EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0675

Neuvoston päätös (EU) 2022/675, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2022, Valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön vaarallisten aineiden kuljetusta käsittelevän asiantuntijakomitean 57. kokouksessa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen liitteeseen C tehtäviin muutoksiin

ST/7309/2022/INIT

OJ L 122, 25.4.2022, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/675/oj

25.4.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 122/33


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2022/675,

annettu 11 päivänä huhtikuuta 2022,

Valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön vaarallisten aineiden kuljetusta käsittelevän asiantuntijakomitean 57. kokouksessa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen liitteeseen C tehtäviin muutoksiin

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 91 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unioni liittyi neuvoston päätöksellä 2013/103/EU (1)9 päivänä toukokuuta 1980 tehtyyn kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen, sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä Vilnan pöytäkirjalla, jäljempänä ’COTIF-yleissopimus’.

(2)

COTIF-yleissopimuksen 6 artiklan mukaan kansainvälistä rautatieliikennettä ja kansainvälisessä rautatieliikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston hyväksymistä säännellään kyseisessä artiklassa luetelluilla säännöillä, etenkin vaarallisten aineiden kansainvälistä rautatiekuljetusta koskevalla ohjesäännöllä (RID), joka muodostaa COTIF-yleissopimuksen lisäyksen C.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/68/EY (2) vahvistetaan vaatimukset vaarallisten aineiden maantie-, rautatie- ja sisävesikuljetuksille jäsenvaltioissa tai niiden välillä viittaamalla RID-ohjesääntöön.

(4)

COTIF-yleissopimuksen 13 artiklan 1 §:n d kohdan ja 33 artiklan 5 §:n mukaan Valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) vaarallisten aineiden kuljetusta käsittelevä asiantuntijakomitea, jäljempänä ’RID-asiantuntijakomitea’, voi tehdä muutoksia RID-ohjesäännön liitteeseen.

(5)

RID-asiantuntijakomitean on määrä hyväksyä 57. kokouksessaan 24 päivänä toukokuuta 2022 muutoksia RID-ohjesäännön liitteeseen sen mukauttamiseksi tieteelliseen ja tekniseen kehityksen.

(6)

On aiheellista määrittää RID-asiantuntijakomiteassa unionin puolesta otettava kanta, koska RID-ohjesääntöön tehtävät muutokset tulevat olemaan unionia sitova.

(7)

Suunnitelluilla muutoksilla pyritään varmistamaan vaarallisten aineiden turvallinen ja tehokas kuljettaminen ottaen samalla huomioon tieteen ja tekniikan kehitys alalla sekä sellaisten uusien aineiden ja tuotteiden kehittäminen, joista voisi aiheutua vaaraa niiden kuljetuksen aikana.

(8)

Ehdotettuja muutoksia pidetään tarkoituksenmukaisina vaarallisten aineiden turvallisen ja kustannustehokkaan kuljetuksen kannalta ja sen vuoksi niitä voidaan kannattaa.

(9)

Voi olla tarpeen sopia liitteessä tarkoitettuihin asiakirjoihin tehtävistä vähäisistä muutoksista teknisellä tasolla 23 päivänä toukokuuta 2022 pidettävässä RID-asiantuntijakomitean pysyvän työryhmän 14. kokouksessa, myös Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission RID-asiantuntijakomitean ja vaarallisten aineiden kuljetuksia käsittelevän työryhmän yhteisen kokouksen suositusten perusteella,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön vaarallisten aineiden kuljetusta käsittelevän asiantuntijakomitean, jäljempänä ’RID-asiantuntijakomitea’, 57. kokouksessa ja 9 päivänä toukokuuta 1980 tehdyn kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä Vilnan pöytäkirjalla, puitteissa unionin puolesta otettava kanta esitetään tämän päätöksen liitteessä.

Unionin edustajat RID-asiantuntijakomiteassa voivat sopia vähäisistä muutoksista liitteessä tarkoitettuihin asiakirjoihin ilman uutta neuvoston päätöstä.

2 artikla

RID-asiantuntijakomitean tekemät päätökset julkaistaan niiden hyväksymisen jälkeen voimaantulopäivineen Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 11 päivänä huhtikuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Neuvoston päätös 2013/103/EU, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2011, Euroopan unionin liittymistä 9 päivänä toukokuuta 1980 tehtyyn kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä Vilnan pöytäkirjalla, koskevan Euroopan unionin ja Valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön välisen sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä (EUVL L 51, 23.2.2013, s. 1).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista (EUVL L 260, 30.9.2008, s. 13).


LIITE

Ehdotus

Viiteasiakirja

Asia

Huomautukset

EU:n kanta

1.

OTIF/RID/CE/GTP/2021/2

Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista Genevessä 30 päivänä syyskuuta 1957 tehdyn sopimuksen (ADR) ja RID-ohjesäännön yhdenmukaistaminen uudenlaisten säiliöiden sisällyttämiseksi onnettomuusilmoitusmalliin

Tekninen yhteisymmärrys RID-asiantuntijakomitean pysyvässä työryhmässä tekstin hyväksymisestä sellaisena kuin se on muutettuna

Hyväksytään

2.

OTIF/RID/CE/GTP/2021/3 ja OTIF/RID/CE/GTP/2021/INF.3

ADR:n ja RID-ohjesäännön yhdenmukaistaminen näytettäviä tietoja koskevien vaatimusten osalta

Tekninen yhteisymmärrys RID-asiantuntijakomitean pysyvässä työryhmässä tekstin hyväksymisestä sellaisena kuin se on muutettuna

Hyväksytään

3.

OTIF/RID/CE/GTP/2021/4

Turvaventtiilien asentaminen syttyvien nesteytettyjen kaasujen säiliöihin

Tekninen yhteisymmärrys RID-asiantuntijakomitean pysyvässä työryhmässä tekstin hyväksymisestä sellaisena kuin se on muutettuna

Hyväksytään

4.

OTIF/RID/CE/GTP/2021/5

Yhteisessä kokouksessa vuosina 2020 ja 2021 ja RID-asiantuntijakomitean pysyvän työryhmän kokouksessa marraskuussa 2020 hyväksytyt konsolidoidut tekstit

Tekninen yhteisymmärrys RID-asiantuntijakomitean pysyvässä työryhmässä tekstin hyväksymisestä sellaisena kuin se on muutettuna

Hyväksytään

5.

OTIF/RID/CE/GTP/2021/6

ADR:n ja RID-ohjesäännön yhdenmukaistaminen muun muassa mainittujen standardien mukaisesti suunniteltujen, rakennettujen ja testattujen muiden kuin YK:n paineastioiden suunnittelun, rakentamisen, alkutarkastuksen ja testauksen osalta

Tekninen yhteisymmärrys RID-asiantuntijakomitean pysyvässä työryhmässä tekstin hyväksymisestä sellaisena kuin se on muutettuna

Hyväksytään

6.

OTIF/RID/CE/GTP/2021/INF.4

Kohtaa 6.8.2.4.6 koskeva siirtymätoimenpide (toimivaltaisten viranomaisten menetelmät asiantuntijoiden hyväksynnässä, säiliövaunujen tarkastusten suorittamisessa ja tällaisten tarkastusten vastavuoroisessa tunnustamisessa)

Tekninen yhteisymmärrys RID-asiantuntijakomitean pysyvässä työryhmässä tekstin hyväksymisestä sellaisena kuin se on muutettuna

Hyväksytään

7.

OTIF/RID/CE/GTP/2021/INF.11

Ehdotukset RID-ohjesäännön 6.8 luvun mukauttamiseksi erittäin suurten säiliökonttien huomioon ottamiseksi

Tekninen yhteisymmärrys RID-asiantuntijakomitean pysyvässä työryhmässä tekstin hyväksymisestä sellaisena kuin se on muutettuna

Hyväksytään

Kaikki edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla OTIF:n verkkosivustolla (http://otif.org/en/?page_id=1119), ja niiden on katsottava sisältävän RID-asiantuntijakomitean pysyvän työryhmän kokouksessa marraskuussa 2021 keskustellut muutokset, jotka on otettu huomioon asiakirjan OTIF/RID/CE/GTP/2021-A liitteessä I (Final report of the 13th session of the RID Committee of Experts’ standing working group - Geneva/hybrid, 15.–18.11.2021), joka on myös saatavilla OTIF:n verkkosivustolla (http://otif.org/en/?page_id=254).


Top