EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0520

Komission asetus (EU) 2022/520, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III tai IIIA lueteltujen tietyntyyppisten jätteiden viennistä hyödynnettäväksi maihin, joihin ei sovelleta OECD:n päätöstä jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta, annetun asetuksen (EY) N:o 1418/2007 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2022/1917

EUVL L 104, 1.4.2022, p. 63–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/520/oj

1.4.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 104/63


KOMISSION ASETUS (EU) 2022/520,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2022,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III tai IIIA lueteltujen tietyntyyppisten jätteiden viennistä hyödynnettäväksi maihin, joihin ei sovelleta OECD:n päätöstä jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta, annetun asetuksen (EY) N:o 1418/2007 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon jätteiden siirrosta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 (1) ja erityisesti sen 37 artiklan 2 kohdan kolmannen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 1418/2007 (2) liitettä muutettiin asetuksella (EU) 2021/1840 (3).

(2)

Muuttaessaan kyseistä liitettä asetuksella (EU) 2021/1840 komissio otti asetuksen (EY) N:o 1013/2006 37 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla huomioon kirjalliseen tiedusteluunsa Intialta ja Moldovalta saamansa vastaukset. Intia ilmoitti tämän jälkeen kirjallisesti, että sen vastauksessa annetut alanimikettä B3020 koskevat tiedot eivät vastaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja menettelyjä, joissa ei kielletä kyseisten jätteiden tuontia. Sen vuoksi Intia pyysi, että alanimikettä B3020 koskeva menettely siirrettäisiin vaihtoehdosta a vaihtoehtoon d.

(3)

Moldova ilmoitti tämän jälkeen kirjallisesti, että sen vastauksessa annetut tiedot eivät useita nimikkeitä koskevien alaosioiden osalta vastaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja menettelyjä, joissa ei kielletä kyseisten jätteiden alaluokkien tuontia. Sen vuoksi Moldova pyysi, että tiettyjä jätekoodien B1010, B1200, B2020, B2110, B3011, B3020, B3030 ja B3060 alaluokkia koskeva menettely siirrettäisiin vaihtoehdosta a vaihtoehtoon d.

(4)

Muutoksen ajankohtana Chile oli asetuksessa (EY) N:o 1418/2007 virheellisesti lueteltu kuuluvaksi niihin maihin, joihin ei sovelleta hyödynnettävien jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta tehtyä OECD:n päätöstä. OECD:n neuvosto hyväksyi 10 päivänä huhtikuuta 2018 ympäristöpoliittisen komitean lausunnon tämän OECD:n päätöksen noudattamisesta Chilessä. Tästä syystä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 37 artiklan 2 kohtaa ei enää sovelleta Chileen, ja Chileä koskeva taulukko olisi poistettava asetuksen (EY) N:o 1418/2007 liitteestä.

(5)

Muutoksen ajankohtana jätekoodit B3010 ja GH013 lueteltiin Algeriaa koskevassa taulukossa. Kun asetusta (EY) N:o 1418/2007 muutettiin asetuksella (EU) 2021/1840, jätekoodi GC040 lueteltiin Thaimaata koskevassa taulukossa. Nämä koodit eivät ole enää käytössä, minkä vuoksi ne olisi poistettava asetuksen (EY) N:o 1418/2007 liitteestä.

(6)

Taiwania ja Liberiaa koskevien taulukoiden välimerkitys on epäjohdonmukainen. Taiwania koskevan taulukon sarakkeessa b ”B1030 – B1031” tulisi olla ”B1030; B1031”, jotta se vastaisi liitteen lukemista koskevia sääntöjä. Liberiaa koskevan taulukon sarakkeessa a ”– B1010 – B1250” tulisi olla ”B1010 – B1250”, jotta se vastaisi sarakkeen b lukemista koskevia sääntöjä.

(7)

Näiden virheiden oikaisemiseksi ja talouden toimijoihin kohdistuvan vaikutuksen huomioon ottamiseksi asetuksen (EY) N:o 1418/2007 liitettä olisi muutettava.

(8)

Koska kyseisten jätteiden siirtoja Intiaan ja Moldovaan on kiireellisesti jatkettava, tämän asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1418/2007 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 190, 12.7.2006, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1418/2007, annettu 29 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III tai IIIA lueteltujen tietyntyyppisten jätteiden viennistä hyödynnettäväksi maihin, joihin ei sovelleta OECD:n päätöstä jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta (EUVL L 316, 4.12.2007, s. 6).

(3)  Komission asetus (EU) 2021/1840, annettu 20 päivänä lokakuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III tai IIIA lueteltujen tietyntyyppisten jätteiden viennistä hyödynnettäväksi maihin, joihin ei sovelleta OECD:n päätöstä jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta, annetun asetuksen (EY) N:o 1418/2007 muuttamisesta (EUVL L 373, 21.10.2021, s. 1).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1418/2007 liite seuraavasti:

1)

Korvataan Algeriaa koskeva taulukko seuraavasti:

Algeria

a)

b)

c)

d)

Yksittäiset jätteet

 

 

 

B1010–B1020

B1030

 

 

 

 

 

 

B1031

B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

 

 

 

 

B1070–B1220

 

 

 

 

 

 

B1230–B1240

B1250–B2020

 

 

 

otsakkeesta B2030:

Keramiikkakuidut, joita ei ole eritelty tai lueteltu muualla

 

 

otsakkeesta B2030:

Kermettijätteet ja -romu (metallikeramiikkakomposiitit)

B2040–B2130

 

 

 

B3020

 

 

 

 

 

 

B3030–B3035

B3040–B3065

 

 

 

B3080

 

 

 

B3100–B4030

 

 

 

GB040–GC050

 

 

 

 

 

 

GF010

GG030

 

 

 

 

 

 

GG040”

GN010

 

 

 

GN030

 

 

 

Jäteseokset

kaikki asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä IIIA luetellut jäteseokset

 

 

 

2)

Poistetaan Chileä koskeva taulukko.

3)

Korvataan Taiwania koskevan taulukon kolmannen rivin toisessa sarakkeessa oleva ilmaus

”B1030–B1031” ilmauksella ”B1030; B1031”.

4)

Korvataan Intiaa koskeva taulukko seuraavasti:

”Intia

a)

b)

c)

d)

 

 

 

otsakkeesta B1010:

Kiinteät metalliset metalli- ja metalliseosjätteet:

Toriumromu

Harvinaisten maametallien romu

otsakkeesta B1010:

Kiinteät metalliset metalli- ja metalliseosjätteet:

Jalometallit (kulta, hopea ja platinaryhmän metallit elohopeaa lukuun ottamatta)

Rauta- ja teräsromu

Kupariromu

Nikkeliromu

Alumiiniromu

Sinkkiromu

Tinaromu

Volframiromu

Molybdeeniromu

Tantaaliromu

Magnesiumromu

Kobolttiromu

Vismuttiromu

Titaaniromu

Zirkoniumromu

Mangaaniromu

Germaniumromu

Vanadiiniromu

Hafnium-, indium-, niobium-, renium- ja galliumromu

Kromiromu

 

 

 

B1020

 

 

 

B1030

 

 

 

B1031

 

 

 

B1040

 

 

 

B1050:

Ei-rautametalleista koostuva raskasjakeinen romuseos, joka sisältää kadmiumia, antimonia, lyijyä ja telluuria

B1050:

Ei-rautametalleista koostuva raskasjakeinen romuseos, joka sisältää muita kuin mainittuja metalleja

 

 

 

B1060

 

 

 

B1070

 

 

 

B1080

 

 

 

B1090

 

 

 

otsakkeesta B1100:

Metallien sulatuksessa ja jalostuksessa syntyvät metallipitoiset jätteet:

Kovasinkki

Sinkkiä sisältävät kuonat:

Sinkkigalvanoinnin pintakuona (> 90 % Zn)

Sinkkigalvanoinnin pohjakuona (> 92 % Zn)

Sinkkipainevalukuona (> 85 % Zn)

Kuumagalvanoinnin sinkkikuona (panosprosessista) (> 92 % Zn)

Sinkkiskimmausjäte

Alumiiniskimmausjäte suolakuonaa lukuun ottamatta

B1115

 

 

 

 

 

 

B1120–B1240

B1250

 

 

 

 

 

 

B2010–B2100

B2110–B2130

 

 

 

 

 

 

B3020

B3026

 

 

 

 

 

 

B3027

 

 

 

otsakkeesta B3030:

Tekstiilijätteet. Seuraavat aineet sillä edellytyksellä, ettei niitä ole sekoitettu muuhun jätteeseen ja että ne on valmistettu tietyt laatuvaatimukset täyttäviksi:

Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös lankajätteet, ei kuitenkaan garnetoidut jätteet ja lumput

villan tai hienon eläimenkarvan kampausjätteet

muut villan jätteet

tai hienon eläimenkarvan jätteet

karkean eläimenkarvan jätteet

Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

lankajätteet

garnetoidut jätteet ja lumput

muut

Pellavarohtimet ja -jätteet

Hampun (Cannabis sativa L.) rohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

Juutin ja muiden niinitekstiilikuitujen (paitsi pellavan, hampun ja ramin) rohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

Sisalin ja muiden Agave-suvun kasvien tekstiilikuitujen jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

Kookoksen rohtimet, kampausjätteet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

Abacan (manillanhamppu tai Musa textilis nee) rohtimet, kampausjätteet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

Rami- ja muiden kasvitekstiilikuitujen rohtimet, kampausjätteet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput), joita ei ole mainittu muualla tai jotka eivät sisälly muuhun kohtaan

Tekokuitujätteet (myös kampajätteet, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

tekokuituiset

muuntokuituiset

Käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilituotteet

Lumput ja leikkeet, side- ja purjelangan, nuoran ja köyden jätteet sekä loppuunkuluneet side- ja purjelangasta, nuorasta tai köydestä tehdyt tavarat, tekstiiliainetta

lajitellut

muut

 

 

 

B3035–B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070–B3130

 

 

 

B3140:

Käytetyt ilmarenkaat ja muut renkaat, sellaisia renkaita lukuun ottamatta, jotka eivät johda jätteiden hyväksikäyttöön, kierrätykseen tai talteenottoon uudelleenkäyttöä varten mutta ei välittömään uudelleenkäyttöön

B3140:

Lentokoneiden renkaat, jotka viedään alkuperäisille laitevalmistajille pinnoittamista varten ja jotka lentoyhtiöt tuovat takaisin pinnoituksen jälkeen ilma-alusten huoltoa varten ja joita säilytetään joko ilma-aluksessa tai tullivarastoalueiden lentokenttäalueella olevissa asianomaisen lentoyhtiön varastoissa

 

 

 

B4010–B4030

 

 

 

GB040

Jalometallien ja kuparin käsittelyssä muodostunut, jatkojalostukseen tarkoitettu kuona

262030 262090

Kuparinsulatuksessa käytettävien tulenkestävien vuorausten jätteet, mukaan lukien upokkaat

Jalometallien käsittelyssä muodostunut jatkojalostukseen tarkoitettu kuona

Tantaalia sisältävä tinakuona, jonka tinapitoisuus on enintään 0,5 %

 

 

 

GC010

Sähkölaitteiden jätteet, jotka sisältävät vain metalleja tai metalliseoksia

 

 

 

GC020

Elektroniikkaromu (kuten painetut piirilevyt, elektroniset komponentit, johdot jne.) ja talteen otetut elektroniset komponentit, jotka soveltuvat perus- ja jalometallien hyödyntämiseen

 

 

 

GG040”

5)

B1250” ilmauksella ”B1010–B1250”. Näin ollen ilmaus ”– B3011” korvataan ilmauksella ”B3011”. Korvataan Liberiaa koskevan taulukon ensimmäisessä sarakkeessa (sarake a) oleva ilmaus ”– B1010” ja ”–

6)

Korvataan Moldovaa koskeva taulukko seuraavasti:

Moldova (Moldovan tasavalta)

a)

b)

c)

d)

kaikki asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III luetellut jätteet, paitsi

otsakkeesta B1010:

Valuraudan ja teräksen jätteet ja romu

otsakkeesta B1200:

Harkkoraudan, raudan tai teräksen valmistuksessa muodostuva granuloitu masuunikuona (kuonahiekka)

otsakkeesta B2020 ja GE020:

Lasimurska ja muut lasijätteet ja -romu; lasimassa:

lasimurska ja muu lasijäte ja -romu (vaarallisia aineita sisältämätön)

otsakkeesta B2110:

Punalieju (bauksiittijäte)

otsakkeesta B3011:

Polyetyleeni, jonka tiheys on alle 0,94

Eteenipolymeerit

otsakkeesta B3020:

Kierrätettävä paperi tai kartonki (jäte):

valkaisematon voimapaperi tai -kartonki taikka aaltopaperi tai -kartonki

muu, pääasiassa valkaistusta kemiallisesta, ei kuitenkaan massavärjätystä massasta valmistettu paperi tai kartonki

pääasiallisesti mekaanisesta massasta valmistettu paperi tai kartonki (esim. sanomalehdet, aikakauslehdet ja niiden kaltaiset painotuotteet):

vanhat ja myymättömät sanomalehdet, aikakauslehdet, puhelinluettelot, esitteet ja mainokset

muu, myös lajittelematon jäte:

lajittelematon (esim. tuotanto- ja kotitalousjätteet, erityyppinen kartonki, valkoinen ja värillinen paperi)

lajiteltu (eli paperin palat)

otsakkeesta B3030:

Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

otsakkeesta B3060:

Tupakanjätteet (tupakan lehtiruodit)

Viinisakka

Raaka viinikivi

 

 

otsakkeesta B1010:

Valuraudan ja teräksen jätteet ja romu

otsakkeesta B1200:

Harkkoraudan, raudan tai teräksen valmistuksessa muodostuva granuloitu masuunikuona (kuonahiekka)

otsakkeesta B2020 ja GE020:

Lasimurska ja muut lasijätteet ja -romu; lasimassa:

lasimurska ja muu lasijäte ja -romu (vaarallisia aineita sisältämätön)

otsakkeesta B2110:

Punalieju (bauksiittijäte)

otsakkeesta B3011:

Polyetyleeni, jonka tiheys on alle 0,94

Eteenipolymeerit

otsakkeesta B3020:

Kierrätettävä paperi tai kartonki (jäte):

valkaisematon voimapaperi tai -kartonki taikka aaltopaperi tai -kartonki

muu, pääasiassa valkaistusta kemiallisesta, ei kuitenkaan massavärjätystä massasta valmistettu paperi tai kartonki

pääasiallisesti mekaanisesta massasta valmistettu paperi tai kartonki (esim. sanomalehdet, aikakauslehdet ja niiden kaltaiset painotuotteet):

vanhat ja myymättömät sanomalehdet, aikakauslehdet, puhelinluettelot, esitteet ja mainokset

muu, myös lajittelematon jäte:

lajittelematon (esim. tuotanto- ja kotitalousjätteet, erityyppinen kartonki, valkoinen ja värillinen paperi)

lajiteltu (eli paperin palat)

otsakkeesta B3030:

Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

otsakkeesta B3060:

Tupakanjätteet (tupakan lehtiruodit)

Viinisakka

Raaka viinikivi”

Jäteseokset

kaikki asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä IIIA luetellut jäteseokset

 

 

 

7)

Korvataan Thaimaata koskevan taulukon toisessa sarakkeessa (sarake b) oleva ilmaus

”GC010–GC040” ilmauksella ”GC010–GC030”.


Top