EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0547

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/547, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2021, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1715 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse menettelyistä ADIS-järjestelmän ja EUROPHYT-järjestelmän perustamiseksi ja käyttämiseksi, sähköisten eläinterveystodistusten, virallisten todistusten, yhdistettyjen eläinterveys- ja virallisten todistusten ja kaupallisten asiakirjojen myöntämisestä, sähköisten allekirjoitusten käytöstä ja TRACES-järjestelmän toiminnasta sekä päätöksen 97/152/EY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2021/1963

OJ L 109, 30.3.2021, p. 60–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/547/oj

30.3.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 109/60


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/547,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2021,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1715 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse menettelyistä ADIS-järjestelmän ja EUROPHYT-järjestelmän perustamiseksi ja käyttämiseksi, sähköisten eläinterveystodistusten, virallisten todistusten, yhdistettyjen eläinterveys- ja virallisten todistusten ja kaupallisten asiakirjojen myöntämisestä, sähköisten allekirjoitusten käytöstä ja TRACES-järjestelmän toiminnasta sekä päätöksen 97/152/EY kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarvikeviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (1) ja erityisesti sen 51 artiklan,

ottaa huomioon tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta 9 päivänä maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (”eläinterveyssäännöstö”) (2) ja erityisesti sen 23 artiklan ensimmäisen kohdan b–f alakohdan, 30 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan ja 35 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohdan,

ottaa huomioon kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta 26 päivänä lokakuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 (3) ja erityisesti sen 104 artiklan ensimmäisen kohdan a, b ja c alakohdan,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (4) (virallista valvontaa koskeva asetus) ja erityisesti sen 58 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdan, 90 artiklan ensimmäisen kohdan f alakohdan, 102 artiklan 6 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdan, 103 artiklan 6 kohdan ja 134 artiklan ensimmäisen kohdan a–d ja g alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/1715 (5) vahvistetaan säännöt, jotka koskevat virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmän (IMSOC) ja sen komponenttien toimintaa; kyseiset komponentit ovat järjestelmä, jolla toteutetaan menettelyt elintarvikkeita ja rehuja koskevaa nopeaa hälytysjärjestelmää sekä hallinnollista apua ja yhteistyötä varten (iRASFF), eläintaudeista ilmoittamiseen ja raportointiin tarkoitettu järjestelmä (ADIS), järjestelmä, jolla ilmoitetaan, kun tuhoojien esiintyminen kasveissa ja kasvituotteissa jäsenvaltioiden alueella virallisesti vahvistetaan (EUROPHYT), sekä yhdennetty eläinlääkinnällinen tietojärjestelmä tietojen ja asiakirjojen vaihtamiseksi (TRACES). Siinä vahvistetaan myös näiden komponenttien välisiä tarpeellisia yhteyksiä koskevat säännöt.

(2)

Lisäksi siinä vahvistetaan säännöt ADIS-järjestelmän toimintaa käsittelevän verkoston perustamiseksi ja ilmoitus- ja raportointialueiden luetteloimiseksi eläintaudeista unionissa tapahtuvaa ilmoittamista ja raportointia varten.

(3)

Sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot käyttävät ADIS-järjestelmää yhdenmukaisesti, komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/2002 (6) vahvistetaan säännöt, jotka koskevat unionissa tapahtuvassa taudeista ilmoittamisessa ja raportoinnissa käytettävien kyseiseen järjestelmään tallennettavien tietojen muotoa ja rakennetta, raportoinnin muotoa ja menettelyä sekä ilmoitusten ja raportoinnin määräaikoja ja määrävälejä.

(4)

Täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2019/1715 olisi sisällytettävä ADIS-verkoston yhteyspisteitä koskevat yhteiset säännöt, jotka koskevat unionin ilmoitusten ja unionin raporttien toimittamista täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2002 mukaisesti. Unionin tietosuojasääntöjen noudattamiseksi kyseisiin sääntöihin olisi sisällyttävä myös säännöksiä henkilötietojen enimmäissäilytysajasta ADIS:ssä.

(5)

Tässä asetuksessa olisi myös vahvistettava täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2019/1715 sisällytettävät säännöt ADIS- ja TRACES-järjestelmien välisistä tarpeellisista yhteyksistä sen varmistamiseksi, että unionin ilmoituksia koskevia asiaankuuluvia tietoja vaihdetaan automaattisesti tai asetetaan saataville molemmissa järjestelmissä ja että verkoston jäsenille annetaan asiaankuuluvia tietoja.

(6)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/1715 vahvistetaan säännöt TRACES-järjestelmän käytöstä sellaisia muista jäsenvaltioista tai kolmansista maista tulevien kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetyksiä, jotka voivat aiheuttaa välittömän vaaran tuhoojien kulkeutumisesta tai leviämisestä, koskevien pysäyttämisilmoitusten toimittamiseksi EUROPHYT-pysäyttämisiä käsittelevälle verkostolle. Siinä säädetään, että EUROPHYT-pysäyttämisiä käsittelevän verkoston yhteyspisteen on toimitettava sellaisia lähetyksiä, joilla käydään kauppaa unionissa, koskevat pysäyttämisilmoitukset, kun taas unioniin tulevien lähetysten osalta virallisen kasvintarkastajan, joka tekee kyseisiä lähetyksiä koskevan päätöksen, on toimitettava niitä koskevat pysäyttämisilmoitukset.

(7)

Koska ilmoitukset pysäytetyistä kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetyksistä, joilla käydään kauppaa unionissa, kuuluvat asetuksen (EU) 2017/625 soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden vaatimustenvastaisuutta koskevien ilmoitusten soveltamisalaan ja niitä on vaihdettava iRASFF-järjestelmässä hälytys- ja yhteistyöverkoston yhteyspisteiden välillä, kyseisiä pysäytettyjä lähetyksiä koskevat ilmoitukset olisi tehtävä iRASFF:ssä.

(8)

Sen varmistamiseksi, että iRASFF:iä käytetään myös sellaisten unionissa kaupan kohteena olevien kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden vaatimustenvastaisia lähetyksiä koskevien ilmoitusten vaihtoon, jotka voivat aiheuttaa riskin kasvinterveydelle, on aiheellista muotoilla uudelleen täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/1715 vahvistettu termin ’vaatimustenvastaisuusilmoitus’ määritelmä.

(9)

Jotta samalla vältetään sekaannus täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/1715 määritellyn termin ’riski’ merkityksestä, on myös tarpeen poistaa kyseinen määritelmä, mukauttaa sen sijaan tiettyjä iRASFF:ssä tehtävien ilmoitusten määritelmiä ja selventää näissä määritelmissä eri riskiluokkia.

(10)

Jotta lisäksi vältetään sekaannus täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/1715 määriteltyjen termien ’elintarvikepetoksia käsittelevä verkosto’ ja ’elintarvikepetosilmoitus’ merkityksestä ja otetaan näissä määritellyissä termeissä paremmin huomioon asetuksen (EU) 2017/625 soveltamisala, nämä määritellyt termit on tarpeen nimetä uudelleen ’petoksia käsitteleväksi verkostoksi’ ja ’petosilmoituksiksi’ ja mukauttaa kaikkia elintarvikepetoksiin liittyviä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1715 säännöksiä vastaavasti.

(11)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/1715 säädetään myös, että unioniin tulevia pysäytettyjä lähetyksiä koskeviin tietoihin on sisällyttävä tiedot, jotka virallinen kasvintarkastaja on kirjannut yhteiseen terveyttä koskevaan tuloasiakirjaan, jäljempänä ’CHED-asiakirja’, asetuksen (EU) 2017/625 55 artiklan 2 kohdan ja 56 artiklan mukaisesti, lisätiedot pysäytettyjen lähetysten osalta toteutetuista toimenpiteistä ja tiedot määrätystä karanteenista.

(12)

Koska CHED-asiakirjassa on kohdat tietojen kirjaamiseksi pysäytettyjen lähetysten osalta toteutetuista toimenpiteistä, mukaan lukien tapaukset, joissa on määrätty karanteeni, samat tiedot sisältävää pysäyttämisilmoitusta ei ole tarpeen toimittaa lisäksi TRACES:ssa. Tämän vuoksi velvollisuus toimittaa nämä samat tiedot sisältävä pysäyttämisilmoitus TRACES:ssa olisi poistettava ja korvattava velvollisuudella kirjata pysäyttämistä koskevat tiedot CHED-asiakirjaan.

(13)

Koska lisäksi kaikista asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen noudattamatta jättämisistä, jotka koskevat unioniin tulevia lähetyksiä, tai lähetyksiä, joilla käydään unionissa kauppaa, on ilmoitettava joko TRACES:ssa tai iRASFF:ssä, kaikki EUROPHYT-pysäyttämisilmoituksiin liittyvät säännökset olisi poistettava täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2019/1715.

(14)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/1715 vahvistetaan säännöt, jotka koskevat sähköisten CHED-asiakirjojen käyttöä ja sähköisten todistusten myöntämistä unioniin tuleville eläinten ja tavaroiden lähetyksille. Näihin sääntöihin sisältyy korkea varmuustaso siltä osin kuin on kyse todistuksia myöntävien viranomaisten henkilöllisyyden todistamisesta ennen sähköistä allekirjoittamista koskevan oikeuden myöntämistä ja hyväksytyn sähköisen aikaleiman käyttö luotettavan kolmannen osapuolen tuottamaan sähköiseen allekirjoitukseen.

(15)

Kokemus on osoittanut, että nämä korkeat varmuustasot eivät ole tarpeen, koska todentamismekanismi ennen kirjautumista TRACES-järjestelmään, jäsenvaltion kansalliseen järjestelmään tai kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön sähköiseen sertifiointijärjestelmään antaa riittävän varmuuden allekirjoittajan ilmoitetusta henkilöllisyydestä. Myöskään aikaleimausta ei tarvita. Turvallinen tiedonkulku järjestelmissä ja niiden välillä sekä sellaisen hyväksytyn sähköisen leiman käyttö, joka on suunniteltu luotettavasti osoittamaan tietojen tarkka ajoitus, eheys ja oikeellisuus, antaa riittävät takeet siitä, että tietoihin myöhemmin tehtävät muutokset ovat havaittavissa.

(16)

Sen vuoksi tällä asetuksella olisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 (7) mukaisesti tehtävä täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2019/1715 muutoksia, joiden ansiosta virkaeläinlääkärit, viralliset kasvintarkastajat ja todistuksia myöntävät virkamiehet voivat käyttää sähköisiä allekirjoituksia sähköisissä CHED-asiakirjoissa ja todistuksissa alhaisemmalla tunnistamisen varmistustasolla ja ilman aikaleimoja.

(17)

Tähän asetukseen olisi sisällytettävä myös muutoksia täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1715 sääntöihin, jotka koskevat niiden sähköisten todistusten tai kaupallisten asiakirjojen myöntämistä, joiden on seurattava jäsenvaltioiden välillä asetuksen (EU) 2016/429 150 artiklan, 161 artiklan 5 kohdan, 167 artiklan 4 kohdan, 217 artiklan ja 223 artiklan 5 kohdan nojalla siirrettävien eläinten ja tiettyjen tavaroiden lähetysten, tiettyjen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden lähetysten, joita ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi ja jotka kuljetetaan unionin sisällä komission asetuksen (EU) N:o 142/2011 (8) 17 artiklan mukaisesti, sekä unioniin asetuksen (EU) 2016/2031 100 artiklan 5 kohdan ja 101 artiklan 6 kohdan nojalla vietävien tai jälleenvietävien kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetysten mukana. Näiden sääntöjen olisi vastattava sääntöjä, jotka koskevat sähköisten todistusten myöntämistä unioniin tuleville eläinten ja tavaroiden lähetyksille.

(18)

Koska asetuksessa (EU) 2016/2031 säädetään, että sähköisiä kasvinterveystodistuksia kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden viemiseksi tai jälleenviemiseksi unionin alueelta voidaan toimittaa ainoastaan IMSOC:n välityksellä tai sen kanssa tapahtuvan sähköisen vaihdon puitteissa, tässä asetuksessa olisi kyseisen asetuksen mukaisesti säädettävä tällaisten todistusten myöntämistä koskevien sääntöjen sisällyttämisestä täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2019/1715.

(19)

Unionin sääntöjen täytäntöönpanon tehostamiseksi täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/1715 säädetään, että TRACES-verkoston yhteyspisteiden on pidettävä TRACES:n moitteettoman toiminnan kannalta välttämättömien tiettyjen viitetietojen luettelot yllä ja ajan tasalla TRACES:ssa. Luetteloihin sisältyvät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 (9) mukaisesti hyväksytyt elintarvikealan laitokset sekä eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita käsittelevät laitokset ja toimijat, jotka on hyväksytty tai rekisteröity Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 (10) mukaisesti.

(20)

Tässä asetuksessa olisi samaa tarkoitusta varten laajennettava edelleen kyseisiä viitetietojen luetteloita siten, että niihin sisällytetään asetuksessa (EU) 2016/429 tarkoitetut rekisteröidyt ja hyväksytyt pitopaikat ja toimijat sekä tietyt asetuksen (EU) 2016/2031 nojalla rekisteröidyt ammattimaiset toimijat siltä osin kuin ne osallistuvat rajat ylittävään toimintaan.

(21)

Jotta voitaisiin tukea elävien eläinten kuljetuksia koskeviin tarkastuksiin tai auditointeihin liittyvien jäsenvaltioiden riskianalyysien laatimista, viitetietojen luetteloihin olisi sisällytettävä myös neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/97 (11) nojalla hyväksytyt tarkastusasemat sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 (12) nojalla luvan saaneet eläinkuljettajat, pätevyystodistuksen saaneet kuljettajat ja hoitajat sekä hyväksytyt kuljetusvälineet.

(22)

Koska asetusta (EU) 2016/429 sovelletaan 21 päivästä huhtikuuta 2021 alkaen, myös ADIS-järjestelmää koskevia muutoksia, ADIS-järjestelmän ja TRACES-järjestelmän välisiä tarpeellisia yhteyksiä ja viitetietoluetteloiden laajentamista siten, että ne kattavat myös rekisteröidyt ja hyväksytyt pitopaikat ja toimijat asetuksen (EU) 2016/429 nojalla, olisi sovellettava 21 päivästä huhtikuuta 2021.

(23)

Kun otetaan huomioon viitetietojen merkitys TRACES-järjestelmän moitteettoman toiminnan kannalta, viitetietojen luettelojen laajentamista asetuksista (EY) N:o 1255/97, (EY) N:o 1/2005 ja (EU) 2016/2031 olisi myös sovellettava 21 päivästä huhtikuuta 2021.

(24)

Koska iRASFF- ja TRACES-järjestelmiä on tarpeen kehittää edelleen pysäyttämisilmoitusten osalta, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1715 3 luvun 3 jaksoon tehtävien muutosten soveltamispäivää olisi lykättävä 1 päivään joulukuuta 2021.

(25)

Komission päätöksen 97/152/EY (13) liitteessä vahvistetaan tiedot, jotka on tallennettava TRACES-järjestelmään kolmansista maista tulevien eläinten tai eläintuotteiden lähetysten osalta. Kyseinen päätös perustuu asetuksen (EU) 2017/625 146 artiklan 1 kohdalla 14 päivästä joulukuuta 2019 kumotun neuvoston päätöksen 92/438/ETY (14) 12 artiklaan. Päätöksen 97/152/EY liitteessä esitetyt tiedot sisältyvät nyt CHED-A- ja CHED-P-asiakirjoihin täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1715 liitteessä II olevan 2 osan A ja B jaksossa. Selkeyden ja johdonmukaisuuden vuoksi päätös 97/152/EY olisi näin ollen kumottava.

(26)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 (15) 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausuntonsa 14 päivänä tammikuuta 2021.

(27)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1715 seuraavasti:

1.

Muutetaan 1 luvussa oleva 2 artikla seuraavasti:

a)

Kumotaan 8 alakohta;

b)

Korvataan 9 alakohta seuraavasti:

”9)

’RASFF-verkostolla’ asetuksen (EY) N:o 178/2002 50 artiklalla verkostona perustettua nopeaa hälytysjärjestelmää tämän artiklan 15–20 alakohdassa tarkoitettuja ilmoituksia varten;”;

c)

Korvataan 11 alakohta seuraavasti:

”11)

’petoksia käsittelevällä verkostolla’ verkostoa, joka koostuu komissiosta, Europolista sekä yhteyselimistä, jotka jäsenvaltiot ovat nimenneet asetuksen (EU) 2017/625 103 artiklan 1 kohdan mukaisesti 21 alakohdassa määriteltyjä petosilmoituksia koskevan tietojenvaihdon helpottamiseksi;”;

d)

Korvataan 12 alakohta seuraavasti:

”12)

’hälytys- ja yhteistyöverkostolla’ RASFF-verkostosta, AAC-verkostosta ja petoksia käsittelevästä verkostosta koostuvaa verkostoa;”;

e)

Korvataan 14 alakohta seuraavasti:

”14)

’vaatimustenvastaisuusilmoituksella’ iRASFF:ssä tehtävää ilmoitusta sellaisesta asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen vastaisuudesta, josta ei aiheudu asetuksen (EY) N:o 178/2002 50 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 183/2005 29 artiklassa tarkoitettua riskiä;”;

f)

Korvataan 20 alakohta seuraavasti:

”20)

’ilmoituksella rajatarkastuksessa hylätyistä tuotteista’ iRASFF:ssä tehtävää ilmoitusta elintarvike-, elintarvikekontaktimateriaali- tai rehuerän, -kontin tai -lastin hylkäämisestä asetuksen (EY) N:o 178/2002 50 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdassa ja asetuksen (EY) N:o 183/2005 29 artiklassa tarkoitetun riskin vuoksi;”;

g)

Korvataan 21 alakohta seuraavasti:

”21)

’petosilmoituksella’ iRASFF:ssä tehtävää vaatimustenvastaisuusilmoitusta, joka liittyy yritysten tai yksityishenkilöiden epäiltyyn tarkoitukselliseen toimintaan, jonka tarkoituksena on huijata ostajia ja saada siitä oikeudetonta etua ja joka on asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen vastaista;”;

h)

Korvataan 22 alakohta seuraavasti:

”22)

’alkuperäisellä ilmoituksella’ vaatimustenvastaisuusilmoitusta, hälytysilmoitusta, tiedottavaa ilmoitusta, uutisilmoitusta, petosilmoitusta tai ilmoitusta rajatarkastuksessa hylätyistä tuotteista;”;

i)

Kumotaan 33 ja 34 alakohta;

2.

Muutetaan 2 luvussa olevan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan b alakohta seuraavasti:

”b)

EUROPHYT ja TRACES, mahdollistaen tietojenvaihdon, joka liittyy EUROPHYT-esiintymäilmoituksiin;”;

b)

Korvataan c alakohta seuraavasti:

”c)

iRASFF ja TRACES, mahdollistaen tietojenvaihdon siitä, miten toimijat ovat aiemmin noudattaneet asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja sääntöjä;”;

c)

Lisätään alakohta seuraavasti:

”d)

ADIS ja TRACES, mahdollistaen tietojenvaihdon, joka liittyy ilmoittamiseen unionissa.”;

3.

Muutetaan 3 luvun 1 jakso seuraavasti:

a)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Tietyntyyppisten tietojen vaihdosta vastaavat yhteyselimet

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava, mitkä asetuksen (EU) 2017/625 103 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyistä yhteyselimistä vastaavat petosilmoituksia koskevasta tietojenvaihdosta.”;

b)

Korvataan 13 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltiot voivat sisällyttää petoksia käsittelevän verkoston yhteyspisteensä keskitettyyn yhteyspisteeseensä.”;

c)

Korvataan 21 artikla seuraavasti:

”21 artikla

Petosilmoitukset

1.   Petoksia käsittelevän verkoston yhteyspisteiden on välitettävä toisilleen petosilmoitukset, joihin sisältyvät ainakin seuraavat tiedot:

a)

kaikki 16 artiklan 1 kohdassa vaaditut tiedot;

b)

kuvaus epäillystä petollisesta käytännöstä;

c)

asiaan liittyvien toimijoiden tunnistaminen, jos mahdollista;

d)

tiedot siitä, onko käynnissä epäiltyä petollista käytäntöä koskevia poliisi- tai oikeustutkimuksia;

e)

tiedot mahdollisista poliisin tai oikeusviranomaisten antamista ohjeista heti, kun sellaisia on saatavissa ja ne voidaan julkistaa.

2.   Petoksia käsittelevän verkoston yhteyspisteiden on ilmoitettava mahdolliset tiedot terveysriskeistä RASFF-verkoston yhteyspisteelleen ilman aiheetonta viivytystä.

3.   Komission yhteyspisteen on tarkistettava jokainen vaihdettu petosilmoitus ilman aiheetonta viivytystä.”;

d)

Korvataan 23 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Rajoittamatta 8 artiklan 2 kohdan mukaista komission oikeutta päästä ilmoituksiin, ainoastaan ilmoittavilla, ilmoituksen saaneilla ja pyynnön saaneilla petoksia käsittelevän verkoston yhteyspisteillä on pääsy petosilmoituksiin.”;

e)

Korvataan 24 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, vaatimustenvastaisuus- ja petosilmoitusten ja rajatarkastuksessa hylättyjä tuotteita koskevien ilmoitusten tarkistamisen on katettava kyseisen kohdan b, c ja e alakohdat.”;

f)

Korvataan 25 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

ilmoittavaa yhteyspistettä peruuttamaan vaatimustenvastaisuus-, petos- tai jatkoilmoituksen;”;

g)

Korvataan 27 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos vaatimustenvastaisuus- tai petosilmoitus koskee sellaisesta kolmannesta maasta, jolla ei ole pääsyä iRASFF:ään tai TRACES:iin, peräisin olevaa tai sinne jaeltavaa tuotetta, komissio voi ilmoittaa asiasta kyseiselle kolmannelle maalle.”;

h)

Korvataan 28 artiklan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

petoksia käsittelevän verkoston yhteyspisteiden on vaihdettava tietoja petosilmoituksista sähköpostitse;”;

4.

Korvataan 3 luvun 2 jakso seuraavasti:

”2 JAKSO

ADIS

29 artikla

ADIS-verkosto

1.   ADIS-verkoston jokaisen jäsenen on nimettävä vähintään yksi yhteyspiste, joka vastaa unionissa ilmoittamista ja unionissa raportointia koskevien tietojen toimittamisesta ADIS:iin komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2002 (*1) 3, 4, 6, 7, 8, 11 ja 13 artiklan mukaisesti.

2.   ADIS-verkoston jokaisen yhteyspisteen on ylläpidettävä ADIS:ssä luetteloa ilmoitus- ja raportointialueista, jotka sen jäsenvaltio on perustanut ja jotka vahvistetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2002 liitteessä IV, ja pidettävä luettelo ajan tasalla.

29 a artikla

Henkilötietojen säilytysaika

Edellä 29 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista unionin ilmoituksista ja unionin raporteista peräisin olevia henkilötietoja saa säilyttää ADIS:ssä enintään kymmenen vuotta.

29 b artikla

ADIS:n varajärjestelyt

1.   Jos ADIS ei ole käytettävissä, ADIS-verkoston yhteyspisteiden on toimitettava 29 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut unionin ilmoituksia ja unionin raportteja koskevat tiedot sähköpostitse tai muulla komission verkkosivustolla mainitulla tavalla.

2.   Kun ADIS on jälleen käytettävissä, ADIS-verkoston yhteyspisteiden on syötettävä siihen järjestelmän ulkopuolella toimitetut tiedot.

(*1)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2002, annettu 7 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse luetteloiduista taudeista ilmoittamisesta ja raportoinnista unionissa, unionin seuranta- ja hävittämisohjelmien sekä taudista vapaan aseman tunnustamista koskevien hakemusten toimittamis- ja raportointimuodoista ja -menettelyistä sekä sähköisestä tietojärjestelmästä (EUVL L 412, 8.12.2020, s. 1).”;"

5.

Muutetaan 3 luvun 3 jakso seuraavasti:

a)

Korvataan 30 artikla seuraavasti:

”30 artikla

EUROPHYT-esiintymiä käsittelevä verkosto

EUROPHYT-esiintymiä käsittelevän verkoston jokaisen jäsenen on nimettävä yhteyspiste, joka vastaa EUROPHYT-esiintymäilmoitusten toimittamisesta EUROPHYT:iin.”;

b)

Kumotaan 31 ja 33 artikla;

6.

Muutetaan 3 luvun 4 jakso seuraavasti:

a)

Korvataan 35 artikla seuraavasti:

”35 artikla

TRACES-verkosto

TRACES-verkoston jokaisen jäsenen on nimettävä yksi tai useampi yhteyspiste asetuksen (EU) 2017/625 132 artiklan d alakohdassa ja 133 artiklassa ja muussa unionin lainsäädännössä, jossa viitataan TRACES:iin, säädettyjä toimintoja varten, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan 2 kohdan soveltamista.”;

b)

Korvataan 39 artikla seuraavasti:

”39 artikla

Sähköisten todistusten myöntäminen unioniin tuleville eläinten ja tavaroiden lähetyksille ja sähköisten allekirjoitusten käyttö

1.   Unioniin tulevien eläinten ja tavaroiden lähetyksille myönnettävien sähköisten eläinterveystodistusten, virallisten todistusten ja yhdistettyjen eläinterveys- ja virallisten todistusten on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset:

a)

ne on myönnettävä jossakin seuraavista järjestelmistä:

i)

TRACES;

ii)

jäsenvaltion kansallinen järjestelmä;

iii)

kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön sähköinen sertifiointijärjestelmä, joka mahdollistaa tietojenvaihdon TRACES:n kanssa;

iv)

kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön sähköinen sertifiointijärjestelmä, joka mahdollistaa tietojenvaihdon tietyn jäsenvaltion kansallisen järjestelmän kanssa;

b)

valtuutetun viranhaltijan on allekirjoitettava ne sähköisellä allekirjoituksellaan;

c)

niissä on oltava todistuksen myöntävän toimivaltaisen viranomaisen kehittynyt tai hyväksytty sähköinen leima tai sen laillisen edustajan kehittynyt tai hyväksytty sähköinen allekirjoitus.

2.   Jos sähköisiä eläinterveystodistuksia, virallisia todistuksia ja yhdistettyjä eläinterveys- ja virallisia todistuksia myönnetään 1 kohdan a alakohdan iii tai iv alakohdan mukaisesti, valtuutetun viranhaltijan sähköistä allekirjoitusta ei vaadita.

3.   Komissiolle on ilmoitettava etukäteen sähköisten eläinterveystodistusten, virallisten todistusten ja yhdistettyjen eläinterveys- ja virallisten todistusten myöntämisestä 1 kohdan a alakohdan iv alakohdan mukaisesti.

4.   Toimivaltainen viranomainen hyväksyy sähköiset kasvinterveystodistukset, joita vaaditaan asetuksen (EU) 2016/2031 VI luvun 1 jakson mukaisesti tuotaessa kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita unionin alueelle, ainoastaan, jos ne myönnetään tämän artiklan 1 kohdan a alakohdan i tai iii alakohdan mukaisesti.”;

c)

Lisätään 39 artiklan jälkeen artiklat seuraavasti:

”39 a artikla

Sähköisten todistusten ja kaupallisten asiakirjojen myöntäminen jäsenvaltioiden välillä tapahtuvia eläinten ja tavaroiden siirtoja varten ja sähköisten allekirjoitusten käyttö

Sähköisten eläinterveystodistusten, virallisten todistusten ja yhdistettyjen eläinterveys- ja virallisten todistusten, jotka koskevat eläinten, eläinperäisten tuotteiden ja sukusolujen ja alkioiden siirtoja jäsenvaltioiden välillä, sekä sähköisten kaupallisten asiakirjojen, jotka koskevat tiettyjä eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita, joita ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi ja jotka kuljetetaan toiseen jäsenvaltioon, on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset:

a)

ne on myönnettävä TRACES:ssa;

b)

virkaeläinlääkärin tai todistuksia myöntävän virkamiehen on allekirjoitettava ne sähköisellä allekirjoituksellaan;

c)

niissä on oltava todistuksen myöntävän toimivaltaisen viranomaisen kehittynyt tai hyväksytty sähköinen leima.

39 b artikla

Sähköisten todistusten myöntäminen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden vientiä ja jälleenvientiä varten sekä sähköisten allekirjoitusten käyttö

Sähköiset kasvinterveystodistukset kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden vientiin tai jälleenvientiin unionin alueelta kolmanteen maahan myönnetään jossakin seuraavista järjestelmistä:

a)

TRACES:ssa edellyttäen, että todistus täyttää kaikki seuraavat vaatimukset:

i)

todistuksia myöntävä virkamies allekirjoittaa sen sähköisellä allekirjoituksellaan;

ii)

siinä on todistuksen myöntävän toimivaltaisen viranomaisen kehittynyt tai hyväksytty sähköinen leima;

b)

jäsenvaltion kansallisessa järjestelmässä edellyttäen, että todistus täyttää kaikki seuraavat vaatimukset:

i)

todistuksia myöntävä virkamies allekirjoittaa sen sähköisellä allekirjoituksellaan;

ii)

se siirretään TRACES:iin viimeistään todistuksia myöntävän virkamiehen sähköisen allekirjoituksen ajankohtana, ja siirto leimataan todistuksen myöntävän toimivaltaisen viranomaisen kehittyneellä tai hyväksytyllä sähköisellä leimalla.”;

d)

Korvataan 41 artikla seuraavasti:

”41 artikla

Sähköisen CHED-asiakirjan käyttö

Jos toimija tai toimivaltainen viranomainen käyttää sähköisessä muodossa olevaa CHED-asiakirjaa, se on tehtävä jollakin seuraavista järjestelmistä:

a)

TRACES edellyttäen, että CHED-asiakirja täyttää kaikki seuraavat vaatimukset:

i)

lähetyksestä vastaava toimija allekirjoittaa sen sähköisellä allekirjoituksellaan;

ii)

rajatarkastusasemien tai valvontapisteiden virkaeläinlääkäri, virallinen kasvintarkastaja tai todistuksia myöntävä virkamies allekirjoittaa sen sähköisellä allekirjoituksellaan;

iii)

siinä on todistuksen myöntävän toimivaltaisen viranomaisen kehittynyt tai hyväksytty sähköinen leima;

b)

jäsenvaltion kansallinen järjestelmä edellyttäen, että CHED-asiakirja täyttää kaikki seuraavat vaatimukset:

i)

lähetyksestä vastaava toimija allekirjoittaa sen sähköisellä allekirjoituksellaan;

ii)

rajatarkastusasemien tai valvontapisteiden virkaeläinlääkäri, virallinen kasvintarkastaja tai todistuksia myöntävä virkamies allekirjoittaa sen sähköisellä allekirjoituksellaan;

iii)

se siirretään TRACES:iin viimeistään siinä vaiheessa, kun lähetyksestä tehdään päätös virallisen valvonnan pohjalta, ja siirto leimataan todistuksen myöntävän toimivaltaisen viranomaisen kehittyneellä tai hyväksytyllä sähköisellä leimalla.”;

e)

Kumotaan 42 artiklan 3 kohta.

f)

Korvataan 45 artikla seuraavasti:

”45 artikla

Viitetietojen luettelot

1.   TRACES-verkoston jokaisen yhteyspisteen on ylläpidettävä ja pidettävä ajan tasalla TRACES:ssa luetteloita seuraavista:

a)

jäsenvaltionsa toimivaltaisen viranomaisen asetuksen (EY) N:o 852/2004 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksymät elintarvikealan laitokset;

b)

jäsenvaltionsa toimivaltaisen viranomaisen asetuksen (EY) N:o 1069/2009 47 artiklan mukaisesti hyväksymät tai rekisteröimät laitokset ja toimijat, jotka käsittelevät eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita;

c)

jäsenvaltionsa toimivaltaisen viranomaisen neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/97 (*2) 3 artiklan mukaisesti hyväksymät tarkastusasemat;

d)

pitkiä kuljetuksia suorittavat eläinkuljettajat, joille toimivaltainen viranomainen on antanut neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 (*3) 11 artiklan 1 kohdan mukaisen luvan;

e)

asetuksen (EU) 2016/429 101 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettujen hyväksyttyjen pitopaikkojen rekisteriin sisältyvät pitopaikat siltä osin kuin ne siirtävät pidettäviä maaeläimiä ja sukusoluja ja alkioita toiseen jäsenvaltioon tai vastaanottavat pidettäviä maaeläimiä ja sukusoluja ja alkioita kolmannesta maasta;

f)

asetuksen (EU) 2016/429 185 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen hyväksyttyjen vesiviljelypitopaikkojen ja c alakohdassa tarkoitettujen vesieläinten taudintorjuntaan soveltuvien elintarvikelaitosten rekisteriin sisältyvät pitopaikat ja laitokset siltä osin kuin ne siirtävät vesiviljelyeläimiä toiseen jäsenvaltioon tai vastaanottavat vesiviljelyeläimiä kolmannesta maasta;

g)

asetuksen (EU) 2016/429 101 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettujen rekisteröityjen pitopaikkojen ja toimijoiden rekisteriin sisältyvät pitopaikat ja toimijat siltä osin kuin ne siirtävät pidettäviä maaeläimiä ja sukusoluja ja alkioita toiseen jäsenvaltioon tai vastaanottavat pidettäviä maaeläimiä ja sukusoluja ja alkioita kolmannesta maasta;

h)

asetuksen (EU) 2016/429 185 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen rekisteröityjen vesiviljelypitopaikkojen rekisteriin sisältyvät pitopaikat siltä osin kuin ne siirtävät vesiviljelyeläimiä toiseen jäsenvaltioon tai vastaanottavat vesiviljelyeläimiä kolmannesta maasta;

i)

eläinkuljettajat, joille toimivaltainen viranomainen on antanut asetuksen (EY) N:o 1/2005 10 artiklan 1 kohdan mukaisen luvan;

j)

kotieläiminä pidettäviä hevoseläimiä tai kotieläiminä pidettäviä nauta-, lammas-, vuohi- tai sikaeläimiä tai siipikarjaa kuljettavien maantieajoneuvojen kuljettajat ja hoitajat, joille toimivaltainen viranomainen on antanut asetuksen (EY) N:o 1/2005 17 artiklan 2 kohdan mukaisen pätevyystodistuksen;

k)

pitkiin kuljetuksiin käytettävät maantiekuljetusvälineet ja karja-alukset, joille toimivaltainen viranomainen on antanut asetuksen (EY) N:o 1/2005 18 artiklan 1 kohdan ja 19 artiklan 1 kohdan mukaisen hyväksymistodistuksen;

l)

asetuksen (EU) 2016/2031 65 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetut ammattimaisten toimijoiden rekisteriin sisältyvät toimijat, jotka tuovat unionin alueelle kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita, joille vaaditaan kasvinterveystodistus;

m)

karanteeniasemat ja eristystilat, jotka on nimetty asetuksen (EU) 2016/2031 60 artiklan mukaisesti suorittamaan sellaisia kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita koskevia toimia, jotka tuodaan unionin alueelle kolmansista maista.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen yhteyspisteiden on syötettävä TRACES:iin kutakin kyseisessä kohdassa tarkoitettua luetteloa koskevat tiedot käyttäen näiden luetteloiden muotoa koskevia komission vahvistamia teknisiä eritelmiä.

3.   -Komissio auttaa jäsenvaltioita asettamaan 1 kohdan a–f alakohdassa tarkoitetut luettelot julkisesti saataville julkaisemalla ne verkkosivustollaan tai TRACES:n kautta.

(*2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1255/97, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1997, tarkastusasemia koskevista yhteisön vaatimuksista ja direktiivin 91/628/ETY liitteessä tarkoitetun reittisuunnitelman mukauttamisesta (EYVL L 174, 2.7.1997, s. 1)."

(*3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2004, eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta (EUVL L 3, 5.1.2005, s. 1).”"

2 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 97/152/EY.

3 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 21 päivästä huhtikuuta 2021, lukuun ottamatta 1 artiklan 5 kohtaa, jota sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1.

(3)  EUVL L 317, 23.11.2016, s. 4.

(4)  EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1.

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1715, annettu 30 päivänä syyskuuta 2019, virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmän ja sen komponenttien toimintaa koskevista säännöistä (”IMSOC-asetus”) (EUVL L 261, 14.10.2019, s. 37).

(6)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2002, annettu 7 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse luetteloiduista taudeista ilmoittamisesta ja raportoinnista unionissa, unionin seuranta- ja hävittämisohjelmien sekä taudista vapaan aseman tunnustamista koskevien hakemusten toimittamis- ja raportointimuodoista ja -menettelyistä sekä sähköisestä tietojärjestelmästä (EUVL L 412, 8.12.2020, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).

(8)  Komission asetus (EU) N:o 142/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla (EUVL L 54, 26.2.2011, s. 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, elintarvikehygieniasta (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1).

(11)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1255/97, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1997, tarkastusasemia koskevista yhteisön vaatimuksista ja direktiivin 91/628/ETY liitteessä tarkoitetun reittisuunnitelman mukauttamisesta (EYVL L 174, 2.7.1997, s. 1).

(12)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2004, eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta (EUVL L 3, 5.1.2005, s. 1).

(13)  Komission päätös 97/152/EY, tehty 10 päivänä helmikuuta 1997, kolmansista maista peräisin olevia edelleen lähetettyjä eläin- tai eläintuote-eriä koskevien tietojen ATK-rekisteriin viemisestä (EYVL L 59, 28.2.1997, s. 50).

(14)  Neuvoston päätös 92/438/ETY, tehty 13 päivänä heinäkuuta 1992, eläinlääkinnällisten tuontimenettelyjen tietokoneistamisesta (Shift-projekti), direktiivien 90/675/ETY, 91/496/ETY, 91/628/ETY ja päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta sekä päätöksen 88/192/ETY kumoamisesta (EYVL L 243, 25.8.1992, s. 27).

(15)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).


Top