EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0345

Neuvoston asetus (EU) 2022/345, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta

OJ L 63, 2.3.2022, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/345/oj

2.3.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 63/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/345,

annettu 1 päivänä maaliskuuta 2022,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun neuvoston päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta 1 päivänä maaliskuuta 2022 annetun päätöksen (YUTP) 2022/346 (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 31 päivänä heinäkuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 833/2014 (2).

(2)

Asetuksella (EU) N:o 833/2014 pannaan täytäntöön tietyt neuvoston päätöksessä 2014/512/YUTP (3) säädetyt toimenpiteet.

(3)

Neuvosto hyväksyi 1 päivänä maaliskuuta 2022 päätöksen (YUTP) 2022/346, jolla muutetaan päätöstä 2014/512/YUTP ja otetaan käyttöön uusia rajoittavia toimenpiteitä, jotka koskevat erikoistuneiden rahaliikenteen sanomanvälityspalvelujen tarjoamista tietyille venäläisille luottolaitoksille ja niiden venäläisille tytäryrityksille, jotka ovat olennaisia Venäjän rahoitusjärjestelmän kannalta ja joihin kohdistuu jo unionin tai sen kumppanimaiden rajoittavia toimenpiteitä ja, tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, yhteistyötä Venäjän suorien sijoitusten rahaston (Russian Direct Investment Fund) kanssa. Sillä myös kielletään tietyin poikkeuksin eurosetelien toimitukset Venäjälle.

(4)

Nämä toimenpiteet kuuluvat perussopimuksen soveltamisalaan, ja sen vuoksi tarvitaan unionin tason sääntelyä erityisesti sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(5)

Jotta tässä asetuksessa säädetyillä toimenpiteillä olisi tavoiteltu vaikutus, asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan.

(6)

Asetus (EU) N:o 833/2014 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 833/2014 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 d artiklan 1 ja 4 kohta seuraavasti:

”1.   Toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava tietoja 2, 2 a ja 2 b artiklan nojalla myönnetyistä luvista ja tehdyistä epäämispäätöksistä muiden jäsenvaltioiden ja komission kanssa. Tietojenvaihtoon on käytettävä asetuksen (EU) 2021/821 23 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua sähköistä järjestelmää.

4.   Komissio voi jäsenvaltioita kuullen tarvittaessa ja vastavuoroisuuden pohjalta vaihtaa tietoja kumppanimaiden kanssa, jotta voidaan tukea tähän asetukseen perustuvien vientivalvontatoimenpiteiden tuloksellisuutta ja kumppanimaiden soveltamien vientivalvontatoimenpiteiden yhdenmukaista soveltamista.”;

2)

lisätään 2 e artiklaan kohdat seuraavasti:

”3.   Kielletään sijoitukset ja osallistuminen Venäjän suorien sijoitusten rahaston (Russian Direct Investment Fund) osarahoittamiin hankkeisiin sekä niiden muunlainen edistäminen.

4.   Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin sallia sijoitukset Venäjän suorien sijoitusten rahaston (Russian Direct Investment Fund) osarahoittamiin hankkeisiin tai niiden muunlaisen edistämisen todettuaan, että tällainen sijoitus tai muunlainen edistäminen perustuu ennen 2 päivää maaliskuuta 2022 tehtyihin sopimuksiin tai tällaisten sopimusten täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin liitännäissopimuksiin.”;

3)

lisätään artiklat seuraavasti:

”5 h artikla

Kielletään 12 päivästä maaliskuuta 2022 rahoitustietojen vaihtamiseen tarkoitettujen erikoistuneiden rahaliikenteen sanomanvälityspalvelujen tarjoaminen liitteessä XIV luetelluille oikeushenkilöille, yhteisöille ja elimille sekä Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille ja elimille, joiden omistusoikeuksista liitteessä XIV tarkoitettu yhteisö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia.

5 i artikla

1.   Kielletään euromääräisten setelien myynti, toimittaminen, siirto tai vienti Venäjälle tai Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, mukaan lukien Venäjän viranomaiset ja keskuspankki, taikka käytettäväksi Venäjällä.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetty kielto ei koske euromääräisten setelien myyntiä, toimitusta, siirtoa tai vientiä, jos kyseinen myynti, toimitus, siirto tai vienti on tarkoitettu

a)

Venäjälle matkustavien henkilöiden tai heidän kanssaan matkustavien perheenjäsenten henkilökohtaiseen käyttöön; tai

b)

kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivien Venäjällä toimivien diplomaatti- ja konsuliedustustojen tai kansainvälisten järjestöjen viralliseen käyttöön.”;

4)

korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on tässä asetuksessa säädettyjen kieltojen kiertäminen, myös toimimalla 2 e artiklan 3 kohdassa tai 5, 5 a, 5 b, 5 e, 5 f, 5 h ja 5 i artiklassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten sijaisena tai toimimalla niiden hyväksi 2 e artiklan 4 kohdassa, 5 artiklan 6 kohdassa, 5 a artiklan 2 kohdassa, 5 b artiklan 2 kohdassa, 5 e artiklan 2 kohdassa, 5 f artiklan 2 kohdassa tai 5 i artiklan 2 kohdassa säädettyjen poikkeusten nojalla.”;

5)

lisätään tämän asetuksen liite asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteeksi XIV.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä maaliskuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  EUVL L 63, 2.3.2022.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229 31.7.2014, s. 1).

(3)  Neuvoston päätös 2014/512/YUTP, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229 31.7.2014, s. 13).


LIITE

”LIITE XIV

Luettelo 5 h artiklassa tarkoitetuista oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

Bank Otkritie

Novikombank

Promsvyazbank

Bank Rossiya

Sovcombank

VNESHECONOMBANK (VEB)

VTB BANK


Top