EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1706

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1706, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä unionissa tapahtuviin maaeläinten ja siitosmunien siirtoihin sovellettavien eläinterveyttä koskevien vaatimusten osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 muuttamisesta ja oikaisemisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2021/5168

OJ L 339, 24.9.2021, p. 56–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1706/oj

24.9.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 339/56


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/1706,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä unionissa tapahtuviin maaeläinten ja siitosmunien siirtoihin sovellettavien eläinterveyttä koskevien vaatimusten osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 muuttamisesta ja oikaisemisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) 9 päivänä maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (1) ja erityisesti sen 131 artiklan 1 kohdan, 135 artiklan, 136 artiklan 2 kohdan, 140 artiklan, 144 artiklan 1 kohdan, 147 artiklan ja 156 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2016/429 vahvistetaan eläinten välillä tarttuvien ja eläimestä ihmiseen tarttuvien eläintautien ehkäisemistä ja torjuntaa koskevat säännöt. Kyseisen asetuksen IV osan I osaston 3, 4 ja 5 luvussa vahvistetaan pidettävien ja luonnonvaraisten maaeläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden siirtoja unionin sisällä koskevat eläinterveysvaatimukset.

(2)

Komission delegoidulla asetuksella (EU) 2020/688 (2) täydennetään asetuksen (EU) 2016/429 5 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja, eläinten välillä tarttuvien tai eläimestä ihmiseen tarttuvien eläintautien ehkäisemistä ja torjuntaa koskevia sääntöjä siltä osin kuin on kyse pidettävien maaeläinten, luonnonvaraisten maaeläinten ja siitosmunien siirroista unionin sisällä.

(3)

Delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 II osan 3 luvun 1 jaksossa vahvistetaan tuotantosiipikarjan siirtoja koskevat vaatimukset, mukaan lukien pitoaika alkuperäisessä pitopaikassa. Siinä vahvistetaan erityiset pitoajat lihan tai kulutukseen tarkoitettujen munien tuotantoa varten kasvatettavalle tuotantosiipikarjalle ja riistalintujen luontoon istuttamista varten kasvatettavalle tuotantosiipikarjalle mutta ei muiden tuotteiden tuotantoon tarkoitetulle tuotantosiipikarjalle. Sen vuoksi olisi vahvistettava erityinen pitoaika myös kyseiselle tuotantosiipikarjaluokalle.

(4)

Delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 36 artiklassa vahvistetaan untuvikkojen siirtoja toisiin jäsenvaltioihin koskevat vaatimukset ja 37 artiklassa säädetään poikkeuksesta siipikarjan siirtoja koskeviin vaatimuksiin silloin, kun on kyse alle 20:n muuhun siipikarjaan kuin sileälastaisiin lintuihin kuuluvan linnun siirroista, mukaan lukien untuvikot, ja vahvistetaan tällaisia siirtoja koskevat erityisvaatimukset. Komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/692 (3) 112–114 artiklassa vahvistetaan eläinterveysvaatimukset kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä unioniin saapuneista siitosmunista haudotun siipikarjan siirroille ja käsittelylle. Näiden vaatimusten täyttämiseksi delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 36 artiklassa säädetään, että niiden untuvikkojen osalta, jotka on haudottu siitosmunista, jotka ovat tulleet unioniin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä ja jotka siirretään toisiin jäsenvaltioihin, alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi ilmoitettava niiden alkuperästä aiottuna määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Tällaista vaatimusta ei kuitenkaan sisälly mainitun asetuksen 37 artiklaan alle 20:n muuhun siipikarjaan kuin sileälastaisiin lintuihin kuuluvan linnun siirtojen osalta, kun siirrossa on kyse untuvikoista. Johdonmukaisuuden vuoksi delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 tiedonantovaatimusta olisi sen vuoksi sovellettava myös alle 20:n muuhun siipikarjaan kuin sileälastaisiin lintuihin kuuluvan linnun siirtoihin jäsenvaltioiden välillä.

(5)

Asetuksen (EU) 2016/429 4 artiklan 49 kohdassa määritellyllä ’kokoamisella’ tarkoitetaan pidettävien maaeläinten kokoamista useammasta kuin yhdestä pitopaikasta kyseiselle eläinlajille vaadittavaa pitoaikaa lyhyemmäksi ajaksi. Delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/688 ei kuitenkaan vahvisteta erityistä pitoaikaa teurastettaviksi tarkoitetuille pidettäville sorkka- ja kavioeläimille, lukuun ottamatta teurastettaviksi tarkoitettuja lammas- ja vuohieläimiä, joita ei yksilöidä komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 (4) 45 artiklan mukaisesti ja joiden pitoaika vahvistetaan delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 18 artiklassa. Sen vuoksi on tarpeen täsmentää pitoaika kokoamista koskevan määritelmän osalta sellaisille teurastettaviksi tarkoitetuille pidettäville sorkka- ja kavioeläimille, joiden osalta pitoaikaa ei vahvisteta delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/688. Tätä olisi sovellettava vasta sen jälkeen, kun eläimet ovat lähteneet alkuperäisestä pitopaikasta.

(6)

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 2 artiklan 7 kohdassa määritellään ’koirien, kissojen ja frettien keräyskeskus’, ja vaatimukset hyväksynnän myöntämiseksi tällaisille keskuksille esitetään kyseisen asetuksen 10 artiklassa. Delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/688 ei kuitenkaan säädetä koirien, kissojen ja frettien siirroista tällaisista keräyskeskuksista toisiin jäsenvaltioihin. Koirien, kissojen ja frettien keräyskeskusten toiminnan varmistamiseksi on tarpeen vahvistaa vaatimukset koirien, kissojen ja frettien siirroille toisiin jäsenvaltioihin, kun eläimiä kootaan yhteen useammasta kuin yhdestä pitopaikasta sen jälkeen, kun ne ovat lähteneet alkuperäisestä pitopaikasta.

(7)

Delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/688 säädetään, että toisessa jäsenvaltiossa urheilutapahtumiin osallistuvien kirjekyyhkyjen siirroissa on noudatettava vankeudessa pidettävien lintujen siirtoja koskevia vaatimuksia, mukaan lukien pitoaika, ja että niiden mukana on oltava eläinterveystodistus. Nämä velvoitteet rajoittavat kuitenkin mahdollisuuksia kouluttaa ja ilmoittaa kyseisiä eläimiä urheilutapahtumiin. Delegoitua asetusta (EU) 2020/688 olisi sen vuoksi muutettava siten, että toisessa jäsenvaltiossa urheilutapahtumiin osallistuvien kirjekyyhkyjen siirrot vapautetaan pitoajan noudattamista koskevista vaatimuksista ja että niiden mukana ei tarvitse olla eläinterveystodistusta.

(8)

Delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 101 artiklassa vahvistetaan vaatimukset, jotka koskevat luonnonvaraisten maaeläinten siirtoja niiden alkuperäisestä elinympäristöstä toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaan elinympäristöön tai pitopaikkaan. Kyseisen artiklan sääntöjä sovelletaan kaikkiin maaeläinlajeihin. Delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 101 artiklan 4 kohdan c alakohdassa ja 101 artiklan 5 kohdassa vahvistetut eläinterveysvaatimukset ovat kuitenkin hyvin täsmällisiä ja olennaisia ainoastaan tietyille eläinlajeille, minkä vuoksi niitä olisi sovellettava vain tiettyihin eläinlajeihin. Sen vuoksi on tarpeen muuttaa delegoitua asetusta (EU) 2020/688 ja selventää, että sen 101 artiklan 4 kohdan c alakohtaa ja 101 artiklan 5 kohtaa sovelletaan ainoastaan sellaisiin luonnonvaraisiin eläinlajeihin, jotka on lueteltu kunkin tietyn taudin osalta komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1882 (5) mukaisesti.

(9)

Delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä II vahvistetaan siirtoa edeltävät vähimmäisvaatimukset vuohi-, kameli- ja hirvieläinten Mycobacterium tuberculosis complex -tartunnan (M. bovis, M. caprae ja M. tuberculosis) osalta. Sellaisissa pitopaikoissa pidettäviä vuohi- ja kamelieläimiä, joissa tautia on raportoitu, koskeva testausjärjestelmä on kuitenkin rajoittavampi kuin hirvieläinten testausjärjestelmä. Ero on tarpeeton ja perusteeton, ja delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä II vuohi- ja kamelieläimille vahvistettuja testausjärjestelmiä olisi sen vuoksi oikaistava siten, että niille voidaan tehdä samanlaiset testit kuin hirvieläimille kyseisen taudin osalta.

(10)

Lisäksi delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä II olevan 1 osan 2 kohdassa säädetään poikkeuksesta vaatimukseen, joka koskee kaikkien pitopaikassa siitostarkoituksessa pidettävien vuohieläinten vuotuista testiä, kun tietyt edellytykset täyttyvät. On tarpeen muuttaa delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liitteessä II olevan 1 osan 2 kohdan a alakohtaa sen selventämiseksi, mitä kyseisen liitteen 1 osan 1 kohdan säännöksiä poikkeuksen yhteydessä olisi noudatettava.

(11)

Tietyt delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/688 olevat viittaukset komission delegoituun asetukseen (EU) 2020/689 (6) eivät ole tarkkoja, ja sen vuoksi niitä olisi oikaistava.

(12)

Yksinkertaisuuden ja avoimuuden vuoksi sekä sääntöjen soveltamisen helpottamiseksi ja päällekkäisyyden välttämiseksi säännöt olisi vahvistettava yhdessä säädöksessä pikemminkin kuin useissa erillisissä ristiviittauksia sisältävissä säädöksissä. Samanlaista toimintatapaa on noudatettu myös asetuksessa (EU) 2016/429, jossa suositaan unionin sääntöjen yksinkertaistamista niiden soveltamisen helpottamiseksi ja hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi, kuten delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/688,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan delegoitu asetus (EU) 2020/688 seuraavasti:

1.

muutetaan 34 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

korvataan a alakohdan ii alakohdan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

”–

lähtöä edeltäneiden 42 päivän ajan, kun kyse on siitossiipikarjasta ja lihan tai kulutukseen tarkoitettujen munien tai muiden tuotteiden tuotantoa varten kasvatettavasta tuotantosiipikarjasta;”

b)

korvataan e alakohta seuraavasti:

”e)

delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 3 artiklan 1 kohdan mukaisessa seurannassa ei ole havaittu yhtäkään vahvistettua matalapatogeenisten lintuinfluenssavirusten aiheuttamaa tartuntatapausta eläinten alkuperäparvessa lähtöä edeltäneiden 21 päivänä aikana;”

2.

korvataan 37 artikla seuraavasti:

”37 artikla

Poikkeus, joka koskee alle 20:n muuhun siipikarjaan kuin sileälastaisiin lintuihin kuuluvan linnun siirtoja

1.   Poiketen siitä, mitä 34, 35 ja 36 artiklassa säädetään, toimijat saavat siirtää alle 20 muuhun siipikarjaan kuin sileälastaisiin lintuihin kuuluvaa lintua toiseen jäsenvaltioon, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a)

eläimet tulevat parvista, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti yhdessä ja samassa rekisteröidyssä pitopaikassa kuoriutumisesta lähtien tai vähintään 21 päivän ajan ennen lähtöä;

b)

eläimet tulevat parvista, joissa ei ilmene kyseisten lajien osalta merkityksellisten luetteloitujen tautien kliinisiä merkkejä eikä niissä epäillä tällaisten tautien esiintymistä;

c)

delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 3 artiklan 1 kohdan mukaisessa seurannassa ei ole havaittu yhtäkään vahvistettua matalapatogeenisten lintuinfluenssavirusten aiheuttamaa tartuntatapausta eläinten alkuperäparvessa lähtöä edeltäneiden 21 päivänä aikana;

d)

eläimet eivät ole lähtöä edeltäneiden 21 päivän aikana olleet kosketuksissa hiljattain saapuneeseen siipikarjaan tai lintuihin, joiden terveystilanne on heikompi;

e)

kun kyse on ankoista ja hanhista, lukuun ottamatta teurastettaviksi tarkoitettuja ankkoja ja hanhia, eläimille on tehty korkeapatogeenisen lintuinfluenssan varalta testi negatiivisin tuloksin liitteen IV mukaisesti;

f)

eläimille on tehty Salmonella Pullorum-, S. Gallinarum- ja S. arizonae -bakteerin aiheuttaman tartunnan ja lintujen mykoplasmoosin (Mycoplasma gallisepticum ja M. meleagridis) varalta testit negatiivisin tuloksin liitteen V mukaisesti;

g)

kyseisen siipikarjaluokan rokottamista koskevat asianmukaiset vaatimukset 41 ja 42 artiklan mukaisesti.

2.   Niiden untuvikkojen osalta, jotka on haudottu siitosmunista, jotka ovat tulleet unioniin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, untuvikkojen alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava aiottuna määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, että siitosmunat ovat tulleet unioniin kolmannesta maasta.”;

3.

lisätään 43 artiklaan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Teurastettaviksi tarkoitettujen pidettävien sorkka- ja kavioeläinten tapauksessa, lukuun ottamatta lammas- ja vuohieläimiä, joita ei yksilöidä delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 45 artiklan mukaisesti, eläinten keräämistä useammasta kuin yhdestä pitopaikasta alle 20 päivän ajaksi alkuperäisestä pitopaikasta lähtemisen jälkeen pidetään kokoamisena.”;

4.

lisätään 53 artiklaan alakohta seuraavasti:

”c)

eläimet, jotka on koottu alkuperäisestä pitopaikasta lähtemisen jälkeen, kootaan delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 10 artiklan mukaisesti hyväksyttyihin koirien, kissojen ja frettien keräyskeskuksiin.”;

5.

korvataan 68 artikla seuraavasti:

”68 artikla

Erityisvaatimukset, jotka koskevat kirjekyyhkyjen siirtoa toisessa jäsenvaltiossa järjestettäviin urheilutapahtumiin

Toimijat saavat siirtää kirjekyyhkyjä toisessa jäsenvaltiossa järjestettäviin urheilutapahtumiin ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseiset eläimet täyttävät 59 artiklassa vahvistetut edellytykset, lukuun ottamatta 59 artiklan 1 kohdan a alakohdassa vahvistettua pitoaikaa.”;

6.

korvataan 71 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Toimijat saavat siirtää vankeudessa pidettäviä lintuja, lukuun ottamatta urheilutapahtumiin tarkoitettuja kirjekyyhkyjä, tarhamehiläisiä, kimalaisia, lukuun ottamatta hyväksytyistä ympäristöstään eristetyistä tuotantolaitoksista tulevia kimalaisia, kädellisiä, koiria, kissoja, frettejä tai muita lihansyöjiä toiseen jäsenvaltioon ainoastaan siinä tapauksessa, että niiden mukana on alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antama eläinterveystodistus.”;

7.

muutetaan 81 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Vankeudessa pidettäviä lintuja, lukuun ottamatta 2 kohdassa tarkoitettuja vankeudessa pidettäviä lintuja, koskevan eläinterveystodistuksen, jonka alkuperäjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen antaa 71 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on sisällettävä liitteessä VIII olevan 1 osan 1 kohdassa säädetyt yleiset tiedot sekä vakuutus 59 artiklassa ja kyseiseen lintuluokkaan soveltuvin osin 61 ja 62 artiklassa säädettyjen vaatimusten noudattamisesta.”;

b)

poistetaan 3 kohta;

8.

muutetaan 101 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 4 kohdan c alakohdan johdantokappale seuraavasti:

”c)

kyseiset eläimet, jotka kuuluvat kyseisten tautien osalta luetteloituihin lajeihin, tulevat elinympäristöstä, jossa ei säädettyjen määräaikojen kuluessa ole raportoitu seuraavia tauteja ja tartuntoja:”;

b)

korvataan 5 kohdan johdantolause seuraavasti:

”5.   Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 4 kohdan d alakohdassa säädetään, alkuperäjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi myöntää luvan sellaisesta elinympäristöstä, joka ei täytä vähintään yhtä delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 liitteessä V olevan II osan 2 luvun 1 jakson 1–3 kohdassa vahvistetuista sinikieliviruksen aiheuttamaa tartuntaa (serotyypit 1–24) koskevista vaatimuksista, tulevien heimoon Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae tai Tragulidae kuuluvien luonnonvaraisten maaeläinten siirtoon toiseen jäsenvaltioon tai sen vyöhykkeelle,”.

2 artikla

Oikaistaan delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/688, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä unionissa tapahtuviin maaeläinten ja siitosmunien siirtoihin sovellettavien eläinterveyttä koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 174, 3.6.2020, s. 140).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/692, annettu 30 päivänä tammikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin saapumista ja saapumisen jälkeisiä siirtoja ja käsittelyä koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 174, 3.6.2020, s. 379).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2035, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä maaeläimiä pitäviä pitopaikkoja ja hautomoja sekä tiettyjen pidettävien maaeläinten ja siitosmunien jäljitettävyyttä koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 314, 5.12.2019, s. 115).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1882, annettu 3 päivänä joulukuuta 2018, tiettyjen taudinehkäisy- ja taudintorjuntasääntöjen soveltamisesta luetteloitujen tautien eri luokkiin ja sellaisten lajien tai lajien ryhmien luettelon laatimisesta, jotka aiheuttavat merkittävän riskin kyseisten luetteloitujen tautien leviämiselle (EUVL L 308, 4.12.2018, s. 21).

(6)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/689, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen luetteloitujen ja uusien tautien seurantaa, hävittämisohjelmia ja taudista vapaata asemaa koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 174, 3.6.2020, s. 211).


LIITE

Oikaistaan delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 liite II seuraavasti:

1.

oikaistaan 1 osa seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

edellä 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut tehtävät, jotka ovat osa 1 kohdassa tarkoitettua siirtoa edeltävää seurantaohjelmaa, on suoritettu 1 kohdassa tarkoitetussa pitopaikassa vähintään 24 kuukauden ajan, eikä kyseisenä aikana ole raportoitu Mycobacterium tuberculosis complex -tartuntaa (M. bovis, M. caprae ja M. tuberculosis) pitopaikassa pidettävissä vuohieläimissä;”

b)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.

Jos 1 kohdassa tarkoitetussa pitopaikassa pidettävissä vuohieläimissä on raportoitu Mycobacterium tuberculosis complex -tartunta (M. bovis, M. caprae ja M. tuberculosis), tällaisia eläimiä saa siirtää toiseen jäsenvaltioon ainoastaan siinä tapauksessa, että kaikki kyseisessä pitopaikassa pidettävät yli kuuden viikon ikäiset vuohieläimet on testattu negatiivisin tuloksin. Nämä testit on tehtävä vuohieläimistä tai näytteistä, jotka on otettu vuohieläimistä aikaisintaan 42 päivää sen jälkeen, kun viimeinen vahvistettu tapaus ja viimeinen diagnoosimenetelmällä positiivisin tuloksin testattu eläin on poistettu.”;

2.

korvataan 2 osan 3 kohta seuraavasti:

”3.

Jos 1 kohdassa tarkoitetussa pitopaikassa pidettävissä kamelieläimissä on raportoitu Mycobacterium tuberculosis complex -tartunta (M. bovis, M. caprae ja M. tuberculosis), tällaisia eläimiä saa siirtää toiseen jäsenvaltioon ainoastaan siinä tapauksessa, että kaikki kyseisessä pitopaikassa pidettävät yli kuuden viikon ikäiset kamelieläimet on testattu negatiivisin tuloksin. Nämä testit on tehtävä kamelieläimistä tai näytteistä, jotka on otettu kamelieläimistä aikaisintaan 42 päivää sen jälkeen, kun viimeinen vahvistettu tapaus ja viimeinen diagnoosimenetelmällä positiivisin tuloksin testattu eläin on poistettu.”


Top