EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0992

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/992, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2022, asetuksen (EU) 2016/1628 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse delegoitujen säädösten antamista koskevien komission valtuuksien jatkamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

PE/20/2022/REV/1

OJ L 169, 27.6.2022, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/992/oj

27.6.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 169/43


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/992,

annettu 8 päivänä kesäkuuta 2022,

asetuksen (EU) 2016/1628 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse delegoitujen säädösten antamista koskevien komission valtuuksien jatkamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/1628 (3) vahvistetaan liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjä ja tyyppihyväksyntää koskevat keskeiset säännökset ja siirretään komissiolle valta vahvistaa tietyt yksityiskohtaiset tekniset eritelmät delegoiduissa säädöksissä. Mainitun asetuksen 55 artiklan 2 kohdassa siirretään kyseinen valta komissiolle viiden vuoden määräajaksi. Kyseinen määräaika päättyi 6 päivänä lokakuuta 2021. On tarpeen mukauttaa joitakin kyseisistä delegoiduista säädöksistä tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi ja tehdä muita kyseisten valtuuksien siirron mukaisia muutoksia, myös sellaisen delegoidun asetuksen osalta, jossa vahvistetaan vaatimukset, jotka koskevat liikkuviin työkoneisiin asennettujen polttomoottorien käytönaikaista valvontaa. Olisi myös oltava mahdollista antaa uusia delegoituja säädöksiä kyseisten valtuuksien siirron mukaisesti. Näin ollen olisi jatkettava valtuuksien, joiden nojalla komissio voi antaa delegoituja säädöksiä, siirtoa ja varauduttava siihen, että siirtoa on mahdollista jatkaa edelleen.

(2)

Sen vuoksi asetus (EU) 2016/1628 olisi muutettava tämän mukaisesti.

(3)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, vaan ne voidaan sen vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) 2016/1628 55 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Siirretään komissiolle 6 päivästä lokakuuta 2016 kymmenen vuoden ajaksi 19 artiklan 2 kohdassa, 24 artiklan 11 kohdassa, 25 artiklan 4 kohdassa, 26 artiklan 6 kohdassa, 34 artiklan 9 kohdassa, 42 artiklan 4 kohdassa, 43 artiklan 5 kohdassa ja 48 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään 6 päivänä tammikuuta 2026 ja yhdeksän kuukautta ennen kunkin seuraavan viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä viiden vuoden pituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissà jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 8 päivänä kesäkuuta 2022.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

R. METSOLA

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. BEAUNE


(1)  Lausunto annettu 18. toukokuuta 2022 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 19. toukokuuta 2022 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 2. kesäkuuta 2022.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1628, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen raja-arvoihin ja tyyppihyväksyntään liittyvistä vaatimuksista, asetusten (EU) N:o 1024/2012 ja (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja direktiivin 97/68/EY muuttamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 252, 16.9.2016, s. 53).


Top