EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0715

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/715, annettu 20 päivänä tammikuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 muuttamisesta toimijaryhmiä koskevien vaatimusten osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2021/166

OJ L 151, 3.5.2021, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/715/oj

3.5.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 151/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/715,

annettu 20 päivänä tammikuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 muuttamisesta toimijaryhmiä koskevien vaatimusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta 30 päivänä toukokuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) 2018/848 36 artiklan 1 kohdassa säädetään eräistä toimijaryhmiä koskevista vaatimuksista. Jotta toimijaryhmän jäsenten maantieteellistä läheisyyttä tulkittaisiin yhdenmukaisesti, olisi tarkennettava, että jäsenten toimintojen on tapahduttava samassa maassa.

(2)

Sisäisen valvonnan järjestelmän (ICS) perustamista ja toimintaa koskevien vähimmäisvaatimusten vahvistamiseksi olisi määriteltävä seuraavat osatekijät: jäsenten rekisteröiminen, sisäiset tarkastukset, uusien jäsenten tai nykyisten jäsenten uusien tuotantoyksiköiden tai toimintojen hyväksyminen, sisäisen valvonnan järjestelmän tarkastajien (ICS-tarkastajien) koulutus, säännösten noudattamatta jättämistapauksissa toteutettavat toimenpiteet sekä sisäinen jäljitettävyys.

(3)

Tässä yhteydessä olisi lisättävä vaatimus sisäisen valvonnan järjestelmän vastuuhenkilön (ICS-vastuuhenkilön) ja yhden tai useamman ICS-tarkastajan nimeämisestä, jotta sisäisen valvonnan järjestelmän moitteettomasta toiminnasta vastaisi pätevä henkilöstö.

(4)

Jotta sisäisen valvonnan järjestelmällä olisi yhdenmukainen arviointikehys, on asianmukaista sisällyttää asetukseen luettelo tilanteista, joita on pidettävä puutteina.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EU) 2018/848 olisi muutettava.

(6)

Tätä asetusta olisi selkeyden ja oikeusvarmuuden vuoksi sovellettava asetuksen (EU) 2018/848 soveltamisen alkamispäivästä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) 2018/848 muuttaminen

Muutetaan asetuksen (EU) 2018/848 36 artikla seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

a)

korvataan e alakohta seuraavasti:

”e)

yksinomaan koostuttava jäsenistä, jotka harjoittavat tuotantotoimintaansa tai mahdollisia a alakohdassa tarkoitettuja lisätoimintoja maantieteellisesti lähellä toisiaan samassa jäsenvaltiossa tai samassa kolmannessa maassa;”;

b)

lisätään g alakohtaan alakohta seuraavasti:

”Sisäisen valvonnan järjestelmän on käsitettävä dokumentoidut menettelyt, jotka koskevat seuraavia:

i)

ryhmän jäsenten rekisteröiminen;

ii)

sisäiset tarkastukset, jotka sisältävät jokaiselle ryhmän jäsenelle paikalla tehtävän vuotuisen fyysisen tarkastuksen ja muut riskiperusteiset sisäiset lisätarkastukset, jotka ICS-vastuuhenkilön on aikataulutettava ja ICS-tarkastajien toteutettava; vastuuhenkilön ja tarkastajien roolit määritellään h alakohdassa;

iii)

uusien jäsenten hyväksyminen olemassa olevaan ryhmään tai tapauksen mukaan nykyisten jäsenten uusien tuotantoyksiköiden tai toimintojen hyväksyminen sillä edellytyksellä, että ICS-vastuuhenkilö hyväksyy sen sisäistä tarkastusta koskevan raportin perusteella;

iv)

ICS-tarkastajien koulutus, joka on toteutettava vähintään kerran vuodessa ja johon liittyy osallistujien omaksuman tiedon arviointi;

v)

toimijaryhmän jäsenten koulutus, joka koskee ICS-menetelmiä ja tämän asetuksen vaatimuksia;

vi)

asiakirjojen ja rekistereiden tarkastus;

vii)

sisäisessä tarkastuksessa havaituissa säännösten noudattamatta jättämistapauksissa toteutettavat toimenpiteet seuranta mukaan lukien;

viii)

sisäisen jäljitettävyyden järjestelmä, joka osoittaa toimijaryhmän yhteiseen markkinajärjestelmään toimitettujen tuotteiden alkuperän ja mahdollistaa kaikkien jäsenten kaikkien tuotteiden jäljitettävyyden kaikissa vaiheissa, joita ovat muun muassa tuotanto, jalostus, valmistus ja markkinoille saattaminen, mukaan lukien toimijaryhmän jokaisen jäsenen tuotoksen arviointi ja ristiintarkastus;”;

c)

lisätään h alakohta seuraavasti:

”h)

nimettävä ICS-vastuuhenkilö ja yksi tai useampi ICS-tarkastaja, joka voi olla ryhmän jäsen. Näitä tehtäviä ei saa yhdistää. ICS-tarkastajien lukumäärän on oltava asianmukainen ja oikeassa suhteessa ryhmän tyyppiin, rakenteeseen, kokoon, tuotteisiin, toimintaan ja luonnonmukaisen tuotannon tuotokseen. ICS-tarkastajan on oltava toimivaltainen ryhmän tuotteiden ja toimintojen osalta.

ICS-vastuuhenkilön on

i)

tarkistettava ryhmän jokaisen jäsenen tukikelpoisuus a, b ja c alakohdassa esitettyjen perusteiden osalta;

ii)

varmistettava, että on olemassa kirjallinen ja allekirjoitettu jäsenyyssopimus, joka on tehty kunkin jäsenen ja ryhmän välillä ja jossa jäsen sitoutuu

noudattamaan tämän asetuksen säännöksiä,

osallistumaan sisäisen valvonnan järjestelmään ja noudattamaan sisäisen valvonnan järjestelmän menettelyjä, mukaan lukien ICS-vastuuhenkilön sille määräämät tehtävät ja vastuut sekä kirjausvelvollisuus,

myöntämään pääsyn tuotantoyksiköihin ja -tiloihin ja olemaan läsnä ICS-tarkastajien tekemissä sisäisissä tarkastuksissa ja toimivaltaisen viranomaisen tai tapauksen mukaan valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen toteuttamassa virallisessa valvonnassa, antamaan näiden käyttöön kaikki asiakirjat ja kirjatut tiedot ja varmentamaan tarkastusraportit allekirjoituksellaan,

hyväksymään ja toteuttamaan asetetussa määräajassa toimenpiteet säännösten noudattamatta jättämistapauksissa ICS-vastuuhenkilön tai toimivaltaisen viranomaisen tai tapauksen mukaan valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen päätöksen mukaisesti,

ilmoittamaan epäillyistä säännösten noudattamistapauksista viipymättä ICS-vastuuhenkilölle;

iii)

otettava käyttöön ICS-menettelyt ja asiaankuuluvat asiakirjat ja tiedot, pidettävä ne ajan tasalla ja annettava ne heti ICS-tarkastajien ja tapauksen mukaan ryhmän jäsenten saataville;

iv)

laadittava luettelo ryhmän jäsenistä ja pidettävä se ajan tasalla;

v)

määrättävä ICS-tarkastajille tehtävät ja vastuut;

vi)

toimittava yhteyshenkilönä ryhmän jäsenten ja toimivaltaisen viranomaisen tai tapauksen mukaan valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen välillä, mukaan lukien poikkeuksia koskevat pyynnöt;

vii)

tarkastettava ICS-tarkastajien eturistiriitaselvitys vuosittain;

viii)

aikataulutettava sisäiset tarkastukset ja varmistettava niiden asianmukainen toteutus g alakohdan toisen alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun ICS-vastuuhenkilön suunnitelman mukaisesti;

ix)

varmistettava ICS-tarkastajien asianmukainen koulutus ja arvioitava vuosittain ICS-tarkastajien taito ja pätevyys;

x)

hyväksyttävä uudet jäsenet tai nykyisten jäsenten uudet tuotantoyksiköt tai uudet toiminnot;

xi)

päätettävä toimenpiteistä dokumentoiduissa menettelyissä g alakohdan mukaisesti vahvistetuissa säännösten noudattamatta jättämistapauksissa ja varmistettava kyseisten toimenpiteiden seuranta;

xii)

päätettävä alihankintana teetettävistä toiminnoista, mukaan lukien ICS-tarkastajien tehtävien teettäminen alihankintana, ja allekirjoitettava asiaankuuluvat sopimukset.

ICS-tarkastajan on

i)

kohdistettava ryhmän jäseniin sisäisiä tarkastuksia ICS-vastuuhenkilön esittämien aikataulun ja menettelyjen mukaisesti;

ii)

laadittava sisäisiä tarkastuksia koskevat raportit mallipohjalle ja toimitettava ne kohtuullisessa ajassa ICS-vastuuhenkilölle;

iii)

annettava nimitettäessä kirjallinen ja allekirjoitettu eturistiriitaselvitys ja päivitettävä se vuosittain;

iv)

osallistuttava koulutuksiin.”

2)

Lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Sisäisen valvonnan järjestelmän puutteina pidetään ainakin seuraavia tilanteita:

a)

tuotetaan, jalostetaan, valmistetaan tai saatetaan markkinoille tuotteita sellaisilta jäseniltä tai sellaisista tuotantoyksiköistä, joihin sovelletaan keskeytystä tai peruuttamista;

b)

markkinoille saatetaan tuotteita, joiden osalta ICS-vastuuhenkilö on kieltänyt käyttämästä merkinnöissä tai mainonnassa viittausta luonnonmukaiseen tuotantoon;

c)

jäsenluetteloon lisätään uusia jäseniä tai olemassa olevien jäsenten toimintoja muutetaan ilman sisäistä hyväksyntämenettelyä;

d)

jollekin ryhmän jäsenelle ei ole jonakin vuonna tehty paikalla vuotuista fyysistä tarkastusta;

e)

jäsenluetteloon ei ole tehty merkintää jäsenistä, joihin sovelletaan keskeytystä tai peruuttamista;

f)

niiden havaintojen välillä, jotka on tehty ICS-tarkastajien toteuttamissa sisäisissä tarkastuksissa ja toimivaltaisen viranomaisen tai tapauksen mukaan valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen toteuttamassa virallisessa valvonnassa, on vakavia poikkeamia;

g)

ICS-tarkastajien tai toimivaltaisen viranomaisen tai tapauksen mukaan valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen havaitsemien säännösten noudattamatta jättämistapausten osalta esiintyy vakavia puutteita asianmukaisten toimenpiteiden määräämisessä tai tarvittavan seurannan toteuttamisessa;

h)

ICS-tarkastajien lukumäärä tai pätevyys ei ole asianmukainen ja oikeassa suhteessa ryhmän tyyppiin, rakenteeseen, kokoon, tuotteisiin, toimintaan ja luonnonmukaisen tuotannon tuotokseen.”.

2 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2022.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä tammikuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 150, 14.6.2018, s. 1.


Top