EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1091

Neuvoston asetus (EU) 2022/1091, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2022, unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2022 annetun asetuksen (EU) 2022/109 muuttamisesta

ST/10385/2022/INIT

EUVL L 176, 1.7.2022, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1091/oj

1.7.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/5


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/1091,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2022,

unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2022 annetun asetuksen (EU) 2022/109 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) 2022/109 (1) vahvistetaan vuodeksi 2022 unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuudet.

(2)

Asetuksessa (EU) 2022/109 vahvistettiin pohjankatkaravulle (Pandalus borealis) väliaikainen suurin sallittu saalis (TAC) ICES-alueella 3a (Kattegat/Skagerrak) siihen asti, että Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) asiaa koskeva tieteellinen lausunto julkaistaan, mikä julkaistiin 9 päivänä toukokuuta 2022. Unionin ja Norjan vuoden 2022 Skagerrakia koskevista kalastusneuvotteluista sovitun pöytäkirjan mukaisesti unioni on neuvotellut kahdenvälisesti Norjan kanssa pohjankatkaravun lopullisten kalastusmahdollisuuksien tasosta ICES-alueilla 3a ja 4a itäinen vuodeksi 2022. Unioni ja Norja sopivat 7 712 tonnin TACista ICES-alueilla 3a ja 4a itäinen, josta 5 398 tonnia jaetaan ICES-alueelle 3a.

(3)

Asetuksessa (EU) 2022/109 vahvistettiin kilohailin (Sprattus sprattus) väliaikaiseksi TACiksi ICES-alueilla 3a (Kattegat/Skagerrak), 2a (Norjanmeri) sekä ICES-suuralueella 4 (Pohjanmeri) 1 päivän heinäkuuta 2022 ja 30 päivän kesäkuuta 2023 väliseksi ajaksi nolla siihen asti, että ICESin asiaa koskeva tieteellinen lausunto julkaistaan, mikä julkaistiin 9 päivänä toukokuuta 2022. Unionin, Norjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2022 kalastusneuvotteluista sovitun pöytäkirjan mukaisesti unioni on neuvotellut kolmenvälisesti Norjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa kilohailin lopullisten kalastusmahdollisuuksien tasosta ICES-alueilla 3a, 2a ja suuralueella 4 1 päivän heinäkuuta 2022 ja 30 päivän kesäkuuta 2023 väliseksi ajaksi. Unioni, Norja ja Yhdistynyt kuningaskunta sopivat TACiksi 12 570 tonnia ICES-alueella 3a ja 56 120 tonnia ICES-alueella 2a ja suuralueella 4.

(4)

Asetuksessa (EU) 2022/109 vahvistettiin kilohailin TAC 550 tonniksi ICES-alueilla 7d ja 7e (Englannin kanaali) 1 päivän tammikuuta 2022 ja 30 päivän kesäkuuta 2022 väliseksi ajaksi. ICES julkaisi 9 päivänä toukokuuta 2022 tieteellisen lausuntonsa 1 päivän heinäkuuta 2022 ja 30 päivän kesäkuuta 2023 väliseksi ajaksi. Yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan unionin vuoden 2022 kalastusneuvotteluista sovitun pöytäkirjan mukaisesti unioni on neuvotellut kahdenvälisesti Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa kilohailin kalastusmahdollisuuksien tasosta ICES-alueilla 7d ja 7e 1 päivän heinäkuuta 2022 ja 30 päivän kesäkuuta 2023 väliseksi ajaksi. Unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta sopivat TACiksi 9 200 tonnia ICES-alueilla 7d ja 7e.

(5)

Asetuksessa (EU) 2022/109 vahvistettiin sardellin (Engraulis encrasicolus) TACiksi ICES-suuralueilla 9 ja 10 sekä Itäisen Keski-Atlantin kalastuskomitean (CECAF) alueeseen 34.1.1 kuuluvilla unionin vesillä 1 päivän heinäkuuta 2022 ja 30 päivän kesäkuuta 2023 väliseksi ajaksi nolla siihen asti, että kyseisen kauden osalta saadaan tieteellinen lausunto. ICES antaa kyseistä kantaa koskevan lausuntonsa kesäkuussa 2022. Sen varmistamiseksi, että kalastustoiminta voi jatkua, kunnes lopullinen TAC vahvistetaan uusimman tieteellisen lausunnon perusteella, olisi asetettava vuoden 2022 heinä-, elo- ja syyskuulle vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen saaliisiin perustuva väliaikainen TAC, 10 061 tonnia.

(6)

Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission Välimeren valkotonnikalaa käsittelevän työryhmän kokous pidettiin 9 ja 10 päivänä helmikuuta 2022. Kokouksessa sovittiin, että kyseiset sopimuspuolet ja yhteistyötä tekevät muut kuin sopimuspuolet, jotka olivat hyväksyneet kokouksessa hyväksytyn jakojärjestelmän, toimittavat kuukausittaiset saalisilmoitukset Välimeren valkotonnikalan (Thunnus alalunga) kohdennetusta kalastuksesta ja neljännesvuosittaiset saalisilmoitukset tämän lajin sivusaaliista. Sen vuoksi on tarpeen määritellä erityiset koodit, joita jäsenvaltioiden on käytettävä kyseisiä saaliita ilmoittaessaan.

(7)

Keltaevätonnikalan (Thunnus albacares) tarkistetut saalisrajoitukset Intian valtameren tonnikalakomission (IOTC) toimivaltaan kuuluvalla alueella saatettiin osaksi unionin oikeutta asetuksella (EU) 2022/109. IOTC:n päätöslauselman 2021/01 mukaisesti tarkistetut saalisrajoitukset eivät enää rajoitu kurenuotta-aluksiin, vaan ne kattavat nyt kaikki keltaevätonnikalan kalastuksessa käytettävät pyydykset. Koska asianomaiset jäsenvaltiot eivät olleet saavuttaneet vuoden 2021 loppuun mennessä yhteisymmärrystä siitä, mikä olisi asianmukaisin tapa jakaa näitä kalastusmahdollisuuksia koskevat tarkistetut saalisrajoitukset, asetuksessa (EU) 2022/109 jäsenvaltioille myönnettiin vuoden 2022 ensimmäiselle puoliskolle väliaikaisena ratkaisuna alustava osuus (50 %) keltaevätonnikalaa koskevasta vuoden 2022 unionin osuudesta IOTC:n alueella. Koska keltaevätonnikalaa koskevat unionin kalastusmahdollisuudet IOTC:n toimivaltaan kuuluvalla alueella on jaettava jäsenvaltioille, jotta unionin kalastuslaivasto voi kalastaa niitä vuonna 2022, neuvoston olisi päätettävä näiden kalastusmahdollisuuksien lopullisesta jaosta, joita ei muuten voitaisi kalastaa. Koska Portugalin pitkäsiimalaivasto pyytää sivusaaliina pienen määrän keltaevätonnikalaa, sovittiin, että Portugalille on aiheellista myöntää kyseisiä sivusaaliita varten 100 tonnia. Kun otetaan huomioon, että muilla pyydyksillä kuin kurenuotta-aluksilla saadut saaliit muodostavat hyvin rajoitetun osan kokonaissaaliista, on aiheellista jakaa nämä kalastusmahdollisuudet kyseistä 100 tonnia lukuun ottamatta kurenuotta-alusten TACiin aiemmin sovelletun jakoperusteen mukaisesti.

(8)

Asetus (EU) 2022/109 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(9)

Asetuksessa (EU) 2022/109 vahvistettuja saalisrajoituksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2022. Saalisrajoituksia koskevia, tällä asetuksella käyttöön otettavia säännöksiä olisi sen vuoksi myös sovellettava kyseisestä päivästä. Tällainen taannehtiva soveltaminen ei rajoita oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteiden soveltamista, koska asianomaisia kalastusmahdollisuuksia lisätään tai niitä ei ole vielä käytetty loppuun. Kiireellisyyden vuoksi, jotta vältetään kalastustoiminnan keskeytyminen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) 2022/109 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) 2022/109 tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2022.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Neuvoston asetus (EU) 2022/109, annettu 27 päivänä tammikuuta 2022, unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2022 (EUVL L 21, 31.1.2022, s. 1).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) 2022/109 liitteet seuraavasti:

1)

liitteessä IA:

a)

korvataan A osassa, joka koskee unionin autonomisia kantoja, ensimmäinen taulukko seuraavasti:

”Laji:

Sardelli

Engraulis encrasicolus

Alue:

9 ja 10; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

(ANE/9/3411)

Espanja

 

4 812

(1)

Varo-TAC

Portugali

 

5 249

(1)

Unioni

 

10 061

(1)

TAC

 

10 061

(1)

(1)

Kiintiöön saa pyytää vain 1. heinäkuuta 2022 ja 30. syyskuuta 2022 välisenä aikana.”

b)

korvataan B osassa, joka koskee yhteisiä kantoja, alla lueteltuja kantoja koskevat taulukot seuraavasti:

i)

korvataan pohjankatkaravun kalastusmahdollisuuksia ICES-alueella 3a koskeva taulukko seuraavasti:

”Laji:

Pohjankatkarapu

Pandalus borealis

Alue:

3a

(PRA/03A.)

Tanska

 

1 874

 

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta”

Ruotsi

 

1 009

 

Unioni

 

2 883

 

TAC

 

5 398

 

ii)

korvataan kilohailin ja sen kanssa saatujen sivusaaliiden kalastusmahdollisuuksia ICES-alueella 3a koskeva taulukko seuraavasti:

”Laji:

Kilohaili ja sen kanssa saadut sivusaaliit

Sprattus sprattus

Alue:

3a

(SPR/03A.)

Tanska

 

8 422

(1)(2)(3)

Analyyttinen TAC

Saksa

 

18

(1)(2)(3)

Ruotsi

 

3 187

(1)(2)(3)

Unioni

 

11 627

(1)(2)(3)

TAC

 

12 570

(2)

(1)

Kiintiöstä saa olla valkoturskan ja koljan sivusaaliita enintään 5 prosenttia (OTH/*03A.). Valkoturskan ja koljan sivusaaliit, jotka luetaan kiintiöön tämän säännöksen nojalla, ja niiden lajien sivusaaliit, jotka luetaan kiintiöön asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 8 kohdan nojalla, saavat yhteenlaskettuna olla enintään 9 prosenttia kiintiöstä.

(2)

Tähän kiintiöön saa pyytää vain 1. heinäkuuta 2022 ja 30. kesäkuuta 2023 välisenä aikana.

(3)

Tästä kiintiöstä voidaan tehdä siirtoja Yhdistyneen kuningaskunnan ja unionin vesille alueilla 2a ja 4. Tällaiset siirrot on kuitenkin annettava ennakolta tiedoksi komissiolle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle.”

iii)

korvataan kilohailin ja sen kanssa saatujen sivusaaliiden kalastusmahdollisuuksia Yhdistyneen kuningaskunnan ja unionin vesillä suuralueella 4 ja Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä ICES-alueella 2a koskeva taulukko seuraavasti:

”Laji:

Kilohaili ja sen kanssa saadut sivusaaliit

Sprattus sprattus

Alue:

Yhdistyneen kuningaskunnan ja unionin vedet alueella 4; Yhdistyneen kuningaskunnan vedet alueella 2a

(SPR/2AC4-C)

Belgia

 

633

(1)(2)

Analyyttinen TAC

Tanska

 

50 114

(1)(2)

Saksa

 

633

(1)(2)

Ranska

 

633

(1)(2)

Alankomaat

 

633

(1)(2)

Ruotsi

 

1 330

(1)(2)(3)

Unioni

 

53 976

(1)(2)

Norja

 

0

(1)

Färsaaret

 

0

(1)(4)

Yhdistynyt kuningaskunta

 

2 144

(1)

TAC

 

56 120

(1)

(1)

Kiintiöön saa pyytää vain 1. heinäkuuta 2022 ja 30. kesäkuuta 2023 välisenä aikana.

(2)

Kiintiöstä saa olla valkoturskan sivusaaliita enintään 2 prosenttia (OTH/*2AC4C). Valkoturskan sivusaaliit, jotka luetaan kiintiöön tämän säännöksen nojalla, ja niiden lajien sivusaaliit, jotka luetaan kiintiöön asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 8 kohdan nojalla, saavat yhteenlaskettuna olla enintään 9 prosenttia kiintiöstä.

(3)

Tuulenkalat mukaan lukien.

(4)

Voi sisältää sillin sivusaaliita enintään 4 prosenttia.”

iv)

lisätään kilohailin kalastusmahdollisuuksia alueilla 7d ja 7e koskeva taulukko 1 päivän heinäkuuta 2022 ja 30 päivän kesäkuuta 2023 väliseksi ajaksi seuraavasti:

”Laji:

Kilohaili

Sprattus sprattus

Alue:

7d ja 7e

(SPR/7DE.2)

Belgia

 

25

(1)

Analyyttinen TAC

Tanska

 

1 601

(1)

Saksa

 

25

(1)

Ranska

 

345

(1)

Alankomaat

 

345

(1)

Unioni

 

2 341

(1)

Yhdistynyt kuningaskunta

 

6 859

(1)

TAC

 

9 200

(1)

(1)

Kiintiöön saa pyytää vain 1. heinäkuuta 2022 ja 30. kesäkuuta 2023 välisenä aikana.”

2)

lisätään liitteeseen ID Välimeren valkotonnikalaa koskevan taulukon (ALB/MED) lopullista TACia koskevalle riville kolmas alaviite seuraavasti:

”(3)

Erityisedellytys: Välimeren valkotonnikalan sivusaaliit luetaan tähän kiintiöön, mutta ilmoitetaan erikseen (ALB/MED-BC).”;

3)

korvataan liite IJ seuraavasti:

”LIITE IJ

IOTC:N TOIMIVALTAAN KUULUVA ALUE

Unionin kalastusalusten pyytämät keltaevätonnikalan (Thunnus albacares) saaliit eivät saa ylittää tässä liitteessä vahvistettuja saalisrajoituksia.

Laji:

Keltaevätonnikala

Thunnus albacares

Alue:

IOTC:n toimivaltaan kuuluva alue

(YFT/IOTC)

Ranska

 

27 736

 

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta

Italia

 

2 367

 

Espanja

 

42 943

 

Portugali

 

100

(1)

Unioni

 

73 146

 

TAC

 

Ei sovelleta

 

(1)

Ainoastaan sivusaaliille. Kohdennettu kalastus ei ole sallittua tässä kiintiössä.


Top