EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1235

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1235, annettu 12 päivänä toukokuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/787 täydentämisestä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen rekisteröintihakemuksia, tuote-eritelmien muutoksia, rekisteröinnin peruuttamista ja rekisteriä koskevilla säännöillä

C/2021/2837

OJ L 270, 29.7.2021, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1235/oj

29.7.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 270/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/1235,

annettu 12 päivänä toukokuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/787 täydentämisestä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen rekisteröintihakemuksia, tuote-eritelmien muutoksia, rekisteröinnin peruuttamista ja rekisteriä koskevilla säännöillä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä ja merkinnöistä, tislattujen alkoholijuomien nimien käytöstä muiden elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä, tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta, maatalousperäisen etyylialkoholin ja maatalousperäisten tisleiden käytöstä alkoholijuomissa ja asetuksen (EY) N:o 110/2008 kumoamisesta 17 päivänä huhtikuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/787 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 41 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EU) 2019/787 on kumottu ja korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 110/2008 (2). Asetuksen (EU) 2019/787 III luvussa vahvistetaan tislattujen alkoholijuomien alan maantieteellisiä merkintöjä koskevat säännöt sekä siirretään komissiolle valta antaa asiaa koskevia delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä. Jotta tislattujen alkoholijuomien markkinat toimisivat moitteettomasti uudessa oikeudellisessa kehyksessä ja erityisesti yksinkertaistettaisiin ja järkeistettäisiin tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen järjestelmän toimintaa, mainituilla säädöksillä olisi hyväksyttävä tietyt säännöt. Tällä asetuksella ja komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/1236 (3) olisi korvattava osa komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 716/2013 (4) säännöksistä, minkä vuoksi jälkimmäinen asetus olisi kumottava.

(2)

Jotta komission olisi helpompi suorittaa tutkinta ja asianomaiset saisivat vastaväitemenettelyssä kaikki tiedot, silloin kun tuote-eritelmä sisältää pakkaamista koskevia vaatimuksia, maantieteellisen merkinnän rekisteröintihakemukseen sisältyvässä yhtenäisessä asiakirjassa olisi oltava yhteenveto perusteluista sille, miksi pakkaaminen on suoritettava rajatulla maantieteellisellä alueella tislatun alkoholijuoman laadun säilyttämiseksi, alkuperän varmistamiseksi tai valvonnan varmistamiseksi.

(3)

Jotta menettely olisi johdonmukainen ja komission olisi helpompi suorittaa tutkinta, jäsenvaltion olisi taattava, että yhtenäinen asiakirja on todenmukainen tiivistelmä tuote-eritelmästä ja että komissio voi luottaa siihen arvioidessaan hakemusta ja että jäsenvaltiot ja sidosryhmät voivat luottaa siihen maantieteellisen merkinnän valvonnan soveltamiseksi. Jäsenvaltioiden komissiolle jättämiin hakemusasiakirjoihin sisältyvän tuote-eritelmän julkaisutiedon olisi samasta syystä oltava sähköinen viittaus tuote-eritelmään, joka on julkaistu jäsenvaltion hallintojärjestelmän mukaisesti.

(4)

Jotta suojahakemusten, unionin muutoksen hyväksymistä koskevien hakemusten ja peruuttamispyyntöjen hallinnointi helpottuisi ja tutkinta nopeutuisi, olisi vahvistettava, mitkä tiedot on toimitettava tällaisten hakemusten ja pyyntöjen tutkittavaksi ottamisedellytysten täyttymiseksi.

(5)

Väliaikaisten ongelmien ratkaisemiseksi ja sen varmistamiseksi, että pitkällä aikavälillä kaikki tuottajat noudattavat tuote-eritelmiä, jäsenvaltioiden olisi sallittava myöntää tuottajille enintään 10 vuoden siirtymäkausi, jotta nämä voivat mukautua tiettyjen tuote-eritelmiä koskevien sääntöjen muutoksiin.

(6)

Tuote-eritelmään tehtävien unionin muutosten hyväksymisestä vastaa komissio, ja tavanomaiset muutokset hyväksyy jäsenvaltio tai kolmannen maan vastuuhenkilö tai -elin. Silloin kun unionin muutosten hyväksymistä koskevaan hakemukseen sisältyy myös tavanomaisia muutoksia, näitä tavanomaisia muutoksia ei menettelyn tehokkuuden varmistamiseksi tulisi ottaa huomioon eikä katsoa hyväksytyiksi unionin muutosten yhteydessä.

(7)

Tavanomaisia muutoksia ja tilapäisiä muutoksia varten olisi vahvistettava menettely, jotta jäsenvaltiot voisivat tehdä hakemuksille tarkoituksenmukaisen arvion ja jotta voidaan varmistaa yhtenäisen toimintamallin soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden suorittamien arvioiden tarkkuuden ja kattavuuden olisi oltava sama kuin arviointiprosessissa, joka toteutetaan maantieteellisen merkinnän rekisteröintihakemusta koskevassa menettelyssä.

(8)

On tarpeen vahvistaa säännöt, jotka koskevat tuote-eritelmän muutosmenettelyjen välistä koordinointia silloin kun unionin muutosta koskeva hakemus ja tavanomaista muutosta koskeva hakemus ovat käsiteltävinä yhtä aikaa, ensin mainittu komissiolla ja jälkimmäinen jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella. Koska kummallakin hakemuksella muutetaan samaa tuote-eritelmää samanaikaisilla eri menettelyillä, joilla on erilaiset määräajat, olisi vahvistettava säännöt epäjohdonmukaisuuksien estämiseksi.

(9)

Maantieteellisen merkinnän rekisteröinnin peruuttamismenettelyä koskevia sääntöjä olisi täydennettävä täsmentämällä, että jäsenvaltiot ovat oikeushenkilöitä, joilla voi olla oikeutettu etu jättää peruuttamispyyntö asetuksen (EU) 2019/787 32 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla, sekä tarkentamalla viittauksia Euroopan unionin viralliseen lehteen, jossa julkaisu tehdään.

(10)

Jotta voitaisiin varmistaa avoimuus ja yhdenmukaisuus kaikissa jäsenvaltioissa, on tarpeen perustaa asetuksen (EU) 2019/787 33 artiklassa tarkoitettu tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen sähköinen rekisteri, jäljempänä ’rekisteri’, ja vahvistaa lisäsääntöjä rekisterin sisällöstä ja muodosta. Koska kunkin rekisteröidyn nimen osalta saatavilla olevat ja saataville asetettavat asiakirjat riippuvat siitä oikeusperustasta, jonka nojalla nimi on alun perin saanut suojan, kyseisiä asiakirjoja koskevia vaatimuksia olisi mukautettava. Jotta voidaan määritellä etuoikeuspäivä muiden teollis- ja tekijänoikeuksien osalta, rekisterissä olisi oltava merkintä maantieteellisen merkinnän rekisteröinnin soveltamisen alkamispäivästä ja sen välineen, jolla maantieteellisen merkinnän suoja myönnettiin, päivämäärä ja julkaisuviite. Rekisterin olisi oltava sähköinen tietokanta, jota hallinnoidaan komission saataville asettamissa digitaalisissa järjestelmissä, ja sen olisi oltava yleisölle avoin.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

Johdantosäännös

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, joilla täydennetään asetusta (EU) 2019/787 tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen ja erityisesti seuraavien osalta:

a)

rekisteröintihakemukset;

b)

tuote-eritelmän muutokset;

c)

rekisteröinnin peruuttaminen;

d)

maantieteellisten merkintöjen rekisteri.

II LUKU

Erityiset säännökset

1 JAKSO

REKISTERÖINTIHAKEMUS

2 artikla

(Siirretty säädösvalta, asetuksen (EU) 2019/787 41 artiklan 1 kohdan a alakohta) Yhtenäistä asiakirjaa koskevat lisävaatimukset

Jos asetuksen (EU) 2019/787 23 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu yhtenäinen asiakirja sisältää pakkaamista koskevia vaatimuksia, siinä on oltava myös yhteenveto mainitun asetuksen 22 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuista perusteluista.

3 artikla

(Siirretty säädösvalta, asetuksen (EU) 2019/787 41 artiklan 1 kohdan a alakohta) Jäsenvaltion hakemusasiakirjat

Kun jäsenvaltio jättää komissiolle hakemusasiakirjat asetuksen (EU) 2019/787 24 artiklan 7 kohdan mukaisesti, sen on vahvistettava, että asetuksen (EU) 2019/787 23 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu yhtenäinen asiakirja on todenmukainen tiivistelmä tuote-eritelmästä. Jäsenvaltio on vastuussa yhtenäisen asiakirjan ja tuote-eritelmän välisistä sisältöeroista. Hakemusasiakirjoissa on oltava sähköinen julkaisuviittaus tuote-eritelmään.

4 artikla

(Siirretty säädösvalta, asetuksen (EU) 2019/787 41 artiklan 1 kohdan b alakohta) Hakemuksen ottaminen tutkittavaksi

1.   Rekisteröintihakemus voidaan ottaa tutkittavaksi, jos se on täytetty asianmukaisesti, jätetty asetuksen (EU) 2019/787 24 artiklan mukaisesti ja toimitettu komissiolle täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1236 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti, mukaan lukien mainitun täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan mukaisesti laadittu yhtenäinen asiakirja.

Rekisteröintihakemus katsotaan asianmukaisesti täytetyksi, jos se on asetuksen (EU) 2019/787 22 ja 23 artiklan sekä tämän asetuksen 2 ja 3 artiklan mukainen.

2.   Jos komissio katsoo, ettei hakemusta voida ottaa tutkittavaksi, se ilmoittaa tapauksen mukaan jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaisille tai asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautuneelle hakijalle syyt, joiden perusteella hakemusta ei voida ottaa tutkittavaksi.

5 artikla

(Siirretty säädösvalta, asetuksen (EU) 2019/787 41 artiklan 1 kohdan b alakohta) Kansallinen siirtymäkausi

1.   Tilapäisten vaikeuksien voittamiseksi ja ottaen huomioon pitkän aikavälin tavoite varmistaa, että kaikki kyseessä olevan alueen tuottajat noudattavat tuote-eritelmää, jäsenvaltio voi myöntää siirtymäkauden, edellyttäen että asianomaiset toimijat ovat pitäneet kyseessä olevaa tislattua alkoholijuomaa laillisesti kaupan käyttäen asianomaisia nimiä yhtäjaksoisesti vähintään viiden vuoden ajan ennen hakemuksen jättämistä jäsenvaltion viranomaisille ja että kyseiset tilapäiset vaikeudet on otettu esille asetuksen (EU) 2019/787 24 artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa kansallisessa vastaväitemenettelyssä.

Siirtymäkausi alkaa päivästä, jona hakemusasiakirjat toimitetaan komissiolle, ja sen on oltava mahdollisimman lyhyt. Siirtymäkauden pituus saa olla enintään kymmenen vuotta.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan kansallista vastaväitemenettelyä lukuun ottamatta soveltuvin osin maantieteelliseen merkintään, joka viittaa kolmannen maan alueella sijaitsevaan maantieteelliseen alueeseen.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu siirtymäkausi on merkittävä komissiolle asetuksen (EU) 2019/787 24 artiklan 7 tai 8 artiklan mukaisesti toimitettaviin hakemusasiakirjoihin.

2 JAKSO

TUOTE-ERITELMÄN MUUTOKSET

6 artikla

(Siirretty säädösvalta, asetuksen (EU) 2019/787 41 artiklan 2 kohta) Tuote-eritelmiin tehtäviä unionin muutoksia koskevat hakemukset

Kun sovelletaan asetuksen (EU) 2019/787 31 artiklaa, tuote-eritelmään tehtävien unionin muutosten hyväksymistä koskeva hakemus voi sisältää ainoastaan unionin muutoksia. Jos unionin muutosten hyväksymistä koskevaan hakemukseen sisältyy myös tavanomaisia muutoksia tai tilapäisiä muutoksia, unionin muutoksiin liittyvää menettelyä sovelletaan ainoastaan unionin muutoksiin. Hakemukseen sisältyvien tavanomaisten tai tilapäisten muutosten osalta katsotaan, ettei hakemusta ole toimitettu.

7 artikla

(Siirretty säädösvalta, asetuksen (EU) 2019/787 41 artiklan 2 kohta) Unionin muutosten hyväksymistä koskevien hakemusten ottaminen tutkittavaksi

1.   Tuote-eritelmään tehtävien unionin muutosten hyväksymistä koskeva hakemus voidaan ottaa tutkittavaksi, jos se on jätetty asetuksen (EU) 2019/787 31 artiklan mukaisesti ja toimitettu komissiolle täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1236 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti sekä täyttää mainitun täytäntöönpanoasetuksen 7 artiklan edellytykset.

Tuote-eritelmään tehtävän unionin muutoksen hyväksymistä koskevalle hakemukselle annettu komission hyväksyntä kattaa ainoastaan hakemuksessa ilmoitetut unionin muutokset.

2.   Jos komissio katsoo, ettei hakemusta voida ottaa tutkittavaksi, se ilmoittaa tapauksen mukaan jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaisille tai asianomaiseen kolmanteen maahan sijoittautuneelle hakijalle syyt, joiden perusteella hakemusta ei voida ottaa tutkittavaksi.

8 artikla

(Siirretty säädösvalta, asetuksen (EU) 2019/787 41 artiklan 2 kohta) Tuote-eritelmien tavanomaiset muutokset

1.   Asetuksen (EU) 2019/787 31 artiklan 5 kohdan soveltamiseksi tuote-eritelmän tavanomaisen muutoksen hyväksymistä koskevat hakemukset jätetään sen jäsenvaltion viranomaisille, jossa asianomaisen tuotteen maantieteellinen alue sijaitsee. Hakijoiden on täytettävä asetuksen (EU) 2019/787 24 artiklan 1, 2 tai 3 kohdassa säädetyt edellytykset. Jos tuote-eritelmään tehtävän tavanomaisen muutoksen hyväksymishakemusta ei jätä hakija, joka jätti suojahakemuksen yhden tai useamman tuote-eritelmässä tarkoitetun nimen osalta, jäsenvaltion on annettava kyseiselle hakijalle mahdollisuus esittää huomautuksensa hakemuksesta, jos hakija on vielä olemassa.

Tavanomaisen muutoksen hyväksymistä koskevassa hakemuksessa on oltava kuvaus tavanomaisista muutoksista ja osoitus siitä, että ehdotettuja muutoksia voidaan pitää tavanomaisina asetuksen (EU) 2019/787 31 artiklan mukaisesti. Siihen on lisättävä yhteenveto syistä, joiden vuoksi muutoksia tarvitaan.

2.   Jos jäsenvaltio katsoo, että asetuksen (EU) 2019/787 ja sen nojalla annettujen säännösten vaatimukset täyttyvät, se voi hyväksyä tavanomaisen muutoksen. Hyväksymispäätöksessä on oltava muutettu konsolidoitu tuote-eritelmä ja tapauksen mukaan muutettu konsolidoitu yhtenäinen asiakirja.

Hyväksymispäätös on julkaistava. Hyväksyttyä tavanomaista muutosta sovelletaan asianomaisessa jäsenvaltiossa päivästä, jona hyväksymispäätös julkaistaan. Jäsenvaltion on ilmoitettava hyväksytyistä tavanomaisista muutoksista komissiolle yhden kuukauden kuluessa kansallisen hyväksymispäätöksen julkaisupäivästä. Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle viipymättä jokaisesta tavanomaisen muutoksen hyväksymispäätöksen kumoavasta kansallisesta tuomiosta, joka on lopullinen ja johon ei voi hakea muutosta.

3.   Hakijaryhmän, jonka oikeutettua etua asia koskee, on ilmoitettava kolmannesta maasta peräisin olevaa tislattua alkoholijuomaa koskevan tavanomaisen muutoksen hyväksymispäätöksestä komissiolle joko suoraan tai asianomaisen kolmannen maan viranomaisten välityksellä yhden kuukauden kuluessa asianomaisen päätöksen julkaisupäivästä.

4.   Hyväksyttyä tavanomaista muutosta koskevan ilmoituksen katsotaan olevan asianmukaisesti annettu komissiolle, jos se on täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1236 8 artiklan mukainen.

5.   Jos tavanomainen muutos edellyttää yhtenäisen asiakirjan muuttamista, komissio julkaisee kuvauksen tavanomaisesta muutoksesta sekä muutetun yhtenäisen asiakirjan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona se vastaanotti kyseistä tavanomaista muutosta koskevan ilmoituksen.

Jos tavanomainen muutos ei edellytä yhtenäisen asiakirjan muuttamista, komissio julkistaa kuvauksen tavanomaisesta muutoksesta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1236 13 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettujen digitaalisten järjestelmien kautta kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona se vastaanotti kyseistä tavanomaista muutosta koskevan ilmoituksen.

Tavanomaista muutosta koskevan ilmoituksen lähettäjä on vastuussa sen sisällöstä.

6.   Tavanomaista muutosta sovelletaan unionin alueella päivästä, jona se julkaistaan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tai julkistetaan 5 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

7.   Jos maantieteellinen alue käsittää useamman kuin yhden jäsenvaltion, asianomaisten jäsenvaltioiden on sovellettava tavanomaisia muutoksia koskevaa menettelyä kukin erikseen omalla alueellaan sijaitsevaan maantieteellisen alueen osaan. Tavanomaista muutosta sovelletaan asianomaisten jäsenvaltioiden alueella vasta sitten kun viimeistä kansallista hyväksymispäätöstä ryhdytään soveltamaan. Jäsenvaltion, joka hyväksyy tavanomaisen muutoksen viimeisenä, on toimitettava komissiolle asiaan kuuluva ilmoitus yhden kuukauden kuluessa hyväksymispäätöksensä julkistamispäivästä.

Jos yksi tai useampi asianomaisista jäsenvaltioista ei tee ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua kansallista hyväksymispäätöstä, mikä tahansa näistä jäsenvaltioista voi jättää kyseisen hakemuksen unionin muutosta koskevassa menettelyssä.

8.   Silloin kun osa asianomaisesta maantieteellisestä alueesta sijaitsee kolmannen maan alueella, sovelletaan 7 kohtaa soveltuvin osin.

9 artikla

(Siirretty säädösvalta, asetuksen (EU) 2019/787 41 artiklan 2 kohta) Unionin muutosten ja tavanomaisten muutosten suhde

1.   Jos tavanomainen muutos, joka edellyttää yhtenäisen asiakirjan muuttamista, hyväksytään unionin muutoksen hyväksymistä koskevan hakemuksen ollessa vireillä, asianomaisen jäsenvaltion on päivitettävä unionin muutosten hyväksymistä koskevaan hakemukseen sisältyvää yhtenäistä asiakirjaa vastaavasti. Jos vireillä oleva unionin muutos on julkaistu Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa vastaväitteiden esittämistä varten, yhtenäisen asiakirjan päivitetty versio julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden L-sarjassa unionin muutoksen hyväksymisestä annetun täytäntöönpanoasetuksen liitteenä.

2.   Jos kansallisella tasolla hyväksyttyyn tavanomaista muutosta koskevaan hakemukseen sisältyvässä yhtenäisen asiakirjan muutetussa versiossa ei oteta huomioon viimeisimpiä hyväksyttyjä unionin muutoksia, kyseistä tavanomaista muutosta ei julkaista Euroopan unionin virallisen lehdessä. Asianomaisen tavanomaisen muutoksen hyväksyneen jäsenvaltion on lähetettävä komissiolle yhtenäisen asiakirjan konsolidoitu versio, sellaisena kuin se on muutettuna unionin ja tavanomaisilla muutoksilla, jotta se voidaan julkaista Euroopan unionin virallisen lehdessä.

10 artikla

(Siirretty säädösvalta, asetuksen (EU) 2019/787 41 artiklan 2 kohta) Tuote-eritelmien tilapäiset muutokset

1.   Tuote-eritelmien tilapäiset muutokset hyväksyy ja julkaisee se jäsenvaltio, jonka alueella asiaomaisen tuotteen maantieteellinen alue sijaitsee. Tilapäisistä muutoksista ja niitä tukevista syistä on ilmoitettava komissiolle yhden kuukauden kuluessa kansallisen hyväksymispäätöksen julkaisupäivästä. Tilapäistä muutosta sovelletaan asianomaisessa jäsenvaltiossa päivästä, jona muutoksen hyväksymispäätös julkaistaan.

2.   Jos maantieteellinen alue käsittää useamman kuin yhden jäsenvaltion, kyseessä olevat jäsenvaltiot soveltavat tilapäisten muutosten menettelyä kukin erikseen omalla alueellaan sijaitsevaan maantieteellisen alueen osaan.

3.   Kolmansista maista peräisin olevia tislattuja alkoholijuomia koskevista tilapäisistä muutoksista ja niitä tukevista syistä ilmoittaa komissiolle yhden kuukauden kuluessa muutosten hyväksymisestä se hakijaryhmä, jonka oikeutettua etua asia koskee, joko suoraan tai asianomaisen kolmannen maan viranomaisten kautta.

4.   Hyväksyttyä tilapäistä muutosta koskevan ilmoituksen katsotaan olevan asianmukaisesti annettu komissiolle, jos se on täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1236 9 artiklan mukainen.

5.   Komissio julkistaa tilapäistä muutosta koskevan ilmoituksen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1236 13 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettujen digitaalisten järjestelmien kautta kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona se vastaanotti kyseistä tilapäistä muutosta koskevan ilmoituksen. Tilapäistä muutosta sovelletaan unionin alueella päivästä, jona komissio sen julkistaa.

Tilapäistä muutosta koskevan ilmoituksen lähettäjä on vastuussa sen sisällöstä.

3 JAKSO

MAANTIETEELLISEN MERKINNÄN PERUUTTAMINEN

11 artikla

(Siirretty säädösvalta, asetuksen (EU) 2019/787 41 artiklan 1 kohdan b alakohta) Peruuttamismenettely

1.   Asetuksen (EU) 2019/787 32 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi jäsenvaltio voi jättää maantieteellisen merkinnän peruuttamispyynnön omasta aloitteestaan.

2.   Komissio julkaisee asetuksen (EU) 2019/787 32 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla jätetyt peruuttamispyynnöt Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

12 artikla

(Siirretty säädösvalta, asetuksen (EU) 2019/787 41 artiklan 1 kohdan b alakohta) Peruuttamispyyntöjen ottaminen tutkittavaksi

1.   Asetuksen (EU) 2019/787 32 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamiseksi peruuttamispyyntö voidaan ottaa tutkittavaksi, jos

a)

se on täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1236 10 artiklassa esitettyjen vaatimusten mukainen; ja

b)

kun kyseessä on asetuksen (EU) 2019/787 32 artiklan 1 kohdan mukainen pyyntö, sen perusteena ovat kyseisen säännöksen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut syyt.

2.   Jos komissio katsoo, ettei peruuttamispyyntöä voida ottaa tutkittavaksi, se ilmoittaa tapauksen mukaan asianomaisen jäsenvaltion tai kolmannen maan viranomaisille taikka hakemuksen jättäneelle luonnolliselle tai oikeushenkilölle syyt, joiden perusteella pyyntöä ei voida ottaa tutkittavaksi.

3.   Peruuttamispyyntöihin liittyvä perusteltu vastaväite voidaan ottaa tutkittaviksi vain, jos siinä osoitetaan, että henkilö, jota asia koskee, käyttää rekisteröityä nimeä kaupallisesti.

4 JAKSO

REKISTERI

13 artikla

(Siirretty säädösvalta, asetuksen (EU) 2019/787 33 artiklan 1 ja 2 kohta) Rekisteri

1.   Perustetaan asetuksen (EU) 2019/787 33 artiklassa tarkoitettu tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen sähköinen rekisteri, jäljempänä ’rekisteri’. Se perustuu komission hallinnoimiin digitaalisiin järjestelmiin ja on yleisölle avoin.

2.   Kun maantieteellisen merkinnän nimen suojaava oikeudellinen väline tulee voimaan, komissio kirjaa rekisteriin seuraavat tiedot:

a)

maantieteellisenä merkintänä suojattava nimi / suojattavat nimet, mukaan lukien tapauksen mukaan sen/niiden transkribointi tai translitterointi latinalaiseen kirjaimistoon. Jos nimiä on monta tai jos ne transkriboitu tai translitteroitu, ne on rekisteröitävä vaihtoehtoisina niminä ja erotettava toisistaan välilyönnillä, vinoviivalla ja toisella välilyönnillä;

b)

tislatun alkoholijuoman luokka;

c)

tiedostonumero;

d)

maantieteellisen merkinnän tyyppi;

e)

alkuperämaa(t);

f)

soveltamisen alkamispäivä ja viittaus nimen suojaavaan oikeudelliseen välineeseen seuraavasti:

i)

kun kyseessä on asetuksen (EU) 2019/787 tai asetuksen (EY) N:o 110/2008 mukaisesti rekisteröity maantieteellinen merkintä, pois lukien asetuksen (EY) N:o 110/2008 20 artiklassa tarkoitetut vakiintuneet maantieteelliset merkinnät, soveltamisen alkamispäivä ja sähköinen viittaus välineisiin, joilla nimi suojataan unionin tasolla;

ii)

kun kyseessä on asetuksen (EY) N:o 110/2008 20 artiklassa tarkoitettu vakiintunut maantieteellinen merkintä, sen välineen julkaisupäivä, jolla maantieteellinen merkintä suojattiin ensimmäisen kerran unionin tasolla, sekä sähköinen viittaus kyseiseen välineeseen;

g)

sähköiset viittaukset maantieteellistä merkintää koskeviin oikeudellisiin välineisiin, jotka on annettu f alakohdassa tarkoitettujen oikeudellisten välineiden jälkeen;

h)

viittaukset yhtenäiseen asiakirjaan, teknisen asiakirjan tärkeimpiin tietoihin tai tuote-eritelmään taikka tekninen asiakirja tapauksen mukaan seuraavasti:

i)

kun kyseessä on asetuksen (EU) 2019/787 mukaisesti rekisteröity maantieteellinen merkintä, sähköinen viittaus yhtenäiseen asiakirjaan, mukaan lukien sähköinen viittaus tuote-eritelmään. Jos maantieteellinen alue sijaitsee kolmannen maan alueella, sähköinen viittaus yhtenäiseen asiakirjaan, mukaan lukien viittaus tuote-eritelmään;

ii)

kun kyseessä on asetuksen (EY) N:o 110/2008 mukaisesti rekisteröity maantieteellinen merkintä, sähköinen viittaus teknisen asiakirjan tärkeimpiin tietoihin;

iii)

kun kyseessä on asetuksen (EY) N:o 110/2008 20 artiklassa tarkoitettu vakiintunut maantieteellinen merkintä, tekninen asiakirja.

3.   Jos komissio hyväksyy tuote-eritelmään tehtävän unionin muutoksen tai vastaanottaa ilmoituksen hyväksytystä tuote-eritelmään tehtävästä tavanomaisesta muutoksesta, joka aiheuttaa muutoksen rekisterissä oleviin tietoihin, se kirjaa uudet tiedot rekisteriin; nämä tiedot ovat voimassa päivästä, jona muutosta aletaan soveltaa unionissa. Myös tilapäisiä muutoksia koskevat tiedot kirjataan.

4.   Jos maantieteellisen merkinnän rekisteröinti on peruutettu, komissio poistaa nimen rekisteristä siitä päivästä lähtien, jona asianomainen asetuksen (EU) 2019/787 32 artiklan nojalla annettu täytäntöönpanosäädös tulee voimaan, ja kirjaa peruuttamisen rekisteriin.

5.   Maantieteelliset merkinnät, jotka on suojattu 8 päivän kesäkuuta 2019 ja tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivän välisenä aikana annetulla täytäntöönpanoasetuksella, kirjataan rekisteriin.

6.   Komissio säilyttää maantieteellisen merkinnän rekisteröintiin liittyvät asiakirjat digitaalisessa tai paperimuodossa maantieteellisen merkinnän voimassaoloajan, ja kun kyseessä on peruuttaminen, 10 vuoden ajan peruuttamisesta.

III LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

14 artikla

Kumoaminen

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 716/2013.

15 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä toukokuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 130, 17.5.2019, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 110/2008, annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta (EUVL L 39, 13.2.2008, s. 16).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1236, annettu 12 päivänä toukokuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/787 soveltamissäännöistä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen rekisteröintihakemusten, vastaväitemenettelyn, tuote-eritelmien muutosten, rekisteröinnin peruuttamisen, tunnuksen käytön ja valvonnan osalta (ks. tämän virallisen lehden sivu 10).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 716/2013, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013, tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 soveltamissäännöistä (EUVL L 201, 26.7.2013, s. 21).


Top