EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1247

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1247, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2022, allurapunainen AC:n hyväksymisestä pienten muiden kuin elintarviketuotannossa käytettävien nisäkkäiden ja koristetarkoituksessa pidettävien lintujen rehun lisäaineena (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2022/5044

OJ L 191, 20.7.2022, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1247/oj

20.7.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 191/3


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/1247,

annettu 19 päivänä heinäkuuta 2022,

allurapunainen AC:n hyväksymisestä pienten muiden kuin elintarviketuotannossa käytettävien nisäkkäiden ja koristetarkoituksessa pidettävien lintujen rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Allurapunainen AC:n hyväksymistä varten on toimitettu hakemus asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee allurapunainen AC:n hyväksymistä pienten muiden kuin elintarviketuotannossa käytettävien nisäkkäiden ja koristetarkoituksessa pidettävien lintujen rehun lisäaineena, joka luokitellaan luokkaan ”sensoriset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”väriaineet”.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 11 päivänä marraskuuta 2021 antamassaan lausunnossa (2), että allurapunainen AC:lla ei ehdotettujen käyttöedellytysten mukaisesti käytettynä ole haitallisia vaikutuksia eläinten terveyteen, kuluttajien turvallisuuteen eikä ympäristöön. Elintarviketurvallisuusviranomainen ei voinut tehdä päätelmiä allurapunainen AC:n tehosta, kun sitä käytetään pienten muiden kuin elintarviketuotannossa käytettävien nisäkkäiden ja koristetarkoituksessa pidettävien lintujen rehussa, koska pienten muiden kuin elintarviketuotannossa käytettävien nisäkkäiden ja koristetarkoituksessa pidettävien lintujen täys- ja täydennysrehuissa käytetään monia erilaisia rehuaineita ja koska on epävarmaa, millä allurapunainen AC:n pitoisuudella olisi näkyvä vaikutus. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi tästä elintarvikkeissa sallitusta lisäaineesta kuitenkin myös, että jos sen käyttötarkoitus rehussa on sama kuin sen käyttötarkoitus elintarvikkeissa, lisäaineen tehoa ei välttämättä tarvitse osoittaa muulla tavoin. Elintarviketurvallisuusviranomainen myös vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmistä, joilla lisäaine määritetään rehusta.

(5)

Lisäksi allurapunainen AC on jo hyväksytty kissojen ja koirien rehussa komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/197 (3), ja elintarviketurvallisuusviranomainen totesi 24 päivänä huhtikuuta 2012 antamassaan lausunnossa (4), että allurapunainen AC värjää tehokkaasti tavanomaisen koirien rehun vähimmäispitoisuudella 50 mg/kg, joka on sama kuin elintarviketurvallisuusviranomaisen tätä käyttötarkoitusta – eli käyttöä pienten muiden kuin elintarviketuotannossa käytettävien nisäkkäiden ja koristetarkoituksessa pidettävien lintujen rehussa – varten ehdottama vähimmäispitoisuus.

(6)

Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että tämän aineen tehokkuudesta on riittävästi näyttöä.

(7)

Allurapunainen AC:n arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen aineen käyttö tämän asetuksen liitteessä esitetyllä tavalla olisi hyväksyttävä.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”sensoriset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”väriaineet” kuuluva, liitteessä tarkoitettu aine eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä heinäkuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal (2021); 19(12):6987.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/197, annettu 13 päivänä helmikuuta 2020, allurapunainen AC:n hyväksymisestä lisäaineena kissojen ja koirien ruokinnassa (EUVL L 42, 14.2.2020, s. 4).

(4)  EFSA Journal (2012); 10(5):2675.


LIITE

Lisäai–neen tunniste–numero

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäis–ikä

Vähim–mäis–pitoisuus

Enimmäis–pitoisuus

Muut määräykset

Hyväksyn–nän voimassa–olo päättyy

mg tehoainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: sensoriset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: väriaineet. i) Aineet, jotka lisäävät tai palauttavat väriä rehuihin

2a129

Allurapunainen AC

Lisäaineen koostumus

Allurapunainen AC kuvataan natriumsuolaksi (tärkein ainesosa).

Kiinteä muoto (jauhe tai rakeet)

Marsu

Chinchilla

Degu

Hamsteri

Gerbiili

Maaorava

-

-

500

1.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset sekä stabiilisuus lämpökäsittelyssä.

2.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava toimintamenettelyt ja järjestelyt lisäaineen käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla poistaa tai minimoida, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia, mukaan lukien iho-, silmä- ja hengityssuojat.

9. elokuuta 2032

Tehoaineen kuvaus

Allurapunainen AC koostuu pääosin dinatrium-2-hydroksi-1-(2-metoksi-5-metyyli-4-sulfonaatti-fenyyliatso)-naftaleeni-6-sulfonaatista ja toissijaisista väriaineista yhdessä natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina.

Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan.

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtausvaatimukset: yhteensä vähintään 85 % väriaineita, laskettuna natriumsuolaksi (määritys)

Veteen liukenematon aines: ≤ 0,2 % Toissijaiset väriaineet: ≤ 3 % Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet:

6-Hydroksi-2-naftaleeni-sulfonihappo, natriumsuola: ≤ 0,3 %

4-Amino-5-metoksi-2-metyylibentseenisulfonihappo:

≤ 0,2 %

6,6-Oksibis(2-naftaleeni-sulfonihappo) dinatriumsuola: ≤ 1 %

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit: ≤ 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet: ≤ 0,2 % liuoksesta, jonka pH on 7

Kemiallinen kaava: C18H14N2Na2O8S2

CAS-numero: 25956-17-6

EINECS-numero: 247-368-0

Hillerit ja fretit

Muut pienet muut kuin elintarviketuotannossa käytettävät nisäkkäät, lukuun ottamatta koiria ja kissoja

-

-

99

Kanarialinnut

Undulaatit

Mainat

Tukaanit

-

-

45

Kaijaset

-

-

51

Neitokakadut

-

-

79

Kakadut

-

-

115

Amatsonipapukaijat

-

-

145

Papukaijat

-

-

147

Sinikelta-arat

-

-

150

Sinikurkkuarat

-

-

173

Hyasinttiarat

-

-

214

Muut koristetarkoituksessa pidettävät linnut

-

-

45

Analyysimenetelmä  (1)

Allurapunainen AC:n määrän määrittäminen rehun lisäaineesta:

spektrofotometria 504 nm:ssä (komission asetus (EU) N:o 231/2012; FAO:n JECFA monographs n. 1 (Vol. 4))

Allurapunainen AC:n määrän määrittäminen rehusta:

korkean suorituskyvyn nestekromatografia yhdistettynä tandem-massaspektrometriaan (LC-MS/MS)

 

 

 

 


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


Top