EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1040

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1040, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2021, delegoidun asetuksen (EU) 2016/128 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse torjunta-aineita imeväisten ja pikkulasten ravitsemuksellisten tarpeiden tyydyttämiseksi kehitetyissä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuissa elintarvikkeissa koskevista vaatimuksista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2021/2527

OJ L 225, 25.6.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1040/oj

25.6.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 225/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/1040,

annettu 16 päivänä huhtikuuta 2021,

delegoidun asetuksen (EU) 2016/128 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse torjunta-aineita imeväisten ja pikkulasten ravitsemuksellisten tarpeiden tyydyttämiseksi kehitetyissä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuissa elintarvikkeissa koskevista vaatimuksista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista ja neuvoston direktiivin 92/52/ETY, komission direktiivien 96/8/EY, 1999/21/EY, 2006/125/EY ja 2006/141/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/39/EY sekä komission asetusten (EY) N:o 41/2009 ja (EY) N:o 953/2009 kumoamisesta 12 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/128 (2) vahvistetaan muun muassa torjunta-aineita ja niiden jäämiä koskevat erityisvaatimukset imeväisten ja pikkulasten ravitsemuksellisten tarpeiden tyydyttämiseksi kehitetyissä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuissa elintarvikkeissa.

(2)

Delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/128 määritellään torjunta-ainejäämä käyttäen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (3) terminologiaa.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (4) 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetään kuitenkin torjunta-ainejäämien täsmällisemmästä määritelmästä.

(4)

Oikeusvarmuuden ja selkeyden vuoksi on tarpeen saattaa delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/128 vahvistettu torjunta-ainejäämän määritelmä asetuksen (EY) N:o 396/2005 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa vahvistetun määritelmän mukaiseksi.

(5)

Asetukseen (EY) N:o 396/2005 tulevaisuudessa tehtäviä muutoksia ajatellen ja ottaen huomioon, että tehoaineiden jäämien määritelmiä olisi sovellettava sellaisina kuin ne vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o 396/2005, delegoidun asetuksen (EU) 2016/128 liitteissä II ja III vahvistettuihin luetteloihin on aiheellista sisällyttää ainoastaan tehoaineiden perusyhdisteet.

(6)

Sen vuoksi delegoitua asetusta (EU) 2016/128 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan delegoidun asetuksen (EU) 2016/128 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tässä artiklassa ’jäämällä’ tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua torjunta-ainejäämää.”

2 artikla

Muutetaan delegoidun asetuksen (EU) 2016/128 liitteet II ja III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä huhtikuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 181, 29.6.2013, s. 35.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/128, annettu 25 päivänä syyskuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen elintarvikkeiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten osalta (EUVL L 25, 2.2.2016, s. 30).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005, annettu 23 päivänä helmikuuta 2005, torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1).


LIITE

Muutetaan delegoidun asetuksen (EU) 2016/128 liitteet II ja III seuraavasti:

1)

Korvataan liite II seuraavasti:

”LIITE II

3 ARTIKLAN 3 KOHDASSA TARKOITETUT TEHOAINEET

Aineen perusyhdisteen kemiallinen nimi1

Jäämän enimmäismäärä (mg/kg)

Kadusafossi

0,006

Demetoni-S-metyyli

Demetoni-S-metyylisulfoni

Oksidemetonimetyyli

0,006

Etoprofossi

0,008

Fiproniili

0,004

Propinebi

0,006

2)

Korvataan liite III seuraavasti:

”LIITE III

3 ARTIKLAN 4 KOHDASSA TARKOITETUT TEHOAINEET

Aineen perusyhdisteen kemiallinen nimi (1)

Aldriini

Dieldriini

Disulfotoni

Endriini

Fensulfotioni

Fentina

Haloksifoppi

Heptakloori

Heksaklooribentseeni

Nitrofeeni

Ometoaatti

Terbufossi


(1)  Sovelletaan viimeksi ajan tasalle saatettua jäämän määritelmää sellaisena kuin se vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 asiaa koskevissa liitteissä II, III, IV tai V (jäämän määritelmä mainitaan suluissa aineen perusyhdisteen jälkeen).


Top