EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1351

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1351, annettu 6 päivänä toukokuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa määritellään kaikenlaisen vertailuarvon manipulointia tai manipulointiyrityksiä mahdollisesti sisältävän toiminnan tunnistamista ja ilmoittamista varten tarkoitettujen järjestelmien ja valvontatoimien ominaispiirteet (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2021/3125

OJ L 291, 13.8.2021, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj

13.8.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/13


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/1351,

annettu 6 päivänä toukokuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa määritellään kaikenlaisen vertailuarvon manipulointia tai manipulointiyrityksiä mahdollisesti sisältävän toiminnan tunnistamista ja ilmoittamista varten tarkoitettujen järjestelmien ja valvontatoimien ominaispiirteet

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 muuttamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Olisi varmistettava, että vertailuarvon manipuloinnin tai manipulointiyrityksen havaitseminen on tuloksellista ja riittävää. Sen vuoksi on tarpeen, että vertailuarvon hallinnoijan järjestelmät ja valvonta ovat oikeassa suhteessa tarjotun vertailuarvon luonteeseen, monimutkaisuuteen ja manipulointiriskiin ja että manipulointiriski arvioidaan objektiivisesti siten, että arvioinnissa otetaan huomioon tällaisen riskin alkuperä, luonne, erityispiirteet ja vakavuus.

(2)

Jotta voidaan varmistaa, että kaikenlainen toiminta, johon voi liittyä vertailuarvon manipulointi tai manipulointiyritys, havaitaan tuloksekkaasti, on tarpeen säätää asianmukaisista syöttötietojen automaattisista seurantajärjestelmistä. Automaattiset järjestelmät eivät kuitenkaan yksinään riitä varmistamaan, että manipulointi havaitaan. Automaattisia järjestelmiä olisi sen vuoksi täydennettävä asianmukaisessa määrin ihmisen suorittamalla analyysilla, jonka tekee asianmukaisesti koulutettu henkilöstö.

(3)

Sen varmistamiseksi, että toimivaltaiset viranomaiset pystyvät tuloksekkaasti arvioimaan toimenpiteitä, joita on toteutettu väärinkäytösten tunnistamiseksi ja niistä ilmoittamiseksi, hallinnoijien olisi pyynnöstä annettava toimivaltaiselle viranomaiselle tietoja kyseessä olevan vertailuarvon luonteesta, monimutkaisuudesta ja manipulointiriskistä sekä perusteltava valitun automaatioasteen ja ihmisen suorittamien analyysien määrän asianmukaisuus.

(4)

Vertailuarvon hallinnoijan työntekijöiden, jotka ovat vastuussa hallinnoijan järjestelmien käytöstä ja valvonnan toteuttamisesta, olisi saatava asianmukaista koulutusta, jotta he voisivat analysoida, ovatko tarkastelun kohteena olevat syöttötiedot epäilyttäviä. Tällaisella koulutuksella olisi varmistettava, että kyseiset työntekijät ovat tietoisia asianmukaisten syöttötietojen ominaisuuksista ja sellaisista syöttötiedoissa esiintyvistä poikkeavuuksista, jotka saattavat olla seurausta manipuloinnista tai manipulointiyrityksestä. Jotta koulutus olisi tehokasta, se olisi räätälöitävä tarjotun vertailuarvon luonteen, monimutkaisuuden ja manipulointiriskin mukaan.

(5)

Hallinnoijat saattavat haluta ulkoistaa järjestelmiin ja valvontaan liittyviä toimintoja. Tällaisen ulkoistamisen olisi oltava mahdollista vain siinä määrin kuin se ei olennaisesti heikennä hallinnoijan päätösvaltaa vertailuarvon tarjonnassa tai asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen kykyä valvoa vertailuarvoa, ja siihen sovelletaan kaikissa tapauksissa asetuksen (EU) 2016/1011 10 artiklan vaatimuksia.

(6)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä ’ESMA’, on toimittanut komissiolle.

(7)

ESMA on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (2) 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä.

(8)

Jotta varmistettaisiin johdonmukaisuus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2175 (3) 5 artiklan, jolla lisätään asetukseen (EU) 2016/1011 14 artiklan 4 kohta, soveltamispäivän kanssa, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2022,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Riittävät järjestelmät ja tehokas valvonta

1.   Asetuksen (EU) 2016/1011 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen riittävien järjestelmien ja tehokkaiden valvontatoimien on oltava sellaisia, että

a)

ne ovat kyseessä olevan vertailuarvon luonteen, monimutkaisuuden ja manipulointiriskin näkökulmasta asianmukaisia ja oikeasuhteisia;

b)

niitä tarkistetaan säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa ja päivitetään tarvittaessa sen varmistamiseksi, että ne ovat edelleen a alakohdan mukaisia;

c)

ne on dokumentoitu kirjallisesti selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla, mukaan lukien niihin tehdyt mahdolliset muutokset tai päivitykset.

Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan a alakohtaa hallinnoijan on säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa arvioitava tarjottuun vertailuarvoon liittyvä manipulointiriski ottaen huomioon seuraavat tekijät:

a)

suunnitellut toimet, joita vertailuarvon tarjoaminen edellyttää;

b)

manipulointiriskin mahdollinen alkuperä, luonne, erityispiirteet ja vakavuus;

c)

suunnitellut toimenpiteet, joilla on tarkoitus puuttua manipulointiriskiin, mukaan lukien suojatoimet, turvatoimenpiteet ja sisäiset menettelyt.

2.   Asetuksen (EU) 2016/1011 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin riittäviin järjestelmiin ja tehokkaisiin valvontatoimiin on sisällyttävä tarjotun vertailuarvon luonteen, monimutkaisuuden ja manipulointiriskin kannalta asianmukaisen asteisena kaikki seuraavat osatekijät:

a)

ohjelmistot, joiden avulla voidaan jälkeenpäin lukea ja analysoida automaattisesti syöttötietoja;

b)

ihmisen suorittama analyysi sellaisen toiminnan havaitsemiseksi ja tunnistamiseksi, johon voi liittyä vertailuarvon manipulointi tai manipulointiyritys.

3.   Hallinnoijan on toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut tiedot ja perusteltava 2 kohdassa tarkoitettu valitun automaatioasteen ja ihmisen suorittamien analyysien määrän asianmukaisuus.

2 artikla

Koulutus

1.   Asetuksen (EU) 2016/1011 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja riittäviä järjestelmiä käyttävät ja kyseisessä kohdassa tarkoitettuja tehokkaita valvontatoimia toteuttavat hallinnoijan työntekijät, jotka ovat saaneet riittävästi ja saavat säännöllisesti koulutusta pystyäkseen

a)

havaitsemaan ja tunnistamaan mahdolliset epäilyttävät syöttötiedot, jotka voivat olla seurausta vertailuarvon manipuloinnista tai manipulointiyrityksestä;

b)

ilmoittamaan viipymättä kaikista tällaisista havainnoista sisäisten raportointisuhteiden mukaisesti.

2.   Määrittäessään tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun koulutuksen sisältöä hallinnoijan on otettava huomioon 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tarjotun vertailuarvon luonne, monimutkaisuus ja manipulointiriski.

3 artikla

Syöttötietojen koskemattomuutta koskevat toimintaperiaatteet

Asetuksen (EU) 2016/1011 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut riittävät järjestelmät ja tehokkaat valvontatoimet on dokumentoitava syöttötietojen koskemattomuutta koskevissa toimintaperiaatteissa, jotka sisältävät

a)

tiedot vertailuarvon manipulointiriskistä;

b)

yleisen kuvauksen riittävistä järjestelmistä ja tehokkaista valvontatoimista, mukaan lukien se, että ne ovat 1 artiklassa säädettyjen vaatimusten mukaisia;

c)

yleisen kuvauksen riittävien järjestelmien käyttämiseen ja tehokkaiden valvontatoimien toteuttamiseen osallistuvien hallinnoijan työntekijöiden 2 artiklassa tarkoitetusta koulutuksesta;

d)

asianmukaisista järjestelmistä ja tehokkaista valvontatoimista vastaavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot.

4 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2022.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä toukokuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 171, 29.6.2016, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2175, annettu 18 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1094/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010, rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä annetun asetuksen (EU) 2016/1011 ja varainsiirtojen mukana toimitettavista tiedoista annetun asetuksen (EU) 2015/847 muuttamisesta (EUVL L 334, 27.12.2019, s. 1).


Top