EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2229

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2229, annettu 14 päivänä joulukuuta 2021, Kiinan kansantasavallasta ja Egyptistä peräisin olevien tiettyjen silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudottujen lasikuitukankaiden tuonnissa täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/776 käyttöön otettujen tasoitustoimenpiteiden mahdollista kiertämistä tiettyjen silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudottujen lasikuitukankaiden tuonnilla Turkista riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Turkki, koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

C/2021/9090

OJ L 448, 15.12.2021, p. 52–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2229/oj

15.12.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 448/52


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/2229,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2021,

Kiinan kansantasavallasta ja Egyptistä peräisin olevien tiettyjen silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudottujen lasikuitukankaiden tuonnissa täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/776 käyttöön otettujen tasoitustoimenpiteiden mahdollista kiertämistä tiettyjen silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudottujen lasikuitukankaiden tuonnilla Turkista riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Turkki, koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1037 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 23 artiklan 4 kohdan ja 24 artiklan 5 kohdan,

on ilmoittanut asiasta jäsenvaltioille,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   PYYNTÖ

(1)

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, on vastaanottanut asetuksen (EU) 2016/1037 23 artiklan 4 kohdan ja 24 artiklan 5 kohdan mukaisen pyynnön tutkia tiettyjen Kiinan kansantasavallasta ja Egyptistä peräisin olevien silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudottujen lasikuitukankaiden tuonnissa käyttöön otettujen tasoitustoimenpiteiden mahdollista kiertämistä ja asettaa kirjaamisvelvoite tiettyjen silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudottujen lasikuitukankaiden tuonnille Turkista riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Turkki.

(2)

Pyynnön esitti 3 päivänä marraskuuta 2021 TECH-FAB Europe e.V.

B.   TUOTE

(3)

Mahdollisen kiertämisen kohteena ovat Kiinan kansantasavallasta ja Egyptistä peräisin olevat jatkuvakuituisesta kiertämättömästä lasikuitulangasta tai -esilangasta, joihin voi sisältyä muita elementtejä, silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudotut kankaat, eivät kuitenkaan kyllästetyt tai esikyllästetyt tuotteet eivätkä seulakankaat, joiden silmäkoko on sekä pituudeltaan että leveydeltään suurempi kuin 1,8 mm ja jotka painavat enemmän kuin 35 g/m2, jotka luokiteltiin komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/776 (2) voimantulopäivänä CN-koodeihin ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ja ex 7019 90 00 (Taric-koodit 7019390080, 7019400080, 7019590080 ja 7019900080), jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’. Kyseiseen tuotteeseen sovelletaan nyt voimassa olevia toimenpiteitä.

(4)

Tutkimuksen kohteena oleva tuote on sama kuin edellisessä kappaleessa määritelty tuote, joka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ja ex 7019 90 00, mutta se on lähetetty Turkista, riippumatta siitä, onko sen alkuperämaaksi ilmoitettu Turkki (Taric-koodit 7019390083, 7019400083, 7019590083 ja 7019900083), jäljempänä ’tutkimuksen kohteena oleva tuote’.

C.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(5)

Voimassa olevat toimenpiteet, joita mahdollisesti kierretään, ovat lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta ja Egyptistä peräisin olevien tiettyjen silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudottujen lasikuitukankaiden tuonnissa ja lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta ja Egyptistä peräisin olevien tiettyjen silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudottujen lasikuitukankaiden tuonnissa annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/492 muuttamisesta annetulla täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/776 käyttöön otetut tasoitustoimenpiteet, jäljempänä ’voimassa olevat toimenpiteet’.

D.   PERUSTELUT

(6)

Pyynnössä esitetään riittävästi alustavaa näyttöä siitä, että tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa voimassa olevia tasoitustoimenpiteitä kierretään tuomalla tutkimuksen kohteena olevaa tuotetta. Jäljempänä esitetään seikat, jotka käyvät ilmi komission käytettävissä olevasta näytöstä.

(7)

Kiinan kansantasavallasta, Egyptistä ja Turkista unioniin suuntautuvan vientikaupan rakenteessa on tapahtunut muutos sen jälkeen, kun tarkasteltavana olevaa tuotetta koskevat toimenpiteet otettiin käyttöön.

(8)

Tämä muutos näyttää johtuvan käytännöstä, jolla ei ole riittävästi perusteita tai jolla ei ole muuta taloudellista perustetta kuin tullin käyttöön ottaminen, eli tarkasteltavana olevan tuotteen lähettämisestä Turkin kautta unioniin Turkissa tapahtuneen mahdollisen kokoonpanon tai viimeistelyn jälkeen.

(9)

Lisäksi näyttö osoittaa, että edellä kuvattu käytäntö heikentää tarkasteltavana olevaan tuotteeseen tällä hetkellä sovellettavien tasoitustoimenpiteiden korjaavia vaikutuksia sekä määrien että hintojen osalta. Vaikuttaa siltä, että EU:n markkinoille on tuotu merkittäviä määriä tutkimuksen kohteena olevaa tuotetta. Lisäksi on riittävästi näyttöä siitä, että tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti tapahtuu vahinkoa aiheuttavilla hinnoilla.

(10)

Näyttö osoittaa myös, että tutkimuksen kohteena oleva tuote ja/tai tämän tuotteen osat saavat edelleen etua tuesta. Tutkimuksen kohteena olevaa tuotetta ja sen osia tuottavat ja vievät Turkkiin Kiinassa ja Egyptissä toimivat yritykset, joiden todettiin saaneen tasoitustullin käyttöönoton mahdollistavaa tukea tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuotantoa ja myyntiä varten voimassa olevien tasoitustoimenpiteiden aikana.

(11)

Jos tutkimuksessa havaitaan edellä kuvattujen lisäksi myös muita perusasetuksen 23 artiklassa tarkoitettuja kiertämiskäytäntöjä, tutkimus voi koskea myös niitä.

E.   MENETTELY

(12)

Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että on olemassa riittävä näyttö perusasetuksen 23 artiklan 4 kohdan mukaisen tutkimuksen panemiseksi vireille ja tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonnin saattamiseksi kirjaamisvelvoitteen alaiseksi perusasetuksen 24 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

(13)

Jotta komissio saa tutkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot, kaikkien asianomaisten osapuolten olisi otettava yhteyttä komissioon viimeistään tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa vahvistetussa määräajassa. Tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa vahvistettua määräaikaa sovelletaan kaikkiin asianomaisiin osapuoliin. Tietoja voidaan tarvittaessa pyytää myös unionin tuotannonalalta.

(14)

Turkin, Kiinan kansantasavallan ja Egyptin viranomaisille ilmoitetaan tutkimuksen vireillepanosta.

a)   Kirjallisia huomautuksia, täytettyjen kyselylomakkeiden palauttamista ja kirjeenvaihtoa koskevat ohjeet

(15)

Kaupan suojatoimiin liittyvien tutkimusten yhteydessä komissiolle toimitetut tiedot eivät saa olla tekijänoikeuden alaisia. Jos kyse on tiedoista, joihin kolmannella osapuolella on tekijänoikeuksia, asianomaisten osapuolten on ennen tietojen toimittamista komissiolle pyydettävä tekijänoikeuksien haltijalta nimenomainen lupa, jonka perusteella a) komissio voi käyttää tietoja tässä kaupan suojatoimiin liittyvässä menettelyssä ja b) tietoja voidaan toimittaa tämän tutkimuksen asianomaisille osapuolille sellaisessa muodossa, että nämä voivat käyttää puolustautumisoikeuttaan.

(16)

Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset huomautukset, mukaan luettuina tässä asetuksessa pyydetyt tiedot, täytetyt kyselylomakkeet ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Sensitive” (3). Tämän tutkimuksen kuluessa tietoja toimittavia osapuolia kehotetaan perustelemaan luottamuksellista käsittelyä koskevat pyyntönsä.

(17)

Osapuolten, jotka toimittavat luottamuksellisia tietoja, on toimitettava niistä asetuksen (EU) 2016/1037 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamukselliset yhteenvedot, jotka varustetaan merkinnällä ”For inspection by interested parties” (asianomaisten tarkasteltaviksi). Näiden yhteenvetojen tulee olla riittävän yksityiskohtaiset, jotta luottamuksellisen tiedon sisällöstä olisi saatavissa riittävä käsitys.

(18)

Jos luottamuksellisia tietoja toimittava osapuoli ei pysty osoittamaan hyvää syytä luottamuksellista käsittelyä koskevalle pyynnölleen tai ei liitä tietoihin ei-luottamuksellista yhteenvetoa, jonka muoto ja laatu vastaavat vaatimuksia, komissio voi jättää kyseiset tiedot huomiotta, paitsi jos asianmukaisten lähteiden perusteella voidaan vakuuttavasti osoittaa, että tiedot ovat oikeita.

(19)

Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä TRON.tdi-alustan kautta (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI) skannatut valtakirjat ja todistukset mukaan luettuina.

Päästäkseen käyttämään TRON.tdi-alustaa asianomaisilla osapuolilla on oltava EU Login -tili. TRON.tdi-tietokantaan rekisteröitymistä ja sen käyttöä koskevat ohjeet ovat osoitteessa https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf

Käyttämällä TRON.tdi-tietokantaa asianomaiset osapuolet ilmaisevat hyväksyvänsä sähköisiin lähetyksiin sovellettavat säännöt, jotka on julkaistu asiakirjassa ”EUROOPAN KOMISSION KANSSA KÄYTÄVÄ VIESTINTÄ KAUPAN SUOJATOIMIA KOSKEVISSA TAPAUKSISSA” kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla osoitteessa http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf

Asianomaisten osapuolten on ilmoitettava nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja voimassa oleva sähköpostiosoitteensa sekä varmistettava, että ilmoitettu sähköpostiosoite on yrityksen virallinen toimiva sähköpostiosoite, jota seurataan päivittäin. Kun yhteystiedot on toimitettu, komissio on yhteydessä asianomaisiin osapuoliin ainoastaan sähköpostitse, jolleivat ne nimenomaisesti pyydä saada kaikkia asiakirjoja komissiolta muulla tavoin tai jollei lähetettävän asiakirjan luonne edellytä sen lähettämistä kirjattuna kirjeenä. Lisäsäännöt ja -tiedot komission kanssa käytävästä kirjeenvaihdosta, mukaan lukien sähköpostitse toimitettavia tietoja koskevat periaatteet, ovat saatavilla edellä mainituista asianomaisten osapuolten kanssa käytävää viestintää koskevista ohjeista.

Komission yhteystiedot:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

Sähköposti: TRADE-GFFTU-AC@ec.europa.eu

b)   Tietojen kerääminen ja osapuolten kuuleminen

(20)

Kaikkia asianomaisia osapuolia, mukaan luettuna unionin tuotannonala, tuojat ja mahdolliset asiaankuuluvat järjestöt, pyydetään esittämään näkökantansa kirjallisesti ja toimittamaan asiaa tukevaa näyttöä 3 artiklan 2 kohdassa säädetyssä määräajassa. Komissio voi lisäksi kuulla asianomaisia osapuolia, jos ne pyytävät sitä kirjallisesti ja osoittavat, että niiden kuulemiseen on olemassa erityisiä syitä.

c)   Vapautuksia koskevat pyynnöt

(21)

Perusasetuksen 23 artiklan 5 kohdan mukaisesti tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti voidaan vapauttaa toimenpiteistä, jos tuontiin ei liity toimenpiteiden kiertämistä.

(22)

Koska toimenpiteiden mahdollinen kiertäminen tapahtuu unionin ulkopuolella, vapautus voidaan myöntää perusasetuksen 23 artiklan 6 kohdan mukaisesti Turkissa toimiville tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuottajille, jotka voivat osoittaa, etteivät ne ole osallisina perusasetuksen 23 artiklan 3 kohdassa määritellyissä kiertämiskäytännöissä. Tuottajien, jotka haluavat saada vapautuksen, olisi ilmoittauduttava tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa säädetyssä määräajassa. Kopiot Kiinan kansantasavallassa ja Egyptissä toimiville vientiä harjoittaville tuottajille tarkoitetusta kyselylomakkeesta, Turkissa toimiville vientiä harjoittaville tuottajille tarkoitetusta vapautuksen pyytämistä koskevasta lomakkeesta ja EU:ssa toimiville tuojille tarkoitetusta kyselylomakkeesta ovat saatavilla asianomaisten osapuolten tarkasteltavaksi tarkoitetussa asiakirja-aineistossa ja kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla osoitteessa https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2572. Kyselylomakkeet on palautettava tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa säädetyssä määräajassa.

F.   KIRJAAMINEN

(23)

Tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti on perusasetuksen 24 artiklan 5 kohdan mukaisesti määrättävä kirjattavaksi sen varmistamiseksi, että jos tutkimuksessa todetaan, että toimenpiteitä on kierretty, tuonnista voidaan kantaa asianmukainen tasoitustulli, joka ei ylitä täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/776 Kiinan kansantasavallan ja Egyptin osalta käyttöön otettua kaikkiin muihin yrityksiin sovellettavaa tullia, kyseisen tuonnin kirjaamisen aloittamispäivästä lukien.

G.   MÄÄRÄAJAT

(24)

Moitteettoman hallinnon varmistamiseksi olisi asetettava määräajat, joiden kuluessa

asianomaiset osapuolet voivat ilmoittautua komissiolle, palauttaa kyselylomakkeet, esittää näkökantansa kirjallisesti tai toimittaa muita tutkimuksessa huomioon otettavia tietoja,

Turkissa toimivat tuottajat voivat pyytää vapautuksia toimenpiteistä,

asianomaiset osapuolet voivat esittää kirjallisen pyynnön tulla komission kuulemiksi.

(25)

On syytä huomata, että perusasetuksessa säädettyjen menettelyllisten oikeuksien käyttö edellyttää osapuolten ilmoittautumista tämän asetuksen 3 artiklassa säädetyissä määräajoissa.

H.   YHTEISTYÖSTÄ KIELTÄYTYMINEN

(26)

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tai ei toimita tarvittavia tietoja määräajassa tai jos se huomattavasti vaikeuttaa tutkimusta, päätelmät, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 28 artiklan mukaisesti.

(27)

Jos todetaan, että asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, näitä tietoja ei oteta huomioon ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja perusasetuksen 28 artiklan mukaisesti.

(28)

Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii vain osittain yhteistyössä ja tästä johtuen päätelmät tehdään käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 28 artiklan mukaisesti, lopputulos voi olla kyseisen osapuolen kannalta vähemmän suotuisa kuin siinä tapauksessa, että se olisi toiminut yhteistyössä.

I.   TUTKIMUKSEN AIKATAULU

(29)

Tutkimus saatetaan päätökseen perusasetuksen 23 artiklan 4 kohdan mukaisesti yhdeksän kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

J.   HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

(30)

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 (4) mukaisesti.

(31)

Tietosuojailmoitus, jossa annetaan tietoa henkilötietojen käsittelystä komission toteuttamissa kaupan suojatoimenpiteissä, on saatavilla kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla (osoitteessa http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/).

K.   KUULEMISMENETTELYSTÄ VASTAAVA NEUVONANTAJA

(32)

Asianomaiset osapuolet voivat pyytää kuulemismenettelystä vastaavaa neuvonantajaa osallistumaan kauppaan liittyviin menettelyihin. Neuvonantaja tarkastelee asiakirjoihin tutustumista koskevia pyyntöjä, asiakirjojen luottamuksellisuuteen liittyviä kiistoja, määräaikojen pidentämispyyntöjä ja mahdollisia muita pyyntöjä, jotka koskevat asianomaisten osapuolten ja kolmansien osapuolten puolustautumisoikeuksia menettelyn aikana.

(33)

Neuvonantaja voi järjestää asianomaisten osapuolten ja komission yksiköiden välisen kuulemisen ja toimia sovittelijana sen varmistamiseksi, että asianomaisten osapuolten puolustautumisoikeus toteutuu täysimääräisesti. Neuvonantajan kanssa järjestettävää kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on esitettävä perustelut pyynnölle. Neuvonantaja tutkii pyyntöjen perustelut. Tällaisia kuulemisia olisi järjestettävä vain, jos asioita ei ole ratkaistu ajallaan komission yksiköiden kanssa.

(34)

Kaikki pyynnöt on esitettävä hyvissä ajoin ja viipymättä, jottei vaaranneta menettelyjen hallittua etenemistä. Tätä varten asianomaisten osapuolten olisi otettava yhteyttä neuvonantajaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun kuulemisen perusteena oleva tapahtuma on aiheutunut. Jos kuulemista koskevia pyyntöjä ei esitetä määräajoissa, neuvonantaja tutkii syyt myöhässä oleviin pyyntöihin, esiin tuotujen asioiden luonteen sekä niiden vaikutuksen puolustautumisoikeuksiin. Tässä yhteydessä hän ottaa asianmukaisesti huomioon tarpeen varmistaa hyvän hallinnon toteutuminen ja tutkimuksen saattaminen päätökseen oikea-aikaisesti.

(35)

Asianomaiset osapuolet voivat saada lisätietoja sekä tarkemmat yhteystiedot kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilta kauppapolitiikan pääosaston sivustolla (http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/),

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Pannaan vireille asetuksen (EU) 2016/1037 23 artiklan 4 kohdan nojalla tutkimus sen määrittämiseksi, kierretäänkö täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/776 käyttöön otettuja toimenpiteitä tuotaessa jatkuvakuituisesta kiertämättömästä lasikuitulangasta tai -esilangasta, joihin voi sisältyä muita elementtejä, silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudottuja kankaita, ei kuitenkaan kyllästettyjä tai esikyllästettyjä tuotteita eikä seulakankaita, joiden silmäkoko on sekä pituudeltaan että leveydeltään suurempi kuin 1,8 mm ja jotka painavat enemmän kuin 35 g/m2, jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ja ex 7019 90 00 ja jotka on lähetetty Turkista, riippumatta siitä, onko niiden alkuperäksi ilmoitettu Turkki (Taric-koodit 7019390083, 7019400083, 7019590083 ja 7019900083).

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on asetuksen (EU) 2016/1037 23 artiklan 4 kohdan ja 24 artiklan 5 kohdan nojalla toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen 1 artiklassa yksilöidyn tuonnin kirjaamiseksi.

2.   Tuonnin kirjaamisvelvoite päättyy yhdeksän kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

3 artikla

1.   Asianomaisten osapuolten on ilmoittauduttava ottamalla yhteyttä komissioon 15 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

2.   Jotta asianomaisten osapuolten huomautukset voitaisiin ottaa tutkimuksessa huomioon, niiden on esitettävä näkökantansa kirjallisesti ja toimitettava täytetyt kyselylomakkeet, vapautuksia koskevat pyynnöt tai muut tiedot 37 päivän kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin ilmoiteta.

3.   Asianomaiset osapuolet voivat samassa 37 päivän määräajassa myös pyytää saada tulla komission kuulemiksi. Tutkimuksen vireillepanovaihetta koskevat kuulemispyynnöt on esitettävä 15 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä. Kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on ilmoitettava perustelut pyynnölle.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 176, 30.6.2016, s. 55.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/776, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2020, lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta ja Egyptistä peräisin olevien tiettyjen silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudottujen lasikuitukankaiden tuonnissa ja lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta ja Egyptistä peräisin olevien tiettyjen silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudottujen lasikuitukankaiden tuonnissa annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/492 muuttamisesta (EUVL L 189, 15.6.2020, s. 1).

(3)  ”Sensitive”-merkinnällä varustettu asiakirja on perusasetuksen 29 artiklassa ja tukia ja tasoitustulleja koskevan WTO:n sopimuksen 12 artiklassa tarkoitettu luottamuksellisena pidettävä asiakirja. Se on myös suojattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan mukaisesti.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).


Top