EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1713

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1713, annettu 24 päivänä syyskuuta 2021, sovellettavaa vähimmäisetäisyyttä rannikolta ja veden vähimmäissyvyyttä koskevan, neuvoston asetuksesta (EY) N:o 1967/2006 myönnetyn poikkeuksen jatkamisesta kalastettaessa tuulenkalaa (Gymnammodytes cicerelus ja G. semisquamatus) sekä tokkoa (Aphia minuta ja Crystalogobius linearis) alukselta vedettävillä nuotilla tietyillä Espanjan aluevesillä (Katalonia)

C/2021/6810

OJ L 342, 27.9.2021, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1713/oj

27.9.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 342/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/1713,

annettu 24 päivänä syyskuuta 2021,

sovellettavaa vähimmäisetäisyyttä rannikolta ja veden vähimmäissyvyyttä koskevan, neuvoston asetuksesta (EY) N:o 1967/2006 myönnetyn poikkeuksen jatkamisesta kalastettaessa tuulenkalaa (Gymnammodytes cicerelus ja G. semisquamatus) sekä tokkoa (Aphia minuta ja Crystalogobius linearis) alukselta vedettävillä nuotilla tietyillä Espanjan aluevesillä (Katalonia)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kalavarojen kestävää hyödyntämistä koskevista hoitotoimenpiteistä Välimerellä, asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1626/94 kumoamisesta 21 päivänä joulukuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1967/2006 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission 6 päivänä toukokuuta 2014 antamalla täytäntöönpanoasetuksella (EU) 464/2014 (2) myönnettiin ensimmäistä kertaa poikkeus neuvoston asetuksen (EY) N:o 1967/2006 13 artiklan 1 kohdasta 8 päivään toukokuuta 2017 saakka siltä osin kuin on kyse sovellettavasta vähimmäisetäisyydestä rannikolta ja veden vähimmäissyvyydestä kalastettaessa tuulenkalaa (Gymnammodytes cicerelus ja G. semisquamatus) sekä tokkoa (Aphia minuta ja Crystalogobius linearis) alukselta vedettävillä nuotilla tietyillä Espanjan aluevesillä (Katalonia). Kyseinen poikkeus uusittiin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/922 (3), jonka voimassaolo päättyi 2 päivänä heinäkuuta 2021.

(2)

Komissio vastaanotti 11 päivänä maaliskuuta 2021 Espanjalta pyynnön kyseisen poikkeuksen jatkamisesta kalastettaessa alukselta vedettävillä nuotilla tuulenkalaa (Gymnammodytes cicerelus ja G. semisquamatus) sekä tokkoa (Aphia minuta ja Crystalogobius linearis) sen aluevesillä Katalonian alueella.

(3)

Espanja toimitti ajantasaiset tieteelliset ja tekniset perustelut poikkeukselle.

(4)

Espanja hyväksyi 22 päivänä heinäkuuta 2021 hoitosuunnitelman (4) asetuksen (EY) N:o 1967/2006 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti, jäljempänä ’Espanjan hoitosuunnitelma’.

(5)

Pyyntö koskee aluksia, jotka on rekisteröity Katalonian itsehallintoalueen aluslaskennassa, joilla on kyseisen kalastuksen osalta kirjattuja saaliita yli viiden vuoden ajalta ja jotka noudattavat toiminnassaan Espanjan hoitosuunnitelmaa.

(6)

Pyyntö koskee 26:ta alusta, joiden kokonaispituus on alle 10 metriä ja joiden moottoriteho on alle 75 kW, ja hoitosuunnitelmassa taataan, ettei pyyntiponnistus kasva tulevaisuudessa, sillä kalastusluvat myönnetään ainoastaan tietyille 26 alukselle.

(7)

Nämä alukset sisältyvät luetteloon, joka on ilmoitettu komissiolle asetuksen (EY) N:o 1967/2006 13 artiklan 9 kohdan mukaisesti.

(8)

Tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea (STECF) arvioi Espanjan esittämän poikkeuksen jatkamispyynnön ja siihen liittyvän Espanjan hoitosuunnitelman luonnoksen 22 päivästä 26 päivään maaliskuuta 2021 pidetyssä täysistunnossaan (5).

(9)

STECF totesi, että Espanjan hoitosuunnitelma sisältää kyseisten toimien seurantaan ja hallinnointiin soveltuvia osia ja että poikkeuksen myöntämisen edellytykset täyttyvät.

(10)

Espanjan pyytämä poikkeus täyttää asetuksen (EY) N:o 1967/2006 13 artiklan 5 ja 9 kohdassa säädetyt edellytykset.

(11)

Espanjan pyytämä poikkeus vaikuttaa rajoitettuun määrään aluksia ja, ottaen huomioon sekä mannerjalustan kapeuden että kohdelajien alueellisesta jakautumisesta johtuvan pyyntialueen rajoitetun koon, asiaan liittyy tiettyjä erityisiä maantieteellisiä rajoitteita.

(12)

Kalastusta ei voida suorittaa millään muilla pyydyksillä, sillä ainoastaan alukselta vedettävillä nuotilla on tämän tyyppisen kalastuksen harjoittamiseen tarvittavat tekniset ominaisuudet.

(13)

Kyseinen kalastustoiminta ei vaikuta muihin pyyntivälineisiin kuin trooleihin, nuottiin tai vastaaviin vedettäviin verkkoihin.

(14)

Kalastuksella ei myöskään ole merkittävää vaikutusta meriympäristöön, sillä alukselta vedettävät nuotat ovat hyvin valikoivia pyydyksiä eivätkä koske merenpohjaan.

(15)

Kyseiset kalastustoimet täyttävät asetuksen (EY) N:o 1967/2006 4 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan vaatimukset, koska Espanjan hoitosuunnitelmassa nimenomaisesti kielletään kalastaminen suojeltavissa luontotyypeissä.

(16)

Asetuksen (EY) N:o 1967/2006 8 artiklan 1 kohdan h alakohdan, sellaisena kuin se on korvattuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1241 (6) 8 artiklan 1 kohdalla ja liitteessä IX olevan B osan I jaksolla, vaatimuksia ei sovelleta, koska ne koskevat troolareita.

(17)

Espanja antoi luvan poiketa asetuksen (EY) N:o 1967/2006 9 artiklassa vahvistetusta pienimmästä sallitusta silmäkoosta kyseisen asetuksen 9 artiklan 7 kohdan vaatimusten täyttymisen perusteella, kun otetaan huomioon kyseisen kalastusten erittäin valikoiva luonne, sen vähäinen vaikutus meriympäristöön ja se, että sitä eivät koske asetuksen (EY) N:o 1967/2006 4 artiklan 5 kohdan säännökset.

(18)

Asetuksen (EY) N:o 1967/2006 9 artikla poistettiin asetuksella (EU) 2019/1241. Asetuksen (EU) 2019/1241 liitteessä IX olevan B osan 4 kohdan mukaan asetuksen (EY) N:o 1967/2006 9 artiklan perusteella hyväksyttyjä pienintä sallittua silmäkokoa koskevia poikkeuksia, jotka olivat voimassa 14 päivänä elokuuta 2019, voidaan kuitenkin soveltaa edelleen, jos ne eivät lisää nuorten yksilöiden saaliiksi joutumista. Espanjan pyytämä poikkeuksen jatkaminen täyttää asetuksen (EY) N:o 1967/2006 15 artiklan 5 kohdassa ja asetuksen (EU) 2019/1241 liitteessä IX olevan B osan 4 kohdassa säädetyt edellytykset, koska se ei heikennä 14 päivänä elokuuta 2019 voimassa olleita valikoivuusvaatimuksia, etenkään nuorten yksilöiden saaliiden lisääntymisen osalta, ja koska sillä pyritään saavuttamaan mainitun asetuksen 3 ja 4 kohdassa asetetut tavoitteet ja päämäärät.

(19)

Kyseistä kalastusta harjoitetaan hyvin lähellä rannikkoa, matalissa vesissä kolmen meripeninkulman päähän rannikosta ulottuvalla alueella, eikä se siten häiritse muiden alusten toimia.

(20)

Alukselta vedettävien nuottien käyttöä säännellään Espanjan hoitosuunnitelmassa sen varmistamiseksi, että asetuksen (EU) 2019/1241 liitteessä IX mainittujen lajien saaliit, lukuun ottamatta simpukoita, ovat minimaalisia.

(21)

Alukselta vedettävät nuotat ovat erittäin valikoivia, eikä niillä pyydetä pääjalkaisia.

(22)

Espanjan hoitosuunnitelma sisältää kalastustoiminnan valvontatoimia, joista säädetään asetuksen (EY) N:o 1967/2006 13 artiklan 9 kohdan kolmannessa alakohdassa.

(23)

Kyseiset kalastustoimet täyttävät asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (7) 14 artiklan vaatimukset.

(24)

Pyydettyä poikkeusta olisi sen vuoksi jatkettava kolmella vuodella.

(25)

Espanjan olisi raportoitava komissiolle hyvissä ajoin ja Espanjan hoitosuunnitelmaan sisältyvän valvontasuunnitelman mukaisesti.

(26)

Poikkeuksen kestoa olisi rajoitettava, jotta voidaan toteuttaa nopeasti asianmukaiset korjaavat hoitotoimenpiteet, jos komissiolle toimitettavasta raportista käy ilmi, että hyödynnettävän kannan suojelutilanne on heikko, ja samalla on mahdollista vahvistaa tieteellistä pohjaa hoitosuunnitelman parantamiseksi.

(27)

Koska täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/922 myönnetyn poikkeuksen voimassaolo päättyi 2 päivänä heinäkuuta 2021, tätä asetusta olisi oikeudellisen jatkuvuuden varmistamiseksi sovellettava 3 päivästä heinäkuuta 2021.

(28)

Oikeusvarmuuden vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti.

(29)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poikkeus

Asetuksen (EY) N:o 1967/2006 13 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta Katalonian alueen rannikon edustalla sijaitsevilla Espanjan aluevesillä tuulenkalan (Gymnammodytes cicerelus ja G. semisquamatus) sekä tokon (Aphia minuta ja Crystalogobius linearis) kalastukseen aluksesta vedettävillä nuotilla sellaisten alusten osalta,

a)

jotka on rekisteröity Katalonian itsehallintoalueen aluslaskennassa;

b)

joilla on kyseisen kalastuksen osalta kirjattuja saaliita yli viiden vuoden ajalta ja joiden pyyntiponnistus ei kasva tulevaisuudessa; sekä

c)

joilla on kalastuslupa ja jotka noudattavat toiminnassaan hoitosuunnitelmaa, jonka Espanja on hyväksynyt asetuksen (EY) N:o 1967/2006 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2 artikla

Valvontasuunnitelma ja raportointi

Espanjan on toimitettava komissiolle viimeistään 2 päivänä heinäkuuta 2024 raportti, joka on laadittu 1 artiklan c alakohdassa tarkoitettuun Espanjan hoitosuunnitelmaan sisältyvän valvontasuunnitelman mukaisesti.

3 artikla

Voimaantulo ja soveltamisaika

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 3 päivän heinäkuuta 2021 ja 2 päivän heinäkuuta 2024 välisenä aikana.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä syyskuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 409, 30.12.2006, s. 11.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 464/2014, annettu 6 päivänä toukokuuta 2014, sovellettavaa vähimmäisetäisyyttä rannikolta ja veden vähimmäissyvyyttä koskevan poikkeuksen myöntämiseksi neuvoston asetuksesta (EY) N:o 1967/2006 kalastettaessa tuulenkalaa (Gymnammodytes cicerelus ja G. semisquamatus) sekä tokkoa (Aphia minuta ja Crystalogobius linearis) alukselta vedettävillä nuotilla tietyillä Espanjan aluevesillä (Katalonia) (EUVL L 134, 7.5.2014, s. 37).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/922, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2018, sovellettavaa vähimmäisetäisyyttä rannikolta ja veden vähimmäissyvyyttä koskevan poikkeuksen myöntämiseksi neuvoston asetuksesta (EY) N:o 1967/2006 kalastettaessa tuulenkalaa (Gymnammodytes cicerelus ja G. semisquamatus) sekä tokkoa (Aphia minuta ja Crystalogobius linearis) alukselta vedettävillä nuotilla tietyillä Espanjan aluevesillä (Katalonia) (EUVL L 164, 29.6.2018, s. 39).

(4)  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8463-22.7.2021, sivu 1.

(5)  Tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea (STECF) – 66. täysistunnon raportti (PLEN-21-01). EUR 28359 EN, Euroopan unionin julkaisutoimisto, Luxemburg, 2021, saatavilla osoitteessa: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/plenary/-/asset_publisher/oS6k/document/id/2851300.

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1241, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, kalavarojen säilyttämisestä ja meriekosysteemien suojelemisesta teknisten toimenpiteiden avulla, neuvoston asetusten (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1224/2009 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 ja (EU) 2019/1022 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 894/97, (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2549/2000, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 812/2004 ja (EY) N:o 2187/2005 kumoamisesta (EUVL L 198, 25.7.2019, s. 105).

(7)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, unionin valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).


Top