EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1061

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1061, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2021, toimenpiteiden vahvistamisesta kestäviä rautatiemarkkinoita varten covid-19:n leviämisen johdosta 7 päivänä lokakuuta 2020 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2020/1429 säädetyn viiteajanjakson jatkamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2021/4611

OJ L 229, 29.6.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1061/oj

29.6.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 229/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/1061,

annettu 28 päivänä kesäkuuta 2021,

toimenpiteiden vahvistamisesta kestäviä rautatiemarkkinoita varten covid-19:n leviämisen johdosta 7 päivänä lokakuuta 2020 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2020/1429 säädetyn viiteajanjakson jatkamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon toimenpiteiden vahvistamisesta kestäviä rautatiemarkkinoita varten covid-19:n leviämisen johdosta 7 päivänä lokakuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1429 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Covid-19-pandemia on johtanut rautatieliikenteen jyrkkään supistumiseen, koska kysyntä on vähentynyt huomattavasti ja jäsenvaltiot ovat toteuttaneet suoria toimenpiteitä pandemian hillitsemiseksi.

(2)

Nämä olosuhteet eivät ole rautatieyritysten hallittavissa. Ne kärsivät jatkuvasti huomattavista maksuvalmiusongelmista ja tappioista, ja joissakin tapauksissa niitä uhkaa maksukyvyttömyys.

(3)

Covid-19-pandemian kielteisten taloudellisten vaikutusten lieventämiseksi ja rautatieyritysten tukemiseksi asetuksessa (EU) 2020/1429 säädetään, että jäsenvaltiot voivat antaa rataverkon haltijoille luvan infrastruktuurin käyttöoikeuksista perittävien maksujen alentamiseen, niistä luopumiseen tai niiden suorittamisen lykkäämiseen. Tämä mahdollisuus oli myönnetty 1 päivän maaliskuuta ja 31 päivänä joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi, ja sitä jatkettiin komission delegoidulla asetuksella (EU) 2020/2180 (2)30 päivään kesäkuuta 2021, jäljempänä ’viiteajanjakso’.

(4)

Pandemian aikana asetetut liikkuvuusrajoitukset ovat vaikuttaneet merkittävästi rautateiden henkilöliikennepalvelujen käyttöön. Vaikutukset ovat kohdistuneet myös rautateiden tavaraliikennepalveluihin, mutta vähäisemmässä määrin. Unionin rataverkon haltijoiden toimittamien tietojen perusteella pandemia on koetellut voimakkaammin henkilöliikenteen segmenttiä ja erityisesti kaupallisen henkilöliikenteen segmenttiä, jossa tarjonta on vähentynyt merkittävästi kaikissa jäsenvaltioissa ja liikenne ei ole vielä palautunut vuoden 2019 tasolle. Junakilometreinä ilmaistu henkilöliikenne väheni maaliskuun 2020 ja helmikuun 2021 välisenä aikana 11,5 prosenttia verrattuna samaan ajanjaksoon vuosina 2019–2020 ja tavaraliikenne väheni 6,1 prosenttia. Junakilometreinä ilmaistu julkisen palvelun velvoitteen mukainen henkilöliikenne väheni maaliskuun 2020 ja helmikuun 2021 välisenä aikana 5,9 prosenttia verrattuna samaan ajanjaksoon vuosina 2019–2020 ja kaupallinen henkilöliikenne väheni 33,1 prosenttia. Vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä matkustajakilometreinä ilmaistu henkilöliikenne väheni 56 prosenttia ja matkustajamäärä puolittui verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2019. Tällä suuntauksella voi olla merkittävä vaikutus kilpailuun rautateiden henkilöliikennemarkkinoilla, aidosti yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen toteuttamiseen ja viime kädessä siirtymiseen kohti kestävämpää liikennealaa, jolla yhä useammat ihmiset ja tavarat liikkuvat rautateitse. Tonnikilometreinä ilmaistu tavaraliikenne kasvoi 5 prosenttia vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä vuoteen 2019 verrattuna, ja rautateitse kuljetettu tonnimäärä kasvoi 3 prosenttia.

(5)

Maailman terveysjärjestön tiedot osoittavat, että päivittäin kirjattujen covid-19-tartuntojen määrä Euroopassa on edelleen erittäin suuri. Esimerkiksi 9 päivänä toukokuuta 2021 ilmoitettu yhden päivän tartuntojen määrä oli 107 253.

(6)

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus korosti huhtikuun 2021 lopussa, että ”Eurooppa on kriittisessä vaiheessa covid-19-pandemian torjunnassa. Monet maat keventävät tällä hetkellä rajoituksia – jotkut jopa tilanteessa, jossa tartuntojen määrä on kasvussa ja uusia muunnoksia ilmenee – vaikka kansallisia rokotusohjelmat vasta käynnistyneet.”

(7)

Rautatieliikenne pysyy alhaisella tasolla edellisten vuosien vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ja tilanne todennäköisesti jatkuu ainakin rokotusten päätökseen saattamiseen asti. Tämä tilanne on seurausta covid-19-pandemian vaikutuksista.

(8)

Sen vuoksi on tarpeen jatkaa asetuksen (EU) 2020/1429 1 artiklassa vahvistettua viiteajanjaksoa joulukuun 2021 loppuun.

(9)

Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto tarkastelisivat tätä asetusta asetuksen (EU) 2020/1429 6 artiklan 6 kohdassa säädetyn koko vastustamisajan, tämä asetus tulisi voimaan vasta asetuksen (EU) 2020/1429 1 artiklassa säädetyn viiteajanjakson päätyttyä. Oikeudellisen epävarmuuden välttämiseksi tämä asetus olisi hyväksyttävä asetuksen (EU) 2020/1429 7 artiklassa säädettyä kiireellistä menettelyä noudattaen ja sen olisi tultava kiireellisesti voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) 2020/1429 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetaan väliaikaiset säännöt, jotka koskevat direktiivin 2012/34/EU IV luvussa säädettyjen rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimistä. Sitä sovelletaan mainitun direktiivin soveltamisalaan kuuluvaan rautateiden infrastruktuurin käyttöön kotimaisessa ja kansainvälisessä rautatieliikenteessä 1 päivän maaliskuuta 2020 ja 31 päivän joulukuuta 2021 välisenä aikana (viiteajanjakso).”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä kesäkuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 333, 12.10.2020, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/2180, annettu 18 päivänä joulukuuta 2020, toimenpiteiden vahvistamisesta kestäviä rautatiemarkkinoita varten covid-19:n leviämisen johdosta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2020/1429 säädetyn viiteajanjakson jatkamisesta (EUVL L 433, 22.12.2020, s. 37).


Top