EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0571

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/571, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2022, ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Italian kanssa

ST/14838/2021/INIT

EUVL L 109, 8.4.2022, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/571/oj

8.4.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 109/62


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2022/571,

annettu 4 päivänä huhtikuuta 2022,

ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Italian kanssa

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi 23 päivänä kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS (1) ja erityisesti sen 33 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksen 2008/615/YOS 25 artiklan 2 kohdan mukaan kyseisessä päätöksessä tarkoitettu henkilötietojen toimittaminen voidaan aloittaa vasta, kun kyseisen päätöksen 6 luvussa säädetyt tietosuojaa koskevat yleiset säännökset on pantu täytäntöön tietojen toimittamiseen osallistuvien jäsenvaltioiden lainsäädännössä.

(2)

Neuvoston päätöksen 2008/616/YOS (3) 20 artiklassa säädetään, että johdanto-osan 1 kappaleessa tarkoitetun edellytyksen täyttyminen päätöksen 2008/615/YOS 2 luvun mukaisen automaattisen tietojenvaihdon osalta on varmistettava kyselyyn, arviointikäyntiin ja testausajoon perustuvan arviointiraportin pohjalta.

(3)

Päätöksen 2008/616/YOS liitteessä olevan 4 luvun 1.1 kohdan mukaan asiaa käsittelevä neuvoston työryhmä laatii kyselyn, joka koskee kutakin automaattista tietojenvaihtoa, ja heti kun jäsenvaltio katsoo täyttävänsä edellytykset tietojen jakamiseksi kyseisessä tietoluokassa, se vastaa kyselyyn.

(4)

Italia on vastannut tietosuojaa koskevaan kyselyyn ja ajoneuvorekisteritietojen vaihtoa koskevaan kyselyyn.

(5)

Italia on toteuttanut Alankomaiden kanssa onnistuneen testausajon.

(6)

Italiaan on tehty arviointikäynti, ja Alankomaiden ja Portugalin arviointiryhmä on laatinut arviointikäynnistä raportin, joka on toimitettu asiaa käsittelevälle neuvoston työryhmälle.

(7)

Neuvostolle on esitetty arviointiraportti, jossa on yhteenveto ajoneuvorekisteritietojen vaihtoa koskeneiden kyselyn, arviointikäynnin ja testausajon tuloksista.

(8)

Neuvosto otti huomioon kaikkien niiden jäsenvaltioiden hyväksynnän, joita päätös 2008/615/YOS sitoo, ja totesi 9 päivänä joulukuuta 2021, että Italia on pannut täysimääräisesti täytäntöön päätöksen 2008/615/YOS 6 luvussa säädetyt tietosuojaa koskevat yleiset säännökset.

(9)

Näin ollen Italialla olisi oltava ajoneuvorekisteritietojen automaattisen haun toteuttamiseksi oikeus vastaanottaa ja toimittaa henkilötietoja päätöksen 2008/615/YOS 12 artiklan mukaisesti.

(10)

Päätöksen 2008/615/YOS 33 artiklassa neuvostolle myönnetään täytäntöönpanovalta hyväksyä toimenpiteet, joita mainitun päätöksen täytäntöönpano edellyttää, erityisesti mainitun päätöksen mukaisen henkilötietojen vastaanottamisen ja toimittamisen osalta.

(11)

Koska tällaisen täytäntöönpanovallan käyttöön ottamista koskevat edellytykset ovat täyttyneet ja sitä koskevaa menettelyä on noudatettu, olisi annettava täytäntöönpanopäätös ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Italian kanssa, jotta kyseinen jäsenvaltio voi vastaanottaa ja toimittaa henkilötietoja päätöksen 2008/615/YOS 12 artiklan mukaisesti.

(12)

Päätös 2008/615/YOS sitoo Tanskaa ja Irlantia, ja sen vuoksi Tanska ja Irlanti osallistuvat tämän päätöksen, jolla pannaan täytäntöön päätös 2008/615/YOS, hyväksymiseen ja soveltamiseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Italialla on ajoneuvorekisteritietojen automaattisen haun toteuttamiseksi oikeus vastaanottaa ja toimittaa henkilötietoja päätöksen 2008/615/YOS 12 artiklan mukaisesti 9 päivästä huhtikuuta 2022 alkaen.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä päätöstä sovelletaan perussopimusten mukaisesti.

Tehty Luxemburgissa 4 päivänä huhtikuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  EUVL L 210, 6.8.2008, s. 1.

(2)  Lausunto annettu 24. maaliskuuta 2022 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  Neuvoston päätös 2008/616/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta (EUVL L 210, 6.8.2008, s. 12).


Top