EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0576

Neuvoston asetus (EU) 2022/576, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta

ST/7902/2022/INIT

OJ L 111, 8.4.2022, p. 1–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/04/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/576/oj

8.4.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 111/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/576,

annettu 8 päivänä huhtikuuta 2022,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta 8 päivänä huhtikuuta 2022 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2022/578 (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 31 päivänä heinäkuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 833/2014 (2).

(2)

Asetuksella (EU) N:o 833/2014 pannaan täytäntöön tietyt neuvoston päätöksessä 2014/512/YUTP (3) säädetyt toimenpiteet.

(3)

Neuvosto hyväksyi 8 päivänä huhtikuuta 2022 päätöksen (YUTP) 2022/578 päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta. Siinä laajennetaan luetteloa valvonnanalaisista tavaroista, jotka voisivat edistää Venäjän sotilaallista ja teknologista kehittämistä tai sen puolustus- ja turvallisuusalan kehittämistä. Siinä otetaan käyttöön uusia rajoituksia, jotka koskevat tiettyjen tavaroiden, erityisesti hiilen ja muiden kiinteiden fossiilisten polttoaineiden, tuontia Venäjältä. Siinä otetaan myös käyttöön uusia Venäjää koskevia vientirajoituksia, jotka koskevat erityisesti lentopetrolia ja muita tavaroita.

(4)

Päätöksessä (YUTP) 2022/578 kielletään myös julkisia hankintoja koskevien sopimusten ja käyttöoikeussopimusten tekeminen Venäjän kansalaisten ja Venäjälle sijoittautuneiden yhteisöjen ja elinten kanssa sekä tällaisten sopimusten täytäntöönpanon jatkaminen.

(5)

Päätöksessä (YUTP) 2022/578 kielletään tuen, mukaan lukien rahoitus ja rahoitusapu sekä kaikenlainen muu unionin, Euratomin tai jäsenvaltion ohjelmaan perustuva hyöty, myöntäminen venäläisille julkisomisteisille tai julkisessa määräysvallassa oleville yhteisöille.

(6)

Päätöksellä (YUTP) 2022/578 myös laajennetaan euromääräisten setelien vientiä ja euromääräisten siirtokelpoisten arvopapereiden myyntiä koskevat kiellot koskemaan kaikkia jäsenvaltioiden virallisia valuuttoja.

(7)

Päätöksellä (YUTP) 2022/578 laajennetaan poikkeusta, joka koskee kieltoa toteuttaa tiettyjen Venäjän valtion omistamien yritysten kanssa liiketoimia, jotka koskevat fossiilisten polttoaineiden ja tiettyjen mineraalien ostoa, tuontia tai kuljetusta Sveitsiin, Euroopan talousalueelle ja Länsi-Balkanille.

(8)

On aiheellista laajentaa tiettyjen Venäjän valtion omistamien yritysten ja niiden tytäryhtiöiden kanssa toteutettavia liiketoimia koskevaa kieltoa koskevat poikkeukset kattamaan Euroopan talousalueen maat ja Sveitsi sekä Länsi-Balkan; unioni odottaa, että kaikki alueen maat sovittavat omat toimensa nopeasti ja täysimääräisesti yhteen EU:n rajoittavien toimenpiteiden kanssa, mukaan lukien rajoittavat toimenpiteet Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta.

(9)

Päätöksellä (YUTP) 2022/578 myös kielletään Venäjälle sijoittautuneita maantiekuljetusyrityksiä kuljettamasta tavaroita maanteitse unionissa ja evätään Venäjän lipun alla purjehtivien alusten pääsy satamiin. Siinä otetaan käyttöön kielto, jonka mukaan venäläiset henkilöt ja yhteisöt eivät voi olla edunsaajia eivätkä toimia omaisuudenhoitajina (trustee) tai muissa vastaavissa tehtävissä, sekä kielto tarjota tiettyjä palveluja trusteille.

(10)

Nämä toimenpiteet kuuluvat perussopimuksen soveltamisalaan, ja sen vuoksi tarvitaan unionin tason sääntelyä erityisesti sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(11)

Asetus (EU) N:o 833/2014 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 833/2014 seuraavasti:

1)

lisätään 1 artiklaan kohdat seuraavasti:

”v)

’julkisia hankintoja koskevilla direktiiveillä’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivejä 2014/23/EU (*1), 2014/24/EU (*2), 2014/25/EU (*3) ja 2009/81/EY (*4);

w)

’maantiekuljetusyrityksellä ’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, yhteisöä tai elintä, joka harjoittaa kaupallista tavaraliikennettä moottoriajoneuvoja tai ajoneuvoyhdistelmiä käyttäen;

(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1)."

(*2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65)."

(*3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243)."

(*4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/81/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden tekemien rakennusurakoita sekä tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta puolustus- ja turvallisuusalalla ja direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY muuttamisesta (EUVL L 216, 20.8.2009, s. 76).”;"

2)

korvataan 2 artiklan 4 kohdan e alakohta seuraavasti:

”e)

muita kuin yleisesti käytettävissä olevia siviilialan sähköisiä viestintäverkkoja varten, jotka eivät ole julkisessa määräysvallassa olevan tai yli 50-prosenttisesti julkisomisteisen yhteisön omistuksessa;”

3)

korvataan 2 artiklan 7 kohdan i ja ii alakohdat seuraavasti:

”i)

loppukäyttäjä voi olla sotilaallinen loppukäyttäjä, liitteessä IV tarkoitettu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin tai että tuotteet voivat olla tarkoitettuja sotilaalliseen loppukäyttöön, paitsi jos 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antaminen on sallittu 2 b artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla;

ii)

1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antaminen on tarkoitettu ilmailu- tai avaruusteollisuutta varten, paitsi jos tällainen myynti, toimitus, siirto tai vienti tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antaminen on sallittu 4 kohdan b alakohdan nojalla; tai”;

4)

korvataan 2 a artiklan 4 kohdan e alakohta seuraavasti:

”e)

muita kuin yleisesti käytettävissä olevia siviilialan sähköisiä viestintäverkkoja varten, jotka eivät ole julkisessa määräysvallassa olevan tai yli 50-prosenttisesti julkisomisteisen yhteisön omistuksessa;”

5)

korvataan 2 a artiklan 7 kohdan i ja ii alakohta seuraavasti:

”i)

loppukäyttäjä voi olla sotilaallinen loppukäyttäjä, liitteessä IV tarkoitettu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin tai että tuotteet voivat olla tarkoitettuja sotilaalliseen loppukäyttöön, paitsi jos 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antaminen on sallittu 2 b artiklan 1 kohdan nojalla;

ii)

1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antaminen on tarkoitettu ilmailu- tai avaruusteollisuutta varten, paitsi jos tällainen myynti, toimitus, siirto tai vienti tai niihin liittyvä tekninen tai rahoitusapu on sallittu 4 kohdan b alakohdan nojalla; tai”;

6)

korvataan 3 artiklan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden kuljettamiseksi Venäjältä tai sen kautta unioniin; tai”;

7)

korvataan 3 a artiklan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

se on tarpeen kriittisen energiahuollon varmistamiseksi unionissa sekä maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden kuljettamiseksi Venäjältä tai sen kautta unioniin; tai”;

8)

korvataan 3 b artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kielletään liitteessä X lueteltujen, unionista tai mistä tahansa muualta peräisin olevien, öljynjalostuksessa ja maakaasun nesteytymisessä käytettäväksi soveltuvien tuotteiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto ja vienti suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.”;

9)

korvataan 3 c artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kielletään unionista tai mistä tahansa muualta peräisin olevien, liitteessä XI lueteltujen ilmailu- tai avaruusteollisuuden käyttöön soveltuvien tuotteiden ja teknologian ja liitteessä XX lueteltujen lentopetrolin ja polttoaineiden lisäaineiden myynti, toimitus, siirto ja vienti suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.”;

10)

lisätään 3 c artiklaan kohdat seuraavasti:

”6.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 4 kohdassa säädetään, toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat myöntää tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin luvan ennen 26 päivää helmikuuta 2022 tehdyn ilma-aluksen rahoitusleasingsopimuksen täytäntöönpanoon todettuaan, että

a)

se on ehdottoman välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa leasingsopimukseen perustuvat maksut sellaiselle jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti perustetulle tai muodostetulle oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle, joka ei kuulu tässä asetuksessa säädettyjen rajoittavien toimenpiteiden soveltamisalaan; ja

b)

venäläisen vastapuolen käyttöön ei aseteta mitään taloudellisia resursseja, lukuun ottamatta ilma-aluksen omistusoikeuden siirtoa sen jälkeen, kun kaikki rahoitusleasingsopimukseen perustuvat maksut on suoritettu.

7.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän artiklan nojalla myönnetyistä luvista kahden viikon kuluessa luvan myöntämisestä.

8.   Edellä 1 kohdassa säädetty kielto ei rajoita 2 artiklan 4 kohdan b alakohdan ja 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdan soveltamista.”;

11)

lisätään artikla seuraavasti:

”3 ea artikla

1.   Kielletään 16 päivän huhtikuuta 2022 jälkeen pääsy unionin alueella oleviin satamiin kaikilta Venäjän lipun alle rekisteröidyiltä aluksilta.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan aluksiin, jotka ovat vaihtaneet Venäjän lipun tai rekisteröintinsä jonkin toisen valtion lippuun tai rekisteröintiin 24 päivän helmikuuta 2022 jälkeen;

3.   Tässä artiklassa tarkoitetaan aluksella:

a)

asiaankuuluvien kansainvälisten yleissopimusten soveltamisalaan kuuluvaa laivaa;

b)

ainakin 15 metriä pitkää huvivenettä, joka ei kuljeta rahtia ja johon mahtuu enintään 12 matkustajaa; tai

c)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2013/53/EU (*5) määriteltyä huvivenettä tai vesiskootteria.

4.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta apua tarvitsevaan alukseen, joka hakee turvapaikkaa, käyntisatamaa hätätilanteessa meriturvallisuuteen liittyvistä syistä tai ihmishenkien pelastamiseksi merellä.

5.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää alukselle pääsyn satamaan tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin todettuaan, että pääsy on tarpeen

a)

maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden, titaanin, alumiinin, kuparin, nikkelin, palladiumin ja rautamalmin sekä tiettyjen liitteessä XXIV lueteltujen kemiallisten ja rautatuotteiden ostamiseksi, tuomiseksi tai kuljettamiseksi unioniin;

b)

lääkkeiden, lääkinnällisten tuotteiden, maatalous- ja elintarviketuotteiden, mukaan lukien vehnä ja lannoitteet, joiden tuonti, osto ja kuljetus sallitaan tämän asetuksen nojalla, ostamiseksi, tuomiseksi tai kuljettamiseksi;

c)

humanitaarisia tarkoituksia varten;

d)

ydinpolttoaineen ja muiden siviilikäyttöön tarkoitettujen ydinvoimavarojen toimintaan ehdottoman välttämättömien tavaroiden kuljettamiseksi; tai

e)

hiilen ja muiden kiinteiden fossiilisten polttoaineiden, sellaisina kuin ne on lueteltu liitteessä XXII, ostamiseksi, tuomiseksi tai siirtämiseksi unioniin 10 päivään elokuuta 2022 saakka.

6.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 5 kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.”

(*5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/53/EU, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013, huviveneistä ja vesiskoottereista sekä direktiivin 94/25/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 90).;"

12)

lisätään 3 h artiklaan kohdat seuraavasti:

”4.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan sellaisten kulttuuriesineiden siirtämiseen tai vientiin Venäjälle, jotka ovat lainassa Venäjän kanssa tehtävän virallisen kulttuuriyhteistyön puitteissa.

5.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 4 kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.”;

13)

lisätään artiklat seuraavasti:

”3 i artikla

1.   Kielletään sellaisten liitteessä XXI lueteltujen tavaroiden, jotka tuottavat Venäjälle merkittäviä tuloja ja siten mahdollistavat sen Ukrainan tilannetta epävakauttavat toimet, suora tai välillinen osto, tuonti tai siirto unioniin, jos ne ovat peräisin Venäjältä tai jos niitä viedään Venäjältä.

2.   Kielletään

a)

1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin ja teknologiaan sekä kyseisten tavaroiden ja kyseisen teknologian toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti 1 kohdassa säädetyn kiellon yhteydessä;

b)

1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin ja teknologiaan kyseisten tavaroiden ja kyseisen teknologian ostamiseen, tuontiin tai siirtoon tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoamiseen liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun antaminen suoraan tai välillisesti 1 kohdassa säädetyn kiellon yhteydessä.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta ennen 9 päivää huhtikuuta 2022 tehtyjen sopimusten eikä tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 10 päivään heinäkuuta 2022 saakka.

4.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetty kielto ei koske 10 päivästä heinäkuuta 2022 alkaen seuraavien unioniin tuontia varten tarvittavaa tuontia, ostamista tai kuljettamista tai niihin liittyvää teknistä tai rahoitusapua:

a)

837 570 kuivatonnia CN-ryhmän 3104 20 kaliumkloridia tietyn vuoden 10 päivän heinäkuuta ja sitä seuraavan vuoden 9 päivän heinäkuuta välisenä aikana;

b)

yhteensä 1 577 807 kuivatonnia muita liitteessä XXI lueteltuja CN-ryhmiin 3105 20, 3105 60 ja 3105 90 kuuluvia tavaroita tietyn vuoden 10 päivän heinäkuuta ja sitä seuraavan vuoden 9 päivän heinäkuuta välisenä aikana;

5.   Komissio ja jäsenvaltiot hallinnoivat 4 kohdassa vahvistettuja määrällisiä tuontikiintiöitä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 (*6) 49–54 artiklassa säädetyn tariffikiintiöiden hallinnointijärjestelmän mukaisesti.

3 j artikla

1.   Kielletään liitteessä XXI lueteltujen hiilen ja muiden kiinteiden fossiilisten polttoaineiden, suora tai välillinen osto, tuonti tai siirto unioniin, jos ne ovat peräisin Venäjältä tai jos niitä viedään Venäjältä.

2.   Kielletään

a)

1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin ja teknologiaan sekä kyseisten tavaroiden ja kyseisen teknologian toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti 1 kohdassa säädetyn kiellon yhteydessä;

b)

1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin ja teknologiaan kyseisten tavaroiden ja kyseisen teknologian ostamiseen, tuontiin tai siirtoon tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoamiseen liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun antaminen suoraan tai välillisesti 1 kohdassa säädetyn kiellon yhteydessä.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta ennen 9 päivää huhtikuuta 2022 tehtyjen sopimusten eikä tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 10 päivään elokuuta 2022 saakka.

3 k artikla

1.   Kielletään sellaisten liitteessä XXIII lueteltujen tavaroiden, jotka voisivat edistää erityisesti Venäjän teollisten valmiuksien kehittämistä, myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, tai käytettäväksi Venäjällä.

2.   Kielletään

a)

1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin ja teknologiaan sekä kyseisten tavaroiden ja kyseisen teknologian toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä;

b)

1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun antaminen kyseisten tavaroiden ja kyseisen teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoamiseen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta ennen 9 päivää huhtikuuta 2022 tehtyjen sopimusten eikä tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 10 päivään elokuuta 2022 saakka.

4.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja kieltoja ei sovelleta tavaroihin, jotka ovat välttämättömiä Venäjällä toimivien, kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivien jäsenvaltioiden tai kumppanimaiden diplomaatti- tai konsuliedustustojen tai kansainvälisten järjestöjen virallisia tarkoituksia varten tai jotka ovat niiden henkilökunnan henkilökohtaisia tavaroita.

5.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan liitteessä XXIII lueteltujen tavaroiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antamiseen todettuaan, että tällaiset tavarat ovat tai tällainen teknologia tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antaminen on tarpeen humanitaarisia tarkoituksia varten, kuten avun toimittaminen tai avun toimittamisen helpottaminen, mukaan lukien lääkintätarvikkeet ja elintarvikkeet, tai humanitaaristen työntekijöiden siirtäminen ja siihen liittyvä apu, tai evakuointeja varten.

3 l artikla

1.   Kielletään kaikkia Venäjälle sijoittautuneita maantiekuljetusyrityksiä suorittamasta tavaroiden maantiekuljetuksia unionin alueella, kauttakulku mukaan lukien.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta maantiekuljetusyrityksiin, jotka kuljettavat

a)

postia yleispalveluna;

b)

tavaroita kauttakuljetuksena unionin kautta Kaliningradin alueen ja Venäjän välillä, edellyttäen että tällaisten tavaroiden kuljetusta ei ole muutoin kielletty tämän asetuksen nojalla.

3.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta 16 päivään huhtikuuta 2022 saakka tavarakuljetuksiin, jotka ovat alkaneet ennen 9 päivää huhtikuuta 2022, edellyttäen että kyseisen maantiekuljetusyrityksen ajoneuvo

a)

oli jo unionin alueella 9 päivänä huhtikuuta 2022, tai

b)

ajoneuvon on kuljettava unionin kautta palatakseen Venäjälle.

4.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa Venäjälle sijoittautuneelle maantiekuljetusyritykselle luvan tavaroiden kuljetukseen todettuaan, että tällainen kuljetus on tarpeen:

a)

maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden sekä titaanin, alumiinin, kuparin, nikkelin, palladiumin ja rautamalmin ostamiseksi, tuomiseksi tai kuljettamiseksi unioniin;

b)

lääkkeiden, lääkinnällisten tuotteiden, maatalous- ja elintarviketuotteiden, mukaan lukien vehnä ja lannoitteet, joiden tuonti, osto ja kuljetus sallitaan tämän asetuksen nojalla, ostamiseksi, tuomiseksi tai kuljettamiseksi;

c)

humanitaarisia tarkoituksia varten;

d)

kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivien unionin ja jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustojen, mukaan lukien suurlähetystöt ja muut edustustot, tai kansainvälisten järjestöjen toimintaan Venäjällä; tai

e)

sellaisten kulttuuriesineiden siirtämiseen tai vientiin Venäjälle, jotka ovat lainassa Venäjän kanssa tehtävän virallisen kulttuuriyhteistyön puitteissa.

5.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 4 kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.

(*6)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558).”;"

14)

kumotaan 4 artiklan 1 kohdan c ja d alakohta;

15)

korvataan 4 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä 1 kohdassa säädetyt kiellot eivät rajoita avustamista seuraavissa tapauksissa:

a)

tuonti, osto tai kuljetus, joka liittyy seuraaviin: i) sellaisten varaosien ja palveluiden toimittaminen, jotka ovat tarpeen olemassa olevien voimavarojen ylläpidolle ja turvallisuudelle unionissa; tai ii) ennen 1 päivää elokuuta 2014 tehtyjen sopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöönpanemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpano; tai

b)

sellaisten varaosien ja palveluiden myynti, toimitus, siirto tai vienti, jotka ovat tarpeen olemassa olevien voimavarojen ylläpidolle, korjaukselle ja turvallisuudelle unionissa.”;

16)

korvataan 5 aa artiklan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

liiketoimet, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden sekä titaanin, alumiinin, kuparin, nikkelin, palladiumin ja rautamalmin ostamiseksi, tuomiseksi tai kuljettamiseksi Venäjältä tai sen kautta unioniin, Euroopan talousalueen jäsenmaahan, Sveitsiin tai Länsi-Balkanille.”;

17)

lisätään 5 aa artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”c)

liitteessä XXII luetellut liiketoimet, jotka koskevat hiilen ja muiden kiinteiden fossiilisten polttoaineiden ostoa, tuontia tai kuljetusta unioniin 10 päivään elokuuta 2022 saakka.”;

18)

korvataan 5 b artikla seuraavasti:

”5 b artikla

1.   Kielletään talletusten vastaanottaminen Venäjän kansalaisilta tai Venäjällä asuvilta luonnollisilta henkilöiltä taikka Venäjälle sijoittautuneilta oikeushenkilöiltä, yhteisöiltä tai elimiltä, jos luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen talletusten kokonaisarvo luottolaitosta kohden on yli 100 000 euroa.

2.   Kielletään kryptolompakon, -tilin tai kryptovarojen talletuspalvelujen tarjoaminen Venäjän kansalaisille tai Venäjällä asuville luonnollisille henkilöille taikka Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, jos luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen kryptovarojen kokonaisarvo lompakkoa, tiliä tai talletuspalvelujen tarjoajaa kohden on yli 10 000 euroa.

3.   Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta jäsenvaltioiden, Euroopan talousalueeseen kuuluvan maan tai Sveitsin kansalaisiin eikä luonnollisiin henkilöihin, joilla on tilapäinen tai pysyvä oleskelulupa jossakin jäsenvaltiossa, Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa tai Sveitsissä.

4.   Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta talletuksiin, jotka ovat välttämättömiä muiden kuin kiellettyjen tuotteiden ja palvelujen rajat ylittävässä kaupassa unionin ja Venäjän välillä.”;

19)

korvataan 5 c artiklan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”1.   Poiketen siitä, mitä 5 b artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan tällaiseen talletukseen tai tällaisen lompakon, tilin tai talletuspalvelujen tarjoamiseen todettuaan, että tällaisen talletuksen vastaanottaminen tai tällaisen lompakon, tilin tai talletuspalvelujen tarjoaminen:”;

20)

korvataan 5 d artiklan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”1.   Poiketen siitä, mitä 5 b artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan tällaiseen talletukseen tai tällaisen lompakon, tilin tai talletuspalvelujen tarjoamiseen todettuaan, että tällaisen talletuksen vastaanottaminen tai tällaisen lompakon, tilin tai talletuspalvelujen tarjoaminen:”;

21)

korvataan 5 f artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kielletään 12 päivän huhtikuuta 2022 jälkeen liikkeeseen laskettujen, minkä tahansa jäsenvaltion virallisen valuutan määräisten siirtokelpoisten arvopapereiden ja sellaisten yhteissijoitusyritysten osuuksien, jotka antavat pääsyn tällaisiin arvopapereihin, myynti Venäjän kansalaisille tai Venäjällä asuville luonnollisille henkilöille sekä Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille.”;

22)

korvataan 5 i artikla seuraavasti:

”5 i artikla

1.   Kielletään minkä tahansa jäsenvaltion virallisen valuutan määräisten setelien myynti, toimittaminen, siirto tai vienti Venäjälle tai Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, mukaan lukien Venäjän viranomaiset ja keskuspankki, taikka käytettäväksi Venäjällä.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta minkä tahansa jäsenvaltion virallisen valuutan määräisten setelien myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin, jos tällainen myynti, toimitus, siirto tai vienti on tarkoitettu

a)

Venäjälle matkustavien luonnollisten henkilöiden tai heidän kanssaan matkustavien perheenjäsenten henkilökohtaiseen käyttöön; tai

b)

kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivien Venäjällä toimivien diplomaatti- ja konsuliedustustojen tai kansainvälisten järjestöjen viralliseen käyttöön.”;

23)

lisätään artiklat seuraavasti:

”5 k artikla

1.   Kielletään julkisia hankintoja koskevien direktiivien sekä direktiivin 2014/23/EU 10 artiklan 1 ja 3 kohdan, 6 kohdan a–e alakohdan ja 8, 9 ja 10 kohdan sekä 11, 12, 13 ja 14 artiklan, direktiivin 2014/24/EU 7 ja 8 artiklan sekä 10 artiklan b–f ja h–j alakohdan, direktiivin 2014/25/EU 18 artiklan, 21 artiklan b–e ja g–i alakohdan sekä 29 ja 30 artiklan ja direktiivin 2009/81/EY 13 artiklan a–d, f–h ja j alakohdan soveltamisalaan kuuluvien julkisia hankintoja koskevien sopimusten tai käyttöoikeussopimusten tekeminen tai niiden täytäntöönpanon jatkaminen, kun toisena osapuolena on

a)

Venäjän kansalainen tai Venäjälle sijoittautunut luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin;

b)

oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jonka omistusoikeuksista tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettu yhteisö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia; tai

c)

tämän kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetun yhteisön puolesta tai johdolla toimiva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin,

myös silloin kun niillä on yli 10 prosentin osuus kyseisen sopimuksen arvosta tai niistä alihankkijoista, tavarantoimittajista tai yksiköistä, joiden voimavaroja käytetään hyväksi julkisia hankintoja koskevissa direktiiveissä tarkoitetulla tavalla.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan sopimusten tekemiseen ja niiden täytäntöönpanon jatkamiseen, kun sopimukset on tarkoitettu

a)

siviilikäyttöön tarkoitettujen ydinvoimavarojen toimintaan, huoltoon, käytöstä poistoon ja radioaktiivisten jätteiden käsittelyyn, polttoaineen toimittamiseen ja uudelleenkäsittelyyn ja turvallisuuteen ja siviilikäyttöön tarkoitettujen ydinlaitosten valmistumiseen tarvittavan suunnittelun, rakentamisen ja käyttöönoton jatkamiseen sekä lääketieteellisten radioisotooppien ja muiden vastaavien lääketieteellisten sovellusten tuotannossa tarvittavien lähtöaineiden toimittamiseen, ympäristön säteilyvalvonnassa tarvittavaan kriittiseen teknologiaan sekä ydinalan siviiliyhteistyöhön erityisesti tutkimuksen ja kehittämisen alalla;

b)

avaruusohjelmiin liittyvään hallitustenväliseen yhteistyöhön;

c)

sellaisten ehdottoman välttämättömien tavaroiden tai palvelujen toimittamiseen, joita ainoastaan 1 kohdassa tarkoitetut henkilöt voivat toimittaa tai toimittaa riittävässä määrin;

d)

kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivien unionin ja jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustojen, mukaan lukien suurlähetystöt ja muut edustustot, tai kansainvälisten järjestöjen toimintaan Venäjällä;

e)

maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden sekä titaanin, alumiinin, kuparin, nikkelin, palladiumin ja rautamalmin ostamiseen, tuontiin tai kuljettamiseen Venäjältä tai sen kautta unioniin; tai

f)

hiilen ja muiden kiinteiden fossiilisten polttoaineiden, sellaisina kuin ne on lueteltu liitteessä XXII, ostamiseen, tuontiin tai kuljettamiseen unioniin 10 päivään elokuuta 2022 saakka.

3.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän artiklan nojalla myönnetyistä luvista kahden viikon kuluessa luvan myöntämisestä.

4.   Edellä 1 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta ennen 9 päivää huhtikuuta 2022 tehtyjen sopimusten täytäntöönpanoon 10 päivään lokakuuta 2022 saakka.

5 l artikla

1.   Kielletään asetuksessa (EU, Euratom) 2018/1046 (*7) tarkoitetun suoran tai välillisen tuen, mukaan lukien rahoitus ja rahoitusapu sekä kaikenlainen muu unionin, Euratomin tai jäsenvaltion kansalliseen ohjelmaan ja sopimuksiin perustuva hyöty, myöntäminen Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, jotka ovat yli 50-prosenttisesti julkisomisteisia tai julkisen määräysvallan alaisia.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta

a)

humanitaarisiin tarkoituksiin, kansanterveysuhkiin tai sellaisen tapahtuman kiireelliseen estämiseen tai lieventämiseen, jolla on todennäköisesti vakavia ja merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen tai ympäristöön, tai luonnonkatastrofeihin reagointiin;

b)

kasvinsuojelu- ja eläinlääkintäohjelmiin;

c)

hallitustenväliseen yhteistyöhön, joka liittyy avaruusohjelmiin tai jota tehdään kansainvälisestä lämpöydinkoereaktorista tehdyn sopimuksen nojalla;

d)

siviilikäyttöön tarkoitettujen ydinvoimavarojen toimintaan, huoltoon, käytöstä poistoon ja radioaktiivisten jätteiden käsittelyyn, polttoaineen toimittamiseen ja uudelleenkäsittelyyn ja turvallisuuteen sekä lääketieteellisten radioisotooppien ja muiden vastaavien lääketieteellisten sovellusten tuotannossa tarvittavien lähtöaineiden toimittamiseen, ympäristön säteilyvalvonnassa tarvittavaan kriittiseen teknologiaan sekä ydinalan siviiliyhteistyöhön erityisesti tutkimuksen ja kehittämisen alalla;

e)

yksilöille tarkoitettuihin vaihto-ohjelmiin ja ihmisten välisiin kontakteihin;

f)

ilmasto- ja ympäristöohjelmiin, lukuun ottamatta tutkimus- ja innovointitoimintaan myönnettävää tukea;

g)

kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivien unionin ja jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustojen, mukaan lukien suurlähetystöt ja muut edustustot, tai kansainvälisten järjestöjen toimintaan Venäjällä.

5 m artikla

1.   Kielletään rekisteröiminen tai sääntömääräisen kotipaikan, liiketoimintapaikan tai hallinnollisen osoitteen sekä hallinnollisten palvelujen tarjoaminen trusteille tai vastaaville oikeudellisille järjestelyille, joiden perustajana tai edunsaajana on

a)

Venäjän kansalainen tai Venäjällä asuva luonnollinen henkilö;

b)

Venäjälle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin;

c)

oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jonka omistusoikeuksista a tai b alakohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia;

d)

oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka on a, b tai c alakohdassa tarkoitetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen määräysvallassa;

e)

luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii a, b, c tai d alakohdassa tarkoitetun luonnollisen tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen puolesta tai johdolla.

2.   Kielletään 10 päivästä toukokuuta 2022 alkaen toimiminen 1 kohdassa tarkoitetun trustin tai vastaavan oikeudellisen järjestelyn perustajana, nimellisenä osakkaana, johtajana, sihteerinä tai muussa vastaavassa tehtävässä, sekä toisen henkilön järjestäminen hoitamaan tällaista tehtävää.

3.   Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta toimiin, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä ennen 9 päivää huhtikuuta 2022 tehtyjen, tämän artiklan kanssa yhteensopimattomien sopimusten ja tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten irtisanomiseksi viimeistään 10 päivänä toukokuuta 2022.

4.   Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta, kun trustin perustaja tai edunsaaja on jonkin jäsenvaltion kansalainen tai luonnollinen henkilö, jolla on väliaikainen tai pysyvä oleskelulupa jossakin jäsenvaltiossa.

5.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan niissä tarkoitettuihin palveluihin todettuaan, että se on tarpeen

a)

humanitaarisia tarkoituksia varten, kuten avun toimittamiseksi tai sen toimittamisen helpottamiseksi, mukaan lukien lääkintätarvikkeet ja elintarvikkeet sekä humanitaaristen työntekijöiden siirtäminen ja siihen liittyvä apu, tai evakuoimista varten; tai

b)

sellaisia kansalaisyhteiskunnan toimia varten, joilla suoraan edistetään demokratiaa, ihmisoikeuksia tai oikeusvaltioperiaatetta Venäjällä.

(*7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).”;"

24)

lisätään 6 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”d)

havaituista tapauksista, joissa tässä asetuksessa säädettyjä kieltoja on rikottu tai kierretty tai yritetty rikkoa tai kiertää kryptovaroja käyttäen.”;

25)

korvataan 11 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

tämän asetuksen liitteissä luetellut oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet tai unionin ulkopuolelle sijoittautuneet oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet, joiden omistusoikeuksista ne omistavat suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia;”

26)

muutetaan liite VII tämän asetuksen liitteen I mukaisesti;

27)

muutetaan liite VIII tämän asetuksen liitteen II mukaisesti;

28)

muutetaan liite X tämän asetuksen liitteen III mukaisesti;

29)

muutetaan liite XVII tämän asetuksen liitteen IV mukaisesti;

30)

muutetaan liite XVIII tämän asetuksen liitteen V mukaisesti;

31)

lisätään liitteet XX, XXI, XXII, XXIII ja XXIV tämän asetuksen liitteen VI mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä huhtikuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  EUVL L 111, 8.4.2022.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229, 31.7.2014, s. 1).

(3)  Neuvoston päätös 2014/512/YUTP, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229, 31.7.2014, s. 13).


LIITE I

Lisätään asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteeseen VII luokka seuraavasti:

”Luokka VIII – Erinäiset tavarat

X.A.VIII.001

Seuraavat öljyntuotannossa tai -etsinnässä käytettävät välineet:

a.

poran pään integroidut mittauslaitteet, myös MWD-inertianavigointijärjestelmät (measurement while drilling);

b.

kaasun pitoisuusmittauslaitteisto ja niihin tarkoitetut kaasun ilmaisimet, jotka on suunniteltu jatkuvaan käyttöön ja rikkivedyn havaitsemista varten;

c.

seismologiset mittausvälineet, myös heijastusmittarit ja vibraattorit;

d.

kaikuluotaimet sedimenttiä varten.

X.A.VIII.002

Laitteet, ”elektroniset kokoonpanot” ja komponentit, jotka on suunniteltu kvanttitietokoneissa, -sensoreissa ja -laskentayksiköissä, kubittipiireissä ja -laitteissa tai kvanttitutkajärjestelmissä käytettäviksi, myös Pockels-kennot.

Huomautus 1:

Kvanttitietokoneet suorittavat laskelmia, jotka hyödyntävät kvanttitilojen kollektiivisia ominaisuuksia, kuten superpositiota, interferenssiä ja lomittumista.

Huomautus 2:

Yksikköihin, piireihin ja laitteisiin luetaan kuuluviksi muun muassa suprajohtavat piirit, hybridisaatio, ioniloukut, optinen vuorovaikutus, silikoni/spin, kylmät atomit.

X.A.VIII.003

Seuraavat mikroskoopit ja niihin liittyvät laitteet ja ilmaisimet:

a.

pyyhkäisyelektronimikroskoopit;

b.

Auger-elektronimikroskoopit;

c.

läpäisyelektronimikroskoopit

d.

atomivoimamikroskoopit;

e.

SFM-mikroskoopit (Scanning Force Microscopes);

f.

laitteet ja ilmaisimet, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi X.A.VIII.003.a–X.A.VIII.0003.e kohdassa määritellyissä mikroskoopeissa ja joissa sovelletaan jotakin seuraavista materiaalien analyysitekniikoista:

1.

röntgenfotoelektronispektroskopia (XPS);

2.

energiadispersiivinen röntgenspektrometria (EDX, EDS); tai

3.

kemiallisen analyysin elektronispektroskopia (ESCA).

X.A.VIII.004

Syvänmerenpohjan metallimalmien keräyslaitteet.

X.A.VIII.005

Seuraavat valmistuslaitteet ja työstökoneet:

a.

metalliosien ”tuotantoa” varten käytettävät materiaalia lisäävään valmistukseen käytettävät laitteet;

Huomautus:

X.A.VIII.005.a kohtaa sovelletaan ainoastaan seuraaviin järjestelmiin:

1.

Valikoivaa lasersulatusta (SLM), laser cusing -menetelmää, suoraa metallin lasersintrausta (DMLS) tai elektronisuihkusulatusta (EBM) käyttävät jauhepetijärjestelmät, tai

2.

laserkerrostusta, suorakerrostusta tai laseriin perustuvaa metallin suorakerrostusta käyttävät jauhesyöttöjärjestelmät.

b.

”energeettisten aineiden” materiaalia lisäävään valmistukseen käytettävät laitteet, mukaan lukien ultraääneen perustuvaa pursotusta käyttävät laitteet;

c.

stereolitografiaan (SLA) tai digitaaliseen valonkäsittelytekniikkaan perustuvat materiaalia lisäävään valmistukseen käytettävät allasvalopolymerisaatiolaitteet (VVP).

X.A.VIII.006

Laitteet painetun elektroniikan ”tuotantoon” orgaanisia loistediodeja (OLED), orgaanisia kenttävaikutustransistoreja (OFET) tai orgaanisia aurinkokennoja (OPVC) varten.

X.A.VIII.007

Laitteet piin mekaanisia ominaisuuksia käyttävien mikro-elektro-mekaanisten järjestelmien (MEMS) ”tuotantoon”, mukaan lukien sirumuotoiset anturit, kuten painekalvot, taivutusvoima-anturit tai mikrosäätölaitteet.

X.A.VIII.008

Laitteet, jotka on erityisesti tarkoitettu e-polttoaineiden (sähköpolttoaineiden ja synteettisten polttoaineiden) tai huipputehokkaiden aurinkokennojen (tehokkuus > 30 %) tuotantoon.

X.A.VIII.009

Laitteet ultratyhjiötä (UHV) varten seuraavasti:

a.

UHV-pumput (sublimaatio-, turbomolekulaarinen, diffuusio-, kryo- ja ionipumppu);

b.

UHV-painemittarit.

Huomautus:

UHV tarkoittaa 100 nanopascalia (nPa) tai vähemmän.

X.A.VIII.010

’Kryogeeniset jäähdytysjärjestelmät’, jotka on suunniteltu pitämään yllä alle 1,1 K:n lämpötiloja vähintään 48 tuntia, ja niihin liittyvät kryogeeniset jäähdytyslaitteet:

a.

pulssiputket;

b.

kryostaatit;

c.

dewar-säiliöt;

d.

kaasunkäsittelyjärjestelmät (GHS);

e.

kompressorit;

f.

ohjausyksiköt.

Huomautus:

’Kryogeenisiin jäähdytysjärjestelmiin’ sisältyvät muun muassa laimennusjäähdytys, adiabaattiseen demagnetisointiin perustuvat jäähdyttimet ja laserjäähdytysjärjestelmät.

X.A.VIII.011

Puolijohdekomponenttien ’katkaisulaitteet’.

Huomautus:

’Katkaisulla’ tarkoitetaan korkin, kannen tai kapselointimateriaalin poistamista paketoidusta integroidusta piiristä mekaanisesti tai lämmön tai kemikaalin avulla.

X.A.VIII.012

Korkean kvanttihyötysuhteen (QE) valoilmaisimet, joiden QE on yli 80 % aallonpituusalueella, joka on yli 400 nm mutta enintään 1 600 nm.

X.AVIII.013

Numeerisesti ohjatut työstökoneet, joissa on vähintään yksi lineaarinen akseli, jonka liikepituus on yli 8 000 mm.

X.C.VIII.001

Metallijauheet ja metalliseosjauheet, joita voidaan käyttää missä tahansa X.A.VIII.005.a. kohdassa luetellussa järjestelmässä.

X.C.VIII.002

Seuraavat kehittyneet materiaalit:

a.

materiaalit naamiointia tai mukautuvaa naamiointia varten;

b.

metamateriaalit, joilla on esim. negatiivinen taitekerroin;

c.

ei käytössä;

d.

korkeaentropiaseokset;

e.

Heusler-yhdisteet;

f.

Kitaevin aineet, myös Kitaevin spin-nesteet.

X.C.VIII.003

Konjugoituneet polymeerit (johtavat, puolijohtavat ja elektroluminesenssipolymeerit) painettua tai orgaanista elektroniikkaa varten.

X.C.VIII.004

Seuraavat energeettiset aineet ja niiden seokset:

a.

ammoniumpikraatti (CAS 131-74-8);

b.

mustaruuti;

c.

heksanitrodifenyyliamiini (CAS 131-73-7);

d.

difluoriamiini (CAS 10405-27-3);

e.

nitrotärkkelys (CAS 9056-38-6);

f.

ei käytössä;

g.

tetranitronaftaleeni;

h.

trinitroanisoli;

i.

Trinitronaftaleeni;

j.

trinitroksyleeni;

k.

N-pyrrolidoni; 1-metyyli-2-pyrrolidoni (CAS 872-50-4);

l.

Dioktyylimaleaatti (CAS 142-16-5);

m.

etyyliheksyyliakrylaatti (CAS 103-11-7);

n.

trietyylialumiini (TEA) (CAS 97-93-8), trimetyylialumiini (TMA) (CAS 75-24-1) ja muut sytytysmetallialkyylit sekä litiumin, natriumin, magnesiumin, sinkin ja boorin aryylit;

o.

nitroselluloosa (CAS 9004-70-0);

p.

nitroglyseriini (tai glyserolitrinitraatti, trinitroglyseriini) (NG) (CAS 55-63-0);

q.

2,4,6-trinitrotolueeni (TNT) (CAS 118-96-7);

r.

etyleenidiamiinidinitraatti (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s.

pentaerytritolitetranitraatti (PETN) (CAS 78-11-5);

t.

lyijyatsidi (CAS 13424-46-9), normaali lyijystyfnaatti (CAS 15245-44-0) ja emäksinen lyijystyfnaatti (CAS 12403-82-6) sekä atsideja tai atsidiyhdisteitä sisältävät ensiöräjähteet tai sytytysainekoostumukset;

u.

Ei käytössä;

v.

Ei käytössä;

w.

dietyylidifenyyliurea (CAS 85-98-3); dimetyylidifenyyliurea (CAS 611-92-7); metyylietyylidifenyyliurea;

x.

N,N-difenyyliurea (epäsymmetrinen difenyyliurea) (CAS 603-54-3);

y.

Metyyli-N,N-difenyyliurea (epäsymmetrinen metyylidifenyyliurea) (CAS 13114-72-2);

z.

Etyyli-N,N-difenyyliurea (epäsymmetrinen metyylidifenyyliurea) (CAS 64544-71-4);

aa.

Ei käytössä;

bb.

4-nitrodifenyyliamiini (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

cc.

2,2-dinitropropanoli (CAS 918-52-5);

dd.

Ei käytössä.

X.D.VIII.001

Ohjelmistot, jotka on erityisesti suunniteltu X.A.VIII.005–X.A.VIII.0013 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen laitteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten.

X.D.VIII.002

Ohjelmistot, jotka on erityisesti suunniteltu X.A.VIII.002 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen laitteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten.

X.D.VIII.003

Ohjelmistot esinetulostukseen perustuvien tuotteiden digitaalisia kaksosia varten tai esinetulostukseen perustuvien tuotteiden luotettavuuden määrittämistä varten.

X.E.VIII.001

Teknologia X.A.VIII.001–X.A.VIII.0013 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen laitteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten.

X.E.VIII.002

Teknologia X.C.VIII.002 tai X.C.VIII.003 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen laitteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten.

X.E.VIII.003

Teknologia esinetulostukseen perustuvien tuotteiden digitaalisia kaksosia varten tai esinetulostukseen perustuvien tuotteiden tai X.D.VIII.003 kohdassa tarkoitettujen ohjelmistojen luotettavuuden määrittämistä varten.

X.E.VIII.004

Teknologia X.D.VIII.001–X.D.VIII.002 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen ohjelmistojen ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten.”

LIITE II

Lisätään asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteeseen VIII kumppanimaa seuraavasti:

 

”JAPANI”


LIITE III

Korvataan asetuksen (EU) N:o 833/2014 liite X seuraavasti:

”LIITE X

Luettelo 3 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tuotteista ja teknologioista

 

CN-koodi

Tuote

ex

8419 89 98 tai 8419 89 10

Alkylointi- ja isomerisointiyksiköt

ex

8419 89 98 tai 8419 89 10

Aromaattisen hiilivedyn tuotantoyksiköt

ex

8419 40 00

Atmosfääriset raakatislausyksiköt

ex

8419 89 98 tai 8419 89 10

Katalyyttiset reformointi-/krakkausyksiköt

ex

8419 89 98 tai 8419 89 10

Viivytetyt koksausyksiköt

ex

8419 89 98 tai 8419 89 10

Fleksikoksausyksiköt

ex

8419 89 98 tai 8419 89 10

Vetykrakkausreaktorit

ex

8419 89 98 tai 8419 89 10

Vetykrakkausreaktoriastiat

ex

8419 89 98 tai 8419 89 10

Vedyntuotantoteknologia

ex

8421 39 15 , 8421 39 25 , 8421 39 35 , 8421 39 85 , 8419 60 00 , 8419 89 98 tai 8419 89 10

Vedyn talteenotto- ja puhdistusteknologia

ex

8419 89 98 tai 8419 89 10

Vetykäsittelyteknologia/-yksiköt

ex

8419 89 98 tai 8419 89 10

Teollisuusbensiinin isomerisointiyksiköt

ex

8419 89 98 tai 8419 89 10

Polymerointiyksiköt

ex

8419 89 10 , 8419 89 98 , 8421 39 35 , 8421 39 85 tai 8419 60 00

Jalostamokaasujen käsittely- ja rikin talteenottoteknologia (mukaan lukien amiinipesuyksiköt, rikin talteenottoyksiköt, jäännöskaasun käsittely-yksiköt)

ex

8479 89 97

Bitumien poistoa liuottimilla suorittavat yksiköt

ex

8419 89 98 tai 8419 89 10

Rikintuotantoyksiköt

ex

8419 89 98 tai 8419 89 10

Rikkihappoalkylointi- ja rikkihapporegenerointiyksiköt

ex

8419 89 98 tai 8419 89 10

Lämpökrakkausyksiköt

ex

8419 89 98 tai 8419 89 10

[Tolueenin ja raskaiden aromaattisten aineiden] Transalkylointiyksiköt

ex

8419 89 98 tai 8419 89 10

Krakkausyksiköt

ex

8419 89 98 tai 8419 89 10

Tyhjiökaasuöljyn vetykrakkausyksiköt

ex

8418 69 00

Kaasun jäähdyttämiseen LNG-prosessissa tarkoitetut prosessiyksiköt

ex

8419 40 00

Hiilivetyjen erottamiseen ja jakotislaamiseen LNG-prosessissa tarkoitetut prosessiyksiköt

ex

8419 60 00

Maakaasun nesteyttämiseen tarkoitetut prosessiyksiköt

ex

8419 50 20 , 8419 50 80

Kylmälaukut LNG-prosessissa

ex

8419 50 20 tai 8419 50 80

Kryogeeniset vaihtimet LNG-prosessissa

ex

8414 10 81

Kryogeeniset pumput LNG-prosessissa


LIITE IV

Korvataan asetuksen (EU) N:o 833/2014 liite XVII seuraavasti:

”LIITE XVII

LUETTELO 3 g ARTIKLASSA TARKOITETUISTA RAUTA- JA TERÄSTUOTTEISTA

CN-/Taric-koodit

Tavaran nimi

7208 10 00

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7208 25 00

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7208 26 00

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7208 27 00

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7208 36 00

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7208 37 00

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7208 38 00

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7208 39 00

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7208 40 00

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7208 52 99

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7208 53 90

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7208 54 00

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7211 14 00

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7211 19 00

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7212 60 00

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7225 19 10

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7225 30 10

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7225 30 30

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7225 30 90

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7225 40 15

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7225 40 90

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7226 19 10

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7226 91 20

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7226 91 91

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7226 91 99

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7209 15 00

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt

7209 16 90

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt

7209 17 90

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt

7209 18 91

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt

7209 25 00

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt

7209 26 90

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt

7209 27 90

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt

7209 28 90

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt

7209 90 20

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt

7209 90 80

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt

7211 23 20

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt

7211 23 30

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt

7211 23 80

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt

7211 29 00

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt

7211 90 20

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt

7211 90 80

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt

7225 50 20

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt

7225 50 80

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt

7226 20 00

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt

7226 92 00

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt

7209 16 10

Sähkötekniset levyt (muut kuin suuntaisrakeiset sähkötekniset levyvalmisteet)

7209 17 10

Sähkötekniset levyt (muut kuin suuntaisrakeiset sähkötekniset levyvalmisteet)

7209 18 10

Sähkötekniset levyt (muut kuin suuntaisrakeiset sähkötekniset levyvalmisteet)

7209 26 10

Sähkötekniset levyt (muut kuin suuntaisrakeiset sähkötekniset levyvalmisteet)

7209 27 10

Sähkötekniset levyt (muut kuin suuntaisrakeiset sähkötekniset levyvalmisteet)

7209 28 10

Sähkötekniset levyt (muut kuin suuntaisrakeiset sähkötekniset levyvalmisteet)

7225 19 90

Sähkötekniset levyt (muut kuin suuntaisrakeiset sähkötekniset levyvalmisteet)

7226 19 80

Sähkötekniset levyt (muut kuin suuntaisrakeiset sähkötekniset levyvalmisteet)

7210410020

Metallipinnoitetut levyt

7210410030

Metallipinnoitetut levyt

7210490020

Metallipinnoitetut levyt

7210490030

Metallipinnoitetut levyt

7210610020

Metallipinnoitetut levyt

7210610030

Metallipinnoitetut levyt

7210690020

Metallipinnoitetut levyt

7210690030

Metallipinnoitetut levyt

7212300020

Metallipinnoitetut levyt

7212300030

Metallipinnoitetut levyt

7212506120

Metallipinnoitetut levyt

7212506130

Metallipinnoitetut levyt

7212506920

Metallipinnoitetut levyt

7212506930

Metallipinnoitetut levyt

7225920020

Metallipinnoitetut levyt

7225920030

Metallipinnoitetut levyt

7225990011

Metallipinnoitetut levyt

7225990022

Metallipinnoitetut levyt

7225990023

Metallipinnoitetut levyt

7225990041

Metallipinnoitetut levyt

7225990045

Metallipinnoitetut levyt

7225990091

Metallipinnoitetut levyt

7225990092

Metallipinnoitetut levyt

7225990093

Metallipinnoitetut levyt

7226993010

Metallipinnoitetut levyt

7226993030

Metallipinnoitetut levyt

7226997011

Metallipinnoitetut levyt

7226997013

Metallipinnoitetut levyt

7226997091

Metallipinnoitetut levyt

7226997093

Metallipinnoitetut levyt

7226997094

Metallipinnoitetut levyt

7210 20 00

Metallipinnoitetut levyt

7210 30 00

Metallipinnoitetut levyt

7210 90 80

Metallipinnoitetut levyt

7212 20 00

Metallipinnoitetut levyt

7212 50 20

Metallipinnoitetut levyt

7212 50 30

Metallipinnoitetut levyt

7212 50 40

Metallipinnoitetut levyt

7212 50 90

Metallipinnoitetut levyt

7225 91 00

Metallipinnoitetut levyt

7226 99 10

Metallipinnoitetut levyt

7210410080

Metallipinnoitetut levyt

7210490080

Metallipinnoitetut levyt

7210610080

Metallipinnoitetut levyt

7210690080

Metallipinnoitetut levyt

7212300080

Metallipinnoitetut levyt

7212506180

Metallipinnoitetut levyt

7212506980

Metallipinnoitetut levyt

7225920080

Metallipinnoitetut levyt

7225990025

Metallipinnoitetut levyt

7225990095

Metallipinnoitetut levyt

7226993090

Metallipinnoitetut levyt

7226997019

Metallipinnoitetut levyt

7226997096

Metallipinnoitetut levyt

7210 70 80

Orgaanisella aineella pinnoitetut levyt

7212 40 80

Orgaanisella aineella pinnoitetut levyt

7209 18 99

Tinatut tuotteet

7210 11 00

Tinatut tuotteet

7210 12 20

Tinatut tuotteet

7210 12 80

Tinatut tuotteet

7210 50 00

Tinatut tuotteet

7210 70 10

Tinatut tuotteet

7210 90 40

Tinatut tuotteet

7212 10 10

Tinatut tuotteet

7212 10 90

Tinatut tuotteet

7212 40 20

Tinatut tuotteet

7208 51 20

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kvarttolevyt

7208 51 91

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kvarttolevyt

7208 51 98

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kvarttolevyt

7208 52 91

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kvarttolevyt

7208 90 20

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kvarttolevyt

7208 90 80

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kvarttolevyt

7210 90 30

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kvarttolevyt

7225 40 12

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kvarttolevyt

7225 40 40

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kvarttolevyt

7225 40 60

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kvarttolevyt

7219 11 00

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7219 12 10

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7219 12 90

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7219 13 10

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7219 13 90

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7219 14 10

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7219 14 90

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7219 22 10

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7219 22 90

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7219 23 00

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7219 24 00

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7220 11 00

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7220 12 00

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7219 31 00

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt ja nauhat

7219 32 10

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt ja nauhat

7219 32 90

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt ja nauhat

7219 33 10

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt ja nauhat

7219 33 90

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt ja nauhat

7219 34 10

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt ja nauhat

7219 34 90

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt ja nauhat

7219 35 10

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt ja nauhat

7219 35 90

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt ja nauhat

7219 90 20

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt ja nauhat

7219 90 80

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt ja nauhat

7220 20 21

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt ja nauhat

7220 20 29

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt ja nauhat

7220 20 41

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt ja nauhat

7220 20 49

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt ja nauhat

7220 20 81

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt ja nauhat

7220 20 89

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt ja nauhat

7220 90 20

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt ja nauhat

7220 90 80

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt ja nauhat

7219 21 10

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuumavalssatut kvarttolevyt

7219 21 90

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuumavalssatut kvarttolevyt

7214 30 00

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7214 91 10

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7214 91 90

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7214 99 31

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7214 99 39

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7214 99 50

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7214 99 71

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7214 99 79

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7214 99 95

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7215 90 00

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7216 10 00

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7216 21 00

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7216 22 00

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7216 40 10

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7216 40 90

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7216 50 10

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7216 50 91

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7216 50 99

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7216 99 00

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7228 10 20

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7228 20 10

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7228 20 91

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7228 30 20

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7228 30 41

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7228 30 49

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7228 30 61

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7228 30 69

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7228 30 70

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7228 30 89

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7228 60 20

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7228 60 80

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7228 70 10

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7228 70 90

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7228 80 00

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7214 20 00

Betoniteräs

7214 99 10

Betoniteräs

7222 11 11

Ruostumattomat tangot ja kevyet profiilit

7222 11 19

Ruostumattomat tangot ja kevyet profiilit

7222 11 81

Ruostumattomat tangot ja kevyet profiilit

7222 11 89

Ruostumattomat tangot ja kevyet profiilit

7222 19 10

Ruostumattomat tangot ja kevyet profiilit

7222 19 90

Ruostumattomat tangot ja kevyet profiilit

7222 20 11

Ruostumattomat tangot ja kevyet profiilit

7222 20 19

Ruostumattomat tangot ja kevyet profiilit

7222 20 21

Ruostumattomat tangot ja kevyet profiilit

7222 20 29

Ruostumattomat tangot ja kevyet profiilit

7222 20 31

Ruostumattomat tangot ja kevyet profiilit

7222 20 39

Ruostumattomat tangot ja kevyet profiilit

7222 20 81

Ruostumattomat tangot ja kevyet profiilit

7222 20 89

Ruostumattomat tangot ja kevyet profiilit

7222 30 51

Ruostumattomat tangot ja kevyet profiilit

7222 30 91

Ruostumattomat tangot ja kevyet profiilit

7222 30 97

Ruostumattomat tangot ja kevyet profiilit

7222 40 10

Ruostumattomat tangot ja kevyet profiilit

7222 40 50

Ruostumattomat tangot ja kevyet profiilit

7222 40 90

Ruostumattomat tangot ja kevyet profiilit

7221 00 10

Ruostumaton valssilanka

7221 00 90

Ruostumaton valssilanka

7213 10 00

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistettu valssilanka

7213 20 00

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistettu valssilanka

7213 91 10

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistettu valssilanka

7213 91 20

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistettu valssilanka

7213 91 41

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistettu valssilanka

7213 91 49

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistettu valssilanka

7213 91 70

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistettu valssilanka

7213 91 90

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistettu valssilanka

7213 99 10

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistettu valssilanka

7213 99 90

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistettu valssilanka

7227 10 00

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistettu valssilanka

7227 20 00

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistettu valssilanka

7227 90 10

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistettu valssilanka

7227 90 50

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistettu valssilanka

7227 90 95

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistettu valssilanka

7216 31 10

Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä

7216 31 90

Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä

7216 32 11

Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä

7216 32 19

Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä

7216 32 91

Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä

7216 32 99

Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä

7216 33 10

Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä

7216 33 90

Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä

7301 10 00

Ponttirauta ja -teräs

7302 10 22

Rautateiden materiaali

7302 10 28

Rautateiden materiaali

7302 10 40

Rautateiden materiaali

7302 10 50

Rautateiden materiaali

7302 40 00

Rautateiden materiaali

7306 30 41

Muut putket, letkut

7306 30 49

Muut putket, letkut

7306 30 72

Muut putket, letkut

7306 30 77

Muut putket, letkut

7306 61 10

Putkipalkit

7306 61 92

Putkipalkit

7306 61 99

Putkipalkit

7304 11 00

Ruostumattomat saumattomat putket

7304 22 00

Ruostumattomat saumattomat putket

7304 24 00

Ruostumattomat saumattomat putket

7304 41 00

Ruostumattomat saumattomat putket

7304 49 83

Ruostumattomat saumattomat putket

7304 49 85

Ruostumattomat saumattomat putket

7304 49 89

Ruostumattomat saumattomat putket

7304 19 10

Muut saumattomat putket

7304 19 30

Muut saumattomat putket

7304 19 90

Muut saumattomat putket

7304 23 00

Muut saumattomat putket

7304 29 10

Muut saumattomat putket

7304 29 30

Muut saumattomat putket

7304 29 90

Muut saumattomat putket

7304 31 20

Muut saumattomat putket

7304 31 80

Muut saumattomat putket

7304 39 30

Muut saumattomat putket

7304 39 50

Muut saumattomat putket

7304 39 82

Muut saumattomat putket

7304 39 83

Muut saumattomat putket

7304 39 88

Muut saumattomat putket

7304 51 81

Muut saumattomat putket

7304 51 89

Muut saumattomat putket

7304 59 82

Muut saumattomat putket

7304 59 83

Muut saumattomat putket

7304 59 89

Muut saumattomat putket

7304 90 00

Muut saumattomat putket

7305 11 00

Suuret hitsatut putket

7305 12 00

Suuret hitsatut putket

7305 19 00

Suuret hitsatut putket

7305 20 00

Suuret hitsatut putket

7305 31 00

Suuret hitsatut putket

7305 39 00

Suuret hitsatut putket

7305 90 00

Suuret hitsatut putket

7306 11 00

Muut hitsatut putket

7306 19 00

Muut hitsatut putket

7306 21 00

Muut hitsatut putket

7306 29 00

Muut hitsatut putket

7306 30 12

Muut hitsatut putket

7306 30 18

Muut hitsatut putket

7306 30 80

Muut hitsatut putket

7306 40 20

Muut hitsatut putket

7306 40 80

Muut hitsatut putket

7306 50 21

Muut hitsatut putket

7306 50 29

Muut hitsatut putket

7306 50 80

Muut hitsatut putket

7306 69 10

Muut hitsatut putket

7306 69 90

Muut hitsatut putket

7306 90 00

Muut hitsatut putket

7215 10 00

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kylmänä viimeistellyt tangot

7215 50 11

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kylmänä viimeistellyt tangot

7215 50 19

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kylmänä viimeistellyt tangot

7215 50 80

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kylmänä viimeistellyt tangot

7228 10 90

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kylmänä viimeistellyt tangot

7228 20 99

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kylmänä viimeistellyt tangot

7228 50 20

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kylmänä viimeistellyt tangot

7228 50 40

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kylmänä viimeistellyt tangot

7228 50 61

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kylmänä viimeistellyt tangot

7228 50 69

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kylmänä viimeistellyt tangot

7228 50 80

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kylmänä viimeistellyt tangot

7217 10 10

Seostamattomasta teräksestä valmistettu lanka

7217 10 31

Seostamattomasta teräksestä valmistettu lanka

7217 10 39

Seostamattomasta teräksestä valmistettu lanka

7217 10 50

Seostamattomasta teräksestä valmistettu lanka

7217 10 90

Seostamattomasta teräksestä valmistettu lanka

7217 20 10

Seostamattomasta teräksestä valmistettu lanka

7217 20 30

Seostamattomasta teräksestä valmistettu lanka

7217 20 50

Seostamattomasta teräksestä valmistettu lanka

7217 20 90

Seostamattomasta teräksestä valmistettu lanka

7217 30 41

Seostamattomasta teräksestä valmistettu lanka

7217 30 49

Seostamattomasta teräksestä valmistettu lanka

7217 30 50

Seostamattomasta teräksestä valmistettu lanka

7217 30 90

Seostamattomasta teräksestä valmistettu lanka

7217 90 20

Seostamattomasta teräksestä valmistettu lanka

7217 90 50

Seostamattomasta teräksestä valmistettu lanka

7217 90 90

Seostamattomasta teräksestä valmistettu lanka


LIITE V

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 833/2014 liite XVIII seuraavasti:

1)

muutetaan 10 jakso seuraavasti:

”10)

Helmet, jalokivet ja puolijalokivet, helmistä valmistetut tavarat, korut, kulta- ja hopeaesineet

ex

7101 00 00

Luonnonhelmet ja viljellyt helmet, myös valmistetut tai lajitellut, mutta eivät asennetut, kiinnitetyt tai lankaan pujotetut; luonnonhelmet tai viljellyt helmet, kuljetuksen helpottamiseksi väliaikaisesti lankaan pujotetut

ex

7102 00 00

Timantit, myös valmistetut, mutta eivät asennetut tai kiinnitetyt, lukuun ottamatta teolliseen käyttöön tarkoitettuja

ex

7103 00 00

Jalokivet (muut kuin timantit) ja puolijalokivet, myös valmistetut tai lajitellut, mutta eivät asennetut, kiinnitetyt tai lankaan pujotetut; lajittelemattomat jalokivet (muut kuin timantit) ja puolijalokivet, kuljetuksen helpottamiseksi väliaikaisesti lankaan pujotetut

ex

7104 91 00

Timantit, lukuun ottamatta teolliseen käyttöön tarkoitettuja

ex

7105 00 00

Luonnon- tai synteettisistä jalo- ja puolijalokivistä saatu pöly ja jauhe, ei kuitenkaan teolliseen käyttöön tarkoitetut

ex

7106 00 00

Hopea (myös kullattu tai platinoitu hopea), muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

ex

7107 00 00

Hopealla pleteroitu epäjalo metalli, ei enempää valmistettu kuin puolivalmisteena

ex

7108 00 00

Kulta (myös platinoitu kulta), muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

ex

7109 00 00

Kullalla pleteroitu epäjalo metalli tai hopea, ei enempää valmistettuna kuin puolivalmisteena

ex

7110 11 00

Platina, muokkaamattomana tai jauheena

ex

7110 19 00

Platina, ei kuitenkaan muokkaamattomana tai jauheena

ex

7110 21 00

Palladium, muokkaamattomana tai jauheena

ex

7110 29 00

Palladium, ei kuitenkaan muokkaamattomana tai jauheena

ex

7110 31 00

Rodium, muokkaamattomana tai jauheena

ex

7110 39 00

Rodium, ei kuitenkaan muokkaamattomana tai jauheena

ex

7110 41 00

Iridium, osmium ja rutenium, muokkaamattomana tai jauheena

ex

7110 49 00

Iridium, osmium ja rutenium, ei kuitenkaan muokkaamattomana tai jauheena

ex

7111 00 00

Platinalla pleteroitu epäjalo metalli, hopea tai kulta, ei enempää valmistettuna kuin puolivalmisteena

ex

7113 00 00

Korut ja niiden osat, jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia

ex

7114 00 00

Kulta- ja hopeasepänteokset ja niiden osat, jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia

ex

7115 00 00

Muut tavarat jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia

ex

7116 00 00

Tavarat, jotka on valmistettu luonnonhelmistä tai viljellyistä helmistä tai luonnon-, synteettisistä tai rekonstruoiduista jalo- tai puolijalokivistä”

2)

lisätään jakso seuraavasti:

”23)

Minkä tahansa arvoiset optiset tavarat ja laitteet

ex

9004 90 90

Pimeänäkölaitteet tai lämpönäkölaitteet

 

9005 10 00

Kiikarit

ex

9005 80 00

Havaintoteleskoopit

ex

9013 10 90

Kiikaritähtäimet

ex

9013 10 90

Aseisiin kiinnitettävät optiset tähtäimet

ex

9013 10 90

Aseisiin kiiinitettävät pimeänäkötähtäimet

ex

9013 80 90

Punapistetähtäimet

 

9015 10 00

Telemetrit”


LIITE VI

Lisätään liitteet seuraavasti:

”LIITE XX

3 c ARTIKLASSA TARKOITETUT LENTOPETROLI JA POLTTOAINEIDEN LISÄAINEET

CN-/Taric-koodit

Tavaran nimi

 

Lentopetroli (muu kuin kerosiinityyppinen):

2710 12 70

Suihkumoottoribensiini (kevyet öljyt)

2710 19 29

Muu kuin kerosiinityyppinen (keskiraskaat öljyt)

2710 19 21

Kerosiinityyppinen lentopetroli (keskiraskaat öljyt)|

2710 20 90

Kerosiinityyppinen lentopetroli, johon on sekoitettu biodieseliä (1)

 

Hapettumisenestoaineet

Hapettumisenestoaineet, joita käytetään voiteluöljyjen lisäaineissa:

3811 21 00

hapettumisenestoaineet, joissa on maaöljyä

3811 29 00

muut hapettumisenestoaineet

3811 90 00

Hapettumisenestoaineet muita sellaisia nesteitä varten, joita käytetään samaan tarkoitukseen kuin kivennäisöljyjä

 

Antistaattiset lisäaineet

Antistaattiset lisäaineet voiteluöljyjä varten:

3811 21 00

joissa on maaöljyjä

3811 29 00

muut

3811 90 00

Antistaattiset lisäaineet muita sellaisia nesteitä varten, joita käytetään samaan tarkoitukseen kuin kivennäisöljyjä

 

Korroosionestoaineet

Korroosionestoaineet voiteluöljyjä varten:

3811 21 00

joissa on maaöljyjä

3811 29 00

muut

3811 90 00

Korroosionestoaineet muita sellaisia nesteitä varten, joita käytetään samaan tarkoitukseen kuin kivennäisöljyjä

 

Polttoainejärjestelmän jäätymistä estävät aineet (jäätymistä estävät lisäaineet)

Polttoainejärjestelmän jäänestoaineet voiteluöljyjä varten:

3811 21 00

joissa on maaöljyjä

3811 29 00

muut

3811 90 00

Polttoainejärjestelmän jäänestoaineet muita sellaisia nesteitä varten, joita käytetään samaan tarkoitukseen kuin kivennäisöljyjä

 

Metallinsitojat

Metallinsitojat voiteluöljyjä varten:

3811 21 00

joissa on maaöljyjä

3811 29 00

muut

3811 90 00

Metallinsitojat muita sellaisia nesteitä varten, joita käytetään samaan tarkoitukseen kuin kivennäisöljyjä

 

Biosidipohjaiset lisäaineet

Biosidipohjaiset lisäaineet voiteluöljyjä varten:

3811 21 00

joissa on maaöljyjä

3811 29 00

muut

3811 90 00

Biosidipohjaiset lisäaineet muita sellaisia nesteitä varten, joita käytetään samaan tarkoitukseen kuin kivennäisöljyjä

 

Termistä hapetuskestävyyttä parantavat lisäaineet

Termistä hapetuskestävyyttä parantavat lisäaineet voiteluöljyjä varten:

3811 21 00

joissa on maaöljyjä

3811 29 00

muut

3811 90 00

Termistä hapetuskestävyyttä parantavat lisäaineet muita sellaisia nesteitä varten, joita käytetään samaan tarkoitukseen kuin kivennäisöljyjä

LIITE XXI

LUETTELO 3 i ARTIKLASSA TARKOITETUISTA TUOTTEISTA JA TEKNOLOGIOISTA

(CN-koodi)

Tavaran nimi

0306

Äyriäiset, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; savustetut äyriäiset kuorineen tai ilman kuorta, ennen savustusta tai sen aikana kypsennetyt tai kypsentämättömät, äyriäiset kuorineen höyryssä tai vedessä keitetyt, myös jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä

1604 31 00

Kaviaari

1604 32 00

Kaviaarinkorvikkeet

2523

Portlandsementti, aluminaattisementti ja kuonasementti sekä niiden kaltainen hydraulinen sementti, myös värjätty tai klinkkereinä

ex 2825 ryhmä

Hydratsiini ja hydroksyyliamiini sekä niiden epäorgaaniset suolat; muuta epäorgaaniset emäkset; muut metallioksidit, hydroksidit ja peroksidit, lukuun ottamatta CN-koodeja 2825 20 00 ja 2825 30 00

ex 2835 ryhmä

Fosfinaatit (hypofosfiitit), fosfonaatit (fosfiitit) ja fosfaatit; polyfosfaatit, myös kemiallisesti määrittelemättömät, lukuun ottamatta CN-koodia 2835 26 00

ex 2901 ryhmä

Asykliset hiilivedyt, lukuun ottamatta CN-koodia 2901 10 00

2902

Sykliset hiilivedyt

ex 2905 ryhmä

Asykliset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset, lukuun ottamatta CN-koodia 2905 11 00

2907

Fenolit; fenolialkoholit

2909

Eetterit, eetterialkoholit, eetterifenolit, eetterialkoholifenolit, alkoholiperoksidit, eetteriperoksidit, asetaali- ja puoliasetaaliperoksidit, ketoniperoksidit (myös kemiallisesti määrittelemättömät) sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

3104 20

Kaliumkloridi

3105 20

kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja kaliumia

3105 60

kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: fosforia ja kaliumia

ex 3105 90 20 ryhmä

Muut lannoitteet, joissa on kaliumkloridia

ex 3105 90 80 ryhmä

Muut lannoitteet, joissa on kaliumkloridia

3902

Propeeni- ja muut olefiinipolymeerit, alkumuodossa

4011

Uudet pneumaattiset ulkorenkaat, kumia

44

Puu ja puusta valmistetut tavarat; puuhiili

4705

Puumassa, valmistettu osittain mekaanisella ja osittain kemiallisella menetelmällä

4804

Päällystämätön voimapaperi ja kartonki, rullina tai arkkeina, ei kuitenkaan nimikkeeseen 4802 tai 4803 kuuluva

6810

Sementistä, betonista tai tekokivestä valmistetut tavarat, myös vahvistetut

7005

Float-lasi ja pinnalta hiottu tai kiillotettu muu tasolasi, myös sellaiset, joissa on absorboiva, heijastava tai heijastamaton kerros, mutta joita ei ole muulla tavalla valmistettu

7007

Karkaistu tai laminoitu varmuuslasi

7010

Lasiset pullot, myös koripullot, tölkit, ruukut, ampullit ja muut astiat, jollaisia käytetään tavaroiden kuljetukseen tai pakkaamiseen; lasiset säilöntätölkit; lasiset tulpat, kannet ja muut sulkimet

7019

Lasikuidut (myös lasivilla) ja niistä valmistetut tavarat (esim. lanka, jatkuvakuituinen kiertämätön lanka (rovings), kudotut kankaat)

7106

Hopea (myös kullattu tai platinoitu hopea), muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

7606

Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus yli 0,2 mm

7801

Muokkaamaton lyijy

ex 8411

Suihkuturbiinimoottorit, potkuriturbiinimoottorit ja muut kaasuturbiinit, lukuun ottamatta CN-koodin 8411 91 00 suihkuturbiinimoottoreiden tai potkuriturbiinimoottoreiden osia

8431

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeiden 8425 –8430 koneissa ja laitteissa

8901

Risteilyalukset, kiertoajelualukset, lautta-alukset, lastialukset, proomut ja niiden kaltaiset alukset henkilö- tai tavarankuljetukseen

8904

Hinaajat ja työntöalukset

8905

Majakkalaivat, ruiskualukset, ruoppausalukset, uivat nosturit ja muut alukset, joiden purjehduskelpoisuus on toissijainen niiden pääkäyttöön verrattuna; uivat tai upotettavat poraus- tai tuotantolautat

9403

Muut huonekalut ja niiden osat

LIITE XXII

LUETTELO 3 j ARTIKLASSA TARKOITETUISTA KIVIHIILITUOTTEISTA

CN-koodi

Tavaran nimi

2701

Kivihiili; briketit ja niiden kaltaiset kivihiilestä saadut kiinteät polttoaineet

2702

Ruskohiili, myös yhteenpuristettu, ei kuitenkaan gagaatti

2703 00 00

Turve (myös turvepehku), myös yhteenpuristettu

2704 00

Kivihiilestä, ruskohiilestä tai turpeesta saatu koksi ja puolikoksi, myös yhteenpuristettu; retorttihiili

2705 00 00

Kivihiilikaasu, vesikaasu, generaattorikaasu ja niiden kaltaiset kaasut, ei kuitenkaan maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt

2706 00 00

Kivihiili-, ruskohiili- ja turveterva sekä muu kivennäisterva, myös vedetön tai osittain tislattu, myös ns. preparoitu terva

2707

Öljyt ja muut korkean lämpötilan kivihiilitervan tislaustuotteet; niiden kaltaiset tuotteet, joissa aromaattisten aineosien paino on suurempikuin muiden kuin aromaattisten aineosien paino

2708

Piki ja pikikoksi, kivihiilitervasta tai muusta kivennäistervasta saatu

LIITE XXIII

LUETTELO 3 k ARTIKLASSA TARKOITETUISTA TAVAROISTA JA TEKNOLOGIOISTA

CN-koodi

Tavaran nimi

0601 10

Sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, lepotilassa

0601 20

Sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, kasvavat tai kukkivat; sikurit elävinä kasveina tai juurina

0602 30

Rhododendronit ja atsaleat, myös oksastetut

0602 40

Ruusut, myös oksastetut

0602 90

Muut elävät kasvit (myös niiden juuret), pistokkaat ja varttamisoksat; sienirihmasto - Muut

0604 20

Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppuja, sekä ruoho, sammal ja jäkälä, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätyt, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut - Tuoreet

2508 40

Muut savet

2508 70

Samotti ja dinasmaa

2509 00

Liitu

2512 00

Piipitoiset fossiilijauheet (esim. piimaa, trippeli ja diatomiitti) ja niiden kaltaiset piipitoiset maalajit, joiden näennäinen ominaispaino on enintään 1, myös kalsinoidut

2515 12

Ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi

2515 20

Belgian marmori (eli Belgian graniitti) ja muu muistomerkki- ja rakennuskalkkikivi; alabasteri

2518 20

Kalsinoitu tai sintrattu dolomiitti

2519 10

Luonnon magnesiumkarbonaatti (magnesiitti)

2520 10

Kipsikivi; anhydriitti

2521 00

Aulatuskalkkikivi; kalkkikivet, jollaisia käytetään kalkin tai sementin valmistukseen

2522 10

Sammuttamaton kalkki

2522 30

Hydraulinen kalkki

2525 20

Kiillejauhe

2526 20

Luonnonsteatiitti, myös karkeasti lohkottu tai ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi; talkki – Murskatut tai jauhetut

2530 20

Kieseriitti, epsomiitti (luonnon magnesiumsulfaatit)

2707 30

Ksyloli (ksyleenit)

2708 20

Pikikoksi

2712 10

Vaseliini

2712 90

Vaseliini; parafiini, mikrokiteinen maaöljyvaha, puristettu parafiini (slack wax), otsokeriitti, ruskohiilivaha, turvevaha ja muut kivennäisvahat sekä niiden kaltaiset synteettisesti tai muulla menetelmällä valmistetut tuotteet, myös värjätyt:

2715 00

Luonnonasfalttiin, luonnonbitumiin, maaöljybitumiin, kivennäistervaan tai kivennäistervapikeen perustuvat bitumiset seokset (esim. bitumimastiksi ja ”cut-backs”) – Muut

2804 10

Vety

2804 30

Typpi

2804 40

Happi

2804 61

Pii – Jossa on vähintään 99,99 painoprosenttia piitä

2804 80

Arseeni

2806 10

Kloorivety (kloorivetyhappo)

2806 20

Klooririkkihappo

2811 29

Muut epäorgaaniset hapot ja muut epäorgaaniset epämetallien happiyhdisteet – Muut

2813 10

Hiilidisulfidi (rikkihiili)

2814 20

Ammoniakin vesiliuos

2815 12

Natriumhydroksidi (kaustinen sooda) – Vesiliuoksena (natronlipeä)

2818 30

Alumiinihydroksidi

2819 90

Kromioksidit ja -hydroksidit – Muut

2820 10

Mangaanidioksidi

2827 31

Muut kloridit – Magnesiumia

2827 35

Muut kloridit – Nikkeliä

2828 90

Hypokloriitit; kaupallinen kalsiumhypokloriitti; kloriitit; hypobromiitit – Muut

2829 11

Kloraatit – Natriumia

2832 20

Sulfiitit (ei kuitenkaan natrium)

2833 24

Sulfaatit, nikkeliä

2833 30

Alunat

2834 10

Nitriitit

2836 30

Natriumvetykarbonaatti (natriumbikarbonaatti)

2836 50

Kalsiumkarbonaatti

2839 90

Silikaatit; kaupalliset alkalimetallisilikaatit – Muut

2840 30

Peroksoboraatit (perboraatit)

2841 50

Muut kromaatit ja dikromaatit; peroksokromaatit

2841 80

Volframaatit

2843 10

Kolloidiset jalometallit:

2843 21

Hopeanitraatti

2843 29

Hopeayhdisteet – Muut

2843 30

Kultayhdisteet

2847 00

Vetyperoksidi, myös kiinteytettynä virtsa-aineella

2901 23

Buteeni ja sen isomeerit

2901 24

1,3-butadieeni ja isopreeni

2901 29

Asykliset hiilivedyt – Tydyttymättömät – Muut

2902 11

Sykloheksaani

2902 30

Tolueeni

2902 41

o-ksyleeni

2902 43

p-ksyleeni

2902 44

Ksyleeni-isomeerien seokset

2902 50

Styreeni

2903 11

Kloorimetaani (metyylikloridi) ja kloorietaani (etyylikloridi)

2903 12

Dikloorimetaani (metyleenikloridi)

2903 21

Vinyylikloridi (kloorieteeni)

2903 23

Tetrakloorieteeni (perkloorieteeni)

2903 29

Asyklisten hiilivetyjen tyydyttymättömät kloorijohdannaiset – Muut

2903 76

Bromiklooridifluorimetaani (haloni-1211), bromitrifluorimetaani (haloni-1301) ja dibromitetrafluorietaani (haloni-2402)

2903 81

1,2,3,4,5,6-heksakloorisykloheksaani (HCH (ISO)), myös lindaani (ISO, INN)

2903 91

Klooribentseeni, o-diklooribentseeni ja p-diklooribentseeni

2904 10

Johdannaiset, jotka sisältävät ainoastaan sulforyhmiä, niiden suolat ja etyyliesterit

2904 20

Johdannaiset, jotka sisältävät ainoastaan nitro- tai nitrosoryhmiä

2904 31

Perfluorioktaanisulfonihappo

2905 13

1-butanoli (n-butyylialkoholi)

2905 16

Oktanoli (oktyylialkoholi) ja sen isomeerit

2905 19

Tyydyttyneet yksiarvoiset alkoholit – Muut

2905 41

2-etyyli-2-(hydroksimetyyli)propaani-1,3-dioli (trimetylolipropaani)

2905 59

Muut moniarvoiset alkoholit – Muut

2906 13

Sterolit ja inositolit

2906 19

Syklaaniset, sykleeniset ja sykloterpeeniset – Muut

2907 11

Fenoli (hydroksibentseeni) ja sen suolat

2907 13

Ooktyylifenoli, nonyylifenoli ja niiden isomeerit; niiden suolat

2907 19

Monofenolit – muut

2907 22

Hydrokinoni (kinoli) ja sen suolat

2909 11

Pentakloorifenoli (ISO)

2909 20

Syklaani-, sykleeni- ja sykloterpeenieetterit sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

2909 41

2,2′-oksidietanoli (dieteeniglykoli, digoli)

2909 43

Eteeniglykolin ja dieteeniglykolin monobutyylieetterit

2909 49

Eetterialkoholit sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset – Muut

2910 10

Oksiraani (eteenioksidi)

2910 20

Metyylioksiraani (propeenioksidi)

2911 00

Asetaalit ja puoliasetaalit, myös muita happifunktioita sisältävät, sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

2912 12

Etanaali (asetaldehydi)

2912 49

aldehydialkoholit, aldehydieetterit, aldehydifenolit sekä muita happifunktioita sisältävät aldehydit – Muut

2912 60

Paraformaldehydi

2914 11

Asetoni

2914 61

Antrakinoni

2915 13

Muurahaishapon esterit

2915 90

Tyydyttyneet asykliset monokarboksyylihapot sekä niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset – Muut

2916 12

Akryylihapon esterit

2916 13

Metakryylihappo ja sen suolat

2916 14

Metakryylihapon esterit

2916 15

Öljy-, linoli- ja linoleenihapot, niiden suolat ja esterit

2917 33

Dinonyyli- ja didesyyliortoftalaatit

2920 11

Parationi (ISO) ja parationimetyyli (ISO) (metyyliparationi)

2921 22

Heksametyleenidiamiini ja sen suolat

2921 41

Aniliini ja sen suolat

2922 11

Monoetanoliamiini ja sen suolat

2922 43

Antraniilihappo ja sen suolat

2923 20

Lesitiinit ja muut fosfoaminolipidit

2930 40

Metioniini

2933 54

Muut malonyylikarbamidin (barbituurihapon) johdannaiset; niiden suolat

2933 71

6-heksaanilaktaami (epsilon-kaprolaktaami)

3201 90

Kasviperäiset parkitusuutteet; tanniinit sekä niiden suolat, eetterit, esterit ja muut johdannaiset

3202 10

Synteettiset orgaaniset parkitusaineet

3202 90

Synteettiset orgaaniset parkitusaineet; epäorgaaniset parkitusaineet; parkitusvalmisteet, myös luonnon parkitusaineita sisältävät; entsymaattiset valmisteet esiparkitusta varten

3203 00

Kasvi- tai eläinperäiset väriaineet (myös väriuutteet, mutta ei ”eläinmusta”), myös kemiallisesti määritellyt; kasvi- tai eläinperäiset väriaineisiin perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään kankaan värjäämiseen tai värivalmisteiden tuotantoon (ei kuitenkaan nimikkeiden 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 ja 3215 valmisteet)

3204 90

Synteettiset orgaaniset väriaineet, myös kemiallisesti määritellyt; tämän ryhmän 3 huomautuksessa tarkoitetut synteettisiin orgaanisiin väriaineisiin perustuvat valmisteet; synteettiset orgaaniset tuotteet, jollaisia käytetään fluoresoivina kirkasteina tai luminoforeina, myös kemiallisesti määritellyt:

3205 00

Substraattipigmentit (ei kuitenkaan kiinan- tai japaninlakka sekä maalit); substraattipigmentteihin perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään kankaan värjäämiseen tai värivalmisteiden tuotantoon (ei kuitenkaan nimikkeiden 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 ja 3215 valmisteet)

3206 41

Ultramariini ja siihen perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään minkä tahansa aineen värjäämiseen tai värivalmisteiden tuotantoon (ei kuitenkaan nimikkeiden 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 ja 3215 valmisteet)

3206 49

Epäorgaaniset tai kivennäisperäiset väriaineet, muualle kuulumattomat; kasvi- tai eläinperäisiin väriaineisiin perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään minkä tahansa aineen värjäämiseen tai värivalmisteiden tuotantoon, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan nimikkeiden 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 ja 3215 valmisteet eivätkä epäorgaaniset tuotteet, jollaisia käytetään luminoforeina) – Muut

3207 10

Valmistetut pigmentit, valmistetut samennusaineet, valmistetut värit ja niiden kaltaiset valmist

3207 20

Enkopit

3207 30

Nestemäiset lysterit ja niiden kaltaiset valmisteet

3207 40

Lasisulate (fritti) ja muu lasi jauheena, rakeina, suomuina tai hiutaleina

3208 10

Maalit ja lakat, jotka perustuvat muuhun kuin vettä sisältävään väliaineeseen dispergoituihin tai liuotettuihin synteettisiin polymeereihin tai kemiallisesti muunnettuihin luonnonpolymeereihin; 32 ryhmän 4 huomautuksessa määritellyt liuokset – Polyestereihin perustuvat

3208 20

Maalit ja lakat, jotka perustuvat muuhun kuin vettä sisältävään väliaineeseen dispergoituihin tai liuotettuihin synteettisiin polymeereihin tai kemiallisesti muunnettuihin luonnonpolymeereihin; 32 ryhmän 4 huomautuksessa määritellyt liuokset – Akryyli- tai vinyylipolymeereihin perustuvat

3208 90

Maalit ja lakat, jotka perustuvat muuhun kuin vettä sisältävään väliaineeseen dispergoituihin tai liuotettuihin synteettisiin polymeereihin tai kemiallisesti muunnettuihin luonnonpolymeereihin; 32 ryhmän 4 huomautuksessa määritellyt liuokset

3209 10

Maalit ja lakat, jotka perustuvat akryyli- tai vinyylipolymeereihin, vettä sisältävään väliaineeseen dispergoidut tai liuotetut

3209 90

Maalit ja lakat, jotka perustuvat vettä sisältävään väliaineeseen dispergoituihin tai liuotettuihin synteettisiin tai kemiallisesti muunnettuihin luonnonpolymeereihin (ei kuitenkaan akryyli- tai vinyylipolymeereihin perustuvat) – Muut

3210 00

Muut maalit ja lakat; valmistetut vesipigmenttivärit, jollaisia käytetään nahan viimeistelyyn

3212 90

Nestemäiset tai tahnamaiset, muuhun kuin vettä sisältävään väliaineeseen dispergoidut pigmentit (myös metallijauheet ja -hiutaleet), jollaisia käytetään maalien valmistuksessa; pronssi- ja värilehtiset; vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa olevat värit ja väriaineet – Muut

3214 10

Ikkunakitti, oksastusvaha, hartsisementit sekä muut täyte- ja tiivistystahnat; silotteet

3214 90

Ikkunakitti, oksastusvaha, hartsisementit sekä muut täyte- ja tiivistystahnat; silotteet; muut kuin tulenkestävät julkisivujen, sisäseinien, -lattioiden, -kattojen tai niiden kaltaisten tavaroiden päällystämiseen tarkoitetut valmisteet – Muut

3215 11

Painovärit – Mustat

3215 19

Painovärit – Muut

3403 11

Voiteluvalmisteet (myös leikkuuöljyvalmisteet, pulttien ja muttereiden irrottamista helpottavat valmisteet, ruosteen- ja korroosionestoaineet sekä muotinirrotusvalmisteet, voiteluaineisiin perustuvat) ja valmisteet, jollaisia käytetään tekstiiliaineiden, nahan, turkisnahan tai muiden aineiden öljy- tai rasvakäsittelyyn, ei kuitenkaan valmisteet, joissa on perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia – Joissa on maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä – Valmisteet tekstiiliaineiden, nahan, turkisnahan tai muiden aineiden käsittelyyn

3403 19

Voiteluvalmisteet (myös leikkuuöljyvalmisteet, pulttien ja muttereiden irrottamista helpottavat valmisteet, ruosteen- ja korroosionestoaineet sekä muotinirrotusvalmisteet, voiteluaineisiin perustuvat) ja valmisteet, jollaisia käytetään tekstiiliaineiden, nahan, turkisnahan tai muiden aineiden öljy- tai rasvakäsittelyyn, ei kuitenkaan valmisteet, joissa on perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia – Joissa on maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä – Muut

3403 91

Valmisteet tekstiiliaineiden, nahan, turkisnahan tai muiden aineiden käsittelyyn

3403 99

Voiteluvalmisteet (myös leikkuuöljyvalmisteet, pulttien ja muttereiden irrottamista helpottavat valmisteet, ruosteen- ja korroosionestoaineet sekä muotinirrotusvalmisteet, voiteluaineisiin perustuvat) ja valmisteet, jollaisia käytetään tekstiiliaineiden, nahan, turkisnahan tai muiden aineiden öljy- tai rasvakäsittelyyn, ei kuitenkaan valmisteet, joissa on perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia – Muut

3505 10

Dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys

3506 99

Valmistetut liimat ja liisterit, muualle kuulumattomat; liimana tai liisterinä käytettäväksi soveltuvat tuotteet, liimana tai liisterinä myytävissä, nettopainoltaan enintään 1 kg:n vähittäismyyntipakkauksissa – Muut

3701 20

Pikakuvafilmit

3701 91

Värivalokuvausta (monivärikuvausta) varten tarkoitetut

3702 32

Muut, joissa on hopeahalidiemulsio

3702 39

Valokuvausfilmit rullissa, säteilyherkät, valottamattomat, muuta ainetta kuin paperia, kartonkia, pahvia tai tekstiiliä; pikakuvafilmit rullissa, säteilyherkät, valottamattomat – Muut

3702 43

Muut filmit, rei’ittämättömät, leveys yli 105 mm – Leveys yli 610 mm ja pituus enintään 200 m

3702 44

Muut filmit, rei’ittämättömät, leveys yli 105 mm – Leveys yli 105 mutta enintään 610 mm

3702 55

Muut filmit, värivalokuvausta (monivärikuvausta) varten – Leveys yli 16 mutta enintään 35 mm, ja pituus yli 30 m

3702 56

Muut filmit, värivalokuvausta (monivärikuvausta) varten – Leveys yli 35 mm

3702 97

Muut filmit, värivalokuvausta (monivärikuvausta) varten – Leveys enintään 35 mm ja pituus yli 30 m

3702 98

Valokuvausfilmit, säteilyherkät, rullissa, valottamattomat, rei’itetyt, mustavalokuvausta varten, leveys > 35 mm (muuta ainetta kuin paperia, kartonkia, pahvia tai tekstiiliä; röntgenkäyttöön tarkoitettu filmi)

3703 20

Valokuvauspaperi, -kartonki, -pahvi ja -tekstiilit, säteilyherkät, valottamattomat, värivalokuvausta (monivärikuvausta) varten (ei kuitenkaan rullissa olevat tuotteet, joiden leveys on > 610 mm)

3703 90

Valokuvauspaperi, -kartonki, -pahvi ja -tekstiilit, säteilyherkät, valottamattomat, mustavalkokuvausta varten (ei kuitenkaan rullissa olevat tuotteet, joiden leveys on > 610 mm)

3705 00

Valokuvauslevyt ja -filmit, valotetut ja kehitetyt (ei kuitenkaan paperista, kartongista, pahvista tai tekstiilistä valmistetut tuotteet, elokuvafilmit ja käyttövalmiit painolaatat)

3706 10

Elokuvafilmit, valotetut ja kehitetyt, myös yhdistettyinä ääniraitaan tai sisältäen ainoastaan ääniraidan, leveys >= 35 mm

3801 20

Kolloidinen tai puolikolloidinen grafiitti

3806 20

Kolofonin ja hartsihappojen suolat tai kolofonin ja hartsihappojen johdannaisten suolat, lukuun ottamatta kolofonin additiotuotteiden suoloja

3807 00

Puuterva; puutervaöljyt; puukreosootti; raaka metanoli; kasvipiki; panimopiki ja sen kaltaiset kolofoniin, hartsihappoihin tai kasvipikeen perustuvat valmisteet (ei kuitenkaan luonnon burgundinpiki, burgundinhartsi (keltainen piki), steariinipiki, villarasvapiki ja glyserolipiki)

3809 10

Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat värjäytymistä tai väriaineiden kiinnittymistä, sekä muut tuotteet ja valmisteet (esim. liistausaineet ja peittausaineet), jollaisia käytetään tekstiili-, paperi-, nahka- tai niiden kaltaisessa teollisuudessa, muualle kuulumattomat, tärkkelykseen tai sen johdannaisiin perustuvat

3809 91

Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat värjäytymistä tai väriaineiden kiinnittymistä, sekä muut tuotteet ja valmisteet, esim. liistausaineet ja peittausaineet, jollaisia käytetään tekstiiliteollisuudessa tai sen kaltaisessa teollisuudessa, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan tärkkelyspitoisiin aineisiin perustuvat)

3809 92

Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat värjäytymistä tai väriaineiden kiinnittymistä, sekä muut tuotteet ja valmisteet, esim. liistausaineet ja peittausaineet, jollaisia käytetään paperiteollisuudessa tai sen kaltaisessa teollisuudessa, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan tärkkelyspitoisiin aineisiin perustuvat)

3809 93

Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat värjäytymistä tai väriaineiden kiinnittymistä, sekä muut tuotteet ja valmisteet, esim. liistausaineet ja peittausaineet, jollaisia käytetään nahkateollisuudessa tai sen kaltaisessa teollisuudessa, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan tärkkelyspitoisiin aineisiin perustuvat)

3810 10

Metallipintojen peittausvalmisteet; juotos- tai hitsausjauheet ja -tahnat, joissa on metallia ja muita aineita

3811 21

Voiteluöljyjen lisäaineet, joissa on maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä

3811 29

Voiteluöljyjen lisäaineet, joissa ei ole maaöljyjä eikä bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä

3811 90

Hapettumista, hartsiutumista tai syöpymistä estävät valmisteet, viskositeettia parantavat valmisteet ja muut kivennäisöljyjen (myös bensiinin) ja muiden nesteiden, joita käytetään samaan tarkoitukseen kuin kivennäisöljyjä, lisäainevalmisteet (ei kuitenkaan nakutusta estävät valmisteet ja voiteluöljyjen lisäaineet)

3812 20

Kumin tai muovin pehmitinseokset, muualle kuulumattomat

3813 00

Valmisteet ja panokset tulensammuttimia varten; tulensammutuskranaatit ja -pommit (ei kuitenkaan panostetut tai panostamattomat tulensammutuslaitteet, myös kannettavat, sekä tulensammutukseen soveltuvat sekoittamattomat, kemialliset aineet muissa muodoissa)

3814 00

Orgaaniset liuotin- ja ohennusaineseokset, muualle kuulumattomat; valmistetut maalin- ja lakanpoistoaineet (ei kuitenkaan kynsilakanpoistoaineet)

3815 11

Kantajakatalyytit, joissa aktiivisena aineosana on nikkeli tai nikkeliyhdisteet, muualle kuulumattomat

3815 12

Kantajakatalyytit, joissa aktiivisena aineosana on jalometalli tai jalometalliyhdisteet, muualle kuulumattomat

3815 19

Kantajakatalyytit, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kantajakatalyytit, joissa aktiivisena aineosana on nikkeli tai nikkeliyhdiste)

3815 90

Reaktion käynnistäjät (initiaattorit), reaktion kiihdyttimet (akseleraattorit) ja katalyyttiset valmisteet, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan vulkanoinnin kiihdyttimet ja kantajakatalyytit)

3816 00 10

Dolomiittisullomassa

3817 00

Seostetut alkyylibentseenit ja seostetut alkyylinaftaleenit, bentsolia ja naftaleenia alkyloimalla valmistetut (ei kuitenkaan syklisten hiilivetyjen isomeeriseokset)

3819 00

Hydrauliset jarrunesteet ja muut hydraulisessa voimansiirrossa käytettävät nestemäiset valmisteet, joissa ei ole lainkaan tai joissa on alle 70 painoprosenttia maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä

3820 00

Jäätymistä estävät valmisteet sekä valmistetut huurteen- ja jäänpoistonesteet (ei kuitenkaan kivennäisöljyjen ja muiden nesteiden, joita käytetään samaan tarkoitukseen kuin kivennäisöljyjä, lisäainevalmisteet)

3823 13

Mäntyöljyrasvahapot, teolliset

3827 90

Sekoitukset, joissa on metaanin, etaanin tai propaanin halogeenijohdannaisia (ei kuitenkaan alanimikkeisiin 3824 71 00 –3824 78 00 kuuluvat)

3824 81

Sekoitukset ja valmisteet, joissa on oksiraania (eteenioksidia)

3824 84

Seokset ja valmisteet, joissa on aldriinia (ISO), kamfeklooria (ISO) (toksafeeniä), klordaania (ISO), klooridekonia (ISO), DDT (ISO) (klofenotaania (INN), 1,1,1-trikloori-2,2-bis (p-kloorifenyyli)etaania), dieldriiniä (ISO, INN), endosulfaania (ISO), endriiiniä (ISO), heptaklooria (ISO) tai mireksiä (ISO).

3824 99

Kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden tuotteet, valmisteet ja jätetuotteet, myös luonnontuotteiden seokset, muualle kuulumattomat

3825 90

Kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden jätetuotteet, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan jäte)

3826 00

Biodiesel ja sen sekoitukset, joissa ei ole maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä tai joissa niitä on alle 70 painoprosenttia

3901 40

eteeni-alfa-olefiinikopolymeerit, joiden ominaispaino on alle 0,94, alkumuodossa

3902 20

Polyisobuteeni, alkumuodossa

3902 30

Propeenikopolymeerit, alkumuodossa

3902 90

Propeeni- ja muut olefiinipolymeerit, alkumuodossa (ei kuitenkaan polypropeeni, polyisobuteeni ja propeenikopolymeerit)

3903 19

Polystyreeni, alkumuodossa (ei kuitenkaan soluuntuva)

3903 90

Styreenipolymeerit, alkumuodossa (ei kuitenkaan polystyreeni, styreeniakryylinitriili-(SAN)-kopolymeerit ja akryylinitriilibutadieenisytreeni-(ABS))

3904 10

Poly(vinyylikloridi), jota ei ole sekoitettu muiden aineiden kanssa, alkumuodossa

3904 50

Vinyylideenikloridipolymeerit, alkumuodossa

3905 12

Poly(vinyyliasetaatti), vesidispersiona

3905 19

Poly(vinyyliasetaatti), alkumuodossa (ei kuitenkaan vesidispersiona)

3905 21

Vinyyliasetaattikopolymeerit, vesidispersiona

3905 29

Vinyyliasetaattikopolymeerit, alkumuodossa (ei kuitenkaan vesidispersiona)

3905 91

Vinyylikopolymeerit, alkumuodossa (ei kuitenkaan vinyylikloridi-vinyyliasetaattikopolymeerit ja muut vinyylikloridikopolymeerit sekä vinyyliasetaattikopolymeerit)

3906 10

Poly(metyylimetakrylaatti), alkumuodossa

3906 90

Akryylipolymeerit, alkumuodossa (ei kuitenkaan poly(metyylimetakrylaatti))

3907 21

Polyeetterit, alkumuodossa (ei kuitenkaan polyasetaalit eivätkä alanimikkeen 3002 10 tavarat)

3907 40

Polykarbonaatit, alkumuodossa

3907 70

Poly(maitohappo), alkumuodossa

3907 91

Tyydyttymättömät polyallyyliesterit ja muut polyesterit, alkumuodossa (ei kuitenkaan polykarbonaatit, alkydihartsit, poly(eteenitereftalaatti) ja poly(maitohappo))

3908 10

Polyamidi-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 tai -6,12, alkumuodossa

3908 90

Polyamidit, alkumuodossa (ei kuitenkaan polyamidi-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ja -6,12)

3909 20

Melamiinihartsit, alkumuodossa

3909 39

Aminohartsit, alkumuodossa (ei kuitenkaan urea-, tiourea- ja melamiinihartsit eikä MDI)

3909 40

Fenolihartsit, alkumuodossa

3909 50

Polyuretaanit, alkumuodossa

3912 11

Pehmittämättömät selluloosa-asetaatit, alkumuodossa

3912 90

Selluloosa ja sen kemialliset johdannaiset, muualle kuulumattomat, alkumuodossa (ei kuitenkaan selluloosa-asetaatit, selluloosanitraatit ja selluloosaeetterit)

3915 20

Jätteet, leikkeet ja romu, styreenipolymeeria

3917 10

Tekosuoli (makkarankuoret) kovetettua valkuaisainetta tai selluloosamuovia

3917 23

Jäykät putket ja letkut, vinyylikloridipolymeereista valmistetut

3917 31

Taipuisat putket ja letkut, muovia, jotka kestävät vähintään 27,6 MPa:n paineen

3917 32

Taipuisat putket ja letkut, muovia, vahvistamattomat ja muihin aineisiin muuten yhdistämättömät, joissa ei ole liitos- tai muita osia

3917 33

Taipuisat putket ja letkut, muovia, vahvistamattomat ja muihin aineisiin muuten yhdistämättömät, liitososineen ja muine osineen

3920 20

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, ei-huokoisista eteenipolymeereista valmistetut, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vastaavalla tavalla yhdistämättömät, valmistamattomat tai vain pintakäsitellyt tai vain suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut (ei kuitenkaan itsekiinnittyvät tuotteet ja nimikkeen 3918 lattian-, seinän- ja katonpäällysteet)

3920 61

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, ei-huokoisista polykarbonaateista valmistetut, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vastaavalla tavalla yhdistämättömät, valmistamattomat tai vain pintakäsitellyt tai vain suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut (ei kuitenkaan poly(metyylimetakrylaatista) valmistetut, itsekiinnittyvät tuotteet ja nimikkeen 3918 lattian-, seinän- ja katonpäällykset)

3920 69

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, ei-huokoisista polyestereistä, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vastaavalla tavalla yhdistämättömät, valmistamattomat tai vain pintakäsitellyt tai vain suorakaiteeksi tai neliöksi leikatut (ei kuitenkaan polykarbonaateista, poly(eteenitereftalaatista) tai muista tyydyttymättömistä polyestereistä valmistetut, itsekiinnittyvät tuotteet ja nimikkeen 3918 lattian-, seinän- ja katonpäällykset)

3920 73

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, ei-huokoisesta selluloosa-asetaatista valmistetut, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vastaavalla tavalla yhdistämättömät, valmistamattomat tai vain pintakäsitellyt tai vain suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut (ei kuitenkaan itsekiinnittyvät tuotteet ja nimikkeen 3918 lattian-, seinän- ja katonpäällykset)

3920 91

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, ei-huokoisesta poly(vinyylibutyraalista) valmistetut, muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vastaavalla tavalla yhdistämättömät, valmistamattomat tai vain pintakäsitellyt tai vain suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut (ei kuitenkaan itsekiinnittyvät tuotteet ja nimikkeen 3918 lattian-, seinän- ja katonpäällykset)

3921 19

Laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, huokoisesta muovista valmistetut, valmistamattomat tai vain pintakäsitellyt tai vain suorakaiteen tai neliön muotoon leikatut (ei kuitenkaan styreenipolymeereista, vinyylikloridipolymeereista, polyuretaaneista tai regeneroidusta selluloosasta valmistetut tuotteet, itsekiinnittyvät tuotteet, nimikkeen 3918 lattian-, seinän- ja katonpäällykset sekä alanimikkeeseen 3006 10 30 kuuluvat steriilit sidekudoskiinnikkeiden muodostumisen estäjät kirurgiseen tai hammaslääkintäkäyttöön)

3922 90

Pesuistuimet, wc-altaat, huuhtelusäiliöt ja niiden kaltaiset saniteettitavarat, muovia (ei kuitenkaan kylpyammeet, suihkualtaat ja pesualtaat sekä wc-istuinrenkaat ja -kannet)

3925 20

Ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset, muovia

4002 11

Styreenibutadieenikumi (SBR); karboksyloitu styreenibutadieenikumi (XSBR)

4002 20

Butadieenikumi (BR), alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina

4002 31

Isobuteeni-isopreeni-(butyyli-)kumi (IIR), alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina

4002 39

Haloisobuteeni-isopreenikumi (CIIR ja BIIR), alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina

4002 41

Kloropreeni-(klorobutadieeni-)kumin (CR) lateksi

4002 51

Akryylinitriilibutadieenikumin (NBR) lateksi

4002 80

Luonnonkumin, balatan, guttaperkan, guayulekumin, chiclekumin ja niiden kaltaisten luonnosta saatujen kumien sekä synteettisen kumin ja faktiksen seokset, alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina

4002 91

Synteettinen kumilateksi (ei kuitenkaan styreenibutadieenikumi (SBR), karboksyloitu styreenibutadieenikumi (XSBR), butadieenikumi (BR), isobuteeni-isopreeni-(butyyli-)kumi (IIR), haloisobuteeni-isopreenikumi (CIIR ja BIIR), kloropreeni-(klorobutadieeni-)kumi (CR), akryylinitriilibutadieenikumi (NBR), isopreenikumi (IR) ja konjugoimaton eteenipropeeniterpolymeerikumi (EPDM))

4002 99

Synteettinen kumilateksi (ei kuitenkaan lateksi, styreenibutadieenikumi (SBR), karboksyloitu styreenibutadieenikumi (XSBR), butadieenikumi (BR), isobuteeni-isopreeni-(butyyli-)kumi (IIR), haloisobuteeni-isopreenikumi (CIIR ja BIIR), kloropreeni-(klorobutadieeni-)kumi (CR), akryylinitriilibutadieenikumi (NBR), isopreenikumi (IR) ja konjugoimaton eteenipropeeniterpolymeerikumi (EPDM))

4005 10

Kumi, vulkanoimaton, johon on sekoitettu kimröökiä tai piidioksidia, alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina

4005 20

Seostettu kumi, vulkanoimaton, liuoksena tai dispersiona (ei kuitenkaan kumi, johon on sekoitettu kimröökiä tai piidioksidia, sekä luonnonkumin, balatan, guttaperkan, guayulekumin, chiclekumin ja niiden kaltaisten luonnosta saatujen kumien sekä synteettisen kumin ja öljystä valmistetun faktiksen seokset)

4005 91

Seostettu kumi, vulkanoimaton, laattoina, levyinä tai kaistaleina (ei kuitenkaan kumi, johon on sekoitettu kimröökiä tai piidioksidia, sekä luonnonkumin, balatan, guttaperkan, guayulekumin, chiclekumin ja niiden kaltaisten luonnosta saatujen kumien sekä synteettisen kumin ja öljystä valmistetun faktiksen seokset)

4005 99

Seostettu kumi, vulkanoimaton, alkumuodossa (ei kuitenkaan liuokset ja dispersiot, kimröökin tai piidioksidin kanssa sekoitettu kumi, luonnonkumin, balatan, guttaperkan, guayulekumin, chiclekumin ja niiden kaltaisten luonnosta saatujen kumien sekä synteettisen kumin ja öljystä valmistetun faktiksen seokset sekä laattoina, levyinä tai kaistaleina oleva kumi)

4006 10

Kulutuspintaprofiilit renkaiden uudelleenpinnoittamista varten, vulkanoimatonta kumia

4008 21

Laatat, levyt ja kaistaleet, ei-huokoista kumia

4009 12

Putket ja letkut, vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia, vahvistamattomat ja muuten muihin aineisiin yhdistämättömät, joissa on liitos- ja muita osia

4009 41

Putket ja letkut, vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia, vahvistetut muilla aineilla kuin metallilla tai tekstiiliaineilla tai tällaisiin aineisiin muuten yhdistetyt, ilman liitos- ja muita osia

4010 31

Päättömät käyttöhihnat, joiden poikkileikkaus on puolisuunnikkaan muotoinen (kiilahihnat), vulkanoitua kumia, kiilauurretut, ulkopinnan ympärysmitta yli 60 cm mutta enintään 180 cm

4010 33

Päättömät käyttöhihnat, joiden poikkileikkaus on puolisuunnikkaan muotoinen (kiilahihnat), vulkanoitua kumia, kiilauurretut, ulkopinnan ympärysmitta yli 180 cm mutta enintään 240 cm

4010 35

Päättömät synkronihihnat, vulkanoitua kumia, ulkopinnan ympärysmitta yli 60 cm mutta enintään 150 cm

4010 36

Päättömät synkronihihnat, vulkanoitua kumia, ulkopinnan ympärysmitta yli 150 cm mutta enintään 198 cm

4010 39

Käyttöhihnat, vulkanoitua kumia (ei kuitenkaan päättömät käyttöhihnat, joiden poikkileikkaus on puolisuunnikkaan muotoinen (kiilahihnat), kiilauurretut, ulkopinnan ympärysmitta yli 60 cm mutta enintään 240 cm, sekä päättömät synkronihihnat joiden ympärysmitta on yli 60 cm mutta enintään 198 cm)

4012 11

Uudelleen pinnoitetut pneumaattiset ulkorenkaat, kumia, jollaisia käytetään henkilöautoissa (myös farmariautoissa ja kilpa-autoissa)

4012 13

Uudelleen pinnoitetut pneumaattiset ulkorenkaat, kumia, jollaisia käytetään ilma-aluksissa

4012 19

Uudelleen pinnoitetut pneumaattiset ulkorenkaat, kumia (ei kuitenkaan henkilöautoissa, farmariautoissa, kilpa-autoissa, linja-autoissa, kuorma-autoissa ja ilma-aluksissa käytettävät)

4012 20

Käytetyt pneumaattiset ulkorenkaat, kumia

4016 93

Tiivisteet, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat, vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia (ei kuitenkaan huokoisesta kumista valmistetut tavarat)

4407 19

Havupuu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus yli 6 mm, ei kuitenkaan mäntyä (Pinus spp.) eikä kuusta (Abies spp. ja Picea spp.)

4407 92

Pyökki (Fagus spp.), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus yli 6 mm

4407 94

Kirsikkapuu (Prunus spp.), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus yli 6 mm

4407 97

Poppeli ja haapa (Populus spp.), sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus yli 6 mm

4407 99

Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus yli 6 mm (ei kuitenkaan trooppinen puu, havupuu, tammi (Quercus spp.), pyökki (Fagus spp.), vaahtera (Acer spp.), kirsikkapuu (Prunus spp.), saarni (Fraxinus spp.), koivu (Betula spp.) eikä poppeli ja haapa (Populus spp.)

4408 10

Viilut vanerointia, myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut, ristiinliimattua havupuuvaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua havupuuta varten ja muu havupuu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm

4411 13

Puusta valmistettu MDF-levy, paksuus yli 5 mutta enintään 9 mm

4411 94

Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu kuitulevy, myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu, tiheys enintään 0,5 g/cm3 (ei MDF-levy, lastulevy, myös yhden tai useamman kuitulevyn kanssa yhdistettynä, kerrostettu puu, jonka ydin on kuitulevyä, puiset solulevyt, joiden molemmat pinnat ovat kuitulevyä, pahvi ja kartonki, tunnistettavat huonekaluosat)

4412 31

Ristiinliimattu vaneri, yksinomaan enintään 6 mm:n paksuisista puuviiluista koostuva, jossa ainakin yksi pintaviiluista on trooppista puulajia (ei kuitenkaan tiivistettyä puuta olevat levyt, puiset solulevyt, upotekoristeinen puu ja huonekalujen osiksi tunnistettavat levyt)

4412 34

Ristiinliimattu vaneri, yksinomaan enintään 6 mm:n paksuisista puuviiluista koostuva, jossa ainakin yksi pintaviiluista on lehtipuuta (ei kuitenkaan bambu, jonka ulkopinta on trooppista puuta tai leppää, saarnea, pyökkiä, koivua, kirsikkapuuta, kastanjaa, jalavaa, eukalyptuspuuta, hikkoria, hevoskastanjaa, limettiä, vaahteraa, tammea, plataania, poppelia, haapaa, valeakasiaa, tulppaanipuuta tai saksanpähkinäpuuta, eivätkä tiivistettyä puuta olevat levyt, puiset solulevyt, upotekoristeinen puu ja huonekalujen osiksi tunnistettavat levyt)

4412 94

Kerrostettu puu rimalevynä, sälölevynä tai kimpivanerina (ei kuitenkaan bambu, yksinomaan enintään 6 mm:n paksuisista puuviiluista koostuva ristiinliimattu vaneri, tiivistettyä puuta olevat levyt, upotekoristeinen puu ja huonekalujen osiksi tunnistettavat levyt)

4416 00

Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kimmet

4418 40

Betonivalumuotit, puuta (ei kuitenkaan ristiinliimattua vaneria)

4418 60

Pysty- ja vaakapalkit, puuta

4418 79

Yhdistetyt lattialaatat, muuta puuta kuin bambua (ei kuitenkaan monikerroksiset paneelit ja laatat mosaiikkilattioita varten)

4503 10

Pullontulpat ja muut tulpat, kaikenlaiset, myös pyöreäreunaiset teelmät

4504 10

Lattia- ja seinälaatat, kaikenmuotoiset, palat, laatat, levyt ja kaistaleet, täyteiset lieriöt, myös pyörylät, puristekorkkia, ilman sideainetta

4701 00

Mekaaninen puumassa, kemiallisesti käsittelemätön

4703 19

Valkaisematon lehtipuusta kemiallisesti valmistettu sooda- tai sulfaattisellu (ei kuitenkaan liukosellu)

4703 21

Puolivalkaistu tai valkaistu havupuusta kemiallisesti valmistettu sooda- tai sulfaattisellu (ei kuitenkaan liukosellu)

4703 29

Puolivalkaistu tai valkaistu lehtipuusta kemiallisesti valmistettu sooda- tai sulfaattisellu (ei kuitenkaan liukosellu)

4704 11

Valkaisematon havupuusta kemiallisesti valmistettu sulfiittisellu (ei kuitenkaan liukosellu)

4704 21

Puolivalkaistu tai valkaistu havupuusta kemiallisesti valmistettu sulfiittisellu (ei kuitenkaan liukosellu)

4704 29

Puolivalkaistu tai valkaistu lehtipuusta kemiallisesti valmistettu sulfiittisellu (ei kuitenkaan liukosellu)

4705 00

Puumassa, valmistettu osittain mekaanisella ja osittain kemiallisella menetelmällä

4706 30

Kuituisesta selluloosa-aineesta valmistettu massa, bambua

4706 92

Kuituisesta selluloosa-aineesta valmistettu massa, kemiallinen (ei kuitenkaan bambusta, puusta, puuvillalinttereistä ja keräyspaperista, -kartongista ja -pahvista (-jätteestä) saaduista kuiduista valmistettu)

4707 10

Keräyspaperi, -kartonki ja -pahvi (-jäte) valkaisemattomasta voimapaperista, aaltopaperista, -kartongista tai -pahvista

4707 30

Pääasiallisesti mekaanisesta massasta valmistettu keräyspaperi, -kartonki ja -pahvi (-jäte), esim. sanomalehdet, aikakauslehdet ja niiden kaltaiset painotuotteet

4802 20

Paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään valonherkän, lämpöherkän tai sähköherkän paperin, kartongin ja pahvin pohjana, päällystämätön, rullina tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, minkä tahansa kokoisina

4802 40

Tapettipaperi, päällystämätön

4802 58

Päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, sekä rei'ittämätön reikäkorttipaperi ja kartonki ja reikänauhapaperi, joissa ei ole mekaanisella tai kemimekaanisella menetelmällä saatuja kuituja tai joissa niitä on enintään 10 painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä, rullina tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, minkä tahansa kokoisina, paino yli 150 g/m2, muualle kuulumattomat

4802 61

Päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, sekä rei'ittämätön reikäkorttipaperi ja kartonki ja reikänauhapaperi, joissa kokonaiskuitusisällöstä yli 10 painoprosenttia on mekaanisella tai kemimekaanisella menetelmällä saatuja kuituja, minkä tahansa kokoisina rullina, muualle kuulumattomat

4804 11

Valkaisematon kraftlaineri, päällystämätön, rullina, joiden leveys on yli 36 cm

4804 19

Kraftlaineri, päällystämätön, rullina, joiden leveys on yli 36 cm (ei kuitenkaan valkaisematon eivätkä nimikkeiden 4802 ja 4803 tavarat)

4804 21

Valkaisematon säkkipaperi, päällystämätön, rullina, joiden leveys on yli 36 cm (ei kuitenkaan nimikkeiden 4802 , 4803 ja 4808 tavarat)

4804 29

Säkkipaperi, päällystämätön, rullina, joiden leveys on yli 36 cm (ei kuitenkaan valkaisematon eivätkä nimikkeiden 4802 , 4803 ja 4808 tavarat)

4804 31

Valkaisematon voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, päällystämätön rullina, joiden leveys on yli 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan yli 36 cm ja toinen yli 15 cm kun arkki on aukilevitetty, paino enintään 150 g/m2 (ei kuitenkaan kraftlaineri, säkkipaperi ja nimikkeen 4802, 4803 tai 4808 tavarat)

4804 39

Voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, päällystämätön rullina, joiden leveys on yli 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan yli 36 cm ja toinen yli 15 cm kun arkki on aukilevitetty, paino enintään 150 g/m2 (ei kuitenkaan valkaisematon, kraftlaineri, säkkipaperi ja nimikkeen 4802, 4803 tai 4808 tavarat)

4804 41

Valkaisematon voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, päällystämätön rullina, joiden leveys on yli 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan yli 36 cm ja toinen yli 15 cm kun arkki on aukilevitetty, paino yli 150 g/m2 mutta alle 225 g/m2 (ei kuitenkaan kraftlaineri, säkkipaperi ja nimikkeen 4802, 4803 tai 4808 tavarat)

4804 42

Voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, päällystämätön, rullina, joiden leveys on yli 36 cm, tai suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan yli 36 cm ja toinen yli 15 cm kun arkki on aukilevitetty, paino yli 150 g/m2 mutta alle 225 g/m2, valkaistu tasaisesti kauttaaltaan massana, yli 95 painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä kemiallisella menetelmällä saatuja puukuituja (ei kuitenkaan kraftlaineri, säkkipaperi ja nimikkeen 4802, 4803 tai 4808 tavarat)

4804 49

Voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, päällystämätön, rullina, joiden leveys on yli 36 cm, tai suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan yli 36 cm ja toinen yli 15 cm kun arkki on aukilevitetty, paino yli 150 g/m2 mutta alle 225 g/m2 (ei kuitenkaan valkaisematon, tasaisesti kauttaaltaan massana valkaistu, yli 95 painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä kemiallisella menetelmällä saatuja puukuituja sisältävä, kraftlaineri, säkkipaperi ja nimikkeen 4802, 4803 tai 4808 tavarat)

4804 52

Voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, päällystämätön, rullina, joiden leveys on yli 36 cm, tai suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan yli 36 cm ja toinen yli 15 cm kun arkki on aukilevitetty, paino vähintään 225 g/m2, valkaistu tasaisesti kauttaaltaan massana, yli 95 painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä kemiallisella menetelmällä saatuja puukuituja (ei kuitenkaan kraftlaineri, säkkipaperi ja nimikkeen 4802, 4803 tai 4808 tavarat)

4804 59

Voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, päällystämätön, rullina, joiden leveys on yli 36 cm, tai suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan yli 36 cm ja toinen yli 15 cm kun arkki on aukilevitetty, paino vähintään 225 g/m2 (ei kuitenkaan valkaisematon, tasaisesti kauttaaltaan massana valkaistu, yli 95 painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä kemiallisella menetelmällä saatuja puukuituja sisältävä, kraftlaineri, säkkipaperi ja nimikkeen 4802, 4803 tai 4808 tavarat)

4805 24

Testlaineri (kierrätetty lainerikartonki), päällystämätön, rullina, joiden leveys on yli 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan yli 36 cm ja toinen yli 15 cm kun arkki on aukilevitetty, paino enintään 150 g/m2

4805 25

Testlaineri (kierrätetty lainerikartonki), päällystämätön, rullina, joiden leveys on yli 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan yli 36 cm ja toinen yli 15 cm kun arkki on aukilevitetty, paino yli 150 g/m2

4805 40

Suodatinpaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina, joiden leveys on yli 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan yli 36 cm ja toinen yli 15 cm kun arkki on aukilevitetty

4805 91

Paperi, kartonki ja pahvi, päällystämätön, rullina, joiden leveys on yli 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan yli 36 cm ja toinen yli 15 cm kun arkki on aukilevitetty, paino enintään 150 g/m2, muualle kuulumaton

4805 92

Paperi, kartonki ja pahvi, päällystämätön, rullina, joiden leveys on yli 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan yli 36 cm ja toinen yli 15 cm kun arkki on aukilevitetty, paino yli 150 g/m2 mutta alle 225 g/m2, muualle kuulumaton

4806 10

Pergamenttipaperi, rullina, joiden leveys on yli 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan yli 36 cm ja toinen yli 15 cm kun arkki on aukilevitetty

4806 20

Rasvanpitävät paperit (voipaperit), rullina, joiden leveys on yli 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan yli 36 cm ja toinen yli 15 cm kun arkki on aukilevitetty

4806 30

Kuultopaperit, rullina, joiden leveys on yli 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan yli 36 cm ja toinen yli 15 cm kun arkki on aukilevitetty

4806 40

Glassiinipaperi sekä muut kiillotetut läpinäkyvät tai läpikuultavat paperit, rullina, joiden leveys on yli 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on yli 36 cm ja toinen yli 15 cm kun arkki on aukilevitetty (ei kuitenkaan pergamenttipaperi, rasvanpitävät paperit ja kuultopaperit)

4807 00

Kerrostettu paperi, kartonki ja pahvi (valmistettu yhdistämällä liimalla tasaisia paperi-, kartonki- tai pahvikerroksia), päällystämätön ja kyllästämätön, myös sisältä vahvistettu, rullina, joiden leveys on yli 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan yli 36 cm ja toinen yli 15 cm kun arkki on aukilevitetty

4808 90

Paperi, kartonki ja pahvi, krepattu, poimutettu, kohokuvioitu tai rei'itetty, rullina, joiden leveys on yli 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan yli 36 cm ja toinen yli 15 cm kun arkki on aukilevitetty (ei kuitenkaan säkkipaperi ja muu voimapaperi sekä nimikkeen 4803 tavarat)

4809 20

Itsejäljentävä paperi, myös painettu, rullina, joiden leveys on yli 36 cm, tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joissa yksi sivu on yli 36 cm ja toinen yli 15 cm kun arkki on aukilevitetty (ei kuitenkaan hiilipaperi ja sen kaltaiset jäljentävät paperit)

4810 13

Paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, mekaanisella tai kemimekaanisella menetelmällä saatuja kuituja sisältämätön tai tällaisia kuituja enintään 10 painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä sisältävä, yhdeltä tai molemmilta puolilta päällystetty kaoliinilla tai muulla epäorgaanisella aineella, minkä tahansa kokoisina rullina

4810 19

Paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, mekaanisella tai kemimekaanisella menetelmällä saatuja kuituja sisältämätön tai tällaisia kuituja enintään 10 painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä sisältävä, yhdeltä tai molemmilta puolilta päällystetty kaoliinilla tai muulla epäorgaanisella aineella, neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, joiden yksi sivu on pituudeltaan yli 435 mm tai yksi sivu on enintään 435 mm ja toinen enintään 297 mm kun arkki on aukilevitetty

4810 22

Kevyesti päällystetty paperi (LWC-paperi) kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, kokonaispaino enintään 72 g/m2, enintään 15 g/m2 painava päällyste puolta kohti on pohjalla, jonka kokonaiskuitusisällöstä vähintään 50 painoprosenttia on mekaanisella menetelmällä saatuja kuituja, molemmilta puolilta päällystetty kaoliinilla tai muulla epäorgaanisella aineella, rullina tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, minkä tahansa kokoisina

4810 31

Voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, valkaistu tasaisesti kauttaaltaan massana, yli 95 painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä kemiallisella menetelmällä saatuja puukuituja sisältävä, yhdeltä tai molemmilta puolilta päällystetty kaoliinilla tai muulla epäorgaanisella aineella, rullina tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, minkä tahansa kokoisina, paino enintään 150 g/m2 (ei kuitenkaan kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen)

4810 39

Voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, yhdeltä tai molemmilta puolilta päällystetty kaoliinilla tai muulla epäorgaanisella aineella, rullina tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, minkä tahansa kokoisina (ei kuitenkaan kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen käytettävä; paperi, kartonki ja pahvi, valkaistu tasaisesti kauttaaltaan massana ja yli 95 painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä kemiallisella menetelmällä saatuja puukuituja sisältävä)

4810 92

Monikerroksinen paperi, kartonki ja pahvi, yhdeltä tai molemmilta puolilta päällystetty kaoliinilla tai muulla epäorgaanisella aineella, rullina tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, minkä tahansa kokoisina (ei kuitenkaan kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen käytettävä sekä voimapaperi, -kartonki ja pahvi)

4810 99

Paperi, kartonki ja pahvi, yhdeltä tai molemmilta puolilta sideainetta käyttäen tai ilman sitä päällystetty kaoliinilla tai muulla epäorgaanisella aineella, ei muuta päällystystä, myös pintavärjätty, pintakoristeltu tai painettu, rullina tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, kaiken kokoisina (ei kuitenkaan kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen käyttöön tarkoitetut, voimapaperi, -kartonki ja -pahvi sekä monikerroksinen paperi, kartonki ja pahvi, ja ilman mitään muuta päällystystä)

4811 10

Terva-, bitumi- ja asfalttipaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, minkä tahansa kokoisina

4811 51

Paperi, kartonki ja pahvi, pintavärjätty, pintakoristeltu tai painettu, kyllästetty tai peitetty muovilla, rullina tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, minkä tahansa kokoisina, valkaistu, paino yli 150 g/m2 (ei kuitenkaan liimapaperi, -kartonki ja -pahvi)

4811 59

Paperi, kartonki ja pahvi, pintavärjätty, pintakoristeltu tai painettu, kyllästetty tai peitetty muovilla, rullina tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, minkä tahansa kokoisina (ei kuitenkaan valkaistu, jonka paino on yli 150 g/m2, sekä liimapaperi, -kartonki ja -pahvi)

4811 60

Paperi, kartonki ja pahvi, päällystetty, kyllästetty tai peitetty vahalla, parafiinilla, steariinilla, öljyllä tai glyserolilla, rullina tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, minkä tahansa kokoisina (ei kuitenkaan nimikkeen 4803 , 4809 ja 4818 tavarat)

4811 90

Paperi, kartonki, pahvi, selluloosavanu ja selluloosakuituharso, päällystetty, kyllästetty, pintavärjätty, pintakoristeltu tai painettu, rullina tai neliön tai suorakaiteen muotoisina arkkeina, minkä tahansa kokoisina (ei kuitenkaan nimikkeen 4803 , 4809 , 4810 ja 4818 sekä alanimikkeen 4811 10 –4811 60 tavarat)

4814 90

Tapetit ja niiden kaltaiset seinänpäällysteet, paperia, ja ikkunakuultopaperi (ei kuitenkaan pintapuolelta päällystetty tai peitetty martioidulla, kohokuvioidulla, värjätyllä, kuviopainetulla tai muutoin koristellulla muovikerroksella)

4819 20

Taitekotelot, -rasiat ja -laatikot, aallotonta paperia, kartonkia tai pahvia

4822 10

Pupiinat ”bobiinit”, puolat, koopit ja niiden kaltaiset pohjalliset, paperimassaa, paperia, kartonkia tai pahvia, myös rei'itetyt tai kovetetut, jollaisia käytetään tekstiililangan puolaamiseen

4823 20

Suodatinpaperi, -kartonki ja -pahvi, kaistaleina tai rullina, joiden leveys on enintään 36 cm, suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, joiden yksikään sivu ei ole pituudeltaan yli 36 cm kun arkki on aukilevitetty, tai muuhun kuin neliön tai suorakaiteen muotoon leikattuina

4823 40

Painettu piirturipaperi rullina, joiden leveys on enintään 36 cm, suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, joiden yksikään sivu ei ole pituudeltaan yli 36 cm kun arkki on aukilevitetty, tai kiekoiksi leikattuina

4823 70

Muotoonpuristetut tavarat, paperimassaa, muualle kuulumattomat

4906 00

Arkkitehtoniseen, tekniseen, teolliseen, kaupalliseen, topografiseen tai niiden kaltaiseen käyttöön tarkoitetut kartta-, asemakaava- ja kaavapiirustukset, käsin tehtyinä alkuperäiskappaleina; käsin kirjoitetut tekstit; edellä mainittujen tavaroiden säteilyherkälle paperille otetut valojäljennökset ja hiilipaperikopiot

5105 39

Hieno eläimenkarva, karstattu tai kammattu (ei kuitenkaan villa ja kashmirvuohien karva)

5105 40

Karstattu tai kammattu karkea eläimenkarva

5106 10

Karstavillalanka, jossa on vähintään 85 painoprosenttia villaa (ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa)

5106 20

Karstavillalanka, jossa on pääasiallisesti mutta alle 85 painoprosenttia villaa (ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa)

5107 20

Kampavillalanka, jossa on pääasiallisesti mutta alle 85 painoprosenttia villaa (ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa)

5112 11

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia kampavillaa tai kammattua hienoa eläimenkarvaa, paino enintään 200 g/m2 (ei kuitenkaan nimikkeen 5911 teknisiin tarkoituksiin käytettävät kankaat)

5112 19

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia kampavillaa tai kammattua hienoa eläimenkarvaa, paino yli 200 g/m2

5205 21

Yksinkertainen puuvillalanka, kammatuista kuiduista valmistettu, jossa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa ja jonka pituusmassa on vähintään 714,29 desitexiä (metrinen numero enintään 14) (ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

5205 28

Yksinkertainen puuvillalanka, kampaamattomista kuiduista valmistettu, jossa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa ja jonka pituusmassa on alle 83,33 desitexiä (metrinen numero yli 120) (ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

5205 41

Kerrattu tai kertokerrattu puuvillalanka, kammatuista kuiduista valmistettu, jossa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa, yksinkertaisen langan pituusmassa vähintään 714,29 desitexiä (metrinen numero enintään 14) (ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

5206 42

Kerrattu tai kertokerrattu puuvillalanka, jossa on pääasiallisesti mutta alle 85 painoprosenttia puuvillaa, kammatuista kuiduista valmistettu, yksinkertaisen langan pituusmassa alle 714,29 desitexiä mutta vähintään 232,56 desitexiä (metrinen numero yli 14 mutta enintään 43) (ei kuitenkaan ompelulanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

5209 11

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on vähintään 85 painoprosenttia puuvillaa, paino yli 200 g/m2, valkaisemattomat

5211 19

Kudotut puuvillakankaat, joissa on pääasiallisesti mutta alle 85 painoprosenttia puuvillaa, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksinomaan tekokuitujen kanssa, paino yli 200 g/m2, valkaisemattomat (ei kuitenkaan 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat, sekä palttina)

5211 51

Kudotut puuvillakankaat, palttinaa, joissa on pääasiallisesti mutta alle 85 painoprosenttia puuvillaa, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksinomaan tekokuitujen kanssa, paino yli 200 g/m2, painetut

5211 59

Kudotut puuvillakankaat, joissa on pääasiallisesti mutta alle 85 painoprosenttia puuvillaa, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksinomaan tekokuitujen kanssa, paino yli 200 g/m2, painetut (ei kuitenkaan 3- tai 4-vartiset toimikkaat, myös ristitoimikkaat, sekä palttina)

5308 20

Hamppulanka

5402 63

Kerrottu tai kertakerrottu filamenttilanka, polyesteriä, myös alle 67 desitexin monofilamenttilanka (ei kuitenkaan ompelulanka, lanka vähittäismyyntimuodoissa ja teksturoitu lanka)

5403 33

Filamenttilanka, selluloosa-asetaattia, myös alle 67 desitexin monofilamenttilanka, yksinkertainen (ei kuitenkaan ompelulanka, erikoisluja lanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

5403 42

Kerrattu tai kertokerrattu filamenttilanka, selluloosa-asetaattia, myös alle 67 desitexin monofilamenttilanka (ei kuitenkaan ompelulanka, erikoisluja lanka ja lanka vähittäismyyntimuodoissa)

5404 12

Vähintään 67 desitexin monofilamenttilanka, polypropeenia, poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm (ei kuitenkaan elastomeeriä)

5404 19

Vähintään 67 desitexin monofilamenttilanka, synteettikuituainetta, poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm (ei kuitenkaan elastomeeriä ja polypropeenia)

5404 90

Kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet, esim. tekoniini, synteettikuituainetta, näennäisleveys enintään 5 mm

5407 30

Kudotut kankaat synteettikuitufilamenttilankaa, myös vähintään 67 desitexin monofilamenttilanka, poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm, jotka koostuvat terävä- tai suorakulmaisesti toistensa päälle asetetuista yhdensuuntaisista tekstiililankakerroksista, kerrokset on liitetty yhteen lankojen leikkauspisteistä liima-aineella tai lämpökäsittelyllä

5501 90

Synteettikuitufilamenttitouvi, 55 ryhmän 1 huomautuksen mukainen (ei kuitenkaan polyakryyliä, modakryyliä, polyesteriä, polypropeenia, nailonia tai muuta polyamidia)

5502 10

Muuntokuitufilamenttitouvi, 55 ryhmän 1 huomautuksen mukainen

5503 19

Katkokuidut, nailonia tai muuta polyamidia, karstaamattomat, kampaamattomat tai muuten kehruuta varten käsittelemättömät (ei kuitenkaan aramidia)

5503 40

Katkokuidut, polypropeenia, karstaamattomat, kampaamattomat tai muuten kehruuta varten käsittelemättömät

5504 90

Muuntokatkokuidut, karstaamattomat, kampaamattomat tai muuten kehruuta varten käsittelemättömät (ei kuitenkaan viskoosia)

5506 40

Katkokuidut, polypropeenia, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten käsitellyt

5507 00

Muuntokatkokuidut, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten käsitellyt

5512 21

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia polyakryyli- tai modakryylikatkokuituja, valkaisemattomat tai valkaistut

5512 99

Kudotut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja, värjätyt, erivärisistä langoista tehdyt tai painetut (ei kuitenkaan polyakryyli-, modakryyli- tai polyesterikatkokuituja)

5516 44

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta alle 85 painoprosenttia muuntokatkokuituja, sekoitettuina pääasiallisesti tai yksinomaan puuvillan kanssa, painetut

5516 94

Kudotut kankaat, joissa on pääasiallisesti mutta alle 85 painoprosenttia muuntokatkokuituja, muita kuin yksinomaan tai pääasiallisesti puuvillan, villan, hienon eläimenkarvan tai tekokuitufilamenttien kanssa sekoitettuja, painetut

5601 29

Vanu, tekstiiliainetta, ja siitä valmistetut tavarat (ei kuitenkaan puuvillaa tai tekokuitua; terveyssiteet ja -tamponit, vauvanvaipat ja niiden kaltaiset hygieniatavarat, vanu ja siitä valmistetut tavarat, jotka on kyllästetty tai päällystetty farmaseuttisilla aineella tai ovat kirurgiseen tai lääkintä-, eläinlääkintä- ja hammaslääkintäkäyttöön tarkoitettuja vähittäismyyntimuodoissa sekä tuotteet, jotka on kyllästetty, päällystetty tai peitetty hajustevalmisteella, kosmeettisella aineella, saippualla, puhdistusaineella yms.)

5601 30

Tekstiiliflokki, -nöyhtä ja -nypyt

5604 90

Tekstiililangat ja nimikkeen 5404 tai 5405 kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet, muovilla tai kumilla kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt tai kumi- tai muovivaippaiset (ei kuitenkaan katguttijäljitelmät, langat, joissa on koukkuja tai jotka on sovitettu kalastussiimoiksi)

5605 00

Metalloitu lanka, myös kierrepäällystetty, eli tekstiililanka tai nimikkeen 5404 tai 5405 kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on yhdistetty lankana, kaistaleena tai jauheena olevaan metalliin tai päällystetty metallilla (ei kuitenkaan lanka, joka on tekstiiliaineen ja antistaattisesti vaikuttavien metallikuitujen sekoitetta; metallilla vahvistettu lanka; tavarat, joilla on koristepunosten luonne)

5607 41

Lyhdelanka ja paalinaru, polyeteeniä tai polypropeenia

5801 27

Loiminukkakankaat, puuvillaa (ei kuitenkaan pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut froteekankaat, tuftatut tekstiilikankaat sekä nimikkeen 5806 kudotut nauhat)

5803 00

Harsokangas (ei kuitenkaan nimikkeen 5806 kudotut nauhat)

5806 40

Yhteenliimattujen, yhdensuuntaisten lankojen tai kuitujen muodostamat kuteettomat nauhat (bolducs), leveys enintään 30 cm

5901 10

Liimalla tai tärkkelyspitoisella aineella päällystetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään kirjankansien päällystämiseen, lippaiden ja koteloiden valmistamiseen tai sen kaltaiseen tarkoitukseen

5905 00

Seinänpäällysteet, tekstiiliainetta

5908 00

Lampun-, kamiinan-, sytyttimen-, kynttilän- ja niiden kaltaisten tavaroiden sydämet, tekstiiliaineesta kudotut, palmikoidut, punotut tai neulotut; hehkusukat ja pyöröneulottu hehkusukkakangas, myös kyllästetyt (ei kuitenkaan vahatut sydämet (vahakynttilät), tulilangat ja räjähtävät tulilangat, tekstiililangasta valmistetut sydämet ja lasikuitusydämet)

5910 00

Käyttö- ja kuljetushihnat, tekstiiliainetta, myös muovilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tai metallilla tai muilla aineilla vahvistetut (ei kuitenkaan sellaiset, joiden paksuus on alle 3 mm, metritavarana tai määräpituisiksi leikattuina kappaleina sekä kumilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut sekä kumilla kyllästetystä tai päällystetystä langasta tai nuorasta valmistetut)

5911 10

Tekstiilikankaat, huopa ja huovalla vuoratut kudotut kankaat, jotka on päällystetty, peitetty tai kerrostettu kumilla, nahalla tai muulla aineella ja jollaisia käytetään karstakankaan valmistukseen, sekä niiden kaltaiset kankaat, jollaisia käytetään muihin teknisiin tarkoituksiin, myös kumilla kyllästetyt samettinauhat loimitukin peittämiseen

5911 31

Tekstiilikankaat ja huopa, päättömät tai liittimin varustetut, jollaisia käytetään paperikoneissa tai niiden kaltaisissa koneissa (esim. massa- tai asbestisementtikoneissa), paino alle 650 g/m2

5911 32

Tekstiilikankaat ja huopa, päättömät tai liittimin varustetut, jollaisia käytetään paperikoneissa tai niiden kaltaisissa koneissa (esim. massa- tai asbestisementtikoneissa), paino vähintään 650 g/m2

5911 40

Suodatuskangas, jollaista käytetään öljynpuristimissa tai niiden kaltaisissa laitteissa, myös hiuksista valmistettu

6001 99

Nukkaneulokset (ei kuitenkaan puuvillaa tai tekokuitua eivätkä ”pitkänukkaiset” neulokset)

6003 40

Neulokset, muuntokuitua, leveys enintään 30 cm (ei kuitenkaan sellaiset, joissa on vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa tai kumilankaa, nukkaneulokset, myös ”pitkänukkaiset” neulokset, silmukkanukkaneulokset, nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat, kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut neulokset sekä alanimikkeen 3006 10 30 steriilit sidekudoskiinnikkeiden muodostumisen estäjät kirurgiseen tai hammaslääkintäkäyttöön)

6005 36

Loimineulokset, valkaisemattomat tai valkaistut, muuntokuitua (myös virkkuuneulekoneella neulotut), leveys yli 30 cm (ei kuitenkaan sellaiset, joissa on vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa tai kumilankaa, nukkaneulokset, myös ”pitkänukkaiset” neulokset, silmukkanukkaneulokset, nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat sekä kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut neulokset)

6005 44

Loimineulokset, painetut, synteettikuitua (myös virkkuuneulekoneella neulotut), leveys yli 30 cm (ei kuitenkaan sellaiset, joissa on vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa tai kumilankaa, nukkaneulokset, myös ”pitkänukkaiset” neulokset, silmukkanukkaneulokset, nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat sekä kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut neulokset)

6006 10

Neulokset, leveys yli 30 cm, villaa tai hienoa eläimenkarvaa (ei kuitenkaan loimineulosta olevat (myös virkkuuneulekoneella neulotut), sellaiset, joissa on vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa tai kumilankaa, nukkaneulokset, myös ”pitkänukkaiset” neulokset, silmukkanukkaneulokset, nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat sekä kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut neulokset)

6309 00

Käytetyt vaatteet, vaatetustarvikkeet, vuode- ja matkahuovat, liinavaatteet kotitalouskäyttöön, sisustustavarat, mitä tahansa tekstiiliainetta, myös kaikenlaiset jalkineet ja päähineet, joissa on merkkejä huomattavasta käytöstä ja jotka ovat irtotavarana tai paaleissa, säkeissä tai niiden kaltaisissa pakkauksissa (ei kuitenkaan matot, muut lattianpäällysteet ja kuvakudokset)

6802 92

Kalkkikivi, missä tahansa muodossa (ei kuitenkaan marmori, travertiini ja alabasteri, laatat, kuutiot ja niiden kaltaiset alanimikkeen 6802 10 tavarat, epäaidot korut, kellot, valaisimet ja niiden osat, alkuperäisveistokset ja -patsaat, katukivi, reunakivi ja käytävänpäällyskivi)

6804 23

Myllynkivet, hiomakivet, hiomalaikat ja niiden kaltaiset tavarat, ilman telinettä, teroittamiseen, kiillottamiseen, tarkistushiomiseen tai leikkaamiseen, luonnonkiveä (ei kuitenkaan yhteenpuristettua luonnon hioma-ainetta tai keraamista ainetta, sekä hajustettu hohkakivi, kovasimet, käsikiillotuskivet ja porakiekot jne. erityisesti hammasporakoneisiin)

6806 10

Kuonavilla, kivivilla ja niiden kaltainen kivennäisvilla (myös näiden keskinäiset sekoitukset), massatavarana, levyinä tai rullina

6806 90

Sekoitukset ja tavarat, lämpöä tai ääntä eristävää tai ääntä imevää kivennäisainetta (ei kuitenkaan kuonavilla, kivivilla ja niiden kaltainen kivennäisvilla, paisutettu vermikuliitti, paisutettu savi, vaahdotettu kuona ja niiden kaltaiset paisutetut kivennäisaineet, kevytbetonista valmistetut tavarat, asbestisementti, selluloosakuitusementti ja niiden kaltaiset tavarat, asbestista valmistetut tai asbestiin perustuvat sekoitukset ja tavarat sekä keraamiset tuotteet)

6807 10

Asfaltista tai sen kaltaisesta aineesta, esim. maaöljybitumista tai kivihiilitervapiestä valmistetut tavarat, rullina

6807 90

Asfaltista tai sen kaltaisesta aineesta, esim. maaöljybitumista tai kivihiilitervapiestä valmistetut tavarat (ei kuitenkaan rullina)

6809 19

Laatat, levyt ja niiden kaltaiset tavarat, kipsistä tai kipsiin perustuvista aineista valmistetut tavarat (ei kuitenkaan koristetut, ainoastaan paperilla, kartongilla tai pahvilla päällystetyt tai vahvistetut sekä kipsitavarat lämmön tai äänen eristämiseen tai äänen imemiseen)

6810 91

Tehdasvalmisteiset rakenne-elementit talonrakentamiseen tai tie- ja vesirakentamiseen, sementtiä betonia tai tekokiveä, myös vahvistetut

6811 81

Selluloosakuitusementistä tai niiden kaltaisesta aineesta valmistetut aaltolevyt, asbestia sisältämättömät

6811 82

Levyt, laatat ja niiden kaltaiset tavarat, selluloosakuitusementtiä tai niiden kaltaista ainetta, asbestia sisältämättömät (ei kuitenkaan aaltolevyt)

6811 89

Tavarat, selluloosakuitusementtiä tai niiden kaltaista ainetta, asbestia sisältämättömät (ei kuitenkaan aaltolevyt, laatat ja niiden kaltaiset tavarat)

6813 89

Kitkamateriaali ja siitä valmistetut tavarat (esim. levyt, rullat, kaistaleet, segmentit, kiekot, renkaat) kytkimiä ja niiden kaltaisia tavaroita varten, kivennäisaineisiin tai selluloosaan perustuvat, myös jos ne on yhdistetty tekstiili- tai muuhun aineeseen (ei kuitenkaan asbestia sisältävät eivätkä jarruhihnat ja -palat)

6814 90

Työstetty kiille ja kiilletavarat (ei kuitenkaan sähköeristimet, sähköeristystarvikkeet, vastukset ja kondensaattorit; kiteestä valmistetut silmien suojalasit sekä niiden lasit; kiilteestä valmistetut joulukuusen koristeet; levyt ja kaistaleet, yhteenpuristettua tai rekonstruoitua kiillettä, myös alustalla)

6901 00

Piipitoisista fossiilijauheista (esim. piimaasta, trippelistä tai diatomiitista) tai niiden kaltaisista piipitoisista maalajeista valmistetut tiilet, laatat ja muut keraamiset tavarat

6904 10

Rakennustiilet (ei kuitenkaan piipitoisista fossiilijauheista tai niiden kaltaisista piipitoisista maalajeista valmistetut, nimikkeen 6902 tulenkestävät tiilet)

6905 10

Kattotiilet

6905 90

Keraamiset savupiipun jatkokset, savuhatut, savupiipun sisävuoraukset, arkkitehtoniset koristeet ja muut keraamiset rakennustarvikkeet (ei kuitenkaan piipitoisista fossiilijauheista tai niiden kaltaisista piipitoisista maalajeista valmistetut, tulenkestävät keraamiset rakennustarvikkeet, putket ja muut rakennustarvikkeet veden johtamiseen yms. tarkoitukseen sekä kattotiilet)

6906 00

Keraamiset putket, kourut sekä putkien liitos- ja muut osat (ei kuitenkaan piipitoisista fossiilijauheista tai niiden kaltaisista piipitoisista maalajeista valmistetut, tulenkestävät keraamiset tavarat, savupiipun sisävuoraukset, laboratorioita varten suunnitellut putket, sähköeristysputket ja -liitokset sekä muut putket sähköteknisiin tarkoituksiin)

6907 22

Keraamiset katulaatat, lattialaatat ja seinälaatat, veden absorptiokerroin yli 0,5 painoprosenttia, mutta enintään 10 painoprosenttia (ei kuitenkaan tulenkestävät, mosaiikkikuutiot ja viimeistelykeramiikka)

6907 40

Viimeistelykeramiikka (ei kuitenkaan tulenkestävä)

6909 90

Keraamiset kaukalot, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, jollaisia käytetään maataloudessa; keraamiset ruukut, tölkit ja niiden kaltaiset astiat, jollaisia käytetään tavaroiden kuljettamiseen tai pakkaamiseen (ei kuitenkaan laboratoriokäyttöön tarkoitetut yleiskäyttöiset säilytysesineet sekä myymälä- tai kotitalouskäyttöön tarkoitetut tavarat)

7002 20

Valmistamattomat tangot, lasia

7002 31

Valmistamattomat putket, sulatettua kvartsia tai muuta sulatettua piidioksidia

7002 32

Valmistamattomat putket, lasia, joiden pituuden lämpötilakerroin on enintään 5 × 10-6/K 0–300 celsiusasteen lämpötila-alueella (ei kuitenkaan lasiputket, joiden pituuden lämpötilakerroin on enintään 5 × 10-6/K 0–300 celsiusasteen lämpötila-alueella)

7002 39

Valmistamattomat putket, lasia (ei kuitenkaan lasiputket, joiden pituuden lämpötilakerroin on enintään 5 × 10-6/K 0–300 celsiusasteen lämpötila-alueella tai sulatetusta kvartsista tai muusta sulatetusta piidioksidista valmistetut)

7003 30

Lasiprofiilit, myös jos niissä on absorboiva, heijastava tai heijastamaton kerros, mutta joita ei ole muulla tavalla valmistettu

7004 20

Vedetty tai puhallettu tasolasi, massana kauttaaltaan värjätty, samennettu, verholasiksi tehty tai jossa on absorboiva, heijastava tai heijastamaton kerros, mutta jota ei ole muulla tavalla valmistettu

7005 10

Float-lasi ja pinnalta hiottu tai kiillotettu muu tasolasi, jossa on absorboiva, heijastava tai heijastamaton kerros mutta jota ei ole muulla tavalla valmistettu (ei kuitenkaan lankavahvisteinen lasi)

7005 30

Float-lasi ja pinnalta hiottu tai kiillotettu muu tasolasi, myös jos siinä on absorboiva, heijastava tai heijastamaton kerros, lankavahvisteinen, mutta ei muulla tavalla valmistettu

7007 11

Karkaistu varmuuslasi, kooltaan ja muodoltaan sopiva asennettavaksi moottoriajoneuvoihin, ilma-aluksiin, avaruusaluksiin, aluksiin ja muihin ajoneuvoihin

7007 29

Laminoitu varmuuslasi (ei kuitenkaan lasi, joka on kooltaan ja muodoltaan sopiva asennettavaksi moottoriajoneuvoihin, ilma-aluksiin, avaruusaluksiin tai aluksiin tai muihin ajoneuvoihin, sekä monikerroksiset eristyslasielementit)

7011 10

Avonaiset lasikuvut ja niiden lasiosat, ilman asennuksia, sähkövalaistusta varten

7202 92

Ferrovanadiini

7207 12

Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä, joissa on alle 0,25 painoprosenttia hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset, leveys vähintään kaksi kertaa paksuus

7208 25

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kelatut, ainoastaan kuumavalssatut mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm, peitatut, ilman pintakuvioita

7208 90

Levyvalmisteet, rautaa tai terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut ja enemmän valmistetut, mutta pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat

7209 25

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kelaamattomat, ainoastaan kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 3 mm

7209 28

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kelaamattomat, ainoastaan kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus alle 0,5 mm

7210 90

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut (ei kuitenkaan tinatut, lyijyllä, sinkillä, kromioksideilla, kromilla tai alumiinilla pinnoitetut (ei pleteroidut) eivätkä maalatut, lakatut tai muovipinnoitetut)

7211 13

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, leveys yli 150 mutta alle 600 mm, paksuus vähintään 4 mm, kelaamattomat, ilman pintakuviointia (leveälattateräs (universaaliteräs))

7211 14

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys alle 600 mm, ainoastaan kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, paksuus vähintään 4,75 mm (ei kuitenkaan leveälattateräs (universaaliteräs))

7211 29

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys alle 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat, joissa on vähintään 0,25 painoprosenttia hiiltä

7212 10

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, tinatut

7212 60

Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys alle 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut, pleteroidut

7213 20

Tangot, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt, seostamatonta automaattiterästä (ei kuitenkaan tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia)

7213 99

Tangot, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt, rautaa tai seostamatonta terästä (ei kuitenkaan tuotteet, joiden poikkileikkaus on ympyrän muotoinen ja läpimitta alle 14 mm, automaattiteräksestä valmistetut tangot sekä tangot, joissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia)

7215 50

Tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan automaattiteräksestä valmistetut)

7216 10

U-, I- ja H-profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus alle 80 mm

7216 22

T-profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus alle 80 mm

7216 33

H-profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, korkeus vähintään 80 mm

7216 69

Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt (ei kuitenkaan profiloidut levyt)

7218 91

Välituotteet, ruostumatonta terästä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen (muun kuin neliön) muotoiset

7219 24

Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus alle 3 mm

7222 30

Muut tangot, ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut, tai ainoastaan taotut, tai taotut, tai muulla tavalla kuumana muokatut ja enemmän valmistetut

7224 10

Seosteräs, muu kuin ruostumaton, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan romusta sulatetut harkot ja jatkuvavaletut tuotteet)

7225 19

Levyvalmisteet, piiseosteista sähköteknistä terästä, leveys vähintään 600 mm, ei raesuunnatut

7225 30

Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kelatut (ei kuitenkaan piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)

7225 99

Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuuma- tai kylmävalssatut ja enemmän valmistetut (paitsi sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut) tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut)

7226 91

Levyvalmisteet, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, leveys alle 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistetut tuotteet)

7228 30

Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut (ei kuitenkaan pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)

7228 60

Tangot, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt ja enemmän valmistetut tai kuumana muokatut ja enemmän valmistetut, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan pikateräksesta tai piimangaaniteräksestä valmistetut tuotteet eivätkä välituotteet, levytuotteet ja kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt)

7228 70

Profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, muualle kuulumattomat

7228 80

Ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä

7229 90

Lanka, seosterästä muuta kuin ruostumatonta terästä, keloilla (ei kuitenkaan piimangaaniteräksestä valmistetut tangot ja lanka)

7301 20

Hitsatut rauta- tai teräsprofiilit

7304 24

Vaippa- tai pumppausputket, saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa, ruostumatonta terästä

7305 39

Putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, ulkoläpimitta yli 406,4 mm, rautaa tai terästä, hitsatut (ei kuitenkaan pituussaumahitsatut putket ja putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, sekä putket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)

7306 50

Putket ja profiiliputket, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, muuta seosterästä kuin ruostumatonta terästä (ei kuitenkaan putket, jotka ovat sisä- ja ulkopoikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja joiden ulkoläpimitta on yli 406,4 mm, putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, vaippa- ja pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa)

7307 22

Kierteitetyt kulmakappaleet, taipeet ja muhvit

7309 00

Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, rautaa tai terästä, yli 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita

7314 12

Päätön kangas, ruostumattomasta teräslangasta valmistettu, koneita ja laitteita varten

7318 24

Sokat ja sokkanaulat, rautaa tai terästä

7320 20

Kierrejouset, rautaa tai terästä (ei kuitenkaan tasokierukkajouset, kellonjouset, sateenvarjojen tai päivänvarjojen jouset sekä 17 jaksoon kuuluvat iskunvaimentimet)

7322 90

Ilmankuumentimet ja kuuman ilman jakelulaitteet, ei kuitenkaan sähköllä kuumennettavat, myös raittiin tai ilmastoidun ilman jakeluun soveltuvat, joissa on moottorituuletin tai -puhallin, sekä niiden osat, rautaa tai terästä

7324 29

Kylpyammeet, teräslevyä

7407 10

Tangot ja profiilit, puhdistettua kuparia

7408 11

Lanka, puhdistettua kuparia, poikkileikkauksen suurin läpimitta yli 6 mm

7408 19

Lanka, puhdistettua kuparia, poikkileikkauksen suurin läpimitta enintään 6 mm

7409 11

Levyt ja nauhat, puhdistettua kuparia, kelattuina, paksuus yli 0,15 mm (ei kuitenkaan leikkoverkko ja eristetty nauhamainen sähköjohdin)

7409 19

Levyt ja nauhat, puhdistettua kuparia, kelaamattomina, paksuus yli 0,15 mm (ei kuitenkaan leikkoverkko ja eristetty nauhamainen sähköjohdin)

7409 40

Levyt ja nauhat, kupari-nikkeliseosta (nikkelikuparia) tai kupari-nikkeli-sinkkiseosta (uushopeaa), paksuus yli 0,15 mm, kelaamattomina (ei kuitenkaan leikkoverkko ja eristetty nauhamainen sähköjohdin)

7411 29

Putket, kupariseosta (ei kuitenkaan kupari-sinkkiseosta (messinkiä), kupari-nikkeliseosta (nikkelikuparia) tai kupari-nikkeli-sinkkiseosta (uushopeaa))

7415 21

Aluslaatat (myös jousilaatat ja varmistuslaatat), kuparia

7505 11

Tangot, profiilit ja lanka, seostamatonta nikkeliä, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan sähköeristetyt)

7505 21

Lanka, seostamatonta nikkeliä (ei kuitenkaan sähköeristetyt tavarat)

7506 10

Levyt, nauhat ja folio, seostamatonta nikkeliä (ei kuitenkaan leikkoverkko)

7507 11

Putket, seostamatonta nikkeliä

7508 90

Nikkelistä valmistetut tavarat

7605 19

Lanka, seostamatonta alumiinia, poikkileikkauksen suurin läpimitta enintään 7 mm (ei kuitenkaan nimikkeen 7614 säikeislanka, kaapeli, köysi ja muut niiden kaltaiset tavarat sekä eristetty sähkölanka ja soittimien kielet)

7605 29

Lanka, alumiiniseosta, poikkileikkauksen suurin läpimitta enintään 7 mm (ei kuitenkaan nimikkeen 7614 säikeislanka, kaapeli, köysi ja muut niiden kaltaiset tavarat sekä eristetty sähkölanka ja soittimien kielet)

7606 92

Levyt ja nauhat, alumiiniseosta, paksuus yli 0,2 mm (muun kuin suorakaiteen tai neliön muotoiset)

7607 20

Alumiinifolio, vahvistettu, paksuus (tukiainetta huomioon ottamatta) enintään 0,2 mm (ei kuitenkaan nimikkeen 3212 pronssi- ja värilehtiset ja joulukuusen koristeiksi valmistettu folio)

7611 00

Alumiiniset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, yli 300 litraa vetävät, myös vuoratut tai lämpöeristetyt, mutta ilman mekaanisia tai lämmitys- tai jäähdytysvarusteita (ei kuitenkaan kontit, jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetustapaa varten)

7612 90

Alumiiniset altaat, astiat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset säilytyspäällykset, myös jäykät putkilot, alumiinia, kaikkia aineita (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja) varten, enintään 300 litraa vetävät, muualle kuulumattomat

7613 00

Alumiinisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten

7616 10

Naulat, nastat, sinkilät (ei kuitenkaan nimikkeen 8305 nitomaniitit), pultit, mutterit, ruuvit, myös koukkuruuvit, niitit, sokat ja sokkanaulat, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat

7804 11

Lyijylevyt, -nauhat ja -folio; lyijyjauheet ja -suomut – Levyt, nauhat ja folio – Levyt, nauhat ja folio, paksuus (tukiainetta lukuun ottamatta) enintään 0,2 mm

7804 19

Lyijylevyt, -nauhat ja -folio; lyijyjauheet ja -suomut – Levyt, nauhat ja folio – Levyt, nauhat ja folio – Muut

7905 00

Sinkkilevyt, -nauhat ja -folio

8001 20

Muokkaamattomat tinaseokset

8003 00

Tinatangot, -profiilit ja -lanka

8007 00

Tinatavarat

8101 10

Volframijauheet

8102 97

Molybdeenijätteet ja -romu (ei kuitenkaan molybdeeniä sisältävät tuhka ja jäämät)

8105 90

Kobolttitavarat

8109 31

Zirkoniumjätteet ja -romu – Joiden painosta kutakin 500:aa zirkoniumosaa kohden on alle 1 osa hafniumia

8109 39

Zirkoniumjätteet ja -romu – Muut

8109 91

Zirkoniumtavarat – Joiden painosta kutakin 500:aa zirkoniumosaa kohden on alle 1 osa hafniumia

8109 99

Zirkoniumtavarat – Muut

8202 20

Vannesahanterät, epäjaloa metallia

8207 60

Työkalut avartamista tai aventamista varten

8208 10

Koneiden ja mekaanisten laitteiden veitset ja leikkuuterät, metallintyöstöä varten

8208 20

Koneiden ja mekaanisten laitteiden veitset ja leikkuuterät, puuntyöstöä varten

8208 30

Koneiden ja mekaanisten laitteiden veitset ja leikkuuterät - elintarviketeollisuudessa käytettävät

8208 40

Koneiden ja mekaanisten laitteiden veitset ja leikkuuterät - maatalous-, puutarhanhoito- tai metsätyökoneita varten

8208 90

Koneiden ja mekaanisten laitteiden veitset ja leikkuuterät - muut

8301 20

Lukot, jollaisia käytetään moottoriajoneuvoissa, epäjaloa metallia

8301 70

Erilliset avaimet

8302 30

Muut helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat, jotka soveltuvat moottoriajoneuvoihin

8307 10

Taipuisat putket ja letkut, rautaa tai terästä, myös jos niissä on liitos- ja muita osia

8309 90

Tulpat, korkit ja kannet (myös kierrekorkit ja -kannet ja kaatotulpat), pullonkapselit, kierretulpat, tulpansuojukset, sinetit ja muut pakkaustarvikkeet, epäjaloa metallia (ei kuitenkaan kruunukorkit)

8402 12

Vesiputkikattilat, joiden höyrynkehitysteho on enintään 45 t/h

8402 19

Muut höyrykattilat ja höyrynkehittimet, myös hybridikattilat

8402 20

Kuumavesikattilat

8402 90

Höyrykattilat ja muut höyrynkehittimet (muut kuin keskuslämmityskattilat, joilla voidaan kehittää myös matalapaineista höyryä); kuumavesikattilat – Osat

8404 10

Nimikkeiden 8402 ja 8403 höyrynkehittimien ja kattiloiden apulaitteet (esim. esilämmittimet, tulistimet, noenpoistolaitteet ja savukaasun palautuslaitteet)

8404 20

Höyrykoneiden lauhduttimet

8404 90

Generaattorikaasu- tai vesikaasugeneraattorit, myös puhdistimineen; asetyleenikaasugeneraattorit ja niiden kaltaiset vesimenetelmällä toimivat kaasugeneraattorit, myös puhdistimineen – Osat

8405 90

Generaattorikaasu- tai vesikaasugeneraattorien, asetyleenikaasugeneraattorien ja niiden kaltaisten vesimenetelmällä toimivien kaasugeneraattorien osat, muualle kuulumattomat

8406 90

Höyryturbiinit - osat

8412 10

Reaktiomoottorit, muut kuin suihkuturbiinimoottorit

8412 21

Voimakoneet ja moottorit - lineaarisesti toimivat (sylinterit)

8412 29

Hydrauliset voimakoneet ja moottorit - Muut

8412 39

Pneumaattiset voimakoneet ja moottorit - Muut

8414 90

Ilma- tai tyhjiöpumput, ilma- ja muut kaasukompressorit sekä tuulettimet; tuuletus- tai ilmankiertokuvut sisäänrakennetuin tuulettimin, myös jos niissä on suodattimet; kaasutiiviit biologiset suojakaapit, myös jos niissä on suodattimet - Osat

8415 83

Muut ilmastointilaitteet, joissa on moottorituuletin ja laitteet lämpötilan ja kosteuden muuttamista varten, myös ilmastointilaitteet, joissa kosteutta ei voida säätää erikseen, ja joissa ei ole jäähdytysyksikköä

8416 10

Tulipesänpolttimet nestemäistä polttoainetta varten

8416 20

Tulipesänpolttimet jauhemaista kiinteää polttoainetta varten, myös yhdistelmäpolttimet

8416 30

Mekaaniset polttoaineen syöttölaitteet, myös niiden mekaaniset arinat ja mekaaniset tuhkanpoistolaitteet sekä niiden kaltaiset laitteet (ei kuitenkaan polttimet)

8416 90

Tulipesänpolttimien osat ja mekaanisten polttoaineen syöttölaitteiden, myös niiden mekaanisten arinoiden ja mekaanisten tuhkanpoistolaitteiden sekä niiden kaltaisten laitteiden osat

8417 20

Leivinuunit, myös keksiuunit, muut kuin sähköllä toimivat

8419 19

Vedenkuumennuslaitteet ja kuumanvedenvaraajat, muut kuin sähköllä toimivat (ei kuitenkaan kaasulla toimivat vedenkuumennuslaitteet sekä keskuslämmityskattilat tai vedenkuumennuslaitteet keskuslämmitystä varten)

8420 99

Kalanterikoneiden ja muiden valssauskoneiden osat, muut kuin metallin tai lasin valssaukseen tarkoitetut, sekä niiden telat - Muut

8421 19

Lingot, myös kuivauslingot - Muut

8421 91

Linkojen, myös kuivauslinkojen osat

8424 89

Muut laitteet - Muut

8424 90

Mekaaniset nesteen tai jauheen ruiskutus-, hajotus- tai sumutuslaitteet (myös käsikäyttöiset); tulensammuttimet, myös panostetut; ruiskupistoolit ja niiden kaltaiset laitteet; höyryn- tai hiekanpuhalluskoneet sekä niiden kaltaiset suihkutuskoneet – Osat

8425 11

Taljat ja muut väkipyörästöt (muut kuin kippikauhavintturit ja ajoneuvojen nostolaitteet), sähkömoottorikäyttöiset

8426 12

Haaratrukit ja kumipyörillä liikkuvat portaalinosturit

8426 99

Laivojen nostopuomit; nostokurjet, myös kaapelinosturit; liikkuvat portaalinosturit, haaratrukit ja nosturitrukit - Muut

8428 20

Pneumaattiset elevaattorit ja kuljettimet

8428 32

Muut jatkuvatoimiset elevaattorit ja kuljettimet, tavaroita tai aineita varten - Muut, kauhatyyppiset

8428 33

Muut jatkuvatoimiset elevaattorit ja kuljettimet, tavaroita tai aineita varten - Muut, hihnatyyppiset

8428 90

Muut koneet ja laitteet

8429 19

Puskutraktorit (bulldozerit ja angledozerit) - Muut

8429 59

Kaivinkoneet ja kauhakuormaajat - Muut

8430 10

Paalujuntat ja paalunylösvetäjät

8430 39

Hiilen-, kallion- tai tunnelinlouhintakoneet ja -laitteet - Muut

8439 10

Koneet ja laitteet, joilla valmistetaan massaa kuituisesta selluloosa-aineesta

8439 30

Paperin-, kartongin- tai pahvinjälkikäsittelykoneet ja -laitteet

8440 90

Kirjansitomakoneet ja -laitteet, myös kirjannitomakoneet - Osat

8441 30

Koneet ja laitteet koteloiden, rasioiden, laatikoiden, putkien, tynnyreiden ja niiden kaltaisten pakkausten muulla tavalla kuin muotoonpuristamalla tapahtuvaa valmistusta varten

8442 40

Edellä mainittujen koneiden ja laitteiden osat

8443 13

Muut offsetpainokoneet ja -laitteet

8443 15

Kohopainokoneet ja -laitteet, muut kuin rullalta painavat, ei kuitenkaan fleksopainokoneet ja -laitteet

8443 16

Fleksopainokoneet ja -laitteet

8443 17

Syväpainokoneet ja -laitteet

8443 91

Sellaisten painokoneiden ja -laitteiden osat ja tarvikkeet, joita käytetään painettaessa painolaattojen, -levyjen, -sylinterien ja muiden nimikkeeseen 8442  kuuluvien painokomponenttien avulla

8444 00

Koneet tekstiilitekokuitujen suulakepuristamista, venytystä, teksturoimista tai katkomista varten

8448 11

Varsi- ja jacquardlaitteet; näissä käytettävien korttien vähentämis-, kopiointi-, lävistys- tai yhteensitomiskoneet

8448 19

Nimikkeen 8444 , 8445 , 8446 tai 8447 koneiden apukoneet ja -laitteet - Muut

8448 33

Värttinät, siipivärttinät, kehruurenkaat ja noukat

8448 42

Kutomakoneiden (myös kangaspuiden) kaiteet, niidet ja niisikehykset

8448 49

Kutomakoneiden (myös kangaspuiden) tai niiden apukoneiden ja -laitteiden osat ja tarvikkeet - Muut

8448 51

Platinat, neulat ja muut silmukan muodostamiseen käytettävät tavarat

8451 10

Kuivapesukoneet

8451 29

Kuivauskoneet - Muut

8451 30

Silitys- ja prässäyskoneet (myös liimaliinaprässit)

8451 90

Koneet ja laitteet (muut kuin nimikkeen 8450 koneet) tekstiililankojen, -kankaiden tai valmiiden tekstiilitavaroiden pesemistä, muuta puhdistamista, vääntämistä, kuivaamista, silittämistä, prässäämistä (myös liimaliinaprässit), valkaisemista, värjäämistä, viimeistystä, päällystämistä tai kyllästämistä varten sekä koneet, joita käytetään lattianpäällysteiden, kuten linoleumin, valmistuksessa kangas- tai muun pohjan päällystämiseen massalla; koneet tekstiilikankaiden käärimistä, aukikäärimistä, laskostusta, leikkaamista tai pykäreunan tekemistä varten – Osat

8453 10

Koneet ja laitteet vuodan tai nahan muokkausta, parkitusta tai muuta käsittelyä varten

8453 80

Muut koneet ja laitteet

8453 90

Koneet ja laitteet vuodan tai nahan muokkausta, parkitusta tai muuta käsittelyä varten tai jalkineiden tai muiden vuota- tai nahkatavaroiden valmistusta tai korjaamista varten, muut kuin ompelukoneet - Osat

8454 10

Konvertterit

8459 10

Koneet, joissa karapää liikkuu johteilla (way-type unit head machines)

8459 70

Muut kierteityskoneet

8461 20

Poikittaishöylä- tai pistokoneet, metallin, metallikarbidien tai kermettien työstöön

8461 30

Avennuskoneet, metallin, metallikarbidien tai kermettien työstöön

8461 40

Hammaspyörien leikkuu-, hioma- tai viimeistelykoneet

8461 90

Työstökoneet höyläykseen, poikittaishöyläykseen, pistoon, avennukseen, sahaukseen tai katkaisuun sekä muut lastuavat työstökoneet, myös hammaspyörien leikkuu-, hioma- tai viimeistelykoneet, metallia tai kermettejä varten, muualle kuulumattomat - Muut

8465 20

Työstökeskukset

8465 93

Hioma- tai kiillotuskoneet

8465 94

Taivutus- tai kokoonpanokoneet

8466 10

Työkalunpitimet ja itseaukeavat kierteityspäät

8466 92

Muut osat ja tarvikkeet, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeiden 8456 –8465 koneissa, myös työkappaleen- tai työkalunpitimet, itseaukeavat kierteityspäät, jakopäät ja muut koneiden lisälaitteet; kaikenlaisten käsityövälineiden pitimet – Nimikkeen 8464 koneisiin tarkoitetut

8472 10

Monistuskoneet

8472 30

Koneet postin lajittelua, taittamista, kuoreenpanoa, leimasiteellä varustamista, avaamista, sulkemista tai sinetöimistä varten sekä koneet postimerkkien kiinnittämistä tai mitätöimistä varten

8473 21

Alanimikkeiden 8470 10 , 8470 21 tai 8470 29 elektronisten laskukoneiden osat ja tarvikkeet

8474 10

Koneet lajittelua, seulomista, erottamista tai pesemistä varten

8474 39

Koneet sekoittamista tai vaivaamista varten - Muut

8474 80

Koneet ja laitteet maalajien, kiven, malmien tai muun jähmeän (myös jauhe- tai tahnamaisen) kivennäisaineen lajittelua, seulomista, erottamista, pesemistä, murskaamista, jauhamista, sekoittamista tai vaivaamista varten; koneet ja laitteet jähmeiden kivennäispolttoaineiden, keraamisten massojen, kovettumattoman sementin, kipsin tai muun jauhe- tai tahnamaisen kivennäistuotteen yhteenpuristamista, muotoilua tai valua varten; koneet hiekkavalumuottien valmistamista varten – Muut koneet

8475 21

Koneet optisten kuitujen ja niiden esityöstöjen valmistukseen

8475 29

Koneet lasin tai lasitavaroiden valmistukseen tai kuumana työstöön - Muut

8475 90

Koneet lasisuojuksellisten sähkö- tai elektronilamppujen, -putkien tai salamalamppujen kokoamiseksi; koneet lasin tai lasitavaroiden valmistukseen tai kuumana työstöön – Osat

8477 40

Tyhjiömuovauskoneet ja muut lämpömuovauskoneet

8477 51

Pneumaattisten ulkorenkaiden muotoilua tai uudelleen pinnoitusta varten tai sisärenkaiden muottivalua tai muuta muotoilua varten

8479 10

Koneet ja laitteet katu- tai tietöitä, rakennustöitä tai niiden kaltaisia töitä varten

8479 30

Puristimet lastulevyn tai kuitulevyn valmistamiseksi puusta tai muuta puumaisesta aineesta sekä muut koneet ja laitteet puun tai korkin käsittelyä varten

8479 50

Teollisuusrobotit, muualle kuulumattomat

8479 90

Koneet ja mekaaniset laitteet, joilla on itsenäinen tehtävä, muualle 84 ryhmään kuulumattomat - Osat

8480 20

Mallipohjat

8480 30

Valumallit

8480 60

Muotit kivennäisaineita varten

8481 10

Paineenalennusventtiilit

8481 20

Venttiilit öljyhydraulista tai pneumaattista siirtoa varten

8481 40

Varoventtiilit ja ylipaineventtiilit

8482 40

Kartiorullalaakerit, myös ilman ulkorengasta

8482 91

Kuulat, neulat ja rullat

8482 99

Muut osat

8484 10

Tiivisteet, jotka on valmistettu metallilevystä ja muusta aineesta tai kahdesta tai useammasta metallikerroksesta

8484 20

Mekaaniset tiivisteet

8484 90

Tiivisteet, jotka on valmistettu metallilevystä ja muusta aineesta tai kahdesta tai useammasta metallikerroksesta; erilaisten tiivisteiden sarjat ja lajitelmat, pusseissa, rasioissa tai niiden kaltaisissa pakkauksissa, mekaaniset tiivisteet – Osat

8501 33

Muut tasavirtamoottorit; tasavirtageneraattorit (ei kuitenkaan fotosähköiset generaattorit), joiden antoteho on yli 75 mutta enintään 375 kW

8501 62

Vaihtovirtageneraattorit (ei kuitenkaan fotosähköiset generaattorit), joiden antoteho on yli 75 kVA mutta enintään 375 kVA

8501 63

Vaihtovirtageneraattorit (ei kuitenkaan fotosähköiset generaattorit), joiden antoteho on yli 375 kVA mutta enintään 750 kVA

8501 64

Vaihtovirtageneraattorit (ei kuitenkaan fotosähköiset generaattorit), joiden antoteho on enintään 750 kVA

8502 31

Generaattoriyhdistelmät, tuulivoimalla toimivat

8502 39

Muut generaattoriyhdistelmät - Muut

8502 40

Pyörivät sähkömuuttajat

8504 33

Muuntajat, joiden teho on yli 16 kVA mutta enintään 500 kVA

8504 34

Muuntajat, joiden teho on yli 500 kVA

8505 20

Sähkömagneettiset kytkimet ja jarrut

8506 90

Galvaaniset parit ja paristot - Osat

8507 30

Sähköakut sekä niihin kuuluvat erottimet, myös suorakaiteen tai neliön muotoiset - Nikkeli-kadmiumakut

8514 31

Elektronisädeuunit

8525 50

Lähettimet

8530 90

Sähköllä toimivat merkinanto-, turva- tai liikenteenvalvonta- tai -ohjauslaitteet rautateitä, raitioteitä, katuja, teitä, sisävesiväyliä, paikoitustiloja, satamia tai lentokenttiä varten (muut kuin nimikkeeseen 8608 kuuluvat) - Osat

8532 10

Kiinteät kondensaattorit, jotka on suunniteltu käytettäviksi 50/60 Hz:n piireissä ja joiden loistehon varastoimiskyky on vähintään 0,5 kvar (vaihesiirtokondensaattorit))

8533 29

Muut kiinteät vastukset - Muut

8535 30

Erottimet ja kytkinlaitteet

8535 90

Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista tai suojaamista varten tai siihen liittämistä varten (esim. kytkimet, varokkeet, ylijännitesuojat, jännitteen rajoittimet, syöksyaaltosuojat, pistotulpat ja muut liittimet ja liitäntärasiat), suurempaa kuin 1 000  V:n jännitettä varten - Muut

8539 41

Kaarilamput

8540 20

Televisiokameraputket; kuvanmuuttoputket ja kuvanvahvistinputket; muut valokatodiputket

8540 60

Muut katodisädeputket

8540 79

Mikroaaltoputket (esim. magnetronit, klystronit, kulkuaaltoputket ja karsinotronit), ei kuitenkaan hilaohjatut putket - Muut

8540 81

Vastaanottoputket ja vahvistinputket

8540 89

Muut putket - Muut

8540 91

Katodisädeputkien osat

8540 99

Muut osat

8543 10

Hiukkaskiihdyttimet

8547 90

Sähkökoneiden tai -laitteiden eristystarvikkeet, joitakin vähäisiä valettaessa tai puristettaessa ainoastaan yhteenliittämistarkoituksessa kiinnitettyjä metalliosia (esim. kierteitettyjä hylsyjä) lukuun ottamatta kokonaan eristysaineesta valmistettuja, muut kuin nimikkeen 8546 eristimet; sähköjohdinputket ja niiden liitoskappaleet, epäjaloa metallia, eristysaineella vuoratut – Muut

8602 90

Veturit, jotka toimivat sähköakuilla

8604 00

Rautatien tai raitiotien kunnossapito- tai huoltovaunut, myös itseliikkuvat (esim. työpajavaunut, nosturivaunut, raiteenalustan sulloimet, raiteenoikaisukoneet, koestusvaunut ja resiinat)

8606 92

Muut rautatien tai raitiotien tavaravaunut, itseliikkumattomat - Avovaunut, joissa on kiinteät sivut, joiden korkeus on yli 60 cm

8701 21

Maantiekuljetuksiin tarkoitetut puoliperävaunujen vetotraktorit – Joissa on ainoastaan puristussytytteinen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori)

8701 22

Maantiekuljetuksiin tarkoitetut puoliperävaunujen vetoautot – Joiden käyttövoimamoottorina on sekä puristussytytteinen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori) että sähkömoottori

8701 23

Maantiekuljetuksiin tarkoitetut puoliperävaunujen vetoautot – Joiden käyttövoimamoottorina on sekä kipinäsytytteinen mäntämoottori että sähkömoottori

8701 24

Maantiekuljetuksiin tarkoitetut puoliperävaunujen vetoautot – Joiden käyttövoimamoottorina on ainoastaan sähkömoottori

8701 30

Telaketjutraktorit (ei kuitenkaan yksiakseliset traktorit (pedestrian-controlled))

8704 10

Dumpperit, muut kuin teillä käytettävät

8704 22

Muut tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, kokonaispaino yli 5 tonnia mutta enintään 20 tonnia:

8704 32

Muut tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, kokonaispaino yli 5 tonnia

8705 20

Porausautot

8705 30

Paloautot

8705 90

Erikoismoottoriajoneuvot, muut kuin pääasiallisesti henkilö- tai tavarankuljetukseen suunnitellut (esim. hinausautot, nosturiautot, paloautot, betoninsekoitinautot, kadunlakaisuautot, ruiskuautot, työpaja-autot ja röntgenautot) - Muut

8709 90

Itseliikkuvat trukit, joissa ei ole nosto- eikä käsittelylaitteita ja jollaisia käytetään tehtaissa, varastoissa, satama-alueilla tai lentokentillä tavaran kuljetukseen lyhyitä matkoja; traktorit, jollaisia käytetään rautatieasemilla; edellä mainittujen ajoneuvojen osat – Osat

8716 20

Maataloudessa käytettävät itselastaavat tai itsepurkavat perävaunut ja puoliperävaunut

8716 39

Muut perävaunut ja puoliperävaunut tavarankuljetukseen - Muut

9010 10

Laitteet ja varusteet, jotka automaattisesti kehittävät valokuva- (myös elokuva-)filmin tai rullilla olevan valokuvapaperin tai jotka automaattisesti valottavat kehitetyn filmin rullilla olevalle valokuvauspaperille

9015 40

Fotogrammetriset kojeet ja laitteet

9015 80

Muut kojeet ja laitteet

9015 90

Geodeettiset (myös fotogrammetriset), hydrografiset, oseanografiset, hydrologiset, meteorologiset tai geofysikaaliset kojeet ja laitteet, ei kuitenkaan kompassit; etäisyysmittarit – Osat ja tarvikkeet

9029 10

Kierroslaskurit, tuotannonlaskurit, taksamittarit, matkamittarit, askelmittarit ja niiden kaltaiset kojeet

9031 20

Koestuspenkit

9032 81

Muut automaattiset säätö- tai valvontavälineet ja -laitteet, hydrauliset tai pneumaattiset

9401 10

Istuimet, jollaisia käytetään ilma-aluksissa

9401 20

Istuimet, jollaisia käytetään moottoriajoneuvoissa

9403 30

Puuhuonekalut, jollaisia käytetään toimistoissa

9406 10

Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta

9406 90

Tehdasvalmisteiset rakennukset, myös epätäydelliset tai kokoamattomat – Muut

9606 30

Napinsydämet ja muut napinosat; napinteelmät

9608 91

Kynänterät ja niiden kärjet

9612 20

Värityynyt, myös jos niihin on imeytetty väri, koteloineen tai ilman

LIITE XXIV

LUETTELO 3 ea ARTIKLAN 4 KOHDAN a ALAKOHDASSA TARKOITETUISTA TAVAROISTA

CN-koodi

Tavaran nimi

2810 00 10

Dibooritrioksidi

2810 00 90

Boorioksidit; boorihapot (lukuun ottamatta dibooritrioksidia)

2812 15 00

Rikkimonokloridi

2814 10 00

Vedetön ammoniakki

2825 20 00

Litiumoksidi ja -hydroksidi

2905 42 00

Pentaerytritoli ”pentaerytriitti”

2909 19 90

Eetterit, niiden asykliset ja halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset (lukuun ottamatta dietyylieetteriä ja tert-butyylietyylieetteriä (etyyli-tert-butyylieetteri, etbe))

3006 92 00

Farmaseuttiset jätteet

3105 30 00

Diammoniumvetyortofosfaatti (lukuun ottamatta tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa)

3105 40 00

Ammoniumdivetyortofosfaatti sekä ammoniumdivetyortofosfaatti sekoitettuna diammoniumvetyortofosfaatin kanssa

(lukuun ottamatta tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa).

3811 19 00

Bensiinin nakutuksenestoaineet (lukuun ottamatta lyijy-yhdisteisiin perustuvia)

ex 7203

Suorapelkistetty rauta tai muu huokoinen rauta

ex 7204

Rautaromu


(1)  Edellyttäen, että se sisältää edelleen vähintään 70 painoprosenttia maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä.


Top