EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0776

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/776, annettu 11 päivänä toukokuuta 2021, tiettyjen lomakkeiden mallien ja teknisten sääntöjen vahvistamisesta unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1672 mukaista tietojenvaihtoa varten

C/2021/3193

OJ L 167, 12.5.2021, p. 6–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/776/oj

12.5.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 167/6


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/776,

annettu 11 päivänä toukokuuta 2021,

tiettyjen lomakkeiden mallien ja teknisten sääntöjen vahvistamisesta unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1672 mukaista tietojenvaihtoa varten

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja asetuksen (EY) N:o 1889/2005 kumoamisesta 23 päivänä lokakuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1672 (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 1 kohdan a, c, d ja e alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2018/1672 vahvistetaan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien mukana tai erillään kulkevien vähintään 10 000 euron arvoisten käteisvarojen valvontajärjestelmä, joka täydentää direktiivissä (EU) 2015/849 (2) säädettyä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevaa lainsäädäntökehystä.

(2)

Asetuksen (EU) 2018/1672 3 artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklan 2 kohdassa lueteltujen tietojen lisäksi asianomaiseen lomakkeeseen olisi tapauksen mukaan sisällytettävä seuraavat erityistiedot käteisvarojen kuljettajan, ilmoittajan, omistajan, lähettäjän tai vastaanottajan yksilöimiseksi: luonnollisten henkilöiden henkilötunnukset ja sukupuoli, talouden toimijoiden rekisteröinti- ja tunnistenumerot, oikeushenkilöiden rekisterin nimi ja rekisteröintivaltio, henkilöasiakirjan myöntämismaa ja -päivämäärä, yhteystietoina puhelinnumero ja sähköpostiosoite, viitenumero ja kulkuvälineen kuljetusyhtiö. Näiden tietojen sisällyttäminen lomakkeeseen on tarpeen, jotta voidaan vähentää henkilöllisyyttä koskevien virheiden ja viivästysten riskiä myöhemmissä tarkastuksissa, tehdä riskianalyysi ja tehostaa asetuksen (EU) 2018/1672 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua yhteistä riskinhallintajärjestelmää.

(3)

Tapauksissa, joissa on useita omistajia, vastaanottajia tai aiottuja vastaanottajia tai erityyppisiä käteisvaroja ja ilmoitus- tai tiedonantolomakkeessa oleva tila ei riitä, ilmoittajien olisi käytettävä lomakkeeseen erottamattomana osana liitettäviä lisälehtiä. Eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tekemien tarkastusten ja ilmoitusten käsittelyn, toimittamisen ja analysoinnin yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen vahvistaa lisälehtien mallit.

(4)

Tällaisten tietojen toimittamista varten olisi vahvistettava malli, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat toimittaa asetuksen (EU) 2018/1672 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja tarvittaessa myös komissiolle, Euroopan syyttäjänvirastolle ja Europolille silloin, kun asia kuuluu niiden toimivaltaan. Lomakkeella pyritään varmistamaan asetuksen (EU) 2018/1672 5 artiklan 3 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan tai 6 artiklan 2 kohdan nojalla saatujen tietojen sekä kyseisen asetuksen 3 tai 4 artiklan nojalla saatujen ilmoitusten täsmällinen ja yhdenmukainen kerääminen ja tehokas toimittaminen, jos on viitteitä käteisvarojen yhteydestä rikolliseen toimintaan. Lisäksi lomaketta olisi käytettävä kyseisen asetuksen 10 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen anonymisoitujen riskitietojen ja riskianalyysin tulosten toimittamiseen.

(5)

Koska toimitettavien tietojen sisältö ja toimitustiheys vaihtelevat, lomakkeen olisi koostuttava kahdesta osasta. Lomakkeen ensimmäinen osa on tarkoitettu asetuksen 10 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamiseen. Toimivaltaisten viranomaisten olisi tosiasiallisista olosuhteista riippuen toimitettava myös asetuksen (EU) 2018/1672 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti viran puolesta laadittu ilmoitus, 6 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti tallennetut tiedot sekä kyseisen asetuksen 3 ja 4 artiklan nojalla saadut ilmoitukset erottamattomana osana viranomaiskäyttöön tarkoitettua lomaketta, jos on viitteitä käteisvarojen yhteydestä rikolliseen toimintaan. Jotta voidaan varmistaa kyseisen asetuksen 6 artiklan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen yhdenmukainen tallentaminen, toimivaltaisten viranomaisten olisi myös käytettävä samoja lomakkeita tarvittavien tietojen tallentamiseen. Lomakkeen toinen osa on tarkoitettu asetuksen (EU) 2018/1672 10 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen anonymisoitujen riskitietojen ja riskianalyysin tulosten säännölliseen toimittamiseen.

(6)

On tarpeen vahvistaa tekniset säännöt neuvoston asetuksella (EY) N:o 515/97 (3) perustetun tullitietojärjestelmän, jäljempänä ’CIS’, kautta tapahtuvaa saumatonta tietojenvaihtoa varten, jotta voidaan ottaa käyttöön asetuksen (EU) 2018/1672 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen tekninen toimittaminen sähköisesti kunkin jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta kyseisen jäsenvaltion rahanpesun selvittelykeskukselle. Kyseisillä säännöillä pyritään vähentämään jäsenvaltioiden hallinnollista taakkaa. Asetuksen (EU) 2018/1672 10 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamiseen olisi sovellettava samoja sääntöjä. Myös asetuksen (EU) 2018/1672 10 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut anonymisoidut riskitiedot ja riskianalyysin tulokset olisi toimitettava CIS:n kautta asetuksen (EY) N:o 515/97 mukaisesti.

(7)

Säännöt olisi vahvistettava, jotta kunkin jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat toimittaa komissiolle asetuksen (EU) 2018/1672 18 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut ilmoituksia, tarkastuksia ja rikkomisia koskevat anonymisoidut tilastotiedot. Asetuksen (EU) 2018/1672 soveltamiseksi asiaankuuluvien tietojen asettaminen sähköisesti komission saataville olisi katsottava riittäväksi tietojenvaihdoksi ilman, että edellytetään asetuksen (EU) 2018/1672 16 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun mallin vahvistamista.

(8)

Ottaen huomioon, että asetusta (EU) 2018/1672 sovelletaan 3 päivästä kesäkuuta 2021, tätä asetusta olisi sovellettava samasta päivästä.

(9)

Jos tämän asetuksen soveltamiseksi on tarpeen käsitellä henkilötietoja, tämä olisi tehtävä sovellettavan henkilötietojen suojaa koskevan unionin lainsäädännön mukaisesti. Tähän asetukseen perustuvaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 (4) jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten suorittaman käsittelyn osalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725 (5) CIS:ssä tapahtuvan käsittelyn osalta.

(10)

Euroopan tietosuojavaltuutettua kuultiin asetuksen (EU) 2018/1725 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja se antoi lausunnon 12 päivänä helmikuuta 2021.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksella (EU) 2018/1672 perustetun käteisvarojen valvontakomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Ilmoituslomake

Asetuksen (EU) 2018/1672 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun ilmoituslomakkeen, jäljempänä ’ilmoituslomake’, on oltava tämän asetuksen liitteessä I olevassa 1 osassa esitetyn mallin mukainen, ja se on täytettävä siinä eriteltyjen täyttöohjeiden mukaisesti.

2 artikla

Tiedonantoilmoituslomake

Asetuksen (EU) 2018/1672 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun tiedonantoilmoituslomakkeen, jäljempänä ’tiedonantoilmoituslomake’, on oltava tämän asetuksen liitteessä I olevassa 2 osassa esitetyn mallin mukainen, ja se on täytettävä siinä eriteltyjen täyttämisohjeiden mukaisesti.

3 artikla

Lomakkeiden lisälehdet

Jos ilmoituslomakkeessa tai tiedonantoilmoituslomakkeessa oleva tila ei riitä, on käytettävä liitteessä I olevassa 3 tai 4 osassa olevien mallien mukaisia lisälehtiä. Jos ilmoitus- tai tiedonantoilmoituslomakkeeseen liitetään lisälehtiä, niiden katsotaan olevan erottamaton osa lomaketta.

4 artikla

Lomakkeet viranomaiskäyttöön

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä asetuksen (EU) 2018/1672 10 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen tietojen tallentamiseen ja toimittamiseen tämän asetuksen liitteessä II olevassa 1 osassa esitettyä viranomaiskäyttöön tarkoitettua lomaketta.

2.   Jos asetuksen (EU) 2018/1672 3 artiklan mukaista mukana kulkevia käteisvaroja koskevaa ilmoitusvelvollisuutta tai kyseisen asetuksen 4 artiklan mukaista erillään kulkevia käteisvaroja koskevaa tiedonantovelvollisuutta ei ole täytetty ja toimivaltaisten viranomaisten on kyseisen asetuksen 5 artiklan 3 kohdan nojalla laadittava ilmoitus viran puolesta, niiden on käytettävä tämän asetuksen liitteessä I olevassa 1 tai 2 osassa esitettyä mallia ja, jos näin säädetään tämän asetuksen 3 artiklassa, mainitussa liitteessä olevassa 3 tai 4 osassa esitettyä mallia. Tämän kohdan nojalla laadittu ilmoitus on liitettävä 1 kohdassa tarkoitettuun viranomaiskäyttöön tarkoitettuun lomakkeeseen ja toimitettava sen mukana.

3.   Kun toimivaltaiset viranomaiset havaitsevat käteisvarojen kuljettajan, jolla on mukanaan asetuksen (EU) 2018/1672 3 artiklassa tarkoitetun raja-arvon alittava määrä käteisvaroja, ja kun on viitteitä käteisvarojen yhteydestä rikolliseen toimintaan, toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä näiden tietojen tallentamiseen tämän asetuksen liitteessä I olevassa 1 osassa esitettyä mallia ja, jos näin säädetään tämän asetuksen 3 artiklassa, mainitussa liitteessä olevassa 3 osassa esitettyä mallia. Tämän kohdan nojalla tallennetut tiedot on liitettävä 1 kohdassa tarkoitettuun viranomaiskäyttöön tarkoitettuun lomakkeeseen ja toimitettava sen mukana.

4.   Kun toimivaltaiset viranomaiset havaitsevat, että asetuksen (EU) 2018/1672 4 artiklassa tarkoitetun raja-arvon alittava määrä erillään kulkevia käteisvaroja saapuu unioniin tai poistuu sieltä ja kun on viitteitä käteisvarojen yhteydestä rikolliseen toimintaan, toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä näiden tietojen tallentamiseen tämän asetuksen liitteessä I olevassa 2 osassa esitettyä mallia ja, jos näin säädetään tämän asetuksen 3 artiklassa, mainitussa liitteessä olevassa 4 osassa esitettyä mallia. Tämän kohdan nojalla tallennetut tiedot on liitettävä 1 kohdassa tarkoitettuun viranomaiskäyttöön tarkoitettuun lomakkeeseen ja toimitettava sen mukana.

5.   Kun toimivaltaiset viranomaiset havaitsevat asetuksen (EU) 2018/1672 3 tai 4 artiklan nojalla saadun ilmoituksen osalta viitteitä käteisvarojen yhteydestä rikolliseen toimintaan, toimivaltaisten viranomaisten on liitettävä ilmoitus 1 kohdassa tarkoitettuun viranomaiskäyttöön tarkoitettuun lomakkeeseen ja toimitettava se sen mukana.

6.   Toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä asetuksen (EU) 2018/1672 10 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen anonymisoitujen riskitietojen ja riskianalyysin tulosten tallentamiseen tämän asetuksen liitteessä II olevassa 2 osassa esitettyä anonymisoitujen riskitietojen ja riskianalyysin tulosten toimittamiseen käytettävää viranomaiskäyttöön tarkoitettua lomaketta.

5 artikla

Tietojenvaihto tullitietojärjestelmän kautta

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava asetuksen (EU) 2018/1672 3 ja 4 artiklan, 5 artiklan 3 kohdan ja 6 artiklan mukaisesti tallennetut tiedot tullitietojärjestelmään, jäljempänä ’CIS’, jollakin seuraavista tavoista:

a)

syöttämällä tiedot manuaalisesti CIS:n käyttöliittymän kautta;

b)

tuomalla tiedot kansallisista järjestelmistä ja viemällä ne CIS:ään käyttäen sen XML-tietomuotoa;

c)

liittämällä kansalliset järjestelmät suoraan CIS:ään sen järjestelmärajapinnan kautta.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava asetuksen (EU) 2018/1672 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot sen jäsenvaltion rahanpesun selvittelykeskukselle, josta ne on saatu, toimittamalla ne CIS:ään 1 kohdan mukaisesti.

3.   Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava asetuksen (EU) 2018/1672 10 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut tiedot muille jäsenvaltioille toimittamalla ne CIS:ään 1 kohdan mukaisesti.

4.   Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava asetuksen (EU) 2018/1672 10 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut anonymisoidut riskitiedot ja riskianalyysin tulokset sähköisesti CIS:n kautta muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

5.   Toimivaltaisten viranomaisten on asetettava asetuksen (EU) 2018/1672 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot kyseisen asetuksen 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen vastaanottajien saataville toimittamalla ne CIS:ään tämän artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti, jos on viitteitä käteisvarojen yhteydestä rikolliseen toimintaan, joka voisi vaikuttaa kielteisesti unionin taloudellisiin etuihin.

6.   Tämän artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohdan mukaisen sähköisen toimittamisen päivämääräksi katsotaan päivä, jona tiedot on toimitettu asetuksen (EU) 2018/1672 9 artiklan 3 kohdan sekä 10 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti.

6 artikla

Anonymisoidut tilastotiedot

1.   Anonymisoitujen tilastotietojen tietolähteenä ovat ilmoitukset, tiedonantoilmoitukset, asetuksen (EU) 2018/1672 5 artiklan 3 kohdan mukaiset viran puolesta laaditut ilmoitukset, kyseisen asetuksen 6 artiklan mukaisesti tallennetut tiedot ja muut CIS:ssä saatavilla olevat tiedot.

2.   Tietojen toimittamista CIS:ään siten, että ne asetetaan komission saataville, pidetään asetuksen (EU) 2018/1672 18 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisena asiaankuuluvien tietojen toimittamisena.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ne ovat toimittaneet CIS:ään tiedot kaikista ilmoituksista, tarkastuksista ja rikkomisista kyseiseltä viiteajanjaksolta, ja niiden on ilmoitettava komissiolle viipymättä, jos tullitietojärjestelmässä olevia tietoja tarkistetaan.

7 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetusta sovelletaan 3 päivästä kesäkuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä toukokuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 284, 12.11.2018, s. 6.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 515/97, annettu 13 päivänä maaliskuuta 1997, jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi (EUVL L 82, 22.3.1997, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).


LIITE

1 OSA

Image 1

Image 2

Image 3

TÄYTTÄMISOHJEET

YLEISIÄ TIETOJA

Käteisvaroja koskeva ilmoitusvelvollisuus EU:hun saavuttaessa tai sieltä poistuttaessa on osa EU:n strategiaa rahanpesun ehkäisemiseksi ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi. Tämä ilmoituslomake on täytettävä EU:hun saavuttaessa tai sieltä poistuttaessa, kun mukana on vähintään 10 000 euron arvosta (tai vastaava määrä muina valuuttoina) käteisvaroja (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1672 3 artikla).

Jos on annettu virheellisiä tai puutteellisia tietoja tai jos käteisvaroja ei ole asetettu saataville tarkastusta varten, käteisvarojen kuljettajan ei katsota täyttäneen velvollisuuksiaan ja hänelle voidaan määrätä sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä seuraamuksia.

Toimivaltaisten viranomaisten on tallennettava ja käsiteltävä tiedot ja henkilötiedot, ja ne on asetettava rahanpesun selvittelykeskuksen saataville asetuksen (EU) 2018/1672 9 artiklan mukaisesti. Kyseisen asetuksen 10 ja 11 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa tiedot on asetettava myös kyseisissä artikloissa tarkoitettujen viranomaisten saataville. Sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jonne ilmoitus annetaan, toimivat saatujen henkilötietojen rekisterinpitäjinä ja säilyttävät asetuksen (EU) 2018/1672 13 artiklan mukaisesti kerättyjä henkilötietoja oletusarvoisesti viiden vuoden ajan. Henkilötietojen käsittely tapahtuu ainoastaan rikollisen toiminnan estämiseksi ja torjumiseksi. Täydelliset tiedot muun muassa oikeuksistasi ovat saatavilla liitteenä olevassa tietosuojaselosteessa / internetissä jäsenvaltioiden tietosuojaa koskeviin tietoihin johtavan linkin kautta.

KÄYTETTYJEN TERMIEN SELITYKSET ASETUKSEN (EU) 2018/1672 MUKAISESTI

Käteisvarojen kuljettajalla tarkoitetaan kaikkia luonnollisia henkilöitä, jotka saapuvat EU:hun tai poistuvat sieltä ja kuljettavat käteisvaroja mukanaan, matkatavaroissaan tai kulkuvälineissään.

Valuutalla tarkoitetaan seteleitä ja kolikkoja, jotka ovat maksuvälineenä liikkeessä tai jotka ovat olleet maksuvälineenä liikkeessä ja jotka voidaan edelleen vaihtaa rahoituslaitoksissa tai keskuspankeissa maksuvälineenä liikkeessä oleviin seteleihin ja kolikoihin.

Siirtokelpoisilla haltijamaksuvälineillä tarkoitetaan muita välineitä kuin valuuttaa, joiden esittäminen antaa niiden haltijoille oikeuden vaatia rahamäärän ilman, että haltijan tarvitsee todistaa henkilöllisyytensä tai oikeutensa kyseiseen määrään. Kyseisiä välineitä ovat:

a)

matkasekit; [ja]

b)

sekit, velkakirjat tai maksumääräykset, jotka ovat joko haltijakohtaisia, allekirjoitettuja mutta ilman maksunsaajan nimeä, rajoituksetta siirrettyjä, fiktiiviselle maksunsaajalle asetettuja tai muuten sellaisessa muodossa, että niiden omistusoikeus siirtyy luovutuksen yhteydessä.

Erittäin likvidinä arvon säilyttäjänä käytettävällä hyödykkeellä

a)

kolikoita, joiden kultapitoisuus on vähintään 90 prosenttia; [ja]

b)

arvometalleja esim. tankoina, kimpaleina tai harkkoina, joiden kultapitoisuus on vähintään 99,5 prosenttia.

Kaikki lomakkeen kentät ovat pakollisia kenttiä, ja ne on täytettävä. Tähdellä (*) merkityt lomakkeen kentät on täytettävä soveltuvin osin tai jos tiedot ovat saatavilla.

Kaikki valkoiset osat on täytettävä suuraakkosin ja tummalla musteella. Lomakkeissa ei saa olla yliviivattuja tai päällekirjoitettuja sanoja tai muita muutoksia.

Osat, joissa on merkintä ”viranomainen täyttää”, on jätettävä tyhjiksi.

Henkilötunnus (esim. henkilökohtainen sosiaaliturvatunnus tai vastaava yksilöllinen henkilötunnus), osoite, postinumero, puhelinnumero ja sähköpostiosoite on soveltuvin osin täytettävä. Jos tietoja ei ole saatavilla, merkitään ”N/A”.

Arvonlisäverotunniste ja talouden toimijan rekisteröinti- ja tunnistenumero (EORI-numero – joka on koko EU:ssa yksilöllinen numero, jonka jäsenvaltion tulliviranomainen antaa tullitoimintaa harjoittaville talouden toimijoille) on täytettävä, jos ne ovat saatavilla. Jos tietoja ei ole saatavilla, merkitään ”N/A”.

Jos tiedot eivät ole käteisvarojen kuljettajan tiedossa, merkitään ”ei tiedossa”.

Lomake on täytettävä jollakin sen jäsenvaltion, jossa ilmoitus tehdään, toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä EU:n virallisella kielellä.

1 kohta: EU:hun saapuminen tai sieltä poistuminen

Merkitse rasti oikean vaihtoehdon kohdalle sen mukaan, saapuuko käteisvarojen kuljettaja EU:hun vai poistuuko hän sieltä. Saavuttaessa tai poistuttaessa tehtävää ilmoitusta edellytetään myös, kun kuljetaan EU:n kautta.

2 kohta: Tiedot käteisvarojen kuljettajasta

Käteisvarojen kuljettajan henkilötiedot on täytettävä tähän kohtaan siten kuin ne näkyvät hänen henkilötodistuksessaan.

Jos käteisvarojen kuljettaja ei ole oikeudellisesti kykenevä allekirjoittamaan ilmoitusta, ilmoituksen tekee käteisvarojen kuljettajan laillinen edustaja.

3 kohta: Tiedot kuljetuksesta

Alkuperäinen lähtömaa, lopullinen määrämaa ja kulkuväline on ilmoitettava. Sovellettavissa tapauksissa on ilmoitettava kauttakulkumaa tai -maat, joiden kautta käteisvarojen kuljettaja siirtää käteisvaroja, ja kuljetusyhtiö.

Rastita kohta ”Lento”, jos EU:hun saavutaan tai sieltä poistutaan ilma-aluksella. Ilma-aluksen tyyppi (kaupallinen lento, yksityiskone tai muu) on ilmoitettava. Lennon numero tai ilma-aluksen rekisterinumero (jos kyseessä on yksityinen kone) on ilmoitettava kentässä ”Viitenumero”.

Rastita kohta ”Meri/joki”, jos EU:hun saavutaan tai sieltä poistutaan meri- tai jokiteitse. Aluksen tyyppi (kaupallinen alus, huvialus tai muu) on ilmoitettava. Aluksen nimi on ilmoitettava kentässä ”Viitenumero” ja laivayhtiön tiedot kentässä ”Kuljetusyhtiö”.

Rastita kohta ”Tie”, jos EU:hun saavutaan tai sieltä poistutaan millä tahansa moottorikäyttöisellä maantieajoneuvolla. Maantiekuljetuksen tyyppi (rekka, henkilöauto, linja-auto tai muu) on ilmoitettava. Ajoneuvon maakoodi ja rekisteritunnus on merkittävä kenttään ”Viitenumero”.

Rastita kohta ”Rautatie”, jos EU:hun saavutaan tai sieltä poistutaan junalla. Junan numero on ilmoitettava kentässä ”Viitenumero” ja junayhtiön tiedot kentässä ”Kuljetusyhtiö”.

Rastita kohta ”Muu”, jos mitään muista kuljetusmuodoista ei käytetä, ja ilmoita kuljetustyyppi (esim. jalankulkija, polkupyöräilijä).

4 kohta: Käteisvaroja koskevat tiedot

Tähän kohtaan on merkittävä käteisvarojen kuljettajan kuljettamien käteisvarojen kokonaismäärä. ”Käteisvarat” määritellään kohdassa ”Yleisiä tietoja”. Vähintään yksi vaihtoehdoista [i) valuutta; ii) siirtokelpoiset haltijamaksuvälineet tai iii) erittäin likvideinä arvon säilyttäjinä käytettävät hyödykkeet] on täytettävä.

Jos ilmoituslomakkeessa ei ole riittävästi tilaa, käteisvaroja koskevien tietojen antamiseen on käytettävä lisälehtiä. Kaikki toimitetut tiedot muodostavat yhden ilmoituksen, ja kaikki lisälehdet on numeroitava ja allekirjoitettava.

5 kohta: Käteisvarojen taloudellinen alkuperä ja aiottu käyttötarkoitus

5.A alakohta on täytettävä aina, kun käteisvarojen kuljettaja on käteisvarojen ainoa omistaja tai jos omistajia on vain yksi, käteisvarojen taloudellisen alkuperän ilmoittamiseksi.

5.B alakohta on täytettävä aina, kun käteisvarojen kuljettaja on sekä ainoa omistaja että ainoa aiottu vastaanottaja tai kun vastaanottajia on vain yksi, käteisvarojen käyttötarkoituksen ilmoittamiseksi.

Kussakin alakohdassa voidaan valita useampi vaihtoehto. Jos sopivaa vaihtoehtoa ei ole, valitse ”muu” ja täsmennä.

Jos omistajia tai aiottuja vastaanottajia on useampi kuin yksi, asiaankuuluvat tiedot käteisvarojen taloudellisesta alkuperästä ja käyttötarkoituksesta omistajien ja/tai aiottujen vastaanottajien osalta on täytettävä jäljempänä mainituilla lisälehdillä. Valitse tällöin ”muu” ja täsmennä ”lisälehdet”.

6 kohta: Käteisvarojen omistaja

Vain yksi omistaja

Jos käteisvarojen kuljettaja on käteisvarojen ainoa omistaja, rastita asianmukainen ruutu ja jatka 7 kohtaan.

Jos käteisvarojen kuljettaja ei ole ainoa omistaja, täsmennä, onko ainoa omistaja toinen luonnollinen henkilö vai oikeushenkilö, ja rastita asianmukainen kohta. Täytä tiedot 6.A alakohtaan (luonnollinen henkilö) tai 6.B alakohtaan (oikeushenkilö) ja jatka 7 kohtaan. Jos käteisvarojen kuljettaja on luonnollinen henkilö, henkilötiedot on täytettävä siten kuin ne näkyvät henkilötodistuksessa.

Useampi kuin yksi omistaja

Jos omistajia on useampi kuin yksi, omistajien kokonaismäärä on merkittävä asianmukaiseen kohtaan. Kunkin muun omistajan osalta on täytettävä erilliset lisälehdet, joissa ilmoitetaan niiden tiedot, niiden omistamien käteisvarojen määrä, taloudellinen alkuperä ja käyttötarkoitus. Jos käteisvarojen kuljettaja on yksi omistajista, myös hänestä on täytettävä lisälehti, jossa ilmoitetaan käteisvarojen kuljettajan omistamien käteisvarojen määrä, taloudellinen alkuperä ja käyttötarkoitus. Kaikki toimitetut tiedot muodostavat yhden ilmoituksen, ja kaikki lisälehdet on numeroitava ja allekirjoitettava.

7 kohta: Käteisvarojen aiottu vastaanottaja

Vain yksi aiottu vastaanottaja

Ilmoitetaan, onko käteisvarojen kuljettaja käteisvarojen ainoa aiottu vastaanottaja. Jos näin on, rastita asianmukainen ruutu ja jatka 8 kohtaan.

Jos käteisvarojen kuljettaja ei ole ainoa aiottu vastaanottaja, rastita asianmukainen ruutu sen ilmoittamiseksi, onko ainoa aiottu vastaanottaja toinen luonnollinen henkilö vai oikeushenkilö. Täytä tiedot 7.A alakohtaan (luonnollinen henkilö) tai 7.B alakohtaan (oikeushenkilö) ja jatka 8 kohtaan. Jos kyseessä on luonnollinen henkilö, henkilötiedot on täytettävä siten kuin ne näkyvät henkilötodistuksessa.

Aiottuja vastaanottaja on useampi kuin yksi

Jos aiottuja vastaanottajia on useampi kuin yksi, aiottujen vastaanottajien kokonaismäärä on merkittävä asianmukaiseen kohtaan. Kunkin aiotun vastaanottajan osalta on käytettävä erillisiä lisälehtiä, joissa ilmoitetaan kunkin aiotun vastaanottajan tiedot sekä vastaanotettavien käteisvarojen määrä ja käyttötarkoitus. Jos käteisvarojen kuljettaja on yksi aiotuista vastaanottajista, myös hänestä on täytettävä lisälehti, jossa ilmoitetaan käteisvarojen kuljettajan vastaanottamien käteisvarojen määrä ja käyttötarkoitus. Kaikki toimitetut tiedot muodostavat yhden ilmoituksen, ja kaikki lisälehdet on numeroitava ja allekirjoitettava.

8 kohta: Allekirjoitus

Merkitse päivämäärä, paikka ja nimi ja allekirjoita ilmoituslomake. Ilmoita käytettyjen lisälehtien kokonaismäärä. Jos lisälehtiä ei ole käytetty, merkitse nolla (0). Käteisvarojen kuljettaja voi valita asianmukaisen kohdan pyytääkseen oikeaksi todistettua jäljennöstä ilmoituksesta.

2 OSA

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

TÄYTTÄMISOHJEET

YLEISIÄ TIETOJA

Käteisvaroja koskeva tiedonantovelvollisuus EU:hun saavuttaessa tai sieltä poistuttaessa on osa EU:n strategiaa rahanpesun ehkäisemiseksi ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi. Tiedonantoilmoituslomake on täytettävä silloin, kun EU:hun saapuu tai sieltä poistuu erillään kulkevia käteisvaroja, joiden arvo on vähintään 10 000 euroa (tai vastaava summa muissa valuutoissa), ja kun sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jonka kautta käteinen saapuu EU:hun tai poistuu sieltä, edellyttävät, että käteisvarojen lähettäjä tai vastaanottaja tai tapauksen mukaan niiden edustaja antaa tiedonantoilmoituksen 30 päivän määräajan kuluessa (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1672 4 artikla).

Jos tiedonantoilmoitusta ei anneta 30 päivän kuluessa tai jos on annettu virheellisiä tai puutteellisia tietoja tai jos käteisvaroja ei ole asetettu saataville tarkastusta varten, ilmoituksen antajan ei katsota täyttäneen velvollisuuksiaan ja sille aiheutuu sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä seuraamuksia.

Toimivaltaisten viranomaisten on tallennettava ja käsiteltävä tiedot ja henkilötiedot, ja ne on asetettava rahanpesun selvittelykeskuksen saataville asetuksen (EU) 2018/1672 9 artiklan mukaisesti. Kyseisen asetuksen 10 ja 11 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa tiedot on asetettava myös kyseisissä artikloissa tarkoitettujen viranomaisten saataville. Sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jossa tiedonantoilmoitus annetaan, toimivat saatujen henkilötietojen rekisterinpitäjinä ja säilyttävät asetuksen (EU) 2018/1672 13 artiklan mukaisesti kerätyt henkilötiedot oletusarvoisesti viiden vuoden ajan. Henkilötietojen käsittely tapahtuu ainoastaan rikollisen toiminnan estämiseksi ja torjumiseksi. Täydelliset tiedot muun muassa oikeuksistasi ovat saatavilla liitteenä olevassa tietosuojaselosteessa / internetissä jäsenvaltioiden tietosuojaa koskeviin tietoihin johtavan linkin kautta.

KÄYTETTYJEN KÄSITTEIDEN SELITYKSET ASETUKSEN 2018/1672 MUKAISESTI

Valuutalla tarkoitetaan seteleitä ja kolikkoja, jotka ovat maksuvälineenä liikkeessä tai jotka ovat olleet maksuvälineenä liikkeessä ja jotka voidaan edelleen vaihtaa rahoituslaitoksissa tai keskuspankeissa maksuvälineenä liikkeessä oleviin seteleihin ja kolikoihin.

Siirtokelpoisilla haltijamaksuvälineillä tarkoitetaan muita välineitä kuin valuuttaa, joiden esittäminen antaa niiden haltijoille oikeuden vaatia rahamäärän ilman, että haltijan tarvitsee todistaa henkilöllisyytensä tai oikeutensa kyseiseen määrään. Kyseisiä välineitä ovat:

a)

matkasekit; [ja]

b)

sekit, velkakirjat tai maksumääräykset, jotka ovat joko haltijakohtaisia, allekirjoitettuja mutta ilman maksunsaajan nimeä, rajoituksetta siirrettyjä, fiktiiviselle maksunsaajalle asetettuja tai muuten sellaisessa muodossa, että niiden omistusoikeus siirtyy luovutuksen yhteydessä.

Erittäin likvidinä arvon säilyttäjänä käytettävällä hyödykkeellä tarkoitetaan

a)

kolikoita, joiden kultapitoisuus on vähintään 90 prosenttia; [ja]

b)

arvometalleja esim. tankoina, kimpaleina tai harkkoina, joiden kultapitoisuus on vähintään 99,5 prosenttia.

Kaikki lomakkeen kentät ovat pakollisia kenttiä, ja ne on täytettävä. Tähdellä (*) merkityt lomakkeen kentät on täytettävä soveltuvin osin tai jos tiedot ovat saatavilla.

Kaikki valkoiset osat on täytettävä suuraakkosin ja tummalla musteella. Lomakkeissa ei saa olla yliviivattuja tai päällekirjoitettuja sanoja tai muita muutoksia.

Osat, jotka on merkitty ”viranomainen täyttää”, on jätettävä tyhjiksi.

Henkilötunnus (esim. henkilökohtainen sosiaaliturvatunnus tai vastaava yksilöllinen henkilötunnus), osoite, postinumero, puhelinnumero ja sähköpostiosoite on täytettävä, jos ne ovat saatavilla. Jos ne eivät ole saatavilla, merkitään ”N/A”.

Arvonlisäveron (alv) tunnistenumero ja taloudellisen toimijan rekisteröinti- ja tunnistenumero (EORI-numero, joka on koko EU:ssa yksilöllinen numero, jonka jäsenvaltion tulliviranomainen antaa tullitoimintaa harjoittaville talouden toimijoille) on täytettävä, jos ne ovat saatavilla. Jos ne eivät ole saatavilla, merkitään ”N/A”.

Jos tiedot eivät ole ilmoittajan tiedossa, merkitään ”ei tiedossa”.

Lomake on täytettävä jollakin sen jäsenvaltion, jossa ilmoitus tehdään, toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä EU:n virallisella kielellä.

1 kohta: EU:hun saapuminen tai sieltä poistuminen

Merkitse rasti oikean vaihtoehdon kohdalle, tulevatko käteisvarat EU:hun vai poistuvatko ne sieltä.

2 kohta: Käteisvarojen ilmoittajan tiedot

Ilmoittajan henkilötiedot on täytettävä tähän kohtaan siten kuin ne näkyvät hänen henkilötodistuksessaan.

Jos ilmoittaja ei ole oikeudellisesti kykenevä allekirjoittamaan tiedonantoa, tiedonannon antaa ilmoittajan laillinen edustaja.

3 kohta: Käteisvaroja koskevat tiedot

Tähän kohtaan on merkittävä niiden käteisvarojen kokonaismäärä, joista pyydetään tiedonantoa. ”Käteisvarat” määritellään kohdassa ”Yleisiä tietoja”. Vähintään yksi vaihtoehdoista [i) valuutta; ii) siirtokelpoiset haltijamaksuvälineet tai iii) erittäin likvideinä arvon säilyttäjinä käytettävät hyödykkeet] on täytettävä.

Jos tiedonantoilmoituslomakkeessa ei ole riittävästi tilaa, on käytettävä lisälomakkeita käteisvaroja koskevien tietojen antamiseksi. Kaikki toimitetut tiedot muodostavat yhden tiedonannon, ja kaikki lisälomakkeet on numeroitava ja allekirjoitettava.

4 kohta: Suhde erillään kulkeviin käteisvaroihin

Merkitse rasti oikeaan ruutuun valitsemalla ilmoittajan asema ja suhde käteisvaroihin. Muut vaihtoehdot ovat mahdollisia.

5 kohta: Käteisvarojen lähettäjä

Tähän kohtaan on sisällytettävä tiedot käteisvarojen lähettäjästä, jos ilmoittaja ei ole käteisvarojen lähettäjä. Merkitse rastilla, onko lähettäjä luonnollinen henkilö vai oikeushenkilö. Lähettäjää koskevat tiedot on täytettävä 5.A alakohtaan (luonnollinen henkilö) tai 5.B alakohtaan (oikeushenkilö). Jos lähettäjä on luonnollinen henkilö, henkilötiedot on täytettävä siten kuin ne näkyvät henkilötodistuksessa.

6 kohta: Käteisvarojen vastaanottaja tai aiottu vastaanottaja

Vain yksi vastaanottaja

Jos ilmoittaja ei ole käteisvarojen ainoa vastaanottaja, tähän kohtaan on sisällytettävä tiedot käteisvarojen vastaanottajasta tai aiotusta vastaanottajasta.

Merkitse rasti oikeaan ruutuun valitsemalla, onko käteisellä yksi vastaanottaja ja onko kyseessä luonnollinen henkilö vai oikeushenkilö. Tiedot ainoasta vastaanottajasta on täytettävä 6.A alakohtaan (luonnollinen henkilö) tai 6.B alakohtaan (oikeushenkilö). Jos vastaanottaja tai aiottu vastaanottaja on luonnollinen henkilö, henkilötiedot on täytettävä siten kuin ne näkyvät henkilötodistuksessa.

Vastaanottajia tai aiottuja vastaanottaja on useampi kuin yksi

Jos vastaanottajia tai aiottuja vastaanottajia on useampi kuin yksi, vastaanottajien tai aiottujen vastaanottajien kokonaismäärä on merkittävä asianmukaiseen kohtaan. Kunkin muun vastaanottajan tai aiotun vastaanottajan osalta on käytettävä erillisiä lisälehtiä, joissa ilmoitetaan niiden tiedot, vastaanotettavien käteisvarojen määrä ja käyttötarkoitus. Kaikki toimitetut tiedot muodostavat yhden tiedonannon, ja kaikki lisälomakkeet on numeroitava ja allekirjoitettava.

7 kohta: Käteisvarojen omistaja

Ainoastaan yksi omistaja

Jos käteisvarojen ainoa omistaja ei ole niiden lähettäjä tai ainoa vastaanottaja, tähän kohtaan on sisällytettävä ainoan omistajan tiedot.

Merkitse rasti oikeaan ruutuun valitsemalla, onko käteisvarojen omistaja ainoa omistaja ja onko ainoa omistaja luonnollinen henkilö vai oikeushenkilö. Ainoan omistajan tiedot on merkittävä 7.A alakohtaan (luonnollinen henkilö) tai 7.B alakohtaan (oikeushenkilö). Jos omistaja on luonnollinen henkilö, henkilötiedot on täytettävä siten kuin ne näkyvät henkilötodistuksessa.

Useampi kuin yksi omistaja

Jos omistajia on useampi kuin yksi, omistajien kokonaismäärä on merkittävä asianmukaiseen kohtaan. Kunkin muun omistajan osalta on täytettävä erilliset lisälehdet, joissa ilmoitetaan niiden tiedot, niiden omistamien käteisvarojen määrä, niiden taloudellinen alkuperä ja käyttötarkoitus. Kaikki toimitetut tiedot muodostavat yhden tiedonannon, ja kaikki lisälomakkeet on numeroitava ja allekirjoitettava.

8 kohta: Käteisvarojen taloudellinen alkuperä ja aiottu käyttötarkoitus

8.A alakohta on aina täytettävä, jos on olemassa ainoa omistaja, joka ilmoittaa asiaankuuluvan taloudellisen alkuperän.

8.B alakohta on aina täytettävä, jos on olemassa ainoa vastaanottaja, joka ilmoittaa käteisvarojen aiotun käyttötarkoituksen.

Kussakin alakohdassa voidaan valita useampi vaihtoehto. Jos vaihtoehtoa ei ole, rastita kohta ”muu” ja täsmennä tiedot.

Jos omistajia tai vastaanottajia (tai aiottuja vastaanottajia) on useampi kuin yksi, tiedot omistajien ja/tai vastaanottajien (tai aiottujen vastaanottajien) käteisvarojen taloudellisesta alkuperästä ja aiotusta käyttötarkoituksesta on täytettävä lisälehdille, kuten edellä mainitaan. Rastita tällöin ”muu” ja täsmennä ”lisälehdet”.

9 kohta: Allekirjoitus

Merkitse päivämäärä, paikka, nimi ja allekirjoita tiedonantoilmoitus. Ilmoita käytettyjen lisälehtien kokonaismäärä. Jos lisälehtiä ei ole käytetty, merkitään nolla (0). Ilmoittaja voi merkitä rastin asianmukaiseen ruutuun pyytääkseen vahvistettua jäljennöstä tiedonantoilmoituksesta.

3 OSA

Image 9

Image 10

TÄYTTÄMISOHJEET

Yleiset tiedot

Käteisvarailmoituslomakkeen täyttämisohjeita sovelletaan myös tässä.

A kohta: Lisälehden numero

Lisälehdet on numeroitava peräkkäisillä numeroilla (1 ensimmäisellä käytetyllä lisälehdellä, 2 toisella lisälehdellä jne.).

Ilmoita käytettyjen lisälehtien kokonaismäärä käteisvarailmoituslomakkeen toisella sivulla.

B kohta: Lisälehteä koskevat tiedot

Ilmoita lisälehden täyttämisen syy. Ainoastaan yksi vaihtoehto valitaan. Jos useammat vaihtoehdot käyvät, täytä kullekin vaihtoehdolle erilliset lisälehdet.

 

B.1: Jatkoa kohtaan ”Käteisvaroja koskevat tiedot”: Valitse tämä vaihtoehto vain, jos ilmoituslomakkeen 4 kohdassa ”Käteisvaroja koskevat tiedot” ei ole riittävästi tilaa kaikille käteisvaroille. Täytä C kohta ja ohita D ja E kohta.

 

B.2: Käteisvarojen kuljettaja on käteisvarojen osan omistaja ja aiottu vastaanottaja: Valitse, milloin kuljettaja on myös käteisvarojen osan omistaja ja aiottu vastaanottaja. Kustakin omistajasta ja aiotusta vastaanottajasta on täytettävä erilliset lisälehdet.

Ilmoita C kohdassa omistettujen käteisvarojen määrä ja vastaanotettavien käteisvarojen määrä.

Ilmoita D.1 ja D.2 alakohdassa kuljettajan omistamien käteisvarojen taloudellinen alkuperä ja aiottu käyttötarkoitus.

 

B.3: Käteisvarojen kuljettaja on käteisvarojen osan omistaja:

Ilmoita C kohdassa kuljettajan omistamien käteisvarojen määrä.

Ilmoita D.1 ja D.2 alakohdassa kuljettajan omistamien käteisvarojen taloudellinen alkuperä ja aiottu käyttötarkoitus. Valitse, milloin kuljettaja on myös käteisvarojen osan omistaja. Kustakin omistajasta on täytettävä erilliset lisälehdet.

 

B.4: Käteisvarojen kuljettaja on käteisvarojen osan aiottu vastaanottaja: Ilmoita C kohdassa kuljettajan vastaanotettavaksi tarkoitettujen käteisvarojen määrä.

Ilmoita C kohdassa kuljettajan vastaanotettavaksi tarkoitettujen käteisvarojen määrä.

Ilmoita D.2 alakohdassa kuljettajan vastaanotettavaksi tarkoitettujen käteisvarojen aiottu käyttötarkoitus.

 

B.5: Muu omistaja, joka on myös käteisvarojen osan aiottu vastaanottaja (muu kuin käteisvarojen kuljettaja): Valitse, jos omistajia on useampi kuin yksi, ja kukin omistaja, joka on myös käteisvaran aiottu vastaanottaja. Kustakin omistajasta, joka on myös käteisvaran aiottu vastaanottaja, on täytettävä erilliset lisälehdet.

Ilmoita C kohdassa omistajan ja aiotun vastaanottajan omistamien ja vastaanottamien käteisvarojen määrä.

Ilmoita D.1 ja D.2 alakohdassa omistajan ja aiotun vastaanottajan omistamien käteisvarojen taloudellinen alkuperä ja aiottu käyttötarkoitus.

Omistajan ja aiotun vastaanottajan tiedot on merkittävä E.1 alakohtaan, jos kyse on luonnollisesta henkilöstä, ja E.2 alakohtaan, jos kyse on oikeushenkilöstä.

 

B.6: Käteisvarojen osan omistaja (muu kuin käteisvarojen kuljettaja): Valitse, jos omistajia on enemmän kuin yksi. Kustakin omistajasta on täytettävä erilliset lisälehdet.

Ilmoita C kohdassa omistajan omistamien käteisvarojen osan määrä.

Ilmoita D.1 ja D.2 alakohdassa omistajien omistamien käteisvarojen taloudellinen alkuperä ja aiottu käyttötarkoitus.

Omistajan tiedot on merkittävä E.1 alakohtaan, jos kyse on luonnollisesta henkilöstä, ja E.2 alakohtaan, jos kyse on oikeushenkilöstä.

 

B.7: Käteisvarojen osan aiottu vastaanottaja (muu kuin käteisvarojen kuljettaja): Valitse, jos aiottuja vastaanottajia on enemmän kuin yksi. Kustakin muusta aiotusta vastaanottajasta on täytettävä erilliset lisälehdet.

Ilmoita C kohdassa aiotun vastaanottajan vastaanotettavaksi tarkoitettujen käteisvarojen määrä.

Ilmoita D.2 alakohdassa aiotun vastaanottajan vastaanotettavaksi tarkoitettujen käteisvarojen aiottu käyttötarkoitus.

Aiotun vastaanottajan tiedot on merkittävä E.1 alakohtaan, jos kyse on luonnollisesta henkilöstä, ja E.2 alakohtaan, jos kyse on oikeushenkilöstä.

C kohta: Käteisvaroja koskevat tiedot

”Käteisvarat” selitetään käteisvarailmoituslomakkeen täyttämisohjeiden kohdassa ”Yleisiä tietoja”.

D kohta: Käteisvarojen taloudellinen alkuperä ja aiottu käyttötarkoitus

Merkitse rastilla, mikä on käteisvarojen taloudellinen alkuperä ja aiottu käyttötarkoitus, kuten B kohdassa ilmoitetaan. Voit valita useamman vaihtoehdon. Jos vaihtoehtoa ei ole, rastita kohta ”muu” ja täytä tiedot.

E kohta: Asianosaiset henkilöt

Täytä asianomaisten henkilöiden henkilötiedot. Nämä henkilöt voivat olla luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä. Rastita asianmukainen ruutu ja täytä tiedot.

F kohta: Allekirjoitus

Ilmoita päivämäärä, paikka, nimi, allekirjoitus ja liitä lisälehti pääasialliseen käteisvarailmoituslomakkeeseen. Kaikki toimitetut tiedot muodostavat yhden ilmoituksen.

4 OSA

Image 11

Image 12

TÄYTTÄMISOHJEET

Yleiset tiedot

Käteisvaroja koskevan tiedonantoilmoituslomakkeen täyttämisohjeita sovelletaan myös tässä.

A kohta: Lisälehden numero

Lisälehdet on numeroitava peräkkäisillä numeroilla (1 ensimmäisellä lisälehdellä, 2 toisella lisälehdellä jne.).

Ilmoita käytettyjen lisälehtien kokonaismäärä käteisvaroja koskevan tiedonantoilmoituksen lomakkeen toisella sivulla.

B kohta: Lisälehteä koskevat tiedot

Ilmoita lisälehden täyttämisen syy. Ainoastaan yksi vaihtoehto valitaan. Jos useammat vaihtoehdot käyvät, täytä erilliset lisälehdet kullekin vaihtoehdolle.

 

B.1: Jatkoa kohtaan ”Käteisvaroja koskevat tiedot”: Valitse tämä vaihtoehto vain, jos tiedonantoilmoituksen lomakkeen 3 kohdassa ”Käteisvaroja koskevat tiedot” ei ole riittävästi tilaa kaikille käteisvaroille. Täytä C kohta ja ohita D ja E kohta.

 

B.2: Käteisvarojen lähettäjä ja käteisvarojen osan omistaja: Valitse tämä vaihtoehto vain, jos käteisvaroilla on useampi omistaja ja yksi niistä on myös käteisvarojen lähettäjä. Kustakin omistajasta on täytettävä erilliset lisälehdet.

Ilmoita C kohdassa omistajan omistamien käteisvarojen määrä.

Ilmoita D.1 ja D.2 alakohdissa lähettäjän omistamien käteisvarojen määrän taloudellinen alkuperä ja aiottu käyttötarkoitus.

 

B.3: Käteisvarojen ainoa vastaanottaja ja käteisvarojen osan omistaja: Valitse, jos omistajia on useampi kuin yksi ja yksi niistä on myös käteisvaran ainoa vastaanottaja. Kustakin muusta omistajasta on täytettävä erilliset lisälehdet.

Ilmoita C kohdassa ainoan vastaanottajan omistamien käteisvarojen määrä.

Ilmoita D.1 ja D.2 alakohdissa ainoan vastaanottajan omistamien käteisvarojen taloudellinen alkuperä ja aiottu käyttötarkoitus.

 

B.4: Käteisvarojen vastaanottaja tai aiottu vastaanottaja, jonka omistuksessa on osa käteisvaroista: Mikäli omistajia on useampi kuin yksi, valitse, kuka on myös käteisvaran vastaanottaja (tai aiottu vastaanottaja). Kustakin muusta omistajasta ja/tai vastaanottajasta (tai aiotusta vastaanottajasta) on täytettävä erilliset lisälehdet.

Ilmoita C kohdassa vastaanottajan omistamien ja vastaanottamien käteisvarojen määrä.

Ilmoita D.1 ja D.2 alakohdassa käteisvarojen omistajan ja vastaanottajan (ja aiotun vastaanottajan) omistamien käteisvarojen taloudellinen alkuperä ja aiottu käyttötarkoitus.

Omistajan, joka on myös vastaanottaja (tai aiottu vastaanottaja), tiedot on merkittävä E.1 alakohtaan, jos kyse on luonnollisesta henkilöstä, ja E.2 alakohtaan, jos kyse on oikeushenkilöstä.

 

B.5: Käteisvarojen osan omistaja: Valitse, jos omistajia on enemmän kuin yksi. Kustakin omistajasta on täytettävä erilliset lisälehdet.

Ilmoita C kohdassa omistajan omistamien käteisvarojen määrä.

Ilmoita D.1 ja D.2 alakohdassa omistajan omistamien käteisvarojen taloudellinen alkuperä ja aiottu käyttötarkoitus.

Omistajan tiedot on merkittävä E.1 alakohtaan, jos kyse on luonnollisesta henkilöstä, ja E.2 alakohtaan, jos kyse on oikeushenkilöstä.

 

B.6: Käteisvarojen osan vastaanottaja tai aiottu vastaanottaja: Valitse, jos vastaanottajia (tai aiottuja vastaanottajia) on enemmän kuin yksi. Kustakin muusta vastaanottajasta (tai aiotusta vastaanottajasta) on täytettävä erilliset lisälehdet.

Ilmoita C kohdassa vastaanottajan (tai aiotun vastaanottajan) vastaanotettavaksi tarkoitettujen käteisvarojen osa.

Ilmoita D.2 alakohdassa vastaanottajan (tai aiotun vastaanottajan) vastaanotettavaksi tarkoitettujen käteisvarojen aiottu käyttötarkoitus.

Aiotun vastaanottajan tiedot on merkittävä E.1 alakohtaan, jos kyse on luonnollisesta henkilöstä, ja E.2 alakohtaan, jos kyse on oikeushenkilöstä.

C kohta: Käteisvaroja koskevat tiedot

”Käteisvarat” selitetään käteisvaroja koskevan tiedonantoilmoituksen lomakkeen täyttämisohjeiden kohdassa ”Yleisiä tietoja”.

D kohta: Käteisvarojen taloudellinen alkuperä ja aiottu käyttötarkoitus

Merkitse rastilla, mikä on käteisvarojen taloudellinen alkuperä ja aiottu käyttötarkoitus, kuten B kohdassa ilmoitetaan. Voit valita useamman vaihtoehdon. Jos vaihtoehtoa ei ole, rastita kohta ”muu” ja täytä tiedot.

E kohta: Asianosaiset henkilöt

Täytä asianomaisten henkilöiden henkilötiedot. Nämä henkilöt voivat olla luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä. Rastita asianmukainen ruutu ja täytä tiedot.

F kohta: Allekirjoitus

Ilmoita päivämäärä, paikka, nimi, allekirjoitus ja liitä lisälehti pääasialliseen käteisvaroja koskevan tiedonantoilmoituksen lomakkeeseen. Kaikki toimitetut tiedot muodostavat yhden tiedonantoilmoituksen.


LIITE

1 Kohta

Image 13

2 OSA

Lomake asetuksen (EU) 2018/1672 10 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen anonymisoitujen riskitietojen ja riskianalyysin tulosten vaihtamiseen

Image 14

Image 15

Image 16

Image 17

TÄYTTÄMISOHJEET

Tämä lomake on täytettävä ja toimitettava puolivuosittain unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta annetun asetuksen (EU) 2018/1672 10 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja 10 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Sen on sisällettävä tiedot, joiden osalta jäsenvaltio katsoo, että ne johtavat merkittäviin päätelmiin tai tuovat merkittävää lisäarvoa riskinhallinnan kannalta ja että uhka voi aiheuttaa suuren riskin muualla EU:ssa.

A osa

Ilmoita tiedot lähettävä jäsenvaltio, asianomainen toimivaltainen viranomainen ja sähköpostiosoite.

Ilmoita viitenumero seuraavassa muodossa: jäsenvaltio, vuosi, A (vuoden ensimmäinen puolisko) tai B (vuoden toinen puolisko).

Merkitse päivämäärä ja viiteajanjakso.

Ilmoita, jakaako jäsenvaltio anonymisoituja riskitietoja ja riskianalyysin tuloksia viiteajanjaksolta. Jos ei, CIS:ään tallennetaan vain A osa.

Syötä lähetettyjen sivujen kokonaismäärä (mukaan lukien osa A).

B osa

Tässä osassa on ilmoitettava anonymisoidut riskitiedot ja riskianalyysin tulokset, joita ei voida hakea suoraan CIS:n kautta yksittäisten tapausten perusteella.

Ilmoita, koskevatko tiedot mukana vai erillään kulkevia käteisvaroja.

Ilmoita, onko havaittu uusi suuntaus tai toistuva kaava, ja anna lisätietoja.

Uusilla suuntauksilla tarkoitetaan äskettäin havaittua muutosta tai yleistä suuntausta käteisvarojen fyysisen liikkuvuuden alalla.

Havaitulla toistuvalla kaavalla tarkoitetaan kaavaa tai tapahtumasarjaa, joka on toistuva. Ilmoita, liittyykö raportoitava tapaus (tapaukset) riskiperusteiseen tarkastukseen vai satunnaistarkastukseen.

Riskiperusteisilla tarkastuksilla tarkoitetaan tarkastuksia, jotka perustuvat käteisvarojen liikkumista koskevien riskien arviointiperusteisiin ja erityisesti tietojenkäsittelytekniikoita hyödyntäviin riskianalyyseihin, riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi sekä tarvittavien vastatoimien kehittämiseksi sellaisin arviointiperustein, joita on kehitetty kansallisella ja unionin tasolla sekä, jos sellaisia on saatavilla, myös kansainvälisellä tasolla.

Satunnaistarkastuksilla tarkoitetaan suoritettuja tarkastuksia, jotka eivät perustu käteisvarojen liikkumista koskevien riskien arviointiperusteisiin.

Anna tiedot tapauksista (esim. erityiset toimintatavat, jos kyseessä on samankaltaisia tapauksia, yksityiskohtaiset tiedot kätkemisestä jne.), tiedot käteisvarojen lajista (esim. arvokkaat setelit) ja mahdolliset muut ei-nominatiiviset tiedot, joiden jakaminen katsotaan tärkeäksi.

Ilmoita, onko lomakkeeseen liitetty kuvia, ja kuvien lukumäärä.

B osa voidaan tarvittaessa täyttää useita kertoja saman viiteajanjakson ajalta.

C osa

C osa on täytettävä, kun jäsenvaltio on toteuttanut käteisvarojen valvonnan alalla riskipainotteisen hankkeen viiteajanjakson aikana.

Kuvaile toteutettu hanke.

Anna tiedot tapauksen erityispiirteistä, tehdyistä päätelmistä ja mahdollisista huomioista (esim. ajanjaksosta, keinoista (esim. käteiskoirat, läpivalaisu), tarkastusten laajuudesta jne.).

Anna tiedot esimerkkitapauksesta, mikäli tämä katsotaan tarpeelliseksi.

Ilmoita, liittyykö esimerkkitapaus riskiperusteiseen tarkastukseen vai satunnaistarkastukseen.

Ilmoita, onko lomakkeeseen liitetty kuvia, ja kuvien lukumäärä.

C osa voidaan tarvittaessa täyttää suoritettujen hankkeiden lukumäärästä riippuen useita kertoja saman viiteajanjakson ajalta.

D osa

Anna tiedot, joiden jakaminen katsotaan tärkeäksi mutta joita ei voida sisällyttää B tai C osaan.

Ilmoita, onko lomakkeeseen liitetty kuvia, ja kuvien lukumäärä.


Top