EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022O0311

Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2022/311, annettu 17 päivänä helmikuuta 2022, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2012/27 muuttamisesta (EKP/2022/4)

ECB/2022/4

OJ L 46, 25.2.2022, p. 142–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/03/2023; Implisiittinen kumoaja 32022O0912

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2022/311/oj

25.2.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 46/142


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2022/311,

annettu 17 päivänä helmikuuta 2022,

Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2012/27 muuttamisesta (EKP/2022/4)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen ja neljännen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 3.1, 17, 18 ja 22 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

EKP:n neuvosto on päättänyt valtiontalletuksille maksettavien korkojen enimmäismääristä, kuten Euroopan keskuspankin suuntaviivoissa (EU) 2019/671 (EKP/2019/7) (1) täsmennetään.

(2)

On määritettävä enimmäismäärä sellaisista valtiontalletuksista maksettaville koroille, joita kansalliset keskuspankit pitävät Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 21.2 artiklan nojalla verojen ja maksujen välittäjän ominaisuudessa, jotta saavutettaisiin yhteisen rahapolitiikan eheys sekä erityisesti kannustettaisiin valtion talletusten kohdentumista markkinoille ja siten helpotettaisiin eurojärjestelmän likviditeetinhallintaa ja rahapolitiikan toteuttamista. Lisäksi valtiontalletuksista maksettaville koroille asetettava, rahamarkkinakorkoihin perustuva katto selkiyttää sovellettavia kriteerejä ja helpottaa EKP:n toimintaa, kun se valvoo julkisen sektorin keskuspankkirahoituksen kiellon noudattamista kansallisissa keskuspankeissa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 271 artiklan d alakohdan mukaisesti.

(3)

Euroopan keskuspankin suuntaviivat 2013/47/EU (EKP/2012/27) (2) sisältävät säännöksiä maksumoduulitileille, niiden alatileille ja TIPS-käyttöä varten varatuille rahatileille maksettavasta korosta. Valtiot, siten kuin ne määritellään suuntaviivojen (EU) 2019/671 (EKP/2019/7) 2 artiklassa, voivat osallistua TARGET2-järjestelmään, kuten suuntaviivojen EKP/2012/27 liitteessä II olevan 4 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa sekä liitteessä IIb olevan 5 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa täsmennetään, ja ne voivat pitää näillä tileillä yön yli -saldoja. Tämän vuoksi suuntaviivojen EKP/2012/27 säännökset tällaisille tileille maksettavista koroista voivat olla ristiriidassa valtiontalletuksille maksettavaa korkoa koskevien, EKP:n neuvoston hyväksymien yleisten periaatteiden kanssa, ja eoniakoron lakattua tammikuussa 2022 tällaisiin tileihin ja alatileihin sovellettavan korkokaton tulisi vastata euromääräisten markkinoiden lyhyttä korkoa (€STR).

(4)

Jotta varmistettaisiin valtiontalletuksille maksettavaa korkoa koskevien yleisten periaatteiden johdonmukainen ja tehokas soveltaminen, on tarpeen selkeyttää ja päivittää suuntaviivojen 2013/47/EU (EKP/2012/27) säännöksiä.

(5)

Valtiontalletuksille maksettavien korkojen rajoittamiseen tulisi soveltaa suuntaviivoja (EU) 2019/671 (EKP/2019/7).

(6)

Näin ollen suuntaviivat 2013/47/EU (EKP/2012/27) olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan suuntaviivojen 2013/47/EU (EKP/2012/27) liitteet II ja IIb näiden suuntaviivojen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo ja täytäntöönpano

1.   Nämä suuntaviivat tulevat voimaan päivänä, jona ne annetaan tiedoksi niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, joiden rahayksikkö on euro.

2.   Niiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, joiden rahayksikkö on euro, toteuttavat tarvittavat toimenpiteet noudattaakseen näitä suuntaviivoja ja soveltaakseen niitä 2 päivästä toukokuuta 2022. Ne antavat näihin toimenpiteisiin liittyvät asiakirjat ja toteutustavat EKP:lle tiedoksi viimeistään 25 päivänä maaliskuuta 2022.

3 artikla

Osoitus

Nämä suuntaviivat on osoitettu kaikille eurojärjestelmän keskuspankeille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 17 päivänä helmikuuta 2022.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Christine LAGARDE


(1)  Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2019/671, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2019, kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimaisista hallintatoimista (EKP/2019/7) (EUVL L 113, 29.4.2019, s. 11).

(2)  Euroopan keskuspankin suuntaviivat 2013/47/EU, annettu 5 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) (EKP/2012/27) (EUVL L 30, 30.1.2013, s. 1).


LIITE

Muutetaan suuntaviivojen EKP/2012/27 liitteet II ja IIb seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä II olevan IV osaston 12 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   PM-tilien ja niiden alatilien korko on nolla prosenttia tai talletusmahdollisuuden korko sen mukaan, kumpi on alempi, ellei niillä pidetä jotakin seuraavista eristä:

a)

vähimmäisvarannot;

b)

varantovelvoitteen ylittävät talletukset;

c)

suuntaviivojen (EU) 2019/671 (EKP/2019/7) 2 artiklan 5 kohdassa määritellyt valtiontalletukset.

Vähimmäisvarantotalletusten tapauksessa korko lasketaan ja maksetaan soveltaen neuvoston asetusta (EY) N:o 2531/98 (*1) ja Euroopan keskuspankin asetusta (EU) 2021/378 (EKP/2021/1) (*2).

Varantovelvoitteen ylittävien talletusten tapauksessa korko lasketaan ja maksetaan soveltaen päätöstä (EU) 2019/1743 (EKP/2019/31) (*3).

Valtiontalletusten tapauksessa korkoon sovelletaan suuntaviivojen (EU) 2019/671 (EKP/2019/7) (*4) 4 artiklassa vahvistettuja valtiontalletuksiin liittyviä säännöksiä.

(*1)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2531/98, annettu 23 päivänä marraskuuta 1998, Euroopan keskuspankin soveltamista vähimmäisvarannoista (EYVL L 318, 27.11.1998, s. 1)."

(*2)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2021/378, annettu 22 päivänä tammikuuta 2021, vähimmäisvarantovelvoitteiden soveltamisesta (EKP/2021/1) (EUVL L 73, 3.3.2021, s. 1)."

(*3)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2017/1743, annettu 15 päivänä lokakuuta 2019, varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista ja tietyistä muista talletuksista maksettavista koroista (EKP/2019/31) (EUVL L 267, 21.10.2019, s. 12)."

(*4)  Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2019/671, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2019, kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimaisista hallintatoimista (EKP/2019/7) (EUVL L 113, 29.4.2019, s. 11).”"

2)

Korvataan liitteessä IIb olevan IV osaston 15 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   TIPS-DCA-tilien korko on nolla prosenttia tai talletusmahdollisuuden korko sen mukaan, kumpi on alempi, ellei niillä pidetä jotakin seuraavista eristä:

a)

vähimmäisvarannot;

b)

varantovelvoitteen ylittävät talletukset;

c)

suuntaviivojen (EU) 2019/671 (EKP/2019/7) 2 artiklan 5 kohdassa määritellyt valtiontalletukset.

Vähimmäisvarantotalletusten tapauksessa korko lasketaan ja maksetaan soveltaen neuvoston asetusta (EY) N:o 2531/98 (*5) ja Euroopan keskuspankin asetusta (EU) 2021/378 (EKP/2021/1) (*6).

Varantovelvoitteen ylittävien talletusten tapauksessa korko lasketaan ja maksetaan soveltaen päätöstä (EU) 2019/1743 (EKP/2019/31) (*7).

Valtiontalletusten tapauksessa korkoon sovelletaan suuntaviivojen (EU) 2019/671 (EKP/2019/7) (*8) 4 artiklassa vahvistettuja valtiontalletuksiin liittyviä säännöksiä.

(*5)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2531/98, annettu 23 päivänä marraskuuta 1998, Euroopan keskuspankin soveltamista vähimmäisvarannoista (EYVL L 318, 27.11.1998, s. 1)."

(*6)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2021/378, annettu 22 päivänä tammikuuta 2021, vähimmäisvarantovelvoitteiden soveltamisesta (EKP/2021/1) (EUVL L 73, 3.3.2021, s. 1)."

(*7)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2017/1743, annettu 15 päivänä lokakuuta 2019, varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista ja tietyistä muista talletuksista maksettavista koroista (EKP/2019/31) (EUVL L 267, 21.10.2019, s. 12)."

(*8)  Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2019/671, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2019, kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimaisista hallintatoimista (EKP/2019/7) (EUVL L 113, 29.4.2019, s. 11).”"


(*1)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2531/98, annettu 23 päivänä marraskuuta 1998, Euroopan keskuspankin soveltamista vähimmäisvarannoista (EYVL L 318, 27.11.1998, s. 1).

(*2)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2021/378, annettu 22 päivänä tammikuuta 2021, vähimmäisvarantovelvoitteiden soveltamisesta (EKP/2021/1) (EUVL L 73, 3.3.2021, s. 1).

(*3)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2017/1743, annettu 15 päivänä lokakuuta 2019, varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista ja tietyistä muista talletuksista maksettavista koroista (EKP/2019/31) (EUVL L 267, 21.10.2019, s. 12).

(*4)  Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2019/671, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2019, kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimaisista hallintatoimista (EKP/2019/7) (EUVL L 113, 29.4.2019, s. 11).”

(*5)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2531/98, annettu 23 päivänä marraskuuta 1998, Euroopan keskuspankin soveltamista vähimmäisvarannoista (EYVL L 318, 27.11.1998, s. 1).

(*6)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2021/378, annettu 22 päivänä tammikuuta 2021, vähimmäisvarantovelvoitteiden soveltamisesta (EKP/2021/1) (EUVL L 73, 3.3.2021, s. 1).

(*7)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2017/1743, annettu 15 päivänä lokakuuta 2019, varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista ja tietyistä muista talletuksista maksettavista koroista (EKP/2019/31) (EUVL L 267, 21.10.2019, s. 12).

(*8)  Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2019/671, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2019, kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimaisista hallintatoimista (EKP/2019/7) (EUVL L 113, 29.4.2019, s. 11).””


Top