EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1158

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1158, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2021, laivavarusteiden suunnittelu-, valmistus- ja suorituskykyvaatimuksista ja testausnormeista sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1170 kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 254, 16.7.2021, p. 1–291 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1158/oj

16.7.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 254/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/1158,

annettu 22 päivänä kesäkuuta 2021,

laivavarusteiden suunnittelu-, valmistus- ja suorituskykyvaatimuksista ja testausnormeista sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1170 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon laivavarusteista ja neuvoston direktiivin 96/98/EY kumoamisesta 23 päivänä heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/90/EU (1) ja erityisesti sen 35 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

1)

Direktiivin 2014/90/EU soveltamisalaan kuuluvia laivavarusteita koskevista suunnittelu-, valmistus- ja suorituskykyvaatimuksista ja testausnormeista määrätään kyseisen direktiivin 2 artiklan 5 kohdassa määritellyissä kansainvälisissä oikeudellisissa asiakirjoissa.

2)

Jotta voitaisiin ottaa huomioon viimeisimmät muutokset, sovellettavien kansainvälisten oikeudellisten asiakirjojen luetteloa olisi päivitettävä. Laivavarusteet, joihin on alettu soveltaa direktiivissä 2014/90/EU vahvistettuja yhdenmukaistettuja unionin vaatimuksia, olisi lueteltava nimenomaisesti.

3)

Sen vuoksi komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2020/1170 (2) olisi kumottava.

4)

On kohtuullista ja oikeasuhteista sallia siirtymäkausi, jonka aikana uusia varusteita, jotka ovat jäsenvaltiossa ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden kansallisten tyyppihyväksyntävaatimusten mukaisia, voidaan edelleen saattaa markkinoille ja sijoittaa direktiivin 2014/90/EU 2 artiklan 2 kohdassa määritellyille EU:n aluksille.

5)

Jotta direktiivi 2014/90/EU voitaisiin panna täytäntöön yhdenmukaisesti, nopeasti ja yksinkertaisesti, mainitun direktiivin nojalla hyväksyttävät täytäntöönpanosäädökset olisi annettava täytäntöönpanoasetuksina.

6)

Jotta laivavarusteteollisuus ja muut sidosryhmät voisivat mukautua tässä asetuksessa säädettyihin toimenpiteisiin, tämän asetuksen olisi tultava voimaan 40 päivän kuluttua sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 2099/2002 (3) perustetun meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Direktiivin 2014/90/EU 2 artiklan 5 kohdassa määritellyissä kansainvälisissä oikeudellisissa asiakirjoissa määrättyjä suunnittelu-, valmistus- ja suorituskykyvaatimuksia ja testausnormeja sovelletaan kaikkiin tämän asetuksen liitteessä lueteltuihin laivavarusteisiin.

2 artikla

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1170.

3 artikla

1.   Täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/1397 uutena kohtana lisättyä tämän asetuksen liitteen sarakkeessa 1 lueteltua laivavarustetta, joka on jäsenvaltiossa ennen 3 päivää lokakuuta 2019 voimassa olleiden kansallisten tyyppihyväksyntävaatimusten mukainen, voidaan edelleen saattaa markkinoille ja sijoittaa EU:n aluksille 3 päivään lokakuuta 2022 asti.

2.   Täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/1170 uutena kohtana lisättyä tämän asetuksen liitteen sarakkeessa 1 lueteltua laivavarustetta, joka on jäsenvaltiossa ennen 1 päivänä syyskuuta 2020 voimassa olleiden kansallisten tyyppihyväksyntävaatimusten mukainen, voidaan edelleen saattaa markkinoille ja sijoittaa EU:n aluksille 1 päivänä syyskuuta 2023 asti.

3.   Täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/1158 uutena kohtana lisättyä tämän asetuksen liitteen sarakkeessa 1 lueteltua laivavarustetta, joka on jäsenvaltiossa ennen 25 päivää elokuuta 2021 voimassa olleiden kansallisten tyyppihyväksyntävaatimusten mukainen, voidaan edelleen saattaa markkinoille ja sijoittaa EU:n aluksille 25 päivään elokuuta 2024 asti.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä kesäkuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 257, 28.8.2014, s. 146.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1170, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2020, laivavarusteiden suunnittelu-, valmistus- ja suorituskykyvaatimuksista ja testausnormeista sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1397 kumoamisesta (EUVL L 264, 12.8.2020, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2099/2002, annettu 5 päivänä marraskuuta 2002, meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitea) perustamisesta sekä meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä koskevien asetusten muuttamisesta (EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1).


LIITE

Yleinen huomautus: SOLAS-säännöillä viitataan ihmishengen turvallisuudesta merellä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen määräyksiin sellaisena kuin se on muutettuna.

Lyhenneluettelo

A.1: muita kuin IMOn standardiasiakirjoja koskeva tarkistus 1

A.2: muita kuin IMOn standardiasiakirjoja koskeva tarkistus 2

AC: muita kuin IMOn standardiasiakirjoja koskeva oikaisu

CAT: tutkalaitteiston luokka, siten kuin se on määritelty standardin IEC 62388 (2007) 1.3 kohdassa

Circ.: kiertokirje

COLREG: kansainväliset säännöt yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä

COMSAR: radioviestintää sekä etsintä- ja pelastustoimintaa käsittelevä IMOn alakomitea

EN: eurooppalainen standardi

ETSI: Euroopan telealan standardointilaitos

FSS: kansainvälinen paloturvallisuusjärjestelmiä koskeva säännöstö

FTP: kansainvälinen palokoemenetelmiä koskeva säännöstö

GNSS: maailmanlaajuinen satelliittinavigointijärjestelmä

HSC: suurnopeusaluksia koskeva kansainvälinen turvallisuussäännöstö

IBC: kansainvälinen kemikaalialuksia koskeva säännöstö

ICAO: Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö

IEC: Sähköalan kansainvälinen standardisointijärjestö

IGC: nesteytettyjä kaasuja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva kansainvälinen säännöstö

IMO: Kansainvälinen merenkulkujärjestö

ISO: Kansainvälinen standardisoimisjärjestö

ITU: Kansainvälinen televiestintäliitto

LSA: hengenpelastuslaite

MARPOL: kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

MED: laivavarusteita koskeva direktiivi

MEPC: meriympäristön suojelukomitea

MSC: meriturvallisuuskomitea

NOx: typen oksidit

O2/HC-mittausjärjestelmät: hapen ja hiilivetyjen mittausjärjestelmät

SOLAS: kansainvälinen yleissopimus ihmishengen turvallisuudesta merellä

SOx: rikin oksidit

Reg.: sääntö

Res.: päätöslauselma

Huomautukset, jotka koskevat koko tätä liitettä

a)

Yleistä: Tässä liitteessä erityisesti tarkoitettujen testausstandardien lisäksi tyyppitarkastukset (tyyppihyväksyntä) edellyttävät kansainvälisissä yleissopimuksissa ja asiaankuuluvissa IMOn päätöslauselmissa ja kiertokirjeissä olevien sovellettavien vaatimusten noudattamista. Tällaiseen vaatimustenmukaisuuteen viitataan direktiivissä 2014/90/EU vahvistetuissa vaatimustenmukaisuuden arvioinnin moduuleissa.

b)

Sarake 3: Kun kahden testausstandardisarjan välissä on sana ’tai’, kumpikin sarja täyttää kaikki testausvaatimukset IMOn suoritusstandardien mukaisesti. Tällöin kumpikin sarja riittää osoittamaan, että varuste on testattu asiaankuuluvien kansainvälisten oikeudellisten asiakirjojen vaatimusten mukaisesti. Kun taas käytetään muita erottimia (kuten pilkkua), kaikki luetellut viitteet ovat voimassa.

c)

Sarake 6: Kulloistenkin laivavarusteiden ominaisuuksista riippuvaisten laivanrakennuksen aikataulujen huomioonottamiseksi ilmaisua ’alukselle sijoittaminen’ käytetään seuraavissa merkityksissä (ilmoitetaan suluissa päivämäärien jälkeen):

i)

:

varusteen ensimmäinen sijoittaminen sen käyttöpaikkaan EU:n alukselle;

ii)

:

varusteen ensimmäinen sijoittaminen tai ahtaaminen sen käyttöpaikkaan EU:n alukselle;

iii)

:

varusteen toimittaminen telakalle, mikäli tämä tapahtuu varusteen ensimmäistä sijoittamista sen käyttöpaikkaan edeltävien 30 kuukauden aikana.

d)

Kun yhtä laivavarustetta koskevassa kohdassa (esimerkiksi MED/1.3) on kaksi riviä, toisella (alemmalla) rivillä on päivitetyt kansainvälisten oikeudellisten asiakirjojen vaatimukset suhteessa ensimmäisellä (ylemmällä) rivillä esitettyihin vaatimuksiin.

e)

Jos edellä d alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa sarakkeissa 5 ja 6 ei esitetä päivämääriä, tämä osoittaa, että testausstandardeja ei ole muutettu ja että kyseisen laivavarusteen on täytettävä (toisella) alemmalla rivillä esitetyt vaatimukset.

f)

Kun yhtä laivavarustetta koskevassa kohdassa (esimerkiksi MED/1.2a) on enemmän kuin kaksi riviä, alimmalla rivillä on päivitetyt kansainvälisten oikeudellisten asiakirjojen vaatimukset suhteessa ylemmillä riveillä esitettyihin vaatimuksiin.

1.   Hengenpelastuslaitteet

Sarake 2: Tapauksen mukaan sovelletaan kiertokirjeitä IMO MSC/Circ.1628, IMO MSC.1/Circ.1629, IMO MSC.1/Circ.1630, IMO MSC.1/Circ.1631, IMO MSC.1/Circ.1632 jaF IMO MSC.1/Circ.1633, jollei niitä ole korvattu sarakkeessa 2 mainituilla erityisasiakirjoilla.

Numero ja varusteen nimi

SOLAS 74 -säännöt, sellaisina kuin ne ovat muutettuina, ja asiaankuuluvat IMOn päätöslauselmat ja kiertokirjeet soveltuvin osin

Testausstandardit

Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin moduulit

Ensimmäinen markkinoille saattaminen

Viimeinen alukselle sijoittaminen

1

2

3

4

5

6

MED/1.1

Pelastusrenkaat

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2a

Hengenpelastuslaitteisiin tarkoitetut sijainnin ilmaisevat valot:

pelastusveneisiin tai -lauttoihin ja valmiusveneisiin

Rivi 1/3

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

(ii)

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2a

Hengenpelastuslaitteisiin tarkoitetut sijainnin ilmaisevat valot:

pelastusveneisiin tai -lauttoihin ja valmiusveneisiin

Rivi 2/3

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

EN 60945:2002, mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1:2008.

Tai:

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

IEC 60945:2002, mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1:2008.

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

12.8.2023

(ii)

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2a

Hengenpelastuslaitteisiin tarkoitetut sijainnin ilmaisevat valot:

pelastusveneisiin tai -lauttoihin ja valmiusveneisiin

Rivi 3/3

Huomautus: Standardien EN 60945 ja IEC 60945 mukaiset sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat testit jätetään pois, ja ainoastaan päätöslauselman IMO Res. MSC 81(70) lausekkeessa 10.4. tarkoitetut testit suoritetaan.

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

EN 60945:2002, mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1:2008,

ISO 24408: 2005.

Tai:

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

IEC 60945:2002, mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1:2008,

ISO 24408: 2005

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2b

Hengenpelastuslaitteisiin tarkoitetut sijainnin ilmaisevat valot:

pelastusrenkaisiin

Rivi 1/3

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

(ii)

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2b

Hengenpelastuslaitteisiin tarkoitetut sijainnin ilmaisevat valot:

pelastusrenkaisiin

Rivi 2/3

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

EN 60945:2002, mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1:2008.

Tai:

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

IEC 60945:2002, mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1:2008.

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

12.8.2023

(ii)

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2b

Hengenpelastuslaitteisiin tarkoitetut sijainnin ilmaisevat valot:

pelastusrenkaisiin

Rivi 3/3

Huomautus: Standardien EN 60945 ja IEC 60945 mukaiset sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat testit jätetään pois, ja ainoastaan päätöslauselman IMO Res. MSC 81(70) lausekkeessa 10.4. tarkoitetut testit suoritetaan.

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

EN 60945:2002, mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1:2008,

ISO 24408: 2005.

Tai:

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

IEC 60945:2002, mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1:2008,

ISO 24408: 2005.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2c

Hengenpelastuslaitteisiin tarkoitetut sijainnin ilmaisevat valot:

pelastusliiveihin

Rivi 1/3

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

(ii)

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2c

Hengenpelastuslaitteisiin tarkoitetut sijainnin ilmaisevat valot:

pelastusliiveihin

Rivi 2/3

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

EN 60945:2002, mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1:2008.

Tai:

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

IEC 60945:2002, mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1:2008.

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

12.8.2023

(ii)

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2c

Hengenpelastuslaitteisiin tarkoitetut sijainnin ilmaisevat valot:

pelastusliiveihin

Rivi 3/3

Huomautus: Standardien EN 60945 ja IEC 60945 mukaiset sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat testit jätetään pois, ja ainoastaan päätöslauselman IMO Res. MSC 81(70) lausekkeessa 10.4. tarkoitetut testit suoritetaan.

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

EN 60945:2002, mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1:2008,

ISO 24408: 2005.

Tai:

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

IEC 60945:2002, mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1:2008,

ISO 24408: 2005.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.3

Automaattisin savumerkkilaittein varustetut pelastusrenkaat

Rivi 1/2

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023

(ii)

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.3

Automaattisin savumerkkilaittein varustetut pelastusrenkaat

Rivi 2/2

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

ISO 15736: 2006.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.4

Pelastusliivit

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.922,

IMO MSC.1/Circ.1304,

IMO MSC.1/Circ.1470.

MED/1.5a

Pelastuspuvut ja kevyet pelastuspuvut, jotka on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä pelastusliivien KANSSA:

pelastuspuku, eristämätön

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.5b

Pelastuspuvut ja kevyet pelastuspuvut, jotka on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä pelastusliivien KANSSA:

pelastuspuku, eristetty

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.5c

Pelastuspuvut ja kevyet pelastuspuvut, jotka on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä pelastusliivien KANSSA:

kevyet pelastuspuvut

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6a

Pelastuspuvut ja kevyet pelastuspuvut, jotka on tarkoitettu käytettäväksi ILMAN pelastusliivejä:

pelastuspuku, eristämätön

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6b

Pelastuspuvut ja kevyet pelastuspuvut, jotka on tarkoitettu käytettäväksi ILMAN pelastusliivejä:

pelastuspuku, eristetty

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6c

Pelastuspuvut ja kevyet pelastuspuvut, jotka on tarkoitettu käytettäväksi ILMAN pelastusliivejä

kevyet pelastuspuvut

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.7

Lämpösuojaimet

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.8

Laskuvarjoraketit (pyrotekniikka)

Rivi 1/2

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023

(ii)

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/6,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.8

Laskuvarjoraketit (pyrotekniikka)

Rivi 2/2

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

ISO 15736: 2006.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2020

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/6,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.9

Käsisoihdut (pyrotekniikka)

Rivi 1/2

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023

(ii)

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.9

Käsisoihdut (pyrotekniikka)

Rivi 2/2

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

ISO 15736: 2006.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.10

Kelluvat savumerkkilaitteet (pyrotekniikka)

Rivi 1/2

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023

(ii)

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III.

MED/1.10

Kelluvat savumerkkilaitteet (pyrotekniikka)

Rivi 2/2

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

ISO 15736: 2006.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III.

MED/1.11

Nuoranheittolaitteet

Rivi 1/2

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023

(ii)

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/18,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VII,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.11

Nuoranheittolaitteet

Rivi 2/2

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

ISO 15736: 2006.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/18,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VII,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.12

Ilmalla täytettävät pelastuslautat

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

Jos huoltoväliä on pidennetty:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/13,

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.13

Jäykkärunkoiset pelastuslautat

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.14a

Automaattisesti itseoikaisevat pelastuslautat:

ilmatäytteiset

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

Jos huoltoväliä on pidennetty:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.14b

Automaattisesti itseoikaisevat pelastuslautat:

jäykkärunkoiset

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.15

Katetut, käännettävät pelastuslautat

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

Jos huoltoväliä on pidennetty:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.16

Pelastuslautat – vapaa kellunta (hydrostaattiset laukaisulaitteet)

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/13,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

MED/1.17a

Pelastusveneet

Taavetein laskettavat pelastusveneet:

osittain suljetut

kokonaan suljetut

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423.

MED/1.17b

Pelastusveneet

Pelastusveneet – vapaa pudotus

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423.

MED/1.18

Jäykkärunkoiset valmiusveneet

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.19

Ilmalla täytettävät valmiusveneet

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.20a

Nopeakulkuiset valmiusveneet:

ilmalla täytettävät

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20b

Nopeakulkuiset valmiusveneet:

jäykkärunkoiset

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20c

Nopeakulkuiset valmiusveneet:

jäykkäpohjaiset ilmatäytteiset

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.21

Taljaköysin ja vintturein varustetut vesillelaskulaitteet (taavetit)

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/33,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

Kohta MED/1.22 ”Pelastusveneiden tai -lauttojen vesillelaskulaitteet” on siirretty kohtaan MED/9/1.3.

MED/1.23

Pelastusveneiden vesillelaskulaitteet – vapaa pudotus

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/33,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.24

Pelastuslauttojen vesillelaskulaitteet

(taavetit)

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/12,

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.25

Nopeakulkuisten valmiusveneiden vesillelaskulaitteet

(taavetit)

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI.

MED/1.26a

Laukaisumekanismit:

pelastusveneisiin ja valmiusveneisiin (lasketaan vesille taljaköydellä tai -köysillä)

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26b

Laukaisumekanismit:

pelastuslauttoihin (lasketaan vesille taljaköydellä tai -köysillä)

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

MED/1.26c

Laukaisumekanismit:

vapaasti pudotettaviin pelastusveneisiin

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.27

MES-järjestelmät (Marine evacuation systems)

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/15,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.28

Pelastamisvälineet

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI.

MED/1.29

Siirtymiseen tarvittavat tikkaat

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

ISO 5489:2008.

B+D

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO MSC.1/Circ.1285.

MED/1.30

Heijastinmateriaalit

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. A.658(16), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

Kohta MED/1.31 ”Pelastusveneiden tai -lauttojen kaksisuuntainen VHF-radiopuhelin” on siirretty kohtiin MED/5.17 ja MED/5.18.

Kohta MED/1.32 ”9 GHz:n SAR-vastain (SART)” on siirretty kohtaan MED/4.18.

MED/1.33

Pelastusveneiden ja valmiusveneiden tutkaheijastin

(passiivinen)

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

EN ISO 8729:1998,

EN 60945:2002, mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1:2008.

Tai:

EN ISO 8729:1998,

IEC 60945:2002, mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1:2008.

Tai:

ISO 8729-1:2010,

EN 60945:2002, mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1:2008.

Tai:

ISO 8729-1:2010,

IEC 60945:2002, mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1:2008.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. A.384(X),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.164(78).

Kohta MED/1.34 ”Magneettikompassi, B-luokka, pelastusveneiden ja valmiusveneiden osalta” on siirretty kohtaan MED/4.23.

Kohta MED/1.35 ”Pelastusveneiden ja valmiusveneiden käsisammuttimet” on siirretty kohtaan MED/3.38.

MED/1.36

Pelastusveneen/valmiusveneen moottori

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V.

MED/1.37

Valmiusveneen moottori – perämoottori

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V.

MED/1.38

Pelastusveneissä ja valmiusveneissä käytettävät valonheittimet

Rivi 1/2

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

(ii)

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.38

Pelastusveneissä ja valmiusveneissä käytettävät valonheittimet

Rivi 2/2

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

EN 60945:2002, mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1:2008.

Tai:

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

IEC 60945:2002, mukaan luettuna IEC 60945 oikaisu 1:2008.

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.39

Avoimet, käännettävät pelastuslautat

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), liite 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code), liite 11.

Jos huoltoväliä on pidennetty:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), liite 10,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code), liite 11,

IMO MSC.1/Circ.1328.

Kohta MED/1.40 ”Mekaaninen luotsinostolaite” on siirretty kohtaan MED/4.48.

MED/1.41a

Vinssit pelastusveneisiin tai -lauttoihin ja valmiusveneisiin:

taavetein laskettavat pelastusveneet

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41b

Vinssit pelastusveneisiin tai -lauttoihin ja valmiusveneisiin:

vapaasti pudotettaviin pelastusveneisiin

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI.

MED/1.41c

Vinssit pelastusveneisiin tai -lauttoihin ja valmiusveneisiin:

pelastuslautat

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41d

Vinssit pelastusveneisiin tai -lauttoihin ja valmiusveneisiin:

valmiusveneet

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41e

Vinssit pelastusveneisiin tai -lauttoihin ja valmiusveneisiin:

nopeakulkuiset valmiusveneet

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

Kohta MED/1.42 ”Luotsitikkaat” on siirretty kohtaan MED/4.49.

MED/1.43

Jäykkäpohjaiset ilmatäytteiset valmiusveneet

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), sellaisena kuin se on muutettuna,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

2.   Meren pilaantumisen ehkäiseminen

Numero ja varusteen nimi

Marpol 73/78 -säännöt, sellaisina kuin ne ovat muutettuina, ja asiaankuuluvat IMOn päätöslauselmat ja kiertokirjeet soveltuvin osin

Testausstandardit

Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin moduulit

Ensimmäinen markkinoille saattaminen

Viimeinen alukselle sijoittaminen

1

2

3

4

5

6

MED/2.1

Öljyisen (pilssi)veden suodatuslaitteet (suodatetun jäteveden öljypitoisuus ei ole suurempi kuin 15 ppm)

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

MARPOL 73/78, liite I, Reg. 14.

IMO Res. MEPC.107(49), sellaisena kuin se on muutettuna,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

MARPOL 73/78, liite I, Reg. 14,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.2

Öljyn/veden rajapinnan ilmaisimet

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

MARPOL 73/78, liite I, Reg. 32.

IMO Res. MEPC.5(XIII).

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

MARPOL 73/78, liite I, Reg. 32.

MED/2.3

Öljypitoisuusmittarit

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

MARPOL 73/78, liite I, Reg. 14.

IMO Res. MEPC.107(49), sellaisena kuin se on muutettuna,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

MARPOL 73/78, liite I, Reg. 14,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

Kohta MED/2.4 ”Käsittelylaitteet, jotka on tarkoitettu kiinnitettäviksi öljyn ja veden separointilaitteisiin (suodatetun jäteveden öljypitoisuus ei ole suurempi kuin 15 ppm)” on jätetty tarkoituksellisesti tyhjäksi.

MED/2.5

Öljysäiliöaluksen öljypäästöjen tarkkailu- ja säätöjärjestelmä

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

MARPOL 73/78, liite I, Reg. 31,

IMO MEPC.1/Circ.858.

IMO Res. MEPC.108(49), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

MARPOL 73/78, liite I, Reg. 31.

MED/2.6a

Jäteveden käsittelylaitteistot

(käytetään matkustaja-aluksilla kaikilla alueilla, MARPOL-yleissopimuksen liitteen IV mukainen erityisalue mukaan lukien).

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

MARPOL 73/78, liite IV, Reg. 9.

IMO Res. MEPC.227(64), mukaan lukien 4.2 kohta.

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

MARPOL 73/78, liite IV, Reg. 9.

MED/2.6b

Jäteveden käsittelylaitteistot

(käytetään muilla kuin matkustaja-aluksilla kaikilla alueilla ja matkustaja-aluksilla MARPOL-yleissopimuksen liitteen IV mukaisten erityisalueiden ulkopuolella).

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

MARPOL 73/78, liite IV, Reg. 9.

IMO Res. MEPC.227(64), mukaan lukien 4.2 kohta.

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

MARPOL 73/78, liite IV, Reg. 9.

MED/2.7

Laivassa sijaitsevat jätteenpolttouunit

(polttolaitokset, joiden kapasiteetti on enintään 4 000  kW)

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

MARPOL 73/78, liite VI, Reg. 16.

IMO Res. MEPC.244(66).

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

MARPOL 73/78, liite VI, Reg. 16.

MED/2.8

Pysyvästi alukselle asennettu, typen oksidien teknisen säännöstön (2008) mukaisesti aluksella käytettävä NOx-analysaattori

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

IMO Res. MEPC.176(58) – (Tarkistettu MARPOL:n liite VI, Reg. 13).

IMO Res. MEPC.177(58) – (typen oksidien tekninen säännöstö 2008), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

IMO Res. MEPC.176(58) – (Tarkistettu MARPOL:n liite VI, Reg. 13),

IMO Res. MEPC.177(58) – (typen oksidien tekninen säännöstö 2008),

IMO Res. MEPC.198(62).

Kohta MED/2.9 ”Laitteet, joissa käytetään teknisiä menetelmiä SOx-päästöjen rajoittamiseksi” on siirretty kohtaan MED/9/2.4.

MED/2.10

Laivan pakokaasujen puhdistusjärjestelmät

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

IMO Res. MEPC.176(58) – (Tarkistettu MARPOL:n liite VI, Reg. 4),

IMO Res. MEPC.259(68).

IMO Res. MEPC.259(68).

Järjestelmä A:

B+F

G

Järjestelmä B:

G

19.6.2018

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

IMO Res. MEPC.176(58) – (Tarkistettu MARPOL:n liite VI, Reg. 4).

3.   Palosuojeluvarusteet

Numero ja varusteen nimi

SOLAS 74 -säännöt, sellaisina kuin ne ovat muutettuina, ja asiaankuuluvat IMOn päätöslauselmat ja kiertokirjeet soveltuvin osin

Testausstandardit

Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin moduulit

Ensimmäinen markkinoille saattaminen

Viimeinen alukselle sijoittaminen

1

2

3

4

5

6

MED/3.1

Kansimassa

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.2

Käsisammuttimet

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

EN 3-7:2004, mukaan luettuna A1:2007,

EN 3-8:2006, mukaan luettuna AC:2007,

EN 3-9:2006, mukaan luettuna AC:2007,

EN 3-10:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/18,

SOLAS 74 Reg. II-2/19,

SOLAS 74 Reg. II-2/20,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4,

IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code) 11,

IMO MSC/Circ.1239,

IMO MSC/Circ.1275.

MED/3.3a

Palomiehenvarusteet: suojavaatetus (lähisammutusvaatetus):

palomiesten suojavaatetus, ei-heijastava

Rivi 1/2

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 469:2005 mukaan luettuina A1:2006 ja AC:2006,

B+D

B+E

B+F

 

25.8.2024

(ii)

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.3a

Palomiehenvarusteet: suojavaatetus (lähisammutusvaatetus):

palomiesten suojavaatetus, ei-heijastava

Rivi 2/2

(UUSI RIVI)

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 469:2020

B+D

B+E

B+F

25.8.2021

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.3b

Palomiehenvarusteet: suojavaatetus (lähisammutusvaatetus):

palomiesten suojavaatetus: erityisiin sammutustehtäviin tarkoitetut heijastavat puvut

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 1486:2007.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.3c

Palomiehenvarusteet: suojavaatetus (lähisammutusvaatetus):

palomiesten suojavaatetus: heijastavalla ulkopinnalla varustettu suojavaatetus

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

ISO 15538:2001.

Huomautus: Taso 2.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.4

Palomiehenvarusteet: saappaat

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 15090:2012.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/15,

IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 11,

IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 11,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.5

Palomiehenvarusteet: käsineet

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 659:2003, mukaan luettuina A1:2008 ja AC:2009,

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/15,

IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 11,

IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 11,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.6

Palomiehenvarusteet: kypärä

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 443:2008.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/15,

IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 11,

IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 11,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.7

Paineilmahengityslaite

Huomautus: Käyttö vaarallisiin aineisiin liittyvissä onnettomuuksissa vaatii ylipainetyyppisen kasvo-osan.

(ks. kohta 7.1)

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

ISO 23269-2:2011 (palontorjunta – vain merenkulkualan käyttöön).

1-tyypin kasvo-osaa ei saa käyttää kohtien MED/3.7 ja MED/7.1 tapauksessa.

Huomautus: Oheisvarusteena käytettävä ISO 23269 -standardin 4.28 kohdassa edellytetty tulenkestävä turvaköysi on sertifioitava kohdan MED 3.44 varusteeksi, jota on käytettävä yhdessä hengityslaitteen kanssa ja joka on voitava kiinnittää jousihaan avulla laitteen kantohihnoihin tai erilliseen vyöhön, jotta voidaan estää hengityslaitteen irtoaminen turvaköyttä käytettäessä.

B-moduulin mukaisessa hengityslaitteessa on oltava merkintä MED-luokitellun tulenkestävän turvaköyden pakollisuudesta.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/15,

SOLAS 74 Reg. II-2/19,

IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 11,

IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 11,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3,

IMO MSC.1/Circ.1499,

IMO MSC.1/Circ.1555.

MED/3.8

Paineilmaletkulaite

Rivi 1/2

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7.

Huomautus: Tämä varuste on vain 1994 HSC Code -vaatimusten mukaisesti rakennettuja suurnopeusaluksia varten.

EN 14593-1:2005.

Tai:

EN 14594:2005, mukaan luettuna AC:2005.

B+D

B+E

B+F

 

13.3.2021

(ii)

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7.

MED/3.8

Paineilmaletkulaite

Rivi 2/2

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7.

Huomautus: Tämä varuste on vain 1994 HSC Code -vaatimusten mukaisesti rakennettuja suurnopeusaluksia varten.

EN 14593-1:2018.

Tai:

EN 14594:2018.

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7.

MED/3.9

Asuntotiloja, työskentelytiloja ja tarkkailuasemia suojaavien, SOLAS 74 -yleissopimuksen säännön II-2/12 kanssa samanarvoisten sprinklerilaitosten komponentit (rajoitettu suuttimiin ja niiden toimintaan)

(Suurnopeusalusten kiinteiden sprinklerilaitosten suuttimet sisältyvät tähän kohtaan.)

Huomautus: Tuotteisiin, joita käytetään olemassa olevien varusteiden varaosina, voidaan edelleen soveltaa asiaankuuluvia standardeja alukselle sijoittamisen hetkellä.

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

IMO Res. A.800(19), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.44(65),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8,

IMO MSC/Circ.912,

IMO MSC/Circ. 1556.

MED/3.10

Koneistotilojen ja lastipumppuhuoneiden kiinteiden hajasuihkusammutuslaitosten suuttimet

Huomautus: Tuotteisiin, joita käytetään olemassa olevien varusteiden varaosina, voidaan edelleen soveltaa asiaankuuluvia standardeja alukselle sijoittamisen hetkellä.

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

IMO MSC/Circ.1165, sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7,

IMO Res. MSC.391(95)-(IGC Code) 11,

IMO MSC.1/Circ.1313.

MED/3.11a

A- ja B-luokan rajapinnat, palonkestävyys:

A-luokan rajapinta

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/3.2,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), sellaisena kuin se on muutettuna,

IMO MSC.1/Circ.1435.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/3.2,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ.1120,

IMO MSC.1/Circ.1434,

IMO MSC.1/Circ.1616.

MED/3.11b

A- ja B-luokan rajapinnat, palonkestävyys:

B-luokan rajapinnat

Huomautus: Jos B-luokan laipio on testattu vain yhdeltä puolelta ja suunniteltu asennettavaksi siten, että testaamaton puoli tulee toisen B-luokan laipion testaamattoman puolen viereen, EY-tyyppitarkastustodistuksen on sisällettävä ehdot, joilla laipio voidaan asentaa alukseen, jotta varmistetaan, että SOLAS-yleissopimuksen II-2 luvun 9.2 säännön ”Palonkestävät ja rakenteeseen kuuluvat rajapinnat” palonkestävyystaulukoissa ilmoitettu suojan taso säilyy aina.

Rivi 1/1

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/3.4,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code), sellaisena kuin se on muutettuna.

B+D

B+E

B+F

 

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/3.4,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ.1120,

IMO MSC.1/Circ.1581.

MED/3.12a

Laitteet, jotka estävät liekin leviämisen säiliöalusten lastitankkeihin:

paine-/tyhjiöventtiilit

Rivi 1/3

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

IMO MSC/Circ.677, sellaisena kuin se on muutettuna,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016.

B+F

 

23.5.2019

(iii)

MED/3.12a

Laitteet, jotka estävät liekin leviämisen säiliöalusten lastitankkeihin:

paine-/tyhjiöventtiilit

Rivi 2/3

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

IMO MSC/Circ.677, sellaisena kuin se on muutettuna,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364:2016.

B+F

19.6.2018

25.8.2024

(iii)

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

MED/3.12a

Laitteet, jotka estävät liekin leviämisen säiliöalusten lastitankkeihin:

paine-/tyhjiöventtiilit

Rivi 3/3

(UUSI RIVI)

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

IMO MSC/Circ.677, sellaisena kuin se on muutettuna,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364:2021.

B+F

25.8.2021

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

MED/3.12b

Laitteet, jotka estävät liekin leviämisen säiliöalusten lastitankkeihin:

liekinestimet

Rivi 1/2

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

IMO MSC/Circ.677, sellaisena kuin se on muutettuna,

EN ISO 16852:2010.

B+D

B+E

B+F

 

23.5.2019

(iii)

MED/3.12b

Laitteet, jotka estävät liekin leviämisen säiliöalusten lastitankkeihin:

liekinestimet

Rivi 2/2

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

IMO MSC/Circ.677, sellaisena kuin se on muutettuna,

EN ISO 16852:2016.

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

 

Varustamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

MED/3.12c

Laitteet, jotka estävät liekin leviämisen säiliöalusten lastitankkeihin:

räjähdyksenestimet

Rivi 1/2

Tyyppihyväksyntävaatimukset

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.