EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0288

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/288, annettu 22 päivänä helmikuuta 2022, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/570 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse rescEU-majoitusvalmiuksista ja tyypin 3 hätälääkintäryhmän valmiuksia koskevien laatuvaatimusten mukauttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2022) 963) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2022/963

OJ L 43, 24.2.2022, p. 68–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/288/oj

24.2.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 43/68


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2022/288,

annettu 22 päivänä helmikuuta 2022,

täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/570 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse rescEU-majoitusvalmiuksista ja tyypin 3 hätälääkintäryhmän valmiuksia koskevien laatuvaatimusten mukauttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2022) 963)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin pelastuspalvelumekanismista 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1313/2013/EU (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan g alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä N:o 1313/2013/EU vahvistetaan rescEU:n oikeudellinen kehys. rescEU on unionin tason valmiusreservi, jonka tarkoituksena on tarjota tukea äärimmäisen vaikeissa tilanteissa, joissa kansallisella tasolla käytettävissä olevat valmiudet ja jäsenvaltioiden Euroopan pelastuspalvelureserviin sitomat valmiudet eivät riitä varmistamaan tehokkaita avustustoimia ihmisen aiheuttamien ja luonnonkatastrofien yhteydessä.

(2)

Päätöksen N:o 1313/2013/EU 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti rescEU-valmiudet on määriteltävä ottaen huomioon tunnistetut ja uudet riskit sekä yleiset valmiudet ja puutteet unionin tasolla. rescEU:n olisi keskityttävä erityisesti neljään alaan, jotka ovat metsäpalojen lentosammutus, kemiallisiin, biologisiin, radiologisiin ja ydinaineisiin, jäljempänä ’CBRN’, liittyvät onnettomuudet, lääkinnälliset hätätapaukset sekä kuljetus ja logistiikka.

(3)

Komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2019/570 (2) vahvistetaan rescEU:n alustava kokoonpano valmiuksien ja laatuvaatimusten osalta. rescEU-reservi koostuu tällä hetkellä metsäpalojen ilmasammutusvalmiuksista, lääkinnällisistä lentoevakuointivalmiuksista, hätälääkintäryhmävalmiuksista, lääkinnällisten laitteiden ja/tai henkilönsuojainten varastointiin liittyvistä valmiuksista, jäljempänä ’lääkinnälliset varastointivalmiudet’, CBRN-dekontaminaatiovalmiuksista sekä CBRN-varastointivalmiuksista.

(4)

Tunnistettujen ja uusien riskien sekä unionin tason valmiuksien ja puutteiden analyysi osoittaa, että tarvitaan hätämajoitusvalmiuksia.

(5)

Useissa unionin pelastuspalvelumekanismin, jäljempänä ’unionin mekanismi’, eri operaatioissa on viime vuosina todettu, että on tarpeen korjata hätämajoitusvalmiuksien laadulliset ja määrälliset puutteet. Tämä kävi ilmi myös vuonna 2019 tehdystä tutkimuksesta ”Evaluation Study of Definitions, Gaps and Cost of Response Capacities for the Union Civil Protection Mechanism” (3). Lisäksi Kroatiassa maaliskuussa ja joulukuussa 2020 tapahtuneista maanjäristyksistä saadut operatiiviset kokemukset vahvistivat, että hätämajoitusvalmiuksissa on puutteita huolimatta unionin mekanismin puitteissa toteutetuista pikaisista avustusoperaatioista, joihin useat jäsenvaltiot osallistuivat.

(6)

Unionin mekanismin puitteissa toteutettavien avustusoperaatioiden aikana käyttöön otettavien rescEU:n hätämajoitusvalmiuksien pääasiallisena tarkoituksena on tarjota kohdeväestölle hätämajoitusta, joka kattaa asuintilat, hygienia- ja sanitaatiotilat, perusterveydenhuollon tilat ja kokoontumistilat.

(7)

rescEU:n hätämajoitusvalmiuksien olisi koostuttava nopeaan toimintaan tarkoitettujen korkealaatuisten resurssien fyysisestä reservistä ja/tai räätälöitävien resurssien virtuaalisesta reservistä, joka voidaan ottaa käyttöön tarvittaessa myöhemmissä vaiheissa unionin mekanismin puitteissa toteutettavissa avustusoperaatioissa.

(8)

Päätöksen N:o 1313/2013/EU 12 artiklan 4 kohdan mukaan rescEU:hun kuuluvien avustusvalmiuksien laatuvaatimukset määritetään jäsenvaltioita kuullen. Hätämajoitusta koskevien vähimmäisvaatimusten olisi perustuttava Sphere-käsikirjan (4) hätämajoitusta ja asutusta koskevan luvun standardeihin.

(9)

Jotta voidaan vastata riskeihin, joiden todennäköisyys on pieni mutta joiden vaikutukset ovat huomattavat, olisi luotava hätämajoitusvalmiudet täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/570 3 d artiklassa tarkoitettujen luokkien mukaisesti ja jäsenvaltioita kuullen.

(10)

Jotta tällaisten hätämajoitusvalmiuksien kehittämiseen voidaan myöntää unionin rahoitustukea päätöksen N:o 1313/2013/EU 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti, niiden tukikelpoiset kustannukset olisi vahvistettava ottaen huomioon kyseisen päätöksen liitteessä I a vahvistetut luokat.

(11)

Hätälääkintäryhmiä koskevassa Maailman terveysjärjestön (WHO) maailmanlaajuisessa aloitteessa on äskettäin tarkistettu tyypin 3 hätälääkintäryhmän (sairaalahoito lähetteen perusteella) valmiuksia koskevia standardeja (5). Sen vuoksi tämäntyyppisen hätälääkintäryhmän laatuvaatimuksia rescEU:n puitteissa olisi mukautettava.

(12)

Myös Covid-19-kriisistä saadut kokemukset ovat osoittaneet, että rescEU:n hätälääkintäryhmien valmiuksien joustavuutta ja modulaarisuutta on lisättävä. Sen vuoksi rescEU:hun olisi sisällyttävä tyypin 2 hätälääkintäryhmän (sairaalahoitoon otettujen päivystyskirurgia) valmiudet, joita täydennetään erikoistuneilla hoitopalveluilla hätälääkintäryhmiä koskevan Maailman terveysjärjestön maailmanlaajuisen aloitteen standardien mukaisesti.

(13)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2019/570 olisi muutettava.

(14)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat päätöksen N:o 1313/2013/EU 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/570 seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 a artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2)   ’tyypin 3 hätälääkintäryhmällä (sairaalahoito lähetteen perusteella)’ lääketieteellisestä ja muusta keskeisestä henkilöstöstä koostuvaa koulutettua, liikuteltavaa ensihoitoryhmää, jolla on valmiudet hoitaa katastrofin uhriksi joutuneita potilaita ja joka tarjoaa lähetteen perusteella annettavaa vaativaa kirurgista sairaalahoitoa, mukaan lukien tehohoitovalmiudet;”

b)

Lisätään 3 kohta seuraavasti:

”3)   ’virtuaalisella majoitusreservillä’ yhtä tai useampaa valittujen toimittajien kanssa sovittua järjestelyä, joka otetaan käyttöön tarvittaessa, jotta voidaan toimittaa tietty määrä tiettyjä resursseja ennalta määritellyssä aikataulussa.”

2)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

korvataan viides luetelmakohta seuraavasti:

”-

valmiudet kemiallisten, biologisten, säteily- ja ydinonnettomuuksien yhteydessä,”

ii)

lisätään kuudes luetelmakohta seuraavasti:

”-

majoitusvalmiudet.”

b)

Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

korvataan e alakohta seuraavasti:

”e)

tyypin 2 hätälääkintäryhmän (sairaalahoitoon otettujen päivystyskirurgia) ja/tai tyypin 3 hätälääkintäryhmän (sairaalahoito lähetteen perusteella) valmiudet;”

ii)

korvataan h alakohta seuraavasti:

”h)

kemiallisiin, biologisiin, radiologisiin ja ydinaineisiin (CBRN) liittyvät varastointivalmiudet,”

iii)

lisätään i alakohta seuraavasti:

”i)

hätämajoitusvalmiudet.”

3)

Korvataan 3 a artikla seuraavasti:

”3 a artikla

rescEU:hun sisältyvien lääkinnällisten lentoevakuointivalmiuksien, tyypin 2 ja tyypin 3 hätälääkintäryhmän valmiuksien, lääkinnällisten varastointivalmiuksien, CBRN-dekontaminaatiovalmiuksien, CBRN-varastointivalmiuksien ja hätämajoitusvalmiuksien tukikelpoiset kustannukset

Kaikki päätöksen N:o 1313/2013/EU liitteessä I a tarkoitetut kustannusluokat on otettava huomioon laskettaessa rescEU-valmiuksien tukikelpoisia kokonaiskustannuksia.”

4)

Korvataan 3 e artiklan 3 ja 4 kohta seuraavasti:

”3.   Edellä 2 artiklan 2 kohdan c–i alakohdassa tarkoitetut rescEU-valmiudet vahvistetaan tarkoituksena hallinnoida riskejä, joiden todennäköisyys on pieni mutta joiden vaikutukset ovat huomattavat.

4.   Kun 2 artiklan 2 kohdan c–i alakohdassa tarkoitetut rescEU-valmiudet otetaan käyttöön unionin mekanismin puitteissa, unionin rahoitustuki kattaa 100 prosenttia käyttökustannuksista päätöksen N:o 1313/2013/EU 23 artiklan 4 b kohdan mukaisesti.”

5)

Muutetaan liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä helmikuuta 2022.

Komission puolesta

Janez LENARČIČ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 924.

(2)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/570, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1313/2013/EU täytäntöönpanosäännöistä rescEU-valmiuksien osalta sekä komission täytäntöönpanopäätöksen 2014/762/EU muuttamisesta (EUVL L 99, 10.4.2019, s. 41).

(3)  https://ec.europa.eu/echo/system/files/2020-01/capacities_study_final_report_public.pdf

(4)  Katso ”Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response”, neljäs painos, Geneve, Sveitsi, 2018.

(5)  Ks. Maailman terveysjärjestön hätälääkintäryhmien luokitus ja vähimmäisstandardit. 2021.


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/570 liite seuraavasti:

1)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.

Tyypin 2 hätälääkintäryhmän (sairaalahoitoon otettujen päivystyskirurgia) ja/tai tyypin 3 hätälääkintäryhmän (sairaalahoito lähetteen perusteella) valmiudet

Tehtävät

tyypin 2 (sairaalahoitoon otettujen päivystyskirurgia) ja/tai tyypin 3 (sairaalahoito lähetteen perusteella) hoidon antaminen hätälääkintäryhmiä koskevassa Maailman terveysjärjestön maailmanlaajuisessa aloitteessa kuvatun mukaisesti

erikoishoidon tai tukitoimintojen antaminen, tarvittaessa myös erikoissairaanhoidon ryhmien kautta hätälääkintäryhmiä koskevassa Maailman terveysjärjestön maailmanlaajuisessa aloitteessa kuvatun mukaisesti

Kapasiteetti

hoidon vähimmäisvalmius hätälääkintäryhmiä koskevan Maailman terveysjärjestön maailmanlaajuisen aloitteen standardien mukaisesti, jos sellaiset ovat saatavilla

palvelut päivällä ja yöllä (tarvittaessa ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä)

Keskeiset osat

hätälääkintäryhmiä koskevan Maailman terveysjärjestön maailmanlaajuisen aloitteen standardien mukaisesti, jos sellaiset ovat saatavilla

Omavaraisuus

ryhmän olisi varmistettava omavaraisuus koko komennuksen ajan hätälääkintäryhmiä koskevan Maailman terveysjärjestön maailmanlaajuisen aloitteen standardien mukaisesti; sovelletaan täytäntöönpanopäätöksen 2014/762/EU 12 artiklaa

Kenttätyöhön lähettäminen

lähtövalmius viimeistään 48–72 tunnin kuluttua tarjouksen hyväksymisestä ja valmius käynnistää toiminta kohteessa hätälääkintäryhmiä koskevan Maailman terveysjärjestön maailmanlaajuisen aloitteen mukaisesti

valmius toimia hätälääkintäryhmiä koskevan Maailman terveysjärjestön maailmanlaajuisen aloitteen standardien mukaisesti”

2)

Lisätään 9 kohta seuraavasti:

”9.

Hätämajoitusvalmiudet

Tehtävät

hätämajoituksen tarjoaminen kohdeväestölle, mukaan lukien asuintilat, hygienia- ja sanitaatiotilat, perusterveydenhuollon tilat ja kokoontumistilat

tarvittavan henkilöstön tarjoaminen majoitusyksiköiden käsittelyä, käyttöönottoa, kokoamista, asentamista ja ylläpitämistä varten tarpeen mukaan. Asiaankuuluvan (paikallisen ja/tai kansainvälisen) henkilöstön kouluttaminen ennen majoitusvalmiuden luovutusta

Kapasiteetti

majoitusvalmius (1), johon sisältyvillä resursseilla voidaan, samanaikaisesti käytettyinä, majoittaa vähintään 5 000 henkilöä

valmius koostuu fyysisestä reservistä ja/tai virtuaalisesta majoitusyksiköiden reservistä

Keskeiset osat

majoitusyksiköt, joissa on lämmitys (talviolosuhteita varten), asianmukaiset ilmastointijärjestelmät (kesäolosuhteita varten) ja perushyödykkeet, kuten vuode ja makuupussi ja/tai huopa.

saniteetti- ja hygieniatilat

tilat perusterveydenhuollon palveluita varten

monikäyttötilat ruuan valmistusta, ruokailua, juomaveden jakelua ja kokoontumista varten

sähkögeneraattorit ja valaistuslaitteet

perushygieniatarvikkeet

asianmukaiset varastointitilat unionissa (2), logistiikka ja asianmukainen varastojen seurantajärjestelmä

asianmukaiset järjestelyt, joilla varmistetaan majoitusyksiköiden asianmukainen kuljetus ja toimitus

asianmukaisesti koulutettu henkilöstö ja varat fyysisten resurssien käsittelyä, käyttöönottoa, kokoamista, asentamista ja ylläpitoa varten kohdealueella

Omavaraisuus

valmiuden on varmistettava omavaraisuus ensimmäisten 96 tunnin ajan käyttöönoton jälkeen

sovelletaan täytäntöönpanopäätöksen 2014/762/EU 12 artiklaa

Käyttöönotto

fyysisen reservin lähtövalmius viimeistään 24 tunnin kuluttua tarjouksen hyväksymisestä

operaation kesto ja tarvittaessa luovutusprosessin aloittaminen on määriteltävä yhteisymmärryksessä asianomaisen maan kanssa.


(1)  Majoitusvalmiuden on täytettävä vähimmäisvaatimukset, jotka esitetään Sphere-käsikirjan (Humanitaarisen avun peruskirja ja humanitaarisen avun vähimmäisvaatimukset) majoitusta ja asutusta koskevassa luvussa. Haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tarpeet on otettava huomioon.

(2)  Varastointitilojen logistiikan yhteydessä ilmaisu ”unionissa” kattaa jäsenvaltioiden alueet ja unionin pelastuspalvelumekanismiin osallistuvien valtioiden alueet.”


Top