EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0980

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/980, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2021, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/661 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietovaatimuksista fluorihiilivetyjen markkinoille saattamista koskevien kiintiöiden rekisteriin rekisteröimistä varten (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2021/4242

OJ L 216, 18.6.2021, p. 133–134 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/980/oj

18.6.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 216/133


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/980,

annettu 17 päivänä kesäkuuta 2021,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/661 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietovaatimuksista fluorihiilivetyjen markkinoille saattamista koskevien kiintiöiden rekisteriin rekisteröimistä varten

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon fluoratuista kasvihuonekaasuista ja asetuksen (EY) N:o 842/2006 kumoamisesta 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 517/2014 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/661 (2) vahvistetaan vaatimukset yrityksille, joiden rekisteröinti asetuksen (EU) N:o 517/2014 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustettuun rekisteriin on pakollista.

(2)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/661 mukaan unioniin sijoittautuneiden yritysten on toimitettava komissiolle rekisteriin rekisteröitymisen tarkoituksissa tarvittaessa yrityksen taloudellisen toimijan rekisteröinti- ja tunnistenumero (EORI-numero). Unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden yritysten, jotka ovat valtuuttaneet asetuksen (EU) N:o 517/2014 16 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun ainoan edustajan, on toimitettava kyseiset tiedot ainoastaan niiden ainoasta edustajasta. Ainoan edustajan voi valtuuttaa sellaiseksi useampi kuin yksi unionin ulkopuolelle sijoittautunut yritys. Tällaisen ainoan edustajan EORI-numero ei sen vuoksi välttämättä vastaa yhtä unionin ulkopuolelle sijoittautunutta yritystä.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 517/2014 17 artiklan 4 kohdan mukaan jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, tulliviranomaiset mukaan lukien, annetaan pääsy rekisteriin tietojen hankkimiseksi.

(4)

Kun tulliviranomaiset panevat täytäntöön asetuksessa (EU) N:o 517/2014 vahvistettuja markkinoille saattamista koskevia rajoituksia ja kieltoja, niiden on voitava yksilöidä EORI-numeroiden avulla yritykset, jotka saattavat fluorihiilivetyjä markkinoille mainitun asetuksen mukaisesti. Näin voidaan myös helpottaa tulliviranomaisten harjoittamaa valvontaa, jossa käytetään digitaalisia välineitä. Kyseessä oleva yritys voidaan yksilöidä, jos sen EORI-numero on saatavilla rekisterissä. Tämän vuoksi on tarpeen vaatia, että unionin ulkopuolelle sijoittautuneet yritykset, jotka ovat valtuuttaneet ainoan edustajan, toimittavat oman EORI-numeronsa. Vaatimus siitä, että nämä yritykset toimittavat ainoan edustajansa EORI-numeron, olisi poistettava tarpeettomana.

(5)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2019/661 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) N:o 517/2014 24 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/661 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

1)

Korvataan b alakohta seuraavasti:

”b)

edellä 1 kohdan d ja i alakohdassa luetellut tiedot, mutta pelkästään ainoasta edustajasta eikä yrityksestä;”.

2)

Lisätään g alakohta seuraavasti:

”g)

tarvittaessa yrityksen taloudellisen toimijan rekisteröinti- ja tunnistenumero (EORI-numero).”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä kesäkuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 150, 20.5.2014, s. 195.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/661, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2019, fluorihiilivetyjen markkinoille saattamista koskevien kiintiöiden sähköisen rekisterin moitteettoman toiminnan varmistamisesta (EUVL L 112, 26.4.2019, s. 11).


Top