EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1204

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/1204, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2022, mikrobivarantojen tutkimusinfrastruktuurin perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (MIRRI-ERIC) (tiedoksiannettu numerolla C(2022) 3894) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (Ainoastaan espanjan-, hollannin-, latvian- portugalin-, ranskankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

C/2022/3894

OJ L 186, 13.7.2022, p. 14–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1204/oj

13.7.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 186/14


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2022/1204,

annettu 16 päivänä kesäkuuta 2022,

mikrobivarantojen tutkimusinfrastruktuurin perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (MIRRI-ERIC)

(tiedoksiannettu numerolla C(2022) 3894)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Ainoastaan espanjan-, hollannin-, latvian- portugalin-, ranskankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta kehyksestä 25 päivänä kesäkuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 723/2009 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Belgia, Espanja, Ranska, Latvia ja Portugali toimittivat komissiolle hakemuksen mikrobivarantojen tutkimusinfrastruktuurin (Microbial Resource Research Infrastructure) perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (MIRRI-ERIC), jäljempänä ’hakemus’.

(2)

Hakijat ovat sopineet, että MIRRI- ERICin isäntäjäsenvaltio on Portugali.

(3)

Asetus (EY) N:o 723/2009 on sisällytetty Euroopan talousalueesta (ETA) tehtyyn sopimukseen ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 72/2015 (2).

(4)

Komissio on arvioinut hakemuksen asetuksen (EY) N:o 723/2009 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja katsoo, että se täyttää asetuksessa säädetyt vaatimukset. Arvioinnin yhteydessä komissio vastaanotti näkemyksiä mikrobivarantojen tutkimusinfrastruktuurin alan riippumattomilta asiantuntijoilta.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 723/2009 20 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Perustetaan mikrobivarantojen tutkimusinfrastruktuuri (Microbial Resource Research Infrastructure) eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (MIRRI-ERIC).

2.   MIRRI-ERICin perussäännön olennaiset osat esitetään liitteessä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Latvian tasavallalle ja Portugalin tasavallalle.

Tehty Brysselissä 16 päivänä kesäkuuta 2022.

Komission puolesta

Mariya GABRIEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 206, 8.8.2009, s. 1.

(2)  ETA:n sekakomitean päätös N:o 72/2015, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2015, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta (EUVL L 129, 19.5.2016, s. 85).


LIITE

MIRRI-ERICin PERUSSÄÄNNÖN OLENNAISET OSAT

Seuraavat MIRRI-ERICin perussäännön artiklat ja artiklojen kohdat muodostavat asetuksen (EY) N:o 723/2009 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut perussäännön olennaiset osat.

1.   ERICin nimi

(MIRRI-ERICin perussäännön 1 artikla)

Tutkimusinfrastruktuurin nimi on mikrobivarantojen tutkimusinfrastruktuuri (Microbial Resource Research Infrastructure) – eurooppalainen tutkimusinfrastruktuurikonsortio, jäljempänä ’MIRRI-ERIC’.

2.   Sääntömääräinen kotipaikka

(MIRRI-ERICin perussäännön 2 artikla)

MIRRI-ERICin sääntömääräinen kotipaikka on Bragan kaupunki Portugalin tasavallassa, jäljempänä ’sääntömääräistä kotipaikkaa isännöivä jäsen’.

3.   MIRRI-ERICin tehtävät ja toiminta

(MIRRI-ERICin perussäännön 3 artikla)

1.

MIRRI-ERICin tehtävänä on palvella biotieteiden ja bioteollisuuden aloilta tulevia käyttäjiä helpottamalla monenlaisten korkealaatuisten bioresurssien ja datan saatavuutta lainsäädännön mukaisesti. Tarjoamalla pääsyn asiantuntemukseen ja yhteistyöfoorumin mikrobidiversiteetin pitkän aikavälin kestävyyttä varten MIRRI-ERIC lisää tietämystä ja edistää ammatillista kehitystä.

2.

MIRRI-ERICin päätehtävänä on perustaa ympäri Eurooppaa hajautettu tutkimusinfrastruktuuri mikrobiologian alan keskuksista (Microbial domain Biological Resource Centre, jäljempänä ’mBRC’) ja huolehtia sen toiminnasta ja kehittämisestä, jotta voidaan varmistaa pääsy korkealaatuisiin resursseihin ja palveluihin sekä uusimpiin laitteistoihin.

3.

MIRRI-ERIC on oikeushenkilö siitä päivästä alkaen, jona komission täytäntöönpanopäätös sen perustamisesta ERICinä tulee voimaan. Sillä on kunkin jäsenen osalta laajin EU:n lainsäädännön ja kyseisen jäsenen kansallisen lainsäädännön mukaan oikeushenkilöllä oleva oikeuskelpoisuus. Se voi erityisesti hankkia, omistaa ja luovuttaa irtainta, kiinteää ja henkistä omaisuutta, tehdä sopimuksia ja olla osapuolena oikeudenkäynneissä.

4.

MIRRI-ERIC suorittaa päätehtäväänsä voittoa tavoittelematta. MIRRI-ERIC voi harjoittaa rajoitettua taloudellista toimintaa edellyttäen, että tämä toiminta liittyy läheisesti sen päätehtävään eikä vaaranna päätehtävän suorittamista. MIRRI-ERICin on käytettävä tästä rajoitetusta taloudellisesta toiminnasta saatavat tulot tehtävänsä tukemiseen.

5.

MIRRI-ERIC

a.

edistää oikeudellisesti suojattua ja lainsäädännön mukaista pääsyä aitoihin mikrobiresursseihin ja niihin liittyvään dataan mBRC-keskuksissa, jotta voidaan ylläpitää kattavaa biologisen materiaalin saatavuutta tutkimusyhteisölle;

b.

luo yhteistyöympäristön (Collaborative Working Environment, jäljempänä ’CWE’) ja MIRRI-tietojärjestelmän (MIRRI-IS), jotta voidaan tarjota keskitetty pääsy mikrobiresursseihin ja niihin liittyvään dataan, huipputason mikrobiologisiin palveluihin, mukaan lukien digitaaliset palvelut, sekä asiantuntija-alustoille ja teknisille alustoille;

c.

varmistaa mBRC-keskusten täydentävyyden ja niiden datatarjonnan yhteentoimivuuden MIRRI-IS:n toimintaa varten;

d.

luo ja panee täytäntöön laadunhallinnan, mukaan lukien standardoidut menettelyt, parhaat käytännöt ja asianmukaiset välineet resurssien, niihin liittyvän datan ja suoritettavien palvelujen laadun parantamiseksi;

e.

luo suhteita muihin eurooppalaisiin tutkimusinfrastruktuureihin ja muihin organisaatioihin, jotta voidaan parantaa MIRRI-ERICin hallussa olevien geenivarojen karakterisointia ja lisätä tutkimusinfrastruktuureihin liittyvän tiedon määrää ja laatua;

f.

huolehtii palveluista tutkimustyön yhteensovittamiseksi ja yhdistämiseksi julkisten ja yksityisten laitosten osalta sekä käynnistää yhteisiä toimia;

g.

tarjoaa ulkopuolisille käyttäjille pääsyn MIRRI-ERICin kumppanien materiaaliin, asiantuntemukseen ja tieteellisiin laitoksiin koordinoidusti siten, jotta tutkijat voivat tehdä mikrobigeenivaroja koskevaa sisäistä tutkimusta;

h.

tarjoaa koulutusta mBRC-keskusten henkilöstölle, opiskelijoille ja käyttäjille mikrobiologian alalla, mukaan lukien taksonomia ja tunnistamis- ja säilyttämismenetelmät, ja bioteknologian alalla, mukaan lukien bioprospektio, hyödyntäminen, kantojen optimointi ja fermentaatio;

i.

toteuttaa muita tarpeellisia toimia tehtävänsä täyttämiseksi.

6.

Vaatimuksena on, että MIRRI-ERICin toiminta on laajuudeltaan yleiseurooppalaista, että se edistää huippuosaamista mikrobiologian tieteellisessä tutkimuksessa ja bioteollisuudessa Euroopassa ja että se pysyy jatkuvasti akateemisten ja teollisten yhteisöjen vaatimusten tasalla. Näin MIRRI-ERIC edistää tietämyksen käytön ja levittämisen lisäämistä ja mBRC-perustaisten tutkimustoimien tulosten parasta mahdollista hyödyntämistä kaikkialla Euroopassa ja muualla maailmassa.

7.

MIRRI-ERICin toimintaa ohjaavia periaatteita ovat läpinäkyvyys, reagointikyky, eettinen tietoisuus, lainsäädännön noudattaminen, avoimuus, yhdenvertainen kohtelu ja syrjimättömyys.

4.   Toimiaika

(MIRRI-ERICin perussäännön 4 artikla)

MIRRI-ERIC perustetaan määräämättömäksi ajaksi. Se voidaan purkaa perussäännön 5 artiklan mukaisesti.

5.   Purkaminen

(MIRRI-ERICin perussäännön 5 artikla)

1.

MIRRI-ERICin purkaminen tapahtuu jäsenten kokouksen perussäännön 17 artiklan 8 kohdan c alakohdan mukaisesti tekemällä päätöksellä perussäännön 36 artiklassa määriteltyä sovellettavaa lakia noudattaen.

2.

MIRRI-ERIC ilmoittaa Euroopan komissiolle purkamispäätöksestä ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään kymmenen päivän kuluessa päätöksen tekemisestä.

3.

Kaikki MIRRI-ERICin velkojen maksun jälkeen jäljellä olevat varat ja vastuut jaetaan jäsenten kesken suhteessa niiden MIRRI-ERICille suorittamaan tosiasialliseen osuuteen purkamisajankohtana, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perussäännön 6 artiklan soveltamista.

4.

MIRRI-ERIC ilmoittaa komissiolle purkamismenettelyn päättymisestä ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään kymmenen päivän kuluessa sen päättymisestä.

5.

MIRRI-ERIC lakkaa olemasta päivänä, jona komissio julkaisee asiasta ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6.   Jäsenten ja tarkkailijoiden vastuu

(MIRRI-ERICin perussäännön 6 artikla)

1.

MIRRI-ERIC vastaa omista veloistaan.

2.

Jäsenet ja tarkkailijat eivät ole yhteisvastuussa MIRRI-ERICin veloista. Jäsenten ja tarkkailijoiden vastuu MIRRI-ERICin veloista rajoittuu niiden perussäännön 25 artiklan mukaisesti MIRRI-ERICille suorittamiin rahoitusosuuksiin.

3.

MIRRI-ERIC hankkii tarvittavan vakuutussuojan MIRRI-ERICin kehittämiselle ja toiminnalle ominaisten riskien varalta.

7.   Käyttöoikeudet

(MIRRI-ERICin perussäännön 7 artikla)

1.

MIRRI-ERIC asettaa tutkijoiden, bioteollisuusalan laitosten ja EU:n erillisvirastojen kuten Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tai Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen saataville mikrobiologista materiaalia, siihen liittyvää dataa tietokannoista, osaamista ja palveluja, jotka liittyvät MIRRI-ERICin kumppaneihin tai ovat niiden kehittämiä. MIRRI-ERIC varmistaa, että materiaalin toimittajien ja tietokantansa MIRRI-ERICiin liittäneiden datantoimittajien asettamia mikrobiologisen materiaalin käyttöedellytyksiä noudatetaan.

2.

Tämän perussäännön määräyksiä ei voi tulkita siten, että ne rajoittaisivat MIRRI-ERICin kumppaneiden oikeutta päättää myöntää pääsy mihin tahansa näytteisiin ja dataan.

3.

Mikrobiologista materiaalia saa levittää ainoastaan vilpittömässä mielessä toimiville henkilöille, jotka toimivat kulloiseenkin biologiseen vaararyhmään kuuluvan elävän materiaalin käsittelyyn soveltuvassa ammatillisessa ympäristössä. Tarvittaessa edistetään tehostettuja bioturvaamistoimenpiteitä.

4.

Yksilöiltä ja/tai hankkeilta tulevat pyynnöt saada käyttää MIRRI-ERICin kumppaneiden tieteellisiä laitoksia on arvioitava. Arviointimenettely ja sovellettavat arviointiperusteet vahvistetaan toimintasäännöissä, jotka jäsenten kokous hyväksyy perussäännön 17 artiklan 7 kohdan c ja e alakohdan mukaisesti. Arviointiprosessissa on joka tapauksessa otettava huomioon tieteelliset ansiot, ja sen on oltava avoin, tasapuolinen ja puolueeton.

5.

Käyttöä seurataan ja käyttäjien tyytyväisyyttä mitataan palautemekanismilla, joka on osa käyttöoikeuksien jatkuvaa parantamista varten tehtävää laadunvarmistusta.

6.

Käyttöoikeuksiin sovellettavat periaatteet vahvistetaan toimintasäännöissä, jotka jäsenten kokous hyväksyy perussäännön 17 artiklan 7 kohdan c ja e alakohdan mukaisesti.

8.   Tieteelliset arviointiperiaatteet

(MIRRI-ERICin perussäännön 8 artikla)

1.

MIRRI-ERICin toiminnasta, palveluista ja alustoista tehdään joka viides vuosi tieteellinen arviointi. Arvioinnin suorittaa kansainvälisistä huipputason ulkoisista asiantuntijoista koostuva riippumaton paneeli. Paneeli laatii ja toimittaa arviointiraportin jäsenten kokoukselle.

2.

Tieteelliset arviointiperiaatteet vahvistetaan toimintasäännöissä, jotka jäsenten kokous hyväksyy perussäännön 17 artiklan 7 kohdan c ja e alakohdan mukaisesti.

9.   Tulosten levittäminen

(MIRRI-ERICin perussäännön 9 artikla)

1.

MIRRI-ERIC edistää toimintaansa ja sen hyödyntämistä tutkimuksessa, innovatiivisissa hankkeissa ja korkea-asteen koulutuksessa.

2.

Tulosten levittämistä koskevissa periaatteissa kuvataan eri kohderyhmät, ja MIRRI-ERIC käyttää useita kanavia kohdeyleisöjen saavuttamiseksi, mukaan lukien verkkosivusto, CWE-portaali, työpajat, koulutus, osallistuminen konferensseihin ja sosiaalinen media.

3.

Tulosten levittämistä koskevat periaatteet vahvistetaan toimintasäännöissä, jotka jäsenten kokous hyväksyy perussäännön 17 artiklan 7 kohdan c ja e alakohdan mukaisesti.

10.   Immateriaalioikeudet

(MIRRI-ERICin perussäännön 10 artikla)

1.

Tämän perussäännön määräyksiä ei voi tulkita siten, että niillä pyrittäisiin muuttamaan jäsenten sovellettavien lakien ja määräysten sekä kansainvälisten sopimusten alaisten immateriaalioikeuksien ja hyödynjakosopimusten soveltamisalaa ja soveltamista.

2.

Jäsenten, niitä edustavien tahojen ja kumppanien väliseen immateriaalioikeuksien vaihtoon ja yhdistämiseen asiaankuuluvien sopimusmääräysten mukaisesti sovelletaan toimintasääntöjä, jotka jäsenten kokous hyväksyy perussäännön 17 artiklan 7 kohdan c ja e alakohdan mukaisesti.

3.

MIRRI-ERICin datan, tulosten ja muun MIRRI-ERICin toiminnan yhteydessä tuotetun ja kehitetyn tiedon immateriaalioikeudet kuuluvat ne tuottaneelle yhdelle tai useammalle oikeussubjektille.

4.

Immateriaalioikeuksista, jotka käyttäjät ovat tuottaneet MIRRI-ERICin resursseihin tai tieteellisiin laitoksiin pääsyn tuloksena, neuvotellaan siten, että sekä käyttäjä että MIRRI-ERIC tai asianomainen kumppani voi käyttää niitä oikeudenmukaisesti ottaen huomioon niiden yksittäiset panokset.

5.

MIRRI-ERIC antaa tutkijoille opastusta sen varmistamiseksi, että MIRRI-ERICin kautta saatavaa materiaalia ja dataa käyttämällä tehtävä tutkimus toteutetaan puitteissa, joissa tunnustetaan datan omistajien oikeudet ja henkilöiden yksityisyys.

11.   Työhönotto

(MIRRI-ERICin perussäännön 11 artikla)

1.

MIRRI-ERIC on sitoutunut turvaamaan yhtäläiset mahdollisuudet ja olemaan syrjimättä ketään rodun, etnisen alkuperän, sukupuolen, uskonnon, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun syyn perusteella.

2.

MIRRI-ERICin avoimia työpaikkoja hakeviin sovellettavien valintamenettelyjen on oltava läpinäkyviä ja syrjimättömiä, ja niissä on kunnioitettava yhtäläisiä mahdollisuuksia.

3.

Työsopimuksissa on noudatettava sen maan kansallista lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä, jossa henkilöstö otetaan palvelukseen ja jossa se tavallisesti harjoittaa toimintaansa.

4.

Työhönottoon sovellettavat periaatteet vahvistetaan toimintasäännöissä, jotka jäsenten kokous hyväksyy perussäännön 17 artiklan 7 kohdan c ja e alakohdan mukaisesti.

12.   Hankintapolitiikka

(MIRRI-ERICin perussäännön 12 artikla)

1.

MIRRI-ERIC kohtelee hankintamenettelyihin osallistuvia ehdokkaita ja tarjoajia yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi. MIRRI-ERICin hankinnoissa noudatetaan avoimuuden, syrjimättömyyden ja kilpailun periaatteita.

2.

MIRRI-ERICin hankintapolitiikka vahvistetaan toimintasäännöissä, jotka jäsenten kokous hyväksyy perussäännön 17 artiklan 7 kohdan c ja e alakohdan mukaisesti.

Top