EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0208

Komission delegoitu asetus (EU) 2022/208, annettu 14 päivänä joulukuuta 2021, asetuksen (EU) N:o 139/2014 muuttamisesta jokasään lentotoimintaa koskevien vaatimusten osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2021/8907

EUVL L 35, 17.2.2022, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/208/oj

17.2.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 35/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2022/208,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2021,

asetuksen (EU) N:o 139/2014 muuttamisesta jokasään lentotoimintaa koskevien vaatimusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta 4 päivänä heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 (1) ja erityisesti sen 39 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EU) N:o 139/2014 (2) vahvistetaan lentopaikkoja koskevat vaatimukset ja hallinnolliset menettelyt, mukaan lukien maaliikenteen ohjaus- ja valvontajärjestelmää sekä huonon näkyvyyden lentotoimintaa lentopaikoilla koskevat säännökset.

(2)

Jotta kyseiset säännökset voitaisiin yhdenmukaistaa kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteiden 6 ja 14 sekä Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön, jäljempänä ’ICAO’, asiakirjan 9365 kanssa, on tarpeen vahvistaa säännöt jokasään lentotoiminnan toteuttamisesta lentopaikoilla varmistamalla, että asianmukaiset visuaaliset ja muut kuin visuaaliset maalaitteet sekä muut lentopaikan laitteet ja vaaditut tiedot ovat käytettävissä ja että asianmukaiset toimintamenetelmät otetaan käyttöön.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 139/2014 liitettä I (Määritelmät) olisi muutettava siltä osin kuin on kyse ratkaisukorkeuden, mittarikiitotien, huonon näkyvyyden lentotoiminnan, huonon näkyvyyden toimintamenetelmien, huonon näkyvyyden lentoonlähtöjen, operatiivisin hyvityksin harjoitettavan lentotoiminnan ja tyypin B mittarilähestymisen määritelmistä.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 139/2014 liitteessä III (osa ADR.OR) vahvistetaan organisaatiota koskevat vaatimukset lentopaikkojen pitäjille. Liite on vanhentunut visuaalisia ja muita kuin visuaalisia maalaitteita koskevan sääntelykehyksen osalta, erityisesti meteorologisten laitteiden osalta, ja sitä olisi sen vuoksi muutettava niin, että siihen sisällytetään erityisvaatimuksia, jotka koskevat visuaalisten ja muiden kuin visuaalisten maalaitteiden sekä muiden jokasään lentotoiminnan tukemiseen tarvittavien laitteiden käytettävyyttä ja kunnossapitoa.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 139/2014 liitteessä IV (osa ADR.OPS) vahvistetaan lentopaikkojen toimintaa koskevat vaatimukset. Tätä liitettä olisi muutettava niin, että siihen sisällytetään lentopaikan pitäjään sovellettavat erityiset toimintamenetelmät, jotka koskevat maaliikenteen ohjaus- ja valvontajärjestelmää sekä huonon näkyvyyden lentotoimintaa lentopaikoilla.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 139/2014 olisi muutettava.

(7)

Asetuksen (EU) 2018/1139 75 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdan sekä 76 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto laati ja toimitti komissiolle lausunnon nro 02/2021 (3) täytäntöönpanosääntöjen luonnoksista,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 139/2014 tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2022.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 139/2014, annettu 12 päivänä helmikuuta 2014, lentopaikkoihin liittyvistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti (EUVL L 44, 14.2.2014, s. 1).

(3)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


LIITE

Muutetaan asetus (EU) N:o 139/2014 seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

Lisätään 16 a alakohta seuraavasti:

”16a)

’ratkaisukorkeudella merenpinnasta’ (DA) tai ’ratkaisukorkeudella’ (DH) sitä 3D-mittarilähestymisessä käytettävää merenpinnasta tai vertailutasosta mitattua korkeutta, jossa keskeytetyn lähestymisen menetelmä on aloitettava, jos lähestymisen jatkamiseen tarvittavaa näköyhteyttä ei ole saatu;”

b)

Korvataan 22 kohta seuraavasti:

”22)

’mittarikiitotiellä’ jotakin seuraavista kiitotietyypeistä, jotka on tarkoitettu ilma-alusten toimintaan käyttäen mittarilähestymismenetelmiä:

1.

’ei-tarkkuuslähestymiskiitotie’: kiitotie, jolla on visuaaliset maalaitteet ja vähintään yksi muu kuin visuaalinen maalaite ja joka on tarkoitettu laskeutumisiin tyypin A mittarilähestymisistä;

2.

’tarkkuuslähestymiskiitotie, kategoria I’: kiitotie, jolla on visuaaliset maalaitteet ja vähintään yksi muu kuin visuaalinen maalaite ja joka on tarkoitettu laskeutumisiin tyypin B kategorian CAT I -mittarilähestymisistä;

3.

’tarkkuuslähestymiskiitotie, kategoria II’: kiitotie, jolla on visuaaliset maalaitteet ja vähintään yksi muu kuin visuaalinen maalaite ja joka on tarkoitettu laskeutumisiin tyypin B kategorian CAT II -mittarilähestymisistä;

4.

’tarkkuuslähestymiskiitotie, kategoria III’: kiitotie, jolla on visuaaliset maalaitteet ja vähintään yksi muu kuin visuaalinen maalaite ja joka on tarkoitettu laskeutumisiin tyypin B kategorian CAT III -mittarilähestymisistä;”

c)

Lisätään 24 c alakohta seuraavasti:

”24c)

’huonon näkyvyyden lentotoiminnalla’ (LVO) lähestymistä tai lentoonlähtöä kiitotiellä, jolla kiitotienäkyvyys on alle 550 metriä, tai käyttäen alle 200 jalan ratkaisukorkeutta;”

d)

Korvataan 25 kohta seuraavasti:

”25)

’huonon näkyvyyden toimintamenetelmillä’ menetelmiä, joita lentopaikalla noudatetaan lentotoiminnan turvallisuuden varmistamiseksi huonon näkyvyyden lentotoiminnan aikana;”

e)

Korvataan 26 kohta seuraavasti:

”26)

’huonon näkyvyyden lentoonlähdöllä’ (LVTO) lentoonlähtöä silloin, kun kiitotienäkyvyys on alle 550 metriä;”

f)

Poistetaan 27 alakohta;

g)

Lisätään 34 c alakohta seuraavasti:

”34c)

’operatiivisin hyvityksin harjoitettavalla lentotoiminnalla’ lentotoimintaa, jossa käytetään tiettyjä ilma-aluksia tai maalaitteita tai ilma-alusten ja maalaitteiden yhdistelmää, jotka mahdollistavat minkä tahansa seuraavista:

a)

tavanomaisia toimintaminimejä alhaisempien lentopaikan toimintaminimien soveltaminen tiettyyn lentotoimintaluokkaan;

b)

näkyvyysvaatimukset voivat täyttyä tai olla tavallista pienemmät;

c)

maalaitteistoja vaaditaan vähemmän;”

h)

Poistetaan 35 alakohta;

i)

Korvataan 47 b alakohta seuraavasti:

”47b)

’tyypin B mittarilähestymisellä’ mittarilähestymistä, jossa ratkaisukorkeus on alle 75 metriä (250 jalkaa), jaettuna seuraaviin kategorioihin:

1.

kategoria I (CAT I): ratkaisukorkeus on vähintään 60 metriä (200 jalkaa) ja joko näkyvyys on vähintään 800 metriä tai kiitotienäkyvyys vähintään 550 metriä;

2.

kategoria II (CAT II): ratkaisukorkeus on alle 60 metriä (200 jalkaa) mutta vähintään 30 metriä (100 jalkaa) ja kiitotienäkyvyys vähintään 300 metriä;

3.

kategoria III (CAT III): ratkaisukorkeus on alle 30 metriä (100 jalkaa) tai ratkaisukorkeutta ei käytetä, ja kiitotienäkyvyys on alle 300 metriä tai kiitotienäkyvyyden rajoituksia ei ole;”

2)

Lisätään liitteessä III olevaan ADR.OR.C.005 kohtaan e alakohta seuraavasti:

”e)

Varmistaakseen ilma-alusten turvallisen käytön lentopaikalla lentopaikan pitäjän on tarjottava joko suoraan tai kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen järjestelyjen avulla lentopaikalla harjoitettavaan toimintaan nähden oikeasuhteiset visuaaliset ja muut kuin visuaaliset maalaitteet, meteorologiset laitteet ja muut laitteet, ja pidettävä ne kunnossa.”

3)

Muutetaan liite IV seuraavasti:

a)

Lisätään ADR.OPS.A.070, ADR.OPS.A.075, ADR.OPS.A.080 ja ADR.OPS.A.085 kohta lukuun A seuraavasti:

ADR.OPS.A.070 Tiedot lentopaikan valaistusjärjestelmästä

Lentopaikan pitäjän on ilmoitettava ilmailutiedotuspalvelulle tiedot niistä lentopaikan valaistusjärjestelmän osista, joissa valoyksiköt ovat valodiodivaloja (LED).

ADR.OPS.A.075 Kartat

Lentopaikan pitäjän on joko suoraan tai kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen järjestelyjen avulla varmistettava, että ilmailutiedotuspalvelun tarjoaja julkaisee lentopaikan kannalta olennaiset kartat ilmailukäsikirjassa.

ADR.OPS.A.080 Tiedot radionavigointi- ja laskeutumislaitteista

a)

Lentopaikan pitäjän on varmistettava joko suoraan tai kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen järjestelyjen avulla, että lentopaikan mittarilähestymiseen ja lähestymisalueen lentomenetelmiin liittyviä radionavigointi- ja laskeutumislaitteita koskevat tiedot annetaan ilmailutiedotuspalvelulle.

b)

Edellä a alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin on sisällyttävä

1)

laitteiden tyyppi;

2)

magneettinen eranto asteen tarkkuudella, tapauksen mukaan;

3)

tuetun lentotoiminnan tyyppi ILS/MLS/GLS-, perus-GNSS- ja SBAS-lähestymisten osalta;

4)

ILS:n luokitus;

5)

GBAS:n laitteistoluokitus ja lähestymislaitteen tunnus (tunnukset);

6)

VOR/ILS/MLS-laitteiden osalta myös maalaitteen tekniseen säätämiseen käytettävä aseman deklinaatio asteen tarkkuudella;

7)

tunnus, jos vaaditaan;

8)

taajuudet, kanavien numerot, palveluntarjoaja ja viiteliukupolun tunnisteet (RPI:t) tapauksen mukaan;

9)

toiminta-ajat tapauksen mukaan;

10)

lähetysantennin sijainnin maantieteelliset koordinaatit asteina, minuutteina, sekunteina ja sekunnin kymmenesosina tapauksen mukaan;

11)

DME:n lähetysantennin korkeustaso 30 metrin (100 jalan) tarkkuudella sekä tarkkuus-DME:n (DME/P) korkeustaso 3 metrin (10 jalan) tarkkuudella, GBAS-mittapisteen korkeustaso metrin tai jalan tarkkuudella sekä pisteen ellipsoidinen korkeus metrin tai jalan tarkkuudella; SBAS:n osalta laskeutumisen kynnyspisteen (LTP) tai kuvitteellisen kynnyspisteen (FTP) ellipsoidinen korkeus metrin tai jalan tarkkuudella;

12)

palvelualueen säde GBAS-mittapisteestä kilometrin tai meripeninkulman tarkkuudella; ja

13)

huomautukset.

ADR.OPS.A.085 Tiedot VSS:n (Visual segment surface) läpäisystä

Lentopaikan pitäjän on varmistettava joko suoraan tai kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen järjestelyjen avulla, että ilmailutiedotuspalvelulle annetaan tieto VSS:n läpäisystä, mukaan lukien toimintamenetelmät ja menetelmäminimit, joihin tämä vaikuttaa.”

b)

Muutetaan luku B seuraavasti:

i)

Muutetaan ADR.OPS.B.030 kohta seuraavasti:

Korvataan a alakohta seuraavasti:

”a)

Lentopaikan pitäjän on varmistettava, että lentopaikalla on maaliikenteen ohjaus- ja valvontajärjestelmä (SMGCS). Maaliikenteen ohjaus- ja valvontajärjestelmän on

1)

oltava sellainen, että siinä otetaan huomioon lentopaikan suunnitteluominaisuudet ja toiminta- ja sääolosuhteet sekä inhimillisiä tekijöitä koskevat periaatteet;

2)

oltava suunniteltu niin, että se auttaa ehkäisemään

i)

ilma-alusten ja ajoneuvojen tahattomat poikkeamat käytössä olevalle kiitotielle; ja

ii)

törmäykset ilma-alusten välillä sekä ilma-alusten ja ajoneuvojen tai esineiden välillä missä tahansa kenttäalueen osassa; ja

3)

oltava asianmukaisin keinoin ja menetelmin tuettu.”

Lisätään d alakohta seuraavasti:

”d)

Lentopaikan pitäjän on koordinoitava ilmaliikennepalvelun tarjoajan kanssa SMGCS-menetelmien kehittämistä lentopaikalla.”

ii)

Korvataan ADR.OPS.B.045 kohta seuraavasti:

ADR.OPS.B.045 Huonon näkyvyyden toimintamenetelmät

a)

Lentopaikan pitäjän on varmistettava, että lentopaikalla on asianmukaiset laitteet ja tilat ja että asianmukaiset huonon näkyvyyden toimintamenetelmät laaditaan ja otetaan käyttöön, jos lentopaikkaa on tarkoitus käyttää johonkin seuraavanlaisesta lentotoiminnasta:

1)

lentoonlähdöt huonossa näkyvyydessä;

2)

lähestyminen ja lasku, kun kiitotienäkyvyys on alle 550 metriä tai ratkaisukorkeus alle 200 jalkaa (60 metriä);

3)

operatiivisin hyvityksin harjoitettava lentotoiminta, kun todellinen kiitotienäkyvyys on alle 550 metriä.

Huonon näkyvyyden toimintamenetelmillä on koordinoitava ilma-alusten ja ajoneuvojen liikkumista sekä rajoitettava toimintaa kenttäalueella tai kiellettävä se.

b)

Lentopaikan pitäjän on laadittava ja otettava käyttöön huonon näkyvyyden toimintamenetelmät yhteistyössä ilmaliikennepalvelun tarjoajan kanssa. Huonon näkyvyyden toimintamenetelmiin on sisällyttävä kriteerit niiden valmistelua, aloittamista ja päättämistä varten. Kriteerien on perustuttava kiitotienäkyvyyteen ja pilvikorkeusarvoihin.

c)

Lentopaikan pitäjän on ilmoitettava ilmailutiedotuspalvelun tarjoajalle ja ilmaliikennepalvelun tarjoajalle tarpeen mukaan kaikista lentopaikan laitteiden ja varustuksen tilan muutoksista, jotka vaikuttavat huonon näkyvyyden lentotoimintaan.

d)

Lentopaikan pitäjän on annettava ilmailutiedotuspalvelun tarjoajalle tiedot huonon näkyvyyden toimintamenetelmistä ilmailukäsikirjassa julkaisemista varten.

e)

Huonon näkyvyyden toimintamenetelmille ja niiden mahdollisille muutoksille on saatava toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä etukäteen.”


Top