EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0129

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/129, annettu 21 päivänä joulukuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2115 mukaisista öljysiemeniä, puuvillaa ja viiniyttämisen sivutuotteita koskevia interventiotyyppejä sekä unionin tukeen ja YMP:n strategiasuunnitelmiin liittyviä tiedotus-, julkisuus- ja näkyvyysvaatimuksia koskevista säännöistä

C/2021/9603

EUVL L 20, 31.1.2022, p. 197–205 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/129/oj

31.1.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 20/197


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/129,

annettu 21 päivänä joulukuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2115 mukaisista öljysiemeniä, puuvillaa ja viiniyttämisen sivutuotteita koskevia interventiotyyppejä sekä unionin tukeen ja YMP:n strategiasuunnitelmiin liittyviä tiedotus-, julkisuus- ja näkyvyysvaatimuksia koskevista säännöistä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laadittavien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta 2 päivänä joulukuuta 2021 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2115 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 2 kohdan, 37 artiklan 6 kohdan, 59 artiklan 8 kohdan sekä 123 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2021/2115 säädetään uudesta lainsäädäntökehyksestä yhteiselle maatalouspolitiikalle, jäljempänä ’YMP’, jotta kyseisellä politiikalla voidaan paremmin toteuttaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa vahvistetut unionin tavoitteet. Mainitussa asetuksessa täsmennetään kyseisiä YMP:lle asetettuja unionin tavoitteita, määritellään tukitoimityypit ja jäsenvaltioihin sovellettavat unionin yhteiset vaatimukset sekä jätetään samalla jäsenvaltioille joustovaraa näiden YMP:n strategiasuunnitelmiin sisällytettävien interventioiden suunnittelun osalta. Jäsenvaltioiden on laadittava YMP:n strategiasuunnitelmat ja toimitettava suunnitelmia koskevat ehdotuksensa komissiolle. Tätä varten on vahvistettava tietyt täytäntöönpanosäännöt.

(2)

Asetuksen (EU) 2021/2115 11 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jos jäsenvaltiot säätävät pinta-alaperusteisista interventiosta, jotka eivät noudata WTO:n maataloussopimuksen liitteessä 2 esitettyjä määräyksiä, mukaan lukien mainitun asetuksen mukainen tuotantosidonnainen tulotuki, ja jos kyseiset interventiot koskevat joitakin tai kaikkia GATT-sopimukseen (2) liittyvän Euroopan talousyhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen öljysiemeniä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan liitteessä tarkoitettuja öljysiemeniä, asianomaisten jäsenvaltioiden YMP:n strategiasuunnitelmiin sisällytettyihin suunniteltuihin tuotoksiin perustuvan tukialan kokonaisala ei saa ylittää koko unionin enimmäistukialaa, jotta voidaan varmistaa unionin kansainvälisten sitoumusten noudattaminen. Sen vuoksi komission on vahvistettava kullekin jäsenvaltiolle ohjeellinen viiteala osuutena koko unionin enimmäistukialasta, joka on 7 854 446 hehtaaria, laskettuna unionin vuosien 2016–2020 keskimääräisen viljelyalan perusteella.

(3)

Asetuksen (EU) 2021/2115 III osaston II luvun 3 jakson 2 alajaksossa säädetään puuvillan lajikohtaisesta tuesta, jonka osalta neljän jäsenvaltion on hyväksyttävä kyseinen maatalousmaa ja kyseiset lajikkeet. Näiden jäsenvaltioiden olisi annettava tätä koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Hyväksyntöjä koskeva menettely olisi kuitenkin järjestettävä siten, että asianomaiset viljelijät voivat saada hyväksynnästä ilmoitukset hyvissä ajoin ennen seuraavaa kylvökautta. Lisäksi on aiheellista säätää vähimmäistiedoista, jotka kyseisten ilmoitusten olisi sisällettävä.

(4)

Asetuksen (EU) 2021/2115 58 artiklan 1 kohdan mukaan tiettyjen jäsenvaltioiden on valittava YMP:n strategiasuunnitelmissaan yksi tai useampi interventiotyyppi viinialalle, mukaan lukien viiniyttämisen sivutuotteiden tislaus. Komission on vahvistettava kyseiselle interventiolle myönnettävä unionin rahoitustuki.

(5)

Asetuksen (EU) 2021/2115 123 artiklan 2 kohdan j alakohdan mukaan hallintoviranomaisen on varmistettava asianmukaisilla näkyvyystoimilla, että Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahastosta) rahoitetun tuen tuensaajat, lukuun ottamatta pinta-ala- ja eläinperusteisia interventioita, tuovat esille saamansa rahoitustuen, myös käyttämällä unionin tunnusta asianmukaisella tavalla. Mainitun asetuksen 123 artiklan 2 kohdan k alakohdan mukaisesti hallintoviranomaisen on huolehdittava YMP:n strategiasuunnitelmien julkisuudesta toteuttamalla suurelle yleisölle, mahdollisille tuensaajille ja asianomaisille kohderyhmille suunnattuja tiedotustoimia ja näkyvyyttä lisääviä toimia. Lopuksi hallintoviranomaisen on asetuksen (EU) 2021/2115 124 artiklan 3 kohdan f alakohdan mukaan asetettava seurantakomitean saataville tiedot, joita tarvitaan viestintätoimien ja näkyvyyttä lisäävien toimien täytäntöönpanon tarkasteluun. On aiheellista vahvistaa yhdenmukaiset ehdot mainituissa säännöksissä tarkoitettujen tiedottamista, julkisuutta ja näkyvyyttä koskevien vaatimusten soveltamiselle.

(6)

Koska jäsenvaltioiden on otettava tässä asetuksessa vahvistetut säännöt huomioon YMP:n strategiasuunnitelmien laadinnassa, tämän asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat yhteisen maatalouspolitiikan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksen (EU) 2021/2115 soveltamista koskevat säännöt jäsenvaltioiden YMP:n strategiasuunnitelmien laatimiseksi ja täytäntöönpanemiseksi mainitun asetuksen mukaisesti seuraavien osalta:

a)

kunkin jäsenvaltion ohjeellinen tukiala öljysiemeniä koskevia pinta-alaperusteisia interventioita varten;

b)

maan ja lajikkeiden hyväksyminen puuvillan lajikohtaista tukea varten ja siihen liittyvä ilmoitus;

c)

viiniyttämisen sivutuotteiden tislaukseen myönnettävän tuen määrä;

d)

unionin tunnuksen käyttö tietyissä maaseuturahastosta rahoitettavissa interventioissa sekä YMP:n strategiasuunnitelmia ja niiden perusteella saatua unionin tukea koskevat tiedotus-, julkisuus- ja näkyvyysvaatimukset.

2 artikla

Ohjeellinen tukiala

Tämän asetuksen liitteessä I vahvistetaan kunkin jäsenvaltion ohjeellinen tukiala asetuksen (EU) 2021/2115 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja öljysiemeniä koskevia pinta-alaan liittyviä interventioita varten.

3 artikla

Maan ja lajikkeiden hyväksymismenettely puuvillan lajikohtaista tukea varten ja siihen liittyvät ilmoitukset

1.   Menettely maan ja lajikkeiden hyväksymiseksi asetuksen (EU) 2021/2115 III osaston II luvun 3 jakson 2 alajakson mukaista puuvillan lajikohtaista tukea varten on järjestettävä siten, että asianomaiset viljelijät voivat saada ilmoituksen hyväksynnästä hyvissä ajoin ennen kylvökautta.

Ilmoitukseen on sisällyttävä ainakin seuraavat tiedot:

a)

kylvämistä varten sallitut lajikkeet;

b)

jäsenvaltioiden komission delegoidun asetuksen (EU) 2022/126 (3) 6 artiklan mukaisesti vahvistamat perusteet maan hyväksymiseksi puuvillan tuotantoon;

c)

delegoidun asetuksen (EU) 2022/126 8 artiklassa tarkoitettu puuvillakasvien vähimmäistiheys.

2.   Jos jäsenvaltio peruuttaa lajikkeen voimassa olevan hyväksynnän, asianomaisille viljelijöille on ilmoitettava asiasta hyvissä ajoin ennen seuraavan vuoden kylvökautta.

4 artikla

Unionin taloudellinen tuki viiniyttämisen sivutuotteiden tislaukseen

1.   Tislaajille maksettava unionin taloudellinen tuki asetuksen (EU) 2021/2115 58 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan g alakohdassa tarkoitettuun viiniyttämisen sivutuotteiden tislaukseen, mukaan lukien mainitun asetuksen 60 artiklan 3 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettu kertakorvaus keräyskustannusten korvaamiseksi, saa olla enintään

a)

rypäleiden puristejäännöksestä valmistettu raaka alkoholi: 1,1 euroa tilavuusprosenttia hehtolitraa kohti;

b)

viinistä ja viinisakasta valmistettu raaka alkoholi: 0,5 euroa tilavuusprosenttia hehtolitraa kohti.

2.   Jäsenvaltioiden on vahvistettava unionin taloudellisena tukena maksettavat todelliset määrät puolueettomin ja syrjimättömin perustein ja ottaen huomioon erilaiset tuotantotyypit.

5 artikla

Unionin tunnus

Jäsenvaltion ja hallintoviranomaisen on käytettävä unionin tunnusta liitteessä II vahvistettujen vaatimusten mukaisesti toteuttaessaan asetuksen (EU) 2021/2115 123 artiklan 2 kohdan k alakohdassa tarkoitettuja näkyvyys-, avoimuus- ja viestintätoimia. Hallintoviranomaisen on myös varmistettava, että tuensaajat käyttävät tunnusta vastaavasti.

6 artikla

Tiedotus, julkisuus- ja näkyvyysvaatimukset

Asetuksen (EU) 2021/2115 123 artiklan 2 kohdan j ja k alakohdassa tarkoitettujen tiedotus-, julkisuus- ja näkyvyysvaatimusten soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä III.

7 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 435, 6.12.2021, s. 1.

(2)  EUVL L 147, 18.6.1993, s. 25.

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2022/126, annettu 7 päivänä joulukuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2115 täydentämisestä lisävaatimuksilla eräille tukitoimityypeille, jotka jäsenvaltiot täsmentävät mainitun asetuksen mukaisissa, vuosia 2023–2027 koskevissa YMP:n strategiasuunnitelmissaan, sekä säännöillä, jotka koskevat hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevassa toimenpidevaatimuksessa (GAEC-toimenpidevaatimus) 1 mainittua osuutta (Ks. tämän virallisen lehden sivu 197.).


LIITE I

2 artiklassa tarkoitettu ohjeellinen tukiala

ha

Belgia

7 295

Bulgaria

711 954

Tšekki

300 498

Tanska

114 000

Saksa

846 779

Viro

51 620

Irlanti

7 197

Kreikka

69 709

Espanja

559 382

Ranska

1 525 286

Kroatia

117 366

Italia

302 843

Kypros

-

Latvia

89 153

Liettua

154 217

Luxemburg

2 270

Unkari

707 720

Malta

-

Alankomaat

1 952

Itävalta

88 129

Puola

644 818

Portugali

7 865

Romania

1 250 509

Slovenia

4 059

Slovakia

184 603

Suomi

32 342

Ruotsi

72 880


LIITE II

Unionin tunnuksen (’tunnus’) käyttö ja tekniset ominaisuudet

1.   

Tunnuksen on oltava näkyvästi esillä kaikessa viestintämateriaalissa, esimerkiksi painetussa materiaalissa tai digitaalisissa tuotteissa, verkkosivustoilla ja niiden mobiiliversioissa, jotka käsittelevät toimen toteuttamista ja joita käytetään suurta yleisöä tai osallistujia varten.

2.   

Maininta ”Euroopan unionin rahoittama” tai ”Euroopan unionin osarahoittama” on aina kirjoitettava kokonaisuudessaan ja sijoitettava tunnuksen viereen.

3.   

Tunnuksen yhteydessä olevassa tekstissä voidaan käyttää jotain seuraavista kirjasintyypeistä: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana tai Ubuntu. Kursivointi, alleviivaus tai muut tekstin korostuskeinot eivät ole sallittuja.

4.   

Teksti ei saa mennä millään tavalla tunnuksen päälle.

5.   

Kirjasinkoon on oltava oikeassa suhteessa tunnuksen kokoon.

6.   

Kirjasinvärin on oltava Reflex Blue, musta tai valkoinen taustasta riippuen.

7.   

Tunnusta ei saa muuttaa tai yhdistää muihin graafisiin elementteihin tai teksteihin. Jos esillä on tunnuksen lisäksi muita logoja, tunnuksella on oltava leveytenä tai korkeutena mitattuna vähintään sama koko kuin suurimmalla toisella logolla. Tunnuksen lisäksi unionilta saatua tukea ei saa tuoda esiin muulla visuaalisella ilmeellä tai logolla.

8.   

Jos samassa sijaintipaikassa toteutetaan useita toimia, joita tuetaan samoista tai eri rahoitusvälineistä, tai jos samaa tointa varten myönnetään lisärahoitusta myöhemmässä vaiheessa, esillä on silti oltava vähintään yksi tiedotuskyltti.

9.   

Tunnuksen graafiset vaatimukset ja vakiovärien määrittely:

A)

SYMBOLIN KUVAUS

Kaksitoista kultaista tähteä muodostaa sinistä taivasta vasten ympyrän, joka edustaa Euroopan kansojen unionia. Tähtien määrä on muuttumaton, ja luku kaksitoista symboloi täydellisyyttä ja yhtenäisyyttä.

B)

HERALDINEN KUVAUS

Taivaansinisellä pohjalla oleva kahdestatoista kultaisesta viisisakaraisesta tähdestä, joiden kärjet eivät kosketa toisiaan, muodostuva ympyrä.

C)

GEOMETRINEN KUVAUS

Image 1

Tunnus muodostuu sinisestä suorakulmiosta, jonka vaakasivu on puolitoista kertaa pystysivu. Kaksitoista kultaista tähteä asettuvat tasaisesti näkymättömän ympyrän kehälle. Ympyrän keskipiste sijaitsee suorakulmion lävistäjien leikkauspisteessä. Ympyrän säde on kolmasosa pystysivun korkeudesta. Ympyrän säde on kolmasosa pystysivun korkeudesta. Kukin viisisakaraisista tähdistä on näkymättömän ympyrän sisällä, jonka säde on 1/18 pystysivun korkeudesta. Kaikki tähdet sijaitsevat kohtisuoraan, toisin sanoen yksi sakara ylöspäin ja kaksi sakaraa tangosta kohtisuoraan sijaitsevalla näkymättömällä viivalla. Tähdet sijaitsevat kuten kellotaulun tunnit. Niiden lukumäärä on muuttumaton.

D)

VÄRIMÄÄRITELMÄT

Tunnuksen värit ovat seuraavat: Suorakulmion pohja on PANTONE REFLEX BLUE ja tähdet PANTONE YELLOW.

E)

NELIVÄRIPAINATUS

Neliväripainatusta käytettäessä kaksi vakioväriä on saatava neliväripainatuksen neljän värin pohjalta.

PANTONE YELLOW saadaan 100-prosenttisesta ”Process Yellow’sta”.

PANTONE REFLEX BLUE saadaan sekoittamalla 100-prosenttista ”Process Cyania” 80-prosenttiseen ”Process Magentaan”.

INTERNET

PANTONE REFLEX BLUE vastaa web-paletissa väriä RGB: 0/51/153 (heksadesimaali: 003399) ja PANTONE YELLOW vastaa web-paletissa väriä RGB: 255/204/0 (heksadesimaali: FFCC00).

YKSIVÄRIPAINATUS

Jos käytetään vain mustaa, suorakulmion ääriviivat ja tähdet painetaan mustalla valkoiselle pohjalle.

Image 2

Jos käytetään vain sinistä (Reflex Blue), tausta painetaan 100-prosenttisella sinisellä ja tähdet negatiivivalkoisina.

Image 3

PAINATUS VÄRILLISELLE POHJALLE

Jos on pakko käyttää värillistä pohjaa, merkki rajataan valkoisella, jonka leveys on 1/25 suorakulmion korkeudesta.

Image 4

Periaatteet, joiden mukaan kolmannet osapuolet käyttävät tunnusta, vahvistetaan hallinnollisessa sopimuksessa Euroopan neuvoston kanssa kolmansien osapuolten harjoittamasta Euroopan tunnuksen käytöstä (1).


(1)  EUVL C 271, 8.9.2012, s. 5.


LIITE III

Tiedotus-, julkisuus- ja näkyvyysvaatimukset

1.   Hallintoviranomaisen viestintätoimet ja näkyvyyttä lisäävät toimet

1.1

Asetuksen (EU) 2021/2115 123 artiklan 2 kohdan k alakohdan soveltamiseksi hallintoviranomaisen on varmistettava, että YMP:n strategiasuunnitelma julkistetaan suunnittelemalla ja toteuttamalla asiaankuuluvia viestintätoimia ja näkyvyyttä lisääviä toimia koko YMP:n strategiasuunnitelman valmistelun ja täytäntöönpanon ajan kyseisessä alakohdassa tarkoitetuille kohderyhmille tiedottamista varten.

1.2

Asetuksen (EU) 2021/2115 124 artiklan 3 kohdan f alakohdan soveltamiseksi hallintoviranomaisen on asetettava seurantakomitean saataville tiedot, joita seurantakomitea tarvitsee viestintätoimien ja näkyvyyttä lisäävien toimien täytäntöönpanon tarkasteluun.

1.3

Hallintoviranomaisen on varmistettava kuuden kuukauden kuluttua YMP:n strategiasuunnitelman hyväksyvän komission päätöksen antamisesta, että käytettävissä on verkkosivusto, jolla on tietoa sen vastuulle kuuluvasta YMP:n strategiasuunnitelmasta, kuten suunnitelman tavoitteista, toimenpiteistä, rahoitusmahdollisuuksista ja varsinaisista tuloksista, sitten kun niitä on. Verkkosivuston on oltava suunnattu suurelle yleisölle ja asetuksen (EU) 2021/2115 123 artiklan 2 kohdan k alakohdassa tarkoitetuille mahdollisille tuensaajille.

1.4

Hallintoviranomaisen on varmistettava, että suunniteltujen ehdotuspyyntöjen aikataulu ja hakuajat julkaistaan 1.3 kohdassa tarkoitetulla verkkosivustolla, joka on päivitettävä vähintään kolme kertaa vuodessa ja jonka on sisällettävä seuraavat suuntaa-antavat tiedot:

a)

suunnitelman kattama maantieteellinen ala;

b)

interventio ja erityistavoitteet;

c)

tukikelpoisten hakijoiden tyypit;

d)

tuen kokonaismäärä;

e)

hakemusten jättöajan alkamis- ja päättymispäivä.

1.5

Hallintoviranomaisen on asetuksen (EU) 2021/2115 123 artiklan 2 kohdan k alakohdan i alakohdan mukaisesti varmistettava, että mahdollisilla tuensaajilla on käytettävissään kaikki tarvittavat tiedot rahoitusmahdollisuuksista, mukaan lukien tukikelpoisuusehdot, valintaperusteet ja kaikki rahoitetusta saaviksi valittavia tuensaajia koskevat vaatimukset, sekä tuensaajia koskevat velvollisuudet.

1.6

Hallintoviranomaisen on varmistettava, että rahoitusta saaviksi valituille tuensaajille ilmoitetaan, että unioni osallistuu tuen rahoitukseen.

1.7

Hallintoviranomaisen on varmistettava, että viestintää ja näkyvyyttä koskeva materiaali, myös tuensaajien tason materiaali, toimitetaan pyynnöstä unionin toimielimille, elimille tai laitoksille ja että unionille myönnetään rojaltimaksuton, yksinoikeudeton ja peruuttamaton lisenssi käyttää tällaista materiaalia sekä kaikkia siihen liittyviä olemassa olevia oikeuksia toisen alakohdan mukaisesti. Tämä ei saa aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia tai merkittävää hallinnollista rasitusta tuensaajille tai hallintoviranomaiselle.

Teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva lisenssi, johon viitataan ensimmäisessä alakohdassa, antaa EU:lle seuraavat oikeudet:

a)

sisäinen käyttö eli oikeus jäljentää, kopioida ja asettaa viestintää ja näkyvyyttä koskeva materiaali unionin toimielinten ja virastojen sekä jäsenvaltioiden viranomaisten ja niiden työntekijöiden saataville;

b)

viestintää ja näkyvyyttä koskevan materiaalin täydellinen tai osittainen jäljentäminen millä tahansa tavalla ja missä tahansa muodossa;

c)

viestintää ja näkyvyyttä koskevan materiaalin välittäminen yleisölle käyttäen mitä tahansa viestintämuotoa;

d)

viestintää ja näkyvyyttä koskevan materiaalin (tai sen jäljennösten) jakaminen yleisölle missä tahansa muodossa;

e)

viestintää ja näkyvyyttä koskevan materiaalin tallentaminen ja arkistointi;

f)

viestintää ja näkyvyyttä koskevaan materiaaliin liittyvien oikeuksien tapauksessa alalisenssin myöntäminen kolmansille osapuolille.

2.   Tiettyjen maaseuturahastosta tuettujen toimien näkyvyys

Asetuksen (EU) 2021/2115 123 artiklan 2 kohdan j alakohdan soveltamiseksi hallintoviranomaisen on seuraavien toimenpiteiden avulla varmistettava, että maaseuturahastosta rahoitettujen muiden kuin pinta-ala- ja eläinperusteisten interventioiden tuensaajat tuovat esiin YMP:n strategiasuunnitelmasta saatavan tuen seuraavasti:

a)

esittämällä tuensaajan virallisella verkkosivustolla, jos sellainen on, ja virallisilla sosiaalisen median tileillä lyhyt, tuen määrään suhteutettu kuvaus toimesta, sen tavoitteista ja tuloksista sekä tuomalla esiin unionilta saatava rahoitustuki;

b)

antamalla lausuma, jossa korostetaan näkyvästi unionin tukea yleisölle tai osallistujille tarkoitetuissa toimen toteuttamiseen liittyvissä asiakirjoissa ja viestintämateriaalissa ja jossa esitetään myös liitteessä II vahvistettujen teknisten ominaisuuksien mukainen unionin tunnus;

c)

sellaisten infrastruktuuri- tai rakennustoimien rahoitusta koskevien toimien osalta, joiden julkiset kokonaismenot tai rahoitusvälineiden muodossa annettavan tuen kokonaiskustannukset, käyttöpääomarahoitus mukaan luettuna, ovat yli 500 000 euroa, kun niissä on näkyvillä pysyvät tiedotuskyltit, jotka ovat selvästi yleisön nähtävissä ja joissa esitetään liitteessä II vahvistettujen teknisten ominaisuuksien mukainen unionin tunnus heti, kun toimien fyysinen toteutus aloitetaan tai hankitut laitteet asennetaan;

d)

sellaisten toimien osalta, jotka koostuvat investoinneista c alakohdan soveltamisalaan kuulumattomiin aineellisiin omaisuuseriin ja joiden julkinen tuki on yhteensä yli 50 000 euroa, tai, kun on kyse rahoitusvälineiden muodossa annettavasta tuesta, joiden kokonaiskustannukset käyttöpääomarahoitus mukaan luettuna ovat yli 500 000 euroa, asettamalla tiedotuskyltti tai vastaava sähköinen näyttö, jossa on tietoa hankkeesta ja jossa korostetaan unionin rahoitustukea ja esitetään myös liitteessä II vahvistettujen teknisten ominaisuuksien mukainen unionin tunnus;

e)

sellaisten toimien osalta, jotka koostuvat c ja d alakohdan soveltamisalaan kuulumattomien Leader-toimien, peruspalvelujen ja infrastruktuurin tukemisesta ja joiden julkisen tuen kokonaismäärä on yli 10 000 euroa, tai kun on kyse rahoitusvälineiden muodossa annettavasta tuesta, käyttöpääomarahoitus mukaan luettuna, joiden kokonaiskustannukset ovat yli 100 000 euroa, asettamalla yleisön selvästi nähtäville vähintään yksi ainakin A3-kokoinen juliste tai vastaava sähköinen näyttö, jossa on tietoa toimesta ja jossa korostetaan unionin tukea. Tiedotuskyltti on pystytettävä myös Leader-ohjelmasta rahoitettavien paikallisten toimintaryhmien toimitiloihin.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä kohdassa säädetään, hallintoviranomaisen on mahdollisuuksien mukaan varmistettava, että tapauksissa, joissa tuensaaja on luonnollinen henkilö, saatavilla on yleisön nähtävissä olevassa paikassa tai sähköisessä muodossa asianmukaista tietoa, jossa korostetaan rahastojen tukea.

Ensimmäisen kohdan a ja b alakohtaa sovelletaan soveltuvin osin maaseuturahastosta rahoitettavien rahoitusvälineiden täytäntöönpanosta vastaaviin elimiin.

Ensimmäisen kohdan c, d ja e alakohtaa sovelletaan rahoitusvälineiden loppukäyttäjiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/1060 (1) 59 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa rahoitussopimuksessa määrättyjen sopimusehtojen mukaisesti.


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/1060, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2021, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa, oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa ja Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja varainhoitosäännöistä sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista varainhoitosäännöistä (EUVL L 231, 30.6.2021, s. 159).


Top