EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1675

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1675, annettu 29 päivänä syyskuuta 2022, sokerialalla 1 päivästä lokakuuta 2022 sovellettavien melassin edustavien hintojen, tuontitullien ja lisätuontitullien vahvistamisesta

OJ L 252, 30.9.2022, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1675/oj

30.9.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 252/14


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/1675,

annettu 29 päivänä syyskuuta 2022,

sokerialalla 1 päivästä lokakuuta 2022 sovellettavien melassin edustavien hintojen, tuontitullien ja lisätuontitullien vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 183 ja 193 a artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 951/2006 (2) säädetään, että edustavana hintana pidetään kyseisen asetuksen 27 artiklassa määriteltyä vakiolaatua olevan melassin cif-tuontihintaa.

(2)

Edustavia hintoja vahvistettaessa huomioon on otettava kaikki asetuksen (EY) N:o 951/2006 29 artiklassa säädetyt tiedot, lukuun ottamatta kyseisen asetuksen 30 artiklassa säädettyjä tapauksia, ja tarvittaessa hinnat olisi vahvistettava kyseisen asetuksen 33 artiklassa säädetyn menetelmän mukaisesti.

(3)

Jotta voitaisiin mukauttaa muuhun kuin vakiolaatuun liittyvä hinta, hintoja on syytä korottaa tai laskea tarjotun melassin laadun mukaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 32 artiklan mukaisesti.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 951/2006 40 artiklan mukaisesti kun 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu melassin edustava hinta, johon on lisätty joko CN-koodiin 1703 10 00 kuuluvaan ruokosokerimelassiin tai CN-koodiin 1703 90 00 kuuluvaan sokerijuurikasmelassiin sovellettava tuontitulli, ylittää kyseisen tuotteen osalta 8,21 euroa 100:aa kilogrammaa kohden, tuontitullit suspendoidaan ja korvataan komission toteaman erotuksen määrällä.

(5)

Jos tuontitullit suspendoidaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 40 artiklan mukaisesti, näiden tullien määrä olisi vahvistettava samanaikaisesti kuin edustavat hinnat.

(6)

Jos kyseessä olevan tuotteen käynnistyshinta ja edustava hinta eroavat toisistaan, olisi vahvistettava lisätuontitulleja asetuksen (EY) N:o 951/2006 39 artiklan mukaisesti.

(7)

On syytä vahvistaa CN-koodeihin 1703 10 00 ja 1703 90 00 kuuluvien melassien edustavat hinnat, tuontitullit ja lisätuontitullit asetuksen (EY) N:o 951/2006 34 ja 40 artiklan mukaisesti.

(8)

Sen vuoksi komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1733 (3) olisi kumottava.

(9)

Koska on tarpeen varmistaa, että tätä toimenpidettä sovelletaan mahdollisimman pian päivitettyjen tietojen saataville asettamisen jälkeen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

CN-koodeihin 1703 10 00 ja 1703 90 00 kuuluvien melassien edustavat hinnat, tuontitullit ja lisätuontitullit vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1733.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä syyskuuta 2022.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä,

Wolfgang BURTSCHER

Pääjohtaja

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 951/2006, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta (EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1733, annettu 28 päivänä syyskuuta 2016, sokerialalla 1 päivästä lokakuuta 2016 sovellettavien melassin edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta (EUVL L 262, 29.9.2016, s. 27).


LIITE

Sokerialalla 1 päivästä lokakuuta 2022 sovellettavat melassin edustavat hinnat, tuontitullit ja lisätuontitullit

(euroa)

CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta kyseistä tuotetta

Tuontitulli 100 nettokilogrammalta kyseistä tuotetta (1)

Lisätulli 100 nettokilogrammalta kyseistä tuotetta

1703 10 00  (2)

22,96

0

1703 90 00  (2)

14,30

0


(1)  Tämä määrä korvaa asetuksen (EY) N:o 951/2006 40 artiklan mukaisesti näille tuotteille vahvistetun yhteisen tullitariffin tullin.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 27 artiklassa määritellylle vakiolaadulle.


Top