EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0424

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/424, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2022, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteiden I, IV, XV, XVI, XVII ja XXI muuttamisesta ja oikaisemisesta siltä osin kuin on kyse sellaisten kolmansien maiden, alueiden tai niiden vyöhykkeiden tai lokeroiden luetteloista, joista hevoseläinten, lihavalmisteiden, maidon, ternimaidon, ternimaitotuotteiden ja maitotuotteiden, kuivattujen tai suolattujen rakkojen ja suolten sekä vesieläinten saapuminen unioniin on sallittua (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2022/1438

OJ L 87, 15.3.2022, p. 14–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/424/oj

15.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 87/14


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/424,

annettu 14 päivänä maaliskuuta 2022,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteiden I, IV, XV, XVI, XVII ja XXI muuttamisesta ja oikaisemisesta siltä osin kuin on kyse sellaisten kolmansien maiden, alueiden tai niiden vyöhykkeiden tai lokeroiden luetteloista, joista hevoseläinten, lihavalmisteiden, maidon, ternimaidon, ternimaitotuotteiden ja maitotuotteiden, kuivattujen tai suolattujen rakkojen ja suolten sekä vesieläinten saapuminen unioniin on sallittua

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) 9 päivänä maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (1) ja erityisesti sen 230 artiklan 1 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2016/429 vahvistetaan muun muassa eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin saapumista koskevat eläinterveysvaatimukset, ja sitä sovelletaan 21 päivästä huhtikuuta 2021. Yksi näistä eläinterveysvaatimuksista on, että lähetysten on tultava sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta taikka jommankumman vyöhykkeeltä tai lokerosta, joka mainitaan kyseisen asetuksen 230 artiklan 1 kohdan mukaisessa luettelossa.

(2)

Komission delegoidulla asetuksella (EU) 2020/692 (2) täydennetään asetusta (EU) 2016/429 siltä osin kuin on kyse eläinterveysvaatimuksista, jotka koskevat tiettyihin lajeihin ja luokkiin kuuluvien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten saapumista unioniin kolmansista maista tai alueilta tai niiden vyöhykkeiltä tai lokeroista. Delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/692 säädetään, että sen soveltamisalaan kuuluvien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin ainoastaan, jos ne tulevat kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä tai lokerosta, joka on luetteloitu kyseisiin lajeihin ja luokkiin kuuluvien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden osalta kyseisessä delegoidussa asetuksessa vahvistettujen eläinterveysvaatimusten mukaisesti.

(3)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2021/404 (3) vahvistetaan luettelot kolmansista maista, alueista tai niiden vyöhykkeistä tai lokeroista, joista kyseisiin lajeihin ja luokkiin kuuluvien eläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden, jotka kuuluvat delegoidun asetuksen (EU) 2020/692 soveltamisalaan, saapuminen unioniin on sallittua. Luettelot ja luetteloita koskevat tietyt yleiset säännöt vahvistetaan kyseisen täytäntöönpanoasetuksen liitteissä I–XXII.

(4)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteessä IV vahvistetaan luettelo kolmansista maista, alueista tai niiden vyöhykkeistä, joista hevoseläinten lähetysten saapuminen unioniin on sallittua. Luettelon sarakkeen 2 otsikossa oleva virheellinen viittaus olisi oikaistava. Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitettä IV olisi oikaistava.

(5)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteessä XV olevan 1 osan A jaksossa vahvistetaan luettelo kolmansista maista, alueista tai niiden vyöhykkeistä, joista sorkka- ja kavioeläimistä, siipikarjasta ja riistalinnuista saatavien lihavalmisteiden lähetysten saapuminen unioniin on sallittua. Kyseisen luettelon viidennessä sarakkeessa olevassa Serbiaa sikaeläinten osalta koskevassa kohdassa olisi viitattava riskinvähentämiskäsittelyihin B ja C, joita tarkoitetaan 31 päivään joulukuuta 2021 saakka sovelletun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/1351 (4) 1 artiklan a alakohdassa ja jotka tällä hetkellä vahvistetaan delegoidun asetuksen (EU) 2020/692 liitteessä XXVI. Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteessä XV olevaa Serbiaa koskevaa kohtaa olisi muutettava.

(6)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteessä XVI vahvistetaan luettelo kolmansista maista, alueista tai niiden vyöhykkeistä, joista kuivattujen tai suolattujen rakkojen ja suolten lähetysten saapuminen unioniin on sallittua. Mongolia toimitti komissiolle vastauksen kyselylomakkeeseen, joka koski kuivattujen tai suolattujen rakkojen ja suolten unioniin saapumiseen liittyviä eläinterveys- ja kansanterveysnäkökohtia. Mongolia on lisäksi toimittanut komissiolle riittävät todisteet ja takeet siitä, että se voidaan sisällyttää kyseiseen luetteloon, jota olisi sen vuoksi muutettava sisällyttämällä siihen tämä kolmas maa. Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitettä XVI olisi muutettava.

(7)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteessä XVII vahvistetaan luettelo kolmansista maista, alueista tai niiden vyöhykkeistä, joista maidon, ternimaidon, ternimaitotuotteiden, raakamaidosta peräisin olevien maitotuotteiden ja sellaisten maitotuotteiden, joille ei ole tarpeen tehdä erityistä riskinvähentämiskäsittelyä suu- ja sorkkataudin varalta, saapuminen unioniin on sallittua. Kyseisessä luettelossa olisi otettava huomioon komission asetuksen (EU) N:o 605/2010 (5) liitteessä I oleva luettelo kolmansista maista tai niiden osista, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle raakamaito-, maitotuote-, ternimaito- ja ternimaitotuote-eriä, ja tällaisilta hyödykkeiltä vaadittavan lämpökäsittelyn tyypistä, koska asetus (EU) N:o 605/2010 on kumottu ja korvattu täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/404. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitettä XVII olisi sen vuoksi oikaistava sisällyttämällä siihen Mansaari, joka sisältyi asetuksen (EU) N:o 605/2010 liitteessä I olevaan luetteloon.

(8)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteessä XXI vahvistetaan luettelo kolmansista maista, alueista tai niiden vyöhykkeistä tai lokeroista, joista luetteloituihin lajeihin kuuluvien elävien vesieläinten lähetysten saapuminen unioniin on sallittua. Kyseistä liitettä olisi oikaistava sisällyttämällä siihen uudelleen 2, 3 ja 4 osa, joita sovellettiin ennen kuin täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitettä XXI muutettiin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/1937 (6), jolla ne vastoin tarkoitusta poistettiin. Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitettä XXI olisi oikaistava.

(9)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2021/404 olisi muutettava ja oikaistava.

(10)

Koska täytäntöönpanoasetusta (EU) 2021/404 sovelletaan 21 päivästä huhtikuuta 2021, täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2021/404 tällä asetuksella tehtävien muutosten ja oikaisujen olisi oikeusvarmuuden vuoksi tultava voimaan kiireellisesti.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan ja oikaistaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteet I, IV, XV, XVI, XVII ja XXI tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä maaliskuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/692, annettu 30 päivänä tammikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin saapumista ja saapumisen jälkeisiä siirtoja ja käsittelyä koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/404, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2021, sellaisten kolmansien maiden, alueiden tai niiden vyöhykkeiden luetteloiden vahvistamisesta, joista eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden saapuminen unioniin on sallittua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 mukaisesti (EUVL L 114, 31.3.2021, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1351, annettu 19 päivänä elokuuta 2019, Serbian tasavallasta peräisin olevista sikaeläimistä saatujen lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten tuontia unioniin ja kauttakuljetusta unionin kautta koskevista erityisedellytyksistä kyseisessä maassa esiintyneen afrikkalaisen sikaruton vuoksi ja täytäntöönpanopäätöksen 2013/426/EU muuttamisesta (EUVL L 216, 20.8.2019, s. 1).

(5)  Komission asetus (EU) N:o 605/2010, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2010, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista ihmisravinnoksi tarkoitettujen raakamaidon, maitotuotteiden, ternimaidon ja ternimaitotuotteiden Euroopan unionin alueelle tuontia varten (EUVL L 175, 10.7.2010, s. 1).

(6)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1937, annettu 9 päivänä marraskuuta 2021, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse suljetuissa tiloissa koristetarkoituksiin pidettäviksi tarkoitettujen nilviäisten ja äyriäisten lähetysten saapumisesta unioniin ja sellaisten kolmansien maiden tai alueiden tai niiden vyöhykkeiden tai lokeroiden luettelon vahvistamisesta, joista tällaisten lähetysten saapuminen unioniin on sallittua (EUVL L 396, 10.11.2021, s. 36).


LIITE

Muutetaan ja oikaistaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteet I, IV, XV, XVI, XVII ja XXI seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä I oleva 10 kohta seuraavasti:

”(10)

Serbiaan ei lueta kuuluvaksi Kosovon (*) aluetta.

(*)  Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.”"

2)

Korvataan liitteessä IV olevan 1 osan taulukoiden otsikot seuraavasti:

Kolmannen maan tai alueen

ISO-koodi ja nimi

Vyöhyke 2

osan mukaan

Terveysluokitusryhmä

Luokat,

joiden saapuminen unioniin on sallittua

Eläinterveystodistukset

Erityisedellytykset 3 osan mukaan

Eläinterveyttä koskevat

takeet 4 osan mukaan

Päättymisajankohta

Alkamisajankohta”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

Korvataan liitteessä XV olevan 1 osan A jaksossa Serbiaa koskeva kohta seuraavasti:

RS

Serbia

RS-0

A

A

B tai C

A

D

D

D

D

D

Ei ole sallittua

MPNT(*1)

MPST”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

Lisätään liitteessä XVI olevaan 1 osaan Marokkoa ja Uutta-Seelantia koskevien kohtien väliin Mongoliaa koskeva kohta seuraavasti:

MN

Mongolia

MN-0

Sorkka- ja kavioeläimet ja siipikarja

CAS”

 

 

5)

Lisätään liitteessä XVII olevaan 1 osaan Grönlantia ja Jerseytä koskevien kohtien väliin Mansaarta koskeva kohta seuraavasti:

IM

Mansaari

IM-0

Sorkka- ja kavioeläimet

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT”

 

 

 

 

6)

Lisätään liitteessä XXI olevan 1 osan jälkeen 2, 3 ja 4 osa seuraavasti:

2 OSA

1 osassa olevan taulukon sarakkeessa 2 tarkoitettujen kolmansien maiden tai alueiden vyöhykkeiden tai lokeroiden kuvaus

Kolmannen

maan tai alueen nimi

Vyöhykkeen/

lokeron koodi

Vyöhykkeen kuvaus

Kanada

CA-1

Brittiläinen Kolumbia

CA-2

Alberta

CA-3

Saskatchewan

CA-4

Manitoba

CA-5

New Brunswick

CA-6

Nova Scotia

CA-7

Prinssi Edwardin saari

CA-8

Newfoundland ja Labrador

CA-9

Yukon

CA-10

Luoteisterritoriot

CA-11

Nunavut

CA-12

Quebec

Malesia

MY-1

Niemimaa, Länsi-Malesia

Yhdysvallat

US-1

Koko maa seuraavia osavaltioita lukuun ottamatta: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota ja Pennsylvania

US-2

Humboldt Bay (Kalifornia)

US-3

Netarts Bay (Oregon)

US-4

Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay ja Dabob Bay (Washington)

US-5

NELHA (Havaiji)

3 OSA

1 osassa olevan taulukon sarakkeessa 7 tarkoitetut erityisedellytykset

A

Vesieläinten ja muiden vesieläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden kuin elävien vesieläinten, joihin sovelletaan virallisen todistusmallin FISH-CRUST-HC osaa II.2.4, on oltava peräisin kolmannesta maasta, alueelta tai niiden vyöhykkeeltä tai lokerosta, joka luetellaan tässä liitteessä olevan 1 osan sarakkeessa 2. Tätä sovelletaan kaikissa tapauksissa rajoittamatta komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/405 (*1) soveltamista.

B

Vesieläinten ja muiden vesieläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden kuin elävien vesieläinten, joihin sovelletaan virallisen todistusmallin MOL-HC osaa II.2.4, on oltava peräisin kolmannesta maasta, alueelta tai niiden vyöhykkeeltä tai lokerosta, joka luetellaan tässä liitteessä olevan 1 osan sarakkeessa 2. Tätä sovelletaan kaikissa tapauksissa rajoittamatta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/405 soveltamista.

Tätä virallista todistusta voidaan käyttää ainoastaan silloin, kun unioniin saapuu sellaisten ihmisravinnoksi tarkoitettujen elävien vesieläinten lähetyksiä, jotka täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (*2) liitteessä III olevan VII jakson V luvussa asetetut eläviä simpukoita koskevat terveysvaatimukset ja komission asetuksen (EY) N:o 2073/2005 (*3) liitteessä I olevan 1 luvun 1.17 ja 1.25 kohdassa vahvistetut elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat vaatimukset.

4 OSA

1 osassa olevan taulukon sarakkeessa 8 tarkoitetut eläinterveyttä koskevat takeet

Ei ole”


(*)  Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.””


(*1)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/405, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2021, niiden kolmansien maiden tai kolmansien maiden alueiden luetteloista, joista tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden tulo unioniin on sallittua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti (EUVL L 114, 31.3.2021, s. 118).

(*2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55).

(*3)  Komission asetus (EY) N:o 2073/2005, annettu 15 päivänä marraskuuta 2005, elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista (EUVL L 338, 22.12.2005, s. 1).


Top