EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0699

Komission delegoitu asetus (EU) 2022/699, annettu 3 päivänä toukokuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/821 muuttamisesta poistamalla Venäjä unionin yleisten vientilupien soveltamisalaan kuuluvista määräpaikoista

C/2022/2885

EUVL L 130I, 4.5.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/699/oj

4.5.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 130/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2022/699,

annettu 3 päivänä toukokuuta 2022,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/821 muuttamisesta poistamalla Venäjä unionin yleisten vientilupien soveltamisalaan kuuluvista määräpaikoista

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kaksikäyttötuotteiden vientiä, välitystä, teknistä apua, kauttakulkua ja siirtoa koskevan unionin valvontajärjestelmän perustamisesta 20 päivänä toukokuuta 2021 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/821 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ukrainan alueelliseen koskemattomuuteen, suvereniteettiin ja riippumattomuuteen kohdistuneen Venäjän laittoman hyökkäyksen ja siitä unionin keskeisille turvallisuuseduille aiheutuvien uhkien vuoksi unioni on päättänyt asettaa lisää kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä ja niihin liittyvien palvelujen tarjoamista koskevia rajoituksia. Neuvoston asetuksella (EU) 2022/328 (2) asetetaan rajoituksia, jotka koskevat muun muassa kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä ja niihin liittyvien palvelujen tarjoamista. Lisäksi neuvoston asetuksella (EU) 2022/394 (3) asetetaan rajoituksia, jotka koskevat meriliikenteessä käytettäviä tavaroita ja teknologioita. Neuvoston asetuksella (EU) 2022/428 (4) asetetaan vientirajoituksia, jotka koskevat Venäjän energiateollisuuden laitteita, teknologiaa ja palveluja (lukuun ottamatta ydinenergiateollisuutta ja energian kuljetusketjun loppupäätä). Neuvoston asetuksessa (EU) 2022/576 (5) asetetaan vientirajoituksia, jotka koskevat erilaisia kehittyneitä teknologioita.

(2)

Asetuksella (EU) 2021/821 otetaan käyttöön kahdeksan unionin yleislupaa, jotka koskevat tiettyjen tuotteiden vientiä tiettyihin määräpaikkoihin erikseen vahvistettujen ehtojen ja vaatimusten mukaisesti. Tällä hetkellä Venäjälle suuntautuvassa viennissä voidaan käyttää kolmea unionin yleislupaa: EU003 (jälleenvienti sen jälkeen kun tuotteet on korjattu tai korvattu EU:ssa), EU004 (vienti messuille tai näyttelyihin), EU005 (tietoliikennelaitteiden vienti).

(3)

Unionin Venäjää vastaan toteuttamien toimien vuoksi on aiheellista poistaa Venäjä unionin yleisten vientilupien EU003, EU004 ja EU005 määräpaikkoja koskevista luetteloista, jotta voidaan estää Venäjää saamasta kriittisiä teknologioita ja kaksikäyttötuotteita.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EU) 2021/821 olisi muutettava.

(5)

Koska konflikti muodostaa välittömän uhkan Euroopan rauhalle ja turvallisuudelle, on olemassa pakottavat ja kiireelliset syyt poistaa Venäjä unionin yleisten vientilupien EU003, EU004 ja EU005 soveltamisalaan kuuluvista määräpaikoista. Tätä varten olisi noudatettava asetuksen (EU) 2021/821 19 artiklan 1 kohdassa säädettyä kiireellistä menettelyä, ja tämän delegoidun säädöksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) 2021/821 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä toukokuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 206, 11.6.2021, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) 2022/328, annettu 25 päivänä helmikuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta (EUVL L 49, 25.2.2022, s. 1).

(3)  Neuvoston asetus (EU) 2022/394, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta (EUVL L 81, 9.3.2022, s. 1).

(4)  Neuvoston asetus (EU) 2022/428, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta neuvoston asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta (EUVL L 87 I, 15.3.2022, s. 13).

(5)  Neuvoston asetus (EU) 2022/576, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta (EUVL L 111, 8.4.2022, s. 1).


LIITE

Muutetaan liite II seuraavasti:

1)

poistetaan jakson C ”VIENTI KORJAUKSEN/VAIHDON JÄLKEEN” 2 osassa ”Määräpaikat” oleva Venäjää koskeva luetelmakohta;

2)

poistetaan jakson D ”TILAPÄINEN VIENTI NÄYTTELYYN TAI MESSUILLE” 2 osassa ”Määräpaikat” oleva Venäjää koskeva luetelmakohta;

3)

poistetaan jakson E ”TIETOLIIKENNE” 2 osassa ”Määräpaikat” oleva Venäjää koskeva luetelmakohta.


Top