäntöönpanosäädöksiä antaessaan komissio soveltaa tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa delegoidussa säädöksessä säädettyä menetelmää noudattaen tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja periaatteita. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 88 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

4.   Komissio vahvistaa 87 artiklan mukaisesti annetussa delegoidussa säädöksessä yksityiskohtaiset menetelmät ja menettelyt seuraavia varten:

a)

2 kohdassa tarkoitettujen arvioitujen kustannusten määrittäminen;

b)

5 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen yksittäisten vuotuisten valvontamaksujen määrittäminen;

c)

5 kohdan c alakohdassa määritellyn enimmäismäärän ylärajan määrittäminen; ja

d)

tarvittavat maksujärjestelyt.

Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksyessään komissio noudattaa tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja periaatteita.

5.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetussa täytäntöönpanosäädöksessä ja 4 kohdassa tarkoitetussa delegoidussa säädöksessä noudatetaan seuraavia periaatteita:

a)

vuotuisen valvontamaksun kokonaismäärän arvioinnissa otetaan huomioon edeltävänä vuonna aiheutuneet kustannukset;

b)

vuotuinen valvontamaksu on oikeassa suhteessa kunkin 33 artiklan mukaisesti nimetyn erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen unionissa olevien palvelun aktiivisten vastaanottajien kuukausittaiseen keskimäärään;

c)

tietyltä erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajalta perittävä vuotuisen valvontamaksun kokonaismäärä ei missään tapauksessa ole enempää kuin 0,05 prosenttia sen edellisen tilikauden maailmanlaajuisista vuotuisista nettotuloista.

6.   Tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti perittävät yksittäiset vuotuiset valvontamaksut ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 (41) 21 artiklan 5 kohdan mukaisia ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

7.   Komissio antaa vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen mukaisten tehtävien hoitamisesta aiheutuneiden kustannusten kokonaismäärästä ja edellisenä vuonna perittyjen yksittäisten vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä.

6 JAKSO

Muut huolellisuusvelvoitteita koskevat säännökset

44 artikla

Standardit

1.   Komissio kuulee lautakuntaa sekä tukee ja edistää asiaankuuluvien eurooppalaisten ja kansainvälisten standardointielinten laatimien vapaaehtoisten standardien kehittämistä ja täytäntöönpanoa vähintään seuraavien seikkojen osalta:

a)

16 artiklan mukainen ilmoitusten toimittaminen sähköisesti;

b)

malli-, suunnittelu- ja prosessistandardit palvelun vastaanottajien kanssa ehdoista ja niihin tehdyistä muutoksista johtuvista rajoituksista käytävää käyttäjäystävällistä viestintää varten;

c)

22 artiklan mukaisten luotettujen ilmoittajien tekemien ilmoitusten toimittaminen sähköisesti, myös sovellusrajapintojen kautta;

d)

erityiset rajapinnat, mukaan lukien sovellusrajapinnat, joilla helpotetaan 39 ja 40 artiklassa säädettyjen velvoitteiden noudattamista;

e)

erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarkastaminen 37 artiklan mukaisesti;

f)

39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen mainosrekisterien yhteentoimivuus;

g)

tietojen toimittaminen mainonnan välittäjien välillä 26 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdan mukaisten avoimuusvelvoitteiden tukemiseksi;

h)

tekniset toimenpiteet tähän asetukseen sisältyvien mainontaan liittyvien velvoitteiden noudattamisen mahdollistamiseksi, mukaan lukien velvoitteet, jotka koskevat 26 artiklassa tarkoitettuja mainoksiin ja kaupalliseen viestintään liitettäviä selvästi erottuvia merkintöjä;

i)

valintarajapinnat ja erityyppisten suosittelujärjestelmien tärkeimpiä parametreja koskevien tietojen esittäminen 27 ja 38 artiklan mukaisesti;

j)

standardit kohdennetuille toimenpiteille alaikäisten suojelemiseksi verkossa.

2.   Komissio tukee standardien päivittämistä teknologian kehityksen ja kyseisten palvelujen vastaanottajien käyttäytymisen perusteella. Standardien päivittämistä koskevien asiaankuuluvien tietojen on oltava julkisesti saatavilla ja helposti käytettävissä.

45 artikla

Käytännesäännöt

1.   Komissio ja lautakunta kannustavat laatimaan vapaaehtoisia unionin tason käytännesääntöjä ja helpottavat niiden laatimista, jotta voidaan edistää tämän asetuksen asianmukaista soveltamista ottaen erityisesti huomioon erityiset haasteet, joita liittyy erityyppisten laittomien sisältöjen ja järjestelmäriskien torjumiseen, noudattaen unionin lainsäädäntöä erityisesti kilpailun ja henkilötietojen suojan osalta.

2.   Jos ilmenee 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu merkittävä järjestelmäriski, joka koskee useita erittäin suuria verkkoalustoja tai erittäin suuria verkossa toimivia hakukoneita, komissio voi kutsua kyseisten erittäin suurten verkkoalustojen tai erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajat, tapauksen mukaan muut erittäin suurten verkkoalustojen, erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajat, muiden verkkoalustojen ja muiden välityspalvelujen tarjoajat sekä asiaankuuluvia toimivaltaisia viranomaisia, kansalaisjärjestöjä ja muita asiaankuuluvia sidosryhmiä osallistumaan käytännesääntöjen laatimiseen, muun muassa vahvistamalla erityisten riskinvähentämistoimenpiteiden toteuttamista koskevia sitoumuksia, sekä kaikkia toteutettuja toimenpiteitä ja niiden tuloksia koskevan säännöllisen raportoinnin puitteiden laatimiseen.

3.   Pannessaan täytäntöön 1 ja 2 kohtaa komissio ja lautakunta sekä tarvittaessa muut elimet pyrkivät varmistamaan, että käytännesäännöissä esitetään selkeästi kyseisten sääntöjen erityiset tavoitteet, että ne sisältävät keskeiset tulosindikaattorit, joilla mitataan näiden tavoitteiden saavuttamista, ja että niissä otetaan asianmukaisesti huomioon kaikkien asianomaisten osapuolten ja erityisesti kansalaisten tarpeet ja edut unionin tasolla. Komissio ja lautakunta pyrkivät myös varmistamaan, että osallistujat raportoivat säännöllisesti komissiolle ja sijoittautumispaikkansa digitaalisten palvelujen koordinaattoreille kaikista toteutetuista toimenpiteistä ja niiden tuloksista, joita mitataan käytännesääntöihin sisältyvillä keskeisillä tulosindikaattoreilla. Keskeisissä tulosindikaattoreissa ja raportointisitoumuksissa on otettava huomioon eri osallistujien koossa ja valmiuksissa olevat erot.

4.   Komissio ja lautakunta arvioivat, täyttävätkö käytännesäännöt 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut tavoitteet, sekä seuraavat ja arvioivat säännöllisesti käytännesääntöjen tavoitteiden saavuttamista ottaen huomioon niihin mahdollisesti sisältyvät keskeiset tulosindikaattorit. Ne julkaisevat päätelmänsä.

Komissio ja lautakunta kannustavat myös tarkastelemaan ja mukauttamaan säännöllisesti käytännesääntöjä ja helpottavat tätä.

Jos käytännesääntöjä on järjestelmällisesti jätetty noudattamatta, komissio ja lautakunta voivat kehottaa käytännesääntöjen allekirjoittajia toteuttamaan tarvittavat toimet.

46 artikla

Verkkomainonnan käytännesäännöt

1.   Komissio kannustaa laatimaan vapaaehtoisia unionin tason käytännesääntöjä ja helpottamaan niiden laatimista verkkoalustojen tarjoajien ja muiden asiaankuuluvien palvelun tarjoajien, kuten verkkomainonnan välityspalvelujen tarjoajien, muiden ohjelmallisen mainonnan arvoketjuun osallistuvien toimijoiden tai palvelun vastaanottajia edustavien järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen tai asiaankuuluvien viranomaisten välillä, jotta voidaan edistää avoimuuden lisäämistä verkkomainonnan alan arvoketjun toimijoiden osalta 26 ja 39 artiklan vaatimusten lisäksi.

2.   Komissio pyrkii varmistamaan, että käytännesäännöillä edistetään tehokasta tiedonvälitystä kaikkien asianomaisten osapuolten oikeuksia ja etuja täysimääräisesti kunnioittaen sekä kilpailuun perustuvaa, avointa ja oikeudenmukaista ympäristöä verkkomainonnassa unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti, erityisesti kilpailun sekä yksityisyyden ja henkilötietojen suojan osalta. Komissio pyrkii varmistamaan, että käytännesäännöissä käsitellään vähintään seuraavia:

a)

verkkomainonnan välityspalvelujen tarjoajien hallussa olevien tietojen välittäminen palvelun vastaanottajille 26 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa vahvistettujen vaatimusten osalta;

b)

verkkomainonnan välityspalvelujen tarjoajien hallussa olevien tietojen välittäminen 39 artiklan mukaisiin rekistereihin;

c)

merkitykselliset tiedot datan monetisoinnista.

3.   Komissio kannustaa laatimaan käytännesäännöt viimeistään 18 päivänä helmikuuta 2025 ja soveltamaan niitä viimeistään 18 päivästä elokuuta 2025.

4.   Komissio kannustaa kaikkia 1 kohdassa tarkoitetun verkkomainonnan alan arvoketjun toimijoita tukemaan käytännesäännöissä esitettyjä sitoumuksia, ja noudattamaan niitä.

47 artikla

Saavutettavuutta koskevat käytännesäännöt

1.   Komissio kannustaa laatimaan unionin tason käytännesääntöjä ja helpottamaan niiden laatimista siten, että asiassa ovat mukana verkkoalustojen tarjoajat ja muut asiaankuuluvat palvelun tarjoajat, palvelun vastaanottajia edustavat järjestöt ja kansalaisjärjestöt tai asiaankuuluvat viranomaiset, jotta voidaan edistää täysimääräistä ja tosiasiallista yhdenvertaista osallistumista parantamalla pääsyä sellaisiin verkkopalveluihin, joiden alkuperäisessä suunnittelussa ja myöhemmässä mukauttamisessa otetaan huomioon vammaisten henkilöiden erityistarpeet.

2.   Komissio pyrkii varmistamaan, että käytännesääntöjen tavoitteena on varmistaa tällaisten palvelujen saavutettavuus unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jotta voidaan maksimoida niiden ennustettava käyttö vammaisten henkilöiden keskuudessa. Komissio pyrkii varmistamaan, että käytännesäännöissä käsitellään vähintään seuraavia tavoitteita:

a)

palvelujen suunnittelu ja mukauttaminen siten, että ne ovat vammaisten henkilöiden saavutettavissa, tekemällä niistä havaittavia, hallittavia, ymmärrettäviä ja toimintavarmoja;

b)

sen selvittäminen, miten palvelut täyttävät sovellettavat saavutettavuusvaatimukset, ja näiden tietojen asettaminen yleisön saataville vammaisten henkilöiden kannalta saavutettavalla tavalla;

c)

tämän asetuksen nojalla annettujen tietojen, lomakkeiden ja toimenpiteiden asettaminen saataville siten, että ne ovat helposti löydettävissä, ymmärrettävissä ja vammaisten henkilöiden saavutettavissa.

3.   Komissio kannustaa laatimaan käytännesäännöt viimeistään 18 päivänä helmikuuta 2025 ja soveltamaan niitä viimeistään 18 päivästä elokuuta 2025.

48 artikla

Kriisiprotokollat

1.   Lautakunta voi suosittaa, että komissio aloittaa 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti sellaisten kriisitilanteisiin tarkoitettujen vapaaehtoisten kriisiprotokollien laatimisen. Kyseisten tilanteiden on rajoituttava tiukasti yleiseen turvallisuuteen tai kansanterveyteen vaikuttaviin poikkeuksellisiin olosuhteisiin.

2.   Komissio kannustaa erittäin suurten verkkoalustojen, erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden ja tarvittaessa muiden verkkoalustojen tai muiden verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajia osallistumaankyseisten kriisiprotokollien laatimiseen, testaamiseen ja soveltamiseen sekä helpottaa niiden osallistumista siihen. Komissio pyrkii varmistamaan, että kriisiprotokolliin sisältyy yksi tai useampi seuraavista toimenpiteistä:

a)

kriisitilannetta koskevien jäsenvaltioiden viranomaisilta tai muilta asiaankuuluvilta luotettavilta elimiltä kriisin olosuhteista riippuen saatujen tai unionin tason tietojen esittäminen näkyvästi;

b)

sen varmistaminen, että välityspalvelujen tarjoaja nimeää erityisen yhteyspisteen, joka vastaa kriisinhallinnasta; tarvittaessa tämä voi olla 11 artiklassa tarkoitettu sähköinen yhteyspiste tai erittäin suurten verkkoalustojen tai erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien tapauksessa 41 artiklassa tarkoitettu sääntöjen noudattamisen valvoja;

c)

16, 20, 22, 23 ja 35 artiklassa säädettyjen velvoitteiden noudattamiseen osoitettujen resurssien mukauttaminen tarvittaessa kriisitilanteen synnyttämiin tarpeisiin.

3.   Komissio ottaa tarvittaessa jäsenvaltioiden viranomaiset mukaan kriisiprotokollien laatimiseen, testaamiseen ja soveltamisen valvontaan, ja se voi ottaa siihen mukaan myös unionin elimet, toimistot ja virastot. Komissio voi, jos se on tarpeen ja aiheellista, ottaa myös kansalaisjärjestöjä tai muita asiaankuuluvia järjestöjä mukaan kriisiprotokollien laatimiseen.

4.   Komissio pyrkii varmistamaan, että kriisiprotokollissa esitetään selkeästi kaikki seuraavat seikat:

a)

erityiset parametrit sen määrittämiseksi, mihin erityisiin poikkeuksellisiin olosuhteisiin kriisiprotokolla on tarkoitettu, ja tavoitteet, joihin sillä pyritään;

b)

kunkin osallistujan rooli ja toimenpiteet, jotka niiden on määrä toteuttaa valmistauduttaessa ja sen jälkeen, kun kriisiprotokolla on otettu käyttöön;

c)

selkeä menettely sen määrittämiseksi, milloin kriisiprotokolla on tarkoitus ottaa käyttöön;

d)

selkeä menettely sen ajanjakson määrittämiseksi, jonka kuluessa kriisiprotokollan käyttöönoton jälkeen toteutettavat toimenpiteet on toteutettava ja jonka on rajoituttava tiukasti siihen, mikä on välttämätöntä kyseisten poikkeuksellisten olosuhteiden käsittelemiseksi;

e)

suojatoimet perusoikeuskirjassa vahvistettuihin perusoikeuksiin, erityisesti sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen sekä syrjimättömyyttä koskevaan oikeuteen kohdistuvien mahdollisten kielteisten vaikutusten torjumiseksi;

f)

prosessi, jolla kriisitilanteen päättyessä raportoidaan julkisesti mahdollisesti toteutetuista toimenpiteistä, niiden kestosta ja tuloksista.

5.   Jos komissio katsoo, että kriisiprotokollalla ei onnistuta puuttumaan tehokkaasti kriisitilanteeseen tai turvaamaan 4 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen perusoikeuksien toteutumista, se pyytää osallistujia tarkistamaan kriisiprotokollaa, myös siten, että toteutetaan lisätoimenpiteitä.

IV LUKU

TÄYTÄNTÖÖNPANO, YHTEISTYÖ, SEURAAMUKSET JA TÄYTÄNTÖÖNPANON VALVONTA

1 JAKSO

Toimivaltaiset viranomaiset ja kansalliset digitaalisten palvelujen koordinaattorit

49 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset ja digitaalisten palvelujen koordinaattorit

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen vastaamaan välityspalvelujen tarjoajien valvonnasta ja tämän asetuksen täytäntöönpanon valvonnasta, jäljempänä ’toimivaltaiset viranomaiset’.

2.   Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi näistä toimivaltaisista viranomaisista digitaalisten palvelujen koordinaattorikseen. Digitaalisten palvelujen koordinaattori vastaa kaikista tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanoon ja valvontaan liittyvistä asioista kyseisessä jäsenvaltiossa, ellei asianomainen jäsenvaltio ole osoittanut tiettyjä erityistehtäviä tai -aloja muille toimivaltaisille viranomaisille. Digitaalisten palvelujen koordinaattorin tehtävä on joka tapauksessa varmistaa näiden asioiden koordinointi kansallisella tasolla sekä osaltaan edistää tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanon tehokasta ja johdonmukaista valvontaa kaikkialla unionissa.

Tätä varten digitaalisten palvelujen koordinaattorit tekevät yhteistyötä keskenään, muiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten, lautakunnan ja komission kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden mahdollisuutta säätää yhteistyömekanismeista sekä siitä, että digitaalisten palvelujen koordinaattori vaihtaa säännöllisesti näkemyksiä muiden kansallisten viranomaisten kanssa, jos se on tarpeen kyseisten viranomaisten ja digitaalisten palvelujen koordinaattorin tehtävien suorittamisen kannalta.

Jos jäsenvaltio nimeää digitaalisten palvelujen koordinaattorin lisäksi yhden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen, sen on varmistettava, että kyseisen viranomaisen ja digitaalisten palvelujen koordinaattorin tehtävät on selkeästi määritelty ja että ne tekevät tiivistä ja tehokasta yhteistyötä tehtäviään suorittaessaan.

3.   Jäsenvaltioiden on nimettävä digitaalisten palvelujen koordinaattorit viimeistään 17 päivänä helmikuuta 2024.

Jäsenvaltioiden on asetettava julkisesti saataville ja ilmoitettava komissiolle ja lautakunnalle digitaalisten palvelujen koordinaattoriksi nimetyn toimivaltaisen viranomaisensa nimi ja yhteystiedot. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja lautakunnalle 2 kohdassa tarkoitettujen muiden toimivaltaisten viranomaisten nimet ja tehtävät.

4.   Jäljempänä 50, 51 ja 56 artiklassa säädettyjä digitaalisten palvelujen koordinaattoreihin sovellettavia säännöksiä sovelletaan myös kaikkiin muihin toimivaltaisiin viranomaisiin, jotka jäsenvaltiot nimeävät tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti.

50 artikla

Digitaalisten palvelujen koordinaattoreita koskevat vaatimukset

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden digitaalisten palvelujen koordinaattorit suorittavat tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä puolueettomasti, läpinäkyvästi ja oikea-aikaisesti. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden digitaalisten palvelujen koordinaattoreilla on kaikki tarvittavat resurssit tehtäviensä hoitamiseksi, mukaan lukien riittävät tekniset, taloudelliset ja henkilöresurssit, jotta ne voivat valvoa asianmukaisesti kaikkia toimivaltaansa kuuluvia välityspalvelujen tarjoajia. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen digitaalisten palvelujen koordinaattorilla on riittävä autonomia talousarvionsa hallinnoinnissa talousarvion yleisissä rajoissa, jotta tämä ei vaikuta haitallisesti digitaalisten palvelujen koordinaattorin riippumattomuuteen.

2.   Suorittaessaan tehtäviään ja käyttäessään valtuuksiaan tämän asetuksen mukaisesti digitaalisten palvelujen koordinaattorien on toimittava täysin riippumattomasti. Niiden on oltava vapaita kaikesta suorasta tai välillisestä ulkoisesta vaikutuksesta, eivätkä ne saa pyytää eivätkä ottaa vastaan ohjeita miltään muulta viranomaiselta tai yksityiseltä osapuolelta.

3.   Tämän artiklan 2 kohta ei rajoita digitaalisten palvelujen koordinaattorien tehtäviä tässä asetuksessa säädetyssä valvonta- ja täytäntöönpanojärjestelmässä eikä 49 artiklan 2 kohdan mukaista yhteistyötä muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Tämän artiklan 2 kohta ei estä oikeudellista valvontaa, eikä se myöskään rajoita digitaalisten palvelujen koordinaattorien yleiseen toimintaan, kuten rahoitusmenoihin tai raportointiin kansallisille parlamenteille, liittyviä oikeasuhteisia vastuuvelvollisuusvaatimuksia edellyttäen, että kyseiset vaatimukset eivät haittaa tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamista.

51 artikla

Digitaalisten palvelujen koordinaattorien valtuudet

1.   Jos se on tarpeen digitaalisten palvelujen koordinaattorien tämän asetuksen mukaisten tehtävien hoitamiseksi, näillä on oltava seuraavat tutkintavaltuudet, jotka koskevat asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaan kuuluvien välityspalvelujen tarjoajien toimintaa:

a)

valtuudet vaatia kyseisiä palvelun tarjoajia sekä muita henkilöitä, jotka toimivat elinkeino- tai ammattitoimintaansa liittyvässä tarkoituksessa ja voivat kohtuudella olla tietoisia tämän asetuksen epäiltyyn rikkomiseen liittyvistä tiedoista, mukaan lukien 37 artiklassa ja 75 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tarkastuksia suorittavat organisaatiot, toimittamaan tällaiset tiedot ilman aiheetonta viivytystä;

b)

valtuudet tehdä tai pyytää jäsenvaltionsa oikeusviranomaisia määräämään tarkastuksia tiloissa, joita kyseiset palvelun tarjoajat tai kyseiset henkilöt käyttävät elinkeino- tai ammattitoimintaansa liittyviin tarkoituksiin, tai pyytää muita viranomaisia tekemään niin epäiltyyn rikkomiseen liittyvien tietojen tutkimiseksi, takavarikoimiseksi, hankkimiseksi tai jäljennösten ottamiseksi missä tahansa muodossa tallennusvälineestä riippumatta;

c)

valtuudet pyytää kyseisten palvelun tarjoajien tai kyseisten henkilöiden ketä tahansa henkilöstön jäsentä tai edustajaa antamaan selvityksiä epäiltyyn rikkomiseen liittyvistä tiedoista ja tallentamaan vastaukset heidän suostumuksellaan millä tahansa teknisillä välineillä.

2.   Jos se on tarpeen digitaalisten palvelujen koordinaattorien tämän asetuksen mukaisten tehtävien hoitamiseksi, näillä on oltava seuraavat täytäntöönpanovaltuudet, jotka koskevat asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaan kuuluvien välityspalvelujen tarjoajia:

a)

valtuudet hyväksyä kyseisten palvelun tarjoajien tämän asetuksen noudattamiseksi tarjoamat sitoumukset ja tehdä kyseisistä sitoumuksista velvoittavia;

b)

valtuudet määrätä lopettamaan rikkominen ja tarvittaessa määrätä rikkomiseen nähden oikeasuhteisia ja rikkomisen tehokkaan lopettamisen kannalta välttämättömiä korjaavia toimenpiteitä tai pyytää jäsenvaltionsa oikeusviranomaisia määräämään niitä;

c)

valtuudet määrätä tai pyytää jäsenvaltionsa oikeusviranomaisia määräämään 52 artiklan mukaisesti sakkoja tämän asetuksen, mukaan lukien mitkä tahansa tämän artiklan 1 kohdan nojalla annetut tutkintamääräykset, noudattamatta jättämisestä;

d)

valtuudet määrätä tai pyytää jäsenvaltionsa oikeusviranomaisia määräämään 52 artiklan mukaisesti uhkasakko sen varmistamiseksi, että rikkominen lopetetaan tämän alakohdan b alakohdan nojalla annetun määräyksen mukaisesti, tai jos mitä tahansa tämän artiklan 1 kohdan nojalla annetuista tutkintamääräyksistä ei noudateta;

e)

valtuudet hyväksyä välitoimia tai pyytää jäsenvaltionsa toimivaltaista kansallista oikeusviranomaista tekemään näin, jotta voidaan välttää vakavan vahingon riski.

Ensimmäisen alakohdan c ja d alakohdan osalta digitaalisten palvelujen koordinaattoreilla on myös oltava 1 kohdassa tarkoitettuihin muihin henkilöihin nähden mainituissa alakohdissa vahvistetut täytäntöönpanovaltuudet, jotka koskevat näille kyseisen kohdan mukaisesti osoitettujen määräysten noudattamatta jättämistä. Ne voivat käyttää näitä täytäntöönpanovaltuuksia vasta sen jälkeen, kun ne ovat antaneet kyseisille muille henkilöille hyvissä ajoin kaikki tällaisiin määräyksiin liittyvät merkitykselliset tiedot, mukaan lukien sovellettava määräaika, sakot tai uhkasakot, joita voidaan määrätä noudattamatta jättämisestä, sekä muutoksenhakumahdollisuudet.

3.   Jos se on tarpeen digitaalisten palvelujen koordinaattorien tämän asetuksen mukaisten tehtävien hoitamiseksi ja jos kaikki muut tämän artiklan mukaiset valtuudet rikkomisen lopettamiseksi on käytetty ja rikkomista ei ole korjattu tai se jatkuu ja aiheuttaa vakavaa haittaa, jota ei voida välttää käyttämällä muita unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisia valtuuksia, digitaalisten palvelujen koordinaattoreilla on oltava jäsenvaltionsa toimivaltaan kuuluvien välityspalvelujen tarjoajien osalta myös valtuudet toteuttaa seuraavat toimenpiteet:

a)

vaatia, että näiden palvelun tarjoajien ylin hallintoelin ilman aiheetonta viivytystä tutkii tilanteen, hyväksyy ja toimittaa toimintasuunnitelman, jossa esitetään tarvittavat toimenpiteet rikkomisen lopettamiseksi, varmistaa, että palvelun tarjoaja toteuttaa kyseiset toimenpiteet, ja raportoi toteutetuista toimenpiteistä;

b)

jos digitaalisten palvelujen koordinaattori katsoo, että välityspalvelujen tarjoaja ei ole riittävällä tavalla noudattanut a alakohdassa tarkoitettuja vaatimuksia, että rikkomista ei ole korjattu tai se jatkuu ja aiheuttaa vakavaa haittaa ja että rikkominen muodostaa rikoksen, johon liittyy ihmisten henkeen tai turvallisuuteen kohdistuva uhka, pyytää jäsenvaltionsa toimivaltaista oikeusviranomaista antamaan määräyksen, jolla rajoitetaan tilapäisesti rikkomisen kohteena olevan palvelun vastaanottajien pääsyä palveluun tai, vain jos tämä ei ole teknisesti mahdollista, pääsyä sen välityspalvelujen tarjoajan verkkorajapintaan, jossa rikkominen tapahtuu.

Digitaalisten palvelujen koordinaattorin on, paitsi jos se toimii 82 artiklassa tarkoitetusta komission pyynnöstä, ennen tämän kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetun pyynnön esittämistä pyydettävä asianomaisia osapuolia toimittamaan määräajassa, joka ei saa olla lyhyempi kuin kaksi viikkoa, kirjalliset huomautuksensa, ja kuvailtava harkitsemansa toimenpiteet sekä ilmoitettava niiden aiottu kohde tai aiotut kohteet. Välityspalvelujen tarjoajalla, aiotulla kohteella tai aiotuilla kohteilla ja mahdollisilla muilla kolmansilla osapuolilla, jotka osoittavat, että niillä on asiassa oikeutettu etu, on oikeus osallistua menettelyyn toimivaltaisessa oikeusviranomaisessa. Määrättyjen toimenpiteiden on oltava oikeassa suhteessa rikkomisen luonteeseen, vakavuuteen, toistuvuuteen ja kestoon, rajoittamatta kuitenkaan aiheettomasti kyseisen palvelun vastaanottajien pääsyä laillisiin tietoihin.

Pääsyn rajoitus on voimassa neljä viikkoa, ja toimivaltaisella oikeusviranomaisella on määräyksessään mahdollisuus antaa digitaalisten palvelujen koordinaattorille lupa pidentää määräaikaa samanpituisilla lisäjaksoilla, joiden enimmäismäärän kyseinen oikeusviranomainen vahvistaa. Digitaalisten palvelujen koordinaattori voi pidentää määräaikaa ainoastaan, jos ottaen huomioon kaikkien niiden osapuolten oikeudet ja edut, joihin kyseinen rajoitus vaikuttaa, ja kaikki merkitykselliset olosuhteet, mukaan lukien tiedot, jotka välityspalvelujen tarjoaja, toimenpiteiden kohde tai kohteet ja muut kolmannet osapuolet, jotka ovat osoittaneet oikeutetun edun, voivat toimittaa sille, se katsoo, että molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

a)

välityspalvelujen tarjoaja ei ole toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä rikkomisen lopettamiseksi;

b)

tilapäisellä rajoituksella ei aiheettomasti rajoiteta palvelun vastaanottajien pääsyä laillisiin tietoihin, ottaen huomioon kyseisten vastaanottajien lukumäärä ja se, onko olemassa sopivia ja helposti käytettävissä olevia vaihtoehtoja.

Jos digitaalisten palvelujen koordinaattori katsoo kolmannen alakohdan a ja b alakohdassa säädettyjen edellytysten täyttyvän mutta ei kolmannen alakohdan nojalla voi pidentää määräaikaa, sen on toimitettava uusi pyyntö ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetulle toimivaltaiselle oikeusviranomaiselle.

4.   Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa luetellut valtuudet eivät rajoita 3 jakson soveltamista.

5.   Toimenpiteiden, joita digitaalisten palvelujen koordinaattorit toteuttavat käyttäessään 1, 2 ja 3 kohdassa lueteltuja valtuuksiaan, on oltava tehokkaita, varoittavia ja oikeasuhteisia, ottaen huomioon erityisesti kyseisten toimenpiteiden kohteena olevan rikkomisen tai epäillyn rikkomisen luonne, vakavuus, toistuvuus ja kesto sekä tarvittaessa kyseisen välityspalvelujen tarjoajan taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset valmiudet.

6.   Jäsenvaltioiden on vahvistettava erityiset edellytykset ja menettelyt 1, 2 ja 3 kohdan mukaisten valtuuksien käytölle ja varmistettava, että kyseisten valtuuksien käytölle on säädetty asianmukaisia suojatoimia perusoikeuskirjaa ja unionin oikeuden yleisiä periaatteita noudattaen annetussa sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä. Näitä toimenpiteitä toteutettaessa on erityisesti noudatettava oikeutta yksityiselämän kunnioittamiseen ja oikeutta puolustukseen, mukaan lukien oikeus tulla kuulluksi ja oikeus tutustua asiakirjoihin, sekä kaikkien asianomaisten osapuolten oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin.

52 artikla

Seuraamukset

1.   Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamuksista, joita sovelletaan niiden toimivaltaan kuuluvien välityspalvelujen tarjoajien rikkoessa tämän asetuksen säännöksiä, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että seuraamukset pannaan täytäntöön 51 artiklan mukaisesti.

2.   Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä säännökset ja toimenpiteet komissiolle, ja jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikki niitä koskevat myöhemmät muutokset viipymättä.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden sakkojen enimmäismäärä, jotka voidaan määrätä tässä asetuksessa säädetyn velvoitteen noudattamatta jättämisestä, on kuusi prosenttia kyseisen välityspalvelujen tarjoajan edellisen tilikauden vuotuisesta maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sen sakon enimmäismäärä, joka voidaan määrätä virheellisten, puutteellisten tai harhaanjohtavien tietojen toimittamisesta, virheellisiin, puutteellisiin tai harhaanjohtaviin tietoihin reagoimatta tai niiden oikaisematta jättämisestä sekä tarkastuksesta kieltäytymisestä, on yksi prosentti kyseisen välityspalvelujen tarjoajan tai henkilön edellisen tilikauden vuotuisesta tulosta tai maailmanlaajuisesta liikevaihdosta.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että uhkasakon enimmäismäärä on viisi prosenttia kyseisen välityspalvelujen tarjoajan edellisen tilikauden keskimääräisestä päivittäisestä maailmanlaajuisesta liikevaihdosta tai tulosta kultakin viivästyspäivältä asiaa koskevassa päätöksessä ilmoitetusta päivästä laskettuna.

53 artikla

Oikeus tehdä valitus

Palvelun vastaanottajilla sekä millä tahansa elimellä, järjestöllä tai yhdistyksellä, joka on valtuutettu käyttämään tässä asetuksessa myönnettyjä oikeuksia niiden puolesta, on oikeus tehdä tämän asetuksen väitetystä rikkomisesta välityspalvelujen tarjoajia vastaan valitus sen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattorille, jossa palvelun vastaanottaja sijaitsee tai johon se on sijoittautunut. Digitaalisten palvelujen koordinaattori arvioi valituksen ja toimittaa sen tarvittaessa sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorille yhdessä lausunnon kanssa, mikäli tämä katsotaan tarpeelliseksi. Jos valitus kuuluu kyseisen jäsenvaltion jonkin toisen toimivaltaisen viranomaisen vastuulle, valituksen vastaanottavan digitaalisten palvelujen koordinaattorin on toimitettava se kyseiselle viranomaiselle. Osapuolilla on tämän menettelyn aikana oikeus tulla kuulluksi ja saada asianmukaisia tietoja valituksen tilanteesta kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

54 artikla

Korvaus

Palvelun vastaanottajilla on oikeus hakea unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti välityspalvelujen tarjoajilta korvausta vahingoista tai menetyksistä, joita on aiheutunut näiden tarjoajien tämän asetuksen mukaisten velvoitteiden rikkomisesta.

55 artikla

Toimintakertomukset

1.   Digitaalisten palvelujen koordinaattorien on laadittava tämän asetuksen mukaisesta toiminnastaan vuosikertomus, johon sisältyy 53 artiklan nojalla vastaanotettujen valitusten lukumäärä ja yleiskatsaus niitä koskevista jatkotoimista. Digitaalisten palvelujen koordinaattorien on saatettava vuosikertomukset yleisön saataville koneluettavassa muodossa, ellei 84 artiklan mukaisista tietojen luottamuksellisuutta koskevista sovellettavista säännöistä muuta johdu, ja toimitettava ne komissiolle ja lautakunnalle.

2.   Vuosikertomuksessa on oltava myös seuraavat tiedot:

a)

asianomaisen digitaalisten palvelujen koordinaattorin jäsenvaltion minkä tahansa kansallisen oikeus- tai hallintoviranomaisen 9 ja 10 artiklan mukaisesti antamien niiden määräysten lukumäärä ja aihe, jotka koskevat toimien toteuttamista laitonta sisältöä vastaan ja tietojen antamista;

b)

näiden määräysten johdosta toteutetut toimet, sellaisina kuin ne on ilmoitettu digitaalisten palvelujen koordinaattorille 9 ja 10 artiklan mukaisesti.

3.   Jos jäsenvaltio on nimennyt useita toimivaltaisia viranomaisia 49 artiklan mukaisesti, sen on varmistettava, että digitaalisten palvelujen koordinaattori laatii yhden kertomuksen, joka kattaa kaikkien toimivaltaisten viranomaisten toiminnan, ja että digitaalisten palvelujen koordinaattori saa muilta asianomaisilta toimivaltaisilta viranomaisilta kaikki tätä varten tarvittavat tiedot ja tuen.

2 JAKSO

Toimivalta, koordinoidut tutkimukset ja yhdenmukaisuusmekanismit

56 artikla

Toimivalta

1.   Jäsenvaltiolla, jossa välityspalvelujen tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee, on yksinomaiset valtuudet valvoa tätä asetusta ja sen täytäntöönpanoa, lukuun ottamatta 2, 3 ja 4 kohdassa säädettyjä valtuuksia.

2.   Komissiolla on yksinomaiset valtuudet valvoa III luvun 5 jaksoa ja sen täytäntöönpanoa.

3.   Komissiolla on valtuudet valvoa erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajiin sovellettavia muita kuin III luvun 5 jaksossa säädettyjä tämän asetuksen mukaisia velvoitteita ja niiden täytäntöönpanoa.

4.   Jos komissio ei ole aloittanut samaa rikkomista koskevaa menettelyä, jäsenvaltiolla, jossa erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee, on näiden tarjoajien osalta valtuudet valvoa muita kuin III luvun 5 jaksossa säädettyjä tämän asetuksen mukaisia velvoitteita ja niiden täytäntöönpanoa.

5.   Jäsenvaltiot ja komissio valvovat tämän asetuksen säännöksiä ja panevat ne täytäntöön tiiviissä yhteistyössä.

6.   Jos välityspalvelujen tarjoajalla ei ole toimipaikkaa unionissa, jäsenvaltiolla, jossa sen laillinen edustaja asuu tai johon tämä on sijoittautunut, tai komissiolla on tämän artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti soveltuvin osin valtuudet valvoa tämän asetuksen mukaisia asiaa koskevia säännöksiä ja niiden täytäntöönpanoa.

7.   Jos välityspalvelujen tarjoaja ei nimeä laillista edustajaa 13 artiklan mukaisesti, kaikilla jäsenvaltioilla ja erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen osalta komissiolla on valtuudet valvoa ja panna täytäntöön tämän artiklan mukaisesti.

Jos digitaalisten palvelujen koordinaattori aikoo käyttää tämän kohdan mukaisia valtuuksiaan, sen on ilmoitettava asiasta kaikille muille digitaalisten palvelujen koordinaattoreille ja komissiolle ja varmistettava, että perusoikeuskirjan mukaisia sovellettavia suojatoimia noudatetaan, erityisesti sen välttämiseksi, että samasta tässä asetuksessa säädettyjä velvoitteita rikkovasta toiminnasta määrätään seuraamuksia useammin kuin kerran. Jos komissio aikoo käyttää tämän kohdan mukaisia valtuuksiaan, se ilmoittaa kyseisestä aikomuksesta kaikille muille digitaalisten palvelujen koordinaattoreille. Kun tämän kohdan mukainen ilmoitus on annettu, muut jäsenvaltiot eivät saa aloittaa menettelyä samasta rikkomisesta, johon ilmoituksessa viitataan.

57 artikla

Keskinäinen avunanto

1.   Digitaalisten palvelujen koordinaattorit ja komissio tekevät tiivistä yhteistyötä ja antavat toisilleen keskinäistä apua, jotta tätä asetusta voidaan soveltaa johdonmukaisesti ja tehokkaasti. Keskinäiseen avunantoon kuuluvat erityisesti tämän artiklan mukainen tietojenvaihto ja sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin velvollisuus ilmoittaa kaikille määräpaikan digitaalisten palvelujen koordinaattoreille, lautakunnalle ja komissiolle tutkimuksen aloittamisesta ja aikomuksesta tehdä lopullinen päätös, mukaan lukien sen arvio, tietyn välityspalvelujen tarjoajan osalta.

2.   Tutkimusta varten sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattori voi pyytää muita digitaalisten palvelujen koordinaattoreita antamaan tiettyjä niiden hallussa olevia tietoja, jotka koskevat tiettyä välityspalvelujen tarjoajaa, tai käyttämään 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tutkintavaltuuksiaan tiettyjen niiden jäsenvaltiossa sijaitsevien tietojen osalta. Pyynnön vastaanottanut digitaalisten palvelujen koordinaattori voi tarvittaessa ottaa mukaan kyseisen jäsenvaltion muita toimivaltaisia tai muita viranomaisia.

3.   Edellä olevan 2 kohdan mukaisen pyynnön vastaanottaneen digitaalisten palvelujen koordinaattorin on noudatettava pyyntöä ja ilmoitettava sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorille toteutetuista toimista ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kahden kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta, paitsi jos

a)

pyynnön kohteen soveltamisalaa ei ole tutkinnan kannalta täsmennetty tai perusteltu riittävästi tai se ei ole riittävän oikeasuhteinen; tai

b)

pyynnön vastaanottaneella digitaalisen palvelun koordinaattorilla tai kyseisen jäsenvaltion muulla toimivaltaisella tai muulla viranomaisella ei ole hallussaan pyydettyjä tietoja eikä pääsyä niihin; tai

c)

pyyntöä ei voida noudattaa rikkomatta unionin tai kansallista lainsäädäntöä.

Pyynnön vastaanottaneen digitaalisten palvelujen koordinaattorin on perusteltava pyynnöstä kieltäytyminen antamalla perusteltu vastaus ensimmäisessä alakohdassa säädetyssä määräajassa.

58 artikla

Digitaalisten palvelujen koordinaattorien välinen rajatylittävä yhteistyö

1.   Jos komissio ei ole aloittanut tutkimusta, joka koskee samaa väitettyä rikkomista, jonka suhteen määräpaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorilla on syytä epäillä, että välityspalvelujen tarjoaja on rikkonut tätä asetusta tavalla, joka vaikuttaa haitallisesti palvelun vastaanottajiin kyseisen digitaalisten palvelujen koordinaattorin jäsenvaltiossa, se voi pyytää sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattoria arvioimaan asiaa ja toteuttamaan tarvittavat tutkinta- ja täytäntöönpanotoimet tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi.

2.   Jos komissio ei ole aloittanut tutkimusta, joka koskee samaa väitettyä rikkomista, lautakunta voi pyytää sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattoria arvioimaan asiaa ja toteuttamaan tarvittavat tutkinta- ja täytäntöönpanotoimet tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi, jos tätä pyytää vähintään kolme määräpaikan digitaalisten palvelujen koordinaattoria, joilla on syytä epäillä, että tietty välityspalvelujen tarjoaja on rikkonut tätä asetusta tavalla, joka vaikuttaa haitallisesti palvelun vastaanottajiin niiden jäsenvaltioissa.

3.   Edellä olevan 1 tai 2 kohdan mukainen pyyntö on perusteltava asianmukaisesti ja siinä on oltava vähintään seuraavat tiedot:

a)

11 artiklassa säädetty kyseisen välityspalvelujen tarjoajan yhteyspiste;

b)

kuvaus asiaan liittyvistä tosiseikoista, tämän asetuksen asiaa koskevista säännöksistä ja syistä, joiden vuoksi pyynnön lähettänyt digitaalisten palvelujen koordinaattori taikka lautakunta epäilee palvelun tarjoajan rikkoneen tätä asetusta, mukaan lukien kuvaus väitetyn rikkomisen kielteisistä vaikutuksista;

c)

muut tiedot, joita pyynnön lähettänyt digitaalisten palvelujen koordinaattori taikka lautakunta pitää merkityksellisinä, tarvittaessa myös sen omasta aloitteesta kerätyt tiedot tai ehdotukset yksittäisiksi tutkinta- tai täytäntöönpanotoimiksi, mukaan lukien välitoimet.

4.   Sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin on otettava tämän artiklan 1 tai 2 kohdan mukainen pyyntö mahdollisimman tarkasti huomioon. Jos se katsoo, ettei sillä ole riittävästi tietoa pyynnön perusteella toimimiseen ja sillä on syytä katsoa, että pyynnön lähettänyt digitaalisten palvelujen koordinaattori taikka lautakunta voisi toimittaa lisätietoja, sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin voi joko pyytää tällaisia tietoja 57 artiklan mukaisesti tai vaihtoehtoisesti aloittaa 60 artiklan 1 kohdan mukaisen yhteisen tutkimuksen, johon osallistuu ainakin pyynnön esittänyt digitaalisten palvelujen koordinaattori. Tämän artiklan 5 kohdassa säädetyn määräajan kuluminen keskeytetään siihen asti, kun lisätiedot on toimitettu tai kutsusta osallistua yhteiseen tutkimukseen kieltäydytään.

5.   Sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin on ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään kahden kuukauden kuluttua 1 tai 2 kohdan mukaisen pyynnön tai suosituksen vastaanottamisesta pyynnön lähettäneelle digitaalisten palvelujen koordinaattorille ja lautakunnalle arvionsa epäillystä rikkomisesta sekä selvitys mahdollisista tutkinta- tai täytäntöönpanotoimista, jotka on toteutettu tai joita suunnitellaan rikkomisen osalta tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi.

59 artikla

Asian saattaminen komission käsiteltäväksi

1.   Lautakunta voi saattaa asian komission käsiteltäväksi toimittaen sille kaikki asiaankuuluvat tiedot, jos 58 artiklan 5 kohdassa säädetyssä määräajassa ei saada ilmoitusta tai jos lautakunta on eri mieltä arviosta tai 58 artiklan 5 kohdan mukaisesti toteutetuista tai suunnitelluista toimenpiteistä tai jos on kyse 60 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista tapauksista. Näihin tietoihin on sisällytettävä vähintään sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorille lähetetty pyyntö tai suositus, digitaalisten palvelujen koordinaattorin arvio, erimielisyyden syyt ja käsiteltäväksi saattamista tukevat lisätiedot.

2.   Komissio arvioi asian kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asia on saatettu sen käsiteltäväksi 1 kohdan mukaisesti, kuultuaan sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattoria.

3.   Jos komissio katsoo tämän artiklan 2 kohdan nojalla, että arvio tai 58 artiklan 5 kohdan mukaisesti toteutetut tai suunnitellut tutkinta- tai täytäntöönpanotoimet ovat riittämättömiä varmistamaan tämän asetuksen tehokkaan täytäntöönpanon tai eivät ole muulla tavoin tämän asetuksen mukaisia, se ilmoittaa näkemyksensä sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorille ja lautakunnalle ja pyytää sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattoria tarkastelemaan asiaa uudelleen.

Sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin on toteutettava tarvittavat tutkinta- tai täytäntöönpanotoimet tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi ottaen mahdollisimman tarkasti huomioon komission näkemykset ja uudelleentarkastelupyynnön. Sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin on ilmoitettava toteutetuista toimista komissiolle sekä 58 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti toimia toteuttaneelle pyynnön esittäneelle digitaalisten palvelujen koordinaattorille tai lautakunnalle kahden kuukauden kuluessa uudelleentarkastelupyynnöstä.

60 artikla

Yhteiset tutkimukset

1.   Sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattori voi aloittaa ja johtaa yhteisiä tutkimuksia, joihin osallistuu yksi tai useampi muu digitaalisten palvelujen asianomainen koordinaattori, seuraavasti:

a)

omasta aloitteestaan tutkiakseen sitä, että tietty välityspalvelujen tarjoaja on väitetysti rikkonut tätä asetusta useassa jäsenvaltiossa; tai

b)

vähintään kolmen digitaalisten palvelujen koordinaattorin esittämästä pyynnöstä toimivan lautakunnan suosituksesta, jos on perusteltua syytä epäillä, että tietty välityspalvelujen tarjoaja on syyllistynyt rikkomiseen, joka vaikuttaa palvelun vastaanottajiin niiden jäsenvaltioissa.

2.   Kaikki digitaalisten palvelujen koordinaattorit, joilla on oikeutettu etu osallistua 1 kohdan mukaiseen yhteiseen tutkimukseen, voivat pyytää mahdollisuutta osallistua. Yhteinen tutkimus on saatettava päätökseen kolmen kuukauden kuluessa sen aloittamisesta, jolleivät osallistujat toisin sovi.

Sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin on ilmoitettava alustava kantansa väitettyyn rikkomiseen viimeistään kuukauden kuluttua ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun määräajan päättymisestä kaikille digitaalisten palvelujen koordinaattoreille, komissiolle ja lautakunnalle. Alustavassa kannassa on otettava huomioon kaikkien muiden yhteiseen tutkimukseen osallistuvien digitaalisten palvelujen koordinaattorien näkemykset. Tässä alustavassa kannassa on esitettävä tarvittaessa myös toteutettavat täytäntöönpanotoimet.

3.   Lautakunta voi saattaa asian komission käsiteltäväksi 59 artiklan mukaisesti, jos

a)

sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattori ei ole ilmoittanut alustavaa kantaansa 2 kohdassa asetetussa määräajassa;

b)

lautakunta on olennaisilta osin eri mieltä sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin ilmoittamasta alustavasta kannasta; tai

c)

sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattori ei ole viipymättä aloittanut yhteistä tutkimusta lautakunnan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti antaman suosituksen perusteella.

4.   Suorittaessaan yhteistä tutkimusta osallistuvien digitaalisten palvelujen koordinaattorien on tehtävä yhteistyötä vilpittömässä mielessä ottaen tarvittaessa huomioon sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin antamat tiedot ja lautakunnan suosituksen. Yhteiseen tutkimukseen osallistuvilla määräpaikan digitaalisten palvelujen koordinaattoreilla on sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorin pyynnöstä tai tätä kuultuaan oikeus käyttää 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tutkintavaltuuksiaan niiden välityspalvelujen tarjoajien osalta, joita väitetty rikkominen koskee, niiden alueella sijaitsevien tietojen ja tilojen osalta.

3 JAKSO

Euroopan digitaalisten palvelujen lautakunta

61 artikla

Euroopan digitaalisten palvelujen lautakunta

1.   Perustetaan välityspalvelujen tarjoajien valvontaa käsittelevä digitaalisten palvelujen koordinaattoreista koostuva riippumaton neuvoa-antava ryhmä nimeltä ”Euroopan digitaalisten palvelujen lautakunta”, jäljempänä ’lautakunta’.

2.   Lautakunta neuvoo digitaalisten palvelujen koordinaattoreita ja komissiota tämän asetuksen mukaisesti seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi:

a)

tämän asetuksen johdonmukaisen soveltamisen sekä digitaalisten palvelujen koordinaattorien ja komission tehokkaan yhteistyön edistäminen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa;

b)

komission ja digitaalisten palvelujen koordinaattorien ja muiden toimivaltaisten viranomaisten kaikkialla sisämarkkinoilla esiin nousevien kysymysten osalta antamien suuntaviivojen ja tekemän analyysin koordinointi ja edistäminen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa;

c)

digitaalisten palvelujen koordinaattorien ja komission avustaminen erittäin suurten verkkoalustojen valvonnassa.

62 artikla

Lautakunnan rakenne

1.   Lautakunta koostuu digitaalisten palvelujen koordinaattoreista, joita edustavat korkean tason virkamiehet. Jos yksi tai useampi jäsenvaltio ei ole nimennyt digitaalisten palvelujen koordinaattoria, tämä ei estä lautakuntaa suorittamasta tämän asetuksen mukaisia tehtäviään. Muut toimivaltaiset viranomaiset, joille on annettu digitaalisten palvelujen koordinaattorin ohella erityistä operatiivista vastuuta tämän asetuksen soveltamisesta ja täytäntöönpanon valvonnasta, voivat osallistua lautakuntaan, jos kansallisessa lainsäädännössä niin säädetään. Kokouksiin voidaan kutsua myös muita kansallisia viranomaisia, jos käsitellyt asiat ovat niiden kannalta merkityksellisiä.

2.   Lautakunnan puheenjohtajana toimii komissio. Komissio kutsuu kokoukset koolle ja laatii esityslistan tämän asetuksen mukaisten lautakunnan tehtävien ja sen työjärjestyksen mukaisesti. Kun lautakuntaa pyydetään antamaan tämän asetuksen mukainen suositus, se asettaa pyynnön välittömästi muiden digitaalisten palvelujen koordinaattorien saataville 85 artiklassa säädetyn tietojenvaihtojärjestelmän kautta.

3.   Kullakin jäsenvaltiolla on yksi ääni. Komissiolla ei ole äänioikeutta.

Lautakunta hyväksyy ratkaisunsa yksinkertaisella enemmistöllä. Hyväksyessään 36 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua suositusta komissiolle, lautakunta äänestää 48 tunnin kuluessa lautakunnan puheenjohtajan esittämästä pyynnöstä.

4.   Komissio antaa hallinnollista ja analyyttista tukea tämän asetuksen mukaiselle lautakunnan toiminnalle.

5.   Lautakunta voi kutsua asiantuntijoita ja tarkkailijoita osallistumaan kokouksiinsa ja tehdä tarvittaessa yhteistyötä muiden unionin elinten, toimistojen, virastojen ja neuvoa-antavien ryhmien sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Lautakunta asettaa tämän yhteistyön tulokset julkisesti saataville.

6.   Lautakunta voi kuulla asianomaisia osapuolia, ja se asettaa tällaisen kuulemisen tulokset julkisesti saataville.

7.   Lautakunta vahvistaa työjärjestyksensä komission hyväksynnän saatuaan.

63 artikla

Lautakunnan tehtävät

1.   Jos se on tarpeen 61 artiklan 2 kohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, lautakunnan tehtävänä on erityisesti:

a)

tukea yhteisten tutkimusten koordinointia;

b)

tukea toimivaltaisia viranomaisia tämän asetuksen mukaisesti toimitettavien erittäin suurten verkkoalustojen tai erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarkastuskertomusten ja -tulosten analysoinnissa;

c)

antaa lausuntoja, suosituksia tai neuvoja digitaalisten palvelujen koordinaattoreille tämän asetuksen mukaisesti ottaen huomioon erityisesti välityspalvelujen tarjoajien vapauden tarjota palveluja;

d)

neuvoa komissiota 66 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden osalta ja antaa erittäin suuria verkkoalustoja tai erittäin suuria verkossa toimivia hakukoneita koskevia lausuntoja tämän asetuksen mukaisesti;

e)

tukea ja edistää tässä asetuksessa säädettyjen eurooppalaisten standardien, suuntaviivojen, raporttien ja kertomusten, mallien ja käytännesääntöjen laatimista ja täytäntöönpanoa yhteistyössä asianomaisten sidosryhmien kanssa, myös antamalla lausuntoja tai suosituksia 44 artiklaan liittyvissä asioissa, sekä esiin nousevien kysymysten tunnistamista tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

2.   Digitaalisten palvelujen koordinaattorien ja tarvittaessa muiden toimivaltaisten viranomaisten, jotka eivät noudata lautakunnan niille osoittamia lausuntoja, pyyntöjä tai suosituksia, on esitettävä syyt tähän, mukaan lukien selvitys tutkimuksista, toimista ja toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet, raportoidessaan tämän asetuksen mukaisesti tai tehdessään tarvittaessa asiaankuuluvia päätöksiään.

4 JAKSO

Valvonta, tutkinta, täytäntöönpanon valvonta ja seuranta erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien osalta

64 artikla

Asiantuntemuksen ja valmiuksien kehittäminen

1.   Komissio kehittää yhteistyössä digitaalisten palvelujen koordinaattorien ja lautakunnan kanssa unionin asiantuntemusta ja valmiuksia, muun muassa lähettämällä tapauksen mukaan jäsenvaltioiden henkilöstöä.

2.   Lisäksi komissio koordinoi yhteistyössä digitaalisten palvelujen koordinaattorien ja lautakunnan kanssa systeemisten ja esiin nousevien kysymysten arviointia unionissa erittäin suurten verkkoalustojen tai erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden osalta tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

3.   Komissio voi pyytää digitaalisten palvelujen koordinaattoreita, lautakuntaa ja muita unionin elimiä tai laitoksia, joilla on asiaa koskevaa asiantuntemusta, tukemaan systeemisten ja esiin nousevien kysymysten arviointia unionissa tämän asetuksen nojalla.

4.   Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä komission kanssa, erityisesti digitaalisten palvelujen koordinaattoriensa ja tarvittaessa muiden toimivaltaisten viranomaistensa kautta, myös asettamalla saataville niiden asiantuntemusta ja valmiuksia.

65 artikla

Erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien velvoitteiden noudattamisen valvonta

1.   Sen tutkimiseksi, noudattavatko erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajat tässä asetuksessa säädettyjä velvoitteita, komissio voi käyttää tässä jaksossa säädettyjä tutkintavaltuuksia jo ennen 66 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn aloittamista. Se voi käyttää näitä valtuuksia joko omasta aloitteestaan tai tämän artiklan 2 kohdan mukaisesta pyynnöstä.

2.   Jos digitaalisten palvelujen koordinaattorilla on syytä epäillä, että erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoaja on rikkonut III luvun 5 jakson säännöksiä tai on systeemisesti rikkonut jotakin tämän asetuksen säännöksistä tavalla, joka vaikuttaa vakavasti palvelun vastaanottajiin sen jäsenvaltiossa, se voi lähettää komissiolle 85 artiklassa tarkoitetun tietojenvaihtojärjestelmän kautta pyynnön asian arvioimiseksi.

3.   Edellä olevan 2 kohdan mukainen pyyntö on perusteltava asianmukaisesti, ja siinä on oltava vähintään seuraavat tiedot:

a)

11 artiklassa säädetty asianomaiselle erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan yhteyspiste;

b)

kuvaus asiaan liittyvistä tosiseikoista, tämän asetuksen asiaa koskevista säännöksistä ja syistä, joiden vuoksi pyynnön lähettänyt digitaalisten palvelujen koordinaattori epäilee asianomaisen erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan rikkoneen tätä asetusta, mukaan lukien kuvaus tosiseikoista, jotka osoittavat rikkomisen systeemisen luonteen;

c)

muut tiedot, joita pyynnön lähettänyt digitaalisten palvelujen koordinaattori pitää merkityksellisinä, tarvittaessa myös tämän omasta aloitteesta kerätyt tiedot.

66 artikla

Menettelyn aloittaminen komission toimesta ja yhteistyö tutkimuksissa

1.   Komissio voi aloittaa menettelyn 73 ja 74 artiklan mukaisten päätösten mahdolliseksi tekemiseksi, kun kyseessä on sellaisen erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan toiminta, jonka komissio epäilee rikkoneen jotakin tämän asetuksen säännöstä.

2.   Jos komissio päättää aloittaa tämän artiklan 1 kohdan mukaisen menettelyn, se ilmoittaa asiasta kaikille digitaalisten palvelujen koordinaattoreille ja lautakunnalle 85 artiklassa tarkoitetun tietojenvaihtojärjestelmän kautta, samoin kuin asianomaiselle erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajalle.

Digitaalisten palvelujen koordinaattorien on saatuaan tiedon menettelyn aloittamisesta toimitettava ilman aiheetonta viivytystä komissiolle hallussaan olevat tiedot kyseessä olevasta rikkomisesta.

Jos komissio aloittaa menettelyn tämän artiklan 1 kohdan nojalla, digitaalisten palvelujen koordinaattori tai tapauksen mukaan toimivaltainen viranomainen menettää 56 artiklan 4 kohdan mukaisen valtuutensa valvoa tässä asetuksessa säädettyjä velvoitteita ja niiden täytäntöönpanoa.

3.   Käyttäessään tämän asetuksen mukaisia tutkintavaltuuksiaan komissio voi pyytää yksilöllistä tai yhteistä tukea miltä tahansa digitaalisten palvelujen koordinaattoreilta, joita väitetty rikkominen koskee, sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattori mukaan lukien. Tällaisen pyynnön saaneiden digitaalisten palvelujen koordinaattorien ja siinä tapauksessa, että digitaalisten palvelujen koordinaattori on ottanut mukaan muita toimivaltaisia viranomaisia, myös näiden on tehtävä oikea-aikaista ja vilpitöntä yhteistyötä komission kanssa, ja niillä on oikeus käyttää 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tutkintavaltuuksiaan kyseessä olevan erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan osalta niiden jäsenvaltion alueella sijaitsevien tietojen, henkilöiden ja tilojen osalta ja pyynnön mukaisesti.

4.   Komissio toimittaa sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattorille ja lautakunnalle kaikki asiaankuuluvat tiedot 67–72 artiklassa tarkoitettujen valtuuksien käytöstä ja 79 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut alustavat havaintonsa. Lautakunta esittää komissiolle näkemyksensä näistä alustavista havainnoista 79 artiklan 2 kohdan mukaisesti asetetussa määräajassa. Komissio ottaa lautakunnan näkemykset mahdollisimman tarkasti huomioon päätöksessään.

67 artikla

Tietopyynnöt

1.   Voidakseen suorittaa sille tämän jakson nojalla annetut tehtävät komissio voi pelkällä pyynnöllä tai päätöksellään vaatia asianomaista erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajaa sekä muita luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka toimivat elinkeino- tai ammattitoimintaansa liittyvässä tarkoituksessa ja voivat kohtuudella olla tietoisia epäiltyyn rikkomiseen liittyvistä tiedoista, mukaan lukien 37 artiklassa ja 75 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tarkastuksia suorittavat organisaatiot, toimittamaan tällaiset tiedot kohtuullisessa määräajassa.

2.   Kun komissio lähettää pelkän tietopyynnön asianomaiselle erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajalle tai tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle muulle henkilölle, se mainitsee pyynnön oikeusperustan ja tarkoituksen, täsmentää, mitä tietoja tarvitaan, ja vahvistaa määräajan, jonka kuluessa tiedot on annettava, sekä ilmoittaa 74 artiklassa säädetyistä sakoista, joita määrätään virheellisten, puutteellisten tai harhaanjohtavien tietojen antamisesta.

3.   Kun komissio vaatii päätöksellään asianomaisen erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan tai tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun muun henkilön antavan tietoja, se mainitsee pyynnön oikeusperustan ja tarkoituksen, täsmentää, mitä tietoja tarvitaan, ja vahvistaa määräajan, jonka kuluessa tiedot on annettava. Se ilmoittaa myös 74 artiklassa säädetyistä sakoista sekä ilmoittaa 76 artiklassa säädetyistä uhkasakoista tai määrää tällaisen uhkasakon. Lisäksi se ilmoittaa oikeudesta saattaa päätös Euroopan unionin tuomioistuimen tutkittavaksi.

4.   Asianomaisten erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajien tai 1 kohdassa tarkoitettujen muiden henkilöiden tai näiden edustajien sekä oikeushenkilöiden, yhtiöiden tai yritysten tai, jos ne eivät ole oikeushenkilöitä, henkilöiden, joilla lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan on kelpoisuus edustaa niitä, on toimitettava pyydetyt tiedot asianomaisen erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan tai muun 1 kohdassa tarkoitetun henkilön puolesta. Asianmukaisesti valtuutetut juristit voivat antaa pyydetyt tiedot valtuuttajan puolesta. Viimeksi mainitut kantavat kuitenkin täyden vastuun, jos annetut tiedot ovat puutteellisia, virheellisiä tai harhaanjohtavia.

5.   Digitaalisten palvelujen koordinaattorien ja muiden toimivaltaisten viranomaisten on komission pyynnöstä toimitettava komissiolle kaikki tiedot, joita se tarvitsee sille tämän jakson nojalla annettujen tehtävien suorittamiseksi.

6.   Lähetettyään tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun pelkän pyynnön tai päätöksen komissio toimittaa ilman aiheetonta viivytystä jäljennöksen siitä digitaalisten palvelujen koordinaattoreille 85 artiklassa tarkoitetun tietojenvaihtojärjestelmän kautta.

68 artikla

Toimivalta tehdä haastatteluja ja kirjata lausumia

1.   Voidakseen suorittaa sille tämän jakson nojalla annetut tehtävät komissio voi haastatella ketä tahansa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka suostuu haastateltavaksi tutkinnan kohteeseen liittyvien epäiltyä rikkomista koskevien tietojen keräämiseksi. Komissiolla on oikeus tallentaa tällainen haastattelu asianmukaisin teknisin keinoin.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitettu haastattelu suoritetaan muualla kuin komission tiloissa, komissio ilmoittaa asiasta sen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattorille, jonka alueella haastattelu suoritetaan. Jos kyseinen digitaalisten palvelujen koordinaattori sitä pyytää, sen virkamiehet voivat avustaa virkamiehiä ja muita mukana olevia komission haastattelua suorittamaan valtuuttamia henkilöitä.

69 artikla

Toimivalta tehdä tarkastuksia

1.   Voidakseen suorittaa sille tämän jakson nojalla annetut tehtävät komissio voi toteuttaa kaikki tarvittavat tarkastukset asianomaisen erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan tai 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun muun henkilön tiloissa.

2.   Virkamiehillä ja muilla mukana olevilla komission tarkastusta tekemään valtuuttamilla henkilöillä on valtuudet

a)

päästä asianomaisen erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan tai muun henkilön kaikkiin tiloihin, kaikille alueille ja kaikkiin kulkuneuvoihin;

b)

tutkia kirjanpitoa ja muita kyseisen palvelun tarjoamiseen liittyviä asiakirjoja riippumatta siitä, missä muodossa ne on tallennettu;

c)

ottaa tai saada missä tahansa muodossa jäljennöksiä tai otteita kirjanpidosta tai muista asiakirjoista;

d)

vaatia kyseistä erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajaa tai muuta henkilöä antamaan pääsy tämän organisaatioon, toimintaan, tietoteknisiin järjestelmiin, algoritmeihin, datankäsittelyyn ja liiketoimintakäytäntöihin ja antamaan niihin liittyviä selvityksiä sekä tallentamaan tai dokumentoimaan annetut selvitykset;

e)

sinetöidä mitkä tahansa kyseisen erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan tai muun henkilön elinkeino- tai ammattitoimintaan liittyviin tarkoituksiin käytetyt tilat ja kirjanpito tai muut asiakirjat siksi ajaksi ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeen tarkastuksen suorittamiseksi;

f)

pyytää kaikilta kyseisen erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan tai muun henkilön edustajilta tai henkilöstön jäseniltä tarkastuksen kohteeseen ja tarkoitukseen liittyviä selvityksiä tosiseikoista ja asiakirjoista ja tallentaa vastaukset;

g)

osoittaa kenelle tahansa tällaiselle edustajalle tai henkilöstön jäsenelle tarkastuksen kohteeseen ja tarkoitukseen liittyviä kysymyksiä ja tallentaa vastaukset.

3.   Tarkastuksia voidaan suorittaa komission 72 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimittämien tarkastajien tai asiantuntijoiden sekä sen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattorin tai muiden toimivaltaisten kansallisten viranomaisten, jonka alueella tarkastus suoritetaan, avustuksella.

4.   Jos vaadittua kirjanpitoa tai muita kyseisen palvelun tarjoamiseen liittyviä asiakirjoja ei esitetä täydellisinä tai vastaukset tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti esitettyihin kysymyksiin ovat virheellisiä, puutteellisia tai harhaanjohtavia, virkamiehillä ja muilla mukana olevilla komission tarkastusta tekemään valtuuttamilla henkilöillä on oikeus käyttää valtuuksiaan esitettyään kirjallisen valtuutuksen, jossa mainitaan tarkastuksen kohde ja tarkoitus sekä 74 ja 76 artiklassa säädetyt seuraamukset. Komissio ilmoittaa suunnitellusta tarkastuksesta hyvissä ajoin ennen tarkastusta sen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattorille, jonka alueella tarkastus on määrä suorittaa.

5.   Virkamiehet ja muut mukana olevat komission valtuuttamat henkilöt, komission nimittämät tarkastajat ja asiantuntijat sekä sen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattori tai muut toimivaltaiset viranomaiset, jonka alueella tarkastus suoritetaan, voivat tarkastusten aikana vaatia kyseistä erittäin suuren verkkoalustan tarjoajaa tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajaa tai muuta henkilöä antamaan selvityksiä sen organisaatiosta, toiminnasta, tietoteknisestä järjestelmästä, algoritmeista, datankäsittelystä ja liiketoimintakäytännöistä sekä osoittaa kysymyksiä sen keskeiselle henkilöstölle.

6.   Kyseisen erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan tai muun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön on suostuttava komission päätöksellä määrättyyn tarkastukseen. Päätöksessä mainitaan tarkastuksen kohde ja tarkoitus, vahvistetaan tarkastuksen aloituspäivä, ilmoitetaan 74 ja 76 artiklassa säädetyt seuraamukset sekä mainitaan oikeus hakea muutosta päätökseen Euroopan unionin tuomioistuimelta. Komissio kuulee sen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattoria, jonka alueella tarkastus on määrä suorittaa, ennen kyseisen päätöksen tekemistä.

7.   Sen jäsenvaltion, jonka alueella tarkastus on määrä suorittaa, digitaalisten palvelujen koordinaattorin virkamiesten ja muiden sen valtuuttamien tai nimittämien henkilöiden on kyseisen digitaalisten palvelujen koordinaattorin tai komission pyynnöstä aktiivisesti avustettava virkamiehiä ja muita mukana olevia komission tarkastuksen osalta valtuuttamia henkilöitä. Tätä tarkoitusta varten heillä on 2 kohdassa eritellyt valtuudet.

8.   Jos virkamiehet ja muut mukana olevat komission valtuuttamat henkilöt toteavat, että kyseinen erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoaja tai muu henkilö vastustaa tämän artiklan nojalla määrättyä tarkastusta, sen jäsenvaltion, jonka alueella tarkastus on määrä suorittaa, on näiden virkamiesten tai muiden mukana olevien henkilöiden pyynnöstä ja jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti annettava heille heidän pyynnöstään tarvittava apu, mukaan lukien toimivaltaisen lainvalvontaviranomaisen toteuttamat pakkokeinot, jos ne ovat kyseisen kansallisen lainsäädännön nojalla asianmukaisia, jotta he voivat suorittaa tarkastuksensa.

9.   Jos 8 kohdassa säädetty apu edellyttää asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti kansallisen oikeusviranomaisen lupaa, kyseisen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattorin on haettava tätä lupaa virkamiesten ja muiden mukana olevien komission valtuuttamien henkilöiden pyynnöstä. Lupaa voidaan hakea myös turvaamistoimenpiteenä.

10.   Jos haetaan 9 kohdassa tarkoitettua lupaa, tapausta käsittelevä kansallinen oikeusviranomainen tarkistaa, että komission päätös, jossa määrätään tarkastuksesta, on pätevä ja että suunnitellut pakkokeinot eivät ole tarkastuksen kohteeseen nähden mielivaltaisia eivätkä liiallisia. Tällaista tarkistusta suorittaessaan kansallinen oikeusviranomainen voi pyytää komissiolta joko suoraan tai kyseisen jäsenvaltion digitaalisten palvelujen koordinaattorien välityksellä yksityiskohtaisia selvityksiä erityisesti syistä, joiden vuoksi komissio epäilee tämän asetuksen rikkomista, sekä epäillyn rikkomisen vakavuudesta ja kyseisen erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan tai muun henkilön osallistumisen luonteesta. Kansallinen oikeusviranomainen ei kuitenkaan saa saattaa kyseenalaiseksi tarkastuksen tarpeellisuutta eikä vaatia komission asiakirja-aineistossa olevia tietoja. Komission päätöksen laillisuutta valvoo ainoastaan Euroopan unionin tuomioistuin.

70 artikla

Välitoimet

1.   Jos menettelyssä, joka voi johtaa 73 artiklan 1 kohdan mukaisen noudattamatta jättämistä koskevan päätöksen tekemiseen, on kyse kiireellisyydestä palvelun vastaanottajille mahdollisesti aiheutuvan vakavan vahingon riskin vuoksi, komissio voi päätöksellään määrätä asianomaiseen erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajaan kohdistuvia välitoimia sen perusteella, että se on ensi näkemältä todennut rikkomisen.

2.   Edellä olevan 1 kohdan mukaista päätöstä sovelletaan tietyn ajanjakson ajan, ja sen voimassaoloa voidaan jatkaa sikäli kuin se on tarpeen ja aiheellista.

71 artikla

Sitoumukset

1.   Jos asianomainen erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoaja tarjoutuu tämän jakson mukaisten menettelyjen aikana tekemään sitoumuksia, joilla varmistetaan tämän asetuksen asiaa koskevien säännösten noudattaminen, komissio voi päätöksellään määrätä kyseiset sitoumukset asianomaista erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajaa velvoittaviksi ja todeta, ettei toimille ole enää muita perusteita.

2.   Komissio voi pyynnöstä tai omasta aloitteestaan aloittaa menettelyn uudelleen:

a)

jos jokin päätöksen perusteena ollut tosiseikka on muuttunut olennaisesti;

b)

jos asianomainen erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoaja toimii sitoumustensa vastaisesti; tai

c)

jos päätös perustui asianomaisen erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan tai 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun muun henkilön toimittamiin puutteellisiin, virheellisiin tai harhaanjohtaviin tietoihin.

3.   Jos komissio katsoo, että asianomaisen erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan sitoumuksilla ei voida varmistaa tämän asetuksen asiaa koskevien säännösten tosiasiallista noudattamista, se hylkää kyseiset sitoumukset perustellussa päätöksessä menettelyn päättämisen yhteydessä.

72 artikla

Seurantatoimet

1.   Voidakseen suorittaa sille tämän jakson nojalla annetut tehtävät komissio voi toteuttaa tarvittavat toimet sen seuraamiseksi, miten kyseinen erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoaja panee tämän asetuksen tosiasiallisesti täytäntöön ja noudattaa sitä. Komissio voi määrätä ne tarjoamaan pääsyn tietokantoihinsa ja algoritmeihinsa ja antamaan niitä koskevia selvityksiä. Tällaisiin toimiin voi sisältyä erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajalle asetettava velvoite säilyttää kaikki asiakirjat, joita pidetään tarpeellisina tämän asetuksen mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanon ja noudattamisen arvioimiseksi.

2.   Edellä olevan 1 kohdan mukaisiin toimiin voi kuulua riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden ja tarkastajien sekä kyseisten viranomaisten suostumuksella toimivaltaisten kansallisten viranomaisten asiantuntijoiden ja tarkastajien nimittäminen avustamaan komissiota tämän asetuksen asiaa koskevien säännösten tehokkaan täytäntöönpanon ja noudattamisen seurannassa sekä tarjoamaan komissiolle erityisasiantuntemusta tai -tietämystä.

73 artikla

Noudattamatta jättäminen

1.   Komissio tekee noudattamatta jättämistä koskevan päätöksen, jos se toteaa, että asianomainen erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoaja ei noudata yhtä tai useampaa seuraavista:

a)

tämän asetuksen asiaa koskevat säännökset;

b)

70 artiklan mukaisesti määrätyt välitoimet;

c)

71 artiklan mukaisesti velvoittaviksi tehdyt sitoumukset.

2.   Ennen 1 kohdan mukaisen päätöksen tekemistä komissio ilmoittaa alustavat havaintonsa asianomaiselle erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajalle. Alustavissa havainnoissa komissio selittää toimenpiteet, jotka se aikoo toteuttaa tai jotka asianomaisen erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan olisi sen mielestä toteutettava, jotta alustavissa havainnoissa esiin tuotuihin seikkoihin voidaan puuttua tehokkaasti.

3.   Komissio määrää 1 kohdan mukaisesti hyväksytyssä päätöksessä asianomaisen erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet 1 kohdan mukaisen päätöksen noudattamisen varmistamiseksi siinä täsmennetyssä kohtuullisessa määräajassa sekä antamaan tietoja toimenpiteistä, joita kyseinen tarjoaja aikoo toteuttaa päätöksen noudattamiseksi.

4.   Asianomaisen erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan on toimitettava komissiolle kuvaus 1 kohdan mukaisen päätöksen noudattamisen varmistamiseksi niiden täytäntöönpanon yhteydessä toteuttamistaan toimenpiteistä.

5.   Jos komissio toteaa, että 1 kohdan edellytykset eivät täyty, se lopettaa tutkimuksen päätöksellä. Päätöstä sovelletaan välittömästi.

74 artikla

Sakot

1.   Komissio voi 73 artiklassa tarkoitetussa päätöksessä määrätä asianomaiselle erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajalle sakon, joka on enintään kuusi prosenttia sen edellisen tilikauden maailmanlaajuisesta vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta, jos se toteaa, että palvelun tarjoaja tahallaan tai tuottamuksellisesti

a)

rikkoo tämän asetuksen asiaa koskevia säännöksiä;

b)

ei noudata 70 artiklan mukaista päätöstä välitoimien määräämisestä; tai

c)

ei noudata sitoumusta, josta on tehty velvoittava 71 artiklan nojalla tehdyllä päätöksellä;

2.   Komissio voi tehdä päätöksen, jolla määrätään asianomaiselle erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajalle tai 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle muulle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle sakko, joka on enintään yksi prosentti edellisen tilikauden vuotuisesta kokonaistulosta tai maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta, jos se tahallaan tai tuottamuksellisesti

a)

antaa virheellisiä, puutteellisia tai harhaanjohtavia tietoja vastauksena 67 artiklan mukaiseen pelkkään pyyntöön tai päätöksellä tehtyyn pyyntöön;

b)

ei vastaa päätöksellä annettuun tietopyyntöön asetetussa määräajassa;

c)

ei oikaise henkilöstön jäsenen antamia virheellisiä, puutteellisia tai harhaanjohtavia tietoja komission asettamassa määräajassa tai jättää toimittamatta tai kieltäytyy antamasta täydellisiä tietoja;

d)

ei suostu 69 artiklan mukaiseen tarkastukseen;

e)

ei noudata komission 72 artiklan mukaisesti hyväksymiä toimenpiteitä; tai

f)

ei noudata 79 artiklan 4 kohdan mukaisia ehtoja, jotka koskevat oikeutta tutustua komission asiakirja-aineistoon.

3.   Ennen tämän artiklan 2 kohdan mukaisen päätöksen tekemistä komissio ilmoittaa alustavat havaintonsa asianomaiselle erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajalle tai 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle muulle henkilölle.

4.   Komissio ottaa sakon määrää vahvistaessaan huomioon rikkomisen luonteen, vakavuuden, keston ja toistuvuuden sekä 2 kohdan mukaisesti määrättyjen sakkojen tapauksessa menettelyn viivästymisen.

75 artikla

III luvun 5 jaksossa säädettyjen velvoitteiden rikkomiseen liittyvien korjaavien toimenpiteiden tehostettu valvonta

1.   Kun komissio tekee 73 artiklan mukaisen päätöksen, joka liittyy siihen, että erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoaja rikkoo jotakin III luvun 5 jakson säännöstä, se käyttää tässä artiklassa säädettyä tehostettua valvontajärjestelmää. Se ottaa mahdollisimman tarkasti huomioon lautakunnan tämän artiklan nojalla antamat lausunnot.

2.   Komissio vaatii 73 artiklassa tarkoitetussa päätöksessä asianomaista erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajaa laatimaan ja toimittamaan päätöksessä täsmennetyssä kohtuullisessa määräajassa digitaalisten palvelujen koordinaattoreille, komissiolle ja lautakunnalle toimintasuunnitelman, jossa esitetään tarvittavat toimenpiteet, jotka ovat riittäviä rikkomisen lopettamiseksi tai korjaamiseksi. Kyseisiin toimenpiteisiin on sisällyttävä sitoumus suorittaa 37 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti riippumaton tarkastus muiden toimenpiteiden toteuttamisesta, ja tällöin on täsmennettävä tarkastajien henkilöllisyys sekä tarkastusmenetelmä ja -aikataulu sekä tarkastuksen jatkotoimet. Toimenpiteisiin voi tarvittaessa sisältyä myös sitoumus osallistua 45 artiklassa säädettyihin asiaa koskeviin käytännesääntöihin.

3.   Lautakunta ilmoittaa kuukauden kuluessa toimintasuunnitelman vastaanottamisesta sitä koskevan lausuntonsa komissiolle. Komissio päättää kuukauden kuluessa lausunnon vastaanottamisesta, ovatko toimintasuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet riittäviä rikkomisen lopettamiseksi tai korjaamiseksi, ja asettaa kohtuullisen määräajan sen täytäntöönpanolle. Tässä päätöksessä otetaan huomioon mahdollinen sitoutuminen liittymisestä asiaa koskeviin käytännesääntöihin. Komissio seuraa tämän jälkeen toimintasuunnitelman toteuttamista. Asianomaisen erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan on tätä varten toimitettava tarkastuskertomus komissiolle ilman aiheetonta viivytystä, kun se on tullut saataville, ja pidettävä komissio ajan tasalla toimintasuunnitelman täytäntöönpanemiseksi toteutetuista toimista. Komissio voi tarvittaessa vaatia asianomaista erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajaa toimittamaan lisätietoja komission asettamassa kohtuullisessa määräajassa.

Komissio tiedottaa lautakunnalle ja digitaalisten palvelujen koordinaattoreille toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta ja sen seurannasta.

4.   Komissio voi toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä tämän asetuksen ja erityisesti sen 76 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja 82 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos

a)

asianomainen erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoaja ei toimita toimintasuunnitelmaa, tarkastuskertomusta, tarvittavia päivityksiä tai vaadittuja lisätietoja sovellettavassa määräajassa;

b)

komissio hylkää ehdotetun toimintasuunnitelman, koska se katsoo, että siinä esitetyt toimenpiteet eivät ole riittäviä rikkomisen lopettamiseksi tai korjaamiseksi; tai

c)

komissio katsoo tarkastuskertomuksen, toimitettujen päivitysten tai lisätietojen tai muiden käytettävissään olevien merkityksellisten tietojen perusteella, että toimintasuunnitelman täytäntöönpano ei ole riittävää rikkomisen lopettamiseksi tai korjaamiseksi.

76 artikla

Uhkasakot

1.   Komissio voi tehdä päätöksen, jolla määrätään asianomaiselle erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajalle tai tapauksen mukaan 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle muulle henkilölle uhkasakko, joka on enintään viisi prosenttia edellisen tilikauden keskimääräisestä päivittäisestä tulosta tai maailmanlaajuisesta vuotuisesta liikevaihdosta kultakin viivästyspäivältä laskettuna päätöksessä määrätystä päivästä, pakottaakseen ne

a)

antamaan oikeat ja täydelliset tiedot vastauksena 67 artiklan mukaiseen tietojen pyytämistä koskevaan päätökseen;

b)

suostumaan tarkastukseen, jonka se on määrännyt tämän asetuksen 69 artiklan nojalla tehdyllä päätöksellä;

c)

noudattamaan 70 artiklan 1 kohdan nojalla tehtyä päätöstä välitoimien määräämisestä;

d)

noudattamaan sitoumuksia, joista on tehty oikeudellisesti velvoittavia 71 artiklan 1 kohdan nojalla tehdyllä päätöksellä;

e)

noudattamaan 73 artiklan 1 kohdan nojalla tehtyä päätöstä, mukaan lukien tarvittaessa siihen sisältyvät vaatimukset, jotka liittyvät 75 artiklassa tarkoitettuun toimintasuunnitelmaan.

2.   Kun asianomainen erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoaja tai 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu muu henkilö on täyttänyt velvoitteen, jonka täyttämiseksi uhkasakko määrättiin, komissio voi vahvistaa uhkasakon lopullisen määrän pienemmäksi kuin se olisi alkuperäisen päätöksen perusteella.

77 artikla

Seuraamusten määräämiseen sovellettavat vanhentumisajat

1.   Komissiolle 74 ja 76 artiklassa myönnettyihin valtuuksiin sovelletaan viiden vuoden vanhentumisaikaa.

2.   Vanhentumisaika alkaa kulua päivästä, jona rikkominen tapahtui. Jatketun tai uusitun rikkomisen osalta vanhentumisaika alkaa kuitenkin kulua päivästä, jona rikkominen lakkaa.

3.   Kaikki komission tai digitaalisten palvelujen koordinaattorin suorittamat toimet rikkomisen tutkinnan tai rikkomista koskevan menettelyn aloittamiseksi katkaisevat sakkojen ja uhkasakkojen määräämiseen sovellettavan vanhentumisajan. Toimia, jotka katkaisevat vanhentumisajan kulumisen, ovat erityisesti seuraavat:

a)

komission tai digitaalisten palvelujen koordinaattorin tietopyynnöt;

b)

tarkastus;

c)

menettelyn aloittaminen komission toimesta 66 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

4.   Vanhentumisaika alkaa uudelleen kunkin keskeytyksen jälkeen. Sakkojen tai uhkasakkojen määräämisen vanhentumisaika päättyy kuitenkin viimeistään sinä päivänä, jona kahden vanhentumisajan pituutta vastaava määräaika on kulunut komission määräämättä sakkoa tai uhkasakkoa. Tätä määräaikaa pidennetään ajalla, joksi vanhentuminen katkeaa 5 kohdan mukaisesti.

5.   Sakkojen tai uhkasakkojen määräämiseen sovellettava vanhentumisaika katkeaa ajaksi, jonka komission päätöstä koskeva menettely on vireillä Euroopan unionin tuomioistuimessa.

78 artikla

Seuraamusten täytäntöönpanon vanhentumisaika

1.   Komission valtuuksiin panna täytäntöön 74 ja 76 artiklan nojalla tehdyt päätökset sovelletaan viiden vuoden vanhentumisaikaa.

2.   Vanhentumisaika alkaa kulua päivästä, jona päätös on tullut lainvoimaiseksi.

3.   Seuraamusten täytäntöönpanoon sovellettavan vanhentumisajan katkaisee

a)

ilmoitus päätöksestä, jolla on muutettu sakon tai uhkasakon alkuperäistä määrää taikka hylätty sen muuttamista koskeva hakemus;

b)

komission taikka jäsenvaltion komission pyynnöstä sakon tai uhkasakon täytäntöönpanemiseksi suorittama toimi.

4.   Vanhentumisaika alkaa uudelleen kunkin keskeytyksen jälkeen.

5.   Seuraamusten täytäntöönpanoon sovellettava vanhentumisaika katkeaa ajaksi,

a)

joksi on myönnetty maksuaikaa;

b)

joksi maksun täytäntöönpano on Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksen tai kansallisen tuomioistuimen päätöksen nojalla keskeytetty.

79 artikla

Oikeus tulla kuulluksi ja tutustua asiakirjoihin

1.   Ennen 73 artiklan 1 kohdan tai 74 tai 76 artiklan mukaisen päätöksen tekemistä komissio antaa asianomaiselle erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajalle tai 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle muulle henkilölle tilaisuuden tulla kuulluksi

a)

komission alustavista havainnoista, mukaan lukien seikat, joita vastaan komissio on esittänyt väitteitä; ja

b)

toimenpiteistä, joita komissio mahdollisesti aikoo toteuttaa a alakohdassa tarkoitettujen alustavien havaintojen perusteella.

2.   Asianomainen erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoaja tai 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu muu henkilö voi toimittaa huomautuksensa komission alustavista havainnoista kohtuullisessa määräajassa, jonka komissio asettaa alustavissa havainnoissaan ja joka ei saa olla lyhyempi kuin 14 päivää.

3.   Komissio perustaa päätöksensä yksinomaan väitteisiin, joista asianomaiset osapuolet ovat voineet esittää huomautuksensa.

4.   Asianomaisten osapuolten puolustautumisoikeudet turvataan menettelyssä täysin. Osapuolilla on oltava oikeus tutustua komission asiakirja-aineistoon neuvoteltua tietojen luovuttamista koskevien ehtojen mukaisesti, jollei kyseisen erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan tai muun henkilön liikesalaisuuksien suojaamiseen liittyvästä oikeutetusta edusta muuta johdu. Jos osapuolten välillä on erimielisyyttä, komissiolla on valtuudet tehdä päätöksiä, joissa vahvistetaan tietojen luovuttamista koskevat ehdot. Oikeutta tutustua komission asiakirja-aineistoon ei myönnetä luottamuksellisiin tietoihin eikä komission, lautakunnan, digitaalisten palvelujen koordinaattorien, muiden toimivaltaisten viranomaisten tai jäsenvaltioiden muiden viranomaisten sisäisiin asiakirjoihin. Erityisesti oikeus tutustua asiakirjoihin ei koske komission ja kyseisten viranomaisten välistä kirjeenvaihtoa. Tämän kohdan säännökset eivät estä komissiota luovuttamasta ja käyttämästä tietoja, jotka ovat tarpeen rikkomisen todistamiseksi.

5.   Edellä olevien 67, 68 ja 69 artiklan nojalla kerättyjä tietoja saa käyttää ainoastaan tämän asetuksen tarkoituksiin.

80 artikla

Päätösten julkaiseminen

1.   Komissio julkaisee päätökset, jotka se tekee 70 artiklan 1 kohdan, 71 artiklan 1 kohdan ja 73–76 artiklan nojalla. Julkaistaessa mainitaan osapuolten nimet ja päätöksen pääasiallinen sisältö, mukaan lukien määrätyt seuraamukset.

2.   Julkaistaessa on otettava huomioon asianomaisen erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan, 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen muiden henkilöiden ja kolmansien osapuolten oikeudet ja oikeutetut edut luottamuksellisten tietojen suojaamisessa.

81 artikla

Euroopan unionin tuomioistuimen suorittama uudelleentarkastelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 261 artiklan mukaisesti Euroopan unionin tuomioistuimella on täysi harkintavalta tutkia valitukset päätöksistä, joilla komissio on määrännyt sakkoja tai uhkasakkoja. Se voi kumota määrätyn sakon tai uhkasakon taikka alentaa tai korottaa sitä.

82 artikla

Pääsyn rajoittamista koskevat pyynnöt ja yhteistyö kansallisten tuomioistuinten kanssa

1.   Jos kaikki tämän jakson mukaiset valtuudet tämän asetuksen rikkomisen lopettamiseksi on käytetty ja rikkominen jatkuu ja aiheuttaa vakavaa haittaa, jota ei voida välttää käyttämällä muita unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisia valtuuksia, komissio voi pyytää asianomaisen erittäin suuren verkkoalustan tai erittäin suuren verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan sijoittautumispaikan digitaalisten palvelujen koordinaattoria toimimaan 51 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Ennen tällaisen pyynnön esittämistä digitaalisten palvelujen koordinaattorille komissio pyytää asianomaisia osapuolia toimittamaan kirjalliset huomautuksensa määräajassa, joka ei saa olla lyhyempi kuin 14 arkipäivää, ja kuvailee harkitsemansa toimenpiteet sekä ilmoittaa niiden aiotun kohteen tai aiotut kohteet.

2.   Jos tämän asetuksen yhdenmukainen soveltaminen sitä edellyttää, komissio voi omasta aloitteestaan toimittaa kirjallisia huomautuksia 51 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulle toimivaltaiselle oikeusviranomaiselle. Se voi kyseisen oikeusviranomaisen luvalla esittää myös suullisia huomautuksia.

Komissio voi ainoastaan huomautustensa laatimista varten pyytää kyseistä oikeusviranomaista toimittamaan sille kaikki asian arvioinnissa tarvittavat asiakirjat tai varmistamaan niiden toimittamisen.

3.   Kun kansallinen tuomioistuin ratkaisee asiaa, josta komissio on jo tehnyt päätöksen tämän asetuksen mukaisesti, se ei saa tehdä päätöstä, joka on ristiriidassa kyseisen komission päätöksen kanssa. Kansallisten tuomioistuinten on myös vältettävä tekemästä päätöksiä, jotka voisivat olla ristiriidassa sellaisen päätöksen kanssa, jota komissio harkitsee tämän asetuksen mukaisesti jo aloittamassaan menettelyssä. Kansallinen tuomioistuin voi tässä tarkoituksessa arvioida, onko sen käsittely keskeytettävä. Tämä ei rajoita Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklan soveltamista.

83 artikla

Komission väliintuloon liittyvät täytäntöönpanosäädökset

Komissio voi tämän jakson soveltamisalaan kuuluvan väliintulonsa osalta hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä käytännön järjestelyistä, jotka koskevat

a)

69 ja 72 artiklan mukaisia menettelyjä;

b)

79 artiklassa säädettyjä kuulemisia;

c)

79 artiklassa säädettyä neuvoteltua tietojen luovuttamista.

Ennen tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden hyväksymistä komissio julkaisee niistä ehdotuksen ja pyytää kaikkia asianomaisia osapuolia esittämään huomautuksensa ehdotuksessa ilmoitetussa määräajassa, jonka on oltava vähintään yksi kuukausi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 88 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

5 JAKSO

Täytäntöönpanoa koskevat yhteiset säännökset

84 artikla

Salassapitovelvollisuus

Rajoittamatta tässä luvussa tarkoitettujen tietojen vaihtoa ja käyttöä koskevien säännösten soveltamista komissio, lautakunta ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset sekä niiden virkamiehet, toimihenkilöt ja muut kyseisten viranomaisten valvonnassa työskentelevät henkilöt sekä asiaan liittyvät muut luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, mukaan lukien 72 artiklan 2 kohdan nojalla nimitetyt tarkastajat ja asiantuntijat, eivät saa ilmaista tietoja, jotka ne ovat saaneet tai joita ne ovat vaihtaneet tätä asetusta sovellettaessa ja jotka luonteensa perusteella ovat salassa pidettäviä.

85 artikla

Tietojenvaihtojärjestelmä

1.   Komissio perustaa luotettavan ja suojatun tietojenvaihtojärjestelmän, joka tukee digitaalisten palvelujen koordinaattorien, komission ja lautakunnan välistä viestintää, ja ylläpitää tätä järjestelmää. Muille toimivaltaisille viranomaisille voidaan myöntää pääsy tähän järjestelmään, jos se on tarpeen niille tämän asetuksen mukaisesti annettujen tehtävien suorittamiseksi.

2.   Digitaalisten palvelujen koordinaattorit, komissio ja lautakunta käyttävät tietojenvaihtojärjestelmää kaikessa tämän asetuksen mukaisessa viestinnässä.

3.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa säädetään tietojenvaihtojärjestelmän toimintaa koskevista käytännön ja operatiivisista järjestelyistä sekä sen yhteentoimivuudesta muiden asiaankuuluvien järjestelmien kanssa. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 88 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

86 artikla

Edustus

1.   Rajoittamatta direktiivin (EU) 2020/1828 tai kansallisen lainsäädännön mukaisen muun tyyppisen edustuksen soveltamista välityspalvelujen vastaanottajilla on vähintään oltava oikeus valtuuttaa elin, järjestö tai yhdistys käyttämään tällä asetuksella annettuja oikeuksia heidän puolestaan edellyttäen, että elin, järjestö tai yhdistys täyttää kaikki seuraavat edellytykset:

a)

se toimii voittoa tavoittelematta;

b)

se on asianmukaisesti perustettu jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

c)

sen sääntömääräisiin tavoitteisiin sisältyy oikeutettu intressi varmistaa, että tätä asetusta noudatetaan.

2.   Verkkoalustojen tarjoajien on toteutettava tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen elinten, järjestöjen tai yhdistysten palvelun vastaanottajien puolesta 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen välityksellä tekemät ilmoitukset käsitellään ja niistä päätetään ensisijaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä.

6 JAKSO

Delegoidut ja täytäntöönpanosäädökset

87 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 16 päivästä marraskuuta 2022 viiden vuoden ajaksi 24, 33, 37, 40 ja 43 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 24, 33, 37, 40 ja 43 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.   Edellä olevien 24, 33, 37, 40 ja 43 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

88 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea, jäljempänä ’digitaalisten palvelujen komitea’. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.

V LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

89 artikla

Direktiivin 2000/31/EY muuttaminen

1.   Kumotaan direktiivin 2000/31/EY 12–15 artikla.

2.   Viittauksia direktiivin 2000/31/EY 12–15 artiklaan pidetään viittauksina tämän asetuksen 4, 5, 6 ja 8 artiklaan.

90 artikla

Direktiivin (EU) 2020/1828 muuttaminen

Lisätään direktiivin (EU) 2020/1828 liitteeseen I alakohta seuraavasti:

”68)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/2065, annettu 19 päivänä lokakuuta 2022, digitaalisten palvelujen sisämarkkinoista ja direktiivin 2000/31/EY muuttamisesta (digipalvelusäädös) (EUVL L 277, 27.10.2022, s. 1).”

91 artikla

Arviointi

1.   Komissio arvioi tämän asetuksen mahdollista vaikutusta pienten ja keskisuurten yritysten kehitykseen ja talouskasvuun ja antaa siitä kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle viimeistään 18 päivänä helmikuuta 2027.

Komissio arvioi seuraavia seikkoja ja antaa niistä kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle viimeistään 17 päivänä marraskuuta 2025:

a)

33 artiklan soveltaminen, mukaan lukien tämän asetuksen III luvun 5 jaksossa säädettyjen velvoitteiden piiriin kuuluvien välityspalvelujen tarjoajien soveltamisala;

b)

tämän asetuksen vuorovaikutus muiden säädösten, erityisesti 2 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen säädösten, kanssa.

2.   Komissio arvioi tätä asetusta ja antaa siitä kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle viimeistään 17 päivänä marraskuuta 2027 ja sen jälkeen viiden vuoden välein.

Tässä kertomuksessa käsitellään erityisesti seuraavia:

a)

1 kohdan toisen alakohdan a ja b alakohta;

b)

tämän asetuksen vaikutus välityspalvelujen sisämarkkinoiden syventämiseen ja tehokkaaseen toimintaan, erityisesti digitaalisten palvelujen rajatylittävän tarjoamisen osalta;

c)

13, 16, 20, 21, 45 ja 46 artiklan soveltaminen;

d)

pienten yritysten ja mikroyritysten velvoitteiden soveltamisala;

e)

valvonta- ja täytäntöönpanomenettelyjen vaikuttavuus;

f)

vaikutus sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden kunnioittamiseen.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun kertomukseen liitetään tapauksen mukaan ehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi.

4.   Komissio arvioi tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa myös digitaalisten palvelujen koordinaattorien toiminnastaan laatimia, komissiolle ja lautakunnalle 55 artiklan 1 kohdan nojalla toimittamia vuosikertomuksia.

5.   Edellä olevan 2 kohdan soveltamiseksi jäsenvaltioiden ja lautakunnan on toimitettava tietoja komission pyynnöstä.

6.   Komissio ottaa 2 kohdassa tarkoitettuja arviointeja tehdessään huomioon Euroopan parlamentilta ja neuvostolta sekä muilta asiaankuuluvilta elimiltä tai muista lähteistä saadut näkemykset ja havainnot ja kiinnittää erityistä huomiota pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä uusien kilpailijoiden asemaan.

7.   Komissio tekee lautakuntaa kuultuaan viimeistään 18 päivänä helmikuuta 2027 arvioinnin lautakunnan toiminnasta ja 43 artiklan soveltamisesta ja antaa siitä kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, ottaen huomioon asetuksen ensimmäiset soveltamisvuodet. Havaintojen perusteella ja lautakunnan lausunnon mahdollisimman tarkasti huomioon ottaen kertomukseen liitetään tapauksen mukaan ehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi lautakunnan rakenteen osalta.

92 artikla

Ennakoitu soveltaminen erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajille

Tätä asetusta sovelletaan 33 artiklan 4 kohdan nojalla nimettyjen erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajiin neljän kuukauden kuluttua 33 artiklan 6 kohdassa tarkoitetusta tiedoksiannosta palvelun tarjoajalle, jos kyseinen päivämäärä on aiempi kuin 17 päivä helmikuuta 2024.

93 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Tätä asetusta sovelletaan 17 päivästä helmikuuta 2024.

24 artiklan 2, 3 ja 6 kohtaa, 33 artiklan 3–6 kohtaa, 37 artiklan 7 kohtaa, 40 artiklan 13 kohtaa, 43 artiklaa ja IV luvun 4, 5 ja 6 jaksoa sovelletaan kuitenkin 16 päivästä marraskuuta 2022.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 19 päivänä lokakuuta 2022.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

R. METSOLA

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BEK


(1)  EUVL C 286, 16.7.2021, s. 70.

(2)  EUVL C 440, 29.10.2021, s. 67.

(3)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 5. heinäkuuta 2022 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 4. lokakuuta 2022.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (”Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä”) (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/1535, annettu 9 päivänä syyskuuta 2015, teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (EUVL L 241, 17.9.2015, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (EUVL L 351, 20.12.2012, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1148, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä, asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 98/2013 kumoamisesta (EUVL L 186, 11.7.2019, s. 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1150, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten (EUVL L 186, 11.7.2019, s. 57).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/784, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2021, verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta (EUVL L 172, 17.5.2021, s. 79).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/1232, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2021, tilapäisestä poikkeuksesta direktiivin 2002/58/EY tiettyihin säännöksiin siltä osin kuin on kyse teknologioista, joita numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat käyttävät henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelyyn verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi (EUVL L 274, 30.7.2021, s. 41).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2394, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 kumoamisesta (EUVL L 345, 27.12.2017, s. 1).

(14)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1020, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta (EUVL L 169, 25.6.2019, s. 1).

(15)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY, annettu 3 päivänä joulukuuta 2001, yleisestä tuoteturvallisuudesta (EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4).

(16)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/29/EY, annettu 11 päivänä toukokuuta 2005, sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi) (EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22).

(17)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64).

(18)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/11/EU, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 63).

(19)  Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista (EYVL L 95, 21.4.1993, s. 29).

(20)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

(21)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa (EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10).

(22)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta (EUVL L 157, 30.4.2004, s. 45).

(23)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2019/790, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla ja direktiivien 96/9/EY ja 2001/29/EY muuttamisesta (EUVL L 130, 17.5.2019, s. 92).

(24)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1972, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (EUVL L 321, 17.12.2018, s. 36).

(25)  Komission suositus 2003/361/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).

(26)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/93/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaamisesta (EUVL L 335, 17.12.2011, s. 1).

(27)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/36/EU, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011, ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS korvaamisesta (EUVL L 101, 15.4.2011, s. 1).

(28)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

(29)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).

(30)  Neuvoston direktiivi (EU) 2021/514, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2021, hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annetun direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta (EUVL L 104, 25.3.2021, s. 1).

(31)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/6/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, kuluttajansuojasta kuluttajille tarjottavien tuotteiden hintojen ilmoittamisessa (EYVL L 80, 18.3.1998, s. 27).

(32)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/943, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja ilmaisemiselta (EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1).

(33)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2020/1828, annettu 25 päivänä marraskuuta 2020, kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavista edustajakanteista ja direktiivin 2009/22/EY kumoamisesta (EUVL L 409, 4.12.2020, s. 1).

(34)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(35)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

(36)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

(37)  EUVL C 149, 27.4.2021, s. 3.

(38)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/882, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista (EUVL L 151, 7.6.2019, s. 70).

(39)  Neuvoston asetus (EY) N:o 139/2004, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004, yrityskeskittymien valvonnasta (EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1).

(40)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).

(41)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).


Top